EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1224

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed (EØS-relevant tekst)

C/2019/7334

EUT L 289 af 3.9.2020, p. 1–216 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj

3.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1224

af 16. oktober 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 7, stk. 3, og artikel 17, stk. 2, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402 finder anvendelse på alle securitiseringer, herunder securitiseringer, i forbindelse med hvilke der skal udarbejdes et prospekt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 (2) (almindeligvis benævnt »offentlige« securitiseringer), og securitiseringer, i forbindelse med hvilke det ikke er nødvendigt at udarbejde et prospekt (almindeligvis benævnt »private« securitiseringer). Artikel 17, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 omhandler securitiseringer, for hvilke oplysninger stilles til rådighed via et securitiseringsregister, der ikke omfatter private securitiseringer. For at afspejle denne skelnen er denne forordning opdelt i særskilte afdelinger, som præciserer de oplysninger, der vedrører alle securitiseringer, og de oplysninger, der kun vedrører offentlige securitiseringer.

(2)

Det er nødvendigt at stille visse oplysninger vedrørende securitiseringer til rådighed for investorer og potentielle investorer, således at de på effektiv vis kan udvise due diligence og foretage en behørig risikovurdering af de kreditrisici, der er forbundet med de underliggende eksponeringer, af modelrisikoen, af den juridiske risiko, af den operationelle risiko, af modpartsrisikoen, af serviceringsrisikoen, af likviditetsrisikoen og af koncentrationsrisikoen. De oplysninger, der skal stilles til rådighed, bør også være tilstrækkeligt detaljerede til at gøre det muligt for de enheder, der er opregnet i 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 at overvåge securitiseringsmarkedernes generelle funktionsmåde samt tendenser i underliggende aktivpuljer, securitiseringsstrukturer, modparters indbyrdes forbundethed og den indvirkning, som securitisering har i det bredere EU-makrofinansielle landskab.

(3)

Securitiseringer åbner op for brug af mange typer underliggende eksponeringer, f.eks. lån, leasingaftaler, gæld, kreditter eller andre pengestrømme, som genererer tilgodehavender. Derfor bør der stilles skræddersyede indberetningskrav til de mest fremtrædende underliggende eksponeringstyper i Unionen under hensyntagen både til udestående beløb og tilstedeværelse på tværs af lokaliteter. Der bør også stilles særlige indberetningskrav til »esoteriske« underliggende eksponeringer, som ikke svarer til de mest fremtrædende typer, for at sikre oplysninger om alle typer underliggende eksponeringer.

(4)

Underliggende eksponeringstyper kan være omfattet af flere mulige sæt indberetningskrav i denne forordning. Oplysninger om en pulje af underliggende eksponeringer, som udelukkende består af bilrelaterede eksponeringer, bør i overensstemmelse med gældende markedspraksis indberettes ved brug af det tilsvarende skema for bilrelaterede eksponeringer i bilagene til denne forordning, uanset om de bilrelaterede eksponeringer er lån eller leasingaftaler. På samme måde bør oplysninger om en pulje af underliggende eksponeringer, som udelukkende består af eksponeringer mod leasingaftaler, i overensstemmelse med gældende markedspraksis indberettes ved brug af det tilsvarende skema for eksponeringer mod leasingaftaler i bilagene til denne forordning, medmindre puljen af underliggende eksponeringer udelukkede består af eksponeringer mod bilrelaterede leasingaftaler, i hvilket tilfælde skemaet for bilrelaterede eksponeringer i bilagene til denne forordning bør anvendes til at indberette oplysninger.

(5)

Af konsekvenshensyn bør der gøres anvendelse af de udtryk vedrørende lån til beboelsesejendomme og erhvervsejendomme, som stammer fra Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling ESRB/2016/14 (3). I overensstemmelse med nævnte henstilling bør en ejendom til blandet erhvervs- og beboelsesanvendelse betragtes som forskellige ejendomme, hvis det er muligt at foretage en sådan opdeling. Hvis en sådan opdeling ikke er mulig, bør ejendommen klassificeres i overensstemmelse med den dominerende anvendelse heraf.

(6)

For at sikre kontinuitet i forhold til eksisterende skemaer til indberetning af visse oplysninger bør der også gøres anvendelse af de udtryk vedrørende mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, som stammer fra Kommissionens henstilling (2003/361/EF) (4). På samme måde bør der gøres anvendelse af de udtryk vedrørende eksponeringer mod billån, forbrugerlån, kreditkortlån og leasingaftaler, som stammer fra Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/3 (5).

(7)

Detaljeringsgraden af de oplysninger, der skal stilles til rådighed om underliggende eksponeringer i ikkeABCP-securitiseringer, bør afspejle dybden af det lån/leasingsaftaleniveau, der er anvendt i de gældende bestemmelser om oplysninger og dataindsamling. Disaggregerede data om det underliggende eksponeringsniveau er af hensyn til due diligence, overvågning og tilsyn værdifulde for securitiseringsinvestorer, potentielle investorer og kompetente myndigheder og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — for de andre enheder, der er opregnet i artikel 17 i forordning (EU) 2017/2402. Endvidere er disaggregerede data om det underliggende eksponeringsniveau af afgørende betydning for at genoprette offentlighedens og investorernes tillid til securitiseringsmarkederne. For så vidt angår ABCP, så nedsætter både forpligtelsernes kortvarige karakter og tilstedeværelsen af yderligere former for støtte ud over underliggende eksponeringer behovet for data på lån/leasingaftaleniveau.

(8)

Det er mindre nyttigt for investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — de andre enheder, der er opregnet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, fortsat at modtage oplysninger om »inaktive« eksponeringer. Det skyldes, at »inaktive« eksponeringer, f.eks. misligholdte lån uden yderligere forventede inddrivelser eller lån, som er blevet indfriet, indfriet førtidigt, opsagt, tilbagekøbt eller udskiftet, ikke længere bidrager til securitiseringens risikoprofil. Af hensyn til gennemsigtigheden bør der derfor indgives oplysninger om inaktive eksponeringer, når de overgår fra at have status som »aktive« til at være »inaktive«, men det er ikke nødvendigt at indberette sådanne eksponeringer derefter.

(9)

I henhold til indberetningskravene i forordning (EU) 2017/2402 skal der muligvis stilles en lang række forskellige dokumentationsbilag og elementer til rådighed. For at gøre det lettere af spore sådanne dokumentationsbilag bør det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en anvende en række koder, når de stiller oplysninger til rådighed for et securitiseringsregister.

(10)

I overensstemmelse med bedste praksis for indberetningskrav og for at bistå investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder, og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — de andre enheder, som er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, med at spore de relevante oplysninger, bør der tildeles standardiserede identifikatorer til de oplysninger, der stilles til rådighed. Disse standardiserede identifikatorer bør desuden være entydige og permanente, således at udviklingen i oplysningerne om securitiseringen kan overvåges på effektiv vis over tid.

(11)

For at gøre det muligt for investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder, og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — de andre enheder, der er opregnet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, at opfylde deres forpligtelse til at udvise due diligence og andre forpligtelser i nævnte forordning, er det af afgørende betydning, at de oplysninger, der stilles til rådighed, er fuldstændige, konsekvente og opdaterede. En ændring af de underliggende eksponeringers risikokarakteristika eller af de aggregerede pengestrømme, som disse underliggende eksponeringer genererer, eller af andre oplysninger i investorrapporten, kan i væsentlig grad påvirke udviklingen i securitiseringen og få en væsentlig indvirkning på priserne for denne securitiserings trancher/obligationer. Insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser bør derfor i forbindelse med offentlige securitiseringer stilles til rådighed på det tidspunkt, hvor oplysninger om underliggende eksponeringer og investorrapporten stilles til rådighed via et securitiseringsregister. I forbindelse med offentlige securitiseringer bør insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser endvidere omfatte detaljerede oplysninger om ikkeABCP-securitiseringen, ABCP-programmet, ABCP-transaktionen, trancherne/obligationerne, kontiene, modparterne og oplysninger om karakteristika af betydning for syntetiske securitiseringer eller CLO-securitiseringer.

(12)

Hvis oplysninger ikke kan stilles til rådighed eller er relevante, bør det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en af hensyn til gennemsigtigheden på standardiseret vis angive og forklare det særlige forhold og de særlige omstændigheder, der er årsag til, at data ikke indberettes. En række »No Data«-muligheder bør derfor udvikles til dette formål og afspejle gældende praksis for offentliggørelse af oplysninger om securitiseringer.

(13)

Rækken af »No Data«-muligheder (»ND«) bør kun anvendes, hvis der af retmæssige grunde ikke stilles oplysninger til rådighed, herunder hvis en bestemt oplysning på grund af de underliggende eksponeringers uensartethed ikke er relevant for en given securitisering. »ND«-mulighederne bør dog på ingen måde anvendes til at omgå indberetningskravene. Anvendelsen af mulighederne for at vælge »ND« bør derfor løbende verificeres på grundlag af objektive kriterier, særlig ved til enhver tid efter anmodning over for de kompetente myndigheder at forklare de omstændigheder, som har ført til anvendelse af ND-værdier.

(14)

Af hensyn til nøjagtigheden bør indberettede oplysninger være opdaterede. De oplysninger, der stilles til rådighed, bør derfor henvise til en tidsperiode, der ligger så tæt på indgivelsesdatoen som muligt, under behørig hensyntagen til de operationelle skridt, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal tage for at organisere og indgive de oplysninger, der kræves.

(15)

Denne forordnings bestemmelser er nært forbundne, da de omhandler de oplysninger om en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed for diverse parter i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/2402. For at sikre konsekvens mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at gøre det lettere at få et samlet overblik og effektiv adgang til alle de relevante oplysninger om en securitisering er det nødvendigt, at de reguleringsmæssige tekniske standarder samles i en enkelt forordning.

(16)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(17)

ESMA har gennemført åben offentlig høring om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (6), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»indberettende enhed«: den enhed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) 2017/2402

2)

»skæringsdato for data«: referencedatoen for de oplysninger, der indberettes i overensstemmelse med denne forordning

3)

»aktiv underliggende eksponering«: en underliggende eksponering, som på skæringsdatoen for data kan forventes at generere indgående eller udgående pengestrømme i fremtiden

4)

»inaktiv underliggende eksponering«: en underliggende eksponering, som er misligholdt og uden yderligere forventede inddrivelser, eller som er blevet indfriet, indfriet førtidigt, opsagt, tilbagekøbt eller udskiftet

5)

»gældsserviceringsdækningsgrad«: den årlige lejeindtægt fra en erhvervsejendom, som helt eller delvist er gældsfinansieret, fratrukket skatter og eventuelle driftsudgifter til opretholdelse af ejendommens værdi, i forhold til de årlige samlede renter og afdrag på en låntagers samlede gæld i løbet af en given periode for det lån, der har sikkerhed i ejendommen

6)

»rentedækningsgrad«: den årlige bruttolejeindtægt, før driftsudgifter og skatter, fra en ejendom købt med henblik på udlejning eller den årlige nettolejeindtægt fra en eller flere erhvervsejendomme i forhold til de årlige renteudgifter på det lån, som ejendommen(e) er stillet som sikkerhed for.

AFDELING 1

Oplysninger som skal stilles til rådighed om alle securitiseringer

Artikel 2

Oplysninger om underliggende eksponeringer

1.   De oplysninger, der skal stilles til rådighed om ikkeABCP-securitiseringer i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/2402, præciseres i:

a)

Bilag II for lån til private husholdninger sikret ved beboelsesejendom, uanset formålet med disse lån

b)

Bilag III for lån med henblik på erhvervelse af erhvervsejendom eller sikret ved erhvervsejendom

c)

Bilag IV for eksponeringer mod virksomheder, herunder underliggende eksponeringer mod mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder

d)

Bilag V for bilrelaterede eksponeringer, herunder både lån til og leasingaftaler med juridiske eller fysiske personer sikret ved biler

e)

Bilag VI for eksponeringer mod forbrugerlån

f)

Bilag VII for eksponeringer mod kreditkortlån

g)

Bilag VIII for eksponeringer mod leasingaftaler

h)

Bilag IX for underliggende eksponeringer, som ikke tilhører nogen af de kategorier, der er omhandlet i litra a) til g).

Beboelsesejendom er med henblik på litra a) fast ejendom, hvor ejendommen er til rådighed for boligformål (herunder bolig eller ejendom købt med henblik på udlejning) og er erhvervet, bygget eller renoveret af en privat husholdning og ikke kan klassificeres som en erhvervsejendom.

Erhvervsejendom er med henblik på litra b) indtægtsgivende fast ejendom, enten eksisterende eller under udvikling, undtagen almennyttige boliger og ejendomme, der ejes af slutbrugeren.

2.   Hvis en ikkeABCP-securitisering omfatter mere end en enkelt af de typer underliggende eksponeringer, der er opregnet i stk. 1, stiller den indberettende enhed for den pågældende securitisering de oplysninger til rådighed, der er præciseret i det relevante bilag for hver enkelt af de underliggende eksponeringstyper.

3.   Den indberettende enhed for en securitisering med misligholdte eksponeringer stiller de oplysninger til rådighed, der er præciseret i:

a)

de bilag, der er omhandlet i stk. 1, litra a) til h), alt efter hvad der er relevant for den underliggende eksponeringstype

b)

Bilag X.

En »securitisering med misligholdte eksponeringer« anses med henblik på dette stykke for at være en ikkeABCP-securitisering, hvor hovedparten af de aktive underliggende eksponeringer, målt som den udestående saldo af hovedstolen pr. skæringsdatoen for data, er en af følgende:

a)

misligholdte eksponeringer som omhandlet i del 2, punkt 213 til 239, i bilag V til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (7)

b)

kreditsvage finansielle aktiver som defineret i appendiks A til International Financial Reporting Standard 9 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (8) eller finansielle aktiver, der i henhold til nationale bestemmelser til gennemførelse af de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP) baseret på Rådets direktiv 86/635/EØF (9)behandles som kreditsvage.

4.   Den indberettende enhed for en ABCP-transaktion stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag XI, til rådighed.

5.   De oplysninger, der med henblik på denne artikel skal stilles til rådighed i henhold til stk. 1 til 4, omfatter:

a)

aktive underliggende eksponeringer pr. skæringsdatoen for data

b)

inaktive underliggende eksponeringer, der på den umiddelbart forudgående skæringsdato for data var aktive underliggende eksponeringer.

Artikel 3

Oplysninger om investorrapporter

1.   Den indberettende enhed for en ikkeABCP-securitisering stiller de oplysninger om investorrapporter, der er præciseret i bilag XII, til rådighed.

2.   Den indberettende enhed for en ABCP-securitisering stiller de oplysninger om investorrapporter, der er præciseret i bilag XIII, til rådighed.

