EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1056

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1056 af 15. juli 2020 om elektronisk godstransportinformation (EØS-relevant tekst)

PE/27/2020/INIT

EUT L 249 af 31.7.2020, p. 33–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1056/oj

31.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/33


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/1056

af 15. juli 2020

om elektronisk godstransportinformation

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 og artikel 100, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Effektiviteten af godstransport og logistik er afgørende for væksten og konkurrenceevnen i Unionens økonomi, det indre markeds funktion og den sociale og økonomiske samhørighed i alle EU-regioner.

(2)

Formålet med denne forordning er at tilskynde til digitalisering af godstransport og logistik for at mindske de administrative omkostninger, forbedre de kompetente myndigheders håndhævelseskapacitet og øge transportens effektivitet og bæredygtighed.

(3)

Bevægeligheden for varer, herunder affald, er ledsaget af en stor mængde oplysninger, der fortsat udveksles i papirformat blandt virksomheder og mellem virksomheder og kompetente myndigheder. Brugen af papirdokumenter udgør en betydelig administrativ byrde for erhvervsdrivende inden for logistik og en yderligere omkostning for erhvervsdrivende inden for logistik og de dermed forbundne industrier (såsom handel og fremstilling), navnlig for SMV'er, og har en negativ indvirkning på miljøet.

(4)

Manglen på en ensartet juridisk ramme på EU-plan, der pålægger kompetente myndigheder at acceptere relevant lovpligtig godstransportinformation i elektronisk form, betragtes som hovedårsagen til manglende fremskridt med hensyn til den forenkling af og større effektivitet i udvekslinger af oplysninger, som er muliggjort af tilgængelige elektroniske midler. De kompetente myndigheders accept af oplysninger i elektronisk form med fælles specifikationer letter ikke kun kommunikationen mellem kompetente myndigheder og erhvervsdrivende, men indirekte også udviklingen af ensartet og forenklet elektronisk kommunikation mellem virksomheder i hele EU. Det vil også føre til betydelige administrative omkostningsbesparelser for de erhvervsdrivende, navnlig SMV'er, som udgør langt størstedelen af transport- og logistikvirksomheder i Unionen.

(5)

På nogle områder af EU-transportretten kræves det, at de kompetente myndigheder accepterer digitaliserede oplysninger, men dette gælder langt fra alle relevante EU-retsakter. Det bør være muligt at benytte elektroniske midler til at gøre lovgivningsmæssige oplysninger om godstransport tilgængelige for kompetente myndigheder på hele Unionens område med hensyn til alle relevante faser af transporter udført inden for Unionen. Derudover bør denne mulighed gælde for alle lovgivningsmæssige oplysninger og inden for alle transportformer.

(6)

De kompetente myndigheder bør derfor have pligt til at acceptere oplysninger, der stilles til rådighed elektronisk, når erhvervsdrivende er forpligtede til at stille oplysninger til rådighed som bevis på overholdelse af de krav, der er fastlagt i EU-retsakter, som er omfattet af denne forordning. Dette krav bør også omfatte oplysninger, som myndighederne anmoder om som supplerende oplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i disse EU-retsakter, når der f.eks. mangler nogle oplysninger. Det samme bør gælde, hvis national ret kræver fremlæggelse af lovgivningsmæssige oplysninger, der helt eller delvis er identiske med oplysninger, der skal fremlægges i medfør af EU-retsakter, som er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde. Myndighederne bør også bestræbe sig på at kommunikere elektronisk med de berørte erhvervsdrivende i forbindelse med disse oplysninger. En sådan kommunikation bør ikke berøre relevante EU-retsakter og national ret i forbindelse med opfølgende foranstaltninger under eller efter kontrol af lovgivningsmæssige oplysninger. De kompetente myndigheders forpligtelse til at acceptere oplysninger, der stilles til rådighed elektronisk af erhvervsdrivende, bør også gælde, når bestemmelser i EU-retsakter eller national ret, der er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, stiller krav om oplysninger, som der også henvises til i relevante internationale konventioner, såsom de konventioner, der regulerer de internationale fragtaftaler inden for de forskellige transportformer, f.eks. FN's konvention om fragtaftaler ved international godsbefordring ad landevej (CMR), konventionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF), IATA's resolution 672 om elektroniske luftfragtbreve, konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring (Montrealkonventionen) og Budapestkonventionen om transportaftalen ved godstransport ad indre vandveje (CMNI).

(7)

Da denne forordning kun har til formål at lette og tilskynde til fremlæggelse af oplysninger mellem de erhvervsdrivende og kompetente myndigheder med elektroniske midler, bør den ikke berøre bestemmelserne i EU-retsakter eller national ret, der fastlægger indholdet af lovgivningsmæssige oplysninger, og den bør navnlig ikke pålægge yderligere lovgivningsmæssige oplysnings- eller sprogkrav. Selv om denne forordning har til formål at gøre det muligt at overholde de lovgivningsmæssige oplysningskrav med elektroniske midler snarere end papirdokumenter, berører den ikke de berørte erhvervsdrivendes mulighed for at fremlægge disse oplysninger i papirformat som fastsat i de relevante bestemmelser i EU-retsakter eller national ret, og den bør ikke berøre relevante EU-krav vedrørende de dokumenter, der skal anvendes til struktureret fremlæggelse af de pågældende oplysninger. Denne forordning bør ikke berøre de bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 (3), der vedrører procedurekrav for overførsel af affald, og de bestemmelser, som omhandler kontrol gennemført af toldmyndighederne. Nærværende forordning bør heller ikke berøre meddelelsespligten, herunder bestemmelser vedrørende toldmyndighedernes eller andre myndigheders kompetencer som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (4) eller i gennemførelsesretsakter eller delegerede retsakter vedtaget i henhold til nævnte forordning eller i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1239 (5).

