EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0910

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/910 af 30. juni 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 og (EU) 2019/1583 for så vidt angår genudpegning af luftfartsselskaber, operatører og enheder, der udfører sikkerhedskontrol for fragt og post fra tredjelande, og udsættelse af visse lovgivningsmæssige krav vedrørende cybersikkerhed, baggrundskontrol, normer for udstyr til sporing af eksplosive stoffer samt spordetektionsudstyr på grund af covid-19-pandemien (EØS-relevant tekst)

C/2020/4276

OJ L 208, 1.7.2020, p. 43–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/910/oj

1.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/43


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/910

af 30. juni 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 og (EU) 2019/1583 for så vidt angår genudpegning af luftfartsselskaber, operatører og enheder, der udfører sikkerhedskontrol for fragt og post fra tredjelande, og udsættelse af visse lovgivningsmæssige krav vedrørende cybersikkerhed, baggrundskontrol, normer for udstyr til sporing af eksplosive stoffer samt spordetektionsudstyr på grund af covid-19-pandemien

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed (security) inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den nuværende covid-19-pandemis katastrofale følger for den internationale og europæiske civile luftfart begrænser i alvorlig grad Den Europæiske Unions og medlemsstaternes evne til at opretholde en fungerende og effektiv forsyningskæde for varer, der ankommer fra tredjelande. Fortsatte og uafbrudte fragttjenester er af afgørende strategisk betydning for Unionen og spiller en grundlæggende rolle i leveringen af vigtige varer, herunder lægemidler, medicinsk udstyr, andre produkter og råvarer.

(2)

I henhold til Unionens sikkerhedsprocedurer for fragt og post, der bringes ind i Unionen fra tredjelande, jf. punkt 6.8 i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 (2), skal luftfartsselskaber, der transporterer fragt og post til Den Europæiske Union, udpeges hvert femte år som ACC3 (»Air Cargo or Mail Carrier operating into the Union from a Third Country Airport«), og deres leverandører af tjenester på jorden skal udpeges hvert tredje år som »sikkerhedsgodkendt fragtagent fra et tredjeland med EU-validering af luftfartssikkerheden« (RA3) eller »kendt befragter fra et tredjeland med EU-validering af luftfartssikkerheden« (KC3).

(3)

EU-valideringen af luftfartssikkerheden med henblik på udpegning af ACC3, RA3 og KC3 kræver som en del af processen, at en EU-luftfartssikkerhedsvalidator aflægger et besøg i operatørens lokaler for at kontrollere, at de krævede foranstaltninger er gennemført i praksis.

(4)

Under den nuværende covid-19-pandemi er gennemførelsen af besøg på stedet med henblik på udpegning og genudpegning af luftfartsselskaber og fragtoperatører i tredjelande stærkt påvirket og/eller forhindret af objektive årsager, der ligger uden for disse luftfartsselskabers og operatørers ansvar eller kontrol.

(5)

Et stort antal udpegninger som ACC3, RA3 og KC3 udløber i de kommende måneder eller er allerede udløbet, uden mulighed for at gennemføre det nødvendige valideringsbesøg på stedet. Uden den pågældende EU-status må sådanne operatører ikke længere levere tjenesteydelser som led i den sikre forsyningskæde for fragt og post, der ankommer til Unionen fra tredjelande, og denne situation gør det umuligt at opretholde væsentlige aktiviteter i disse kritiske tider.

(6)

Det er nødvendigt at vedtage hasteforanstaltninger for at skabe et passende retsgrundlag for en alternativ og fremskyndet procedure for EU-validering af luftfartssikkerheden hos de operatører i forsyningskæden for varer til Unionen, som er berørt af den nuværende situation.

