EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1165

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1165 af 6. august 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/353 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af hjul af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina

C/2020/5325

OJ L 258, 7.8.2020, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1165/oj

7.8.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 258/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1165

af 6. august 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/353 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af hjul af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1), særlig artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/353 (2) blev der indført en endelig antidumpingtold og en endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af hjul af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

(2)

Følgende fremgår af artikel 4 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/353: »Hvis der indgives en erklæring om overgang til fri omsætning vedrørende de i artikel 1 omhandlede varer, angives antallet af enheder af den importerede vare i det relevante felt i erklæringen«. Kommissionens tjenestegrene modtog bemærkninger fra medlemsstater og forhandlere vedrørende oprindelsen af de importerede varer.

(3)

Det bør præciseres, at antallet af enheder bør angives ved import af hjul af stål, uanset varernes oprindelse, og at medlemsstaterne bør underrette Kommissionen om antallet af importerede enheder.

(4)

Kommissionen har i denne forbindelse besluttet at ændre artikel 4 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/353.

(5)

På engelsk erstattes ordet »pieces« med ordet »items« for at sikre overensstemmelse med den supplerende enhed »number of items« (antal enheder), som er defineret i den kombinerede nomenklatur. Da begge ord oversættes med »enheder« på dansk, medfører dette ingen ændringer i den danske udgave) (3).

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 15, stk. 1, i forordningen (EU) 2016/1036 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betragtning 88 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/353 affattes således:

(vedrørerikke den danske udgave)

Artikel 2

Artikel 1, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2020/353 affattes således:

»3.   Anvendelsen af de individuelle toldsatser, der er anført for virksomhederne i stk. 2, er betinget af, at der fremlægges en gyldig handelsfaktura for medlemsstaternes toldmyndigheder; handelsfakturaen skal indeholde en erklæring, der er dateret og underskrevet af én af de ansatte i den enhed, der har udstedt handelsfakturaen, med angivelse af den pågældendes navn og funktion og med følgende ordlyd: »Undertegnede bekræfter, at de (antal enheder) af (den pågældende vare), der er solgt til eksport til Den Europæiske Union, og som er omfattet af denne faktura, er fremstillet af (virksomhedens navn og adresse) (Taric- tillægskode) i [det pågældende land]. Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.« Hvis der ikke fremlægges en sådan faktura, anvendes toldsatsen for alle andre virksomheder.

Artikel 3

Artikel 4 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/353 affattes således:

»Artikel 4

Hvis der indgives en erklæring om overgang til fri omsætning vedrørende de i artikel 1, stk. 1, omhandlede varer, uanset deres oprindelse, angives antallet af enheder af den importerede vare i det relevante felt i erklæringen.

Medlemsstaterne underretter månedligt Kommissionen om antallet af enheder, der importeres under Taric-kode 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 og 8716909097, og om deres oprindelse.«

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/353 af 3. marts 2020 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af hjul af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 65 af 4.3.2020, s. 9).

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).


Top