EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1190

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1190 af 11. august 2020 om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/983 om proceduren for udstedelse af det europæiske erhvervspas og anvendelsen af advarselsordningen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF (EØS-relevant tekst)

C/2020/5407

OJ L 262, 12.8.2020, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1190/oj

12.8.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 262/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1190

af 11. august 2020

om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/983 om proceduren for udstedelse af det europæiske erhvervspas og anvendelsen af advarselsordningen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (1), særlig artikel 4a, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 20, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/983 (2) skal værtsmedlemsstatens kompetente myndighed med hensyn til etablering og for midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser i henhold til artikel 7, stk. 4, i direktiv 2005/36/EF træffe en række afgørelser. Blandt disse er der en afgørelse om at forlænge gyldigheden af det europæiske erhvervspas.

(2)

Artikel 7, stk. 4, i direktiv 2005/36/EF finder imidlertid kun anvendelse på situationer, hvor tjenesteydelser udføres første gang. I forbindelse med artikel 20, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/983 er en afgørelse om at forlænge gyldigheden af det europæiske erhvervspas derfor ikke relevant.

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/983 bør derfor berigtiges.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra udvalget om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer omhandlet i artikel 58, stk. 1, i direktiv 2005/36/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 20 i forordning (EU) 2015/983 affattes stk. 1 således:

»1.   For etablering og for midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser i henhold til artikel 7, stk. 4, i direktiv 2005/36/EF skal værtsmedlemsstatens kompetente myndighed enten træffe en afgørelse om at udstede et europæisk erhvervspas, en afgørelse om at afvise at udstede det europæiske erhvervspas eller en afgørelse om at anvende udligningsforanstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 4, fjerde afsnit, eller artikel 14 i direktiv 2005/36/EF.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. august 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/983 af 24. juni 2015 om proceduren for udstedelse af det europæiske erhvervspas og anvendelsen af advarselsordningen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF (EUT L 159 af 25.6.2015, s. 27).


Top