(8)

Brugen af elektroniske midler til udveksling af lovgivningsmæssige oplysninger kan mindske de administrative omkostninger for erhvervsdrivende og øge de kompetente myndigheders effektivitet. Både erhvervsdrivende og kompetente myndigheder vil skulle træffe de nødvendige foranstaltninger for at muliggøre elektronisk udveksling af godstransportoplysninger (eFTI) i maskinlæsbart format via platforme, som er baserede på informations- og kommunikationsteknologi (IKT) (eFTI-platforme), herunder erhvervelse af det nødvendige udstyr. De berørte erhvervsdrivende bør dog fortsat være ansvarlige for at levere oplysninger i menneskeligt læsbart format, når kompetente myndigheder udtrykkeligt anmoder herom, for at kompetente myndigheder kan udføre deres opgaver i situationer, hvor der ikke er adgang til eFTI-platformen.

(9)

Med henblik på at gøre det muligt for erhvervsdrivende at fremlægge relevante oplysninger i elektronisk form på samme måde i alle medlemsstater, er det nødvendigt at benytte sig af fælles specifikationer, der bør vedtages af Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter som omhandlet i denne forordning.

(10)

Fælles specifikationer om dataelementers definition og tekniske karakteristika bør sikre datainteroperabilitet ved at fastlægge et enkelt omfattende datasæt, der skal anvendes til elektronisk formidling af oplysningerne. Dette omfattende datasæt bør indeholde alle de dataelementer, der svarer til oplysningskravene i de relevante bestemmelser i EU-retsakter og national ret, hvor hvert dataelement, der er fælles for et eller flere undersæt, kun medtages én gang.

(11)

Fælles specifikationer bør også fastsætte fælles procedurer og nærmere regler for de kompetente myndigheders adgang til og behandling af disse oplysninger, herunder enhver relateret kommunikation mellem kompetente myndigheder og de berørte erhvervsdrivende, såsom anmodninger om supplerende oplysninger, som er nødvendige for, at kompetente myndigheder kan udøve deres respektive lovgivningsmæssige håndhævelsesbeføjelser i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-retsakter og national ret.

(12)

Ved fastlæggelsen af disse fælles specifikationer bør der tages behørigt hensyn til relevante dataudvekslingsspecifikationer fastsat i relevante EU-retsakter og indeholdt i relevante europæiske og internationale standarder for dataudveksling, herunder multimodale standarder, og til principperne og anbefalingerne i Kommissionens meddelelse af 23. marts 2017 med titlen »Den europæiske interoperabilitetsramme — strategi for gennemførelse«, som anviser en tilgang til levering af europæiske digitale offentlige tjenester, som medlemsstaterne har aftalt i fællesskab. Der bør også drages behørigt omsorg for, at disse specifikationer forbliver teknologineutrale og åbne for innovative teknologier.

(13)

Med henblik på at minimere omkostningerne for både erhvervsdrivende og kompetente myndigheder kunne man overveje at oprette adgangspunkter for kompetente myndigheder. Disse adgangspunkter vil kun skulle fungere som mellemled mellem eFTI-platformene og kompetente myndigheder og bør derfor hverken lagre eller behandle de eFTI-data, som de formidler adgang til, undtagen i forbindelse med metadata, der er forbundet med eFTI-databehandling, såsom driftslogfiler, der er nødvendige til overvågningsformål eller statistiske formål. Medlemsstaterne kan også aftale at oprette fælles adgangspunkter for deres respektive kompetente myndigheder.

(14)

Denne forordning bør fastsætte de funktionelle krav, der skal gælde for eFTI-platforme, og som bør benyttes af erhvervsdrivende til at gøre lovgivningsmæssige godstransportoplysninger tilgængelige for kompetente myndigheder i elektronisk form med henblik på at opfylde betingelserne for kompetente myndigheders obligatoriske accept af disse oplysninger som fastsat i denne forordning. Der bør også fastsættes krav for tredjepartsudbydere af platforme (eFTI-udbydere). Disse krav bør navnlig sikre, at alle eFTI-data udelukkende kan behandles i overensstemmelse med et omfattende rettighedsbaseret adgangskontrolsystem, der indeholder tildelte funktionaliteter, at alle kompetente myndigheder kan få øjeblikkelig adgang til disse data i overensstemmelse med deres respektive lovgivningsmæssige håndhævelsesbeføjelser, at elektronisk behandling af personoplysninger kan udføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/679 (6), og at behandlingen af forretningsmæssigt følsomme oplysninger kan udføres på en måde, der respekterer fortroligheden af disse oplysninger.

(15)

Kommissionen bør vedtage specifikationer vedrørende de funktionelle krav til eFTI-platforme. Når Kommissionen vedtager disse specifikationer, bør den søge at sikre interoperabilitet mellem eFTI-platformene for at lette dataudvekslingen mellem sådanne platforme og give de erhvervsdrivende mulighed for at anvende en bestemt e-FTI-platform efter eget valg. For at lette gennemførelsen og minimere omkostningerne bør Kommissionen også tage hensyn til relevante tekniske løsninger og standarder, der anvendes i eksisterende IKT-systemer. Samtidig bør Kommissionen sikre, at disse specifikationer i videst muligt omfang forbliver teknologineutrale for at fremme vedvarende innovation og undgå teknologisk fastlåsning.

(16)

For at skabe tillid hos både kompetente myndigheder og erhvervsdrivende med hensyn til eFTI-platformes og eFTI-udbyderes opfyldelse af nævnte funktionelle krav bør medlemsstaterne indføre et certificeringssystem understøttet af akkreditering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 (7). For at drage fordel af certificering tilskyndes udbydere af IKT-systemer, der allerede er i brug, til at sikre, at disse systemer opfylder de krav til eFTI-platforme, der er fastsat i denne forordning, og at ansøge om certificering. Certificeringen af IKT-systemer bør udføres hurtigst muligt.

