EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1040

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1040 af 15. juli 2020 om ændring af forordning (EU) 2016/1628, for så vidt angår overgangsbestemmelser for at imødegå virkningen af covid-19-krisen (EØS-relevant tekst)

PE/21/2020/REV/1

OJ L 231, 17.7.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1040/oj

17.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 231/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/1040

af 15. juli 2020

om ændring af forordning (EU) 2016/1628, for så vidt angår overgangsbestemmelser for at imødegå virkningen af covid-19-krisen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2) , og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 (3) fastsættes der krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler og EU-typegodkendelsesprocedurer for forskellige kategorier af motorer til mobile ikkevejgående maskiner.

(2)

Datoerne for anvendelse af de nye emissionsgrænseværdier, benævnt »trin V « i forordning (EU) 2016/1628, er fastsat for at give fabrikanterne klare og fyldestgørende oplysninger og en passende periode for overgangen til trin V, samtidig med at de administrative byrder for de godkendende myndigheder reduceres betydeligt.

(3)

Covid-19-udbruddet har forårsaget forstyrrelser i forsyningskæden for kritiske dele og komponenter, der har ført til forsinkelser for motorer og maskiner, der er udstyret med sådanne motorer, som skal opfylde mindre strenge emissionsgrænser end trin V-emissionsgrænserne, og som skal bringes i omsætning inden de datoer, der er fastsat i forordning (EU) 2016/1628.

(4)

Som følge af forstyrrelserne forårsaget af covid-19-udbruddet er det meget sandsynligt, at fabrikanter af mobile ikkevejgående maskiner, benævnt »originaludstyrsfabrikanter« i forordning (EU) 2016/1628, ikke vil være i stand til at sikre, at motorer og maskiner udstyret med sådanne motorer, der er omfattet af overgangsperioden i henhold til forordning (EU) 2016/1628, kan overholde de frister, der er fastsat i nævnte forordning, uden at disse fabrikanter lider alvorlige økonomiske tab.

(5)

I lyset af de nuværende omstændigheder og for at sikre et velfungerende indre marked, skabe retssikkerhed og undgå potentielle markedsforstyrrelser er det nødvendigt at forlænge visse overgangsbestemmelser i forordning (EU) 2016/1628.

(6)

I betragtning af, at forlængelsen af overgangsbestemmelserne ikke vil have nogen indvirkning på miljøet, da de pågældende overgangsmotorer allerede er blevet produceret, sammenholdt med det forhold, at det er vanskeligt at forudsige den nøjagtige varighed af forsinkelserne forårsaget af covid-19-forstyrrelsen, bør forlængelsen af de relevante perioder være på 12 måneder.

(7)

Målet for denne forordning, nemlig at forlænge visse overgangsbestemmelser i forordning (EU) 2016/1628, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (»TEU«). I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går nærværende forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(8)

I betragtning af den hastende karakter som følge af de ekstraordinære omstændigheder, der følger af covid-19-udbruddet, bør der ske en fravigelse af den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til TEU, til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(9)

Forordning (EU) 2016/1628 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

I betragtning af, at overgangsperioden fastsat i forordning (EU) 2016/1628 for visse motorunderkategorier udløber den 31. december 2020, og at originaludstyrsfabrikanter kun kunne producere mobile ikkevejgående maskiner udstyret med overgangsmotorer i disse underkategorier indtil den 30. juni 2020, bør nærværende forordning træde i kraft så hurtigt som muligt på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og bør finde anvendelse fra den 1. juli 2020. En sådan anvendelse er berettiget af den uforudseelige og pludselige karakter af covid-19-udbruddet og af behovet for at sikre retssikkerhed og ligebehandling af originaludstyrsfabrikanter, uanset om de producerer mobile ikkevejgående maskiner før eller efter datoen for nærværende forordnings ikrafttræden —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 58 i forordning (EU) 2016/1628 foretages følgende ændringer:

1)

I stk. 5 foretages følgende ændringer:

a)

andet afsnit affattes således:

»For motorer af underkategorier til kategori NRE, for hvilke datoen fastsat i bilag III for omsætning af trin V-motorer er den 1. januar 2020, skal medlemsstaterne tillade en forlængelse af overgangsperioden og af den 18-måneders periode, der er omhandlet i første afsnit, med yderligere 12 måneder for originaludstyrsfabrikanter med en samlet årlig produktion på under 100 enheder af mobile ikkevejgående maskiner udstyret med forbrændingsmotorer. Med henblik på beregningen af denne samlede årlige produktion skal alle originaludstyrsfabrikanter, som kontrolleres af samme fysiske eller juridiske person, anses for at være en og samme originaludstyrsfabrikant.«

b)

tredje afsnit affattes således:

»For motorer af underkategorier til kategori NRE, for hvilke datoen fastsat i bilag III for omsætning af trin V-motorer er den 1. januar 2020, til anvendelse i mobile kraner forlænges overgangsperioden og den 18-måneders periode, der er omhandlet i første afsnit, med 12 måneder.«

c)

følgende afsnit tilføjes:

»For alle underkategorier af motorer, for hvilke datoen fastsat i bilag III for omsætning af trin V-motorer er den 1. januar 2019, undtagen for de motorer, der er omhandlet i fjerde afsnit, forlænges overgangsperioden og den 18-måneders periode, der er omhandlet i første afsnit, med 12 måneder.«

2)

I stk. 7 tilføjes følgende litra:

»d)

36 måneder fra den gældende dato i bilag III for omsætning af motorer i det tilfælde, der er omhandlet i stk. 5, femte afsnit.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. juli 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2020.

På Europa-Parlamentets vegne

D. M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

J. KLOECKNER

Formand


(1)  Udtalelse af 11.6.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 10.7.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 14.7.2020.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 af 14. september 2016 om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner, om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF (EUT L 252 af 16.9.2016, s. 53).


Top