EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1225

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1225 af 29. oktober 2019 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet og de standardiserede indberetningsskemaer, som eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og SSPE'er skal bruge til at stille oplysninger om securitiseringer til rådighed (EØS-relevant tekst)

C/2019/7624

EUT L 289 af 3.9.2020, p. 217–284 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1225/oj

3.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/217


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1225

af 29. oktober 2019

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet og de standardiserede indberetningsskemaer, som eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og SSPE'er skal bruge til at stille oplysninger om securitiseringer til rådighed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 7, stk. 4, og artikel 17, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Anvendelsesområdet for artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2017/2402 omfatter alle securitiseringer, herunder securitiseringer, for hvilke der skal udarbejdes et prospekt i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1129 (2) (almindeligvis benævnt »offentlige securitiseringer«), samt securitiseringer, for hvilke der ikke skal udarbejdes et prospekt (almindeligvis benævnt private securitiseringer). Artikel 17, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402 omhandler securitiseringer, for hvilke oplysninger gøres tilgængelige via et securitiseringsregister, der ikke omfatter private securitiseringer.

(2)

Securitiseringer er komplekse og heterogene. For at give investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder, og, hvad angår offentlige securitiseringer, de andre enheder, som er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, mulighed for effektivt at indsamle og vurdere data, bør de oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a) og e), og artikel 17, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/2402, stilles til rådighed i et harmoniseret format. I tilfælde, hvor oplysningerne skal stilles til rådighed via et securitiseringsregister, fremmer et harmoniseret format også aggregering og sammenligning på tværs af registre.

(3)

Markedsdeltagernes omkostninger bør minimeres. Indberetningsformatet for securitiseringer bør derfor så vidt muligt ligne formatet for indberetning af derivataftaler, jf. artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (3), og indberetning af oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner, jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 (4). Når oplysningerne stilles til rådighed via et securitiseringsregister, bør indberetningsformatet også tage hensyn til løsninger, der er udviklet af eksisterende indsamlere af securitiseringsdata. Der bør derfor stilles krav om anvendelse af XML-formatet, som udbredt anvendes til indberetning af oplysninger om lån og andre lignende underliggende eksponeringer, også i forbindelse med indberetning vedrørende securitiseringer.

(4)

Denne forordnings bestemmelser er nært forbundne, da de fastlægger det format og de skemaer, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en for en securitisering skal anvende, når det stiller oplysninger om securitiseringen til rådighed for forskellige parter i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/2402. For at sikre konsekvens mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at gøre det lettere at få et samlet overblik og effektiv adgang til alle de relevante oplysninger om en securitisering er det nødvendigt at samle gennemførelsesmæssige tekniske standarder i én enkelt forordning.

(5)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(6)

ESMA har gennemført en åben offentlig høring om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (5), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT 1

SKEMAER FOR ALLE SECURITISERINGER

Artikel 1

Skemaer for underliggende eksponeringer

1.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1 og 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 (6), skal stilles til rådighed ved anvendelse af følgende skemaer:

a)

skemaet i bilag II til nærværende forordning for lån til private husholdninger, der er sikret ved beboelsesejendom, uanset formålet med lånene

b)

skemaet i bilag III til nærværende forordning med henblik på erhverv af erhvervsejendom eller sikret ved erhvervsejendom

c)

skemaet i bilag IV til nærværende forordning for underliggende erhvervseksponeringer, herunder underliggende eksponeringer mod mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder

d)

skemaet i bilag V til nærværende forordning for underliggende bileksponeringer, herunder lån til og leasingaftaler med juridiske eller fysiske personer, med sikkerhed i biler

e)

skemaet i bilag VI til nærværende forordning for underliggende forbrugseksponeringer

f)

skemaet i bilag VII til nærværende forordning for underliggende kreditkorteksponeringer

g)

skemaet i bilag VIII til nærværende forordning for underliggende leasingaftaleeksponeringer

h)

skemaet i bilag IX til nærværende forordning for underliggende eksponeringer, der ikke falder ind under nogen af kategorierne i litra a)-g).

2.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af følgende skemaer:

a)

skemaet i denne artikels stk. 1, alt efter hvad der er relevant for typen af underliggende eksponering

b)

skemaet i bilag X for misligholdte eksponeringssecuritiseringer, jf. artikel 2, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.

3.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XI.

Artikel 2

Investorrapportskemaer

1.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XII.

2.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XIII.

AFSNIT 2

SKEMAER FOR SECURITISERINGER, FOR HVILKE DER SKAL UDARBEJDES ET PROSPEKT (OFFENTLIGE SECURITISERINGER)

Artikel 3

Skemaer vedrørende insiderviden

1.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XIV.

2.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XV.

Artikel 4

Skemaer for væsentlige hændelser

1.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XIV.

2.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XV.

AFSNIT 3

FÆLLES BESTEMMELSER

Artikel 5

Format for oplysninger

1.   Formatet for de oplysninger, der anføres i skemaerne i bilag I-XV, skal være i overensstemmelse med det tilsvarende format i tabel 1 i bilag I.

2.   Oplysningerne skal stilles til rådighed i elektronisk og maskinlæsbar form ved brug af fælles XML-skemaer.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed (se side 1 i denne EUT).


BILAG I

Feltformater

SYMBOL

DATATYPE

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt. Skal angives i ASCII-format med versaler (ingen tegn med accent).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriske tegn

Tobogstavlandekode som defineret i ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Skal angives i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriske tegn

Trebogstavlandekode som defineret i ISO 4217-valutakoder. Skal angives i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{YEAR}

ISO 8601-årformat

År skal angives i følgende format: ÅÅÅÅ

{DATEFORMAT}

ISO 8601-datoformat

Datoer skal angives i følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD

{MONETARY}

0-18 cifre, hvoraf op til 5 kan være brøktal

Et antal monetære enheder angivet i en valuta, hvor valutaenheden er eksplicit og i overensstemmelse med ISO 4217.

{NUMERIC}

0-18 cifre, hvoraf op til 5 kan være brøktal

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

{INTEGER-n}

Helt tal op til n

Numerisk felt til både positive og negative heltalsværdier.

{Y/N}

1 alfanumerisk tegn

»sandt«— Y

»falsk«— N

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode i henhold til ISO 6166

{LEI}

20 alfanumeriske tegn

Identifikator for juridiske enheder (LEI) som defineret i ISO 17442

{LIST}

 

Som fastsat i beskrivelsen for det specifikke felt

{NUTS}

5 alfanumeriske tegn

Henviser til Eurostats nomenklatur for statistiske regionale enheder. Oplysningerne skal stilles til rådighed på NUTS3-niveau. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/

{NACE}

7 alfanumeriske tegn

Henviser til den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Den Europæiske Union, som findes på det websted, der er angivet i denne definitionsboks og som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006  (1).

Det mest detaljerede klassificeringsniveau skal oplyses for hver økonomisk aktivitet (dvs. den fulde kode — 6 eller 7 tegn, inkl. decimaler).http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

{PERCENTAGE}

0-11 cifre, hvoraf op til 10 kan være brøktal.

Sats udtrykt som en procentdel, dvs. i hundreder, f.eks. er 0,7 7/10 af en procent, og 7,0 er 7 %.

{TELEPHONE}

Et »+« efterfulgt af landekoden (1-3 tegn), derefter »-« og til sidst en hvilken som helst kombination af tal, »(»,«)«, »+« og »-« (op til 30 tegn).

Oplysninger, der udgør et specifikt telefonnummer som defineret af telekommunikationstjenesteudbydere.

{ESA}

7 alfanumeriske tegn

Sektoren ifølge det europæiske nationalregnskabssystem (2010) ved anvendelse af koderne i tabel 1 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2020/1224 (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf

{WATCHLIST}

2 alfanumeriske tegn

Administratorens overvågningsliste, jf. tabel 2 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2020/1224.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed (se side 1 i denne EUT).


BILAG II

Skema for underliggende eksponeringer — Beboelsesejendom (RRE)

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om underliggende eksponeringer

