EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1070

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1070 af 20. juli 2020 om angivelse af karakteristika for trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde i henhold til artikel 57, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (EØS-relevant tekst)

C/2020/4872

OJ L 234, 21.7.2020, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1070/oj

21.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 234/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1070

af 20. juli 2020

om angivelse af karakteristika for trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde i henhold til artikel 57, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 af 11. december 2018 om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (1), særlig artikel 57, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Eftersom trådløse adgangspunkter med lav effekt og lille rækkevidde sandsynligvis vil have en positiv indflydelse på udnyttelsen af radiofrekvenser og udviklingen af trådløs kommunikation i Unionen, bør udrulningen af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde lettes ved ikke at kræve tilladelse ved udrulningen, jf. direktiv (EU) 2018/1972.

(2)

Et trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde omfatter forskellige driftselementer såsom en signalbehandlingsenhed, en radioenhed, et antennesystem, kabelforbindelser og et kabinet. I visse tilfælde kan antennesystemet eller dele heraf monteres adskilt fra de andre elementer af et trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde og forbindes med et eller flere særlige kabler. Dette princip anvendes i forbindelse med fordelte antennesystemer eller et fordelt radiosystem, der anvendes af en eller flere operatører. Et trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde kan være konstrueret til at betjene to eller flere radiofrekvensbrugere.

(3)

For at sikre offentlighedens accept og en bæredygtig udrulning bør de trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, der er omfattet af artikel 57, stk. 1, andet afsnit, i direktiv (EU) 2018/1972, være så lidt iøjnefaldende som muligt. For at opnå dette bør de enten være usynlige for offentligheden eller diskret monteret på deres bærende struktur. Der bør i forbindelse med deres anvendelse også sikres et højt niveau af beskyttelse af folkesundheden som fastsat i Rådets henstilling 1999/519/EF (2).

(4)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU (3) skal radioudstyr, herunder trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, konstrueres således, at det sikrer beskyttelsen af personers sundhed og sikkerhed.

(5)

De fysiske og tekniske karakteristika ved trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, der er omfattet af artikel 57, stk. 1, andet afsnit, i direktiv (EU) 2018/1972, bør derfor være defineret for maksimal volumen, vægtbegrænsning og maksimal udstrålingseffekt. Valget af maksimal volumen med henblik på at gøre det trådløse adgangspunkt med lille rækkevidde så lidt iøjnefaldende som muligt bør give mulighed for en vis designmæssig fleksibilitet og tilpasning til den bærende strukturs fysiske og tekniske karakteristika.

(6)

Ifølge undersøgelsen »Light Deployment Regime for Small-Area Wireless Access Points (SAWAPs)« (4), som Kommissionen har fået udført, er en volumenbegrænsning på 30 liter tilstrækkelig til at kunne indeholde de vigtigste elementer i et trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde og sikre, at det ikke er iøjnefaldende. Denne maksimale volumen bør gælde for alle trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, der betjener en eller flere radiofrekvensbrugere, og for flere trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, der deler en infrastruktur med lille overflade såsom en lysmast, et trafiklys, et reklameskilt eller et busstoppested og på grund af deres fysiske dimensioner og/eller store tæthed i et givet område kan forventes at forstyrre visuelt.

(7)

Trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde bør være i overensstemmelse med den europæiske harmoniserede standard EN 62232:2017 (5)»Determination of RF field strength, power density and specific absorption rate (SAR) in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure« (Bestemmelse af RF-felter, effekttæthed og SAR-værdier nær radiokommunikationsbasisstationer til evaluering af personeksponering). Denne standard indeholder en metode til at installere basisstationer under hensyntagen til deres udstrålingseffekt med henblik på at vurdere menneskers eksponering for elektromagnetiske felter, og om den overholder de grænseværdier, der er fastsat i henstilling 1999/519/EF. Der henvises også til denne standard i afsnit 6.1 i den harmoniserede europæiske standard EN 50401:2017 »Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz-100 GHz), when put into service« (Produktstandard til påvisning af basisstationsudstyrs overholdelse af eksponeringsgrænser for RF-elektromagnetfelter (110 MHz-100 GHz), ved ibrugtagningen) i forbindelse med vurderingen af, om det ibrugtagne trådløse adgangspunkt i driftsmiljøet overholder de grænseværdier for eksponering for elektromagnetiske felter, der er fastsat i henstilling 1999/519/EF.

(8)

Standard EN 62232:2017 finder anvendelse på alle typer basisstationer, der er opdelt i fem installationsklasser svarende til deres forskellige grænser for ækvivalent isotropisk udstrålet effekt på henholdsvis nogle få milliwatt (klasse E0), 2 watt (klasse E2), 10 watt (klasse E10), 100 watt (klasse E100) og over 100 watt (klasse E+). I betragtning af de installationsmæssige sikkerhedsafstande, der skal overholdes i henhold til denne standard, og eftersom direktiv (EU) 2018/1972 foreskriver, at trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde bør være effektsvage, bør denne forordning kun finde anvendelse på installationsklasse E0, E2 og E10. I henhold til afsnit 6.2.4, tabel 2, i EN 62232:2017 skal den lavest udstrålende del af en antenne i klasse E10 være placeret mindst 2,2 meter over det offentlige fodgængerareal for at sikre en afstand på mindst 20 cm mellem antennesløjfen og kroppen på en 2 m høj person (6).