(17)

Anvendelsen af eFTI-platforme giver de erhvervsdrivende en garanti for, at deres lovgivningsmæssige oplysninger vil blive godkendt, og giver de kompetente myndigheder en pålidelig og sikker adgang til disse oplysninger. Ikke desto mindre og uanset forpligtelsen for alle kompetente myndigheder til at acceptere de oplysninger, der stilles til rådighed via en certificeret eFTI-platform i overensstemmelse med denne forordning, bør det stadig være muligt at anvende andre IKT-systemer, hvis en medlemsstat vælger dette. Samtidig bør denne forordning ikke hindre eFTI-platformes anvendelse mellem virksomheder eller hindre brugen af yderligere funktionaliteter på eFTI-platforme, forudsat at dette ikke på negativ vis påvirker behandlingen af de lovgivningsmæssige oplysninger, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, i overensstemmelse med denne forordnings krav.

(18)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forpligtelsen til at acceptere lovgivningsmæssige oplysninger, der stilles til rådighed i elektronisk form i henhold til denne forordning, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Kommissionen bør navnlig tillægges gennemførelsesbeføjelser til at fastsætte fælles procedurer og nærmere regler for kompetente myndigheder vedrørende adgang til og behandling af disse lovgivningsmæssige oplysninger, hvis de berørte erhvervsdrivende gør disse oplysninger tilgængelige elektronisk, herunder nærmere regler og tekniske specifikationer, og til at fastsætte nærmere specifikationer for gennemførelsen af kravene til eFTI-platforme og eFTI-udbydere. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (8).

(19)

For at sikre korrekt anvendelse af denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for at ændre bilag I, del A, med henblik på at tage hensyn til enhver delegeret retsakt eller gennemførelsesretsakt vedtaget af Kommissionen, der fastsætter nye EU-lovgivningsmæssige oplysningskrav i relation til godstransport og ændre bilag I, del B, med henblik på at indarbejde listerne med lovgivningsmæssige oplysningskrav i national ret, som er meddelt Kommissionen af medlemsstaterne i overensstemmelse med denne forordning og for at indarbejde nye bestemmelser i relevant national ret, der indfører ændringer af de nationale lovgivningsmæssige oplysningskrav eller fastsætter nye relevante lovgivningsmæssige oplysningskrav, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, og som er meddelt Kommissionen af medlemsstaterne i overensstemmelse med denne forordning, og for så vidt angår at supplere denne forordning ved at fastsætte og ændre det fælles datasæt og dataundersæt i relation til de respektive lovgivningsmæssige oplysningskrav, der er omfattet af denne forordning, og at supplere visse tekniske aspekter af denne forordning, nemlig hvad angår reglerne om certificering af og brugen af certificeringsmærket for eFTI-platforme og reglerne om certificering af eFTI-udbydere. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (9).

For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter. Desuden er det vigtigt at inddrage alle relevante interessenter i de relevante fora såsom den ekspertgruppe, der blev nedsat ved Kommissionens afgørelse af 13. september 2018 om oprettelse af »Digitalt Transport- og Logistikforum«, med henblik på udvikling og udarbejdelse af disse retsakter.

(20)

Målene for denne forordning, nemlig at sikre en ensartet tilgang til kompetente myndigheders accept af godstransportinformation, der stilles til rådighed elektronisk, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af behovet for at fastsætte fælles krav bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(21)

Elektronisk behandling af personoplysninger, der er nødvendige som en del af de lovgivningsmæssige oplysninger om godstransport, bør foretages i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679.

(22)

Kommissionen bør foretage en evaluering af denne forordning. Der bør indsamles oplysninger for at oplyse denne evaluering og vurdere resultaterne af denne forordning i forhold til de mål, den forfølger.

(23)

En effektiv og virkningsfuld håndhævelse forudsætter, at alle kompetente myndigheder har adgang direkte og i realtid til relevante lovgivningsmæssige oplysninger i elektronisk form. Med henblik herpå og i overensstemmelse med princippet om »digital betjening som udgangspunkt«, som nævnt i Kommissionens meddelelse af 19. april 2016 med titlen »EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020 — Fremskyndelse af forvaltningernes digitale omstilling«, bør anvendelsen af elektroniske midler være den fremherskende måde at udveksle lovgivningsmæssige oplysninger på mellem de erhvervsdrivende og kompetente myndigheder. Kommissionen bør derfor vurdere mulige initiativer med henblik på at fastsætte en forpligtelse for erhvervsdrivende til at anvende elektroniske midler til at stille lovgivningsmæssige oplysninger til rådighed for kompetente myndigheder. Kommissionen bør, hvor det er relevant, foreslå tilsvarende initiativer, herunder eventuelle ændringer til denne forordning og andre relevante EU-retsakter. Med henblik på at forbedre de kompetente myndigheders håndhævelseskapacitet og at minimere omkostningerne for både kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende bør Kommissionen også overveje yderligere foranstaltninger såsom forbedret interoperabilitet mellem og et fælles adgangspunkt til IKT-systemer og -platforme, der anvendes til registrering og behandling af lovgivningsmæssige oplysninger som fastsat i anden EU-transportret.

(24)

Denne forordning kan ikke effektivt finde anvendelse, før de heri omhandlede delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter er trådt i kraft. Kommissionen er derfor juridisk forpligtet til at vedtage disse delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter og bør straks påbegynde arbejdet med dem for så vidt muligt at sikre rettidig vedtagelse af de relevante specifikationer, hvor det er muligt inden de respektive frister, der er fastsat i denne forordning. Rettidig vedtagelse af disse delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter er afgørende for, at medlemsstaterne og erhvervsdrivende har tilstrækkelig tid til at træffe de nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med denne forordning. De forskellige anvendelsesperioder i denne forordning bør derfor fastsættes i overensstemmelse hermed.

(25)

Samtidig bør medlemsstaternes meddelelsespligt i medfør af denne forordning opfyldes inden for ét år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden, for at Kommissionen rettidigt kan vedtage den første delegerede retsakt i henhold til denne forordning.

