EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0911

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/911 af 30. juni 2020 om angivelse af karakteristika for trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde i henhold til artikel 57, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (EØS-relevant tekst)

C/2020/4299

OJ L 208, 1.7.2020, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/911/oj

1.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/48


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/911

af 30. juni 2020

om angivelse af karakteristika for trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde i henhold til artikel 57, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 af 11. december 2018 om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (1), særlig artikel 57, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Eftersom trådløse adgangspunkter med lav effekt og lille rækkevidde sandsynligvis vil have en positiv indflydelse på udnyttelsen af radiofrekvenser og udviklingen af trådløs kommunikation i Unionen, bør udrulningen af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde lettes gennem en udrulningsordning, der er fritaget for tilladelse, jf. direktiv (EU) 2018/1972.

(2)

Et trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde omfatter forskellige elementer såsom en signalbehandlingsenhed, et antennesystem, kabelforbindelser og et kabinet. I visse tilfælde kan antennesystemet eller dele heraf monteres adskilt fra de andre elementer af et trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde og forbindes med et eller flere særlige kabler. Dette kan være tilfældet for fordelte antennesystemer eller et fordelt radiosystem, der anvendes af en eller flere operatører. Et trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde kan være udformet til at betjene to eller flere frekvensbrugere.

(3)

For at sikre offentlighedens accept og en bæredygtig udrulning bør trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, jf. artikel 57, stk. 1, andet afsnit, i direktiv (EU) 2018/1972, være så lidt iøjnefaldende som muligt. For at opnå dette bør de enten være usynlige eller diskret monteret på deres bærende struktur. Deres drift bør også sikre et højt niveau af beskyttelse af folkesundheden som fastsat i Rådets henstilling 1999/519/EF (2) om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter.

(4)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU (3) om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet skal radioudstyr, herunder trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, konstrueres således, at det sikrer beskyttelsen af personers sundhed og sikkerhed.

(5)

De fysiske og tekniske karakteristika ved trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, der er omfattet af artikel 57, stk. 1, andet afsnit, i direktiv (EU) 2018/1972, bør derfor være defineret for maksimal volumen, vægtbegrænsning og maksimal udstrålingseffekt til sikring af brugerforbindelse. For at gøre det trådløse adgangspunkt med lille rækkevidde så lidt iøjnefaldende som muligt bør valget af maksimal volumen give mulighed for en vis designmæssig fleksibilitet og tilpasning til den bærende strukturs fysiske og tekniske karakteristika.

(6)

Ifølge undersøgelsen »Light Deployment Regime for Small-Area Wireless Access Points (SAWAPs)« (4), som Kommissionen har fået udført, er en volumenbegrænsning på 20 liter tilstrækkelig til at kunne indeholde de vigtigste elementer i et trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde og sikre, at det ikke er iøjnefaldende. Denne maksimale volumen bør gælde for alle trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, der betjener en eller flere frekvensbrugere, og for flere trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, der deler en infrastruktur med lille overflade såsom en lysmast, et trafiklys, et reklameskilt eller et busstoppested, som på grund af sine fysiske dimensioner og/eller store udbredelse i et givet område kan forventes at forstyrre visuelt.

(7)

Trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde bør være i overensstemmelse med den europæiske harmoniserede standard EN 62232:2017 (5)»Determination of RF field strength, power density and specific absorption rate (SAR) in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure« (Bestemmelse af RF-felter, effekttæthed og SAR-værdier nær radiokommunikationsbasestationer til evaluering af personeksponering), som indeholder en metode til at installere basisstationer under hensyntagen til deres udstrålingseffekt med henblik på at vurdere menneskers eksponering for elektromagnetiske felter, under overholdelse af de grænseværdier, der er fastsat i henstilling 1999/519/EF.

