EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0981

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/981 af 7. juli 2020 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF for så vidt angår oplysningerne vedrørende Kosovo (Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/1999 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.) i listen over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre maver, blærer og tarme til Unionen og om ændring af bilag III til nævnte forordning for så vidt angår standardcertifikatet til brug ved import af disse produkter fra tredjelande (meddelt under nummer C(2020) 4433) (EØS-relevant tekst)

C/2020/4433

OJ L 220, 9.7.2020, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/981/oj

9.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 220/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/981

af 7. juli 2020

om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF for så vidt angår oplysningerne vedrørende Kosovo (*) i listen over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre maver, blærer og tarme til Unionen og om ændring af bilag III til nævnte forordning for så vidt angår standardcertifikatet til brug ved import af disse produkter fra tredjelande

(meddelt under nummer C(2020) 4433)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, stk. 1, første afsnit, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 2, litra b), og artikel 9, stk. 4, litra b) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF (2) er der fastsat dyre- og folkesundhedsbetingelser for import til Unionen af sendinger af visse kødprodukter og af behandlede maver, blærer og tarme, som er blevet underkastet en af de behandlinger, der er fastsat i del 4 i bilag II til nævnte beslutning (»varerne«).

(2)

Del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF indeholder en liste over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere varerne til Unionen, forudsat at varerne er blevet underkastet en af de deri omhandlede behandlinger. I del 4 i nævnte bilag er der fastsat en ikke-specifik behandling »A« og særlige behandlinger »B« til »F«, der er anført i faldende orden efter intensiteten af den dyresundhedsmæssige risiko, de har til formål at eliminere.

(3)

I bilag III til beslutning 2007/777/EF er der desuden fastlagt et standardcertifikat, som bør ledsage sendinger af disse varer, der er bestemt til indførsel i Unionen.

(4)

Kosovo har anmodet om at blive opført på listen i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF som tredjeland, hvorfra import til Unionen af varer, der er fremstillet af fjerkræ og opdrættet fuglevildt (undtagen strudsefugle), der er blevet underkastet den særlige behandling »C« eller »D«, er tilladt, og har indsendt de relevante oplysninger. Navnlig har Kosovo har givet garantier med hensyn til råvarer af fjerkræ med oprindelse enten i medlemsstater eller tredjelande, der er godkendt til eksport af disse råvarer til Den Europæiske Union, og med hensyn til den behandling, som disse produkter skal underkastes.

(5)

Kommissionen har gennemført en audit i Kosovo for at evaluere kontrolsystemerne i produktionen af fjerkødprodukter bestemt til eksport til Unionen. I betragtning af det gunstige resultat af auditten og de garantier, som Kosovo har stillet med henblik på oprindelse og behandling af det fjerkrækød, der anvendes til produktion af kødprodukterne, bør Kosovo medtages i tabellen i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF for indførsel til Unionen af kødprodukter af fjerkræ og opdrættet fjervildt (undtagen strudsefugle), som er blevet underkastet den særlige behandling »C« eller »D«.

(6)

Standardveterinærcertifikatet for import til Unionen af kødprodukter, behandlede maver, blærer og tarme, jf. bilag III til beslutning 2007/777/EF, omhandler kødprodukter, der er fremstillet af fjerkrækød med oprindelse i en medlemsstat eller opfylder de dyresundhedsmæssige krav for import til Unionen, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 (3), og bestemmer, at kødet skal underkastes en ikke-specifik behandling »A«, jf. del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF.

(7)

Kravene vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater vedrører imidlertid ikke fjerkrækød, som har oprindelse i en medlemsstat, eller som opfylder de dyresundhedsmæssige krav for import til Unionen, der er fastsat i forordning (EF) nr. 798/2008, og som skal underkastes en af de særlige behandlinger i del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF. Da den særlige behandling af produktet skal foretages uafhængigt af, hvor det ferske kød, der er anvendt til kødprodukter, kommer fra, og den ubetydelige risiko for fjerkræs sundhed, som en sådan praksis indebærer, bør standardveterinærcertifikatet for kødprodukter, behandlede maver, blærer og tarme indeholde en bestemmelse om udstedelse af certifikater i den specifikke situation, jf. bilag III til beslutning 2007/777/EF.