Artikel 4

Oplysningernes detaljeringsgrad

1.   Den indberettende enhed stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag II til X og XII, til rådighed om følgende:

a)

underliggende eksponeringer i forhold til hver individuel underliggende eksponering

b)

sikkerhedsstillelse, hvis en af følgende betingelser er opfyldt og i forhold til hver enkelt sikkerhedsstillelse, som sikrer hver enkelt underliggende eksponering:

i)

den underliggende eksponering er sikret ved en garanti

ii)

den underliggende eksponering er sikret ved fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse

iii)

långiver kan ensidigt skabe sikkerhed i forhold til den underliggende eksponering, uden at der er behov for yderligere godkendelse fra låntagers eller garantens side

c)

lejere, for hver af de tre største lejere i en erhvervsejendom, målt som den samlede årlige leje, som hver lejer i ejendommen skal betale

d)

historiske opkrævninger, for hver enkelt underliggende eksponering og for hver måned i perioden fra skæringsdatoen for data indtil 36 måneder forud for denne dato

e)

pengestrømme, for hver ind- eller udgående post i securitiseringen, i henhold til den gældende prioritering af indtægter eller betalinger pr. skæringsdatoen for data

f)

test/hændelser/udløsende hændelser, for hver enkelt test/hændelse/udløsende hændelse, der udløser ændringer i prioriteringen af betalinger eller udskiftningen af modparter.

Securitiserede låndele behandles med henblik på litra a) og d) som individuelle underliggende eksponeringer.

Hver ejendom, der tjener som sikkerhed for lån omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a) og b), behandles med henblik på litra b) som en enkeltstående sikkerhedsstillelse.

2)   Den indberettende enhed stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag XI og XIII, til rådighed om følgende:

a)

ABCP-transaktioner, for alle de ABCP-transaktioner, der findes i ABCP-programmet pr. skæringsdatoen for data

b)

hvert enkelt ABCP-program, som finansierer de ABCP-transaktioner, for hvilke der stilles oplysninger til rådighed i henhold til litra a), pr. skæringsdatoen for data

c)

teksts/hændelser/udløsende hændelser, for hver enkelt test/hændelse/udløsende hændelse i ABCP-securitiseringen, der udløser ændringer i prioriteringen af betalinger eller udskiftningen af modparter

d)

underliggende eksponeringer, for hver enkelt ABCP-transaktion, om hvilken der stilles oplysninger til rådighed i henhold til litra a), og for hver enkelt eksponeringstype, som er til stede i den pågældende ABCP-transaktion pr. skæringsdatoen for data, i overensstemmelse med listen i felt IVAL5 i bilag XI.

AFDELING 2

Oplysninger, som skal stilles til rådighed om securitiseringer, i forbindelse med hvilke der er udarbejdet et prospekt (offentlige securitiseringer)

Artikel 5

Koder

De indberettende enheder tildeler koder til de oplysninger, der stilles til rådighed for securitiseringsregistre. Med henblik herpå tildeler indberettende enheder den kode i tabel 3 i bilag I, som svarer bedst til de pågældende oplysninger.

Artikel 6

Insiderviden

1.   Den indberettende enhed for en ikkeABCP-securitisering stiller den insiderviden, der er præciseret i bilag XIV, til rådighed.

2.   Den indberettende enhed for en ABCP-securitisering stiller den insiderviden, der er præciseret i bilag XV, til rådighed.

Artikel 7

Oplysninger om væsentlige hændelser

1.   Den indberettende enhed for en ikkeABCP-securitisering stiller de oplysninger om væsentlige hændelser, der er præciseret i bilag XIV, til rådighed.

2.   Den indberettende enhed for en ABCP-securitisering stiller de oplysninger om væsentlige hændelser, der er præciseret i bilag XV, til rådighed.

Artikel 8

Oplysningernes detaljeringsgrad

1.   Den indberettende enhed stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag XIV, til rådighed om følgende:

a)

trancherne/obligationerne i securitiseringen, for hver enkelt udstedelse af trancher i securitiseringen eller andre instrumenter, hvortil der er tildelt et internationalt identifikationsnummer for værdipapirer, og for hvert enkelt efterstillet lån i securitiseringen

b)

konti, for hver enkelt konto i securitiseringen

c)

modparter, for hver enkelt modpart i securitiseringen

d)

hvis securitiseringen er en syntetisk ikkeABCP-securitisering:

i)

syntetisk dækning, for alle de beskyttelsesforanstaltninger, der findes i securitiseringen

ii)

udsteders sikkerhedsstillelse, for hvert individuelt sikkerhedsaktiv, som SSPE'en besidder på vegne af investorer, og som findes for en given beskyttelsesforanstaltning

e)

hvis securitiseringen er en CLO-ikkeABCP-securitisering:

i)

CLO-forvalteren, for hver enkelt CLO-forvalter i securitiseringen

ii)

CLO-securitiseringen.

Med henblik på litra d), nr. ii), behandles hver enkelt aktivt, for hvilket der findes et internationalt identifikationsnummer for værdipapirer, som et individuelt sikkerhedsaktiv, kontant sikkerhedsstillelse i den samme valuta aggregeres og behandles som et individuelt sikkerhedsaktiv, og kontant sikkerhedsstillelse i forskellige valutaer indberettes som særskilte sikkerhedsaktiver.

2.   Den indberettende enhed stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag XV, til rådighed om følgende:

a)

ABCP-transaktioner, for alle de ABCP-transaktioner, der findes i ABCP-programmet pr. skæringsdatoen for data

b)

ABCP programmer, for alle de ABCP-programmer, der pr. skæringsdatoen finansierer de ABCP-transaktioner, for hvilke oplysninger stilles til rådighed i henhold til litra a)

c)

trancherne/obligationerne i ABCP-programmet, for hver enkelt udstedelse af trancher eller gældsbreve i ABCP-programmet eller andre instrumenter, hvortil der er tildelt et internationalt identifikationsnummer for værdipapirer, og for hvert enkelt efterstillet lån i securitiseringen i ABCP-programmet

d)

konti, for hver enkelt konto i ABCP-securitiseringen

e)

modparter, for hver enkelt modpart i ABCP-securitiseringen.

AFDELING 3

Fælles bestemmelser

Artikel 9

Oplysninger om fuldstændighed og konsekvens

1.   De oplysninger, der stilles til rådighed i henhold til denne forordning, skal være fuldstændige og konsekvente.

2.   Hvis den indberettende enhed konstaterer faktiske fejl i de oplysninger, som den har stillet til rådighed i henhold til denne forordning, stiller den uden unødigt ophold en korrigeret rapport til rådighed med alle de oplysninger om securitiseringen, som der stilles krav om i denne forordning.

3.   Hvis det er tilladt i det tilsvarende bilag, kan den indberettende enhed indberette en af følgende »ND«-værdier, som svarer til det forhold, der berettiger, at de oplysninger, der skal stilles til rådighed, ikke foreligger:

a)

»ND1«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, ikke er blevet indsamlet, fordi der i kriterierne for långivning og bevilling på tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse ikke blev stillet krav herom

b)

»ND2«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, blev indsamlet på tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse, men ikke er indlæst i den indberettende enheds indberetningssystem pr. skæringsdatoen for data

c)

»ND3«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, blev indsamlet på tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse, men er indlæst i et system, som er særskilt i forhold til den indberettende enheds indberetningssystem pr. skæringsdatoen for data

d)

»ND4-ÅÅÅÅ-MM-DD«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, er blevet indsamlet, men det først vil være muligt at stille dem til rådighed efter skæringsdatoen for data. »ÅÅÅÅ-MM-DD« henviser til tallene for henholdsvis det år, den måned og den fremtidige dato, hvor de oplysninger, der stilles krav om, stilles til rådighed

e)

»ND5«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, ikke er relevante for det element, der indberettes.

Indberetning af »ND«-værdier må med henblik på dette stykke ikke anvendes til at omgå kravene i denne forordning.

Den indberettende enhed giver efter anmodning fra de kompetente myndigheder nærmere oplysninger om de omstændigheder, der berettiger til anvendelse af disse ND-værdier.

Artikel 10

Oplysningernes aktualitet

1.   Hvis en securitisering ikke er en ABCP-securitisering, ligger skæringsdatoen for data for de oplysninger, der stilles til rådighed i henhold til denne forordning, senest to kalendermåneder før indgivelsesdatoen.

2.   Hvis en securitisering er en ABCP-securitisering:

a)

ligger skæringsdatoen for data for de oplysninger, der er præciseret i bilag XI og i »afsnittet med oplysninger om transaktioner« i bilag XIII og XV, senest to kalendermåneder før indgivelsesdatoen

b)

ligger skæringsdatoen for data for oplysninger, der er præciseret i alle andre afdelinger i bilag XIII og XV end »afsnittet med oplysninger om transaktioner«, senest én kalendermåned før indgivelsesdatoen.

Artikel 11

Entydige identifikatorer

1.   Hver securitisering tildeles en entydig identifikator, som er sammensat af følgende elementer i sekventiel rækkefølge:

a)

den indberettende enheds identifikator for juridiske enheder

b)

bogstavet »A«, hvis securitiseringen er en ABCP-securitisering, eller bogstavet »N«, hvis securitiseringen er en ikkeABCP-securitisering

c)

det fircifrede årstal svarende til:

i)

det år, i hvilket de første værdipapirer i securitiseringen blev udstedt, hvis securitiseringen er en ikkeABCP-securitisering

ii)

det år, i hvilket de første værdipapirer i ABCP-programmet blev udstedt, hvis securitiseringen er en ABCP-securitisering

d)

nummeret 01 eller, hvis der er mere end en enkelt securitisering med den samme identifikator som omhandlet i litra a), b) og c), et tocifret løbenummer svarende til den rækkefølge, i hvilken oplysninger om hver enkelt securitisering stilles til rådighed. Rækkefølgen af samtidige securitiseringer er efter eget valg.

2.   Hver ABCP-transaktion i et ABCP-program tildeles en entydig identifikator, som er sammensat af følgende elementer i sekventiel rækkefølge:

a)

den indberettende enheds identifikator for juridiske enheder

b)

bogstavet »T«

c)

det fircifrede årstal svarende til den første dag for ABCP-transaktionens afslutning

d)

nummeret 01 eller, hvis der er mere end en enkelt ABCP-transaktion med den samme identifikator som omhandlet i litra a), b) og c), i dette stykke, et tocifret løbenummer svarende til den rækkefølge, i hvilken den første dag for hver enkelt ABCP-transaktions afslutning falder. Rækkefølgen af samtidige ABCP-transaktioner er efter eget valg.

3.   Den indberettende enhed ændrer ikke entydige identifikatorer.

Artikel 12

Indberetning af klassifikationer

1.   De oplysninger, der vedrører klassifikation i henhold til det europæiske national- og regionalregnskabssystem (ENS 2010), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (10), stilles til rådighed ved anvendelse af koderne i tabel 1 i bilag I.

2.   De oplysninger, der vedrører klassifikationer i henhold til administrators overvågningsliste (Servicer Watchlist), stilles til rådighed ved anvendelse af koderne i tabel 2 i bilag I.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).

(3)  Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling af 31. oktober 2016 om lukning af datahuller vedrørende fast ejendom (ESRB/2016/14) (EUT C 31 af 31.1.2017, s. 1).

(4)  Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF) (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/3 af 30. september 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysningskrav vedrørende strukturerede finansielle instrumenter (EUT L 2 af 6.1.2015, s. 57).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).

(8)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).

(9)  Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).


BILAG I

Tabel 1 Det europæiske national- og regionalregnskabssystems sikre koder

Sektorer

Delsektorer

ENS-kode

Ikkefinansielle selskaber

Offentlige ikkefinansielle selskaber

S.11001

Private nationalt kontrollerede ikkefinansielle selskaber

S.11002

Udenlandsk kontrollerede ikkefinansielle selskaber

S.11003

Monetære finansielle institutioner (MFI'er)

Centralbank

S.121

Offentlige pengeinstitutter bortset fra centralbanken

S.12201

Private nationalt kontrollerede pengeinstitutter bortset fra centralbanken

S.12202

Udenlandsk kontrollerede pengeinstitutter bortset fra centralbanken

S.12203

Offentlige pengemarkedsforeninger (MMF'er)

S.12301

Private nationalt kontrollerede pengemarkedsforeninger (MMF'er)

S.12302

Udenlandsk kontrollerede pengemarkedsforeninger (MMF'er)

S.12303

Finansielle selskaber undtagen MFI'er og forsikringsselskaber og pensionskasser (ICPF'er)

Offentlige investeringsforeninger undtagen MMF'er

S.12401

Private nationalt kontrollerede investeringsforeninger undtagen MMF'er

S.12402

Udenlandsk kontrollerede investeringsforeninger undtagen MMF'er

S.12403

Andre offentlige finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser

S.12501

Andre private nationalt kontrollerede finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser

S.12502

Andre udenlandsk kontrollerede finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser

S.12503

Offentlige finansielle hjælpeenheder

S.12601

Private nationalt kontrollerede finansielle hjælpeenheder

S.12602

Udenlandsk kontrollerede finansielle hjælpeenheder

S.12603

Offentlige koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere

S.12701

Private nationalt kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere

S.12702

Udenlandsk kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere

S.12703

ICPF'er

Offentlige forsikringsselskaber

S.12801

Private nationalt kontrollerede forsikringsselskaber

S.12802

Udenlandsk kontrollerede forsikringsselskaber.

S.12803

Offentlige pensionsfonde

S.12901

Private nationalt kontrollerede pensionsfonde

S.12902

Udenlandsk kontrollerede pensionsfonde

S.12903

Andet

Offentlig forvaltning og service

S.13

Statslig forvaltning og service (undtagen sociale kasser og fonde)

S.1311

Offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (undtagen sociale kasser og fonde)

S.1312

Kommunal forvaltning og service (undtagen sociale kasser og fonde)

S.1313

Sociale kasser og fonde

S.1314

Husholdninger

S.14

Arbejdsgivere og selvstændige uden ansatte

S.141+S.142

Medarbejdere

S.143

Modtagere af formueindkomst og overførselsindkomster

S.144

Modtagere af formueindkomst

S.1441

Pensionsmodtagere

S.1442

Modtagere af andre overførsler

S.1443

Non-profit institutioner rettet mod husholdninger

S.15

Den Europæiske Unions medlemsstater

S.211

Den Europæiske Unions institutioner og organer

S.212

Tredjelande og internationale organisationer, der ikke er hjemmehørende i Den Europæiske Union

S.22

Tabel 2 Koder for administratorens overvågningsliste

Kode for administratorens overvågningsliste

Betydning

Tærskel for opførelse på overvågningslisten

Tærskel for fjernelse fra overvågningslisten

1A

Afdrags- og rentebetalinger i restance

2 betalinger bagud

Restancer betalt, og lånet er aktuelt. Forbliver på overvågningslisten i 2 kvartaler/perioder

1B

Fornyelse af restanceforsikring eller tvangsdækning

Overskredet med 30 dage

Modtagelse af bevis for tilfredsstillende forsikring

1C

Rentedækningsgrad under udbyttefælden.

