EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1004

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1004 af 9. juli 2020 om godkendelse af basisstoffet komælk, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EØS-relevant tekst)

C/2020/4547

OJ L 221, 10.7.2020, p. 133–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1004/oj

10.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 221/133


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1004

af 9. juli 2020

om godkendelse af basisstoffet komælk, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, sammenholdt med artikel 23, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen modtog den 20. september 2017 en ansøgning fra Basic-Eco-Logique om godkendelse af komælk som basisstof. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 23, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1107/2009. Ansøgeren fik tilladelse til at afslutte ansøgningen, der blev færdiggjort i den nye version af maj 2018. Ved den lejlighed ændrede ansøgeren anvendelsesområdet til komælk (rå sødmælk fra køer).

(2)

Kommissionen anmodede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) om videnskabelig bistand. Autoriteten forelagde den 22. august 2018 (2) en teknisk rapport for Kommissionen. Kommissionen forelagde vurderingsrapporten (3) og udkastet til nærværende forordning for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 21. oktober 2019 og færdigbehandlede dem inden komitéens møde den 24. marts 2020.

(3)

Af den dokumentation, ansøgeren har fremsendt, fremgår det, at komælk opfylder kriterierne for fødevarer, jf. artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (4). Det anvendes desuden ikke primært til plantebeskyttelse, men er alligevel brugbart til plantebeskyttelse i et produkt bestående af stoffet og vand eller endda ufortyndet. Det bør derfor betragtes som et basisstof.

(4)

Mælk, som ikke er bestemt til konsum, betragtes som et animalsk biprodukt, jf. Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 1069/2009 (5). Det bør som sådan bør være i overensstemmelse med nævnte forordning og Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (6).

(5)

Da mælk på grund af laktose og mælkeproteiner er opført som et stof eller et produkt, der forårsager allergier eller intolerans, jf. punkt 7 i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (7), bør anvendelsen begrænses til vækstfaser, hvor der ikke er nogen frugter.

(6)

Det fremgår af de foretagne undersøgelser, at komælk kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009, navnlig med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Komælk bør derfor godkendes som basisstof.

(7)

Dog er det i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og i lyset af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden nødvendigt at fastsætte visse betingelser for godkendelse, som er beskrevet i bilag I til nærværende forordning.

(8)

I henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (8) ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse af et basisstof

Det i bilag I opførte stof komælk godkendes som basisstof på de betingelser, der er fastsat i samme bilag.

Artikel 2

Ændringer af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 2018. Teknisk rapport om resultatet af høringen af medlemsstaterne og EFSA om ansøgningen af godkendelse af mælk som basisstof til anvendelse i plantebeskyttelse som fungicid. EFSA supporting publication 2018:EN-1482. 42 s.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=DA.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11. 2011, p. 18).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).


BILAG I

Almindeligt anvendt navn,

identifikations-nr.

IUPAC-navn

Renhed  (1)

Dato for godkendelse

Specifikke bestemmelser

Komælk

CAS-nr.: 8049-98-7

Ikke relevant.

Ikke relevant

30.7.2020

Komælk skal overholde bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1069/2009 og forordning (EU) nr. 142/2011.

Komælk skal anvendes i overensstemmelse med de særlige betingelser, der fremgår af konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om komælk (SANTE/12816/2019) og særlig tillæg I og II.


(1)  Yderligere oplysninger om basisstoffets identitet, specifikation og anvendelse fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


BILAG II

I del C i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 indsættes følgende:

Nummer

Almindeligt anvendt navn,

identifikations-nr.

IUPAC-navn

Renhed  (1)

Dato for godkendelse

Specifikke bestemmelser

»22

Komælk

CAS-nr.: 8049-98-7

Ikke relevant.

Ikke relevant

30.7.2020

Komælk skal overholde bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1069/2009 og Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011.

Komælk skal anvendes i overensstemmelse med de særlige betingelser, der fremgår af konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om komælk (SANTE/12816/2019) og særlig tillæg I og II«


(1)  Yderligere oplysninger om basisstoffets identitet, specifikation og anvendelse fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


Top