(7)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/103 (3) og (EU) 2019/1583 (4), der begge ændrer gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998, indførtes lovgivningsmæssige krav, der gælder fra den 31. december 2020, til henholdsvis baggrundskontrol af personale inden for civil luftfart og cybersikkerhed. Myndighedernes og operatørernes evne til at forberede en rettidig gennemførelse af disse krav påvirkes i så alvorlig grad af virkningerne af de restriktioner, der er indført som følge af covid-19-pandemien, at det er nødvendigt at udsætte anvendelsesdatoen.

(8)

I punkt 12.4.2.2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 fastsættes udløbsdatoen for norm 2 for udstyr til sporing af eksplosive stoffer (EDS-udstyr) til 1. september 2020. Kapaciteten i en række lufthavne i Unionen til at fuldføre installationen og aktiveringen af EDS-udstyr, der opfylder norm 3, påvirkes i så alvorlig grad af de restriktioner, der er indført som følge af covid-19-pandemien, at det er nødvendigt at udsætte udløbsdatoen. Da EDS-udstyr, der opfylder norm 3, har en højere ydeevne og detektionskapacitet, hvilket kan bidrage til øget sikkerhed, er Kommissionen og medlemsstaterne fortsat fast besluttet på at fuldføre gennemførelsen af denne teknologi uden yderligere forsinkelser.

(9)

I punkt 12.6.3 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 fastsættes det, at den relevante myndighed kan tillade, at spordetektionsudstyr (ETD-udstyr), som ikke er i overensstemmelse med tillæg 12-L, fortsat kan anvendes indtil den 1. juli 2020. Kapaciteten i en række lufthavne i Unionen til at fuldføre indførelsen af det nye ETD-udstyr påvirkes i så alvorlig grad af virkningerne af de restriktioner, der er indført som følge af covid-19-pandemien, at det er nødvendigt at udsætte ovennævnte dato for at undgå juridiske konsekvenser, uden at der derved skabes en unødig risiko for luftfartssikkerheden.

(10)

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 og (EU) 2019/1583 bør derfor ændres.

(11)

Da visse ACC3-, RA3- og KC3-operatørers EU-status allerede udløb enten i den første fase af den nuværende covid-19-pandemi eller i perioden umiddelbart før, hvor den relevante proces for EU-validering af luftfartssikkerheden skulle iværksættes og gennemføres, bør nærværende forordning have virkning med tilbagevirkende kraft, så de operatører, hvis status allerede er udløbet, kan drage fordel af de foranstaltninger, der fastsættes heri.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning hverken berører de legitime interesser og rettigheder eller begrænser de forventninger, som andre luftfartsselskaber, operatører, enheder eller stater har.

(13)

For at give medlemsstaterne hjemmel til omgående at iværksætte den alternative og fremskyndede procedure for validering og udpegning af operatører i forsyningskæden for varer til Unionen, der er nødvendig for at genoptage fragtflyvninger til Unionen, bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19 i forordning (EF) nr. 300/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

I artikel 2, andet punktum, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/103 ændres datoen »31. december 2020« til »31. december 2021«.

Artikel 3

I nr. 26) i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2019/103 ændres datoerne »31. december 2020« og »30. juni 2023« under punkt 11.1.12 til henholdsvis »31. december 2021« og »30. juni 2024«.

Artikel 4

I artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1583 ændres datoen »31. december 2020« til »31. december 2021«.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 af 5. november 2015 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed (EUT L 299 af 14.11.2015, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/103 af 23. januar 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 med henblik på afklaring, harmonisering og forenkling samt styrkelse af visse specifikke luftfartssikkerhedsforanstaltninger (EUT L 21 af 24.1.2019, s. 13).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1583 af 25. september 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed for så vidt angår cybersikkerhedsforanstaltninger (EUT L 246 af 26.9.2019, s. 15).


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 foretages følgende ændringer:

(1)

Som punkt 6.8.1.7-6.8.1.9 tilføjes følgende:

»6.8.1.7.

