EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0857

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/857 af 17. juni 2020 om fastlæggelse af de principper, der skal indgå i kontrakten mellem Europa-Kommissionen og topdomæneadministratoren for topdomænet .eu i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/517 (EØS-relevant tekst)

C/2020/3957

OJ L 195, 19.6.2020, p. 52–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/857/oj

19.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 195/52


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/857

af 17. juni 2020

om fastlæggelse af de principper, der skal indgå i kontrakten mellem Europa-Kommissionen og topdomæneadministratoren for topdomænet .eu i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/517

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/517 af 19. marts 2019 om gennemførelse af topdomænet .eu og dets funktion og om ændring og ophævelse af forordning (EF) nr. 733/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Formålet med denne forordning er at fastlægge de principper, der skal indgå i kontrakten mellem Kommissionen og topdomæneadministratoren om sidstnævntes organisation, administration og forvaltning af topdomænet .eu.

(2)

Topdomæneadministratoren bør forvalte topdomænet .eu på en måde, der styrker Unionens identitet og fremmer Unionens værdier online samt fremmer brugen af topdomænenavnet .eu.

(3)

Med henblik på at øge adgangen til og brugen af topdomænet .eu for så vidt angår alle, der er berettiget til at registrere et .eu-topdomæne, jf. forordning (EU) 2019/517, bør topdomæneadministratoren på Kommissionens anmodning tilbyde registratortjenester til visse udpegede underforsynede geografiske områder i Unionen eller til visse kategorier af brugere, som Kommissionen har udpeget.

(4)

Med henblik på at opfylde de forpligtelser, der er fastsat ved forordning (EU) 2019/517, er det afgørende, at topdomæneadministratoren i samarbejde med Kommissionen og under hensyntagen til udtalelser fra Den Rådgivende Multistakeholdergruppe for .eu, der er oprettet ved forordning (EU) 2019/517, sikrer god forvaltning af topdomænet .eu, når Kommissionen anmoder herom.

(5)

Med henblik på at sikre konkurrenceevnen og udbrede brugen af topdomænet .eu bør topdomæneadministratoren stræbe efter at oparbejde operationel ekspertise og sikre tjenester af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Topdomæneadministratoren bør sikre tillid, sikkerhed og forbrugerbeskyttelse ved at udbrede de nyeste og mest avancerede metoder og teknologier og samarbejde med de kompetente myndigheder.

(6)

Topdomæneadministratoren administrerer sit budget i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. i overensstemmelse med principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Et eventuelt overskud ved regnskabsårets udgang efter dækning af omkostninger og investeringer bør overføres til Unionens budget.

(7)

Topdomæneadministratoren bør sikre sig mod afbrydelser af driften og sikre, at topdomænet .eu fungerer, som det skal. Med henblik herpå bør topdomæneadministratoren have en plan for genopretning af driften, der ajourføres regelmæssigt.

(8)

Topdomæneadministratoren bør fremme Unionens mål inden for internetforvaltning, jf. Rådets konklusioner af 27. november 2014 om internetforvaltning og Kommissionens meddelelse »Internetpolitik og -forvaltning — EU's rolle i udformningen af fremtidens internetforvaltning« (2). På Kommissionens anmodning bør topdomæneadministratoren kunne hensætte en del af regnskabsårets overskud til finansiering af mål inden for internetforvaltning.

(9)

Med henblik på at øge offentlighedens tillid til onlinemiljøet og beskytte legitime rettigheder som fastsat i EU-retten bør topdomæneadministratoren træffe alle nødvendige foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe registreringer, der foretages med spekulation i og misbrug af registreringer for øje. Topdomæneadministratoren bør i den forbindelse samarbejde med Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og andre EU-agenturer.

(10)

Med henblik på at øge slutbrugernes tillid til topdomænet .eu og sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau bør topdomæneadministratoren i forbindelse med leveringen af deres tjenester træffe foranstaltninger til at sikre systemernes cybersikkerhed.

(11)

Topdomæneadministratoren bør have enkle og effektive procedurer til at løse kontraktlige tvister vedrørende .eu-domænenavne.