(26)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (10)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter en juridisk ramme for elektronisk formidling af lovgivningsmæssige oplysninger mellem de berørte erhvervsdrivende og kompetente myndigheder vedrørende godstransport på Unionens område.

Med henblik herpå fastsætter denne forordning:

a)

betingelserne efter hvilke, kompetente myndigheder er forpligtede til at acceptere lovgivningsmæssige oplysninger, når disse oplysninger stilles til rådighed elektronisk af de berørte erhvervsdrivende

b)

regler for levering af tjenesteydelser i forbindelse med, at lovgivningsmæssige oplysninger stilles til rådighed elektronisk af de berørte erhvervsdrivende for kompetente myndigheder.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på:

a)

de lovgivningsmæssige oplysningskrav, der er fastsat i:

i)

artikel 6, stk. 1, i EØF-Rådets forordning nr. 11 (11)

ii)

artikel 3 i Rådets direktiv 92/106/EØF (12)

iii)

artikel 8, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 (13)

iv)

artikel 16, litra c), og artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1013/2006; nærværende forordning berører ikke kontrol gennemført af toldmyndighederne som fastsat i relevante bestemmelser i EU-retsakter

v)

bilag A, del 5, kapitel 5.4, til den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR), indgået i Geneve den 30. september 1957, som omhandlet i bilag I, del I.1, til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF (14), del 5, kapitel 5.4, i reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane (RID), som angivet i appendiks C til COTIF, indgået i Vilnius den 3. juni 1999, som omhandlet i bilag II, del II.1, til nævnte direktiv, og kapitel 5.4, del 5, i de bestemmelser, der er knyttet til den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje (ADN), indgået i Geneve den 26. maj 2000, som omhandlet i bilag III, del III.1, til nævnte direktiv

b)

de lovgivningsmæssige oplysningskrav, der er fastsat i delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter vedtaget af Kommissionen i medfør af en EU-retsakt, der er omhandlet i dette stykkes litra a), eller i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 (15) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 (16). Disse delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter opføres i bilag I, del A, til nærværende forordning

c)

de lovgivningsmæssige oplysningskrav, der er fastsat i bestemmelser i national ret og opført i bilag I, del B, til denne forordning.

2.   Senest den 21. august 2021 meddeler medlemsstaterne Kommissionen de bestemmelser i national ret og tilsvarende lovgivningsmæssige oplysningskrav, som kræver fremlæggelse af oplysninger, der helt eller delvis er identiske med de oplysninger, der skal fremlægges i henhold til de lovgivningsmæssige oplysningskrav, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og b).

Efter denne meddelelse meddeler medlemsstaterne Kommissionen om enhver bestemmelse i national ret, som:

a)

indfører ændringer af de lovgivningsmæssige oplysningskrav, der er fastsat i de bestemmelser i national ret, som er opført i bilag I, del B, eller

b)

fastsætter nye relevante lovgivningsmæssige oplysningskrav, der kræver fremlæggelse af oplysninger, som helt eller delvis er identiske med de oplysninger, der skal fremlægges i henhold til de lovgivningsmæssige oplysningskrav, som er omhandlet i stk. 1, litra a) og b).

Medlemsstaterne skal give sådanne meddelelser senest én måned efter vedtagelsen af sådanne bestemmelser.

3.   Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14 om ændring af:

a)

bilag I, del A, med henblik på at medtage en henvisning til lovgivningsmæssige oplysningskrav, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, litra b)

b)

bilag I, del B, med henblik på at indarbejde eller fjerne henvisninger til national ret og lovgivningsmæssige oplysningskrav i overensstemmelse med de meddelelser, der er givet i medfør af nærværende artikels stk. 2.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»lovgivningsmæssige oplysninger«: oplysninger der, uanset om de fremlægges i form af et dokument, er relaterede til godstransport på Unionens område, herunder til gods i transit, og som stilles til rådighed af en berørt erhvervsdrivende i henhold til de bestemmelser, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, med henblik på at dokumentere opfyldelse af de relevante krav i de retsakter, der fastsætter nævnte bestemmelser

2)

»lovgivningsmæssigt oplysningskrav«: krav om at levere lovgivningsmæssige oplysninger

3)

»kompetent myndighed«: en offentlig myndighed, et offentligt agentur eller andet offentligt organ, som er kompetent til at udføre opgaver i henhold til de retsakter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, og som har behov for adgang til lovgivningsmæssige oplysninger, såsom kontrol, håndhævelse, validering eller overvågning af overholdelse på en medlemsstats område

4)

»elektronisk godstransportinformation« eller »eFTI«: et sæt dataelementer, der behandles med elektroniske midler med henblik på at udveksle lovgivningsmæssige oplysninger mellem de berørte erhvervsdrivende og mellem de berørte erhvervsdrivende og kompetente myndigheder

5)

»eFTI-dataundersæt«: et sæt strukturerede dataelementer, som svarer til de lovgivningsmæssige oplysninger, der kræves i medfør af en bestemt EU-retsakt eller national ret, jf. artikel 2, stk. 1

6)

»fælles eFTI-datasæt«: et omfattende sæt strukturerede dataelementer, som svarer til alle eFTI-dataundersættene, hvor de dataelementer, der er fælles for de forskellige eFTI-dataundersæt, kun medtages én gang

7)

»dataelement«: den mindste enhed af oplysninger, som har en entydig definition og præcise tekniske karakteristika, f.eks. format, længde og tegntype

8)

»behandling«: en aktivitet eller række af aktiviteter udført på eFTI, uanset om det er ved brug af elektronisk databehandling, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, indhentning, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller anden tilgængeliggørelse af eFTI, sammenstilling eller samkøring, blokering, sletning eller tilintetgørelse

9)

»driftslogfil«: automatisk registrering af den elektroniske behandling af eFTI

10)

»eFTI-platform«: en løsning baseret på informations- og kommunikationsteknologi (IKT) såsom et operativsystem, et operativmiljø eller en database beregnet til at blive brugt til behandling af eFTI

11)