RREL1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

RREL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

RREL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

RREL4

Oprindelig identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

RREL5

Ny identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

RREL6

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

RREL7

Dato for overførsel til pulje

{DATEFORMAT}

RREL8

Dato for tilbagekøb

{DATEFORMAT}

RREL9

Indfrielsesdato

{DATEFORMAT}

RREL10

Hjemmehørende

{Y/N}

RREL11

Geografisk område — Låntager

{NUTS}

RREL12

Geografisk område — Klassificering

{YEAR}

RREL13

Beskæftigelsesstatus

{LIST}

RREL14

Kreditsvag låntager

{Y/N}

RREL15

Kundetype

{LIST}

RREL16

Primær indkomst

{MONETARY}

RREL17

Primær indkomsttype

{LIST}

RREL18

Valuta for primær indkomst

{CURRENCYCODE_3}

RREL19

Verifikation af primær indkomst

{LIST}

RREL20

Sekundær indkomst

{MONETARY}

RREL21

Verifikation af sekundær indkomst

{LIST}

RREL22

Særordning

{ALPHANUM-10000}

RREL23

Indgåelsesdato

{DATEFORMAT}

RREL24

Forfaldsdato

{DATEFORMAT}

RREL25

Oprindelig løbetid

{INTEGER-9999}

RREL26

Indgåelseskanal

{LIST}

RREL27

Formål

{LIST}

RREL28

Valutadenominering

{CURRENCYCODE_3}

RREL29

Oprindelig saldo for hovedstol

{MONETARY}

RREL30

Aktuel saldo for hovedstol

{MONETARY}

RREL31

Foranstillede saldi for hovedstol

{MONETARY}

RREL32

Sidestillende underliggende eksponeringer

{MONETARY}

RREL33

Samlet kreditramme

{MONETARY}

RREL34

Købspris

{PERCENTAGE}

RREL35

Indfrielsestype

{LIST}

RREL36

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

{DATEFORMAT}

RREL37

Planlagt afdragshyppighed

{LIST}

RREL38

Planlagt rentebetalingshyppighed

{LIST}

RREL39

Skyldig betaling

{MONETARY}

RREL40

Forhold mellem gæld og indkomst

{PERCENTAGE}

RREL41

Afdrag ved udløb

{MONETARY}

RREL42

Rentetype

{LIST}

RREL43

Aktuel rentesats

{PERCENTAGE}

RREL44

Aktuelt renteindeks

{LIST}

RREL45

Udløb for aktuelt renteindeks

{LIST}

RREL46

Aktuel renteforskel

{PERCENTAGE}

RREL47

Rentetilpasningsinterval

{INTEGER-9999}

RREL48

Renteloft

{PERCENTAGE}

RREL49

Rentegulv

{PERCENTAGE}

RREL50

Forskel ved 1. tilpasning

{PERCENTAGE}

RREL51

Dato for 1. tilpasning

{DATEFORMAT}

RREL52

Forskel ved 2. tilpasning

{PERCENTAGE}

RREL53

Dato for 2. tilpasning

{DATEFORMAT}

RREL54

Forskel ved 3. tilpasning

{PERCENTAGE}

RREL55

Dato for 3. tilpasning

{DATEFORMAT}

RREL56

Justeret renteindeks

{LIST}

RREL57

Udløb for justeret renteindeks

{LIST}

RREL58

Antal betalinger før securitisering

{INTEGER-9999}

RREL59

Andel af årlige tilladte forudbetalinger

{PERCENTAGE}

RREL60

Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

RREL61

Gebyr ved førtidig indfrielse

{MONETARY}

RREL62

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

RREL63

Dato for forudbetaling

{DATEFORMAT}

RREL64

Kumulerede afdrag

{MONETARY}

RREL65

Dato for omlægning

{DATEFORMAT}

RREL66

Sidste restancedato

{DATEFORMAT}

RREL67

Restancesaldo

{MONETARY}

RREL68

Antal dage i restance

{INTEGER-9999}

RREL69

Kontostatus

{LIST}

RREL70

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

{LIST}

RREL71

Misligholdt beløb

{MONETARY}

RREL72

Dato for misligholdelse

{DATEFORMAT}

RREL73

Allokerede tab

{MONETARY}

RREL74

Samlet inddrevet beløb

{MONETARY}

RREL75

Retssager

{Y/N}

RREL76

Regres

{Y/N}

RREL77

Depositumbeløb

{MONETARY}

RREL78

Forsikrings- eller investeringsudbyder

{ALPHANUM-1000}

RREL79

Navn på oprindelig långiver

{ALPHANUM-100}

RREL80

Oprindelig LEI for långiver

{LEI}

RREL81

Oprindelig långivers etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

RREL82

Navn på det eksponeringsleverende institut

{ALPHANUM-100}

RREL83

LEI for eksponeringsleverende institut

{LEI}

RREL84

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

Oplysninger om sikkerhedsstillelse

RREC1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

RREC2

Identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

RREC3

Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

RREC4

Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

RREC5

Type af sikkerhedsstillelse

{LIST}

RREC6

Geografisk område — Sikkerhedsstillelse

{NUTS}

RREC7

Boligform

{LIST}

RREC8

Tilbageholdelsesret

{INTEGER-9999}

RREC9

Ejendomstype

{LIST}

RREC10

Energiattestværdi

{LIST}

RREC11

Navn på udsteder af energiattest

{ALPHANUM-100}

RREC12

Aktuel belåningsprocent

{PERCENTAGE}

RREC13

Aktuel vurderingssum

{MONETARY}

RREC14

Aktuel vurderingsmetode

{LIST}

RREC15

Dato for aktuel vurdering

{DATEFORMAT}

RREC16

Oprindelig belåningsprocent

{PERCENTAGE}

RREC17

Oprindelig vurderingssum

{MONETARY}

RREC18

Oprindelig vurderingsmetode

{LIST}

RREC19

Dato for oprindelig vurdering

{DATEFORMAT}

RREC20

Salgsdato

{DATEFORMAT}

RREC21

Salgspris

{MONETARY}

RREC22

Valuta for sikkerhedsstillelse

{CURRENCYCODE_3}

RREC23

Kautionisttype

{LIST}


BILAG III

Skema for underliggende eksponeringer — Erhvervsejendom (CRE)

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om underliggende eksponeringer

CREL1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

CREL2

Oprindelig identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

CREL3

Ny identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

CREL4

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CREL5

Ny identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CREL6

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

CREL7

Dato for overførsel til pulje

{DATEFORMAT}

CREL8

Dato for omlægning

{DATEFORMAT}

CREL9

Dato for tilbagekøb

{DATEFORMAT}

CREL10

Udskiftningsdato

{DATEFORMAT}

CREL11

Indfrielsesdato

{DATEFORMAT}

CREL12

Geografisk område — Låntager

{NUTS}

CREL13

Geografisk område — Klassificering

{YEAR}

CREL14

Særordning

{ALPHANUM-10000}

CREL15

Indgåelsesdato

{DATEFORMAT}

CREL16

Startdato for tilbagebetaling

{DATEFORMAT}

CREL17

Udløbsdato pr. securitiseringsdato

{DATEFORMAT}

CREL18

Forfaldsdato

{DATEFORMAT}

CREL19

Oprindelig løbetid

{INTEGER-9999}

CREL20

Længde af forlængelsesmulighed

{INTEGER-9999}

CREL21

Forlængelsesmulighedens art

{LIST}

CREL22

Valutadenominering

{CURRENCYCODE_3}

CREL23

Aktuel saldo for hovedstol

{MONETARY}

CREL24

Oprindelig saldo for hovedstol

{MONETARY}

CREL25

Oprindelig saldo for hovedstol pr. securitiseringsdato

{MONETARY}

CREL26

Saldo for bevilget, uudnyttet facilitet for den underliggende eksponering

{MONETARY}

CREL27

Sum af andre udestående beløb

{MONETARY}

CREL28

Købspris

{PERCENTAGE}

CREL29

Seneste anvendelsesdato

{DATEFORMAT}

CREL30

Formål

{LIST}

CREL31

Struktur

{LIST}

CREL32

Waterfall A-B Før håndhævelse af rentetilbagebetalingsplan

{LIST}

CREL33

Waterfall A-B Før håndhævelse af afdragsbetalingsplan

{LIST}

CREL34

Afdrag på hovedstol allokeret til foranstillet lån

{PERCENTAGE}

CREL35

Waterfalltype

{LIST}

CREL36

Købspris for misligholdt underliggende eksponering

{PERCENTAGE}

CREL37

Mulighed for betalinger til ophør af misligholdelse?

{LIST}

CREL38

Begrænsninger på salg af efterstillet lån?

{Y/N}

CREL39

Indehaver af efterstillet lån tilknyttet låntager?

{Y/N}

CREL40

Har indehaver af efterstillet lån indflydelse på gældsomlægningsprocessen?

{Y/N}

CREL41

Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af den underliggende eksponering?

{Y/N}

CREL42

Er manglende betaling på sidestillede underliggende eksponeringer ensbetydende med misligholdelse af ejendommen?

{Y/N}

CREL43

Samtykke fra obligationsindehavere

{Y/N}

CREL44

Planlagt forsamling for obligationsindehavere

{DATEFORMAT}

CREL45

Syndikeret

{Y/N}

CREL46

SSPE's deltagelse

{LIST}

CREL47

Følger af brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen

{LIST}

CREL48

Sanktioner ved manglende indsendelse af finansielle oplysninger

{Y/N}

CREL49

Regres

{Y/N}

CREL50

Regres — tredjepart

{Y/N}

CREL51

Omfang af servicering

{Y/N}

CREL52

Reserver

{MONETARY}

CREL53

Opbygning af reserver

{Y/N}

CREL54

Opbygning af andre reserver

{Y/N}

CREL55

Udløsende hændelse, som er forbundet med krav om opbygning af reserver

{LIST}

CREL56

Måltal for reservebeløb

{MONETARY}

CREL57

Betingelser for frigivelse fra reservekonto

{ALPHANUM-1000}

CREL58

Betingelser for træk på likviditetsreserve

{LIST}

CREL59

Den valuta, hvori reserverne er denomineret

{CURRENCYCODE_3}

CREL60

Den valuta, hvori reservebeløbene er opgjort

{CURRENCYCODE_3}

CREL61

Samlet saldo for reserver

{MONETARY}

CREL62

Valuta for saldo for reserver

{CURRENCYCODE_3}

CREL63

Udløsende hændelse for reserve indtrådt

{Y/N}

CREL64

Beløb indsat på reservekonti i den aktuelle periode

{MONETARY}

CREL65

Indtægt

{MONETARY}

CREL66

Driftsomkostninger pr. securitiseringsdato

{MONETARY}

CREL67

Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato

{MONETARY}

CREL68

Valuta for finansieringsoversigt

{CURRENCYCODE_3}

CREL69

Låntagers brud på rapporteringsforpligtelse

{Y/N}

CREL70

Beregningsmetode for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«)

{LIST}

CREL71

Indikator for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) pr. securitiseringsdato

{LIST}

CREL72

Indikator for seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«)

{LIST}

CREL73

Gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) pr. securitiseringsdato

{PERCENTAGE}

CREL74

Aktuel gældsserviceringsdækningsgrad

{PERCENTAGE}

CREL75

Oprindelig belåningsprocent

{PERCENTAGE}

CREL76

Aktuel belåningsprocent

{PERCENTAGE}

CREL77

Rentedækningsgrad pr. securitiseringsdato

{PERCENTAGE}

CREL78

Aktuel rentedækningsgrad

{PERCENTAGE}

CREL79

Beregningsmetode for rentedækningsgrad

{LIST}

CREL80

Antal ejendomme pr. securitiseringsdato

{INTEGER-9999}

CREL81

Antal ejendomme pr. dataskæringsdato

{INTEGER-9999}

CREL82

Ejendomme stillet til sikkerhed for den underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CREL83

Ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato

{MONETARY}

CREL84

Valuta for ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato

{CURRENCYCODE_3}

CREL85

Ejendomsstatus

{LIST}

CREL86

Vurderingsdato pr. securitiseringsdato

{DATEFORMAT}

CREL87

Indfrielsestype

{LIST}

CREL88

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

{DATEFORMAT}

CREL89

Tillades respitdage?

