EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1013

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1013 af 20. juli 2020 om specificering af de tekniske aspekter for datasættet, fastlæggelse af de tekniske formater for indberetning af oplysninger og fastlæggelse af de nærmere ordninger for og indholdet af kvalitetsrapporterne om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse på området brug af informations- og kommunikationsteknologi for referenceåret 2021 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 (EØS-relevant tekst)

OJ L 237, 22.7.2020, p. 1–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1013/oj

22.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 237/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1013

af 20. juli 2020

om specificering af de tekniske aspekter for datasættet, fastlæggelse af de tekniske formater for indberetning af oplysninger og fastlæggelse af de nærmere ordninger for og indholdet af kvalitetsrapporterne om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse på området brug af informations- og kommunikationsteknologi for referenceåret 2021 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 af 10. oktober 2019 om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husstande baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikprøver, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004, (EF) nr. 452/2008 og (EF) nr. 1338/2008 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 og Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (1), særlig artikel 7, stk. 1, artikel 8, stk. 3, og artikel 13, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en korrekt gennemførelse af stikprøveundersøgelsen på området brug af informations- og kommunikationsteknologi bør Kommissionen specificere de tekniske aspekter for datasættet, som er beskrivelsen af variablerne, de præcise karakteristika for de statistiske populationer, observationsenhederne og reglerne for respondenterne.

(2)

Der indføres tekniske formater, som omfatter begreber og processer, herunder data og metadata, for at fremme indberetningen af oplysninger fra medlemsstaterne til Kommissionen (Eurostat).

(3)

Der fastlægges nærmere ordninger for kvalitetsrapporterne med henblik på at vurdere kvaliteten af de statistiske data, der skal indberettes for området brug af informations- og kommunikationsteknologi.

(4)

Medlemsstaterne og EU-institutionerne bør for de kategorier af karakteristika, der er opført i bilaget til denne forordning, når det er hensigtsmæssigt, anvende de statistiske klassifikationer for regionale enheder, uddannelse, erhverv og økonomisk sektor, som er forenelige med NUTS- (2), ISCED- (3), ISCO- (4) og NACE- (5) klassifikationerne.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning specificeres de tekniske aspekter for datasættet, fastlægges de tekniske formater for indberetning af oplysninger fra medlemsstaterne til Kommissionen (Eurostat) og fastlægges de nærmere ordninger for fremsendelse og indholdet af kvalitetsrapporterne på området brug af informations- og kommunikationsteknologi.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»feltarbejdsperiode«: den periode, i hvilken data indsamles fra respondenter

2)

»referenceperiode«: den periode, som en bestemt oplysning vedrører.

Artikel 3

Beskrivelse af variabler

Variablernes tekniske karakteristika er dem, der er fastsat i bilaget, og vedrører:

a)

variabelidentifikator

b)

variabelbetegnelse og -beskrivelse

c)

koder og labels

d)

filter

e)

variabeltype.

Artikel 4

Karakteristika for målpopulationer, observationsenheder og regler for respondenter

1.   Målpopulationerne for området brug af informations- og kommunikationsteknologi er private husstande på medlemsstatens område og fysiske personer, der har sædvanlig bopæl, jf. definitionen i artikel 2, nr. 11), i forordning (EU) 2019/1700, på medlemsstatens område.

2.   For de variabler, der vedrører de husstande, der er opført i bilaget, indsamles oplysningerne for private husstande med mindst ét medlem i alderen 16-74 år, der er bosiddende på medlemsstatens område.

3.   For de variabler, der vedrører de fysiske personer, der er opført i bilaget, indsamles oplysningerne for fysiske personer i alderen 16-74 år, der er bosiddende på medlemsstatens område.

4.   Oplysninger kan gives på frivilligt grundlag for fysiske personer under 16 år eller over 74 år.

5.   Dataindsamlingen til området brug af informations- og kommunikationsteknologi foretages for en stikprøve af private husstande eller en stikprøve af personer, der tilhører private husstande som observationsenheder.

Artikel 5

Referenceperioder og -dato

1.   Referenceperioden for indsamling af statistiske oplysninger om det detaljerede emne »interaktion med offentlige myndigheder« omfatter de tre sidste kvartaler af 2020 og første kvartal af 2021.

2.   For alle andre detaljerede emner under emnet »deltagelse i informationssamfundet« er referenceperioden første kvartal af 2021.

3.   Referencedatoen defineres som tidspunktet for det første interview (DD/MM/ÅÅÅÅ).

Artikel 6

Dataindsamlingsperiode

For data, der indberettes direkte af respondenterne, er feltarbejdsperioden andet kvartal af 2021.

Artikel 7

Fælles standarder for redigering, imputering og skøn

1.   Imputering, modellering eller vægtning anvendes på dataene i tilfælde af manglende, ugyldige eller inkonsekvente oplysninger.

2.   Den procedure, der anvendes på dataene, skal bevare variationen i og korrelationen mellem variablerne. Der bør foretrækkes metoder, hvori indgår »fejlkomponenter« i de imputerede værdier, frem for de metoder, hvor der blot imputeres en forudsagt værdi.

3.   Der bør foretrækkes metoder, hvor der tages hensyn til strukturen eller andre kendetegn ved den fælles distribution af variablerne, frem for marginalmetoden eller univariatmetoden.

Artikel 8

Frist og standarder for indberetning af oplysninger

1.   Medlemsstaterne indberetter de endelige data til Kommissionen (Eurostat) senest den 5. oktober 2021. Dataene indberettes i form af mikrodatafiler (herunder passende vægte). Dataene skal være fuldstændigt kontrolleret og valideret ved hjælp af den statistiske data- og metadatadataudvekslingsstandard via den centrale dataportal, således at Kommissionen (Eurostat) kan hente dataene elektronisk. Dataene skal overholde valideringsreglerne i overensstemmelse med specifikationerne for variabler baseret på kodning og filtre som beskrevet i bilaget.

2.   Medlemsstaterne leverer metadata til Kommissionen (Eurostat) i den standardmetadatastruktur, der er defineret af Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter fristen for indberetning af mikrodata. Metadataene sendes via den centrale dataportal, således at Kommissionen (Eurostat) kan hente dataene elektronisk.

Artikel 9

Nærmere ordninger for og indhold af kvalitetsrapporterne

1.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen (Eurostat) en årlig kvalitetsrapport om området brug af informations- og kommunikationsteknologi.