(12)

Med henblik på at sikre domænesystemets sikkerhed, stabilitet og modstandsdygtighed er det afgørende at have databaser med nøjagtige oplysninger om domænenavne og registreringer og at give lovlig adgang til disse oplysninger i overensstemmelse med Unionens databeskyttelsesregler. Topdomæneadministratoren bør i den forbindelse indsamle WHOIS-data for .eu-topdomænet og garantere disse datas integritet og tilgængelighed samt give lovlig adgang til dem på passende vis og i overensstemmelse med Unionens databeskyttelsesregler. Topdomæneadministratoren bør desuden træffe passende foranstaltninger til at forebygge og rette ukorrekte registreringsoplysninger.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Kommunikationsudvalget (Cocom), der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges de principper, der skal indgå i kontrakten mellem Kommissionen og topdomæneadministratoren, om sidstnævntes organisation, administration og forvaltning af topdomænet .eu i henhold til forordning (EU) 2019/517.

Artikel 2

Fremme af Unionens værdier online

1.   Topdomæneadministratoren skal bidrage til at styrke Unionens identitet og fremme Unionens værdier online. Navnlig skal topdomæneadministratoren gennem sine politikker og interaktioner med registratorer, registranter og andre interesserede parter fremme åbenhed, innovation, flersprogethed og tilgængelighed, ytrings- og informationsfriheden, respekt for menneskerettighederne og retssikkerheden og træffe foranstaltninger til at fremme brugernes sikkerhed online og til at respektere brugernes privatliv.

2.   Topdomæneadministratoren skal aktivt fremme brugen af alle Unionens officielle sprog.

Artikel 3

Fremme af topdomænet .eu

1.   Med henblik på at støtte det digitale indre marked, opbygge en europæisk onlineidentitet og tilskynde til grænseoverskridende onlineaktiviteter skal topdomæneadministratoren udbrede kendskabet til og fremme brugen af topdomænet .eu i hele Unionen.

2.   Med henblik på at fremme brugen af topdomænet .eu i visse udpegede underforsynede geografiske områder i Unionen eller blandt visse kategorier af registranter skal topdomæneadministratoren på Kommissionens anmodning fungere som registrator og levere tjenester vedrørende domænenavneregistrering direkte til registranter. Denne aktivitet skal være begrænset til de geografiske områder og de kategorier af registranter, som Kommissionen har udpeget.

3.   Topdomæneadministratoren skal fremme brugen af topdomænet .eu i alle dets tilgængelige varianter og på alle europæiske sprog.

Artikel 4

God virksomhedsførelse

1.   Topdomæneadministratoren skal sikre god forvaltning af topdomænet .eu. Topdomæneadministratorens interne forvaltningsstruktur skal sikre en bred repræsentation af de interesserede parter, produktivitet, effektivitet, ansvarlighed, gennemsigtighed og modtagelighed.

2.   Med henblik på at justere eller forbedre topdomæneadministratorens organisation, administration og forvaltning af topdomænet .eu skal denne søge rådgivning hos, samarbejde med og gennemføre specifikke instrukser fra Kommissionen vedrørende topdomænet .eu og tage hensyn til udtalelser fra Den Rådgivende Multistakeholdergruppe for .eu, når Kommissionen anmoder herom.

Artikel 5

God forvaltning

1.   Topdomæneadministratoren skal forvalte topdomænet .eu i offentlighedens interesse med henblik på at øge offentlighedens tillid til onlinemiljøet.

2.   Topdomæneadministratoren skal stræbe efter at oparbejde operationel ekspertise og sikre tjenester af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.

3.   Topdomæneadministratoren skal gennemføre procedurer til at sikre, at forvaltningen og administrationen af topdomænet .eu overholder principperne om gennemsigtighed, sikkerhed, stabilitet, forudsigelighed, pålidelighed, tilgængelighed, effektivitet, ikkediskrimination, rimelige konkurrencevilkår og forbrugerbeskyttelse i henhold til EU-retten.

4.   Topdomæneadministratoren skal vedtage procedurer til at sikre, at denne leverer tjenester og information til registratorerne på samme betingelser og af samme kvalitet, som anvendes i forbindelse med levering til topdomæneadministratorens egne tilsvarende tjenester, jf. artikel 3, stk. 2.

