EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1160

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1160 af 5. august 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne aluminiumammoniumsulfat, aluminiumsilikat, blodmel, calciumcarbonat, carbondioxid, ekstrakt af tetræ, fedtdestillationsrester, fedtsyrer C7-C20, hvidløgsekstrakt, gibberellinsyre, gibberellin, hydrolyserede proteiner, jernsulfat, kiselgur (diatoméjord), planteolier/rapsolie, kaliumhydrogencarbonat, kvartssand, fiskeolie, repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/fårefedt, ligekædede sommerfugleferomoner, tebuconazol og urea (EØS-relevant tekst)

C/2020/5298

OJ L 257, 6.8.2020, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1160/oj

6.8.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 257/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1160

af 5. august 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne aluminiumammoniumsulfat, aluminiumsilikat, blodmel, calciumcarbonat, carbondioxid, ekstrakt af tetræ, fedtdestillationsrester, fedtsyrer C7-C20, hvidløgsekstrakt, gibberellinsyre, gibberellin, hydrolyserede proteiner, jernsulfat, kiselgur (diatoméjord), planteolier/rapsolie, kaliumhydrogencarbonat, kvartssand, fiskeolie, repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/fårefedt, ligekædede sommerfugleferomoner, tebuconazol og urea

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder en liste over de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/195 (3) blev godkendelsesperioderne for aktivstofferne aluminiumammoniumsulfat, aluminiumsilikat, blodmel, calciumcarbonat, carbondioxid, ekstrakt af tetræ, fedtdestillationsrester, fedtsyrer C7-C20, hvidløgsekstrakt, gibberellinsyre, gibberellin, hydrolyserede proteiner, jernsulfat, kiselgur (diatoméjord), planteolier/rapsolie, kaliumhydrogencarbonat, kvartssand, fiskeolie, repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/fårefedt, ligekædede sommerfugleferomoner, tebuconazol og urea forlænget til den 31. august 2020, og ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/707 (4) blev godkendelsesperioden for aktivstoffet tebuconazol forlænget til den 31. august 2020.

(3)

Der er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (5) indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af disse stoffer.

(4)

Da vurderingen af alle disse stoffer er blevet forsinket af årsager, som ansøgerne ikke har indflydelse på, kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder.

(5)

I tilfælde, hvor en forordning skal vedtages, hvis godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof ikke fornyes, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, bør udløbsdatoen fastsættes til den dato, der var gældende inden nærværende forordning blev vedtaget eller datoen for ikrafttrædelsen af den forordning, hvorved godkendelsen af aktivstoffet ikke fornyes. Hvis der skal vedtages en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof fornyes, bør afhængigt af omstændighederne den tidligst mulige anvendelsesdato fastsættes.

(6)

Da godkendelserne af aktivstofferne udløber den 31. august 2020, bør denne forordning træde i kraft snarest muligt.

(7)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. august 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/195 af 3. februar 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for en række aktivstoffer, der er opført i del B i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 (AIR IV-fornyelsesprogram) (EUT L 31 af 4.2.2017, s. 21).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/707 af 7. maj 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamid, desmedipham, dimethoat, dimethomorph, diuron, ethephon, etoxazol, famoxadon, fenamiphos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaxyl-m, methiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus stamme 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazol, s-metolachlor og tebuconazol (EUT L 120 af 8.5.2019, s. 16).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 219 (vedrørende aluminiumammoniumsulfat) ændres datoen til »31. august 2021«.

2)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 220 (vedrørende aluminiumsilikat) ændres datoen til »31. august 2021«.

3)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 222 (vedrørende blodmel) ændres datoen til »31. august 2021«.

4)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 224 (vedrørende calciumcarbonat) ændres datoen til »31. august 2021«.

5)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 225 (vedrørende carbondioxid) ændres datoen til »31. august 2021«.

6)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 228 (vedrørende ekstrakt af tetræ) ændres datoen til »31. august 2021«.

7)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 229 (vedrørende fedtdestillationsrester) ændres datoen til »31. august 2021«.

8)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 230 (vedrørende fedtsyrer, C7-C20) ændres datoen til »31. august 2021«.

9)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 231 (vedrørende hvidløgsekstrakt) ændres datoen til »31. august 2021«.

10)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 232 (vedrørende giberellinsyre) ændres datoen til »31. august 2021«.

11)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 233 (vedrørende gibberelliner) ændres datoen til »31. august 2021«.

12)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 234 (vedrørende hydrolyserede proteiner) ændres datoen til »31. august 2021«.

13)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 235 (vedrørende jernsulfat) ændres datoen til »31. august 2021«.

14)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 236 (vedrørende kiselgur (diatoméjord)) ændres datoen til »31. august 2021«.

15)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 242 (vedrørende planteolier/rapsolie) ændres datoen til »31. august 2021«.

16)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 244 (vedrørende kaliumhydrogencarbonat) ændres datoen til »31. august 2021«.

17)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 247 (vedrørende kvartssand) ændres datoen til »31. august 2021«.

18)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 248 (vedrørende fiskeolie) ændres datoen til »31. august 2021«.

19)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 249 (vedrørende repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/fårefedt) ændres datoen til »31. august 2021«.

20)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 255 (vedrørende ligekædede sommerfugleferomoner) ændres datoen til »31. august 2021«.

21)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 268 (vedrørende tebuconazol) ændres datoen til »31. august 2021«.

22)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 257 (vedrørende urea) ændres datoen til »31. august 2021«.


Top