{INTEGER-9999}

CREL90

Planlagt afdragshyppighed

{LIST}

CREL91

Planlagt rentebetalingshyppighed

{LIST}

CREL92

Antal betalinger før securitisering

{INTEGER-9999}

CREL93

Beskrivelse af vilkår for førtidig indfrielse

{ALPHANUM-100}

CREL94

Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

CREL95

Slutdato for erstatning for rentetab

{DATEFORMAT}

CREL96

Gebyr ved førtidig indfrielse

{MONETARY}

CREL97

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

CREL98

Opkrævninger af ekstraordinære afdrag

{MONETARY}

CREL99

Dato for indfrielse/ekstraordinært afdrag

{DATEFORMAT}

CREL100

Kode for indfrielse/ekstraordinært afdrag

{LIST}

CREL101

Over-/underskud ved forudbetalte renter

{MONETARY}

CREL102

Betalingsdato

{DATEFORMAT}

CREL103

Næste dato for justering af betaling

{DATEFORMAT}

CREL104

Næste dato for betaling

{DATEFORMAT}

CREL105

Skyldig betaling

{MONETARY}

CREL106

Oprindelig rentesats

{PERCENTAGE}

CREL107

Rentesats pr. securitiseringsdato

{PERCENTAGE}

CREL108

Første dato for justering af betaling

{DATEFORMAT}

CREL109

Rentetype

{LIST}

CREL110

Aktuel rentesats

{PERCENTAGE}

CREL111

Aktuelt renteindeks

{LIST}

CREL112

Udløb for aktuelt renteindeks

{LIST}

CREL113

Aktuel renteforskel

{PERCENTAGE}

CREL114

Rentetilpasningsinterval

{INTEGER-9999}

CREL115

Aktuel indekssats

{PERCENTAGE}

CREL116

Indeksfastlæggelsesdato

{DATEFORMAT}

CREL117

Op- og nedrundingstilvækst

{PERCENTAGE}

CREL118

Renteloft

{PERCENTAGE}

CREL119

Rentegulv

{PERCENTAGE}

CREL120

Aktuel morarente

{PERCENTAGE}

CREL121

Periodisering af renter tilladt

{Y/N}

CREL122

Konvention for beregning af dage

{LIST}

CREL123

Skyldige ordinære afdrag og renter i alt

{MONETARY}

CREL124

Betalte ordinære afdrag og renter i alt

{MONETARY}

CREL125

Negativ amortisation

{MONETARY}

CREL126

Udskudte renter

{MONETARY}

CREL127

Samlet underskud vedrørende afdrag og renter

{MONETARY}

CREL128

Sidste restancedato

{DATEFORMAT}

CREL129

Restancesaldo

{MONETARY}

CREL130

Antal dage i restance

{INTEGER-9999}

CREL131

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

{LIST}

CREL132

Misligholdt beløb

{MONETARY}

CREL133

Dato for misligholdelse

{DATEFORMAT}

CREL134

Bagudbetalt rente

{Y/N}

CREL135

Faktisk morarente

{MONETARY}

CREL136

Kontostatus

{LIST}

CREL137

Allokerede tab

{MONETARY}

CREL138

Nettoprovenu modtaget i forbindelse med indfrielse

{MONETARY}

CREL139

Omkostninger ved indfrielse

{MONETARY}

CREL140

Forventet inddrivelsestid

{INTEGER-9999}

CREL141

Samlet inddrevet beløb

{MONETARY}

CREL142

Startdato for tvangsinddrivelse

{DATEFORMAT}

CREL143

Kode for gældsomlægningsstrategi

{LIST}

CREL144

Ændring

{LIST}

CREL145

Status for særlige tjenester

{Y/N}

CREL146

Dato for seneste overførsel til særlig administrator

{DATEFORMAT}

CREL147

Dato for seneste tilbageførsel til primær administrator

{DATEFORMAT}

CREL148

Konstatering af manglende inddrivelse

{Y/N}

CREL149

Brud på forpligtelser (covenants)/udløsende hændelse

{LIST}

CREL150

Dato for misligholdelse

{DATEFORMAT}

CREL151

Dato for ophør af misligholdelse

{DATEFORMAT}

CREL152

Kode for administratorens overvågningsliste

{WATCHLIST}

CREL153

Dato for administratorens overvågningsliste

{DATEFORMAT}

CREL154

Renteswapudbyder

{ALPHANUM-1000}

CREL155

LEI for renteswapudbyder

{LEI}

CREL156

Udløbsdato for renteswap

{DATEFORMAT}

CREL157

Notionalt beløb for renteswap

{MONETARY}

CREL158

Valutaswapudbyder

{ALPHANUM-1000}

CREL159

LEI for valutaswapudbyder

{LEI}

CREL160

Udløbsdato for valutaswap

{DATEFORMAT}

CREL161

Notionalt beløb for valutaswap

{MONETARY}

CREL162

Valutaswapkurs

{PERCENTAGE}

CREL163

Anden valutaswapudbyder

{ALPHANUM-1000}

CREL164

LEI for anden valutaswapudbyder

{LEI}

CREL165

Låntager skal betale for brud på swap

{LIST}

CREL166

Hel eller delvis terminering af swap i den aktuelle periode

{LIST}

CREL167

Periodisk nettobetaling fra swapudbyder

{MONETARY}

CREL168

Skyldige omkostninger ved brud til udbyderen af den til den underliggende eksponering knyttede swap

{MONETARY}

CREL169

Manglende betaling af omkostninger ved brud på swap

{MONETARY}

CREL170

Skyldige omkostninger ved brud fra swapmodparten

{MONETARY}

CREL171

Næste tilpasningsdato for swap

{DATEFORMAT}

CREL172

Organiserende institut

{ALPHANUM-100}

CREL173

LEI for agentbank for syndikeringen

{LEI}

CREL174

Administrators LEI

{LEI}

CREL175

Administrators navn

{ALPHANUM-100}

CREL176

Navn på det eksponeringsleverende institut

{ALPHANUM-100}

CREL177

LEI for eksponeringsleverende institut

{LEI}

CREL178

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

CREL179

Navn på oprindelig långiver

{ALPHANUM-100}

CREL180

Oprindelig LEI for långiver

{LEI}

CREL181

Oprindelig långivers etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

Oplysninger om sikkerhedsstillelse

CREC1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

CREC2

Identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CREC3

Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

CREC4

Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

CREC5

Type af sikkerhedsstillelse

{LIST}

CREC6

Ejendomsnavn

{ALPHANUM-100}

CREC7

Ejendomsadresse

{ALPHANUM-1000}

CREC8

Geografisk område — Sikkerhedsstillelse

{NUTS}

CREC9

Ejendommens postnummer

{ALPHANUM-100}

CREC10

Tilbageholdelsesret

{INTEGER-9999}

CREC11

Ejendomsstatus

{LIST}

CREC12

Ejendomstype

{LIST}

CREC13

Form for ejendomsret til ejendommen

{LIST}

CREC14

Dato for aktuel vurdering

{DATEFORMAT}

CREC15

Aktuel vurderingssum

{MONETARY}

CREC16

Aktuel vurderingsmetode

{LIST}

CREC17

Grundlag for aktuel vurdering

{LIST}

CREC18

Oprindelig vurderingsmetode

{LIST}

CREC19

Dato for securitisering af sikkerhed

{DATEFORMAT}

CREC20

Procentdel af underliggende eksponering allokeret pr. securitiseringsdato

{PERCENTAGE}

CREC21

Aktuel allokeret procentdel af underliggende eksponering

{PERCENTAGE}

CREC22

Vurdering ved securitisering

{MONETARY}

CREC23

Navn på valuar ved securitisering

{ALPHANUM-100}

CREC24

Dato for vurdering ved securitisering

{DATEFORMAT}

CREC25

Opførelsesår

{YEAR}

CREC26

År for seneste renovering

{YEAR}

CREC27

Antal enheder

{INTEGER-999999999}

CREC28

Kvadratmeter netto

{INTEGER-999999999}

CREC29

Erhvervsareal

{INTEGER-999999999}

CREC30

Beboelsesareal

{INTEGER-999999999}

CREC31

Valideret indvendigt nettogulvareal

{Y/N}

CREC32

Belægningsgrad pr. dato

{DATEFORMAT}

CREC33

Økonomisk belægningsgrad ved securitisering

{PERCENTAGE}

CREC34

Fysisk belægningsgrad ved securitisering

{PERCENTAGE}

CREC35

Værdi i uudlejet, men udlejningsklar stand pr. securitisering

{MONETARY}

CREC36

Dato for finansielle oplysninger ved securitisering

{DATEFORMAT}

CREC37

Nettodriftsindtægter ved securitisering

{MONETARY}

CREC38

Seneste finansielle oplysninger pr. startdato

{DATEFORMAT}

CREC39

Seneste finansielle oplysninger pr. slutdato

{DATEFORMAT}

CREC40

Seneste indtægter

{MONETARY}

CREC41

Seneste driftsomkostninger

{MONETARY}

CREC42

Seneste kapitalomkostninger

{MONETARY}

CREC43

Omkostning for leje af grund

{MONETARY}

CREC44

Vægtet gennemsnitlig løbetid for lejemål

{INTEGER-9999}

CREC45

Bygning på lejet grund — udløb af lejemål

{DATEFORMAT}

CREC46

Årlig kontraktmæssig lejeindtægt

{MONETARY}

CREC47

Indtægt, som bortfalder i løbet af 1-12 måneder

{PERCENTAGE}

CREC48

Indtægt, som bortfalder i løbet af 13-24 måneder

{PERCENTAGE}

CREC49

Indtægt, som bortfalder i løbet af 25-36 måneder

{PERCENTAGE}

CREC50

Indtægt, som bortfalder i løbet af 37-48 måneder

{PERCENTAGE}

CREC51

Indtægt, som bortfalder i løbet af 49+ måneder

{PERCENTAGE}

Oplysninger på lejerniveau

CRET1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

CRET2

Identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CRET3

Identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

CRET4

Identifikator for lejer

{ALPHANUM-1000}

CRET5

Lejers navn

{ALPHANUM-100}

CRET6

NACE-kode for branche

{NACE}

CRET7

Dato for udløb af lejemål

{DATEFORMAT}

CRET8

Lejeomkostninger

{MONETARY}

CRET9

Lejevaluta

{CURRENCYCODE_3}


BILAG IV

Skema for underliggende eksponeringer — Selskaber

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om underliggende eksponeringer

CRPL1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

CRPL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CRPL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CRPL4

Oprindelig identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

CRPL5

Ny identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

CRPL6

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

CRPL7

Dato for overførsel til pulje

{DATEFORMAT}

CRPL8

Dato for tilbagekøb

{DATEFORMAT}

CRPL9

Indfrielsesdato

{DATEFORMAT}

CRPL10

Geografisk område — Låntager

{NUTS}

CRPL11

Geografisk område — Klassificering

{YEAR}

CRPL12

Kreditsvag låntager

{Y/N}

CRPL13

Kundetype

{LIST}

CRPL14

NACE-kode for branche

{NACE}

CRPL15

Låntagers Basel III-segment

{LIST}

CRPL16

Virksomhedsstørrelse

{LIST}

CRPL17

Indtægt

{MONETARY}

CRPL18

Gæld i alt

{MONETARY}

CRPL19

EBITDA

{MONETARY}

CRPL20

Virksomhedsværdi

{MONETARY}

CRPL21

Frit cashflow

{MONETARY}

CRPL22

Dato for finansielle oplysninger

{DATEFORMAT}

CRPL23

Valuta for finansieringsoversigt

{CURRENCYCODE_3}

CRPL24

Gældstype

{LIST}

CRPL25

Securitiserede tilgodehavender

{LIST}

CRPL26

International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)