Rentedækningsgrad < de krævede låneklausuler (kontantfælde eller misligholdelsesniveau)

Rentedækningsgrad < 1,00 for hvert enkelt lån

Rentedækningsgrad over tærskel

1D

Gældsserviceringsdækningsgrad, absolut niveau

Gældsserviceringsdækningsgrad < 1,00

Gældsserviceringsdækningsgrad < 1,20 for pleje og sundhed og indkvarteringsmuligheder

eller for hvert enkelt lån

Gældsserviceringsdækningsgrad over tærskel

1E

Gældsserviceringsdækningsgrad aftager fra »securitiseringsdatoen«

Gældsserviceringsdækningsgrad < 80 % af gældsserviceringsdækningsgraden pr. securitiseringsdatoen

Gældsserviceringsdækningsgrad over tærskel. Forbliver på overvågningslisten i 2 kvartaler/perioder

1F

Nødlidende, forfaldne eller konstatering af tidligere skjulte efterstillede lån, herunder mezzaninlån.

Når administrator har modtaget underretning

Misligholdelse er blevet afhjulpet eller efterstillet gæld godkendt af administrator

1G

Enhver uforudset brug af remburs, gældsserviceringsreserve eller driftskapital til gældsservicering

Enhver hændelse for hvert enkelt lån.

Efter erstatning af midler eller remburs på grundlag af dokumenterne, ellers efter to rentebetalingsdatoer, hvor der ikke er foretaget yderligere trækning

2A

Absolut påkrævede reparationer, der er forbeholdt ved lukning, eller som på anden vis er offentliggjort for administrator, men som ikke er afsluttet før forfaldsdatoen

Hvis reparationen ikke er udført 60 dage efter forfaldsdatoen (inklusive udvidelser godkendt af administratoren), og den er på mindre end 10 % af den ikkebetalte saldo på hovedstolen eller 250 000 EUR

Tilfredsstillende verifikation af, at reparationer er udført

2B

Eventuelle mangler i udgiftsplanen (dvs.: kapitalomkostninger, FF&E)

Enhver viden om udeståender, som har en negativ indvirkning på ejendommens resultater eller værdi for hvert enkelt lån/materiale (> 5 % af den udestående saldo)

Når manglerne afhjælpes

2C

Forekomst af udløsende hændelse i realkreditlånedokumenterne (f.eks. krævede afdrag på lån, yderligere reserver, minimumstærskler overskredet osv.)

Forekomster

Afhjælpning af den hændelse, som krævede tiltag i henhold til realkreditlånedokumenterne

2D

Verifikation af finansielle resultater. Utilfredsstillende eller manglende indgivelse af lejeoversigter eller resultatopgørelser osv.

Enhver begivenhed i 6 måneder eller derover

Afhjælpning af den hændelse, som krævede tiltag i henhold til realkreditlånedokumenterne

2E

Misligholdelse af driftslicens eller franchiseaftale

Når administrator har modtaget underretning

Ny franchise eller licens eller misligholdelse af franchise eller licens er blevet afhjulpet — Aftale om relationer

2F

Låntagers, ejers eller eksponeringsleverende instituts konkurs eller lignende begivenhed (f.eks. insolvensbehandling, konkursbehandling, tvangsadministration, likvidation eller frivillig gældsordning/individuel frivillig ordning) bliver genstand for opløsning efter retskendelse, konkursbegæring eller tilsvarende.

Når administrator har modtaget underretning

Bevar på overvågningslisten, indtil der betales renter efter ophør af misligholdelse.

3A, i)

Inspektion afslører dårlig tilstand

Enhver begivenhed for hvert enkelt lån/materiale 5 % > af den samlede lejeindtægt (NRI)

Administrators afgørelse om, hvorvidt mangler vedrørende ejendom er afhjulpet, eller adgang er tilladt, og inspektion afsluttet

3A, ii)

Inspektion afslører dårlig adgang

Enhver begivenhed for hvert enkelt lån/materiale 5 % > af den samlede lejeindtægt (NRI)

Administrators afgørelse om, hvorvidt mangler vedrørende ejendom er afhjulpet, eller adgang er tilladt, og inspektion afsluttet

3B

Inspektion afslører skadeligt miljøanliggende

Forekomster

Administrators afgørelse om, hvorvidt mangler vedrørende ejendom er afhjulpet

3C

Ejendomme, der påvirkes af en større ulykke eller ekspropriation, der påvirker fremtidige pengestrømme, værdi/forfald/forsigtighed.

Når administratoren bliver bekendt med problemet, og det har indvirkning på > 10 % af værdien eller 500 000 EUR

Administrators afgørelse om, hvorvidt alle nødvendige reparationer er blevet afsluttet på tilfredsstillende vis, eller at kondemneringsprocedurer er afsluttet, og aktivet kan give tilfredsstillende resultater

4A

Samlet nedgang i ejendomsporteføljens belægningsgrad

20 % mindre end niveauet pr. »securitiseringsdatoen«; for hvert enkelt lån

Når forholdet ikke længere eksisterer

4B

1 lejer eller en kombination af de 3 VIGTIGSTE LEJERE (baseret på bruttoleje) med lejekontrakter > 30 % udløber inden for de næste 12 måneder.

Gælder kun for kontor, industri og detail.

Når forholdet ikke længere eksisterer eller administrators afgørelse.

4C

Større lejeres lejeaftaler, som er misligholdte, udløbet eller mørke (ikke anvendt, men der betales leje)

> 30 % nettolejeindtægt

Når forholdet ikke længere eksisterer eller administrators afgørelse.

5A

Fremtidig udløbsdato for lån

< 180 dage til udløb

Lånet indfries.

Tabel 3 Typer og koder

Type

Artikel eller artikler i forordning (EU) 2017/2402

Kode

Underliggende eksponeringer eller underliggende tilgodehavender eller gældsfordringer

Artikel 7, stk. 1, litra a)

1

Investorrapport

Artikel 7, stk. 1, litra e)

2

Endeligt udbudsdokument, prospekt, afsluttende transaktionsdokumenter, men ikke juridiske udtalelser

Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. i)

3

Salgsaftale for aktivet, tildeling, aftale om nyordning eller overførsel, relevante trusterklæringer

Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. ii)

4

Derivat- og garantiaftaler, eventuelle relevante dokumenter vedrørende aftaler om sikkerhedsstillelse, hvis de securitiserede eksponeringer vedbliver med at være det eksponeringsleverende instituts eksponeringer

Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. iii)

5

aftaler med administrationsselskab og backup-administrationsselskab, aftaler om forvaltning og likviditetsstyring

Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. iv)

6

Trustdokumenter, sikkerhedsdokumenter, agentaftale, aftale med kontoførende bank, aftale om garanteret afkast, »incorporated terms« eller »master trust framework« eller »master definitions agreement« eller juridisk dokumentation med tilsvarende juridisk værdi

Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. v)

7

Aftaler mellem kreditorer, derivat-dokumentation, aftaler om efterstillede lån, aftaler om iværksætterlån og aftaler om likviditetsfacilitet

Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. vi)

8

Enhver anden dokumentation, som er relevant for forståelsen af transaktionen

Artikel 7, stk. 1, litra b)

9

Simpel, transparent og standardiseret meddelelse i henhold til artikel 27 i forordning (EU) 2017/2402

Artikel 7, stk. 1, litra d)

10

Insiderviden om securitiseringen, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en er forpligtet til at offentliggøre i overensstemmelse med artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014  (1)

Artikel 7, stk. 1, litra f)

11

En væsentlig hændelse såsom:

i)

en væsentlig overtrædelse af forpligtelserne i de dokumenter, der er gjort tilgængelige i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/2402, herunder eventuel afhjælpning, fritagelse eller samtykke, som efterfølgende er blevet anvendt i forbindelse med en sådan overtrædelse

ii)

en ændring i de strukturelle karakteristika, som i væsentlig grad kan påvirke udviklingen i securitiseringen

iii)

en ændring i risikokarakteristikken for securitiseringen eller de underliggende eksponeringer, som væsentligt vil kunne påvirke udviklingen i securitiseringen

iv)

i tilfælde af STS-securitiseringer, såfremt securitiseringen ophører med at opfylde STS-kravene, eller de kompetente myndigheder har truffet afhjælpende eller administrative foranstaltninger

v)

enhver væsentlig ændring i transaktionsdokumenterne.

Artikel 7, stk. 1, litra g)

12


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).


BILAG II

OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — BEBOELSESEJENDOM (RRE)

Feltkode

Feltnavn

Indhold, som skal indberettes

ND1-ND4 tilladt?

ND5 tilladt?

Oplysninger om underliggende eksponeringer

RREL1

Entydig identifikator

Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224  (1).

NEJ

NEJ

RREL2

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

RREL3

Ny identifikator for underliggende eksponering

Hvis den oprindelige identifikator i felt RREL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i RREL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

RREL4

Oprindelig identifikator for låntager

Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

RREL5

Ny identifikator for låntager

Hvis den oprindelige identifikator i felt RREL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i RREL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

RREL6

Skæringsdato for data

Denne dataindberetnings skæringsdato for data.

NEJ

NEJ

RREL7

Dato for overførsel til pulje

Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.

NEJ

JA

RREL8

Dato for tilbagekøb

Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.

NEJ

JA

RREL9

Indfrielsesdato

Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.

NEJ

JA

RREL10

Hjemmehørende

Er den primære låntager hjemmehørende i det land, hvor sikkerhedsstillelsen og den underliggende eksponering er hjemmehørende?

JA

NEJ

RREL11

Geografisk område — Låntager

Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.

JA

NEJ

RREL12

Geografisk område — Klassificering

Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.

JA

NEJ

RREL13

Beskæftigelsesstatus

Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status:

 

Beskæftiget — Privat sektor (EMRS)

 

Beskæftiget — Offentlig sektor (EMBL)

 

Beskæftiget — Ubekendt sektor (EMUK)

 

Arbejdsløs (UNEM)

 

Selvstændig (SFEM)

 

Ingen beskæftigelse, låntager er en juridisk enhed (NOEM)

 

Studerende (STNT)

 

Pensionist (PNNR)

 

Andet (OTHR)

JA

NEJ

RREL14

Kreditsvag låntager

Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:

a)

er blevet erklæret insolvent, eller hvis kreditorer ved en domstol er givet en endelig ret til tvangsinddrivelse, som ikke kan appelleres, eller erstatning som følge af den manglende betaling inden for tre år forud for indgåelsesdatoen, eller som har gennemgået en gældsomlægningsproces for så vidt angår vedkommendes misligholdte eksponeringer inden for tre år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, medmindre:

i)

en omlagt underliggende eksponering ikke har frembragt nye restancer efter datoen for omlægningen, der skal have fundet sted mindst ét år forud for datoen for overførsel eller tildeling af de underliggende eksponeringer til SSPE'en, og

ii)

de oplysninger, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en gør tilgængelige i henhold til artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a), og litra e), nr. i), udtrykkeligt fastsætter andelen af omlagte underliggende eksponeringer, tidspunktet for og nærmere oplysninger om omlægningen samt deres udvikling efter datoen for omlægningen

b)

på tidspunktet for indgåelse, hvis det er relevant, fandtes i et offentligt kreditregister over personer med negativ kredithistorik eller, hvis et sådant offentligt register ikke findes, et andet kreditregister, som er tilgængeligt for det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver, eller

c)

har en kreditvurdering, som indikerer, at risikoen for, at kontraktmæssigt aftalte betalinger, der ikke erlægges, er væsentligt højere end for sammenlignelige eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut besidder, og som ikke securitiseres.

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

NEJ

JA

RREL15

Kundetype

Kundetype ved indgåelsen:

 

Ny kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CNEO)

 

Ny kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (CEMO)

 

Ny kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (CNRO)

 

Eksisterende kunde, der ikke er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (ENEO)

 

Eksisterende kunde, der er ansat i/tilknyttet det eksponeringsleverende instituts gruppe (EEMO)

 

Eksisterende kunde, hvis status som ansat i/tilknyttet det organiserende instituts gruppe ikke er registreret (ENRO)

 

Andet (OTHR)

JA

NEJ

RREL16

Primær indkomst

Den primære låntagers årlige indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

NEJ

RREL17

Primær indkomsttype

Angiv, hvilken indkomsttype der er vist i RREL16

 

Årlig bruttoindkomst (GRAN)

 

Årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (NITS)

 

Årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (NITX)

 

Årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (NTIN)

 

Anslået årlig nettoindkomst (fratrukket skatter og socialsikring) (ENIS)

 

Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket skatter) (EITX)

 

Anslået årlig nettoindkomst (kun fratrukket socialsikring) (EISS)

 

Disponibel indkomst (DSPL)

 

Låntager er en juridisk enhed (CORP)

 

Andet (OTHR)

JA

NEJ

RREL18

Valuta for primær indkomst

Den valuta, som den primære låntagers indkomst eller indtægter betales i.

JA

NEJ

RREL19

Verifikation af primær indkomst

Verifikation af primær indkomst:

 

Selvcertificeret uden kontroller (SCRT)

 

Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF)

 

Verificeret (VRFD)

 

Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF)

 

Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG)

 

Andet (OTHR)

JA

NEJ

RREL20

Sekundær indkomst

Låntagers årlige sekundære indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den sekundære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst. Hvis der er mere end to låntagere i denne underliggende eksponering, angives alle låntagernes samlede årlige kombinerede indkomst i dette felt.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

RREL21

Verifikation af sekundær indkomst

Verifikation af sekundær indkomst:

 

Selvcertificeret uden kontroller (SCRT)

 

Selvcertificeret med bekræftelse af overkommelighed (SCNF)

 

Verificeret (VRFD)

 

Ikkeverificeret indkomst eller Fast Track (NVRF)

 

Oplysninger eller evaluering fra kreditvurderingsbureau (SCRG)

 

Andet (OTHR)

JA

JA

RREL22

Særordning

Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.

JA

JA

RREL23

Indgåelsesdato

Datoen for den underliggende eksponerings ydelse.

JA

NEJ

RREL24

Forfaldsdato

Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.

NEJ

JA

RREL25

Oprindelig løbetid

Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen.

JA

JA

RREL26

Indgåelseskanal

Den underliggende eksponerings indgåelseskanal

 

Kontor- eller filialnetværk (BRAN)

 

Central eller direkte (DRCT)

 

Mægler (BROK)

 

Internet (WEBI)

 

Pakke (TPAC)

 

Tredjepartskanal, men tegning udelukkende foretaget af det eksponeringsleverende institut (TPTC)

 

Andet (OTHR)

JA

JA

RREL27

Formål

Grunden til, at låntager optager lånet:

 

Køb (PURC)

 

Omprioritering (RMRT)

 

Renovering (RENV)

 

Friværdibelåning (EQRE)

 

Byggearbejde (CNST)

 

Gældskonsolidering (DCON)

 

Omprioritering med friværdibelåning (RMEQ)

 

Virksomhedsfinansiering (BSFN)

 

Kombineret realkreditlån (CMRT)

 

Realkreditinvestering (IMRT)

 

Ret til at købe (RGBY)

 

Statsstøttet lån (GSPL)

 

Andet (OTHR)

JA

NEJ

RREL28

Valutadenominering

Den underliggende eksponerings valutadenominering

NEJ

NEJ

RREL29

Oprindelig saldo for hovedstol

Den underliggende eksponerings oprindelige saldo (inkl. gebyrer).