»udvikler af eFTI-platform«: en fysisk eller juridisk person, der har udviklet eller erhvervet en eFTI-platform enten med henblik på at behandle lovgivningsmæssige oplysninger relateret til sin egen økonomiske aktivitet eller med henblik på at markedsføre denne platform

12)

»eFTI-tjenesteydelse«: en tjenesteydelse bestående af eFTI-behandling ved hjælp af en eFTI-platform, alene eller i kombination med andre IKT-løsninger, herunder andre eFTI-platforme

13)

»eFTI-udbyder«: en fysisk eller juridisk person, der leverer en eFTI-tjenesteydelse til de berørte erhvervsdrivende på grundlag af en kontrakt

14)

»berørt erhvervsdrivende«: en erhvervsdrivende inden for transport eller logistik eller enhver anden fysisk eller juridisk person, som er ansvarlig for at gøre lovgivningsmæssige oplysninger tilgængelige for kompetente myndigheder i henhold til det relevante lovgivningsmæssige oplysningskrav

15)

»menneskeligt læsbart format«: en måde at gengive data på i elektronisk form, der kan bruges som information af en fysisk person uden at kræve yderligere behandling

16)

»maskinlæsbart format«: en måde at gengive data på i elektronisk form, der kan benyttes til automatisk maskinbehandling

17)

»overensstemmelsesvurderingsorgan«: et overensstemmelsesvurderingsorgan som defineret i forordning (EF) nr. 765/2008, der er akkrediteret i henhold til nævnte forordning til at udføre overensstemmelsesvurderingen af eFTI-platforme eller eFTI-udbydere

18)

»forsendelse«: transport af et bestemt sæt varer, herunder affald, mellem første afhentningssted og endeligt leveringssted i henhold til vilkårene i en enkelt transportkontrakt eller flere på hinanden følgende transportkontrakter, herunder, hvis det er relevant, overførsel mellem forskellige transportformer, uanset mængden og antallet af transporterede containere, pakker eller stykker.

KAPITEL II

LOVGIVNINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER, DER STILLES TIL RÅDIGHED ELEKTRONISK

Artikel 4

Krav til berørte erhvervsdrivende

1.   Med henblik på artikel 5, stk. 1, 2 og 3, skal de berørte erhvervsdrivende opfylde kravene i nærværende artikel.

2.   Hvis de berørte erhvervsdrivende stiller lovgivningsmæssige oplysninger til rådighed elektronisk for en kompetent myndighed, skal de gøre det på basis af data behandlet på en certificeret eFTI-platform og, hvis det er relevant, af en certificeret eFTI-udbyder. Disse lovgivningsmæssige oplysninger gøres tilgængelige af de berørte erhvervsdrivende i maskinlæsbart format og, på den kompetente myndigheds anmodning, i menneskeligt læsbart format.

3.   Oplysninger i maskinlæsbart format gøres tilgængelige via en autentificeret og sikker forbindelse til en eFTI-platforms datakilde. De berørte erhvervsdrivende meddeler det unikke elektroniske identificerende link, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra e), og som giver den kompetente myndighed mulighed for entydigt at identificere de lovgivningsmæssige oplysninger vedrørende den pågældende forsendelse.

4.   Oplysninger i menneskeligt læsbart format, som kompetente myndigheder har anmodet om, gøres tilgængelige på stedet på skærmen på en elektronisk enhed, der ejes af den berørte erhvervsdrivende.

Artikel 5

Krav til kompetente myndigheder

1.   Fra 30 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for den første af de i artikel 7 og 8 omhandlede delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter accepterer kompetente myndigheder lovgivningsmæssige oplysninger, som de berørte erhvervsdrivende har gjort elektronisk tilgængelige i overensstemmelse med artikel 4, herunder når kompetente myndigheder har anmodet om disse lovgivningsmæssige oplysninger som supplerende oplysninger.

2.   Hvis den berørte erhvervsdrivende har gjort lovgivningsmæssige oplysninger, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 1013/2006, elektronisk tilgængelige i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 4, accepterer de berørte kompetente myndigheder også disse lovgivningsmæssige oplysninger uden den tilslutning, som er omhandlet i artikel 26, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 1013/2006.

3.   Hvis de lovgivningsmæssige oplysninger, der kræves i medfør af en bestemt EU-retsakt eller national ret, jf. artikel 2, stk. 1, omfatter officiel validering såsom stempler eller certifikater giver den pågældende myndighed denne validering elektronisk i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i de i artikel 7 og 8 omhandlede delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

4.   Med henblik på at opfylde kravene i denne artikels stk. 1-3 træffer medlemsstaterne foranstaltninger, der gør det muligt for alle deres kompetente myndigheder at få adgang til og behandle lovgivningsmæssige oplysninger, der bliver gjort tilgængelige af de berørte erhvervsdrivende i overensstemmelse med artikel 4. Disse foranstaltninger skal være i overensstemmelse med delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter som omhandlet i artikel 7 og 8.

Artikel 6

Fortrolige forretningsoplysninger

Kompetente myndigheder, eFTI-udbydere og de berørte erhvervsdrivende træffer foranstaltninger for at sikre fortroligheden af forretningsoplysninger, der behandles og udveksles i overensstemmelse med denne forordning, og sikre, at sådanne oplysninger kun kan tilgås og behandles, når det er autoriseret.

Artikel 7

Fælles eFTI-datasæt og eFTI-dataundersæt

1.   Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14 med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte og ændre det fælles eFTI-datasæt og eFTI-dataundersættene i relation til de respektive lovgivningsmæssige oplysningskrav, jf. artikel 2, stk. 1, herunder tilhørende specifikationer for definitionen og de tekniske karakteristika for hvert dataelement inkluderet i det fælles eFTI-datasæt og eFTI-dataundersættene.