{ISIN}

CRPL27

Prioritetsorden

{LIST}

CRPL28

Syndikeret

{Y/N}

CRPL29

Gearet transaktion

{Y/N}

CRPL30

Forvaltes af CLO

{Y/N}

CRPL31

Betaling i naturalier

{Y/N}

CRPL32

Særordning

{ALPHANUM-10000}

CRPL33

Indgåelsesdato

{DATEFORMAT}

CRPL34

Forfaldsdato

{DATEFORMAT}

CRPL35

Indgåelseskanal

{LIST}

CRPL36

Formål

{LIST}

CRPL37

Valutadenominering

{CURRENCYCODE_3}

CRPL38

Oprindelig saldo for hovedstol

{MONETARY}

CRPL39

Aktuel saldo for hovedstol

{MONETARY}

CRPL40

Foranstillede saldi for hovedstol

{MONETARY}

CRPL41

Markedsværdi

{MONETARY}

CRPL42

Samlet kreditramme

{MONETARY}

CRPL43

Købspris

{PERCENTAGE}

CRPL44

Put-dato

{DATEFORMAT}

CRPL45

Put Strike-pris

{MONETARY}

CRPL46

Indfrielsestype

{LIST}

CRPL47

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

{DATEFORMAT}

CRPL48

Planlagt afdragshyppighed

{LIST}

CRPL49

Planlagt rentebetalingshyppighed

{LIST}

CRPL50

Skyldig betaling

{MONETARY}

CRPL51

Afdrag ved udløb

{MONETARY}

CRPL52

Rentetype

{LIST}

CRPL53

Aktuel rentesats

{PERCENTAGE}

CRPL54

Aktuelt renteindeks

{LIST}

CRPL55

Udløb for aktuelt renteindeks

{LIST}

CRPL56

Aktuel renteforskel

{PERCENTAGE}

CRPL57

Rentetilpasningsinterval

{INTEGER-9999}

CRPL58

Renteloft

{PERCENTAGE}

CRPL59

Rentegulv

{PERCENTAGE}

CRPL60

Forskel ved 1. tilpasning

{PERCENTAGE}

CRPL61

Dato for 1. tilpasning

{DATEFORMAT}

CRPL62

Forskel ved 2. tilpasning

{PERCENTAGE}

CRPL63

Dato for 2. tilpasning

{DATEFORMAT}

CRPL64

Forskel ved 3. tilpasning

{PERCENTAGE}

CRPL65

Dato for 3. tilpasning

{DATEFORMAT}

CRPL66

Justeret renteindeks

{LIST}

CRPL67

Udløb for justeret renteindeks

{LIST}

CRPL68

Antal betalinger før securitisering

{INTEGER-9999}

CRPL69

Andel af årlige tilladte forudbetalinger

{PERCENTAGE}

CRPL70

Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

CRPL71

Gebyr ved førtidig indfrielse

{MONETARY}

CRPL72

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

CRPL73

Dato for forudbetaling

{DATEFORMAT}

CRPL74

Kumulerede afdrag

{MONETARY}

CRPL75

Dato for omlægning

{DATEFORMAT}

CRPL76

Sidste restancedato

{DATEFORMAT}

CRPL77

Restancesaldo

{MONETARY}

CRPL78

Antal dage i restance

{INTEGER-9999}

CRPL79

Kontostatus

{LIST}

CRPL80

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

{LIST}

CRPL81

Misligholdt beløb

{MONETARY}

CRPL82

Dato for misligholdelse

{DATEFORMAT}

CRPL83

Allokerede tab

{MONETARY}

CRPL84

Samlet inddrevet beløb

{MONETARY}

CRPL85

Inddrivelseskilde

{LIST}

CRPL86

Regres

{Y/N}

CRPL87

Depositumbeløb

{MONETARY}

CRPL88

Notionalt beløb for renteswap

{MONETARY}

CRPL89

LEI for renteswapudbyder

{LEI}

CRPL90

Renteswapudbyder

{ALPHANUM-1000}

CRPL91

Udløbsdato for renteswap

{DATEFORMAT}

CRPL92

Notionalt beløb for valutaswap

{MONETARY}

CRPL93

LEI for valutaswapudbyder

{LEI}

CRPL94

Valutaswapudbyder

{ALPHANUM-1000}

CRPL95

Udløbsdato for valutaswap

{DATEFORMAT}

CRPL96

Navn på oprindelig långiver

{ALPHANUM-100}

CRPL97

Oprindelig LEI for långiver

{LEI}

CRPL98

Oprindelig långivers etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

CRPL99

Navn på det eksponeringsleverende institut

{ALPHANUM-100}

CRPL100

LEI for eksponeringsleverende institut

{LEI}

CRPL101

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

Oplysninger om sikkerhedsstillelse

CRPC1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

CRPC2

Identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CRPC3

Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

CRPC4

Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

CRPC5

Geografisk område — Sikkerhedsstillelse

{NUTS}

CRPC6

Værdipapirtype

{LIST}

CRPC7

Panttype

{LIST}

CRPC8

Tilbageholdelsesret

{INTEGER-9999}

CRPC9

Type af sikkerhedsstillelse

{LIST}

CRPC10

Aktuel vurderingssum

{MONETARY}

CRPC11

Aktuel vurderingsmetode

{LIST}

CRPC12

Dato for aktuel vurdering

{DATEFORMAT}

CRPC13

Oprindelig vurderingssum

{MONETARY}

CRPC14

Oprindelig vurderingsmetode

{LIST}

CRPC15

Dato for oprindelig vurdering

{DATEFORMAT}

CRPC16

Salgsdato

{DATEFORMAT}

CRPC17

Salgspris

{MONETARY}

CRPC18

Valuta for sikkerhedsstillelse

{CURRENCYCODE_3}

CRPC19

Kautionistens land

{COUNTRYCODE_2}

CRPC20

Kautionistens ENS-delsektor

{ESA}


BILAG V

Skema for underliggende eksponeringer — Biler

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om underliggende eksponeringer

AUTL1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

AUTL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

AUTL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

AUTL4

Oprindelig identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

AUTL5

Ny identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

AUTL6

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

AUTL7

Dato for overførsel til pulje

{DATEFORMAT}

AUTL8

Dato for tilbagekøb

{DATEFORMAT}

AUTL9

Indfrielsesdato

{DATEFORMAT}

AUTL10

Geografisk område — Låntager

{NUTS}

AUTL11

Geografisk område — Klassificering

{YEAR}

AUTL12

Beskæftigelsesstatus

{LIST}

AUTL13

Kreditsvag låntager

{Y/N}

AUTL14

Låntagers juridiske form

{LIST}

AUTL15

Kundetype

{LIST}

AUTL16

Primær indkomst

{MONETARY}

AUTL17

Primær indkomsttype

{LIST}

AUTL18

Valuta for primær indkomst

{CURRENCYCODE_3}

AUTL19

Verifikation af primær indkomst

{LIST}

AUTL20

Indtægt

{MONETARY}

AUTL21

Valuta for finansieringsoversigt

{CURRENCYCODE_3}

AUTL22

Særordning

{ALPHANUM-10000}

AUTL23

Produkttype

{LIST}

AUTL24

Indgåelsesdato

{DATEFORMAT}

AUTL25

Forfaldsdato

{DATEFORMAT}

AUTL26

Oprindelig løbetid

{INTEGER-9999}

AUTL27

Indgåelseskanal

{LIST}

AUTL28

Valutadenominering

{CURRENCYCODE_3}

AUTL29

Oprindelig saldo for hovedstol

{MONETARY}

AUTL30

Aktuel saldo for hovedstol

{MONETARY}

AUTL31

Købspris

{PERCENTAGE}

AUTL32

Indfrielsestype

{LIST}

AUTL33

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

{DATEFORMAT}

AUTL34

Planlagt afdragshyppighed

{LIST}

AUTL35

Planlagt rentebetalingshyppighed

{LIST}

AUTL36

Betalingsmetode

{LIST}

AUTL37

Skyldig betaling

{MONETARY}

AUTL38

Afdrag ved udløb

{MONETARY}

AUTL39

Udbetalingsbeløb

{MONETARY}

AUTL40

Aktuel rentesats

{PERCENTAGE}

AUTL41

Aktuelt renteindeks

{LIST}

AUTL42

Udløb for aktuelt renteindeks

{LIST}

AUTL43

Aktuel renteforskel

{PERCENTAGE}

AUTL44

Rentetilpasningsinterval

{INTEGER-9999}

AUTL45

Renteloft

{PERCENTAGE}

AUTL46

Rentegulv

{PERCENTAGE}

AUTL47

Antal betalinger før securitisering

{INTEGER-9999}

AUTL48

Andel af årlige tilladte forudbetalinger

{PERCENTAGE}

AUTL49

Gebyr ved førtidig indfrielse

{MONETARY}

AUTL50

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

AUTL51

Dato for forudbetaling

{DATEFORMAT}

AUTL52

Kumulerede afdrag

{MONETARY}

AUTL53

Fabrikant

{ALPHANUM-100}

AUTL54

Model

{ALPHANUM-100}

AUTL55

Registreringsår

{YEAR}

AUTL56

Ny eller brugt

{LIST}

AUTL57

Energiattestværdi

{LIST}

AUTL58

Navn på udsteder af energiattest

{ALPHANUM-100}

AUTL59

Oprindelig belåningsprocent

{PERCENTAGE}

AUTL60

Oprindelig vurderingssum

{MONETARY}

AUTL61

Oprindelig restværdi af køretøj

{MONETARY}

AUTL62

Pris ved købsoption

{MONETARY}

AUTL63

Securitiseret restværdi

{MONETARY}

AUTL64

Opdateret restværdi af køretøj

{MONETARY}

AUTL65

Dato for opdateret restværdi af køretøj

{DATEFORMAT}

AUTL66

Dato for omlægning

{DATEFORMAT}

AUTL67

Sidste restancedato

{DATEFORMAT}

AUTL68

Restancesaldo

{MONETARY}

AUTL69

Antal dage i restance

{INTEGER-9999}

AUTL70

Kontostatus

{LIST}

AUTL71

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

{LIST}

AUTL72

Misligholdt beløb

{MONETARY}

AUTL73

Dato for misligholdelse

{DATEFORMAT}

AUTL74

Allokerede tab

{MONETARY}

AUTL75

Restværditab

{MONETARY}

AUTL76

Samlet inddrevet beløb

{MONETARY}

AUTL77

Salgspris

{MONETARY}

AUTL78

Depositumbeløb

{MONETARY}

AUTL79

Navn på oprindelig långiver

{ALPHANUM-100}

AUTL80

Oprindelig LEI for långiver

{LEI}

AUTL81

Oprindelig långivers etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

AUTL82

Navn på det eksponeringsleverende institut

{ALPHANUM-100}

AUTL83

LEI for eksponeringsleverende institut

{LEI}

AUTL84

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

{COUNTRYCODE_2}


BILAG VI

Skema for underliggende eksponeringer — Forbrug

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om underliggende eksponeringer

CMRL1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

CMRL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CMRL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CMRL4

Oprindelig identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

CMRL5

Ny identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

CMRL6

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

CMRL7

Dato for overførsel til pulje

{DATEFORMAT}

CMRL8

Dato for tilbagekøb

{DATEFORMAT}

CMRL9

Indfrielsesdato

{DATEFORMAT}

CMRL10

Geografisk område — Låntager

{NUTS}

CMRL11

Geografisk område — Klassificering

{YEAR}

CMRL12

Beskæftigelsesstatus

{LIST}

CMRL13

Kreditsvag låntager

{Y/N}

CMRL14

Kundetype

{LIST}

CMRL15

Primær indkomst

{MONETARY}

CMRL16

Primær indkomsttype

{LIST}

CMRL17

Valuta for primær indkomst

{CURRENCYCODE_3}

CMRL18

Verifikation af primær indkomst

{LIST}

CMRL19

Sikret ved løn/pension

{Y/N}

CMRL20

Særordning

{ALPHANUM-10000}

CMRL21

Indgåelsesdato

{DATEFORMAT}

CMRL22

Forfaldsdato

{DATEFORMAT}

CMRL23

Oprindelig løbetid

{INTEGER-9999}

CMRL24

Indgåelseskanal

{LIST}

CMRL25

Formål

{LIST}

CMRL26

Valutadenominering

{CURRENCYCODE_3}

CMRL27

Oprindelig saldo for hovedstol

{MONETARY}

CMRL28

Aktuel saldo for hovedstol

{MONETARY}

CMRL29

Samlet kreditramme

{MONETARY}

CMRL30

Slutdato for revolverende periode

{DATEFORMAT}

CMRL31

Købspris

{PERCENTAGE}

CMRL32

Indfrielsestype

{LIST}

CMRL33

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

{DATEFORMAT}

CMRL34

Planlagt afdragshyppighed

{LIST}

CMRL35

Planlagt rentebetalingshyppighed

{LIST}

CMRL36

Skyldig betaling

{MONETARY}

CMRL37

Aktuel rentesats

{PERCENTAGE}

CMRL38

Aktuelt renteindeks

{LIST}

CMRL39

Udløb for aktuelt renteindeks

{LIST}

CMRL40

Aktuel renteforskel

{PERCENTAGE}

CMRL41

Rentetilpasningsinterval

{INTEGER-9999}

CMRL42

Renteloft

{PERCENTAGE}

CMRL43

Rentegulv

{PERCENTAGE}

CMRL44

Antal betalinger før securitisering

{INTEGER-9999}

CMRL45

Andel af årlige tilladte forudbetalinger

{PERCENTAGE}

CMRL46

Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

CMRL47

Gebyr ved førtidig indfrielse

{MONETARY}

CMRL48

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

CMRL49

Dato for forudbetaling

{DATEFORMAT}

CMRL50

Kumulerede afdrag

{MONETARY}

CMRL51

Dato for omlægning

{DATEFORMAT}

CMRL52

Sidste restancedato

{DATEFORMAT}

CMRL53

Restancesaldo

{MONETARY}

CMRL54

Antal dage i restance

{INTEGER-9999}

CMRL55

Kontostatus

{LIST}

CMRL56

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

{LIST}

CMRL57

Misligholdt beløb

{MONETARY}

CMRL58

Dato for misligholdelse

{DATEFORMAT}

CMRL59

Allokerede tab

{MONETARY}

CMRL60

Samlet inddrevet beløb

{MONETARY}

CMRL61

Depositumbeløb

{MONETARY}

CMRL62

Navn på oprindelig långiver

{ALPHANUM-100}

CMRL63

Oprindelig LEI for långiver

{LEI}

CMRL64

Oprindelig långivers etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

CMRL65

Navn på det eksponeringsleverende institut

{ALPHANUM-100}

CMRL66

LEI for eksponeringsleverende institut

{LEI}

CMRL67

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

CMRL68

Energiattestværdi

{LIST}

CMRL69

Navn på udsteder af energiattest

{ALPHANUM-100}


BILAG VII

Skema for underliggende eksponeringer — Kreditkort

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om underliggende eksponeringer