(8)

Denne standard finder anvendelse på alle typer basisstationer, der er opdelt i fem installationsklasser svarende til deres forskellige grænser for ækvivalent isotropisk udstrålet effekt på henholdsvis nogle få milliwatt (klasse E0), 2 watt (klasse E2), 10 watt (klasse E10), 100 watt (klasse E100) og over 100 watt (klasse E+). I betragtning af de installationsmæssige sikkerhedsafstande, der skal overholdes i henhold til denne standard, og eftersom direktiv (EU) 2018/1972 foreskriver, at trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde bør være effektsvage, bør denne forordning kun finde anvendelse på installationsklasse E0, E2 og E10. I henhold til afsnit 6.2.4, tabel 2, i EN 62232:2017 skal den lavest udstrålende del af en antenne i klasse E10 være placeret mindst 2,2 meter over det offentlige fodgængerareal for at sikre en afstand på mindst 20 cm mellem antennesløjfen og kroppen på en 2 m høj person (6).

(9)

Af æstetiske årsager bør indendørs installation af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde i klasse E10, som formentlig vil udnytte den maksimale volumengrænse på 20 liter, begrænses til store indendørs steder med en højde på mindst 4 meter såsom museer, stadioner, konferencecentre, lufthavne, metrostationer, banegårde eller indkøbscentre.

(10)

Vægten og formen af et trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde bør ikke medføre behov for strukturel forstærkning af den anvendte bærende struktur.

(11)

Da de relevante standarder forventes at ville blive videreudviklet, hvis de skal dække adgangspunkter med lille rækkevidde, der benytter aktive antennesystemer, bør disse adgangspunkter på nuværende tidspunkt ikke være omfattet af den udrulningsordning, der er fritaget for tilladelse.

(12)

For at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at føre tilsyn og foretage overvågning, navnlig hvis der er sat flere antennesystemer op på samme sted, bør alle operatører, der har udrullet trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde i overensstemmelse med de i denne forordning fastsatte karakteristika, rettidigt anmelde adgangspunkternes installation og placering til den kompetente myndighed.

(13)

Denne forordning berører ikke medlemsstaternes beføjelser til at fastlægge de aggregerede niveauer for elektromagnetiske felter som følge af den samme placering eller aggregeringen i et lokalområde af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, der er omfattet af artikel 57, stk. 1, andet afsnit, i direktiv (EU) 2018/1972, og til gennem andre midler end individuelle tilladelser at sikre, at gældende aggregerede eksponeringsgrænser overholdes i overensstemmelse med EU-retten.

(14)

Gennemførelsen af denne forordning bør regelmæssigt overvåges for om nødvendigt at lette dens revision under hensyntagen til national praksis og udviklingen inden for standardisering, navnlig hvad angår medtagelsen af aktive antennesystemer.

(15)

Denne forordning berører ikke nationale foranstaltninger vedrørende sikkerhed, forsyning og respekt for privat ejendom, herunder ejeres ret til at bestemme, hvordan deres ejendom skal anvendes.

(16)

Denne forordning berører ikke anvendelsen af mindre restriktive ordninger for udrulning af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, som indføres på nationalt plan for at sikre, at trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde placeres i en passende afstand fra hinanden og så lidt iøjnefaldende som muligt.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Kommunikationsudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ved denne forordning fastsættes de fysiske og tekniske karakteristika for trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, der er omhandlet i artikel 57, stk. 1, andet afsnit, i direktiv (EU) 2018/1972.

Denne forordning finder ikke anvendelse på trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, der har et aktivt antennesystem.

Artikel 2

I denne forordning forstås ved:

1)

»ækvivalent isotropisk udstrålet effekt«: produktet af den effekt, der sendes til antennen og antenneforstærkningen i en given retning i forhold til en isotrop antenne

2)

»antennesystem«: en hardwaredel af et trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde, der udstråler radiofrekvensenergi med henblik på at levere trådløs forbindelse til slutbrugere

3)

»aktivt antennesystem«: et antennesystem i et trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde, hvor amplituden og/eller fasen mellem antenneelementerne hele tiden justeres, hvilket resulterer i et antennestrålingsdiagram, der varierer som reaktion på kortvarige ændringer i radiomiljøet. Dette udelukker langsigtet stråleformning som f.eks. fast elektrisk downtilt. I et trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde, som er udstyret med et aktivt antennesystem, er sidstnævnte integreret som en del af det trådløse adgangspunkt med lille rækkevidde

4)

»indendørs«: ethvert rum, herunder transportmidler, som har et loft eller tag eller en fast eller bevægelig struktur eller anordning, der kan dække hele det pågældende rum, og som, bortset fra døre, vinduer og gange, enten permanent eller midlertidigt er fuldstændig tillukket af vægge eller sider, uanset hvilken type materiale der anvendes til tag, væg eller sider, og uanset om konstruktionen er permanent eller midlertidig

5)

»udendørs«: ethvert rum, der ikke er indendørs.

