EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1168

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1168 af 6. august 2020 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/587 for så vidt angår effektive udvendige lysfunktioner, der anvender lysemitterende dioder, i personbiler, der kan køre på visse alternative brændstoffer (EØS-relevant tekst)

C/2020/5332

OJ L 258, 7.8.2020, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1168/oj

7.8.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 258/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/1168

af 6. august 2020

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/587 for så vidt angår effektive udvendige lysfunktioner, der anvender lysemitterende dioder, i personbiler, der kan køre på visse alternative brændstoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 af 17. april 2019 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner og om ophævelse af forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011 (1), særlig artikel 11, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 19. november 2019 indgav fabrikanterne FCA Italy S.p.A, Jaguar Land Rover LTD, OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroen, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s og Ford-Werke GmbH (»de anmodende parter«) i fællesskab en anmodning i henhold til artikel 12a i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 (2) om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2016/587/EU (3), således at køretøjers effektive udvendige lysfunktioner, der anvender lysemitterende dioder (LED) og er godkendt som en innovativ teknologi i henhold til nævnte afgørelse, omfatter lysfunktioner i personbiler, der kan køre på visse alternative brændstoffer.

(2)

Navnlig har de anmodende parter anmodet om, at gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/587 bør omfatte effektive udvendige lysfunktioner, der anvender LED, i personbiler, der kan køre på flydende gas (LPG), komprimeret naturgas (CNG) eller ethanol (E85), og at visse faktorer i prøvningsmetoden til bestemmelse af CO2-besparelser justeres i overensstemmelse hermed.

(3)

Kommissionen har vurderet anmodningen i henhold til artikel 11 i forordning (EU) 2019/631, gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjer for forberedelse af ansøgninger om godkendelse af innovative teknologier i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (4) og (EU) nr. 510/2011 (5) (juli 2018-udgaven) (6).

(4)

I betragtning af den stigende anvendelse af LPG og CNG i nye personbiler er det hensigtsmæssigt at præcisere, at CO2-besparelser som følge af anvendelsen af effektive udvendige LED-lysfunktioner i køretøjer, der kan køre på sådanne brændstoffer, bør tages i betragtning som CO2-besparelser, der tilskrives en innovativ teknologi.

(5)

Med hensyn til LPG- og CNG-drevne biler anses prøvningsmetoden som fastsat i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/587, med forbehold af tilføjelsen af nogle brændstofspecifikke faktorer, for passende til bestemmelse af CO2-besparelser som følge af LED-lysfunktioner i personbiler, der kører på disse brændstoffer.

(6)

Med hensyn til E85 bør dette brændstof på grund af dets begrænsede tilgængelighed på EU-markedet som helhed ikke skelnes fra benzin for så vidt angår metoden til bestemmelse af CO2-besparelser.

(7)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/587 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/587 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

Indledningen affattes således:

»1.   Fabrikanten kan ansøge om certificering af CO2-besparelserne ved en eller flere udvendige LED-lysfunktioner beregnet til brug i køretøjer med intern forbrændingsmotor i klasse M1 og hybride elkøretøjer i klasse M1 med ikke-ekstern opladning, som er i overensstemmelse med afsnit 5.3.2, punkt 3, i bilag 8 til regulativ nr. 101 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa, herunder køretøjer, der kan køre på flydende gas (LPG), komprimeret naturgas (CNG) eller E85 foruden benzin eller diesel eller en kombination af disse brændstoffer, forudsat at køretøjerne er udstyret med en eller en kombination af følgende LED-lysfunktioner:«.

b)

I andet afsnit affattes henvisningen til artikel 9, stk. 1, som »artikel 9, stk. 1, litra a),«.

2)

I artikel 3 tilføjes som stk. 3 og 4:

»3.   Hvis de effektive udvendige LED-lysfunktioner er monteret i et dobbeltbrændstofkøretøj eller et flex-brændstofkøretøj, registrerer godkendelsesmyndigheden CO2-besparelserne således:

a)

for dobbeltbrændstofkøretøjer, der anvender benzin eller gasformigt brændstof, værdien for CO2-besparelserne med hensyn til LPG eller CNG

b)

for flex-brændstofkøretøjer, der anvender benzin og E85, værdien for CO2-besparelserne med hensyn til benzin.

4.   De certificerede CO2-besparelser, der registreres med henvisning til miljøinnovationskode nr. 19, kan kun tages i betragtning ved beregningen af fabrikanternes gennemsnitlige specifikke emissioner indtil den 31. december 2020.«

3)

I bilaget foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 2 foretages følgende ændringer:

i)

Oplysningerne om CF affattes således:

»CF — Omregningsfaktor som defineret i tabel 3«.

ii)

Oplysningerne om VPe affattes således:

»VPe — Faktisk effektforbrug som defineret i tabel 2«.

b)

I punkt 6 affattes oplysningerne om VPe, herunder tabel 2, og oplysningerne om CF, herunder tabel 3, således:

»VPe: Faktisk effektforbrug som defineret i tabel 2

Tabel 2

Faktisk effektforbrug

Motortype

Faktisk effektforbrug (VPe) [l/kWh]

Benzin/E85

0,264

Benzin/E85, motor med turbolader

0,280

Diesel

0,220

LPG

0,342

LPG, motor med turbolader

0,363

 

Faktisk effektforbrug (VPe) [m3/kWh]

CNG (G20)

0,259

CNG (G20), motor med turbolader

0,275

CF: Omregningsfaktor som defineret i tabel 3

Tabel 3

Brændstofomregningsfaktor

Brændstoftype

Omregningsfaktor (CF) [g CO2/l]

Benzin/E85

2 330

Diesel

2 640

LPG

1 629

 

Omregningsfaktor (CF) [g CO2/m3]

CNG (G20)

1 795 «

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 111 af 25.4.2019, s. 13.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 af 25. juli 2011 om indførelse af en procedure for godkendelse og certificering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 194 af 26.7.2011, s. 19).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/587 af 14. april 2016 om godkendelse af den teknologi, der bruges i køretøjers effektive udvendige lysfunktioner, som anvender lysemitterende dioder (LED), som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 101 af 16.4.2016, s. 17).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1).

(6)  https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf.


Top