5.   Topdomæneadministratoren skal forvalte topdomænet .eu i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning. Topdomæneadministratoren skal på Kommissionens anmodning fremlægge dokumentation for overholdelse af disse principper, navnlig hvad angår tildelingen af finansielle og menneskelige ressourcer i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten. Topdomæneadministratoren skal stille sig til rådighed for en ekstern audit mindst hvert andet år.

6.   Topdomæneadministratoren skal tilbyde sine tjenester på alle Unionens officielle sprog.

Artikel 6

Sikkerhed og forbrugerbeskyttelse

1.   Topdomæneadministratoren skal sikre et højt sikkerhedsniveau for de net- og informationssystemer, som denne anvender i forbindelse med forvaltningen af topdomænet .eu forvaltes. Topdomæneadministratoren skal i den forbindelse anvende særlige politikker og overholde den nyeste praksis for risikostyring af cybersikkerheden.

2.   Topdomæneadministratoren skal vedtage en plan for sikring og genopretning af driften efter forudgående skriftlig aftale med Kommissionen. Topdomæneadministratoren skal regelmæssigt ajourføre denne plan efter forudgående skriftlig aftale med Kommissionen.

3.   Topdomæneadministratoren skal:

a)

udstyre registratorer og registranter med de nyeste og mest avancerede værktøjer og teknologier, så de kan beskytte dem selv mod cybersikkerhedstrusler

b)

anvende avancerede metoder til at forebygge misbrug af registreringer.

Artikel 7

Gebyrer og overskud

1.   Topdomæneadministratoren skal på forhånd meddele Kommissionen, hvilke gebyrer det er hensigten at opkræve for registrering af et .eu-domænenavn, og hvordan disse afspejler de påløbne omkostninger. Gebyrerne offentliggøres af topdomæneadministratoren.

2.   Ved regnskabsårets slutning skal topdomæneadministratoren overføre et eventuelt bogført overskud, som ikke investeres i at forbedre topdomæneadministratorens tjenester eller fremme Unionens mål inden for internetforvaltning, til Unionens budget.

3.   Topdomæneadministratoren skal meddele Kommissionen de beløb, der forventes afsat til investeringer, og som dermed forventes at blive fratrukket det mulige overskud, der skal overføres til Unionens budget.

Artikel 8

Internetforvaltning

1.   Topdomæneadministratoren skal fremme Unionens mål inden for internetforvaltning. Topdomæneadministratoren skal i den forbindelse samarbejde med Kommissionen og tage hensyn til udtalelser fra Den Rådgivende Multistakeholdergruppe for .eu, når Kommissionen anmoder om herom.

2.   På Kommissionens anmodning skal topdomæneadministratoren afsætte en del af overskuddet fra topdomænet .eu til fremme af Unionens mål inden for internetforvaltning.

3.   Topdomæneadministratoren skal have en detaljeret plan for finansieringen af mål inden for internetforvaltning. Topdomæneadministratoren skal vedtage denne plan efter forudgående skriftlig aftale med Kommissionen.

Artikel 9

Spekulation i og misbrug af registreringer

1.   Topdomæneadministratoren skal anvende politikker og procedurer til aktivt at afbøde spekulation i og misbrug af registreringer af .eu-domænenavne, jf. artikel 11, stk. 1, litra b), c) og e), i forordning (EU) 2019/517. Topdomæneadministratoren skal i den forbindelse samarbejde med Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og andre EU-agenturer.

2.   Topdomæneadministratoren skal tage højde for intellektuelle ejendomsrettigheder som defineret i Erklæring fra Kommissionen 2005/295/EF (4), herunder ophavsrettigheder, varemærker og geografiske betegnelser indrømmet i EU-retten eller national ret, samt følgende rettigheder, forudsat at de er beskyttet i henhold til national ret i den medlemsstat, de indehaves i: ikkeregistrerede varemærker, handelsnavne, firmamærker og -navne, navne på selskaber, efternavne samt titler på beskyttede litterære værker og kunstværker, når disse titler har et vist særpræg.