2.   I forbindelse med vedtagelsen af de i stk. 1 omhandlede delegerede retsakter skal Kommissionen:

a)

tage hensyn til relevante internationale konventioner og EU-retten, og

b)

søge at sikre interoperabilitet mellem det fælles eFTI-datasæt og eFTI-dataundersættene og relevante datamodeller, der er anerkendt internationalt eller på EU-plan, herunder multimodale datamodeller.

3.   Den første af disse delegerede retsakter skal dække alle de elementer, der er omhandlet i stk. 1, og vedtages senest den 21. februar 2023.

Artikel 8

Fælles procedurer og regler for adgang

1.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter fælles procedurer og nærmere regler, herunder fælles tekniske specifikationer, om adgang for kompetente myndigheder til eFTI-platforme, herunder procedurer for behandlingen af lovgivningsmæssige oplysninger og for kommunikation mellem kompetente myndigheder og de berørte erhvervsdrivende i forbindelse med disse oplysninger.

2.   I forbindelse med vedtagelsen af de i stk. 1 omhandlede gennemførelsesretsakter søger Kommissionen at gøre de administrative procedurer mere effektive og minimere efterlevelsesomkostningerne for både de berørte erhvervsdrivende og kompetente myndigheder.

3.   Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 15, stk. 2. Den første af disse gennemførelsesretsakter skal dække alle de elementer, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, og vedtages senest den 21. februar 2023.

KAPITEL III

eFTI-PLATFORME OG eFTI-TJENESTER

AFSNIT 1

Krav til eFTI-platforme og eFTI-udbydere

Artikel 9

Funktionelle krav til eFTI-platforme

1.   De eFTI-platforme, der benyttes til at behandle lovgivningsmæssige oplysninger, skal indeholde funktionaliteter, der sikrer, at:

a)

personoplysninger kan behandles i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679

b)

forretningsdata kan behandles i overensstemmelse med artikel 6

c)

kompetente myndigheder kan få adgang til og behandle data i overensstemmelse med de specifikationer, der vedtages ved hjælp af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter som omhandlet i artikel 7 og 8

d)

de berørte erhvervsdrivende kan stille oplysninger til rådighed for kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 4

e)

der kan etableres et unikt elektronisk identificerende link mellem en forsendelse og de tilhørende dataelementer, herunder en struktureret reference til eFTI-platformen, hvor dataene stilles til rådighed, såsom en unik referenceidentifikator

f)

data kan kun behandles på baggrund af autoriseret og autentificeret adgang

g)

al databehandling registreres behørigt i driftslogfiler med henblik på, som minimum, at kunne identificere hver enkelt behandlingsaktivitet, den fysiske eller juridiske person, der har forestået aktiviteten, og rækkefølgen af aktiviteterne på hvert enkelt dataelement; det originale dataelement skal bevares, hvis en aktivitet involverer ændring eller sletning af et eksisterende dataelement

h)

data kan arkiveres og forblive tilgængelige for kompetente myndigheder i overensstemmelse med de relevante EU-retsakter og national ret, der fastsætter de respektive lovgivningsmæssige oplysningskrav

i)

de driftslogfiler, der er omhandlet i dette stykkes litra g), arkiveres og forbliver tilgængelige for kompetente myndigheder med henblik på revision i den periode, der er fastsat i de relevante EU-retsakter og national ret, der fastsætter de respektive lovgivningsmæssige oplysningskrav, og, med henblik på overvågning, i de perioder, der er omhandlet i artikel 17

j)

data er beskyttet mod korruption og tyveri

k)

de behandlede dataelementer svarer til det fælles eFTI-datasæt og eFTI-dataundersæt som fastlagt i de i artikel 7 omhandlede delegerede retsakter og kan behandles på ethvert af Unionens officielle sprog som fastsat i de relevante EU-retsakter og national ret, der fastsætter de respektive lovgivningsmæssige oplysningskrav.

2.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter nærmere specifikationer vedrørende kravene fastsat i denne artikels stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 15, stk. 2. I forbindelse med vedtagelsen af disse specifikationer skal Kommissionen:

a)

søge at sikre interoperabilitet mellem eFTI-platformene

b)

tage hensyn til relevante eksisterende tekniske løsninger og standarder

c)

sikre, at disse specifikationer i videst muligt omfang forbliver teknologineutrale.

Den første af disse gennemførelsesretsakter skal dække alle de elementer, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, og vedtages senest den 21. august 2023.

Artikel 10

Krav til eFTI-udbydere

1.   eFTI-udbydere sikrer, at:

a)

data kun behandles af autoriserede brugere og i overensstemmelse med klart definerede og tildelte behandlingsrettigheder inden for eFTI-platformen i overensstemmelse med de relevante lovgivningsmæssige oplysningskrav

b)

data opbevares og er tilgængelige i overensstemmelse med de EU-retsakter og national ret, der fastsætter de respektive lovgivningsmæssige oplysningskrav

c)

de kompetente myndigheder har umiddelbar adgang til lovgivningsmæssige oplysninger vedrørende en godstransportaktivitet, der er behandlet ved hjælp af deres eFTI-platforme, uden afgifter eller gebyrer

d)

data er behørigt sikret, herunder mod autoriseret og ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

2.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter nærmere regler vedrørende kravene fastsat i denne artikels stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 15, stk. 2. Den første af disse gennemførelsesretsakter skal dække alle de elementer, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, og vedtages senest den 21. august 2023.

AFSNIT 2

Certificering

Artikel 11

Overensstemmelsesvurderingsorganer

1.   Overensstemmelsesvurderingsorganerne akkrediteres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008 med henblik på at udføre certificeringen af eFTI-platforme og eFTI-udbydere som fastsat i nærværende forordnings artikel 12 og 13.

2.   Med henblik på akkreditering skal overensstemmelsesvurderingsorganerne opfylde de krav, der er fastsat i bilag II. De nationale akkrediteringsorganer meddeler den myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med denne artikels stk. 3, adressen på webstedet, hvor de offentliggør oplysningerne om de akkrediterede overensstemmelsesvurderingsorganer, herunder en ajourført liste over disse organer.