I perioden fra den 1. april til den 31. december 2020 kan den kompetente myndighed fravige den procedure, der er fastsat i punkt 6.8.2, og midlertidigt udpege et luftfartsselskab som ACC3 i tilfælde, hvor der af objektive årsager, der er forbundet med covid-19-pandemien, og som ligger uden for luftfartsselskabets ansvar, ikke har kunnet gennemføres en EU-validering af luftfartssikkerheden. Der gælder følgende betingelser for udpegningen:

a)

luftfartsselskabet har aktiv status som ACC3 på den pågældende tredjelandslokalitet eller har haft status som ACC3, der ikke udløb inden den 1. februar 2020

b)

luftfartsselskabet ansøger om den nye status hos den kompetente myndighed, jf. punkt 6.8.1.1, eller den myndighed, der er ansvarlig for den udpegning, der nærmer sig udløb, idet luftfartsselskabet bekræfter, at der foreligger objektive grunde, som ligger uden for dets ansvar, og som hindrer eller forsinker opfyldelsen af kravene i punkt 6.8.2

c)

luftfartsselskabet forelægger et sikkerhedsprogram, der er relevant og fyldestgørende dækker alle punkterne i tillæg 6-G, eller bekræfter, at det nuværende program stadig er tidssvarende

d)

luftfartsselskabet forelægger en underskrevet erklæring, hvori det forpligter sig til at videreføre den fuldstændige og effektive gennemførelse af sikkerhedskravene, på grundlag af hvilken det har opnået den gældende eller udløbne status som ACC3

e)

udpegningen af et luftfartsselskab som ACC3 i henhold til dette punkt gælder for en periode på højst seks måneder regnet fra udløbsdatoen for den gældende eller den foregående udpegning, alt efter hvad der er relevant

f)

ansøgningen, luftfartsselskabets sikkerhedsprogram og forpligtelseserklæringen indgives skriftligt eller i elektronisk format.

6.8.1.8.

Hvis det er relevant, kan den kompetente myndighed aftale med det pågældende luftfartsselskab, at de årlige EU-valideringer af luftfartssikkerheden, der er omhandlet i punkt 6.8.2.2, afsnit 2, litra d), udsættes, idet de tilføjes til det antal valideringer af lufthavne, der skal foretages i det følgende år ifølge luftfartsselskabets køreplan.

6.8.1.9.

I løbet af den midlertidige udpegningsperiode, jf. punkt 6.8.1.7, udfører den kompetente myndighed mindst tre overvågningsaktiviteter i den eller de lufthavn(e) i medlemsstaten, hvortil der ankommer fragt og post fra den pågældende ACC3-lokalitet, for at overvåge overholdelsen af de sikkerhedskontrolforanstaltninger, der anvendes af ACC3-luftfartsselskabet og de RA3- og KC3-enheder, som indgår i dets forsyningskæde. Hvis ACC3-luftfartsselskabet ikke udfører direkte flyvninger til den udpegende medlemsstat, koordineres overvågningen af overholdelsen af kravene med en anden medlemsstat, som ACC3-selskabet flyver til.«

(2)

Følgende tilføjes som punkt 6.8.4.11 og 6.8.4.12:

»6.8.4.11.

I perioden fra den 1. april til den 31. december 2020 kan den kompetente myndighed fravige den procedure, der er fastsat i punkt 6.8.5, og midlertidigt udpege en enhed fra et tredjeland som RA3 eller KC3 i tilfælde, hvor der af objektive årsager, der er forbundet med covid-19-pandemien, og som ligger uden for enhedens ansvar, ikke har kunnet gennemføres en EU-validering af luftfartssikkerheden Der gælder følgende betingelser for udpegningen:

a)

enheden har aktiv status som RA3 eller KC3 eller har haft status som RA3 eller KC3, der ikke udløb inden den 1. februar 2020

b)