3.   Med henblik på at afbøde spekulation i og misbrug af registreringer af .eu-domænenavne skal topdomæneadministratoren anvende politikker og procedurer, der sikrer, at registreringsoplysningerne er nøjagtige, navnlig de oplysninger, der identificerer registranterne. Topdomæneadministratoren skal sikre, at registranterne forvalter deres registreringer i overensstemmelse med principperne om datasikkerhed og -nøjagtighed og i henhold til EU-retten.

4.   Topdomæneadministratoren skal anvende politikker og procedurer for registreringsanmodninger, for kontrol af kriterierne for registrering og for kontrol af registranters oplysninger, som sikrer, at enhver kontrol af disse oplysninger finder sted før eller efter registreringen på topdomæneadministratorens initiativ eller som følge af en tvist vedrørende registreringen af det pågældende domænenavn.

Artikel 10

Tilbagekaldelse af domænenavne

1.   Topdomæneadministratoren skal gennemføre politikker og procedurer for tilbagekaldelse af domænenavne på eget initiativ, jf. artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2019/517, eller ved hjælp af de fornødne udenretslige eller retslige procedurer. Navnlig skal topdomæneadministratoren tilbagekalde domænenavne, som er blevet registreret uden rettigheder eller legitim interesse i navnet, eller som anvendes i ond tro.

2.   Proceduren for tilbagekaldelse af domænenavne skal omfatte underretning af domænenavnsindehaveren og give indehaveren mulighed for at træffe passende foranstaltninger.

Artikel 11

Alternativ tvistbilæggelsesprocedure

1.   Topdomæneadministratoren skal tilbyde enkle, tilgængelige, effektive og ensartede procedurer til at løse tvister vedrørende registrering af .eu-domænenavne.

2.   De regler om procedurer for alternativ tvistbilæggelse, som topdomæneadministratoren vedtager, skal overholde Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU (5). De skal tage hensyn til den bedste internationale praksis på området, herunder de relevante henstillinger fra Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO), og de skal overholde ensartede procedureregler, som er i overensstemmelse med reglerne i ICANN's Uniform Domain Name Dispute-Resolution Policy.

3.   Topdomæneadministratoren kan udvælge velansete udbydere af alternativ konfliktløsning, der har den nødvendige ekspertise. Udvælgelsesproceduren skal være åben, gennemsigtig og ikkediskriminerende. Listen over disse leverandører offentliggøres af topdomæneadministratoren.

Artikel 12

Database over domænenavne og registreringsoplysninger

1.   Topdomæneadministratoren skal anvende politikker og procedurer, der sikrer, at WHOIS-databasen indeholder nøjagtige og ajourførte oplysninger, og at offentliggørelsen af og adgangen til disse data er i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesregler.

2.   Forsætlig indgivelse af fejlagtige oplysninger er tilstrækkeligt til, at betingelserne for registrering af domænenavnet kan anses for overtrådt.

Artikel 13

Samarbejde med de kompetente myndigheder

1.   Topdomæneadministratoren skal samarbejde med de kompetente myndigheder om at bekæmpe cyberkriminalitet. Topdomæneadministratoren skal også samarbejde med de kompetente myndigheder og offentlige og private organer om at bekæmpe spekulation i og misbrug af registreringer, om cybersikkerhed og informationssikkerhed, om forbrugerbeskyttelse og om beskyttelse af grundlæggende rettigheder. Topdomæneadministratoren skal give de kompetente myndigheder og offentlige organer adgang til oplysninger i henhold til EU-retten samt national ret, der overholder EU-retten, herunder afgørelser fra domstole eller kompetente myndigheder med relevante beføjelser.

2.   Topdomæneadministratoren skal fastlægge procedurer til fremme af samarbejdet med de kompetente myndigheder og offentlige og private organer.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 91 af 29.3.2019, s. 25.

(2)  COM(2014) 72.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 af 11. december 2018 om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (EUT L 321 af 17.12.2018, s. 36).

(4)  Erklæring fra Kommissionen om artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder EUT L 94 af 13.4.2005, s. 37.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 63).


Top