(9)

Af æstetiske årsager bør indendørs installation af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde i klasse E10, som formentlig vil udnytte den maksimale volumengrænse på 30 liter, kun tillades i store indendørsrum med en højde på mindst 4 meter såsom museer, stadioner, konferencecentre, lufthavne, metrostationer, banegårde eller indkøbscentre.

(10)

Et trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde bør ikke bringe stabiliteten af hele den bærende struktur, hvorpå det er monteret, i fare og bør derfor ikke medføre behov for strukturel forstærkning af den anvendte bærende struktur som følge af dets vægt eller form.

(11)

For at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at føre tilsyn og foretage overvågning, navnlig hvis der er sat flere antennesystemer op på samme sted eller ved siden af hinanden, bør alle operatører, der udruller trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde i klasse E2 eller E10 i overensstemmelse med de i denne forordning fastsatte karakteristika, rettidigt underrette den kompetente myndighed om installationen. Med henblik herpå bør operatøren senest to uger efter installationen indgive en anmeldelse om installationen til den kompetente myndighed, som omfatter adgangspunkternes placering og tekniske karakteristika samt en erklæring om, at installationen overholder bestemmelserne i denne forordning. For at sikre en nem proces i alle medlemsstaterne bør denne anmeldelse indgives til et enkelt kontaktpunkt såsom det, der er etableret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/61/EU (7).

(12)

Denne forordning bør ikke berøre medlemsstaternes beføjelser til at fastlægge de aggregerede niveauer for elektromagnetiske felter som følge af den samme placering eller aggregeringen i et lokalområde af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, der er omfattet af artikel 57, stk. 1, andet afsnit, i direktiv (EU) 2018/1972, samt andre typer basisstationer for derved gennem andre midler end individuelle tilladelser vedrørende udrulningen af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde at sikre, at gældende aggregerede eksponeringsgrænser overholdes i overensstemmelse med EU-retten.

(13)

Da de relevante standarder forventes at ville blive videreudviklet, hvis de skal dække adgangspunkter med lille rækkevidde, der benytter aktive antennesystemer, bør denne type adgangspunkter på nuværende tidspunkt ikke være omfattet af den udrulningsordning, der er fritaget for tilladelse.

(14)

Anvendelsen af denne forordning bør regelmæssigt overvåges for at lette dens revision under hensyntagen til eventuelle ajourføringer af europæisk standard EN 62232 eller andre relevante udviklinger i standardiseringen, navnlig med hensyn til anvendelsen af aktive antennesystemer, den teknologiske udvikling med hensyn til den nyeste teknologi for trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, behovet for at understøtte flere forskellige frekvensbånd og fælles løsninger (med flere operatører) samt enhver ajourføring af henstilling 1999/519/EF.

(15)

Denne forordning bør ikke berøre nationale foranstaltninger vedrørende sikkerhed, forsyning, respekt for privat ejendom, herunder ejernes ret til at bestemme, hvordan deres ejendom skal anvendes, eller vedrørende færdselsret i forbindelse med tilslutning af trådløse adgangspunkter med lille rækkevide til fjerndatanet i overensstemmelse med EU-retten.

(16)

Denne forordning bør ikke berøre anvendelsen af mindre restriktive ordninger på nationalt plan for udrulning af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde.

(17)

Da direktiv (EU) 2018/1972 træder i kraft den 21. december 2020, bør denne forordning anvendes fra samme dato.

(18)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Kommunikationsudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ved denne forordning fastsættes de fysiske og tekniske karakteristika for de trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, der er omhandlet i artikel 57, stk. 1, andet afsnit, i direktiv (EU) 2018/1972.

Denne forordning finder ikke anvendelse på trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, der har et aktivt antennesystem.

Artikel 2

I denne forordning forstås ved:

1)

»ækvivalent isotropisk udstrålet effekt«: produktet af den effekt, der sendes til antennen og antenneforstærkningen i en given retning i forhold til en isotrop antenne (absolut eller isotrop forstærkning)

2)

»antennesystem«: en hardwaredel af et trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde, der udstråler radiofrekvensenergi med henblik på at levere trådløs forbindelse til slutbrugere

3)

»aktivt antennesystem (AAS): et antennesystem, hvor amplituden og/eller fasen mellem antenneelementerne hele tiden justeres, hvilket resulterer i et antennestrålingsdiagram, der varierer som reaktion på kortvarige ændringer i radiomiljøet. Dette udelukker langsigtet stråleformning som f.eks. fast elektrisk downtilt. I et trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde, som er udstyret med et aktivt antennesystem, er sidstnævnte integreret som en del af det trådløse adgangspunkt med lille rækkevidde

4)

»indendørs«: ethvert rum, herunder transportmidler, som har et loft eller tag eller en fast eller bevægelig struktur eller anordning, der kan dække hele det pågældende rum, og som, bortset fra døre, vinduer og gange, enten permanent eller midlertidigt er fuldstændig tillukket af vægge eller sider, uanset hvilken type materiale der anvendes til tag, væg eller sider, og uanset om konstruktionen er permanent eller midlertidig

5)

»udendørs«: ethvert rum, der ikke er indendørs.