CCDL1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

CCDL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CCDL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

CCDL4

Oprindelig identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

CCDL5

Ny identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

CCDL6

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

CCDL7

Dato for overførsel til pulje

{DATEFORMAT}

CCDL8

Dato for tilbagekøb

{DATEFORMAT}

CCDL9

Geografisk område — Låntager

{NUTS}

CCDL10

Geografisk område — Klassificering

{YEAR}

CCDL11

Beskæftigelsesstatus

{LIST}

CCDL12

Kreditsvag låntager

{Y/N}

CCDL13

Kundetype

{LIST}

CCDL14

Primær indkomst

{MONETARY}

CCDL15

Primær indkomsttype

{LIST}

CCDL16

Valuta for primær indkomst

{CURRENCYCODE_3}

CCDL17

Verifikation af primær indkomst

{LIST}

CCDL18

Særordning

{ALPHANUM-10000}

CCDL19

Indgåelsesdato

{DATEFORMAT}

CCDL20

Indgåelseskanal

{LIST}

CCDL21

Valutadenominering

{CURRENCYCODE_3}

CCDL22

Aktuel saldo for hovedstol

{MONETARY}

CCDL23

Samlet kreditramme

{MONETARY}

CCDL24

Købspris

{PERCENTAGE}

CCDL25

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

{DATEFORMAT}

CCDL26

Planlagt afdragshyppighed

{LIST}

CCDL27

Planlagt rentebetalingshyppighed

{LIST}

CCDL28

Skyldig betaling

{MONETARY}

CCDL29

Aktuel rentesats

{PERCENTAGE}

CCDL30

Aktuelt renteindeks

{LIST}

CCDL31

Udløb for aktuelt renteindeks

{LIST}

CCDL32

Antal betalinger før securitisering

{INTEGER-9999}

CCDL33

Dato for omlægning

{DATEFORMAT}

CCDL34

Sidste restancedato

{DATEFORMAT}

CCDL35

Antal dage i restance

{INTEGER-9999}

CCDL36

Restancesaldo

{MONETARY}

CCDL37

Kontostatus

{LIST}

CCDL38

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

{LIST}

CCDL39

Misligholdt beløb

{MONETARY}

CCDL40

Dato for misligholdelse

{DATEFORMAT}

CCDL41

Samlet inddrevet beløb

{MONETARY}

CCDL42

Navn på oprindelig långiver

{ALPHANUM-100}

CCDL43

Oprindelig LEI for långiver

{LEI}

CCDL44

Oprindelig långivers etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

CCDL45

Navn på det eksponeringsleverende institut

{ALPHANUM-100}

CCDL46

LEI for eksponeringsleverende institut

{LEI}

CCDL47

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

{COUNTRYCODE_2}


BILAG VIII

Skema for underliggende eksponeringer — Leasing

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om underliggende eksponeringer

LESL1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

LESL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

LESL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

LESL4

Oprindelig identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

LESL5

Ny identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

LESL6

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

LESL7

Dato for overførsel til pulje

{DATEFORMAT}

LESL8

Dato for tilbagekøb

{DATEFORMAT}

LESL9

Indfrielsesdato

{DATEFORMAT}

LESL10

Geografisk område — Låntager

{NUTS}

LESL11

Geografisk område — Klassificering

{YEAR}

LESL12

Kreditsvag låntager

{Y/N}

LESL13

Låntagers Basel III-segment

{LIST}

LESL14

Kundetype

{LIST}

LESL15

NACE-kode for branche

{NACE}

LESL16

Virksomhedsstørrelse

{LIST}

LESL17

Indtægt

{MONETARY}

LESL18

Valuta for finansieringsoversigt

{CURRENCYCODE_3}

LESL19

Produkttype

{LIST}

LESL20

Syndikeret

{Y/N}

LESL21

Særordning

{ALPHANUM-10000}

LESL22

Indgåelsesdato

{DATEFORMAT}

LESL23

Forfaldsdato

{DATEFORMAT}

LESL24

Oprindelig løbetid

{INTEGER-9999}

LESL25

Indgåelseskanal

{LIST}

LESL26

Valutadenominering

{CURRENCYCODE_3}

LESL27

Oprindelig saldo for hovedstol

{MONETARY}

LESL28

Aktuel saldo for hovedstol

{MONETARY}

LESL29

Købspris

{PERCENTAGE}

LESL30

Securitiseret restværdi

{MONETARY}

LESL31

Indfrielsestype

{LIST}

LESL32

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

{DATEFORMAT}

LESL33

Planlagt afdragshyppighed

{LIST}

LESL34

Planlagt rentebetalingshyppighed

{LIST}

LESL35

Skyldig betaling

{MONETARY}

LESL36

Aktuel rentesats

{PERCENTAGE}

LESL37

Aktuelt renteindeks

{LIST}

LESL38

Udløb for aktuelt renteindeks

{LIST}

LESL39

Aktuel renteforskel

{PERCENTAGE}

LESL40

Rentetilpasningsinterval

{INTEGER-9999}

LESL41

Renteloft

{PERCENTAGE}

LESL42

Rentegulv

{PERCENTAGE}

LESL43

Antal betalinger før securitisering

{INTEGER-9999}

LESL44

Andel af årlige tilladte forudbetalinger

{PERCENTAGE}

LESL45

Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

LESL46

Gebyr ved førtidig indfrielse

{MONETARY}

LESL47

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

LESL48

Dato for forudbetaling

{DATEFORMAT}

LESL49

Kumulerede afdrag

{MONETARY}

LESL50

Pris ved købsoption

{MONETARY}

LESL51

Udbetalingsbeløb

{MONETARY}

LESL52

Aktuel restværdi af aktiv

{MONETARY}

LESL53

Dato for omlægning

{DATEFORMAT}

LESL54

Sidste restancedato

{DATEFORMAT}

LESL55

Restancesaldo

{MONETARY}

LESL56

Antal dage i restance

{INTEGER-9999}

LESL57

Kontostatus

{LIST}

LESL58

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

{LIST}

LESL59

Misligholdt beløb

{MONETARY}

LESL60

Dato for misligholdelse

{DATEFORMAT}

LESL61

Allokerede tab

{MONETARY}

LESL62

Samlet inddrevet beløb

{MONETARY}

LESL63

Inddrivelseskilde

{LIST}

LESL64

Depositumbeløb

{MONETARY}

LESL65

Geografisk område — Sikkerhedsstillelse

{NUTS}

LESL66

Fabrikant

{ALPHANUM-100}

LESL67

Model

{ALPHANUM-100}

LESL68

Produktions-/byggeår

{YEAR}

LESL69

Ny eller brugt

{LIST}

LESL70

Oprindelig restværdi af aktiv

{MONETARY}

LESL71

Type af sikkerhedsstillelse

{LIST}

LESL72

Oprindelig vurderingssum

{MONETARY}

LESL73

Oprindelig vurderingsmetode

{LIST}

LESL74

Dato for oprindelig vurdering

{DATEFORMAT}

LESL75

Aktuel vurderingssum

{MONETARY}

LESL76

Aktuel vurderingsmetode

{LIST}

LESL77

Dato for aktuel vurdering

{DATEFORMAT}

LESL78

Antal leasede genstande

{INTEGER-9999}

LESL79

Navn på oprindelig långiver

{ALPHANUM-100}

LESL80

Oprindelig LEI for långiver

{LEI}

LESL81

Oprindelig långivers etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

LESL82

Navn på det eksponeringsleverende institut

{ALPHANUM-100}

LESL83

LEI for eksponeringsleverende institut

{LEI}

LESL84

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

{COUNTRYCODE_2}


BILAG IX

Skema for underliggende eksponeringer — Esoteriske

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om underliggende eksponeringer

ESTL1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

ESTL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

ESTL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

ESTL4

Oprindelig identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

ESTL5

Ny identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

ESTL6

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

ESTL7

Dato for overførsel til pulje

{DATEFORMAT}

ESTL8

Dato for tilbagekøb

{DATEFORMAT}

ESTL9

Indfrielsesdato

{DATEFORMAT}

ESTL10

Beskrivelse

{ALPHANUM-1000}

ESTL11

Geografisk område — Låntager

{NUTS}

ESTL12

Geografisk område — Klassificering

{YEAR}

ESTL13

Beskæftigelsesstatus

{LIST}

ESTL14

Kreditsvag låntager

{Y/N}

ESTL15

Låntagers juridiske form

{LIST}

ESTL16

NACE-kode for branche

{NACE}

ESTL17

Primær indkomst

{MONETARY}

ESTL18

Primær indkomsttype

{LIST}

ESTL19

Valuta for primær indkomst

{CURRENCYCODE_3}

ESTL20

Verifikation af primær indkomst

{LIST}

ESTL21

Indtægt

{MONETARY}

ESTL22

Valuta for finansieringsoversigt

{CURRENCYCODE_3}

ESTL23

International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)

