EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1083

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1083 af 14. maj 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/517 vedrørende kriterierne for kvalificering og udvælgelse og proceduren for udpegelse af topdomæneadministratoren for topdomænet .eu (EØS-relevant tekst)

C/2020/3075

OJ L 239, 24.7.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1083/oj

24.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 239/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1083

af 14. maj 2020

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/517 vedrørende kriterierne for kvalificering og udvælgelse og proceduren for udpegelse af topdomæneadministratoren for topdomænet .eu

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/517 af 19. marts 2019 om gennemførelse af topdomænet .eu og dets funktion og om ændring og ophævelse af forordning (EF) nr. 733/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Formålet med denne forordning er at fastsætte kriterierne for kvalificering og udvælgelse og proceduren for udpegelse af den topdomæneadministrator, der får overdraget ansvaret for at organisere, administrere og forvalte topdomænet .eu.

(2)

Topdomæneadministratoren bør udvælges på grundlag af en åben, gennemsigtig og ikkediskriminerende udvælgelsesprocedure, der sikrer en fair og konkurrencepræget udvælgelsesproces. Med henblik herpå og for at opnå det størst mulige antal egnede ansøgere bør indkaldelsen af interessetilkendegivelser offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(3)

Kommissionen bør organisere udvælgelsesproceduren i to faser for at sikre, at processen er gennemsigtig, og at ressourcerne bruges effektivt.

(4)

I procedurens første fase bør Kommissionens kontrollere, om ansøgerne er kvalificerede, for at sikre, at de lever op til de minimumskarakteristika, topdomæneadministratoren skal besidde i henhold til forordning (EU) 2019/517.

(5)

I procedurens anden fase bør Kommissionen etablere en rangordning af de kvalificerede ansøgere på baggrund af kriterier, der sikrer, at organisationen, administrationen og forvaltningen af topdomænet .eu opfylder målsætningerne om at understøtte det digitale indre marked, opbygge en EU-onlineidentitet og tilskynde til grænseoverskridende onlineaktiviteter. For at sikre, at disse mål bliver nået, bør Kommissionen i udvælgelsesproceduren sørge for en passende vægtning af tjenestekvalitet, de afsatte menneskelige og tekniske ressourcer og ansøgernes finansieringsevne.

(6)

For at sikre hensigtsmæssigt og rettidigt tilsyn med topdomæneadministratorens kernefunktioner, bør den infrastruktur, der er nødvendig for at udføre disse funktioner, befinde sig inden for Unionen. Infrastrukturen bør bl.a. omfatte de nødvendige software- og hardwarefaciliteter samt andre faciliteter, der er nødvendige for administration, funktion og forvaltning af topdomænet .eu, som f.eks. databasen med registreringsdata for topdomænet, databasen for akkrediterede registratorer for topdomænet, den primære autoritative server for topdomænet, datadeponering hos tredjemand af topdomænets zonefil og oplysninger om domænenavnsregistreringer, det offentlige søgetjenestesystem og webstedet med ajourført information om registreringspolitikken for topdomænet.

(7)

For at sikre et passende forvaltningsniveau for topdomænet .eu bør der i den indkaldelse af interessetilkendegivelser, som Kommissionen offentliggør, på grundlag af udvælgelseskriterierne fastsættes et mindstekrav, som ansøgerne skal opfylde for at kunne blive udpeget som topdomæneadministrator.

(8)

Kommissionen bør for at sikre gennemsigtighed i proceduren begrunde sine afgørelser, som bør videreformidles til ansøgerne.

(9)

Den ansøger, der opnår den højeste evalueringsscore, bør udpeges som topdomæneadministrator. Hvis der ikke indgås nogen aftale med den udpegede topdomæneadministrator, bør Kommissionen kunne udpege den næste kandidat på ranglisten som topdomæneadministrator.

(10)

For at sikre en fair og konkurrencepræget procedure for udvælgelse af topdomæneadministratoren, som senest skal være afsluttet den 12. oktober 2021 med underskrivelse af en kontrakt, bør denne forordning træde i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes kriterierne for kvalificering og udvælgelse og proceduren for udpegelse af topdomæneadministratoren for topdomænet .eu i overensstemmelse med principperne om åbenhed, gennemsigtighed og ikkediskrimination.

Artikel 2

Kriterier for kvalificering

1.   Topdomæneadministratoren skal være en nonprofitorganisation, der er oprettet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning. Topdomæneadministratorens vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor og hovedforretningssted skal befinde sig inden for Unionens område.

2.   Den infrastruktur, som er nødvendig for at udføre de kernefunktioner, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, skal befinde sig inden for Unionens område.