3.   Hver medlemsstat udpeger en myndighed, der skal føre en ajourført liste over de akkrediterede overensstemmelsesvurderingsorganer, eFTI-platforme og eFTI-udbydere, der er i besiddelse af en gyldig certificering på grundlag af de oplysninger, der er meddelt i henhold til nærværende artikels stk. 2 og artikel 12, stk. 2, og artikel 13, stk. 2. Disse udpegede nationale myndigheder offentliggør denne liste på et officielt statsligt websted.

4.   Senest den 31. marts hvert år meddeler nævnte udpegede nationale myndigheder Kommissionen den i stk. 3 omhandlede liste sammen med adressen på webstedet, hvor denne liste er offentligt tilgængelig. Kommissionen offentliggør disse webstedsadresser på sit officielle websted.

Artikel 12

Certificering af eFTI-platforme

1.   Efter ansøgning fra en eFTI-platformudvikler vurderer et overensstemmelsesvurderingsorgan, hvorvidt dennes eFTI-platform opfylder kravene fastlagt i artikel 9, stk. 1. Hvis vurderingen er positiv, udsteder overensstemmelsesvurderingsorganet et overensstemmelsescertifikat for nævnte eFTI-platform. Hvis vurderingen er negativ, giver overensstemmelsesvurderingsorganet ansøgeren begrundelsen for den negative vurdering.

2.   Hvert overensstemmelsesvurderingsorgan fører en ajourført liste over de eFTI-platforme, som det har certificeret, og for hvilke det har trukket certificeringen tilbage eller har suspenderet den. Det gør denne liste offentligt tilgængelig på dets websted og meddeler adressen på dette websted til den udpegede nationale myndighed, der er omhandlet i artikel 11, stk. 3.

3.   Oplysninger, der gøres tilgængelige for kompetente myndigheder ved hjælp af en certificeret eFTI-platform, skal ledsages af et certificeringsmærke.

4.   eFTI-platformudvikleren ansøger om en fornyet vurdering af dennes certificering, hvis de tekniske specifikationer, der er fastlagt i de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, revideres.

5.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14 for at supplere denne forordning ved at fastsætte regler om certificering af eFTI-platforme og om brugen af certificeringsmærket, herunder regler om fornyelse, suspension og tilbagetrækning af certificering.

Artikel 13

Certificering af eFTI-udbydere

1.   Efter ansøgning fra en eFTI-udbyder vurderer overensstemmelsesvurderingsorganer, hvorvidt eFTI-udbyderen opfylder kravene fastlagt i artikel 10, stk. 1. Hvis vurderingen er positiv, udsteder overensstemmelsesvurderingsorganet et overensstemmelsescertifikat. Hvis vurderingen er negativ, giver overensstemmelsesvurderingsorganet ansøgeren begrundelsen for den negative vurdering.

2.   Hvert overensstemmelsesvurderingsorgan fører en ajourført liste over de eFTI-udbydere, som det har certificeret, og for hvilke det har trukket certificeringen tilbage eller har suspenderet den. Det gør denne liste offentligt tilgængelig på dets websted og meddeler adressen på dette websted til den udpegede nationale myndighed, der er omhandlet i artikel 11, stk. 3.

3.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14 for at supplere denne forordning ved et fastsætte regler om certificering af eFTI-udbydere, herunder regler om fornyelse, suspension og tilbagetrækning af certificering.

KAPITEL IV

DELEGEREDE BEFØJELSER OG GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER

Artikel 14

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 3, artikel 7, artikel 12, stk. 5, og artikel 13, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 20. august 2020. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 2, stk. 3, artikel 7, artikel 12, stk. 5, og artikel 13, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 3, artikel 7, artikel 12, stk. 5, og artikel 13, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 15

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 16

Revision

1.   Senest den 21. februar 2029 foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning og forelægger Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om de vigtigste resultater.

Kommissionen vurderer også eventuelle initiativer, navnlig med henblik på at:

a)

fastsætte erhvervsdrivendes forpligtelse til at gøre lovgivningsmæssige oplysninger elektronisk tilgængelige for kompetente myndigheder i overensstemmelse med denne forordning

b)

etablere yderligere interoperabilitet og interkonnektivitet mellem eFTI-miljøet og de forskellige IKT-systemer og -platforme, der anvendes til registrering og behandling af lovgivningsmæssige oplysninger som fastsat i anden EU-transportret.

Disse vurderinger skal navnlig omfatte ændring af denne forordning og af andre relevante EU-retsakter, og skal, hvis det er hensigtsmæssigt, ledsages af et lovgivningsforslag.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen alle de i artikel 17 fastsatte oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af den i nærværende artikels stk. 1 omhandlede rapport.

Artikel 17

Overvågning

Senest den 21. august 2027 og derefter hvert femte år giver medlemsstaterne på grundlag af de driftslogfiler, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra g) og i), Kommissionen oplysninger om det antal gange, kompetente myndigheder er tilgået og har behandlet de lovgivningsmæssige oplysninger, som de berørte erhvervsdrivende har stillet til rådighed elektronisk i overensstemmelse med artikel 4.

Disse oplysninger gives for hvert enkelt år, der er omfattet af rapporteringsperioden.

Artikel 18

Ikrafttræden og anvendelse

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den finder anvendelse fra den 21. august 2024.

3.   Artikel 2, stk. 2, artikel 5, stk. 4, artikel 7 og 8, artikel 9, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, finder dog anvendelse fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2020.

På Europa-Parlamentets vegne

D.M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

J. KLOECKNER

Formand


(1)  EUT C 62 af 15.2.2019, s. 265.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 12.3.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets førstebehandlingsholdning af 7.4.2020 (EUT C 157 af 8.5.2020, s. 1). Europa-Parlamentets holdning af 8.7.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1239 af 20. juni 2019 om oprettelse af et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og om ophævelse af direktiv 2010/65/EU (EUT L 198 af 25.7.2019, s. 64).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

(8)  Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(9)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(11)  EØF-Rådets forordning nr. 11 vedrørende afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår udfærdiget i henhold til artikel 79, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EFT P 52 af 16.8.1960, s. 1121).

