EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1204

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1204 af 9. juni 2020 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 for så vidt angår opførelsen af dicofol (EØS-relevant tekst)

C/2020/3645

OJ L 270, 18.8.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1204/oj

18.8.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 270/4


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1204

af 9. juni 2020

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 for så vidt angår opførelsen af dicofol

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte (1), særlig artikel 15, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2019/1021 gennemføres Unionens forpligtelser i henhold til Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (2) (»konventionen«) og i henhold til protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande om persistente organiske miljøgifte (3) (»protokollen«).

(2)

Bilag A til konventionen (»Udfasning«) indeholder en liste over kemikalier, for hvilke hver part i konventionen skal forbyde og/eller træffe de nødvendige retlige og administrative foranstaltninger til at udfase deres fremstilling, anvendelse, import og eksport.

(3)

Konferencen mellem parterne i konventionen (»partskonferencen«) har i medfør af konventionens artikel 8, stk. 9, på sit niende møde besluttet at ændre bilag A til konventionen, således at dicofol optages i bilaget uden nogen undtagelser.

(4)

Del A i bilag I til forordning (EU) 2019/1021, som indeholder en liste over de stoffer, der er opført i konventionen og i protokollen, samt stoffer, der udelukkende er opført i konventionen, bør derfor også ændres til at omfatte dicofol.

(5)

Forordning (EU) 2019/1021 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) 2019/1021 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 169 af 25.6.2019, s. 45.

(2)  EUT L 209 af 31.7.2006, s. 3.

(3)  EUT L 81 af 19.3.2004, s. 37.


BILAG

I del A i bilag I til forordning (EU) 2019/1021 tilføjes følgende:

Stof

CAS nr.

Einecs-nr.

Specifik undtagelse vedrørende anvendelse som mellemprodukt eller andre præciseringer

»Dicofol

115-32-2

204-082-0

—«


Top