Dette henviser til den underliggende eksponerings saldo pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

RREL30

Aktuel saldo for hovedstol

Den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, som er sikret ved pantet og vil blive klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Eventuelle morarenter eller bøder medregnes ikke.

Den aktuelle saldo omfatter afdragsrestancerne. Sparebeløbet skal dog fratrækkes, hvis der er tale om underdeltagelse. (dvs. den underliggende eksponerings balance = den underliggende eksponering +/- underdeltagelse, +/- 0, hvis der ikke er tale om underdeltagelse).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

RREL31

Foranstillede saldi for hovedstol

De samlede saldi, der ligger forud for denne underliggende eksponering (herunder eksponeringer hos andre långivere). Indsæt 0, hvis der ikke findes foranstillede saldi.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

RREL32

Sidestillende underliggende eksponeringer

Den samlede værdi af de underliggende eksponeringer mod denne låntager, som er sidestillet med denne underliggende eksponering (uanset om de indgår i denne pulje). Indsæt 0, hvis der ikke findes sidestillede underliggende eksponeringer.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

RREL33

Samlet kreditramme

For underliggende eksponeringer med fleksible trækningsmuligheder (herunder revolverende karakteristika), eller hvor det maksimale underliggende eksponeringsbeløb ikke er blevet trukket fuldt ud — det maksimale underliggende eksponeringsbeløb, som potentielt kunne være udestående.

Dette felt skal kun udfyldes for underliggende eksponeringer, som har fleksible eller yderligere trækningskarakteristika.

Det er ikke hensigten at tage højde for tilfælde, hvor låntageren kan genforhandle en øget underliggende eksponeringssaldo, men hvor der i øjeblikket er en kontraktuel mulighed for, at låntageren kan gøre dette, og for at långiver kan yde den ekstra finansiering.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

RREL34

Købspris

Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.

NEJ

JA

RREL35

Indfrielsestype

Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter.

Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX)

Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX)

Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE)

Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT)

Andet (OTHR)

JA

NEJ

RREL36

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.

NEJ

JA

RREL37

Planlagt afdragshyppighed

Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:

 

Månedligt (MNTH)

 

Kvartalsvis (QUTR)

 

Halvårligt (SEMI)

 

Årligt (YEAR)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

RREL38

Planlagt rentebetalingshyppighed

Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:

 

Månedligt (MNTH)

 

Kvartalsvis (QUTR)

 

Halvårligt (SEMI)

 

Årligt (YEAR)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

RREL39

Skyldig betaling

Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

RREL40

Forhold mellem gæld og indkomst

Gæld defineret som den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, som er sikret ved pantet og vil blive klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.

Indkomst defineret som kombineret indkomst, summen af felterne for primær og sekundær indkomst (feltnummer RREL16 og RREL20) og enhver anden indkomst.

JA

JA

RREL41

Afdrag ved udløb

Samlet beløb for den (securitiserede) hovedstol, der skal betales ved forfaldstidspunktet for den underliggende eksponering.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

RREL42

Rentetype

Rentetype:

 

Underliggende eksponering med variabel rente (hele løbetiden) (FLIF)

 

Underliggende eksponering med variabel rente, som er knyttet til et indeks, der vil vende tilbage til et andet indeks i fremtiden (FINX)

 

Underliggende eksponering med fast rente (hele løbetiden) (FXRL)

 

Fast med fremtidige periodiske genfastsættelser (FXPR)

 

Underliggende eksponering med fast rente og med obligatorisk fremtidig overgang til variabel rente (FLCF)

 

Underliggende eksponering med variabel rente med gulv (FLFL)

 

Underliggende eksponering med variabel rente med loft (CAPP)

 

Underliggende eksponering med variabel rente med både gulv og loft (FLCA)

 

Diskonto (DISC)

 

Switch-mulighed (SWIC)

 

Låntager swapped (OBLS)

 

Modulopbygget (MODE)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

RREL43

Aktuel rentesats

Den bruttosats pr. år, som anvendes til beregning af den aktuelle periodes planlagte rentebetaling på den securitiserede underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis.

NEJ

JA

RREL44

Aktuelt renteindeks

Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):

 

MuniAAA (MAAA)

 

FutureSWAP (FUSW)

 

LIBID (LIBI)

 

LIBOR (LIBO)

 

SWAP (SWAP)

 

Treasury (TREA)

 

Euribor (EURI)

 

Pfandbriefe (PFAN)

 

EONIA (EONA)

 

EONIASwaps (EONS)

 

EURODOLLAR (EUUS)

 

EuroSwiss (EUCH)

 

TIBOR (TIBO)

 

ISDAFIX (ISDA)

 

GCFRepo (GCFR)

 

STIBOR (STBO)

 

BBSW (BBSW)

 

JIBAR (JIBA)

 

BUBOR (BUBO)

 

CDOR (CDOR)

 

CIBOR (CIBO)

 

MOSPRIM (MOSP)

 

NIBOR (NIBO)

 

PRIBOR (PRBO)

 

TELBOR (TLBO)

 

WIBOR (WIBO)

 

Bank of Englands basisrente (BOER)

 

Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)

 

Långivers egen sats (LDOR)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

RREL45

Udløb for aktuelt renteindeks

Udløb af det aktuelle renteindeks:

 

Dag-til-dag (OVNG)

 

Intradag (INDA)

 

1 dag (DAIL)

 

1 uge (WEEK)

 

2 uger (TOWK)

 

1 måned (MNTH)

 

2 måneder (TOMN)

 

3 måneder (QUTR)

 

4 måneder (FOMN)

 

6 måneder (SEMI)

 

12 måneder (YEAR)

 

På anmodning (ONDE)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

RREL46

Aktuel renteforskel

Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.

NEJ

JA

RREL47

Rentetilpasningsinterval

Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.

NEJ

JA

RREL48

Renteloft

Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.

NEJ

JA

RREL49

Rentegulv

Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.

NEJ

JA

RREL50

Forskel ved 1. tilpasning

Renteforskellen for den underliggende eksponering på første tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned).

Den fulde reviderede margen skal anføres i dette felt, ikke ændringen i margenen.

JA

JA

RREL51

Dato for 1. tilpasning

Datoen for den næste rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks).

JA

JA

RREL52

Forskel ved 2. tilpasning

Renteforskellen for den underliggende eksponering på andet tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned).

Den fulde reviderede margen skal anføres i dette felt, ikke ændringen i margenen.

JA

JA

RREL53

Dato for 2. tilpasning

Datoen for den anden rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks).

JA

JA

RREL54

Forskel ved 3. tilpasning

Renteforskellen for den underliggende eksponering på tredje tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned).

Den fulde reviderede margen skal anføres i dette felt, ikke ændringen i margenen.

JA

JA

RREL55

Dato for 3. tilpasning

Datoen for den tredje rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks).

JA

JA

RREL56

Justeret renteindeks

Det næste renteindeks.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Bank of Englands basisrente (BOER)

Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)

Långivers egen sats (LDOR)

Andet (OTHR)

JA

JA

RREL57

Udløb for justeret renteindeks

Udløb af det næste renteindeks:

 

Dag-til-dag (OVNG)

 

Intradag (INDA)

 

1 dag (DAIL)

 

1 uge (WEEK)

 

2 uger (TOWK)

 

1 måned (MNTH)

 

2 måneder (TOMN)

 

3 måneder (QUTR)

 

4 måneder (FOMN)

 

6 måneder (SEMI)

 

12 måneder (YEAR)

 

På anmodning (ONDE)

 

Andet (OTHR)

JA

JA

RREL58

Antal betalinger før securitisering

Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.

JA

NEJ

RREL59

Andel af årlige tilladte forudbetalinger

Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer.

JA

JA

RREL60

Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering.

JA

JA

RREL61

Gebyr ved førtidig indfrielse

Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering. Dette omfatter opkrævede beløb, som ikke er blevet securitiseret.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

RREL62

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.

JA

JA

RREL63

Dato for forudbetaling

Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag.

JA

JA

RREL64

Kumulerede afdrag

Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

RREL65

Dato for omlægning

Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.

JA

JA

RREL66

Sidste restancedato

Den dato, hvor den underliggende eksponering sidst var i restance.

JA

JA

RREL67

Restancesaldo

Aktuel restancesaldo, der er defineret som:

 

Samlede skyldige betalinger til dato

 

PLUS alle kapitaliserede beløb

 

PLUS alle gebyrer påført kontoen

 

MINUS samlede modtagne betalinger til dato.

Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

RREL68

Antal dage i restance

Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.

NEJ

NEJ

RREL69

Kontostatus

Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:

 

Ikkemisligholdt (PERF)

 

Omlagt — Ingen restancer (RNAR)

 

Omlagt — Restancer (RARR)

 

Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT)

 

Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)

 

Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)

 

Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)

 

Restancer (ARRE)

 

Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)

 

Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)

 

Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)

 

Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)

 

Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)

 

Indfriet (RDMD)

 

Andet (OTHR)

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

NEJ

NEJ

RREL70

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:

 

Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)

 

Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)

 

Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)

JA

JA

RREL71

Misligholdt beløb

Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

RREL72

Dato for misligholdelse

Datoen for misligholdelse.

NEJ

JA

RREL73

Allokerede tab

Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

RREL74

Samlet inddrevet beløb

Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

RREL75

Retssager

Marker for at indikere verserende retssager (hvis beløbet er inddrevet og kontoen ikke længere er genstand for en retssag, ændres svaret til »N«).

NEJ

JA

RREL76

Regres

Er der (fuldt eller begrænset) regresret over for låntagerens aktiver ud over provenuet af eventuel sikkerhedsstillelse for denne underliggende eksponering?

JA

JA

RREL77

Depositumbeløb

Summen af alle låntagerbeløb, som indehaves af det eksponeringsleverende institut eller sælgeren, og som potentielt kan modregnes den underliggende eksponeringsbalance, eksklusive fordele ved eventuelle nationale indskudsgarantiordninger. For at forhindre dobbelttælling er loftet for dette det laveste beløb af 1) indskudsbeløbet og 2) det maksimale potentielle beløb på låntagerniveau (dvs. ikke niveauet for den underliggende eksponering) i puljen, der kan modregnes.

Anvend den samme valutabetegnelse som den, der anvendes til denne underliggende eksponering.

Hvis en låntager har mere end én underliggende eksponering i puljen, skal dette felt udfyldes for hver underliggende eksponering, og det er op til den indberettende enhed at beslutte, hvorvidt indskudsbeløbet skal fordeles på tværs af hver af de underliggende eksponeringer, med forbehold af ovennævnte loft, og så længe de samlede poster for dette felt på tværs af de flere underliggende eksponeringer til sammen giver det nøjagtige beløb. Hvis f.eks. låntager A har et indskud på 100 EUR, og to underliggende eksponeringer, der er udestående i puljen, på: underliggende eksponering 1: 60 EUR, og underliggende eksponering 2: 75 EUR. Dette felt kan udfyldes enten som underliggende eksponering 1 (60 EUR) og underliggende eksponering 2 (40 EUR) eller underliggende eksponering 1 (25 EUR) og underliggende eksponering 2 (75 EUR) (dvs. at de relative tal for dette felt i hver af de underliggende eksponeringer er begrænset til 60 EUR for underliggende eksponering 1 og 75 EUR for underliggende eksponering 2 og summen af værdierne for underliggende eksponering 1 og underliggende eksponering 2 skal svare til 100 EUR).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

RREL78

Forsikrings- eller investeringsudbyder

Navn på forsikrings- eller investeringsudbyder (dvs. for livsforsikring eller investering forbundet med de underliggende eksponeringer).

JA

JA

RREL79

Navn på oprindelig långiver

Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

JA

JA

RREL80

Oprindelig LEI for långiver

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.

JA

JA

RREL81

Oprindelig långivers etableringsland

Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.

JA

JA

RREL82

Navn på det eksponeringsleverende institut

Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

NEJ

RREL83

LEI for eksponeringsleverende institut

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

NEJ

RREL84

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.

NEJ

NEJ

Oplysninger om sikkerhedsstillelse

RREC1

Entydig identifikator

Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt RREL1.

NEJ

NEJ

RREC2

Identifikator for underliggende eksponering

Entydig identifikator for hver enkelt underliggende eksponering. Den skal svare til felt RREL3.

NEJ

NEJ

RREC3

Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse

Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsen. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

RREC4

Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

Hvis den oprindelige identifikator i felt RREC2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i RREC2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

RREC5

Type af sikkerhedsstillelse

Den primære (i værdi) aktivtype, der sikrer gælden. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der kan understøtte denne garanti.

 

Bil (CARX)

 

Erhvervskøretøj (INDV)

 

Lastbil til erhvervsformål (CMTR)

 

Jernbanekøretøj (RALV)

 

Nautisk erhvervsfartøj (NACM)

 

Nautisk fritidsfartøj (NAL)

 

Fly (AERO)

 

Maskinværktøj (MCHT)

 

Industriudstyr (INDE)

 

Kontorudstyr (OFEQ)

 

IT-udstyr (ITEQ)

 

Medicinsk udstyr (MDEQ)

 

Energirelateret udstyr (ENEQ)

 

Erhvervsbygning (CBLD)

 

Beboelsesbygning (RBLD)

 

Industribygning (IBLD)

 

Andet køretøj (OTHV)

 

Andet udstyr (OTHE)

 

Anden fast ejendom (OTRE)

 

Andre varer eller andet inventar (OTGI)

 

Værdipapirer (SECU)

 

Garanti (GUAR)

 

Andre finansielle aktiver (OTFA)

 

Blandede kategorier som følge af sikkerhed for alle låntagers aktiver (MIXD)

 

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

RREC6

Geografisk område — Sikkerhedsstillelse

Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor den fysiske sikkerhedsstillelse befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.

JA

JA

RREC7

Boligform

Ejendomstype:

 

Ejerbolig, dvs. ejes af en privat husholdning med det formål at tjene som ly for dens ejer (FOWN)

 

Delvis ejerbolig (en ejendom, som er delvist udlejet) (POWN)

 

Ikke ejerbolig eller købt med henblik på udlejning (TLET)

 

Feriebolig eller sekundær bolig (HOLD)

 

Andet (OTHR)

Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.

JA

JA

RREC8

Tilbageholdelsesret

Den største panterettighed, som det eksponeringsleverende institut ligger inde med i forhold til sikkerheden.

Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.