(8)

Beslutning 2007/777/EF bør derfor ændres.

(9)

Medlemsstaterne og branchen bør have en rimelig overgangsperiode på fire måneder til at tilpasse sig til de nye krav i det ændrede standardveterinærcertifikat.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Bilag II til beslutning 2007/777/EF ændres som anført i bilag I til nærværende afgørelse.

2.   Bilag III til beslutning 2007/777/EF ændres som anført i bilag II til nærværende afgørelse.

Artikel 2

I en overgangsperiode, som udløber den 10. november 2020, tillader medlemsstaterne fortsat indførsel til Unionen af sendinger af kødprodukter, behandlede maver, blærer og tarme, der er ledsaget af et standardcertifikat udstedt i overensstemmelse med standardcertifikatet i bilag III til beslutning 2007/777/EF, der var gældende inden de ændringer, der fastsættes ved nærværende afgørelse, forudsat at certifikatet var udstedt senest den 10. oktober 2020.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 2020.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(*)  Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/1999 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1).


BILAG I

I del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF foretages følgende ændringer:

1)

Følgende oplysninger vedrørende Kosovo indsættes mellem oplysningerne vedrørende Uruguay og oplysningerne vedrørende Sydafrika:

ISO-kode

Oprindelsesland eller del deraf

1. Tamkvæg

2. Opdrættet klovbærende vildt (undtagen svin)

Tamfår/tamgeder

1. Tamsvin

2. Opdrættet klovbærende vildt (svin)

Tamdyr af hestefamilien

1. Fjerkræ

2. Opdrættet fuglevildt (undtagen strudsefugle)

Opdrættede strudsefugle

Tamkaniner og opdrættede dyr af hareordenen

Vildtlevende klovbærende vildt (undtagen svin)

Vildsvin

Vildtlevende dyr af hestefamilien

Vildtlevende dyr af hareordenen (kaniner og harer)

Vildtlevende fuglevildt

Vildtlevende landpattedyr (undtagen hovdyr og dyr af hareordenen)

»XK

Kosovo (*****) (4)

XXX

XXX

XXX

XXX

C eller D

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX«.

2)

Følgende fodnote tilføjes i slutningen af tabellen mellem fodnote (3) og fodnote (*):

»(4)

For kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der er fremstillet af fersk kød enten fra en EU-medlemsstat, der opfylder kravene i artikel 3 i direktiv 2002/99/EF, eller fra et tredjeland, der er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for import til Unionen af fjerkræskød«.

3)

Følgende fodnote tilføjes i slutningen af tabellen mellem fodnote (****) og fodnote XXX:

»(*****)

Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/1999 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.«


BILAG II

I bilag III til beslutning 2007/777/EF foretages følgende ændringer:

Følgende tekst indsættes efter tredje mulighed i punkt II.1.3. i del II.1. i standardfolke- og dyresundhedscertifikatet for visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der skal sendes til EU fra tredjelande:

 

»(2) eller

[II.1.3.1.

er blevet underkastet den særlige behandling omhandlet i del 4, punkt B, C eller D, i bilag II til beslutning 2007/777/EF, der er fastsat for det pågældende oprindelsestredjeland eller dele heraf for kød af den pågældende art i del 2 eller 3, alt efter hvad der er relevant, i bilag II til beslutning 2007/777/EF, og:

 

(2) enten

[II.1.3.1.1.

har oprindelse i en EU-medlemsstat, der opfylder kravene i artikel 3 i direktiv 2002/99/EF.]

 

(2) eller

[II.1.3.1.1.

har oprindelse i et tredjeland, der er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for import til Unionen af fjerkrækød og kommer fra bedrifter eller i tilfælde af vildtlevende fjervildt, der er blevet nedlagt i områder, omkring hvilke der inden for en radius af 10 km, i givet fald indbefattet et nabolands område, ikke har været udbrud af højpatogen aviær influenza eller Newcastle disease i mindst de foregående 30 dage.]«


Top