EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1256

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1256 af 7. september 2020 om ændring af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 for så vidt angår indførsel til Unionen fra Malaysia af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EØS-relevant tekst)

C/2020/6207

OJ L 293, 8.9.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1256/oj

8.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1256

af 7. september 2020

om ændring af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 for så vidt angår indførsel til Unionen fra Malaysia af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 3,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (2), særlig artikel 2, litra i), artikel 12, stk. 1, 4 og 5, artikel 13, stk. 2, artikel 15, artikel 16 og artikel 19, litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 (3) fastsættes listen over tredjelande og dele af tredjelande, fra hvilke det er tilladt at indføre dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra til Unionen. Ved samme forordning fastsættes også de dyresundhedsmæssige krav og de krav vedrørende udstedelse af certifikater, der gælder for de pågældende sendinger.

(2)

De dyresundhedsmæssige krav vedrørende import af dyr af hestefamilien til Unionen er fastlagt ved direktiv 2009/156/EF. Det fastsættes heri, at dyr af hestefamilien, der importeres til Unionen, skal komme fra et tredjeland, der er frit for afrikansk hestepest.

(3)

De dyresundhedsmæssige krav vedrørende import af sæd, æg og embryoner af dyr af hestefamilien til Unionen er fastlagt ved direktiv 92/65/EØF. Det foreskriver, at kun sådanne varer, der kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på en liste over tredjelande, som er opstillet i overensstemmelse med nævnte direktiv, kan importeres til Unionen.

(4)

De særlige regler for offentlig kontrol af sendinger af dyr og avlsmateriale i transit gennem Unionen, herunder dyr af hestefamilien og avlsmateriale herfra, er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2124 (4).

(5)

Den 1. september 2020 bekræftede Malaysias Department of Veterinary Services positive resultater af en test til påvisning af genom af afrikansk hestepest-virus udført på prøver, der er udtaget af heste i staten Terrengar i den nordøstlige del af den malaysiske halvø mindst 60 km fra grænsen til Thailand. Malaysias Department of Veterinary Services har på behørig vis foreskrevet kontrol af flytninger af heste i hele det pågældende tredjeland og har underrettet Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) herom.

(6)

Indførsel til Unionen af dyr af hestefamilien og af avlsmateriale af dyr af hestefamilien fra den malaysiske halvø bør ikke længere være tilladt. Derfor bør oplysningerne om Malaysia i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 ændres, således at indførsel fra den malaysiske halvø til Unionen af dyr af hestefamilien og avlsmateriale af dyr af hestefamilien ikke længere er tilladt.

(7)

Gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 bør derfor ændres.

(8)

I betragtning af risiciene for dyresundheden bør ændringen af oplysningerne om Malaysia i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 få virkning så snart som muligt.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659, affattes oplysningerne om Malaysia således:

»MY

Malaysia

MY-0

Hele landet

 

MY-1

Halvøen

G

—«

 

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. september 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 af 12. april 2018 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EUT L 110 af 30.4.2018, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2124 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for offentlig kontrol af sendinger af dyr og varer ved transit, omladning og videre transport gennem Unionen og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 1251/2008, (EF) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011, (EU) nr. 28/2012, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 og Kommissionens beslutning 2007/777/EF (EUT L 321 af 12.12.2019, s. 73).


Top