JA

JA

RREC9

Ejendomstype

Ejendomstype:

 

Beboelse (parcelhus eller dobbelthus) (RHOS)

 

Beboelse (lejlighed) (RFLT)

 

Beboelse (bungalow) (RBGL)

 

Beboelse (rækkehus) (RTHS)

 

Flerfamiliehus (ejendomme med mere end fire beboelsesenheder, der tjener som sikkerhed for en enkelt underliggende eksponering) (MULF)

 

Delvis erhvervsmæssig anvendelse (ejendom anvendes som bolig samt til erhvervsmæssig brug, hvis mindre end 50 % af dens værdi følger af erhvervsmæssig brug, f.eks. lægepraksis og hus) (PCMM)

 

Kommerciel eller erhvervsmæssig brug (BIZZ)

 

Kun grund (LAND)

 

Andet (OTHR)

Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.

NEJ

JA

RREC10

Energiattestværdi

Sikkerhedsstillelsens energiattestværdi pr. tidspunktet for indgåelse:

 

A (EPCA)

 

B (EPCB)

 

C (EPCC)

 

D (EPCD)

 

E (EPCE)

 

F (EPCF)

 

G (EPCG)

 

Andet (OTHR)

JA

JA

RREC11

Navn på udsteder af energiattest

Indsæt det fulde navn på udstederen af energiattest. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

JA

JA

RREC12

Aktuel belåningsprocent

Aktuel belåningsprocent (LTV) I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum (LTV). Hvis den aktuelle lånesaldo er negativ, angives 0.

Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.

JA

JA

RREC13

Aktuel vurderingssum

Den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som vurderet af en uafhængig ekstern eller intern sagkyndig. Hvis en sådan vurdering ikke foreligger, kan sikkerhedsstillelsens aktuelle værdi estimeres ved hjælp af et ejendomsværdiindeks, som er tilstrækkeligt granulært med hensyn til geografisk beliggenhed og type sikkerhedsstillelse. Hvis et sådant ejendomsværdiindeks heller ikke foreligger, kan der anvendes et ejendomsprisindeks, der er tilstrækkeligt granulært med hensyn til geografisk beliggenhed eller type sikkerhedsstillelse efter at have foretaget en hensigtsmæssig nedsættelse for at tage højde for sikkerhedsstillelsens forringelse.

Hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom, indsættes den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som vurderet af en uafhængig ekstern eller intern sagkyndig, eller hvis ikke til rådighed, af det eksponeringsleverende institut.

Hvis den sikkerhed, der indberettes, er en garanti, angives beløbet for den underliggende eksponering, der garanteres af denne sikkerhedsstillelse til fordel for det eksponeringsleverende institut.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

RREC14

Aktuel vurderingsmetode

Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens seneste værdi, som omhandlet i RREC13:

 

Fuldstændig, intern og ekstern inspektion (FIEI)

 

Fuldstændig, kun ekstern inspektion (FOEI)

 

Drive-by (DRVB)

 

Automatiseret værdimodel (AUVM)

 

Indekseret (IDXD)

 

Stationær computer (DKTP)

 

Administrator eller ejendomsmægler (MAEA)

 

Skattemyndigheden (TXAT)

 

Andet (OTHR)

JA

NEJ

RREC15

Dato for aktuel vurdering

Datoen for den seneste vurdering, som angivet i RREC13.

JA

JA

RREC16

Oprindelig belåningsprocent

Eksponeringsleverende instituts oprindelige anslåede belåningsprocent (LTV). I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum (LTV).

Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.

JA

JA

RREC17

Oprindelig vurderingssum

Den oprindelige vurdering af den sikkerhedsstillelse, der blev anvendt ved den underliggende eksponerings indgåelse (dvs. før securitisering).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

NEJ

RREC18

Oprindelig vurderingsmetode

Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi pr. tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse, som angivet i RREC17:

 

Fuldstændig, intern og ekstern inspektion (FIEI)

 

Fuldstændig, kun ekstern inspektion (FOEI)

 

Drive-by (DRVB)

 

Automatiseret vurderingsmodel (AUVM)

 

Indekseret (IDXD)

 

Stationær computer (DKTP)

 

Administrator/ejendomsmægler (MAEA)

 

Skattemyndigheden (TXAT)

 

Andet (OTHR)

JA

NEJ

RREC19

Dato for oprindelig vurdering

Datoen for sikkerhedsstillelsens oprindelige vurdering, som angivet i RREC17.

JA

NEJ

RREC20

Salgsdato

Salgsdato for den sikkerhedsstillelse, der er underlagt tvangsauktion.

JA

JA

RREC21

Salgspris

Pris opnået ved salg af sikkerhedsstillelse i tilfælde af tvangsauktion.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

RREC22

Valuta for sikkerhedsstillelse

Den valuta, som vurderingssummen i RREC13 er denomineret i.

NEJ

JA

RREC23

Kautionisttype

Kautionisttype:

 

Ingen kautionist (NGUA)

 

Individuel — Familierelationer (FAML)

 

Individuel — Andet (IOTH)

 

Staten (GOVE)

 

Bank (BANK)

 

Forsikringsprodukt (INSU)

 

Nationale Hypotheek Garantie Guarantee Scheme (NHGX)

 

Fonds de Garantie de l'Accession Sociale (FGAS)

 

Advarsel (CATN)

 

Andet (OTHR)

JA

NEJ


(1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed (EUT L 289 af 3.9.2020, s. 1).


BILAG III

OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — ERHVERVSEJENDOM (CRE)

Feltkode

Feltnavn

Indhold, som skal indberettes

ND1-ND4 tilladt?

ND5 tilladt?

Oplysninger om underliggende eksponeringer

CREL1

Entydig identifikator

Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224.

NEJ

NEJ

CREL2

Oprindelig identifikator for låntager

Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CREL3

Ny identifikator for låntager

Hvis den oprindelige identifikator i felt CREL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CREL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CREL4

Oprindelig identifikator for underliggende eksponering

Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CREL5

Ny identifikator for underliggende eksponering

Hvis den oprindelige identifikator i felt CREL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CREL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CREL6

Skæringsdato for data

Denne dataindberetnings skæringsdato for data.

NEJ

NEJ

CREL7

Dato for overførsel til pulje

Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse.

NEJ

JA

CREL8

Dato for omlægning

Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet.

JA

JA

CREL9

Dato for tilbagekøb

Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen.

NEJ

JA

CREL10

Udskiftningsdato

Hvis den underliggende eksponering er udskiftet med en anden underliggende eksponering efter securitiseringsdatoen, angives udskiftningsdatoen.

NEJ

JA

CREL11

Indfrielsesdato

Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet.

NEJ

JA

CREL12

Geografisk område — Låntager

Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.

JA

NEJ

CREL13

Geografisk område — Klassificering

Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning.

JA

NEJ

CREL14

Særordning

Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her.

JA

JA

CREL15

Indgåelsesdato

Datoen for den underliggende eksponerings ydelse.

JA

NEJ

CREL16

Startdato for tilbagebetaling

Den dato, hvor tilbagebetalingen af den securitiserede underliggende eksponering starter (kan være en dato forud for securitiseringsdatoen).

JA

JA

CREL17

Udløbsdato pr. securitiseringsdato

Datoen for den underliggende eksponerings udløb i henhold til aftalen om den underliggende eksponering. Eventuelle forlængelser, som kan bevilges i henhold til aftalen om den underliggende eksponering, medregnes ikke.

NEJ

JA

CREL18

Forfaldsdato

Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet.

NEJ

JA

CREL19

Oprindelig løbetid

Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen.

JA

JA

CREL20

Længde af forlængelsesmulighed

Længden i måneder af eventuelle forlængelsesmuligheder for den underliggende eksponering. Hvis der er flere løbetidsforlængelser, angives varigheden af den option, der har den korteste forlængelsesperiode for den underliggende eksponering.

NEJ

JA

CREL21

Forlængelsesmulighedens art

Referencetærskler for muligheden for at udløse/benytte den forlængelsesmulighed, der er angivet i felt CREL20:

 

Minimumsrentedækningsgrad (MICR)

 

Minimal gældsserviceringsdækningsgrad (DSCR)

 

Maksimal belåningsprocent (MLTV)

 

Flere betingelser (MLTC)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL22

Valutadenominering

Den underliggende eksponerings valutadenominering

NEJ

NEJ

CREL23

Aktuel saldo for hovedstol

Den udestående saldo for den securitiserede underliggende eksponerings hovedstol. Dette omfatter alle beløb, som er sikret ved pantet og vil blive klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Eventuelle morarenter eller bøder medregnes ikke.

Den aktuelle saldo omfatter afdragsrestancerne. Sparebeløbet skal dog fratrækkes, hvis der er tale om underdeltagelse. (dvs. den underliggende eksponerings balance = den underliggende eksponering +/- underdeltagelse, +/- 0, hvis der ikke er tale om underdeltagelse).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL24

Oprindelig saldo for hovedstol

Den underliggende eksponerings oprindelige saldo (inkl. gebyrer).

Dette henviser til den underliggende eksponerings saldo pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

CREL25

Oprindelig saldo for hovedstol pr. securitiseringsdato

Den oprindelige saldo for den securitiserede underliggende eksponerings hovedstol pr. securitiseringsdatoen i henhold til udbudsdokumentet.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

NEJ

CREL26

Saldo for bevilget, uudnyttet facilitet for den underliggende eksponering

Den samlede, resterende facilitet for den underliggende eksponering/den uudnyttede saldo ved periodens slutning. Den samlede, resterende lånefacilitet vedrørende hele den underliggende eksponering, som låntager fortsat kan trække på, ved udløb af datoen for rentebetaling.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

CREL27

Sum af andre udestående beløb

Samlede udestående beløb vedrørende lånet afholdt af SSPE'en/administrator (f.eks. forsikringspræmie, leje af jord og kapitalomkostninger). Det samlede beløb i form af eventuelle udlæg vedrørende beskyttelse af ejendomsret eller andre udlæg, som administrator eller SSPE'en har afholdt og låntager endnu ikke har godtgjort.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL28

Købspris

Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering.

NEJ

JA

CREL29

Seneste anvendelsesdato

Dato for den seneste udnyttelse af den underliggende facilitetsaftale om den underliggende eksponering.

NEJ

JA

CREL30

Formål

Formål med underliggende eksponering — I tilfælde af, at der er flere formål, indberettes den, der bedst beskriver arrangementet:

 

Erhvervelse med henblik på investering (ACQI)

 

Erhvervelse med henblik på likvidation (ACQL)

 

Refinansiering (RFIN)

 

Byggearbejde (CNST)

 

Sanering (RDVL)

 

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CREL31

Struktur

Underliggende eksponerings struktur:

 

Hele lånet — ikke opdelt i efterstillede gældsposter/gældsbeviser (LOAN)

 

Underliggende eksponering for realkreditlån, der deltages i, med sidestillet gæld i andet end udstedelsesenheden (PMLP)

 

Underliggende eksponering for realkreditlån, der deltages i, med efterstillet gæld i andet end udstedelsesenheden (PMLS)

 

A-lån, som en del af en A/B-deltagelsesstruktur (AABP)

 

B-lån, som en del af en A/B-deltagelsesstruktur (BABP)

 

A-lån, som en del af en A/B/C-deltagelsesstruktur (AABC)

 

B-lån, som en del af en A/B-deltagelsesstruktur (BABC)

 

C-lån, som en del af en A/B-deltagelsesstruktur (CABC)

 

Strukturel mezzaninfinansiering (MZZD)

 

Efterstillet gæld med særskilt lånedokumentation i andet end udstedelsesenheden (SOBD)

 

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CREL32

Waterfall A-B før håndhævelse af rentetilbagebetalingsplan

Waterfall før håndhævelse af rentetilbagebetalingsplan:

 

Sekventiel (SQNL)

 

B-lån først (BLLF)

 

Pro rata (PRAT)

 

Modificeret pro rata (MPRT)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL33

Waterfall A-B før håndhævelse af afdragsbetalingsplan

Waterfall før håndhævelse af afdragsbetalingsplan:

 

Sekventiel (SQNL)

 

B-lån først (BLLF)

 

Pro rata (PRAT)

 

Modificeret pro rata (MPRT)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL34

Afdrag på hovedstol allokeret til foranstillet lån

Indsæt % af alle periodiske hovedstolsbetalinger, der går til foranstående lån (f.eks. et A-lån), hvis der er flere lån i låneordningen (f.eks. hvis felt CREL31 udfyldes med værdierne PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC eller CABC).

NEJ

JA

CREL35

Waterfalltype

Type waterfall, som omfatter den samlede låneordning:

 

Rente A, hovedstol A, rente B, hovedstol B (IPIP)

 

Rente A, rente B, hovedstol A, hovedstol B (IIPP)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL36

Købspris for misligholdt underliggende eksponering

Hvis indehaveren af det efterstillede lån (f.eks. indehaveren af et B-lån) kan købe det foranstående lån i tilfælde af misligholdelse, angives købsprisen i henhold til den gældende aftale mellem medlångiver og kreditor.

NEJ

JA

CREL37

Mulighed for betalinger til ophør af misligholdelse?

Kan indehaveren af det efterstillede lån (f.eks. indehaveren af et B-lån) foretage betalinger til ophør af misligholdelse i stedet for realkreditlåntageren? Vælg fra nedenstående liste:

 

Ingen mulighed for at foretage betaling til ophør af misligholdelse (NCPP)

 

Betaling til ophør af misligholdelse kan foretages op til en fastsat grænse i den underliggende eksponerings levetid (FNLP)

 

Betaling til ophør af misligholdelse kan foretages ubegrænset i den underliggende eksponerings levetid (NLCP)

 

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CREL38

Begrænsninger på salg af efterstillet lån?

Er der begrænsninger på de muligheder, som indehaveren af et efterstillet lån (f.eks. indehaveren af et B-lån) har for at sælge lånet til tredjemand?

NEJ

JA

CREL39

Indehaver af efterstillet lån tilknyttet låntager?

Er en indehaver af et efterstillet lån (f.eks. indehaveren af et B-lån), som ikke er frataget stemmeretten, tilknyttet (dvs. en del af samme finansielle koncern) den kommercielle realkreditlåntager?

NEJ

JA

CREL40

Har indehaver af efterstillet lån indflydelse på gældsomlægningsprocessen?

Kan indehaveren af et efterstillet lån (f.eks. indehaveren af et B-lån) udøve kontrol med beslutningen om og processen for at håndhæve og sælge lånesikkerheden?

NEJ

JA

CREL41

Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af den underliggende eksponering?

Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af den underliggende eksponering?

NEJ

JA

CREL42

Er manglende betaling på sidestillede underliggende eksponeringer ensbetydende med misligholdelse af ejendommen?

Er manglende betaling på sidestillede underliggende eksponeringer ensbetydende med misligholdelse af ejendommen?

NEJ

JA

CREL43

Samtykke fra obligationsindehavere

Er obligationsindehavernes samtykke påkrævet ved omlægning? Omlægning indebærer ændringer af den securitiserede underliggende eksponerings betalingsbetingelser (herunder rentesats, gebyrer, sanktioner, udløb, tilbagebetalingsplan og/eller andre almindeligt accepterede betalingsbetingelser)

JA

NEJ

CREL44

Planlagt forsamling for obligationsindehavere

På hvilken data finder den næste planlagte forsamling for obligationsindehavere sted?