{ISIN}

ESTL24

Indgåelsesdato

{DATEFORMAT}

ESTL25

Forfaldsdato

{DATEFORMAT}

ESTL26

Valutadenominering

{CURRENCYCODE_3}

ESTL27

Oprindelig saldo for hovedstol

{MONETARY}

ESTL28

Aktuel saldo for hovedstol

{MONETARY}

ESTL29

Samlet kreditramme

{MONETARY}

ESTL30

Købspris

{PERCENTAGE}

ESTL31

Indfrielsestype

{LIST}

ESTL32

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

{DATEFORMAT}

ESTL33

Planlagt afdragshyppighed

{LIST}

ESTL34

Planlagt rentebetalingshyppighed

{LIST}

ESTL35

Skyldig betaling

{MONETARY}

ESTL36

Forhold mellem gæld og indkomst

{PERCENTAGE}

ESTL37

Afdrag ved udløb

{MONETARY}

ESTL38

Rentetilpasningsinterval

{INTEGER-9999}

ESTL39

Aktuel rentesats

{PERCENTAGE}

ESTL40

Aktuelt renteindeks

{LIST}

ESTL41

Udløb for aktuelt renteindeks

{LIST}

ESTL42

Aktuel renteforskel

{PERCENTAGE}

ESTL43

Renteloft

{PERCENTAGE}

ESTL44

Rentegulv

{PERCENTAGE}

ESTL45

Antal betalinger før securitisering

{INTEGER-9999}

ESTL46

Andel af årlige tilladte forudbetalinger

{PERCENTAGE}

ESTL47

Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

ESTL48

Gebyr ved førtidig indfrielse

{MONETARY}

ESTL49

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

{DATEFORMAT}

ESTL50

Dato for forudbetaling

{DATEFORMAT}

ESTL51

Kumulerede afdrag

{MONETARY}

ESTL52

Sidste restancedato

{DATEFORMAT}

ESTL53

Restancesaldo

{MONETARY}

ESTL54

Antal dage i restance

{INTEGER-9999}

ESTL55

Kontostatus

{LIST}

ESTL56

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

{LIST}

ESTL57

Misligholdt beløb

{MONETARY}

ESTL58

Dato for misligholdelse

{DATEFORMAT}

ESTL59

Allokerede tab

{MONETARY}

ESTL60

Samlet inddrevet beløb

{MONETARY}

ESTL61

Navn på det eksponeringsleverende institut

{ALPHANUM-100}

ESTL62

LEI for eksponeringsleverende institut

{LEI}

ESTL63

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

ESTL64

Navn på oprindelig långiver

{ALPHANUM-100}

ESTL65

Oprindelig LEI for långiver

{LEI}

ESTL66

Oprindelig långivers etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

Oplysninger om sikkerhedsstillelse

ESTC1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

ESTC2

Identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

ESTC3

Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

ESTC4

Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

ESTC5

Geografisk område — Sikkerhedsstillelse

{NUTS}

ESTC6

Værdipapirtype

{LIST}

ESTC7

Panttype

{LIST}

ESTC8

Tilbageholdelsesret

{INTEGER-9999}

ESTC9

Type af sikkerhedsstillelse

{LIST}

ESTC10

Aktuel vurderingssum

{MONETARY}

ESTC11

Aktuel vurderingsmetode

{LIST}

ESTC12

Dato for aktuel vurdering

{DATEFORMAT}

ESTC13

Aktuel belåningsprocent

{PERCENTAGE}

ESTC14

Oprindelig vurderingssum

{MONETARY}

ESTC15

Oprindelig vurderingsmetode

{LIST}

ESTC16

Dato for oprindelig vurdering

{DATEFORMAT}

ESTC17

Oprindelig belåningsprocent

{PERCENTAGE}

ESTC18

Salgsdato

{DATEFORMAT}

ESTC19

Salgspris

{MONETARY}

ESTC20

Valuta for sikkerhedsstillelse

{CURRENCYCODE_3}


BILAG X

Skema for underliggende eksponeringer — Tillæg for misligholdte eksponeringer

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om underliggende eksponeringer

NPEL1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

NPEL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

NPEL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

NPEL4

Oprindelig identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

NPEL5

Ny identifikator for låntager

{ALPHANUM-1000}

NPEL6

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

NPEL7

Under tvangsadministration

{Y/N}

NPEL8

Dato for seneste kontrakt

{DATEFORMAT}

NPEL9

Afdød

{Y/N}

NPEL10

Juridisk status

{LIST}

NPEL11

Type retsprocedure

{LIST}

NPEL12

Navn på retsprocedure

{ALPHANUM-1000}

NPEL13

Afsluttede retlige skridt

{ALPHANUM-1000}

NPEL14

Startdato for igangværende retsproces

{DATEFORMAT}

NPEL15

Dato for udpegelse af insolvensbehandler

{DATEFORMAT}

NPEL16

Antal aktuelle afgørelser

{INTEGER-9999}

NPEL17

Antal fuldbyrdede afgørelser

{INTEGER-9999}

NPEL18

Dato for udstedelse af betalingsopfordring fra tredjepart

{DATEFORMAT}

NPEL19

Dato for udstedelse af brev om forbehold af rettigheder

{DATEFORMAT}

NPEL20

Værneting

{COUNTRYCODE_2}

NPEL21

Dato for indhentning af afgørelse om tvangsudsættelse

{DATEFORMAT}

NPEL22

Bemærkninger om andre sagsanlæg

{ALPHANUM-1000}

NPEL23

Lovvalg

{COUNTRYCODE_2}

NPEL24

Beskrivelse af særlig tilbagebetalingsordning

{ALPHANUM-1000}

NPEL25

Startdato for periode med afdragsfrihed

{DATEFORMAT}

NPEL26

Slutdato for IO-periode

{DATEFORMAT}

NPEL27

Startdato for aktuel periode med fast rente

{DATEFORMAT}

NPEL28

Slutdato for aktuel periode med fast rente

{DATEFORMAT}

NPEL29

Aktuel hjemfaldsrente

{PERCENTAGE}

NPEL30

Sidste betalingsdato

{DATEFORMAT}

NPEL31

Syndikeret andel

{PERCENTAGE}

NPEL32

Begyndelse på MARP

{DATEFORMAT}

NPEL33

MARP-status

{LIST}

NPEL34

Niveau for eksterne opkrævninger

{Y/N}

NPEL35

Tilbagebetalingsplan

{Y/N}

NPEL36

Henstandsniveau

{Y/N}

NPEL37

Dato for første henstand

{DATEFORMAT}

NPEL38

Antal tidligere tilfælde af henstand

{INTEGER-9999}

NPEL39

Eftergivelse af betaling af hovedstol

{MONETARY}

NPEL40

Dato for eftergivelse af betaling af hovedstol

{DATEFORMAT}

NPEL41

Slutdato for henstand

{DATEFORMAT}

NPEL42

Tilbagebetalingsbeløb efter henstand

{MONETARY}

Oplysninger om sikkerhedsstillelse

NPEC1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

NPEC2

Identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

NPEC3

Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

NPEC4

Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

NPEC5

Skyldig moms

{PERCENTAGE}

NPEC6

Procentdel, der er afsluttet

{PERCENTAGE}

NPEC7

Status for tvangsinddrivelse

{Y/N}

NPEC8

Status for tvangsinddrivelse — Tredjeparter

{Y/N}

NPEC9

Tildelt realkreditlån

{MONETARY}

NPEC10

Højere rangerende underliggende eksponering

{MONETARY}

NPEC11

Beskrivelse af tvangsinddrivelse

{ALPHANUM-1000}

NPEC12

Domstolsvurderingsbeløb

{MONETARY}

NPEC13

Dato for domstolsvurdering

{DATEFORMAT}

NPEC14

Markedspris

{MONETARY}

NPEC15

Udbudspris

{MONETARY}

NPEC16

Dato for klargøring af ejendom til salg

{DATEFORMAT}

NPEC17

Dato, hvor ejendommen markedsføres

{DATEFORMAT}

NPEC18

Dato for markedsudbudspris

{DATEFORMAT}

NPEC19

Dato for købsaftale

{DATEFORMAT}

NPEC20

Kontraktdato

{DATEFORMAT}

NPEC21

Dato for første auktion

{DATEFORMAT}

NPEC22

Rettens mindstepris ved første auktion

{MONETARY}

NPEC23

Dato for næste auktion

{DATEFORMAT}

NPEC24

Rettens mindstepris ved næste auktion

{MONETARY}

NPEC25

Dato for sidste auktion

{DATEFORMAT}

NPEC26

Rettens mindstepris ved sidste auktion

{MONETARY}

NPEC27

Antal mislykkede auktioner

{INTEGER-9999}

Oplysninger om tidligere opkrævninger

NPEH1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

NPEH2

Identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

NPEH[3-38]

Retligt ubetalt restbeløb i måned n

{MONETARY}

NPEH[39-74]

Historik over forfaldne beløb i måned n

{MONETARY}

NPEH[75-110]

Historik over tilbagebetalinger — Ikke fra salg af sikkerhedsstillelse i måned n

{MONETARY}

NPEH[111-146]

Historik over tilbagebetalinger — fra salg af sikkerhedsstillelse i måned n

{MONETARY}


BILAG XI

Skema for underliggende eksponeringer — Asset-backed commercial paper (ABCP)

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om underliggende eksponeringer

IVAL1

Entydig identifikator — ABCP-program

{ALPHANUM-28}

IVAL2

Entydig identifikator — ABCP-transaktion

{ALPHANUM-36}

IVAL3

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

IVAL4

Ny identifikator for underliggende eksponering

{ALPHANUM-1000}

IVAL5

Type underliggende eksponering

{LIST}

IVAL6

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

IVAL7

Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 1

{NUTS}

IVAL8

Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 2

{NUTS}

IVAL9

Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 3

{NUTS}

IVAL10

Geografisk område — Klassificering

{YEAR}

IVAL11

Aktuel saldo for hovedstol

{MONETARY}

IVAL12

Antal underliggende eksponeringer

{INTEGER-999999999}

IVAL13

EUR-eksponeringer

{MONETARY}

IVAL14

GBP-eksponeringer

{MONETARY}

IVAL15

USD-eksponeringer

{MONETARY}

IVAL16

Andre eksponeringer

{MONETARY}

IVAL17

Maksimal restløbetid

{INTEGER-9999}

IVAL18

Gennemsnitlig restløbetid

{INTEGER-9999}

IVAL19

Aktuel belåningsprocent

{PERCENTAGE}

IVAL20

Forhold mellem gæld og indkomst

{PERCENTAGE}

IVAL21

Indfrielsestype

{MONETARY}

IVAL22

Planlagt afdragshyppighed over en måned

{MONETARY}

IVAL23

Planlagt rentebetalingshyppighed over en måned

{MONETARY}

IVAL24

Udeståender til variabel rente

{MONETARY}

IVAL25

Finansieret beløb

{MONETARY}

IVAL26

Udvanding

{MONETARY}

IVAL27

Tilbagekøbte eksponeringer

{MONETARY}

IVAL28

Misligholdte eller kreditsvage eksponeringer ved securitisering

{MONETARY}

IVAL29

Misligholdte eksponeringer

{MONETARY}

IVAL30

Misligholdte eksponeringer CRR

{MONETARY}

IVAL31

Omklassificeret bruttobeløb i perioden

{MONETARY}

IVAL32

Restancer 1-29 dage

{PERCENTAGE}

IVAL33

Restancer 30-59 dage

{PERCENTAGE}

IVAL34

Restancer 60-89 dage

{PERCENTAGE}

IVAL35

Restancer 90-119 dage

{PERCENTAGE}

IVAL36

Restancer 120-149 dage

{PERCENTAGE}

IVAL37

Restancer 150-179 dage

{PERCENTAGE}

IVAL38

Restancer 180+ dage

{PERCENTAGE}

IVAL39

Omlagte eksponeringer

{PERCENTAGE}

IVAL40

Omlagte eksponeringer (0-1 år før overførsel)

{MONETARY}

IVAL41

Omlagte eksponeringer (1-3 år før overførsel)

{MONETARY}

IVAL42

Omlagte eksponeringer (> 3 år før overførsel)