2.   Den årlige kvalitetsrapport skal indeholde kvalitetsrelaterede data og metadata, oplysninger om undersøgelsens nøjagtighed og pålidelighed og en beskrivelse af ændringer i grundlæggende begreber og definitioner, som påvirker sammenligneligheden over tid og på tværs af lande. Kvalitetsrapporten skal også indeholde oplysninger om overensstemmelse med modelspørgeskemaet og ændringer i spørgeskemaets udformning, som påvirker sammenligneligheden over tid og på tværs af lande.

3.   Den årlige kvalitetsrapport fremsendes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter fristen for indberetning af mikrodata.

4.   Kvalitetsrapporten sendes via den centrale dataportal, således at Kommissionen (Eurostat) kan hente dataene elektronisk.

Artikel 10

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 261I af 14.10.2019, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

(3)  Den internationale standardklassifikation af uddannelser 2011, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (på engelsk og fransk).

(4)  Kommissionens henstilling af 29. oktober 2009 om anvendelsen af den internationale standardfagklassifikation (ISCO-08) (EUT L 292 af 10.11.2009, s. 31).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG

Beskrivelse af og tekniske formater for de variabler, der skal indsamles for hvert emne og detaljeret emne på området brug af informations- og kommunikationsteknologi, og de koder, der skal anvendes

Emne

Detaljeret emne

Identifikator

Variabelbetegnelse/variabelbeskrivelse

Koder

Labels/kategorier

Filter

Variabeltype

01.Tekniske aspekter

Oplysninger om dataindsamling

REFYEAR

Undersøgelsesår

ÅÅÅÅ

Undersøgelsesår (fire cifre)

Alle husstande

Teknisk

01.Tekniske aspekter

Oplysninger om dataindsamling

INTDATE

Referencedato — første interviewdato

DD/MM/ÅÅÅÅ

Referencedato (10 tegn)

Alle fysiske personer

Teknisk

01.Tekniske aspekter

Oplysninger om dataindsamling

STRATUM_ID

Stratum

Nnnnnn

ID for det stratum, som den fysiske person eller husstanden tilhører, fra 1 til N, hvor N er antallet af strata

Alle husstande

Teknisk

 

 

 

 

–1

Ingen stratifikation

 

 

01.Tekniske aspekter

Oplysninger om dataindsamling

PSU

Primær stikprøveenhed

Nnnnnn

ID for den primære stikprøveenhed, som den fysiske person eller husstanden tilhører (fra 1 til N, hvor N er antallet af PSU'er)

Alle husstande, når målpopulationen er inddelt i klynger (PSU'er)

Teknisk

 

 

 

 

–1

Ikke relevant

 

 

01.Tekniske aspekter

Identifikation

HH_ID

Husstands-ID

XXnnnnnn

Unikt ID for husstanden (2 bogstaver for landekode og derefter højst 22 cifre)

Alle husstande

Teknisk

01.Tekniske aspekter

Identifikation

IND_ID

Individuel ID

XxNnnnnn

Unikt ID for den fysiske person (2 bogstaver for landekode og derefter højst 22 cifre)

Alle fysiske personer

Teknisk

01.Tekniske aspekter

Identifikation

HH_REF_ID

ID for den husstand, som den fysiske person tilhører

XxNnnnnn

ID for den husstand, som den fysiske person tilhører (2 bogstaver for landekode og derefter højst 22 cifre)

Alle fysiske personer

Teknisk

 

 

 

 

Blank

Hvis den fysiske person er 15 år eller derunder eller 75 år eller derover og tilhører en husstand, som kun omfatter personer uden for aldersgruppen 16-74 år, udfyldes dette felt ikke.

 

 

01.Tekniske aspekter

Vægtning

HH_WGHT

Husstandsvægtning

Nnnnn.nnnnnn

Ekstrapoleringskoefficient for husstanden (Så mange cifre som nødvendigt. Der kan om nødvendigt anvendes decimaler.)

Alle husstande

Teknisk

01.Tekniske aspekter

Vægtning

IND_WGHT

Individuel vægtning

Nnnnnn.nnnnn

Ekstrapoleringskoefficient for den fysiske person (Så mange cifre som nødvendigt. Der kan om nødvendigt anvendes decimaler.)

Alle fysiske personer

Teknisk

01.Tekniske aspekter

Interviewkarakteristika

TIME

Interviewvarighed

Nnn

Varighed af interview udtrykt i minutter

Alle fysiske personer

Teknisk

01.Tekniske aspekter

Interviewkarakteristika

INT_TYPE

Interviewtype

1

Papirstøttet personligt interview (PAPI)

Alle fysiske personer

Teknisk

 

 

 

 

2

Computerstøttet personligt interview (CAPI)

 

 

 

 

 

 

3

Computerstøttet telefoninterview (CATI)

 

 

 

 

 

 

4

Computerstøttet webinterview

 

 

 

 

 

 

5

Andet

 

 

01.Tekniske aspekter

Lokalisering

COUNTRY

Bopælsland

Ikke blank

Bopælsland (SCL GEO alfa-2-kode)

Alle husstande

Teknisk

01.Tekniske aspekter

Lokalisering

GEO_NUTS1

Bopælsregion

Ikke blank

NUTS 1-region (3 alfanumeriske tegn)

Alle husstande

Teknisk

01.Tekniske aspekter

Lokalisering

GEO_NUTS2

(fakultativ)

Bopælsregion (fakultativ)

Ikke blank

NUTS 2-region (4 alfanumeriske tegn)

Alle husstande

Teknisk

 

 

 

 

Blank

Ikke medtaget

 

 

01.Tekniske aspekter

Lokalisering

GEO_NUTS3

(fakultativ)

Bopælsregion

(fakultativ)

Ikke blank

NUTS 3-region (NUTS 3-kode for fremtidig alternativ aggregering af regioner, ikke for offentliggørelse af NUTS 3-opdelinger)

Alle husstande

Teknisk

 

 

 

 

Blank

Ikke medtaget

 

 

01.Tekniske aspekter

Lokalisering

DEG_URBA

Urbaniseringsgrad

1

Byer

Alle husstande

Teknisk

 

 

 

 

2

Mindre byer og forstæder

 

 

 

 

 

 

3

Landdistrikter

 

 