NEJ

JA

CREL45

Syndikeret

Er den underliggende eksponering syndikeret?

JA

NEJ

CREL46

SSPE's deltagelse

Den metode, som SSPE'en anvender til at erhverve ejendomsrettigheder i den syndikerede underliggende eksponering:

 

Tildeling (ASGN)

 

Nyordning (NOVA)

 

Retfærdig tildeling (EQTB)

 

Finansieret deltagelse (sidestillet rente) (PARI)

 

Rente af andel (Junior Participation Interest (JUNP))

 

Juridisk tildeling (LGAS)

 

Anmeldt tildeling (NOTA)

 

Underdeltagelse (SUBP)

 

Risikodeltagelse (RSKP)

 

Salgsbegivenhed (SALE)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL47

Følger af brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen

Følgerne af brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen:

 

Misligholdelse (EDFT)

 

Supplerende amortisering (AAMR)

 

Kontantfældereserve (CTRS)

 

Afskedigelse af ejendomsforvalter (TPRM)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL48

Sanktioner ved manglende indsendelse af finansielle oplysninger

Skal der betales bøder i tilfælde af låntagers manglende indsendelse af krævede finansielle oplysninger (resultatopgørelse, tilbagebetalingsplan etc.) i henhold til dokumenterne vedrørende den underliggende eksponering?

JA

NEJ

CREL49

Regres

Er der (fuldt eller begrænset) regresret over for låntagerens aktiver ud over provenuet af eventuel sikkerhedsstillelse for denne underliggende eksponering?

JA

JA

CREL50

Regres — tredjepart

Er der regres (fuldstændig eller begrænset) mod andre parter (f.eks. kautionist), i tilfælde af at låntager misligholder en forpligtelse i henhold til aftalen om underliggende eksponering?

JA

JA

CREL51

Omfang af servicering

Servicerer administratoren af denne securitiserede underliggende eksponering også den samlede underliggende eksponering eller kun en del/flere dele af den samlede underliggende eksponering (f.eks. A- eller B-delen eller en af de sidestillede dele)?

NEJ

NEJ

CREL52

Reserver

Samlet saldo for lovbestemte reservekonti pr. skæringsdatoen for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL53

Opbygning af reserver

Anfør »J«, hvis der i henhold til låneaftalen holdes beløb på reservekonti, som alene skal dække leje af jord, forsikring eller skatter (ikke vedligeholdelse, forbedringer, kapitalomkostninger osv.) i henhold til aftalen om underliggende eksponering.

JA

NEJ

CREL54

Opbygning af andre reserver

Holdes der i henhold til bestemmelserne i aftalen om underliggende eksponering andre beløb på reservekonti end sådanne, som skal dække leje af jord, skatter eller forsikring, med henblik på at dække lejers forbedringer, lejeprovision og lignende poster vedrørende den pågældende ejendom eller at tilvejebringe supplerende sikkerhedsstillelse for en sådan underliggende eksponering?

NEJ

NEJ

CREL55

Udløsende hændelse, som er forbundet med krav om opbygning af reserver

Type udløsende hændelse, som fører til, at beløb skal indsættes på reservekonti:

 

Ingen udløsende hændelse (NONE)

 

Udløsende belåningsprocent (LVTX)

 

Udløsende rentedækningsgrad (ICRX)

 

Udløsende gældsserviceringsdækningsgrad (DSCR)

 

Udløsende nettodriftsindtægter (NOIT)

 

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CREL56

Måltal for reservebeløb

Måltal for reservebeløb.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL57

Betingelser for frigivelse fra reservekonto

Betingelserne for frigivelse af midler fra reservekontoen. I tilfælde af flere betingelser skal hver enkelt betingelse angives i overensstemmelse med XML-skemaet.

NEJ

JA

CREL58

Betingelser for træk på likviditetsreserve

Hvornår likviditetsreserven kan anvendes:

 

Brud på forpligtelser (covenants) (FICB)

 

Udløsende hændelse (TREV)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL59

Den valuta, hvori reserverne er denomineret

Den valuta, hvori reservekontoen er denomineret.

NEJ

JA

CREL60

Den valuta, hvori reservebeløbene er opgjort

Den valuta, hvori reservebeløbene er opgjort. Felt CREL52 og CREL56.

NEJ

JA

CREL61

Samlet saldo for reserver

Den samlede saldo for reservekontiene på niveauet for den underliggende eksponering pr. den underliggende eksponerings betalingsdato. Omfatter bl.a. vedligeholdelse, reparation og miljømæssige foranstaltninger (ekskl. reserver vedrørende skat og forsikring, inkl. lejeprovision). Skal udfyldes, hvis feltet CREL54 (»Opbygning af andre reserver«) er besvaret med »J« = JA.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL62

Valuta for saldo for reserver

Den valuta, hvori reservekontiene er denomineret.

NEJ

JA

CREL63

Udløsende hændelse for reserve indtrådt

Anfør »J«, hvis der er indtrådt en hændelse, som har givet anledning til opbygning af reserver. Anfør »N«, hvis opbygning af reserver følger af de almindelige bestemmelser i aftalen om underliggende eksponering.

NEJ

NEJ

CREL64

Beløb indsat på reservekonti i den aktuelle periode

Beløb, som er blevet indsat på reservekonti mellem den forudgående skæringsdato for data og denne dataindberetnings skæringsdato for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL65

Indtægt

De samlede indtægter fra alle kilder for den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (dvs. år til dato eller 12 foregående måneder), for alle ejendommene. Kan normaliseres, hvis det er påkrævet i henhold til den gældende administrationsaftale.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

NEJ

CREL66

Driftsomkostninger pr. securitiseringsdato

Samlede anslåede driftsomkostninger for alle ejendommene som beskrevet i udbudsdokumentet. Disse kan omfatte ejendomsskatter, forsikring, administration, forsyningsselskaber, vedligeholdelse og reparation samt direkte omkostninger til ejendommens ejer. Kapitalomkostninger og lejeprovision medtages ikke. I tilfælde af flere ejendomme, de samlede driftsomkostninger for de underliggende ejendomme.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL67

Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato

Forventet captx over levetiden af den securitiserede underliggende eksponering pr. securitiseringsdato (i modsætning til reparation og vedligeholdelse), hvis dette fremgår af udbudsdokumentet.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL68

Valuta for finansieringsoversigt

Den valuta, som blev anvendt i den indledende regnskabsrapportering i felterne CREL65 — CREL66.

JA

NEJ

CREL69

Låntagers brud på rapporteringsforpligtelse

Har låntager brudt sin forpligtelse til at rapportere til den underliggende eksponerings administrator eller til långiver? J = Ja eller N = Nej.

JA

NEJ

CREL70

Beregningsmetode for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«)

Beskriv forpligtelserne med hensyn til beregning af gældsserviceringsdækningsgraden, dvs. den afledte beregningsmetode. Hvis beregningsmetoden varierer mellem det samlede lån og A-lånet, anføres A-lånemetoden.

Aktuel periode (CRRP)

Fremskrivning — fremført beregning over 6 måneder (PRSF)

Fremskrivning — fremført beregning over 12 måneder (PRTF)

Combo 6 — løbende periode og en fremført beregning over 6 måneder (CMSF)

Combo 12 — løbende periode og en fremført beregning over 6 måneder (CMTF)

Historisk — fremført beregning over 6 måneder (PRSF)

Historisk — fremført beregning over 12 måneder (PRTF)

Ændret — omfatter en reserveindsprøjtning eller en procentmæssig sandsynlighedsberegning for lejeindtægter (MODI)

Flere perioder — beregning for flere på hinanden følgende perioder (MLTP)

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CREL71

Indikator for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) pr. securitiseringsdato

Hvordan gældsserviceringsdækningsgraden beregnes eller anvendes, når en underliggende eksponering vedrører flere ejendomme:

 

Delvis — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator udfylder ikke (PRTL)

 

Gennemsnit — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator tildeler kun gældsserviceringen til ejendomme, for hvilke der er modtaget finansielle oplysninger (AVER)

 

Fuldstændig — alle erklæringer indhentet for alle ejendomme (FULL)

 

Værst tænkelige tilfælde — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator tildeler 100 % af gældsserviceringen til alle ejendomme, for hvilke der er modtaget finansielle oplysninger (WCAS)

 

Intet indhentet — der blev ikke modtaget finansielle oplysninger (NCOT)

 

Konsolideret — alle ejendomme indberettet på et enkelt sæt finansielle oplysninger fra låntageren (COND)

 

Samlet lån baseret på låneaftaler (WLAG)

 

Samlet lån baseret på anden metode (WLOT)

 

Trust Note baseret på låneaftale (TNAG)

 

Trust Note baseret på anden metode (WLOT)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL72

Indikator for seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«)

Hvordan gældsserviceringsdækningsgraden beregnes eller anvendes, når en underliggende eksponering vedrører flere ejendomme:

 

Delvis — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator udfylder ikke (PRTL)

 

Gennemsnit — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator tildeler kun gældsserviceringen til ejendomme, for hvilke der er modtaget finansielle oplysninger (AVER)

 

Fuldstændig — alle erklæringer indhentet for alle ejendomme (FULL)

 

Værst tænkelige tilfælde — ikke modtaget finansielle oplysninger for alle ejendomme, administrator tildeler 100 % af gældsserviceringen til alle ejendomme, for hvilke der er modtaget finansielle oplysninger (WCAS)

 

Intet indhentet — der blev ikke modtaget finansielle oplysninger (NCOT)

 

Konsolideret — alle ejendomme indberettet på et enkelt sæt finansielle oplysninger fra låntageren (COND)

 

Samlet lån baseret på låneaftaler (WLAG)

 

Samlet lån baseret på anden metode (WLOT)

 

Trust Note baseret på låneaftale (TNAG)

 

Trust Note baseret på anden metode (WLOT)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL73

Gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) pr. securitiseringsdato

Beregningen af gældsserviceringsdækningsgraden for den securitiserede underliggende eksponering pr. securitiseringsdatoen, baseret på dokumentationen vedrørende den underliggende eksponering.

JA

NEJ

CREL74

Aktuel gældsserviceringsdækningsgrad

Beregningen af den aktuelle gældsserviceringsdækningsgrad for den securitiserede underliggende eksponering, baseret på dokumentationen vedrørende den underliggende eksponering.

JA

NEJ

CREL75

Oprindelig belåningsprocent

Belåningsprocenten (LTV) for den samlede låneordning (dvs. afspejler ikke kun det securitiserede lånebeløb) pr. securitiseringsdatoen.

JA

NEJ

CREL76

Aktuel belåningsprocent

Aktuel belåningsprocent (LTV) for den samlede låneordning (dvs. afspejler ikke kun det securitiserede lånebeløb).

JA

NEJ

CREL77

Rentedækningsgrad pr. securitiseringsdato

Beregningen af rentedækningsgraden for den securitiserede underliggende eksponering pr. securitiseringsdatoen.

JA

NEJ

CREL78

Aktuel rentedækningsgrad

Beregningen af den aktuelle rentedækningsgrad for den securitiserede underliggende eksponering.

JA

NEJ

CREL79

Beregningsmetode for rentedækningsgrad

Definer forpligtelserne med hensyn til beregning af rentedækningsgraden for den securitiserede underliggende eksponering (eller det underliggende eksponeringsniveau som helhed, hvis dette ikke er specificeret for nogen specifikke underliggende eksponeringsengagementer inden for den samlede låneordning), den afledte beregningsmetode:

 

Aktuel periode (CRRP)

 

Fremskrivning — fremført beregning over 6 måneder (PRSF)

 

Fremskrivning — fremført beregning over 12 måneder (PRTF)

 

Combo 6 — løbende periode og en fremført beregning over 6 måneder (CMSF)

 

Combo 12 — løbende periode og en fremført beregning over 6 måneder (CMTF)

 

Historisk — fremført beregning over 6 måneder (PRSF)

 

Historisk — fremført beregning over 12 måneder (PRTF)

 

Ændret — omfatter en reserveindsprøjtning eller en procentmæssig sandsynlighedsberegning for lejeindtægter (MODI)

 

Flere perioder — beregning for flere på hinanden følgende perioder (MLTP)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL80

Antal ejendomme pr. securitiseringsdato

Antallet af ejendomme, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering pr. securitiseringsdato.

NEJ

JA

CREL81

Antal ejendomme pr. dataskæringsdato

Antallet af ejendomme, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering.

JA

NEJ

CREL82

Ejendomme stillet til sikkerhed for den underliggende eksponering

Angiv den entydige identifikator for sikkerhedsstillelse (CREC4) for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for den underliggende securitisering pr. skæringsdatoen for data. I tilfælde af flere ejendomme, alle de identifikatorer, der er angivet i XML-skemaet.

NEJ

NEJ

CREL83

Ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato

Vurderingen for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering pr. securitiseringsdato, som beskrevet i udbudsdokumentet. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af ejendomsvurderingerne.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL84

Valuta for ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato

Den valuta, hvori vurderingen i CREL83 er opgjort.

NEJ

JA

CREL85

Ejendomsstatus

Ejendomsstatus. Hvis der er tale om flere situationer på nedenstående liste, vælges den situation, der bedst repræsenterer de samlede ejendomme.

Varig fuldmagt (LPOA)

Tvangsadministration (RCVR)

Tvangsauktion (FCLS)

Ejede ejendomme

Neutralisering (DFSD)

Delvis frigørelse (PRLS)

Frigivet (RLSD)

Samme som pr. securitiseringsdato (SCDT)

Under særlig administrator (SSRV)

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL86

Vurderingsdato pr. securitiseringsdato

Datoen for udarbejdelsen af de vurderingsværdier, som er oplyst i udbudsdokumentet. I tilfælde af flere ejendomme med flere datoer vælges den seneste dato.

NEJ

JA

CREL87

Indfrielsestype

Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter.

Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX)

Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX)

Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE)

Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT)

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CREL88

Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol

Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data.

NEJ

JA

CREL89

Tillades respitdage?

Antallet af dage efter en betalings forfaldsdato, hvor långiver ikke anser den manglende betaling for at være en misligholdelse. Dette henviser til manglende betalinger forårsaget af ikketekniske årsager (dvs. manglende betalinger, som f.eks. ikke er forårsaget af systemsvigt).

NEJ

JA

CREL90

Planlagt afdragshyppighed

Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:

 

Månedligt (MNTH)

 

Kvartalsvis (QUTR)

 

Halvårligt (SEMI)

 

Årligt (YEAR)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL91

Planlagt rentebetalingshyppighed

Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:

 

Månedligt (MNTH)

 

Kvartalsvis (QUTR)

 

Halvårligt (SEMI)

 

Årligt (YEAR)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL92

Antal betalinger før securitisering

Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen.