Artikel 3

1.   Trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, jf. artikel 57, stk. 1, andet afsnit, i direktiv (EU) 2018/1972, skal opfylde kravene i den europæiske standard, der er fastsat i punkt B i bilaget til denne forordning, og de skal enten:

a)

være fuldstændig og sikkert integreret i deres bærende struktur og således være usynlige for den brede offentlighed eller

b)

opfylde betingelserne i punkt A i bilaget til denne forordning.

2.   Stk. 1 berører ikke medlemsstaternes beføjelser til at fastlægge de aggregerede niveauer for elektromagnetiske felter som følge af den samme placering eller aggregeringen i et lokalområde af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde og til gennem andre midler end individuelle tilladelser i forbindelse med udrulningen af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde at sikre, at gældende aggregerede eksponeringsgrænser for elektromagnetiske felter overholdes i overensstemmelse med EU-retten.

3.   Operatører, der har udrullet trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde i klasse E2 eller E10 i overensstemmelse med betingelserne i stk. 1, skal senest to uger efter udrulningen af hvert af disse adgangspunkter underrette den nationale kompetente myndighed om installationen og placeringen af disse adgangspunkter samt om de krav, de opfylder i henhold til nævnte stykke.

Artikel 4

Medlemsstaterne overvåger og rapporterer regelmæssigt til Kommissionen, første gang senest den 31. december 2021 og derefter hvert år, om anvendelsen af denne forordning, navnlig om anvendelsen af artikel 3, stk. 1, herunder om de teknologier, der anvendes i de trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, der er blevet udrullet.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 21. december 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 321 af 17.12.2018, s. 36.

(2)  Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter (0 Hz-300 GHz) (EFT L 199 af 30.7.1999, s. 59).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 af 22.5.2014, s. 62).

(4)  Smart 2018/0017, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/463e2d3d-1d8f-11ea-95ab-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-112125706.

(5)  Gælder for frekvensområdet 110 MHz-100 GHz.

(6)  Bilag C.3 til EN 62232:2017.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation (EUT L 155 af 23.5.2014, s. 1).


BILAG

A.   Betingelser som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b)

1.

Den for offentligheden synlige del af et trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde, der betjener en eller flere frekvensbrugere, må ikke have en samlet volumen, der overstiger 30 liter.

2.

De for offentligheden synlige dele af flere adskilte trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, der deler samme infrastruktur med en enkelt afgrænset overflade, f.eks. en lysmast, et trafiklys, et reklameskilt eller et busstoppested, må ikke have en samlet volumen, der overstiger 30 liter.

3.

Såfremt antennesystemet og andre elementer, f.eks. en radioenhed, en digital processor, en lagerenhed, et kølesystem, strømforsyning, kabelforbindelser, backhaul-elementer eller elementer til jordforbindelse og fiksering, i et adgangspunkt med lille rækkevidde installeres separat, sikres det, at alle dele deraf, som overstiger 30 liter, ikke er synlige for offentligheden.

4.

Trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde skal være i visuel overensstemmelse med den bærende struktur og have en passende størrelse i forhold til den bærende strukturs overordnede størrelse, en sammenhængende form, neutrale farver, der passer til eller falder i ét med den bærende struktur, og skjulte kabler, og de må sammen med andre trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, der allerede er installeret på samme sted eller ved siden af, ikke forstyrre visuelt.

5.

Vægten og formen af et trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde må ikke nødvendiggøre strukturel forstærkning af den bærende struktur.

6.

Et trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde i installationsklasse E10 må kun udrulles udendørs eller i store indendørs rum, hvis der er en loftshøjde på mindst 4 m.

B.   Krav i den europæiske standard omhandlet i artikel 3, stk. 1

1.

Udrulning af adgangspunkter med lille rækkevidde skal foregå i overensstemmelse med installationsklasse E0, E2 og E10, jf. afsnit 6.2.4, tabel 2, i den europæiske standard EN 62232:2017 »Determination of RF field strength, power density and specific absorption rate (SAR) in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure« (Bestemmelse af RF-felter, effekttæthed og SAR-værdier nær radiokommunikationsbasisstationer til evaluering af personeksponering).

2.

Hvis flere antennesystemer (eller dele heraf) er placeret samme sted og indgår i et eller flere adgangspunkter med lille rækkevidde, som er omfattet af nærværende forordning, finder kriterierne for ækvivalent isotropisk udstrålet effekt, jf. den i punkt 1 nævnte standard, anvendelse på summen af ækvivalent isotropisk udstrålet effekt for alle antennesystemer (eller dele heraf), der er placeret samme sted.

Top