01.Tekniske aspekter

Lokalisering

GEO_DEV

Geografisk placering

1

Mindre udviklet region

Alle husstande

Teknisk

 

 

 

 

2

Overgangsregion

 

 

 

 

 

 

3

Mere udviklet region

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst (kode for ikke-EU-lande)

 

 

02.Karakteristika for personer og husstande

Demografi

SEX

Køn

1

Mand

Alle fysiske personer

Indsamlet

 

 

 

 

2

Kvinde

 

 

02.Karakteristika for personer og husstande

Demografi

YEARBIR

Fødselsår

ÅÅÅÅ

Fødselsår (fire cifre)

Alle fysiske personer

Indsamlet

02.Karakteristika for personer og husstande

Demografi

PASSBIR

Fødselsdag har fundet sted

1

Ja

Alle fysiske personer

Indsamlet

 

 

 

 

2

Nej

 

 

02.Karakteristika for personer og husstande

Demografi

AGE

Alder (antal fyldte år)

nnn

Alder (antal fyldte år) (1-3 cifre)

Alle fysiske personer

Afledt

02.Karakteristika for personer og husstande

Statsborgerskab og migrantbaggrund

CITIZENSHIP

Primært statsborgerskabsland

Ikke blank

Primært statsborgerskabsland (SCL GEO alfa-2-kode)

Alle fysiske personer

Indsamlet

 

 

 

 

STLS

Statsløs

 

 

 

 

 

 

FOR

Udenlandsk statsborgerskab, men land ukendt

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

02.Karakteristika for personer og husstande

Statsborgerskab og migrantbaggrund

CNTRYB

Fødeland

Ikke blank

Fødeland (SCL GEO alfa-2-kode)

Alle fysiske personer

Indsamlet

 

 

 

 

FOR

Udenlandsk født, men fødeland ukendt

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

02.Karakteristika for personer og husstande

Husstandens sammensætning

HH_POP

Husstandens størrelse (antal medlemmer i husstanden)

Nn

Antal husstandsmedlemmer (herunder børn)

Alle husstande

Indsamlet

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

02.Karakteristika for personer og husstande

Husstandens sammensætning

HH_POP_16_24 (fakultativ)

Antal husstandsmedlemmer på 16-24 år (fakultativ)

Nn

Antal husstandsmedlemmer på 16-24 år

Alle husstande

Indsamlet

 

 

 

 

Blank

Ikke medtaget

 

 

02.Karakteristika for personer og husstande

Husstandens sammensætning

HH_POP_16_24S (fakultativ)

Antal husstandsmedlemmer på 16-24 år under uddannelse

(fakultativ)

Nn

Antal husstandsmedlemmer på 16-24 år under uddannelse

Alle husstande

Indsamlet

 

 

 

 

Blank

Ikke medtaget

 

 

02.Karakteristika for personer og husstande

Husstandens sammensætning

HH_POP_25_64 (fakultativ)

Antal husstandsmedlemmer på 25-64 år (fakultativ)

Nn

Antal husstandsmedlemmer på 25-64 år

Alle husstande

Indsamlet

 

 

 

 

Blank

Ikke medtaget

 

 

02.Karakteristika for personer og husstande

Husstandens sammensætning

HH_POP_65_MAX (fakultativ)

Antal husstandsmedlemmer på 65 år og derover (fakultativ)

Nn

Antal husstandsmedlemmer på 65 år og derover

Alle husstande

Indsamlet

 

 

 

 

Blank

Ikke medtaget

 

 

02.Karakteristika for personer og husstande

Husstandens sammensætning

HH_CHILD

Antal børn under 16 år

Nn

Antal børn under 16 år

Alle husstande

Indsamlet

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

02.Karakteristika for personer og husstande

Husstandens sammensætning

HH_CHILD_14_15

(fakultativ)

Antal børn i alderen 14-15 år

(fakultativ)

Nn

Antal børn i alderen 14-15 år

Alle husstande

Indsamlet

 

 

 

 

Blank

Ikke medtaget

 

 

02.Karakteristika for personer og husstande

Husstandens sammensætning

HH_CHILD_5_13

(fakultativ)

Antal børn i alderen 5-13 år (fakultativ)

Nn

Antal børn i alderen 5-13 år

Alle husstande

Indsamlet

 

 

 

 

Blank

Ikke medtaget

 

 

02.Karakteristika for personer og husstande

Husstandens sammensætning

HH_CHILD_LE_4

(fakultativ)

Antal børn på 4 år og derunder (fakultativ)

Nn

Antal børn på 4 år og derunder

Alle husstande

Indsamlet

 

 

 

 

Blank

Ikke medtaget

 

 

03.Erhvervsdeltagelse

Hovedbeskæftigelsessituation (selvdefineret)

MAINSTAT

Hovedbeskæftigelsessituation (selvdefineret)

1

Beskæftiget

Alle fysiske personer på 16 år og derover

Indsamlet

 

 

 

 

2

Arbejdsløs

 

 

 

 

 

 

3

Pensioneret

 

 

 

 

 

 

4

Ude af stand til at arbejde på grund af langvarige sundhedsproblemer

 

 

 

 

 

 

5

Under uddannelse

 

 

 

 

 

 

6

Hjemmegående

 

 

 

 

 

 

7

Obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste

 

 

 

 

 

 

8

Andet

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

03.Erhvervsdeltagelse

Grundlæggende jobkarakteristika

STAPRO

Jobniveau i hovedbeskæftigelsen

1

Selvstændig med ansatte

Fysiske personer, hvor MAINSTAT = 1

Indsamlet

 

 

 

 

2

Selvstændig uden ansatte

 

 

 

 

 

 

3

Ansat

 

 

 

 

 

 

4

Medarbejdende familiemedlem (ulønnet)

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

03.Erhvervsdeltagelse

Grundlæggende jobkarakteristika

NACE1D

(fakultativ)

Den lokale enheds økonomiske aktivitet for hovedbeskæftigelsen

(fakultativ)

Ikke blank

NACE-kode på hovedafdelingsniveau (1 tegn (fra A til S))

Fysiske personer, hvor MAINSTAT = 1

Indsamlet

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

03.Erhvervsdeltagelse

Grundlæggende jobkarakteristika

ISCO2D

Stilling/fag i hovedbeskæftigelse

nn

ISCO-kode på 2-cifret niveau

Fysiske personer, hvor MAINSTAT = 1

Indsamlet

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

 