JA

NEJ

CREL93

Beskrivelse af vilkår for førtidig indfrielse

Skal afspejle oplysningerne i udbudsdokumentet. Hvis der i henhold til vilkårene for førtidig indfrielse f.eks. betales et gebyr på 1 % i lånets første år, 0,5 % i år to og 0,25 % i år tre, kan det i udbudsdokumentet være angivet som: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

JA

JA

CREL94

Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering.

JA

JA

CREL95

Slutdato for erstatning for rentetab

Datoen, efter hvilken den underliggende eksponering kan indfris uden betaling af erstatning for rentetab.

NEJ

JA

CREL96

Gebyr ved førtidig indfrielse

Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL97

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.

JA

JA

CREL98

Opkrævninger af ekstraordinære afdrag

Ekstraordinære afdrag på hovedstolen modtaget i den seneste periode. Andre afdrag på hovedstolen modtaget i renteperioden, som vil blive anvendt til at nedbringe den underliggende eksponering. Der kan være tale om salgsprovenuer, frivillige forudbetalinger eller likvidationsbeløb.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL99

Dato for indfrielse/ekstraordinært afdrag

Den seneste dato for modtagelsen af et ekstraordinært afdrag eller indfrielsesprovenu.

NEJ

JA

CREL100

Kode for indfrielse/ekstraordinært afdrag

Den kode, som tildeles eventuelle ekstraordinære afdrag eller indfrielsesprovenuer modtaget i perioden:

 

Delvis likvidation (indskrænkning) (PTLQ)

 

Afkast inden udløb af løbetid (PTPY)

 

Likvidation eller indstilling (LQDP)

 

Genkøb eller substitution (RPSB)

 

Fuldstændigt afkast ved udløb af løbetid (FLPY)

 

Diskonteret afkast (DPOX)

 

Afkast med strafgebyr (PYPN)

 

Afkast med erstatning for rentetab (YLMT)

 

Indskrænkning med strafgebyr (CTPL)

 

Afkast med erstatning for rentetab (CTYL)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL101

Over-/underskud ved forudbetalte renter

Under- eller overskud som følge af en afvigelse mellem aktuel rentebetaling og rentebetaling i henhold til tilbagebetalingsplan, som ikke kan henføres til den underliggende eksponerings misligholdelse. Skyldes en forudbetaling modtaget på en dato, som er forskellig fra betalingsdatoen i henhold til tilbagebetalingsplan: Underskud — Forskel på det rentebeløb, der betales, og den planmæssige rentetilbagebetaling, der skulle betales på betalingsdatoen for den underliggende eksponering (dette vil kun gælde, hvis der er et underskud, efter at låntageren har betalt en form for omkostninger ved brud). Overskud — Renter, der er opkrævet ud over de påløbne renter for optjeningsperioden for den underliggende eksponering. Et negativt tal repræsenterer underskud, og et positivt tal repræsenterer et overskud.

Henviser til den samlede låneordning (dvs. afspejler ikke kun det securitiserede underliggende eksponeringsbeløb).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL102

Betalingsdato

Den seneste dato, hvor afdrag og renter betales til SSPE'en pr. skæringsdatoen for data, normalt datoen for betaling af den underliggende eksponerings rente.

NEJ

JA

CREL103

Næste dato for justering af betaling

Den dato, hvor det planlagte afdrag og/eller renten for variabelt forrentede underliggende eksponeringer næste gang skal ændres. For fastforrentede underliggende eksponeringer angives næste betalingsdato.

NEJ

JA

CREL104

Næste dato for betaling

Datoen for den næste underliggende eksponerings betaling.

NEJ

JA

CREL105

Skyldig betaling

Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL106

Oprindelig rentesats

Den underliggende eksponerings samlede rentesats på datoen for indgåelsen af den securitiserede eksponering.

JA

NEJ

CREL107

Rentesats pr. securitiseringsdato

Den samlede rentesats (f.eks. EURIBOR + margin), som anvendes til beregning af de skyldige renter på den securitiserede underliggende eksponering på den første rentebetalingsdato efter securitiseringsdatoen.

JA

NEJ

CREL108

Første dato for justering af betaling

Den dato, hvor det planlagte afdrag og/eller renten for variabelt forrentede underliggende eksponeringer første gang skal ændres. Den dato, hvor det planlagte afdrag eller renten for fastforrentede underliggende eksponeringer første gang skal ændres (ikke den dato efter securitisering, hvor det første gang kunne ændres).

JA

JA

CREL109

Rentetype

Rentetype:

 

Underliggende eksponering med variabel rente (hele løbetiden) (FLIF)

 

Underliggende eksponering med variabel rente, som er knyttet til et indeks, der vil vende tilbage til et andet indeks i fremtiden (FINX)

 

Underliggende eksponering med fast rente (hele løbetiden) (FXRL)

 

Fast med fremtidige periodiske genfastsættelser (FXPR)

 

Underliggende eksponering med fast rente og med obligatorisk fremtidig overgang til variabel rente (FLCF)

 

Underliggende eksponering med variabel rente med gulv (FLFL)

 

Underliggende eksponering med variabel rente med loft (CAPP)

 

Underliggende eksponering med variabel rente med både gulv og loft (FLCA)

 

Diskonto (DISC)

 

Switch-mulighed (SWIC)

 

Låntager swapped (OBLS)

 

Modulopbygget (MODE)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL110

Aktuel rentesats

Den bruttosats pr. år, som anvendes til beregning af den aktuelle periodes planlagte rentebetaling på den securitiserede underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis.

NEJ

JA

CREL111

Aktuelt renteindeks

Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):

 

MuniAAA (MAAA)

 

FutureSWAP (FUSW)

 

LIBID (LIBI)

 

LIBOR (LIBO)

 

SWAP (SWAP)

 

Treasury (TREA)

 

Euribor (EURI)

 

Pfandbriefe (PFAN)

 

EONIA (EONA)

 

EONIASwaps (EONS)

 

EURODOLLAR (EUUS)

 

EuroSwiss (EUCH)

 

TIBOR (TIBO)

 

ISDAFIX (ISDA)

 

GCFRepo (GCFR)

 

STIBOR (STBO)

 

BBSW (BBSW)

 

JIBAR (JIBA)

 

BUBOR (BUBO)

 

CDOR (CDOR)

 

CIBOR (CIBO)

 

MOSPRIM (MOSP)

 

NIBOR (NIBO)

 

PRIBOR (PRBO)

 

TELBOR (TLBO)

 

WIBOR (WIBO)

 

Bank of Englands basisrente (BOER)

 

Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER)

 

Långivers egen sats (LDOR)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL112

Udløb for aktuelt renteindeks

Udløb af det aktuelle renteindeks:

 

Dag-til-dag (OVNG)

 

Intradag (INDA)

 

1 dag (DAIL)

 

1 uge (WEEK)

 

2 uger (TOWK)

 

1 måned (MNTH)

 

2 måneder (TOMN)

 

3 måneder (QUTR)

 

4 måneder (FOMN)

 

6 måneder (SEMI)

 

12 måneder (YEAR)

 

På anmodning (ONDE)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL113

Aktuel renteforskel

Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen.

NEJ

JA

CREL114

Rentetilpasningsinterval

Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering.

NEJ

JA

CREL115

Aktuel indekssats

Den indekssats, som anvendes til beregning af den aktuelle rentesats på den underliggende eksponering. Den rentesats (før margin), som anvendes til beregning af de renter, som betales på betalingsdatoen for den underliggende eksponering i felt CREL102.

NEJ

JA

CREL116

Indeksfastlæggelsesdato

Angiv datoen for den næste fastlæggelse af »index look back«, hvis aftalen om underliggende eksponering specificerer bestemte datoer for en sådan fastlæggelse.

NEJ

JA

CREL117

Op- og nedrundingstilvækst

Den inkrementelle procentdel, en indekssats skal rundes op/ned ved bestemmelse af rentesatsen i henhold til aftalen om underliggende eksponering.

NEJ

JA

CREL118

Renteloft

Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.

NEJ

JA

CREL119

Rentegulv

Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering.

NEJ

JA

CREL120

Aktuel morarente

Rentesats, som anvendes til beregning af de morarenter, som betales på betalingsdatoen for den underliggende eksponering i felt CREL102.

NEJ

JA

CREL121

Periodisering af renter tilladt

Tillader de dokumenter, hvori vilkårene og betingelserne for den underliggende eksponering er beskrevet, periodisering og kapitalisering af renter?

JA

NEJ

CREL122

Konvention for beregning af dage

Den regel vedrørende dage, som anvendes ved renteberegning.

 

30/360 (A011)

 

Faktisk/365 (A005)

 

Faktisk/360 (A004)

 

Faktisk/faktisk ICMA (A006)

 

Faktisk/faktisk ISDA (A008)

 

Faktisk/faktisk AFB (A010)

 

Faktisk/366 (A009)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL123

Skyldige ordinære afdrag og renter i alt

Skyldige ordinære afdrag og renter af den securitiserede underliggende eksponering på den seneste betalingsdag, pr. skæringsdatoen for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

CREL124

Betalte ordinære afdrag og renter i alt

Betalte ordinære afdrag og renter af den securitiserede underliggende eksponering på den seneste betalingsdag, pr. skæringsdatoen for data.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

CREL125

Negativ amortisation

Negativ amortisation/udskudte renter/kapitaliserede renter uden sanktion. Der sker en negativ amortisering, når renter, der er påløbet i løbet af en betalingsperiode, er større end den planlagte betaling, og det overskydende beløb lægges til den udestående underliggende eksponeringsbalance. Henviser til den samlede låneordning (dvs. afspejler ikke kun det securitiserede underliggende eksponeringsbeløb).

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

NEJ

CREL126

Udskudte renter

Udskudte renter på hele lånet (dvs. herunder det securitiserede lån og andre lån, som hører til låneordningen med låntager). De udskudte renter er det beløb, hvormed de renter, en låntager skal betale af et realkreditlån, er mindre end de renter, som er påløbet den udestående saldo for lånets hovedstol.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

NEJ

CREL127

Samlet underskud vedrørende afdrag og renter

Akkumuleret udestående hovedstol og renter, der skal betales af hele låneordningen (dvs. ikke kun den securitiserede underliggende eksponering) pr. skæringsdatoen.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL128

Sidste restancedato

Den dato, hvor låntager sidst var i restance.

JA

JA

CREL129

Restancesaldo

Aktuel restancesaldo, der er defineret som:

 

Samlede skyldige betalinger til dato

 

PLUS alle kapitaliserede beløb

 

PLUS alle gebyrer påført kontoen

 

MINUS samlede modtagne betalinger til dato.

Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

NEJ

CREL130

Antal dage i restance

Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data.

NEJ

NEJ

CREL131

Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion

Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:

 

Misligholdt, fordi det er usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPXX)

 

Misligholdt, fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (PDXX)

 

Misligholdt både, fordi det anses for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser, og fordi låntageren har i over 90/180 dage været i restance med gældsforpligtelser, jf. artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. (UPPD)

JA

JA

CREL132

Misligholdt beløb

Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb og inkl. kapitaliserede omkostninger/sanktioner/osv. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL133

Dato for misligholdelse

Datoen for misligholdelse.

NEJ

JA

CREL134

Bagudbetalt rente

Betales de renter, der påløber den underliggende eksponering, bagud?

NEJ

NEJ

CREL135

Faktisk morarente

Faktisk morarente betalt mellem den forudgående skæringsdato for data og denne dataindberetnings skæringsdato for data. Det samlede morarentebeløb betalt af låntager i renteperioden eller på den underliggende eksponerings betalingsdato.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL136

Kontostatus

Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:

 

Ikkemisligholdt (PERF)

 

Omlagt — Ingen restancer (RNAR)

 

Omlagt — Restancer (RARR)

 

Misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 (DFLT)

 

Ikkemisligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, men klassificeret som misligholdt som følge af en anden definition af misligholdelse (NDFT)

 

Misligholdt både i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til en anden definition af misligholdelse (DTCR)

 

Misligholdt kun i henhold til en anden definition af misligholdelse (DADB)

 

Restancer (ARRE)

 

Genkøbt af sælger — I strid med erklæringer og garantier (REBR)

 

Genkøbt af sælger — Misligholdt (REDF)

 

Genkøbt af sælger — Omlagt (RERE)

 

Genkøbt af sælger — Særlige tjenester (RESS)

 

Genkøbt af sælger — Anden grund (REOT)

 

Indfriet (RDMD)

 

Andet (OTHR)

Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand.

NEJ

NEJ

CREL137

Allokerede tab

Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL138

Nettoprovenu modtaget i forbindelse med indfrielse

Det modtagne nettoprovenu i forbindelse med indfrielse, som anvendes til at bestemme SSPE'ens tab i henhold til securitiseringsdokumenterne. Når nettoprovenuet fra salget er modtaget, vil det kunne afgøres, om der er et tab eller et underskud på den underliggende eksponering.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL139

Omkostninger ved indfrielse

Omkostninger forbundet med indfrielse, som skal modregnes i udsteders øvrige aktiver for at bestemme tabet i henhold til securitiseringsdokumenterne. Eventuelle likvidationsomkostninger, som udbetales fra nettoprovenuet fra salget for at bestemme et eventuelt tab.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL140

Forventet inddrivelsestid

Den forventede inddrivelsestid i måneder for administratoren af den underliggende eksponering.

NEJ

JA

CREL141

Samlet inddrevet beløb

Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL142

Startdato for tvangsinddrivelse

Den dato, hvor tvangsauktion, retslig procedure eller andre håndhævelsesprocedurer indledtes mod låntageren eller blev tiltrådt af denne.

NEJ

JA

CREL143

Kode for gældsomlægningsstrategi

Gældsomlægningsstrategi:

 

Ændring (MODI)

 

Håndhævelse (ENFR)

 

Tvangsadministration (RCVR)

 

Insolvens (NSOL)

 

Forlængelse (XTSN)

 

Salg af lån (LLES)

 

Diskonteret afkast (DPFF)

 

Ejendomme i besiddelse (PPOS)

 

Genstand for tvangsauktion (RSLV)

 

Endnu ikke returneret til administrator (PRTS)

 

Skøde i stedet for tvangsauktion (DLFR)

 

Fuldstændigt afkast (DPFF)

 

Erklæringer og garantier (REWR)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL144

Ændring

Ændringstype:

 

Forlængelse af udløbsdato (MEXT)

 

Amortiseringsændring (AMMC)

 

Afskrivning på hovedstolen (PWOF)

 

Midlertidig nedsættelse (TMRR)

 

Kapitalisering af rente (CINT)

 

Kapitalisering af forudbetalte omkostninger (f.eks. forsikring, jordleje) (CPCA)

 

Kombination (COMB)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL145

Status for særlige tjenester

Er der pr. den underliggende eksponerings betalingsdato knyttet særlige tjenester til den underliggende eksponering på løbende basis?

NEJ

NEJ

CREL146

Dato for seneste overførsel til særlig administrator

Datoen for den underliggende eksponerings overførsel til særlig administrator efter gennemførelsen af en overførelsesforretning. Bemærk: Hvis den underliggende eksponering har været overført flere gange, angives seneste dato for overførsel til særlig administrator.

