EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1085

Kommissionens forordning (EU) 2020/1085 af 23. juli 2020 om ændring af bilag II og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst)

C/2020/4935

OJ L 239, 24.7.2020, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1085/oj

24.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 239/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/1085

af 23. juli 2020

om ændring af bilag II og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 18, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 er der fastsat maksimalgrænseværdier (»MRL'er«) for chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl.

(2)

Godkendelserne af aktivstofferne chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl blev ikke fornyet ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/18 (2) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/17 (3).

(3)

Alle eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstofferne chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl, er blevet tilbagekaldt. De gældende MRL'er, der er fastsat for disse stoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005, jf. artikel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med samme forordnings artikel 14, stk. 1, litra a), bør derfor udgå.

(4)

Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne om behovet for at ændre visse bestemmelsesgrænser (»LOD'er«) for de to stoffer. Laboratorierne konkluderede, at den tekniske udvikling gør det muligt at fastsætte LOD'erne for chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl til 0,01 mg/kg for alle produkter. Disse standardværdier bør anføres i bilag V i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(5)

I forbindelse med den manglende fornyelse af godkendelsen af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl offentliggjorde Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) erklæringer om vurdering af menneskers sundhed for hvert af aktivstofferne (4) (5). I disse erklæringer bekræftede autoriteten, at begge aktivstoffer er udviklingsneurotoksiske for børn, og at der ikke kunne udelukkes genotoksisk potentiale som følge af eksponering for restkoncentrationer af de to stoffer via fødevarer.

(6)

Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(7)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(8)

Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og V til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 6. august 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/18 af 10. januar 2020 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet chlorpyrifos, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 7 af 13.1.2020, s. 14).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/17 af 10. januar 2020 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet chlorpyrifos-methyl, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 7 af 13.1.2020, s. 11).

(4)  Statement on the available outcomes of the human health assessment in the context of the pesticides peer review of the active substance chlorpyrifos. EFSA Journal 2019;17(5):5809.

(5)  Updated statement on the available outcomes of the human health assessment in the context of the pesticides peer review of the active substance chlorpyrifos-methyl. EFSA Journal 2019;17(11):5908.


Top