3.   Hvis et konsortium af virksomheder eller en gruppe af kontrahenter opretter en nonprofitorganisation, skal alle organisationer, der indgår i et sådant konsortium eller en sådan gruppe, have deres forretningssted, centraladministration og hovedvirksomhed inden for Unionen.

4.   Topdomæneadministratoren skal varetage sine opgaver som hovedkontrahent. Det er kun tilladt at gøre brug af underleverandører, hvis dette er nødvendigt for at udføre arbejdet og efter forudgående skriftlig aftale med Kommissionen.

Artikel 3

Ansøgninger

1.   Det skal klart og tydeligt fremgå af ansøgningen, i hvilken medlemsstat nonprofitorganisationen er registreret, og den skal indeholde fyldestgørende oplysninger om placeringen af organisationens vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor og hovedforretningssted.

2.   Hvis nonprofitorganisationen oprettes af et konsortium af virksomheder eller en gruppe af kontrahenter, skal ansøgningen indeholde oplysninger om rolle og status for hvert medlem af konsortiet eller gruppen, herunder alle de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1.

3.   Hvis en eller flere af de enheder, der tager del i konsortiet eller gruppen, er en kommerciel enhed, skal ansøgningen omfatte oplysninger om, hvilke foranstaltninger konsortiet eller gruppen agter at træffe for at garantere finansiel og juridisk adskillelse af eventuelle kommercielle aktiviteter fra funktionen som topdomæneadministrator.

4.   Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af nonprofitorganisationens interne organisation og være vedlagt alle de bilag, der kræves ifølge indkaldelsen af interessetilkendegivelser vedrørende rollen som topdomæneadministrator.

Artikel 4

Tjenestekvalitet

1.   Topdomæneadministratoren skal tilstræbe fremragende kvalitet i driften og sikre tjenester af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Kommissionen vurderer kvalificerede ansøgeres evne til at levere den krævede tjenestekvalitet. Dette kriterie udgør 40 % af den samlede evalueringsscore.

2.   Ansøgerne skal give oplysninger om deres erfaring med organisation, administration og forvaltning af domænenavne.

3.   Ansøgerne skal beskrive, hvordan de agter at forvalte topdomænet .eu på en måde, der sikrer et højt niveau af tjenestekvalitet, under hensyntagen til de mindstekrav til funktioner og præstationer hos registreringstjenester for landekodetopdomæner, som er fastsat af Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

4.   Ansøgerne skal beskrive, hvilke foranstaltninger de agter at indføre for at sikre et højt niveau af sikkerhed og tillid til topdomænet .eu.

Artikel 5

Menneskelige og tekniske ressourcer

1.   Kommissionen vurderer ansøgerens menneskelige og tekniske ressourcer. Dette kriterie udgør 30 % af den samlede evalueringsscore.

2.   Ansøgerne skal indgive oplysninger om deres menneskelige og tekniske ressourcer og beskrive, hvordan disse ressourcer er tilstrækkelige til at udfylde følgende funktioner:

a)

organisere, administrere og forvalte topdomænet .eu, herunder vedligeholde de tilhørende databaser og de dertil knyttede offentlige søgetjenester, registrere domænenavne, føre registret over domænenavne, drifte topdomæneadministratorens servere og oprette og forvalte topdomænets zonefiler

b)

sikre høj kvalitet, gennemsigtighed, sikkerhed, stabilitet, forudsigelighed, pålidelighed, tilgængelighed, effektivitet, ikkediskrimination, rimelige konkurrencevilkår og forbrugerbeskyttelse i forbindelse med leveringen af deres tjenester.

3.   Ansøgerne skal i deres ansøgning beskrive, hvilken type organisation, administration og forvaltning de agter at indføre for at varetage de funktioner, der er henvist til i stk. 2, herunder:

a)

menneskelige ressourcer og de nødvendige systemer

b)

software og hardware

c)

nødvendige faciliteter for at drive og forvalte topdomænet .eu.

4.   Ansøgerne skal beskrive, hvordan deres ressourcer, herunder deres menneskelige og tekniske kapacitet, er tilstrækkelige til at udføre opgaven som registrator, for det tilfælde at Kommissionen anmoder topdomæneregistratoren om at varetage denne opgave for at opfylde specifikke politikmål. Ansøgerne skal også oplyse, hvordan allokeringen af sådanne ressourcer til udførelse af registratorens opgaver lever op til kravene i artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) 2019/517.

5.   Ansøgerne skal oplyse, hvordan de planlægger at etablere en fuldstændig organisatorisk og operationel struktur til at kunne begynde at fungere som topdomæneadministrator fra den 13. oktober 2022.