 

 

 

–1

Ikke relevant

 

 

03.Erhvervsdeltagelse

Grundlæggende jobkarakteristika

OCC_ICT

IKT-specialist eller ikke-IKT-specialist

1

IKT-specialist

Fysiske personer, hvor MAINSTAT = 1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke-IKT-specialist

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

03.Erhvervsdeltagelse

Grundlæggende jobkarakteristika

OCC_MAN

Manuel arbejdstager eller ikke-manuel arbejdstager

1

Manuel arbejdstager

Fysiske personer, hvor MAINSTAT = 1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke-manuel arbejdstager

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

03.Erhvervsdeltagelse

Grundlæggende jobkarakteristika

EMPST_WKT

(fakultativ)

Fuldtid eller deltid i hovedbeskæftigelsen (selvdefineret)

(fakultativ)

1

Fuldtidsjob

Fysiske personer, hvor MAINSTAT = 1

Indsamlet

 

 

 

 

2

Deltidsjob

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

03.Erhvervsdeltagelse

Kontraktens varighed

EMPST_ CONTR

(fakultativ)

Fast/ikke fast arbejde i hovedbeskæftigelsen

(fakultativ)

1

Fast arbejde

Fysiske personer, hvor STAPRO = 3

Indsamlet

 

 

 

 

2

Tidsbegrænset kontrakt

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

04.Uddannelsesniveau og uddannelsesmæssig baggrund

Uddannelsesniveau

ISCEDD

Højeste fuldførte uddannelse

0

Ingen formel uddannelse eller med uddannelse under ISCED 1-niveau

Alle fysiske personer på 16 år og derover

Indsamlet

 

 

 

 

1

ISCED 1 Primæruddannelse

 

 

 

 

 

 

2

ISCED 2 Sekundæruddannelse på første trin

 

 

 

 

 

 

3

ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin

 

 

 

 

 

 

4

ISCED 4 Postsekundær ikke-tertiæruddannelse

 

 

 

 

 

 

5

ISCED 5 Kortvarig tertiæruddannelse

 

 

 

 

 

 

6

ISCED 6 Bacheloruddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau

 

 

 

 

 

 

7

ISCED 7 Masteruddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau

 

 

 

 

 

 

8

ISCED 8 Ph.d.-uddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

04.Uddannelsesniveau og uddannelsesmæssig baggrund

Uddannelsesniveau

ISCED

Aggregeret uddannelsesniveau

0

Sekundæruddannelse på første trin eller derunder (ISCEDD=0, 1 eller 2)

Alle fysiske personer på 16 år og derover

Afledt

 

 

 

 

3

Sekundæruddannelse på andet trin og postsekundær ikke-tertiæruddannelse (ISCEDD=3 eller 4)

 

 

 

 

 

 

5

Tertiæruddannelse (ISCEDD=5, 6, 7 eller 8)

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

05. Indkomst, forbrug og formueforhold, herunder gæld

Samlet månedlig husstandsindkomst

HH_IQ5

Samlet gennemsnitlig nuværende månedlig nettoindkomst

1

Gruppe med lavere ækvivaleret nuværende månedlig nettoindkomst

Alle husstande

Indsamlet

 

 

 

 

2

Gruppe med lav til medium ækvivaleret nuværende månedlig nettoindkomst

 

 

 

 

 

 

3

Gruppe med medium ækvivaleret nuværende månedlig nettoindkomst

 

 

 

 

 

 

4

Gruppe med medium til høj ækvivaleret nuværende månedlig nettoindkomst

 

 

 

 

 

 

5

Gruppe med højere ækvivaleret nuværende månedlig nettoindkomst

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Adgang til IKT

IACC

Husstandens internetadgang i hjemmet (via alle former for anordninger)

1

Ja

Alle husstande

Indsamlet

 

 

 

 

0

Nej

 

 

 

 

 

 

8

Ved ikke

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Adgang til IKT

BBFIX

Brug af faste bredbåndsforbindelser til internetadgang i hjemmet

1

Afkrydset

Husstande, hvor IACC = 1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Adgang til IKT

BBMOB

Brug af mobile bredbåndsforbindelser til internetadgang i hjemmet (via mobiltelefonnet, mindst 3G)

1

Afkrydset

Husstande, hvor IACC = 1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Brug af IKT og hyppigheden heraf

IU

Seneste brug af internettet, uanset sted, via alle former for anordninger

1

Inden for de seneste 3 måneder

Alle fysiske personer

Indsamlet

 

 

 

 

2

For 3 måneder til 1 år siden

 

 

 

 

 

 

3

For over 1 år siden

 

 

 

 

 

 

4

Har aldrig brugt det

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Brug af IKT og hyppigheden heraf

IFU

Gennemsnitlig hyppighed for brug af internettet inden for de sidste 3 måneder

1

Hver dag eller næsten hver dag

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

2

Mindst 1 gang om ugen (men ikke hver dag)

 

 

 

 

 

 

3

Mindre end 1 gang om ugen

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Brug af IKT og hyppigheden heraf

IFU_D

Brug af internettet flere gange i løbet af dagen

1

Ja

Fysiske personer, hvor IFU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Nej

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Brug af IKT og hyppigheden heraf

IUG_DKPC

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder på en desktopcomputer

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Brug af IKT og hyppigheden heraf

IUG_LPC

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder på en laptop

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Brug af IKT og hyppigheden heraf

IUG_TPC

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder på en tablet

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Brug af IKT og hyppigheden heraf

IUG_MP

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder på en mobiltelefon eller en smartphone

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Brug af IKT og hyppigheden heraf

IUG_OTH1

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder på andre anordninger (f.eks. smarttv, smarthøjttalere, spillekonsol, e-bogslæser, smartur)

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Internetaktiviteter

IUEM

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til at sende eller modtage e-mail

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Internetaktiviteter

IUPH1

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til opkald (herunder videoopkald) over internettet

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Internetaktiviteter

IUSNET

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til at deltage i sociale netværk (oprette brugerprofil, poste indlæg eller andre bidrag)

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Internetaktiviteter

IUCHAT1

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til instant messaging (udveksling af beskeder)

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Internetaktiviteter

IUNW1

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til at læse nyheder, aviser eller tidsskrifter online

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Internetaktiviteter

IHIF

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til at søge sundhedsoplysninger (f.eks. om skader, sygdomme, ernæring, sundhedsfremme)