NEJ

JA

CREL147

Dato for seneste tilbageførsel til primær administrator

Den dato, hvor den underliggende eksponering bliver til en »korrigeret underliggende eksponering«, dvs. datoen for den underliggende eksponerings tilbageførsel til hovedadministratoren/den primære administrator fra den særlige administrator. Bemærk: Hvis den underliggende eksponering har været overført flere gange, angives seneste dato for tilbageførsel til hovedadministratoren/den primære administrator fra den særlige administrator.

NEJ

JA

CREL148

Konstatering af manglende inddrivelse

Angiv (Ja/Nej), hvorvidt administrator eller den særlige administrator har konstateret, at provenuer fra salg eller likvidation af ejendommen eller den underliggende eksponering vil være utilstrækkelige til at dække eventuelle udlæg afholdt af denne og til at dække den underliggende eksponerings saldo og eventuelle andre skyldige beløb vedrørende den underliggende eksponering.

JA

JA

CREL149

Brud på forpligtelser (covenants)/udløsende hændelse

Type af brud på forpligtelser (covenants)/udløsende hændelse:

 

Rentedækningsgrad (ICRX)

 

Gældsserviceringsdækningsgrad (DSCR)

 

Belåningsprocent (LLTV)

 

Rentedækningsgrad eller gældsserviceringsdækningsgrad (ICDS)

 

Rentedækningsgrad eller gældsserviceringsdækningsgrad eller belåningsprocent (ICDL)

 

Brud på ejendomsniveau (PROP)

 

Brud på låntagerniveau (OBLG)

 

Brud på lejer- eller ledighedsniveau (TENT)

 

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL150

Dato for misligholdelse

Den dato, hvor misligholdelse af vilkårene og betingelserne for den underliggende eksponering fandt sted. I tilfælde af flere misligholdelser angives datoen for første misligholdelse.

JA

JA

CREL151

Dato for ophør af misligholdelse

Den dato, hvor eventuelle brud indberettet i felt CREL 150 blev afhjulpet. I tilfælde af flere misligholdelser angives datoen for sidste misligholdelses ophør.

NEJ

JA

CREL152

Kode for administratorens overvågningsliste

Hvis den underliggende eksponering er blevet opført på administratorens overvågningsliste, angives den relevante kode i tabel 2 i bilag I til denne forordning. I tilfælde af flere kriterier angives den mest restriktive kode.

NEJ

JA

CREL153

Dato for administratorens overvågningsliste

Datoen for fastlæggelsen af, at en underliggende eksponering skulle sættes på overvågningslisten. Hvis en underliggende eksponering i en tidligere periode blev taget af overvågningslisten og nu sættes på listen på ny, angives den nye dato.

NEJ

JA

CREL154

Renteswapudbyder

Hvis der er en renteswap på den underliggende eksponering, angives renteswapudbyderens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

JA

CREL155

LEI for renteswapudbyder

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings renteswapudbyder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

JA

CREL156

Udløbsdato for renteswap

Den dato, hvor renteswappen for den underliggende eksponering udløber.

NEJ

JA

CREL157

Notionalt beløb for renteswap

Renteniveau for den underliggende eksponering, notionalt beløb for swap

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL158

Valutaswapudbyder

Hvis der er en byttetransaktion for den underliggende eksponering, angives valutaswapudbyderens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

JA

CREL159

LEI for valutaswapudbyder

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings valutaswapudbyder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

JA

CREL160

Udløbsdato for valutaswap

Den dato, hvor valutaswappen for den underliggende eksponering udløber.

NEJ

JA

CREL161

Notionalt beløb for valutaswap

Den underliggende eksponerings valuta, notionalt beløb for swap

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL162

Valutaswapkurs

Den valutakurs, der er fastlagt for en valutaswap på den underliggende eksponerings niveau.

NEJ

JA

CREL163

Anden valutaswapudbyder

Fulde navn på swapudbyderens for den underliggende eksponering, hvis swappen hverken er en rente- eller valutaswap. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

JA

CREL164

LEI for anden valutaswapudbyder

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings »anden« swapudbyder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

JA

CREL165

Låntager skal betale for brud på swap

I hvilket omfang låntager er forpligtet til at betale omkostningerne ved brud til udbyderen af den til den underliggende eksponering knyttede swap. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi.

Samlet kompensation fra låntager (TOTL)

Delvis kompensation fra låntager (PINO)

Ingen kompensation fra låntager (NPE)

JA

NEJ

CREL166

Hel eller delvis terminering af swap i den aktuelle periode

Hvis den underliggende eksponerings swap er blevet afsluttet mellem den tidligere skæringsdato for dataindsamling og skæringsdatoen for indgivelse af den aktuelle indberetning af data, angives årsagen hertil. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi.

Swap afsluttet på grund af nedjustering af rating for udbyderen af den underliggende eksponerings swap (RTDW).

Swap afsluttet på grund af betalingsmisligholdelse hos udbyderen af den underliggende eksponerings swap (PYMD)

Swap afsluttet på grund af anden form for misligholdelse hos modparten for den underliggende eksponerings swap (CNTD)

Swap afsluttet på grund af fuld eller delvis førtidig indfrielse foretaget af låntageren (PRPY)

Swap afsluttet på grund af anden form for misligholdelse fra låntagerens side (OBGD)

Andet (OTHR)

NEJ

JA

CREL167

Periodisk nettobetaling fra swapudbyder

Det nettobeløb, som i henhold til swapaftalen erlægges af swappens modpart til den securitiserede underliggende eksponering på betalingsdatoen for den underliggende eksponering. Dette omfatter ikke betalinger ved brud eller afslutning. I tilfælde af flere swaps angives summen for alle swaps.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL168

Skyldige omkostninger ved brud til udbyderen af den til den underliggende eksponering knyttede swap

Eventuelle skyldige beløb fra låntageren til swappens modpart for hel eller delvis terminering af swappen. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL169

Manglende betaling af omkostninger ved brud på swap

Eventuelt manglende betaling af låntageren påhvilende omkostninger ved brud som følge af hel eller delvis terminering af swappen. I tilfælde af flere swaps angives summen for alle swaps.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL170

Skyldige omkostninger ved brud fra swapmodparten

Eventuel fortjeneste betalt af swappens modpart til låntageren i forbindelse med hel eller delvis terminering. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREL171

Næste tilpasningsdato for swap

Datoen for næste tilpasning vedrørende swap på den underliggende eksponerings niveau. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi.

NEJ

JA

CREL172

Organiserende institut

Navnet på den underliggende eksponerings organiserende institut.

NEJ

JA

CREL173

LEI for agentbank for syndikeringen

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)) for agentbanken for syndikeringen, dvs. den enhed, der fungerer som kontakt mellem låntager og de långivere, der er involveret i den syndikerede underliggende eksponering.

NEJ

JA

CREL174

Administrators LEI

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings administrator (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

JA

CREL175

Administrators navn

Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings administrator. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

JA

CREL176

Navn på det eksponeringsleverende institut

Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

NEJ

NEJ

CREL177

LEI for eksponeringsleverende institut

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

NEJ

NEJ

CREL178

Det eksponeringsleverende instituts etableringsland

Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret.

NEJ

NEJ

CREL179

Navn på oprindelig långiver

Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen).

JA

JA

CREL180

Oprindelig LEI for långiver

Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)).

Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder.

JA

JA

CREL181

Oprindelig långivers etableringsland

Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret.

JA

JA

Oplysninger om sikkerhedsstillelse

CREC1

Entydig identifikator

Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt CREL1.

NEJ

NEJ

CREC2

Identifikator for underliggende eksponering

Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt CREL5. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CREC3

Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse

Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsen. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CREC4

Ny identifikator for sikkerhedsstillelse

Hvis den oprindelige identifikator i felt CREC3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CREC3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer.

NEJ

NEJ

CREC5

Type af sikkerhedsstillelse

Den primære (i værdi) aktivtype, der sikrer gælden. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der kan understøtte denne garanti.

Bil (CARX)

Erhvervskøretøj (INDV)

Lastbil til erhvervsformål (CMTR)

Jernbanekøretøj (RALV)

Nautisk erhvervsfartøj (NACM)

Nautisk fritidsfartøj (NAL)

Fly (AERO)

Maskinværktøj (MCHT)

Industriudstyr (INDE)

Kontorudstyr (OFEQ)

IT-udstyr (ITEQ)

Medicinsk udstyr (MDEQ)

Energirelateret udstyr (ENEQ)

Erhvervsbygning (CBLD)

Beboelsesbygning (RBLD)

Industribygning (IBLD)

Andet køretøj (OTHV)

Andet udstyr (OTHE)

Anden fast ejendom (OTRE)

Andre varer eller andet inventar (OTGI)

Værdipapirer (SECU)

Garanti (GUAR)

Andre finansielle aktiver (OTFA)

Blandede kategorier som følge af sikkerhed for alle låntagers aktiver (MIXD)

Andet (OTHR)

NEJ

NEJ

CREC6

Ejendomsnavn

Navnet på den ejendom, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering.

Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.

NEJ

JA

CREC7

Ejendomsadresse

Adressen på den ejendom, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering.

Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.

NEJ

JA

CREC8

Geografisk område — Sikkerhedsstillelse

Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor den fysiske sikkerhedsstillelse befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«.

JA

JA

CREC9

Ejendommens postnummer

Det fuldstændige postnummer for den primære ejendom.

Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.

NEJ

JA

CREC10

Tilbageholdelsesret

Den største panterettighed, som det eksponeringsleverende institut ligger inde med i forhold til sikkerheden.

JA

JA

CREC11

Ejendomsstatus

Ejendomsstatus:

 

Varig fuldmagt (LPOA)

 

Tvangsadministration (RCVR)

 

Tvangsauktion (FCLS)

 

Ejede ejendomme

 

Neutralisering (DFSD)

 

Delvis frigørelse (PRLS)

 

Frigivet (RLSD)

 

Samme som pr. securitiseringsdato (SCDT)

 

Under særlig administrator (SSRV)

 

Andet (OTHR)

Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.

NEJ

JA

CREC12

Ejendomstype

Ejendomstype:

 

Campingplads (CRVP)

 

Parkeringsplads (CARP)

 

Pleje og sundhed (HEAL)

 

Kro eller hotel (HOTL)

 

Industri (IDSR)

 

Kun grund (LAND)

 

Fritid (LEIS)

 

Flerfamilie (MULF)

 

Flere formål (MIXD)

 

Kontor (OFFC)

 

Pub (PUBX)

 

Detail (RETL)

 

Opbevaring (SSTR)

 

Lager (WARE)

 

Forskellige (VARI)

 

Andet (OTHR)

Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.

NEJ

JA

CREC13

Form for ejendomsret til ejendommen

Den relevante form for ejendomsret til ejendommen. En leje alene af grund, hvor låntageren som oftest ejer en bygning eller er forpligtet til at opføre en bygning i henhold til lejeaftalen. Sådanne lejeaftaler er normalt langfristede lejeaftaler; låntagerens rettigheder og forpligtelser fortsætter, indtil lejeaftalen udløber eller ophører ved misligholdelse:

 

Lejemål (LESH)

 

Selvejet (FREE)

 

Flere formål (MIXD)

 

Andet (OTHR)

Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom.

NEJ

JA

CREC14

Dato for aktuel vurdering

Datoen for den seneste vurdering.

JA

JA

CREC15

Aktuel vurderingssum

Den seneste vurdering af ejendommen som vurderet af en uafhængig ekstern eller intern sagkyndig. Hvis en sådan vurdering ikke foreligger, kan ejendommens aktuelle værdi estimeres ved hjælp af et ejendomsværdiindeks, som er tilstrækkeligt granulært med hensyn til geografisk beliggenhed og ejendomstype. Hvis et sådant ejendomsværdiindeks heller ikke foreligger, kan der anvendes et ejendomsprisindeks, der er tilstrækkeligt granulært med hensyn til geografisk beliggenhed eller ejendomstype efter at have foretaget en hensigtsmæssig nedsættelse for at tage højde for ejendommens forringelse.

Hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom, indsættes den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som vurderet af en uafhængig ekstern eller intern sagkyndig, eller hvis ikke til rådighed, af det eksponeringsleverende institut.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

JA

JA

CREC16

Aktuel vurderingsmetode

Den metode, der senest er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi, som omhandlet i RREC15.

Fuldstændig, intern og ekstern inspektion (FALL)

Fuldstændig, kun ekstern inspektion (FEXT)

Drive-by (DRVB)

Automatiseret vurderingsmodel (AUVM)

Indekseret (IDXD)

Stationær computer (DKTP)

Administrator/ejendomsmægler (MAEA)

Skattemyndigheden (TXAT)

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CREC17

Grundlag for aktuel vurdering

Det seneste vurderingsgrundlag:

 

Åbent marked (OPEN)

 

Uudlejet, men udlejningsklar (VCNT)

 

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CREC18

Oprindelig vurderingsmetode

Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi pr. tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse:

 

Fuldstændig, intern og ekstern inspektion (FALL)

 

Fuldstændig, kun ekstern inspektion (FEXT)

 

Drive-by (DRVB)

 

Automatiseret vurderingsmodel (AUVM)

 

Indekseret (IDXD)

 

Stationær computer (DKTP)

 

Administrator/ejendomsmægler (MAEA)

 

Skattemyndigheden (TXAT)

 

Andet (OTHR)

JA

NEJ

CREC19

Dato for securitisering af sikkerhed

Den dato, hvor ejendommen/sikkerhedsstillelsen blev stillet som sikkerhed for den underliggende eksponering. Hvis denne ejendom/sikkerhedsstillelse er blevet udskiftet, angives datoen for udskiftningen. Hvis ejendommen/sikkerhedsstillelsen var en del af den oprindelige securitisering, svarer denne til securitiseringsdatoen.

JA

NEJ

CREC20

Procentdel af underliggende eksponering allokeret pr. securitiseringsdato

Den procentdel af den underliggende eksponering, som er allokeret til ejendommen/sikkerhedsstillelsen på securitiseringsdatoen, hvis mere end en ejendom/sikkerhedsstillelse tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering. Dette kan fremgå af den underliggende eksponeringsaftale, som ellers tildeles ved værdiansættelse eller nettodriftsindtægt.

JA

JA

CREC21

Aktuel allokeret procentdel af underliggende eksponering

Andel af den allokerede underliggende eksponering, der kan henføres til sikkerhedsstillelsen på betalingsdatoen for den underliggende eksponering. Hvis der er mere end én sikkerhedsstillelse for den underliggende eksponering, er summen af alle procentsatserne lig med 100 %. Dette kan fremgå af den underliggende eksponeringsaftale, som ellers tildeles ved værdiansættelse eller nettodriftsindtægt.

NEJ

JA

CREC22

Vurdering ved securitisering

Vurderingen for den ejendom/sikkerhedsstillelse, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering pr. securitiseringsdato, som beskrevet i udbudsdokumentet.

Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format.

NEJ

JA

CREC23