Artikel 6

Finansieringsevne og efterlevelse af reglerne

1.   Kommissionen vurderer de kvalificerede ansøgeres finansieringsevne. Dette kriterie udgør 30 % af den samlede evalueringsscore.

2.   Ansøgerne skal:

a)

dokumentere et niveau af finansiel sikkerhed og stabilitet, der er tilstrækkeligt til, at de kan udføre topdomæneadministratorens opgaver

b)

fremlægge fyldestgørende oplysninger om de forventede omkostninger og kapitalbehov, der er forbundet med at organisere, administrere og forvalte .eu-topdomænet, den tilrådighedværende kapital og forsikring, en indtægtsmodel, herunder en prissætningsmodel, en analyse af det relevante marked, en markedsføringsplan og forholdsregler i tilfælde af afbrydelse af driften

c)

beskrive, hvordan de anvender principper for forsvarlig økonomisk forvaltning

d)

fremlægge oplysninger om, hvilke gebyrer de agter at anvende, og beskrive, hvordan gebyrernes størrelse fastsættes på grundlag af de afholdte omkostninger.

3.   Ansøgerne skal fremlægge oplysninger om, hvilke eksterne audits de vil gennemføre for at dokumentere, at forordning (EU) 2019/517 er overholdt.

Artikel 7

Udvælgelsesprocedure

1.   Kommissionen gennemfører en åben, gennemsigtig og ikkediskriminerende udvælgelsesprocedure for at vælge topdomæneadministratoren. Indkaldelsen af interessetilkendegivelser offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Ansøgerne skal have mindst 30 arbejdsdage til at indgive deres ansøgning.

2.   Kommissionen kan søge rådgivning og bistand hos eksterne eksperter til at analysere og/eller bedømme ansøgningerne. Disse eksterne eksperter udvælges på grundlag af deres ekspertise og høje grad af uafhængighed og upartiskhed.

Artikel 8

Første fase af udvælgelsen — kontrol af opfyldelsen af kvalificeringskriterierne

1.   Ansøgerne skal indsende deres ansøgninger til Kommissionen i overensstemmelse med instrukserne i indkaldelsen af interessetilkendegivelser.

2.   Kommissionen kan anmode ansøgerne om at give yderligere oplysninger om opfyldelsen af kvalificeringskriterierne inden for en fastsat frist. Kommissionen skal som en del af kontrollen af, om en kandidat er kvalificeret, vurdere:

a)

om ansøgningen blev indgivet inden udløbet af den frist, der fremgår af indkaldelsen af interessetilkendegivelser

b)

om de krav, der fremgår af artikel 2 og 3, er opfyldt

c)

om ansøgningen er fuldstændig, og om ansøgeren har indgivet yderligere oplysninger, som Kommissionen har anmodet om i henhold til stk. 2, hvis relevant.

3.   Senest 40 arbejdsdage efter ansøgningsfristens udløb beslutter Kommissionen, om ansøgerne er kvalificerede som kandidater. Hvis Kommissionen finder, at en ansøger ikke opfylder kvalificeringskriterierne, skal den begrunde sin afgørelse. Den skal straks meddele ansøgeren sin afgørelse.

4.   Kommissionen offentliggør listen over kvalificerede ansøgere.

Artikel 9

Anden fase af udvælgelsen — rangordning af de kvalificerede ansøgere og udpegelse af en topdomæneadministrator

1.   Senest 80 arbejdsdage efter offentliggørelsen af listen over kvalificerede ansøgere rangordner Kommissionen på grundlag af udvælgelseskriterierne de kvalificerede kandidater, der opfylder mindstekravet til evalueringsscoren, som fremgår af indkaldelsen af interessetilkendegivelser.

2.   Kommissionen meddeler de kvalificerede kandidater den endelige rangliste.

3.   Kommissionen udpeger den ansøger med den højeste evalueringsscore som topdomæneadministrator. Den offentliggør afgørelsen om udpegelse af topdomæneadministratoren i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 10

Udpegelse af topdomæneadministratoren, hvis der ikke indgås en kontrakt

Hvis kontraktforhandlingerne mellem den udpegede topdomæneadministrator og Kommissionen afsluttes uden indgåelse af en kontrakt, udpeger Kommissionen den næste kandidat på listen som topdomæneadministrator. Hvis dette ikke er muligt, gennemfører Kommissionen en ny udvælgelsesprocedure for at vælge en topdomæneadministrator.

Artikel 11

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. maj 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 91 af 29.3.2019, s. 25.


Top