EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1000

Kommissionens forordning (EU) 2020/1000 af 9. juli 2020 om berigtigelse af visse sprogudgaver af forordning (EU) nr. 1253/2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design for ventilationsaggregater (EØS-relevant tekst)

C/2020/4567

OJ L 221, 10.7.2020, p. 105–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1000/oj

10.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 221/105


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/1000

af 9. juli 2020

om berigtigelse af visse sprogudgaver af forordning (EU) nr. 1253/2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design for ventilationsaggregater

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (1), særlig artikel 15, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den bulgarske, danske, estiske, finske, græske, italienske, kroatiske, lettiske, litauiske, maltesiske, nederlandske, polske, slovakiske, slovenske, spanske, svenske, ungarske, tjekkiske og tyske udgave af Kommissionens forordning (EU) nr. 1253/2014 (2) indeholder fejl i artikel 1, stk. 2, litra g), for så vidt angår de ventilationsaggretater, der ikke er omfattet af forordningens anvendelsesområde. Disse fejl berører det materielle indhold af denne bestemmelse.

(2)

Den maltesiske udgave af forordning (EU) nr. 1253/2014 indeholder også en fejl i artikel 1, stk. 2, litra h), for så vidt angår de ventilationsaggretater, der ikke er omfattet af forordningens anvendelsesområde. Denne fejl berører det materielle indhold af denne bestemmelse.

(3)

Den svenske udgave af forordning (EU) nr. 1253/2014 indeholder en yderligere fejl i punkt 1, nr. 9), i bilag I, punkt 1, litra o), i bilag IV, og punkt 1, litra o), i bilag V for så vidt angår et af de begreber, der defineres med henblik på bilag II til IX. Denne fejl berører det materielle indhold af disse bestemmelser.

(4)

Den bulgarske, danske, estiske, finske, græske, italienske, kroatiske, lettiske, litauiske, maltesiske, nederlandske, polske, slovakiske, slovenske, spanske, svenske, ungarske, tjekkiske og tyske udgave af forordning (EU) nr. 1253/2014 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogversioner er ikke berørt.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EU) nr. 1253/2014 berigtiges således:

1)

Artikel 1, stk. 2, berigtiges således:

a)

litra g) affattes således:

»g)

har en varmeveksler og en varmepumpe, der er bestemt til varmegenvinding eller giver mulighed for varmeoverførsel eller udsugning ud over det, der opnås ved varmegenvindingssystemet, dog ikke hvis det drejer sig om varmeoverførsel i forbindelse med frostsikring eller afisning«

b)

(vedrører ikke den danske udgave)

2)

(vedrører ikke den danske udgave)

3)

(vedrører ikke den danske udgave)

4)

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1253/2014 af 7. juli 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design for ventilationsaggregater (EUT L 337 af 25.11.2014, s. 8).


Top