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Internetaktiviteter

IUIF

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til at søge oplysninger om varer eller tjenesteydelser

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Internetaktiviteter

IUPOL2

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til at give sin mening til kende om samfundsrelaterede eller politiske spørgsmål på websteder eller i sociale medier

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Internetaktiviteter

IUVOTE

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til at deltage i onlinehøringer eller -afstemninger om samfundsrelaterede eller politiske spørgsmål (f.eks. byplanlægning, underskriftsindsamling)

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Internetaktiviteter

IUJOB

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til at søge job eller sende en jobansøgning

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Internetaktiviteter

IUSELL

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til at sælge varer eller tjenesteydelser via et websted eller en app

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Internetaktiviteter

IUBK

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til netbanking (herunder mobilbanking)

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Internetaktiviteter

IUOLC

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til gennemførelse af læringsaktiviteter til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål i form af et onlinekursus

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Internetaktiviteter

IUOLM

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til gennemførelse af læringsaktiviteter til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål ved anvendelse af andet onlinelæringsmateriale end et fuldstændigt onlinekursus (f.eks. audiovisuelt materiale, onlinelæringssoftware, elektroniske lærebøger, læringsapps)

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Interaktion med offentlige myndigheder

IGOV12IF

Kontakt eller interaktion med offentlige myndigheder eller offentlige tjenester over internettet til private formål inden for de sidste 12 måneder for at få oplysninger fra websteder eller apps

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1 eller IU=2

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Interaktion med offentlige myndigheder

IGOV12FM

Kontakt eller interaktion med offentlige myndigheder eller offentlige tjenester over internettet til private formål inden for de sidste 12 måneder for at downloade/udskrive officielle blanketter

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1 eller IU=2

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Interaktion med offentlige myndigheder

IGOV12RT

Kontakt eller interaktion med offentlige myndigheder eller offentlige tjenester over internettet til private formål inden for de sidste 12 måneder for at indsende udfyldte blanketter online

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1 eller IU=2

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Interaktion med offentlige myndigheder

IGOV12RTX_NAP

Respondenten har ikke indsendt udfyldte blanketter online til offentlige myndigheders websteder eller apps til private formål inden for de sidste 12 måneder, fordi det ikke var nødvendigt at indsende officielle blanketter

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IGOV12RT=0

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Interaktion med offentlige myndigheder

IGOV12RTX_SNA

Respondenten har ikke indsendt udfyldte blanketter online til offentlige myndigheders websteder eller apps til private formål inden for de sidste 12 måneder, fordi der var ikke nogen onlinetjeneste til dette formål

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IGOV12RTX_NAP=0

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Interaktion med offentlige myndigheder

IGOV12RTX_SKL

Respondenten har ikke indsendt udfyldte blanketter online til offentlige myndigheders websteder eller apps til private formål inden for de sidste 12 måneder på grund af manglende færdigheder eller viden (f.eks. vidste respondenten ikke, hvordan man bruger webstedet, eller det var for svært at anvende det)

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IGOV12RTX_NAP=0

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Interaktion med offentlige myndigheder

IGOV12RTX_SEC

Respondenten har ikke indsendt udfyldte blanketter online til offentlige myndigheders websteder eller apps til private formål inden for de sidste 12 måneder på grund af betænkeligheder med hensyn til beskyttelse og sikkerhed af personoplysninger

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IGOV12RTX_NAP=0

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Interaktion med offentlige myndigheder

IGOV12RTX_SIGN (fakultativ)

Respondenten har ikke indsendt udfyldte blanketter online til offentlige myndigheders websteder eller apps til private formål inden for de sidste 12 måneder på grund af manglende elektronisk signatur eller elektronisk ID/certifikat (kræves for at benytte tjenesterne) eller problemer med brug af den elektroniske signatur eller det elektroniske ID/certifikat

(fakultativ)

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IGOV12RTX_NAP=0

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke medtaget

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Interaktion med offentlige myndigheder

IGOV12RTX_PXOL (fakultativ)

Respondenten har ikke indsendt udfyldte blanketter online til offentlige myndigheders websteder eller apps til private formål inden for de sidste 12 måneder på grund af respondentens modvilje mod at betale online (f.eks. på grund af frygt for svig med kreditkort) eller manglende evne til at betale online (f.eks. på grund af manglende adgang til de nødvendige betalingsmetoder) (fakultativ)

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IGOV12RTX_NAP=0

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke medtaget

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Interaktion med offentlige myndigheder

IGOV12RTX_DEL

Respondenten har ikke indsendt udfyldte blanketter online til offentlige myndigheders websteder eller apps til private formål inden for de sidste 12 måneder, fordi en anden person indsendte udfyldte blanketter online på respondentens vegne (f.eks. konsulent, skatterådgiver, pårørende eller familiemedlem)

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IGOV12RTX_NAP=0

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Interaktion med offentlige myndigheder

IGOV12RTX_OTH

Respondenten har ikke indsendt udfyldte blanketter online til offentlige myndigheders websteder eller apps til private formål inden for de sidste 12 måneder af andre grunde

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IGOV12RTX_NAP=0

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

IBUY

Seneste indkøb eller bestilling af varer eller tjenesteydelser over internettet til private formål

1

Inden for de seneste 3 måneder

Fysiske personer, hvor IU=1 eller IU=2

Indsamlet

 

 

 

 

2

For 3 måneder til 1 år siden

 

 

 

 

 

 

3

For over 1 år siden

 

 

 

 

 

 

4

Aldrig købt eller afgivet ordrer over internettet

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BCLOT1

Brug af internettet til at købe tøj (herunder sportsbeklædning), sko eller tilbehør (f.eks. tasker, smykker) fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

IBUY=1

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BSPG

Brug af internettet til at købe sportsrelaterede varer (undtagen sportsbeklædning) fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BCG

Brug af internettet til at købe børnelegetøj eller produkter til børn (f.eks. bleer, flasker og barnevogne) fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BFURN1

Brug af internettet til at købe møbler, tilbehør til hjemmet (f.eks. tæpper eller gardiner) eller haveprodukter (f.eks. redskaber eller planter) fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BMUSG

Brug af internettet til at købe musik i form af CD'er, vinylplader osv. fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BFLMG

Brug af internettet til at købe film eller TV-serier i form af DVD'er, Blu-ray osv. fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BBOOKNLG

