EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0988

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/988 af 12. marts 2020 om berigtigelse af visse sprogudgaver af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EØS-relevant tekst)

C/2020/1514

OJ L 221, 10.7.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/988/oj

10.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 221/3


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/988

af 12. marts 2020

om berigtigelse af visse sprogudgaver af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 86, stk. 1, litra a), artikel 111, stk. 1, litra b), litra c), og f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den tyske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 (2) indeholder en fejl i den indledende sætning i artikel 18, stk. 5, første afsnit, hvorved bestemmelsen får den modsatte betydning af, hvad der var hensigten.

(2)

Den tyske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/35 indeholder fejl i artikel 116, stk. 3, litra d), nr. ii), og artikel 147, stk. 3, litra d), nr. ii), hvilket ændrer tekstens betydning.

(3)

Den danske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/35 indeholder fejl i artikel 209, stk. 3, litra h) og i), hvorved bestemmelsen får den modsatte betydning af, hvad der var hensigten.

(4)

Den danske og den tyske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/35 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Delegeret forordning (EU) 2015/35 berigtiges som følger:

1)

(vedrører ikke den danske udgave)

2)

(vedrører ikke den danske udgave)

3)

(vedrører ikke den danske udgave)

4)

Artikel 209, stk. 3, litra h) og i), affattes således:

»h)

den ved aftale bestemte oprindelige løbetid er ikke kortere end en måned i tilfælde, hvor forsikrings- eller genforsikringsselskabet overfører risici gennem køb eller udstedelse af finansielle instrumenter

i)

den ved aftale bestemte oprindelige løbetid er ikke kortere end tre måneder i tilfælde, hvor forsikrings- eller genforsikringsselskabet overfører forsikringsrisici ved anvendelse af genforsikringsaftaler eller special purpose vehicles.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).


Top