Artikel 3

1.   Trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, der er omhandlet i artikel 57, stk. 1, andet afsnit, i direktiv (EU) 2018/1972, skal integreres fuldt ud og på en sikker måde i deres bærende struktur og derfor være usynlige for offentligheden eller opfylde betingelserne i punkt A i bilaget til denne forordning samt opfylde kravene i den europæiske standard, der er fastsat i punkt B i bilaget til denne forordning.

2.   Stk. 1 berører ikke medlemsstaternes beføjelser til at fastlægge de aggregerede niveauer for elektromagnetiske felter som følge af den samme placering eller aggregeringen i et lokalområde af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde og til gennem andre midler end individuelle tilladelser at sikre, at gældende aggregerede eksponeringsgrænser for elektromagnetiske felter overholdes i overensstemmelse med EU-retten.

3.   Operatører, der har udrullet trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, som opfylder kravene i stk. 1, meddeler de kompetente myndigheder adgangspunkternes installation og placering.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 21. december 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 321 af 17.12.2018, s. 36.

(2)  Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter (0 Hz-300 GHz) (EFT L 199 af 30.7.1999, s. 59).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 af 22.5.2014, s. 62).

(4)  Smart 2018/0017, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/463e2d3d-1d8f-11ea-95ab-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-112125706.

(5)  Gælder for frekvensområdet 110 MHz-100 GHz.

(6)  Bilag C.4 til EN 62232:2017.


BILAG

A.   Betingelser omhandlet i artikel 3, stk. 1

1.

Den samlede volumen af den synlige del af et trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde, der betjener en eller flere frekvensbrugere, må ikke overstige 20 liter.

2.

Den samlede volumen af de synlige dele af flere adskilte trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, der deler samme infrastruktur med lille overflade, f.eks. en lysmast, et trafiklys, et reklameskilt eller et busstoppested, må ikke overstige 20 liter.

3.

Såfremt antennesystemet og andre elementer, f.eks. en radioenhed, en digital processor, en lagerenhed, et kølesystem, strømforsyning, kabelforbindelser, backhaul-elementer eller elementer til jordforbindelse og fiksering, i et adgangspunkt med lille rækkevidde installeres separat, sikres det, at alle dele deraf, som overstiger 20 liter, ikke er synlige.

4.

Trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde skal leve op til de visuelle karakteristika, som sikrer visuel overensstemmelse med den bærende struktur, samt have en passende størrelse i forhold til den bærende strukturs overordnede størrelse, en kohærent form, neutrale farver og skjulte kabler, og de må sammen med andre trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde, der allerede er installeret ved siden af, ikke forstyrre visuelt.

5.

Vægten og formen af et trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde må ikke nødvendiggøre strukturel forstærkning af den bærende struktur.

B.   Krav i den europæiske standard omhandlet i artikel 3, stk. 1

1.

Udrulning skal foregå i overensstemmelse med installationsklasse E0, E2 og E10, jf. afsnit 6.2.4, tabel 2, i den europæiske standard EN 62232:2017 »Determination of RF field strength, power density and specific absorption rate (SAR) in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure« (Bestemmelse af RF-felter, effekttæthed og SAR-værdier nær radiokommunikationsbasestationer til evaluering af personeksponering).

2.

Et trådløst adgangspunkt med lille rækkevidde i installationsklasse E10 må kun udrulles udendørs eller indendørs, hvis der er en loftshøjde på mindst 4 m.

3.

Hvis flere antennesystemer (eller dele heraf) er placeret samme sted og indgår i et eller flere adgangspunkter med lille rækkevidde, finder kriterierne for ækvivalent isotropisk udstrålet effekt, jf. referencen i punkt 1, anvendelse på summen af ækvivalent isotropisk udstrålet effekt for alle antennesystemer (eller dele heraf), der er placeret samme sted.

Top