Brug af internettet til at købe trykte bøger, blade og aviser fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BHARD1

Brug af internettet til at købe computere, tabletter, mobiltelefoner eller tilbehør fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BEEQU1

Brug af internettet til at købe forbrugerelektronik (f.eks. fjernsynsapparater, stereoanlæg, kameraer) eller husholdningsapparater (f.eks. vaskemaskiner) fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BMED1

Brug af internettet til at købe medicin eller kosttilskud som f.eks. vitaminer (undtagen onlinefornyelse af recepter) fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BFDR

Brug af internettet til at købe udbringninger fra restauranter, fastfoodkæder, cateringtjenester fra virksomheder eller privatpersoner via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BFDS

Brug af internettet til at købe mad eller drikkevarer fra butikker eller leverandører af måltidskasser fra virksomheder eller privatpersoner via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BCBW

Brug af internettet til at købe kosmetik, skønhedsplejemidler eller wellnessprodukter fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BCPH

Brug af internettet til at købe rengøringsprodukter eller produkter til personlig hygiejne (f.eks. tandbørster, lommetørklæder, vaskemidler eller rengøringsklude) fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BBMC

Brug af internettet til at købe cykler, knallerter, biler eller andre køretøjer eller reservedele dertil fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BOPG

Brug af internettet til at købe andre fysiske varer fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BPG_DOM

Brug af internettet til at købe varer fra sælgere i hjemlandet (fra virksomheder eller privatpersoner) via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvis en af følgende variabler er lig med 1: BCLOT1, BSPG, BCG, BFURN1, BMUSG, BFLMG, BBOOKNLG, BHARD1, BEEQU1, BMED1, BFDR, BFDS, BCBW, BCPH, BBMC, BOPG

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BPG_EU

Brug af internettet til at købe varer fra sælgere fra andre EU-lande (fra virksomheder eller privatpersoner) via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvis en af følgende variabler er lig med 1: BCLOT1, BSPG, BCG, BFURN1, BMUSG, BFLMG, BBOOKNLG, BHARD1, BEEQU1, BMED1, BFDR, BFDS, BCBW, BCPH, BBMC, BOPG

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BPG_WRLD

Brug af internettet til at købe varer fra sælgere fra resten af verden (fra virksomheder eller privatpersoner) via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvis en af følgende variabler er lig med 1: BCLOT1, BSPG, BCG, BFURN1, BMUSG, BFLMG, BBOOKNLG, BHARD1, BEEQU1, BMED1, BFDR, BFDS, BCBW, BCPH, BBMC, BOPG

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BPG_UNK

Brug af internettet til at købe varer fra sælgere, hvis hjemland er ukendt, (fra virksomheder eller privatpersoner) via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvis en af følgende variabler er lig med 1: BCLOT1, BSPG, BCG, BFURN1, BMUSG, BFLMG, BBOOKNLG, BHARD1, BEEQU1, BMED1, BFDR, BFDS, BCBW, BCPH, BBMC, BOPG

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BPG_PP

Varer købt fra privatpersoner via et websted eller en app

1

Ja

Fysiske personer, hvis en af følgende variabler er lig med 1: BCLOT1, BSPG, BCG, BFURN1, BMUSG, BFLMG, BBOOKNLG, BHARD1, BEEQU1, BMED1, BFDR, BFDS, BCBW, BCPH, BBMC, BOPG

Indsamlet

 

 

 

 

0

Nej

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BMUSS

Brug af internettet til at købe eller abonnere på musik som streamingtjeneste eller downloads via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BFLMS

Brug af internettet til at købe eller abonnere på film eller TV-serier som streamingtjeneste eller downloads via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BBOOKNLS

Brug af internettet til at købe eller abonnere på e-bøger, onlineblade eller -aviser via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BGAMES

Brug af internettet til at købe eller abonnere på spil enten online eller som downloads på smartphones, tabletter, computere eller konsoller via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BSOFTS

Brug af internettet til at købe eller abonnere på computersoftware eller anden software som downloads, herunder opdateringer, via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BHLFTS

Brug af internettet til at købe eller abonnere på apps vedrørende sundhed eller fitness (undtagen gratis apps) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BAPP

Brug af internettet til at købe eller abonnere på andre apps (f.eks. i forbindelse med sprogindlæring, rejser, vejrforhold) (undtagen gratis apps) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BSTICK

Brug af internettet til at købe billetter til sportsbegivenheder via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BCTICK

Brug af internettet til at købe billetter til kulturelle eller andre begivenheder (f.eks. billetter til biograf, koncerter, messer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BSIMC

Brug af internettet til at købe internet- eller mobiltelefonabonnementer via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BSUTIL

Brug af internettet til at købe abonnementer på elektricitet, vand eller opvarmning, affaldsbortskaffelse eller lignende tjenester via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BHHS

Brug af internettet til at købe tjenester i hjemmet (f.eks. rengøring, børnepasning, reparationsarbejde, havearbejde) (herunder også fra privatpersoner) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BHHS_PP

Brug af internettet til at købe tjenester i hjemmet fra privatpersoner via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Ja

Fysiske personer, hvor BHHS=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Nej

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BTPS_E

Brug af internettet til at købe transporttjenester fra en transportvirksomhed som f.eks. billetter til lokal bus, fly eller tog eller taxikørsel via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BTPS_PP

Brug af internettet til at købe transporttjenester fra en privatperson via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BRA_E

Brug af internettet til at leje indkvartering fra virksomheder som f.eks. hoteller eller rejsebureauer via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BRA_PP

Brug af internettet til at leje indlogering fra en privatperson via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BOTS (fakultativ)

Brug af internettet til at købe andre tjenester (undtagen finans- og forsikringstjenester) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

(fakultativ)

1

Ja

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Nej

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke medtaget eller ikke oplyst

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BF

Antal gange, der er blevet købt varer eller tjenesteydelser over internettet via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

1-2 gange

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

2

3-5 gange

 

 

 

 

 

 

3

6-10 gange

 

 

 

 

 

 

4

> 10 gange

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

IBV1

Samlet værdi af varer eller tjenesteydelser, der er blevet købt over internettet via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Under 50 EUR

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

2

50 til under 100 EUR

 

 

 

 

 

 

3

100 til under 300 EUR

 

 

 

 

 

 

4

300 til under 500 EUR

 

 

 

 

 