{MONETARY}

IVAL43

Omlagte eksponeringer (rente)

{MONETARY}

IVAL44

Omlagte eksponeringer (tilbagebetalingsplan)

{MONETARY}

IVAL45

Omlagte eksponeringer (løbetid)

{MONETARY}

IVAL46

Omlagte eksponeringer (0-1 år før overførsel og ingen nye restancer)

{MONETARY}

IVAL47

Omlagte eksponeringer (ingen nye restancer)

{MONETARY}

IVAL48

Omlagte eksponeringer (nye restancer)

{MONETARY}

IVAL49

Omlagte eksponeringer (andet)

{MONETARY}


BILAG XII

Skema for investorrapport — Ikke-abcp-securitisering

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om securitisering

IVSS1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

IVSS2

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

IVSS3

Securitiseringsnavn

{ALPHANUM-100}

IVSS4

Navn på indberettende enhed

{ALPHANUM-100}

IVSS5

Kontaktperson i indberettende enhed

{ALPHANUM-256}

IVSS6

Tlf.nr. for indberettende enhed

{TELEPHONE}

IVSS7

E-mail for indberettende enhed

{ALPHANUM-256}

IVSS8

Risikotilbageholdelsesmetode

{LIST}

IVSS9

Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument

{LIST}

IVSS10

Type underliggende eksponering

{LIST}

IVSS11

Risikooverførselsmetode

{Y/N}

IVSS12

Mål/ratio ved udløsende hændelse

{Y/N}

IVSS13

Slutdato for revolverende periode/»ramp-up«-periode

{DATEFORMAT}

IVSS14

Inddrivelse af hovedstol i perioden

{MONETARY}

IVSS15

Inddrivelse af renter i perioden

{MONETARY}

IVSS16

Opkrævning af hovedstol i perioden

{MONETARY}

IVSS17

Opkrævning af renter i perioden

{MONETARY}

IVSS18

Træk på likviditetsfacilitet

{Y/N}

IVSS19

Mer-spread for securitisering

{MONETARY}

IVSS20

Registreringsmekanisme for mer-spread

{Y/N}

IVSS21

Aktuel overdækning af sikkerhedsstillelse

{PERCENTAGE}

IVSS22

Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«)

{PERCENTAGE}

IVSS23

Udvanding

{MONETARY}

IVSS24

Omklassificeret bruttobeløb i perioden

{MONETARY}

IVSS25

Tilbagekøbte eksponeringer

{MONETARY}

IVSS26

Omlagte eksponeringer

{MONETARY}

IVSS27

Konstant misligholdelsesrate på årsbasis (»annualised constant default rate«)

{PERCENTAGE}

IVSS28

Misligholdte eksponeringer

{MONETARY}

IVSS29

Misligholdte eksponeringer CRR

{MONETARY}

IVSS30

Risikovægtningsmetode

{LIST}

IVSS31

Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,00 %, 0,10 %]

{PERCENTAGE}

IVSS32

Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,10 %, 0,25 %]

{PERCENTAGE}

IVSS33

Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,25 %, 1,00 %]

{PERCENTAGE}

IVSS34

Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [1,00 %, 7,50 %]

{PERCENTAGE}

IVSS35

Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [7,50 %, 20,00 %]

{PERCENTAGE}

IVSS36

Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [20,00 %, 100,00 %]

{PERCENTAGE}

IVSS37

Bankinternt skøn for tab givet misligholdelse

{PERCENTAGE}

IVSS38

Restancer 1-29 dage

{PERCENTAGE}

IVSS39

Restancer 30-59 dage

{PERCENTAGE}

IVSS40

Restancer 60-89 dage

{PERCENTAGE}

IVSS41

Restancer 90-119 dage

{PERCENTAGE}

IVSS42

Restancer 120-149 dage

{PERCENTAGE}

IVSS43

Restancer 150-179 dage

{PERCENTAGE}

IVSS44

Restancer 180+ dage

{PERCENTAGE}

Oplysninger om test/hændelser/udløsende hændelser

IVSR1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

IVSR2

Oprindelig identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse

{ALPHANUM-1000}

IVSR3

Ny identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse

{ALPHANUM-1000}

IVSR4

Beskrivelse

{ALPHANUM-100000}

IVSR5

Tærskelniveau

{NUMERIC}

IVSR6

Faktisk værdi

{NUMERIC}

IVSR7

Status

{Y/N}

IVSR8

Frist for ophør af misligholdelse

{INTEGER-9999}

IVSR9

Beregningshyppighed

{INTEGER-9999}

IVSR10

Følger af brud

{LIST}

Oplysninger om cash flow

IVSF1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

IVSF2

Oprindelig identifikator for cash flow-post

{ALPHANUM-1000}

IVSF3

Ny identifikator for cash flow-post

{ALPHANUM-1000}

IVSF4

Cash flow-post

{ALPHANUM-1000}

IVSF5

Beløb betalt i perioden

{MONETARY}

IVSF6

Disponible bevillinger

{MONETARY}


BILAG XIII

Skema for investorrapport — Abcp-securitisering

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om program

IVAS1

Entydig identifikator — ABCP-program

{ALPHANUM-28}

IVAS2

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

IVAS3

Navn på indberettende enhed

{ALPHANUM-100}

IVAS4

Kontaktperson i indberettende enhed

{ALPHANUM-256}

IVAS5

Tlf.nr. for indberettende enhed

{TELEPHONE}

IVAS6

E-mail for indberettende enhed

{ALPHANUM-256}

IVAS7

Mål/ratio ved udløsende hændelse

{Y/N}

IVAS8

Eksponeringer, der ikke opfylder bestemmelserne

{MONETARY}

IVAS9

Vægtet gennemsnitlig levetid

{INTEGER-9999}

IVAS10

Risikotilbageholdelsesmetode

{LIST}

IVAS11

Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument

{LIST}

Oplysninger om transaktion

IVAN1

Entydig identifikator — ABCP-program

{ALPHANUM-28}

IVAN2

Entydig identifikator — ABCP-transaktion

{ALPHANUM-36}

IVAN3

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

IVAN4

NACE-kode for branche

{NACE}

IVAN5

Risikotilbageholdelsesmetode

{LIST}

IVAN6

Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument

{LIST}

IVAN7

Vægtet gennemsnitlig levetid

{INTEGER-9999}

Oplysninger om test/hændelser/udløsende hændelser

IVAR1

Entydig identifikator — ABCP-transaktion

{ALPHANUM-36}

IVAR2

Oprindelig identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse

{ALPHANUM-1000}

IVAR3

Ny identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse

{ALPHANUM-1000}

IVAR4

Beskrivelse

{ALPHANUM-100000}

IVAR5

Status

{Y/N}

IVAR6

Følger af brud

{LIST}


BILAG XIV

SKEMA FOR INSIDERVIDEN ELLER OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE HÆNDELSER — IKKE-ABCP-SECURITISERING

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om securitisering

SESS1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

SESS2

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

SESS3

Ikke længere STS

{Y/N}

SESS4

Afhjælpende foranstaltninger

{Y/N}

SESS5

Administrative foranstaltninger

{Y/N}

SESS6

Væsentlig ændring i transaktionsdokumenter

{ALPHANUM-1000000}

SESS7

Sikring af salg

{Y/N}

SESS8

Aktuel waterfalltype

{LIST}

SESS9

Master trust-type

{LIST}

SESS10

SSPE-værdi

{MONETARY}

SESS11

SSPE-hovedstolsværdi

{MONETARY}

SESS12

SSPE's antal konti

{INTEGER-999999999}

SESS13

Saldo af hovedstol for obligation

{MONETARY}

SESS14

Sælgers andel

{PERCENTAGE}

SESS15

Finansieringsandel

{PERCENTAGE}

SESS16

Indtægter allokeret til denne serie

{MONETARY}

SESS17

Benchmark for renteswap

{LIST}

SESS18

Udløbsdato for renteswap

{DATEFORMAT}

SESS19

Notionalt beløb for renteswap

{MONETARY}

SESS20

Betalers valuta i valutaswap

{CURRENCYCODE_3}

SESS21

Modtagers valuta i valutaswap

{CURRENCYCODE_3}

SESS22

Valutaswapkurs

{PERCENTAGE}

SESS23

Udløbsdato for valutaswap

{DATEFORMAT}

SESS24

Notionalt beløb for valutaswap

{MONETARY}

Oplysninger på tranche-/obligationsniveau

SEST1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

SEST2

Oprindelig identifikator for tranche

{ALPHANUM-1000}

SEST3

Ny identifikator for tranche

{ALPHANUM-1000}

SEST4

International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer)