(12)  Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne (EFT L 368 af 17.12.1992, s. 38).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 72).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (EUT L 138 af 26.5.2016, s. 44).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72).


BILAG I

LOVPLIGTIGE OPLYSNINGER, DER ER OMFATTET AF DENNE FORORDNINGS ANVENDELSESOMRÅDE

DEL A — Lovgivningsmæssige oplysningskrav, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b)

Liste over delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b):

1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 (1) om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed: Bilag 6.3.2.6, litra a), b), c), d), e), f) og g).

DEL B — National ret

De relevante bestemmelser i national ret, der kræver tilvejebringelse af oplysninger, der helt eller delvist er identiske med de i artikel 2, stk. 1, litra a) og b), omhandlede oplysninger, er anført nedenfor.

[Medlemsstat]

1)

Retsakt: [bestemmelse]


(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 af 5. november 2015 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed (EUT L 299 af 14.11.2015, s. 1).


BILAG II

KRAV VEDRØRENDE OVERENSSTEMMELSESVURDERINGSORGANER

1.   

Overensstemmelsesvurderingsorganet skal oprettes i henhold til national lovgivning og skal være en juridisk person.

2.   

Overensstemmelsesvurderingsorganet skal være et tredjepartsorgan, der er uafhængigt af organisationen eller eFTI-platformen eller platformsudbyderen, som det vurderer.

Et organ, der tilhører en erhvervsorganisation og/eller brancheforening, som repræsenterer virksomheder, der er involveret i konstruktion, fremstilling, tilvejebringelse, sammenbygning, brug eller vedligeholdelse af eFTI-platformen eller platformsudbyderen, som det vurderer, kan, forudsat at det er påvist, at det er uafhængigt, og at der ikke er tale om interessekonflikter, anses for at være et sådant organ.

3.   

Et overensstemmelsesvurderingsorgan, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver, må ikke være konstruktør, fabrikant, leverandør, montør, køber, ejer, bruger eller reparatør af eFTI-platformen eller platformsudbyderen, som de vurderer, eller repræsentant for nogle af disse parter.

Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver, må ikke være direkte involveret i konstruktion, fremstilling, omsætning, installering, anvendelse eller vedligeholdelse af eFTI-platformen eller platformsudbyderen eller repræsentere parter, der er involveret i disse aktiviteter. De må ikke deltage i aktiviteter, som kan være i strid med deres objektivitet og integritet i forbindelse med de overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, de er akkrediteret til at udføre. Dette gælder navnlig rådgivningsservice.

Overensstemmelsesvurderingsorganet skal sikre, at dets dattervirksomheders eller underentreprenørers aktiviteter ikke påvirker fortroligheden, objektiviteten og uvildigheden af dets overensstemmelsesvurderingsaktiviteter.

4.   

Overensstemmelsesvurderingsorganerne og deres personale skal udføre overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne med den størst mulige faglige integritet og den nødvendige tekniske kompetence på det specifikke område og må ikke påvirkes af nogen form for pression eller incitamenter, navnlig af økonomisk art, som kan have indflydelse på deres dømmekraft eller resultaterne af deres overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, særlig fra personer eller grupper af personer, som har en interesse i resultaterne af disse aktiviteter.

5.   

Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal kunne gennemføre alle de overensstemmelsesvurderingsopgaver, som det pålægges i henhold til denne forordnings artikel 12 og 13, uanset om disse opgaver udføres af overensstemmelsesvurderingsorganet selv eller på dets vegne og på dets ansvar.

Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal have følgende til rådighed:

a)

personale med teknisk viden og tilstrækkelig og relevant erfaring til at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaverne

b)

beskrivelser af de procedurer, i overensstemmelse med hvilke overensstemmelsesvurderinger foretages, så der sikres gennemsigtighed i og mulighed for at reproducere disse procedurer

c)

procedurer, der sætter det i stand til at udføre sine aktiviteter under behørig hensyntagen til den pågældende virksomheds størrelse, til den sektor, som den opererer inden for, til dens struktur og til, hvor kompleks den pågældende teknologi er.

Overensstemmelsesvurderingsorganet skal have de nødvendige midler til på en egnet måde at udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne.

6.   

Det personale, der er ansvarligt for at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaverne, skal have følgende:

a)

en god teknisk og faglig uddannelse, der dækker alle overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne

b)

tilstrækkeligt kendskab til kravene vedrørende de vurderinger, de foretager, og den nødvendige bemyndigelse til at udføre sådanne vurderinger

c)

tilstrækkeligt kendskab til og en tilstrækkelig forståelse af de i denne forordnings artikel 9 og 10 omhandlede krav

d)

den nødvendige færdighed i at udarbejde de overensstemmelsescertifikater, -redegørelser og -rapporter, som dokumenterer, at vurderingerne er blevet foretaget.

7.   

Det skal sikres, at overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurderingsopgaverne, arbejder uvildigt.

Aflønningen af et overensstemmelsesvurderingsorgans øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaverne, må ikke være afhængig af antallet af foretagne vurderinger eller af resultatet af disse vurderinger.

8.   

Overensstemmelsesvurderingsorganerne skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre staten er ansvarlig i henhold til national ret, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for overensstemmelsesvurderingen.

9.   

Overensstemmelsesvurderingsorganets personale har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger, det kommer i besiddelse af ved udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordnings artikel 12 og 13 eller enhver bestemmelse i national ret, som gennemfører dem, undtagen over for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor aktiviteterne udføres. Ejendomsrettigheder skal beskyttes.

10.   

Overensstemmelsesvurderingsorganerne skal medvirke til eller sikre, at deres personale, der er ansvarligt for at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaverne, er orienteret om de relevante standardiseringsaktiviteter og de relevante lovgivningsaktiviteter.


Top