 

5

500 til under 700 EUR

 

 

 

 

 

 

6

700 til under 1 000  EUR

 

 

 

 

 

 

7

1 000  EUR og derover

 

 

 

 

 

 

8

Ved ikke

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BFIN_IN1

Brug af internettet til at købe forsikringspolicer, herunder rejseforsikring, også som en pakke sammen med f.eks. en flybillet, via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BFIN_CR1

Brug af internettet til at optage lån eller realkreditlån eller indgå kreditaftaler i banker eller hos andre finansielle tjenesteydere via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

E-handel

BFIN_SH1

Brug af internettet til at købe eller sælge aktier, obligationer, andele i fonde eller andre finansielle aktiver via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

BTFW1

Problemer i forbindelse med e-handel: webstedet var vanskeligt at bruge, eller det fungerede ikke tilfredsstillende (det var f.eks. for kompliceret, forvirrende, fungerede dårligt teknisk set) ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

BDGL1

Problemer i forbindelse med e-handel: vanskeligheder med at finde oplysninger om garantier eller andre juridiske rettigheder ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

BSPD1

Problemer i forbindelse med e-handel: langsommere levering end angivet ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

BCPR1

Problemer i forbindelse med e-handel: højere endelige omkostninger end angivet (f.eks. uforudsete ekspeditionsgebyrer eller uberettigede garantigebyrer) ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

BWDN1

Problemer i forbindelse med e-handel: levering af forkerte eller beskadigede varer eller tjenesteydelser ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

BFRA1

Problemer i forbindelse med e-handel: problemer med svig (f.eks. ingen varer eller tjenesteydelser modtaget, misbrug af kreditkortoplysninger) ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

BCR1

Problemer i forbindelse med e-handel: vanskeligheder ved reklamation og afhjælpning af mangler eller utilfredsstillende svar på reklamation ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

BDNS1

Problemer i forbindelse med e-handel: udenlandsk detailhandel solgte ikke til respondentens hjemland ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

BOTH2

Problemer i forbindelse med e-handel: andre problemer ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

BARR2X

Ingen problemer ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

NBSHAB1

Hindringer for e-handel: der blev ikke købt varer eller tjenesteydelser online via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder på grund af en præference for at handle personligt og/eller at se et produkt, loyalitet over for butikker, vane

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY = 2 eller IBUY = 3 eller IBUY = 4 og IU = 1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

NBSKL1

Hindringer for e-handel: der blev ikke købt varer eller tjenesteydelser online via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder på grund af forventede vanskeligheder med at bestille online (betænkeligheder med hensyn til tilstrækkelige færdigheder)

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY = 2 eller IBUY = 3 eller IBUY = 4 og IU = 1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

NBCD

Hindringer for e-handel: der blev ikke købt varer eller tjenesteydelser online via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder på grund af betænkeligheder med hensyn til prisen for levering af varer

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY = 2 eller IBUY = 3 eller IBUY = 4 og IU = 1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

NBSR1

Hindringer for e-handel: der blev ikke købt varer eller tjenesteydelser online via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder på grund af betænkeligheder med hensyn til leveringspålidelighed eller -hastighed

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY = 2 eller IBUY = 3 eller IBUY = 4 og IU = 1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

NBPSC1

Hindringer for e-handel: der blev ikke købt varer eller tjenesteydelser online via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder på grund af betænkeligheder med hensyn til betalingssikkerhed eller privatlivets fred

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY = 2 eller IBUY = 3 eller IBUY = 4 og IU = 1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

NBTRCM1

Hindringer for e-handel: der blev ikke købt varer eller tjenesteydelser online via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder på grund af betænkeligheder med hensyn til returnering af varer, reklamationer eller godtgørelse

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY = 2 eller IBUY = 3 eller IBUY = 4 og IU = 1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

NBDNS1 (fakultativ)

Hindringer for e-handel: der blev ikke købt varer eller tjenesteydelser online via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder, fordi en udenlandsk detailhandel ikke solgte til respondentens hjemland

(fakultativ)

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY = 2 eller IBUY = 3 eller IBUY = 4 og IU = 1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke medtaget

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

NBNND

Hindringer for e-handel: der blev ikke købt varer eller tjenesteydelser online via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder, fordi det ikke var nødvendigt at købe online inden for de sidste 3 måneder

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY = 2 eller IBUY = 3 eller IBUY = 4 og IU = 1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

NBOTH1

Hindringer for e-handel: der blev ikke købt varer eller tjenesteydelser online via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder på grund af andre hindringer for e-handel

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IBUY = 2 eller IBUY = 3 eller IBUY = 4 og IU = 1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Digitale færdigheder

CXFER1

Aktiviteter gennemført inden for de sidste 3 måneder til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål, herunder kopiering eller flytning af filer (f.eks. dokumenter, data, billeder, video) mellem mapper, udstyr (via e-mail, instant messaging, USB, kabel) eller i "skyen"

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Digitale færdigheder

CINSAPP1

Aktiviteter gennemført inden for de sidste 3 måneder til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål, der indebærer downloading eller installering af software eller apps

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Digitale færdigheder

CCONF1

Aktiviteter gennemført inden for de sidste 3 måneder til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål, der indebærer ændring af indstillinger af software, app eller anordning (f.eks. justering af sprog, farver, kontrast, tekststørrelse, værktøjslinje/menu)

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Digitale færdigheder

CWRD1

Softwarerelaterede aktiviteter gennemført inden for de sidste 3 måneder til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål, der indebærer brug af tekstbehandlingssoftware

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Digitale færdigheder

CPRES2

Softwarerelaterede aktiviteter gennemført inden for de sidste 3 måneder til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål, der indebærer oprettelse af filer (såsom dokument, billede, video), som omfatter flere elementer som f.eks. tekst, billede, tabel, diagram, animation eller lyd

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Digitale færdigheder

CXLS1

Softwarerelaterede aktiviteter gennemført inden for de sidste 3 måneder til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål, der indebærer brug af regnearkssoftware

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Digitale færdigheder

CXLSADV1

Softwarerelaterede aktiviteter gennemført inden for de sidste 3 måneder til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål, der indebærer brug af avancerede funktioner i regnearkssoftware (funktioner, formler, makroer og andre funktioner for udvikleren) med henblik på at tilrettelægge, analysere, strukturere eller ændre data