{ISIN}

SEST5

Navn på tranche

{ALPHANUM-100}

SEST6

Tranche-/obligationstype

{LIST}

SEST7

Valuta

{CURRENCYCODE_3}

SEST8

Oprindelig saldo for hovedstol

{MONETARY}

SEST9

Aktuel saldo for hovedstol

{MONETARY}

SEST10

Rentebetalingshyppighed

{LIST}

SEST11

Dato for rentebetaling

{DATEFORMAT}

SEST12

Dato for betaling af afdrag

{DATEFORMAT}

SEST13

Løbende kuponrente

{PERCENTAGE}

SEST14

Aktuel renteforskel/-spread

{PERCENTAGE}

SEST15

Kupongulv

{PERCENTAGE}

SEST16

Kuponloft

{PERCENTAGE}

SEST17

Step-up/step-down-kuponværdi

{PERCENTAGE}

SEST18

Step-up/step-down-kupondato

{DATEFORMAT}

SEST19

Arbejdsdagskonvention

{LIST}

SEST20

Aktuelt renteindeks

{LIST}

SEST21

Udløb for aktuelt renteindeks

{LIST}

SEST22

Udstedelsesdato

{DATEFORMAT}

SEST23

Udbetalingsdato

{DATEFORMAT}

SEST24

Officiel udløbsdato

{DATEFORMAT}

SEST25

Bestemmelse om forlængelse

{LIST}

SEST26

Næste call-dato

{DATEFORMAT}

SEST27

Clean-up call-tærskel

{ALPHANUM-1000}

SEST28

Næste put-dato

{DATEFORMAT}

SEST29

Konvention for beregning af dage

{LIST}

SEST30

Afregningskonvention

{LIST}

SEST31

Aktuelt attachment point

{PERCENTAGE}

SEST32

Oprindeligt attachment point

{PERCENTAGE}

SEST33

Aktuel kreditforbedring

{PERCENTAGE}

SEST34

Oprindelig kreditforbedring

{PERCENTAGE}

SEST35

Kreditforbedringsformel

{ALPHANUM-1000}

SEST36

Sidestillede trancher

{ISIN}

SEST37

Foranstillede trancher

{ISIN}

SEST38

Udstående »principal deficiency ledger«-saldo

{MONETARY}

SEST39

LEI for kautionist

{LEI}

SEST40

Navn på kautionist

{ALPHANUM-1000}

SEST41

Kautionistens ENS-delsektor

{ESA}

SEST42

Beskyttelsestype

{LIST}

Oplysninger på kontoniveau

SESA1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

SESA2

Oprindelig identifikator for konto

{ALPHANUM-1000}

SESA3

Ny identifikator for konto

{ALPHANUM-1000}

SESA4

Kontotype

{LIST}

SESA5

Målsaldo for konto

{MONETARY}

SESA6

Faktisk kontosaldo

{MONETARY}

SESA7

Amortiseringskonto

{Y/N}

Oplysninger på modpartsniveau

SESP1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

SESP2

Modpartens LEI

{LEI}

SESP3

Modpartens navn

{ALPHANUM-100}

SESP4

Modpartstype

{LIST}

SESP5

Modpartens etableringsland

{COUNTRYCODE_2}

SESP6

Modpartens ratinggrænse

{ALPHANUM-100000}

SESP7

Modpartens rating

{ALPHANUM-100000}

SESP8

LEI for kilde til modpartens rating

{LEI}

SESP9

Navn på kilde til modpartens rating

{ALPHANUM-100}

Oplysninger om CLO-securitisering

SESC1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

SESC2

Slutdato for afdragsfri periode

{DATEFORMAT}

SESC3

CLO-type

{LIST}

SESC4

Indeværende periode

{LIST}

SESC5

Startdato for indeværende periode

{DATEFORMAT}

SESC6

Slutdato for indeværende periode

{DATEFORMAT}

SESC7

Koncentrationsgrænse

{PERCENTAGE}

SESC8

Begrænsninger — Officiel udløbsdato

{PERCENTAGE}

SESC9

Begrænsninger — Efterstillede eksponeringer

{PERCENTAGE}

SESC10

Begrænsninger — Misligholdte eksponeringer

{PERCENTAGE}

SESC11

Begrænsninger — Naturaleksponeringer

{PERCENTAGE}

SESC12

Begrænsninger — Nulrenteeksponeringer

{PERCENTAGE}

SESC13

Begrænsninger — Aktieeksponeringer

{PERCENTAGE}

SESC14

Begrænsninger — Syndikeringseksponeringer

{PERCENTAGE}

SESC15

Begrænsninger — Diskretionært salg

{PERCENTAGE}

SESC16

Diskretionært salg

{MONETARY}

SESC17

Geninvesteringer

{MONETARY}

SESC18

Begrænsninger — Oprindelig kreditforbedring

{Y/N}

SESC19

Begrænsninger — Bud

{Y/N}

SESC20

Begrænsninger — Handel

{Y/N}

SESC21

Begrænsninger — Udstedelser

{Y/N}

SESC22

Begrænsninger —Indfrielser

{Y/N}

SESC23

Begrænsninger — Refinansiering

{Y/N}

SESC24

Begrænsninger —Obligationsvederlag

{Y/N}

SESC25

Begrænsninger — Kreditrisikoafdækning

{Y/N}

SESC26

Frist for likvidation af sikkerhedsstillelse

{INTEGER-9999}

SESC27

Likvidation af sikkerhedsstillelse — Frafald

{Y/N}

Oplysninger om CLO-forvalter

SESL1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

SESL2

LEI for CLO-forvalter

{LEI}

SESL3

Navn på forvalter

{ALPHANUM-1000}

SESL4

Etableringsdato

{DATEFORMAT}

SESL5

Registreringsdato

{DATEFORMAT}

SESL6

Medarbejdere

{INTEGER-9999}

SESL7

Medarbejdere — CLO'er

{INTEGER-9999}

SESL8

Medarbejdere — Gældsomlægning

{INTEGER-9999}

SESL9

Aktiver under forvaltning

{MONETARY}

SESL10

Aktiver under forvaltning — Gearede lån

{MONETARY}

SESL11

Aktiver under forvaltning — CLO'er

{MONETARY}

SESL12

Aktiver under forvaltning — EU

{MONETARY}

SESL13

Aktiver under forvaltning — EU-CLO'er

{MONETARY}

SESL14

Antal EU-CLO'er

{INTEGER-9999}

SESL15

Kapital

{MONETARY}

SESL16

Kapital — Risikotilbageholdelse

{MONETARY}

SESL17

Afviklingstid

{INTEGER-9999}

SESL18

Prisfastsættelseshyppighed

{INTEGER-9999}

SESL19

Misligholdelsessats – 1 år

{PERCENTAGE}

SESL20

Misligholdelsessats – 5 år

{PERCENTAGE}

SESL21

Misligholdelsessats – 10 år

{PERCENTAGE}

Oplysninger om syntetisk dækning

SESV1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

SESV2

Identifikator for beskyttelsesinstrument

{ALPHANUM-1000}

SESV3

Beskyttelsestype

{LIST}

SESV4

Beskyttelsesinstrumentets ISIN-nummer

{ISIN}

SESV5

Navn på udbyder af kreditrisikoafdækning

{ALPHANUM-100}

SESV6

LEI for udbyder af kreditrisikoafdækning

{LEI}

SESV7

Offentlig enhed med nulrisikovægt

{Y/N}

SESV8

Lovvalg

{COUNTRYCODE_2}

SESV9

ISDA-masteraftale

{LIST}

SESV10

Misligholdelses- og termineringshændelser

{LIST}

SESV11

Type syntetisk securitisering

{Y/N}

SESV12

Valuta for kreditrisikoafdækning

{CURRENCYCODE_3}

SESV13

Aktuelt notionalt kreditrisikoafdækningsbeløb

{MONETARY}

SESV14

Maksimalt notionalt kreditrisikoafdækningsbeløb

{MONETARY}

SESV15

Attachment point for kreditrisikoafdækning

{PERCENTAGE}

SESV16

Detachment point for kreditrisikoafdækning

{PERCENTAGE}

SESV17

ISIN-nummer for dækkede obligationer

{ISIN}

SESV18

Omfang af kreditrisikoafdækning

{LIST}

SESV19

Udløbsdato for kreditrisikoafdækning

{DATEFORMAT}

SESV20

Væsentlighedstærskler

{Y/N}

SESV21

Betingelser for frigivelse af betaling

{LIST}

SESV22

Mulighed for justeringsbetalinger

{Y/N}

SESV23

Gældsomlægningsperiodens længde

{INTEGER-9999}

SESV24

Tilbagebetalingspligt

{Y/N}

SESV25

Subsistuerbar sikkerhedsstillelse

{Y/N}

SESV26

Sikkerhedsstillelseskrav

{PERCENTAGE}

SESV27

Initialmargin for sikkerhedsstillelse

{MONETARY}

SESV28

Frist for levering af sikkerhedsstillelse

{INTEGER-9999}

SESV29

Afvikling

{LIST}

SESV30

Seneste tilladte udløbsdato

{DATEFORMAT}

SESV31

Aktuelt indeks for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning

{LIST}

SESV32

Udløb af aktuelt indeks for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning

{LIST}

SESV33

Hyppighed for tilpasning af betaling — til køber af kreditrisikoafdækning

{LIST}

SESV34

Aktuel renteforskel for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning

{PERCENTAGE}

SESV35

Aktuel rente for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning

{PERCENTAGE}

SESV36

Aktuelt indeks for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

{LIST}

SESV37

Udløb af aktuelt indeks for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

{LIST}

SESV38

Hyppighed for tilpasning af betaling — til sælger af kreditrisikoafdækning

{LIST}

SESV39

Aktuel renteforskel for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

{PERCENTAGE}

SESV40

Aktuel rente for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

{PERCENTAGE}

SESV41

Støtte fra mer-spread

{Y/N}

SESV42

Definition af mer-spread

{Y/N}

SESV43

Aktuel kreditrisikoafdækningsstatus

{LIST}

SESV44

Konkurs er kredithændelse

{Y/N}

SESV45

Manglende betaling er kredithændelse

{Y/N}

SESV46

Omlægning er kredithændelse

{Y/N}

SESV47

Kredithændelse

{Y/N}

SESV48

Kumulerede betalinger til køber af kreditrisikoafdækning

{MONETARY}

SESV49

Kumulerede justeringsbetalinger til køber af kreditrisikoafdækning

{MONETARY}

SESV50

Kumulerede betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

{MONETARY}

SESV51

Kumulerede justeringsbetalinger til sælger af kreditrisikoafdækning

{MONETARY}

SESV52

Bogført beløb for syntetisk mer-spread

{MONETARY}

Oplysninger om udsteder af sikkerhedsstillelse

SESI1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

SESI2

Identifikator for beskyttelsesinstrument

{ALPHANUM-1000}

SESI3

Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelsesinstrument

{ALPHANUM-1000}

SESI4

Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

{ALPHANUM-1000}

SESI5

Sikkerhedsstillelsesinstrumentets ISIN-nummer

{ISIN}

SESI6

Type af sikkerhedsstillelsesinstrument

{LIST}

SESI7

Den ENS-delsektor, udstederen af sikkerhedsstillelse tilhører

{ESA}

SESI8

LEI for udsteder af sikkerhedsstillelse

{LEI}

SESI9

Er udstederen af sikkerhedsstillelse tilknyttet det eksponeringsleverende institut?

{Y/N}

SESI10

Aktuelt udestående beløb

{MONETARY}

SESI11

Instrumentets valuta

{CURRENCYCODE_3}

SESI12

Forfaldsdato

{DATEFORMAT}

SESI13

Haircut

{PERCENTAGE}

SESI14

Aktuelt renteindeks

{LIST}

SESI15

Udløb for aktuelt renteindeks

{LIST}

SESI16

Aktuel rente på kontante indskud

{PERCENTAGE}

SESI17

Repomodpartens navn

{ALPHANUM-100}

SESI18

Repomodpartens LEI

{LEI}

SESI19

Repoens udløbsdato

{DATEFORMAT}

Andre oplysninger

SESO1

Entydig identifikator

{ALPHANUM-28}

SESO2

Rækkenummer for andre oplysninger

{INTEGER-9999}

SESO3

Andre oplysninger

{ALPHANUM-1000}


BILAG XV

Skema for insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser — Abcp-securitisering

FELTKODE

FELTNAVN

FORMAT

Oplysninger om program

SEAS1

Entydig identifikator — ABCP-program

{ALPHANUM-28}

SEAS2

Skæringsdato for data

{DATEFORMAT}

SEAS3

Ikke længere STS

{Y/N}

SEAS4

Afhjælpende foranstaltninger

{Y/N}

SEAS5

Administrative foranstaltninger

{Y/N}

SEAS6

Væsentlig ændring i transaktionsdokumenter

{ALPHANUM-100000}

SEAS7

Lovvalg

{COUNTRYCODE_2}

SEAS8

Likviditetsfacilitetens længde

{INTEGER-9999}

SEAS9

Likviditetsfacilitetens dækning

{PERCENTAGE}

SEAS10

Likviditetsfacilitetens dækningsinterval

{INTEGER-9999}

SEAS11

Likviditetsfacilitetens udløbsdato

{DATEFORMAT}

SEAS12

Træk på likviditetsfacilitet

{Y/N}

SEAS13

Samlede udstedelser

{MONETARY}

SEAS14

Maksimal udstedelse

{MONETARY}

Oplysninger om transaktion

SEAR1

Entydig identifikator — ABCP-program

{ALPHANUM-28}

SEAR2

Entydig identifikator — ABCP-transaktion

{ALPHANUM-36}

SEAR3

Antal programmer, der finansierer transaktionen

{INTEGER-9999}

SEAR4

Ikke længere STS

{Y/N}

SEAR5

Det eksponeringsleverende institut er kunde hos programmets organiserende institut

{Y/N}

SEAR6

Sikkerhedsrettighed indrømmet

{Y/N}

SEAR7

Indtægt

{MONETARY}

SEAR8

Driftsudgifter

{MONETARY}