enheden ansøger om den nye status hos den kompetente myndighed, der er ansvarlig for den udpegning, der nærmer sig udløb eller er udløbet, idet enheden bekræfter, at der foreligger objektive grunde, som ligger uden for dens ansvar, og som hindrer eller forsinker opfyldelsen af kravene i punkt 6.8.5

c)

enheden forelægger et sikkerhedsprogram, der er relevant og fyldestgørende for de flyvninger, der foretages, eller bekræfter, at det nuværende program stadig er tidssvarende

d)

enheden forelægger en underskrevet erklæring, hvori den forpligter sig til at videreføre den fuldstændige og effektive gennemførelse af sikkerhedskravene, på grundlag af hvilken den har opnået den gældende eller udløbne status som RA3 eller KC3

e)

udpegningen af en enhed som RA3 eller KC3 i henhold til dette punkt gælder for en periode på højst seks måneder regnet fra udløbsdatoen for den gældende eller den foregående udpegning, alt efter hvad der er relevant

f)

ansøgningen, enhedens sikkerhedsprogram og forpligtelseserklæringen indgives skriftligt eller i elektronisk format.

6.8.4.12.

Enheder som omhandlet i punkt 6.8.4.8, hvis status som RA3 eller KC3 udløb i perioden fra 1. februar 2020 til 31. marts 2020, og som af de objektive årsager, der er nævnt i punkt 6.8.4.11, ikke kunne underkastes den EU-validering af luftfartssikkerheden, der er fastsat i punkt 6.8.5, og følgelig ikke kunne udpeges af en kompetent myndighed i henhold til punkt 6.8.4, kan ansøge om en midlertidig udpegning, der foretages af Kommissionen på følgende betingelser:

a)

enheden ansøger Kommissionen om status som RA3 eller KC3, idet den bekræfter, at der foreligger objektive grunde, som ligger uden for dens ansvar, og som hindrer eller forsinker opfyldelsen af kravene i punkt 6.8.5

b)

enheden forelægger en underskrevet erklæring, hvori den forpligter sig til at videreføre den fuldstændige og effektive gennemførelse af sikkerhedskravene, på grundlag af hvilken den havde opnået den udløbne status som RA3 eller KC3, og bekræfter, at dens sikkerhedsprogram stadig er tidssvarende

c)

ansøgningen og forpligtelseserklæringen indgives skriftligt eller i elektronisk format

d)

udpegningen af en enhed som RA3 eller KC3 i henhold til dette punkt gælder for en periode på højst seks måneder regnet fra udløbsdatoen for den foregående udpegning.«

(3)

Punkt 11.1.2 læses således:

»11.1.2.

Personer, som ansættes til at gennemføre eller være ansvarlige for at gennemføre screening, adgangskontrol eller anden sikkerhedskontrol andre steder end i et security-beskyttet område, skal have gennemgået en baggrundskontrol med et tilfredsstillende resultat.

Personer, der har gennemgået en kontrol forud for ansættelsen, skal senest den 30. juni 2021 gennemgå en baggrundskontrol.«

(4)

Punkt 12.4.2.2 læses således:

»12.4.2.2.

Norm 2 udløber den 1. september 2021.«

(5)

Punkt 12.4.2.4 læses således:

»12.4.2.4.

Den kompetente myndighed underretter Kommissionen, når den giver tilladelse til, at EDS-udstyr, der opfylder norm 2, fortsat anvendes efter den 1. september 2021.«

(6)

Punkt 12.4.2.6 læses således:

»12.4.2.6.

Alt EDS-udstyr skal fra og med den 1. september 2021 opfylde norm 3, medmindre punkt 12.4.2.3 finder anvendelse.«

(7)

Punkt 12.6.3 læses således:

»12.6.3.

Den relevante myndighed kan tillade, at ETD-udstyr til partikelprøver, der ikke er certificeret i overensstemmelse med tillæg 12-L, og som er taget i brug før den 1. juli 2014, fortsat kan anvendes indtil den 1. juli 2021.«


Top