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor CXLS1=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Digitale færdigheder

CEPVA1

Softwarerelaterede aktiviteter gennemført inden for de sidste 3 måneder til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål, der indebærer redigering af fotografier, video- eller lydfiler

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Digitale færdigheder

CPRG2

Softwarerelaterede aktiviteter gennemført inden for de sidste 3 måneder til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål, der indebærer kodeskrivning i et programmeringssprog

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Digitale færdigheder

UDI

Oplysninger eller indhold (f.eks. videoer, billeder), der er set på internetnyhedssteder eller sociale medier, og som respondenten anser for at være usande eller tvivlsomme, inden for de sidste 3 måneder

1

Ja

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Nej

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Digitale færdigheder

TIC

Sandfærdigheden af de oplysninger eller det indhold, der er fundet på internetnyhedssteder eller sociale medier, og som respondenten har kontrolleret, inden for de sidste 3 måneder

1

Ja

Fysiske personer, hvor UDI =1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Nej

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Digitale færdigheder

TICCSFOI

Sandfærdigheden af de oplysninger eller det indhold, der er fundet på internettet, og som respondenten har kontrolleret ved at kontrollere kilderne eller finde andre oplysninger på internettet

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor TIC =1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Digitale færdigheder

TICIDIS

Sandfærdigheden af de oplysninger eller det indhold, der er fundet på internettet, og som respondenten har kontrolleret ved at følge eller deltage i diskussioner på internettet om oplysningerne

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor TIC =1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Digitale færdigheder

TICNIDIS

Sandfærdigheden af de oplysninger eller det indhold, der er fundet på internettet, og som respondenten har kontrolleret ved at diskutere oplysningerne offline med andre personer eller bruge kilder, som ikke er på internettet

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor TIC =1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Digitale færdigheder

TICXND

Sandfærdigheden af de oplysninger eller det indhold, der er fundet på internettet, og som ikke er kontrolleret, fordi respondenten allerede vidste, at oplysninger, indhold eller kilde ikke var pålidelige

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor TIC =0

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Digitale færdigheder

TICXSKL

Sandfærdigheden af de oplysninger eller det indhold, der er fundet på internettet, og som ikke er kontrolleret, fordi respondenten manglede færdigheder eller viden

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor TIC =0

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Digitale færdigheder

TICXOTH

Sandfærdigheden af de oplysninger eller det indhold, der er fundet på internettet, og som ikke er kontrolleret af andre årsager

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor TIC=0

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Sikkerhed, privatlivets fred, tillid

MAPS_RPS

Gjort følgende for at forvalte adgangen til egne personoplysninger (såsom navn, fødselsdato, identitetskortnummer, kontaktoplysninger, kreditkortnummer, fotografier, geografisk placering) på internettet inden for de sidste 3 måneder: læst erklæringer om beskyttelse af privatlivets fred inden udlevering af personoplysninger

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Sikkerhed, privatlivets fred, tillid

MAPS_RRGL

Gjort følgende for at forvalte adgangen til egne personoplysninger (såsom navn, fødselsdato, identitetskortnummer, kontaktoplysninger, kreditkortnummer, fotografier, geografisk placering) på internettet inden for de sidste 3 måneder: begrænset adgangen til egen geografiske placering eller nægtet adgang til egen geografiske placering

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Sikkerhed, privatlivets fred, tillid

MAPS_LAP

Gjort følgende for at forvalte adgangen til egne personoplysninger (såsom navn, fødselsdato, identitetskortnummer, kontaktoplysninger, kreditkortnummer, fotografier, geografisk placering) på internettet inden for de sidste 3 måneder: begrænset adgangen til profil eller indhold på sociale netværkssteder eller fælles onlinelagring

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Sikkerhed, privatlivets fred, tillid

MAPS_RAAD

Gjort følgende for at forvalte adgangen til egne personoplysninger (såsom navn, fødselsdato, identitetskortnummer, kontaktoplysninger, kreditkortnummer, fotografier, geografisk placering) på internettet inden for de sidste 3 måneder: nægtet tilladelse til at bruge personoplysninger til reklameformål

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Sikkerhed, privatlivets fred, tillid

MAPS_CWSC

Gjort følgende for at forvalte adgangen til egne personoplysninger (såsom navn, fødselsdato, identitetskortnummer, kontaktoplysninger, kreditkortnummer, fotografier, geografisk placering) på internettet inden for de sidste 3 måneder: kontrolleret, at det websted, hvor respondenten afleverede personoplysninger, var sikkert

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Sikkerhed, privatlivets fred, tillid

MAPS_APD

Gjort følgende for at forvalte adgangen til egne personoplysninger (såsom navn, fødselsdato, identitetskortnummer, kontaktoplysninger, kreditkortnummer, fotografier, geografisk placering) på internettet inden for de sidste 3 måneder: bedt websteder eller administrator/leverandør af søgemaskiner om at få adgang til de oplysninger, de er i besiddelse af om respondenten, for at opdatere eller slette dem

1

Afkrydset

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Ikke afkrydset

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Sikkerhed, privatlivets fred, tillid

COOK1

Viden om, at cookies kan bruges til spore personers bevægelser på internettet med henblik på at skabe en profil af hver bruger samt levere målrettede reklamer til dem

1

Ja

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Nej

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Sikkerhed, privatlivets fred, tillid

PCOOK1

Skiftet indstillinger i egen internetbrowser for at forhindre eller begrænse cookies på respondentens anordninger

1

Ja

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Nej

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Sikkerhed, privatlivets fred, tillid

CCOOK (fakultativ)

Betænkeligheder med hensyn til, at respondentens onlineaktiviteter registreres for at levere målrettede reklamer til respondenten

(fakultativ)

1

Ja, meget bekymret

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

2

Ja, noget bekymret

 

 

 

 

 

 

0

Nej, jeg er ikke bekymret

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke medtaget eller ikke oplyst

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 

06. Deltagelse i informationssamfundet

Sikkerhed, privatlivets fred, tillid

USLCOOK

Brug af software, der begrænser muligheden for at spore privatpersoners aktiviteter på internettet på en af respondentens anordninger

1

Ja

Fysiske personer, hvor IU=1

Indsamlet

 

 

 

 

0

Nej

 

 

 

 

 

 

Blank

Ikke oplyst

 

 

 

 

 

 

9

Ikke relevant

 

 


Top