EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0781

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/781 af 12. juni 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 for så vidt angår anvendelsesdatoerne og visse overgangsbestemmelser efter forlængelse af fristen for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 (EØS-relevant tekst)

C/2020/3748

OJ L 188, 15.6.2020, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/781/oj

15.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 188/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/781

af 12. juni 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 for så vidt angår anvendelsesdatoerne og visse overgangsbestemmelser efter forlængelse af fristen for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (1), særlig artikel 21, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv (EU) 2016/797 blev ændret ved direktiv (EU) 2020/700 (2) for at give medlemsstaterne mulighed for at forlænge fristen for at sætte de nationale love og administrative bestemmelser i kraft, der er nødvendige for at efterkomme bestemmelserne i artikel 57, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797.

(2)

Vurderingen af ansøgninger om en typegodkendelse eller en køretøjsomsætningstilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF (3), hvor den relevante tilladelse skulle udstedes inden den 16. juni 2020, kan blive forsinket på grund af covid-19-udbruddet. I de medlemsstater, der har underrettet Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797, og hvor direktiv (EU) 2016/797 skal anvendes fra den 16. juni 2020, bør den nationale sikkerhedsmyndighed på ansøgerens anmodning derfor fortsætte vurderingen efter denne dato. Den nationale sikkerhedsmyndighed bør afslutte denne vurdering og udstede tilladelsen inden den 30. oktober 2020.

(3)

For så vidt angår de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen om, at de har til hensigt at forlænge gennemførelsesperioden for direktiv (EU) 2016/797 i henhold til direktivets artikel 57, stk. 2a, bør anvendelsen af visse bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 (4) udsættes og anvendes fra den 31. oktober 2020. Overgangsbestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 bør også tilpasses.

(4)

Ansøgere kan have udarbejdet ansøgninger i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 med henblik på den nuværende ansøgningsfrist. I henhold til både direktiv 2008/57/EF og direktiv (EU) 2016/797 skal køretøjerne opfylde de tekniske specifikationer for interoperabilitet, de relevante nationale forskrifter og de væsentlige krav. Ansøgninger, der er udarbejdet i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2018/545, bør indeholde al den dokumentation, der er nødvendig for ibrugtagning af køretøjer i overensstemmelse med direktiv 2008/57/EF eller omsætning af køretøjer i overensstemmelse med direktiv (EU) 2016/797. Ansøgerne bør derfor kunne indgive ansøgninger, der indeholder dokumentation i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/545, til de nationale sikkerhedsmyndigheder i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797. De nationale sikkerhedsmyndigheder bør acceptere disse ansøgninger uden at kræve en revideret ansøgning.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797.

(7)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør forordningen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes nr. 17) således:

»17)

»relevant dato«: den 16. juni 2019 for de medlemsstater, der ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797 om, at de har forlænget gennemførelsesperioden for nævnte direktiv. Den 16. juni 2020 for de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797 om, at de har forlænget gennemførelsesperioden for nævnte direktiv, og som ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797. Den 31. oktober 2020 for de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797 om, at de har forlænget gennemførelsesperioden for nævnte direktiv yderligere.«

2)

I artikel 55 foretages følgende ændringer:

a)

Som stk. 4a indsættes:

»4a.   Uanset stk. 1-4 skal den nationale sikkerhedsmyndighed i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797, og hvor direktiv (EU) 2016/797 anvendes fra den 16. juni 2020, på ansøgerens anmodning fortsætte vurderingen af ansøgninger om en typegodkendelse og/eller køretøjsomsætningstilladelse i overensstemmelse med direktiv 2008/57/EF efter den 16. juni 2020, forudsat at den udsteder typegodkendelsen og/eller køretøjsomsætningstilladelsen inden den 30. oktober 2020.

Når en national sikkerhedsmyndighed konstaterer, at den ikke vil kunne udstede en typegodkendelse og/eller køretøjsomsætningstilladelse inden den 30. oktober 2020, underretter den straks ansøgeren og agenturet herom, og stk. 2-4 finder anvendelse.«

b)

Som stk. 5a indsættes:

»5a.   En typegodkendelse og/eller køretøjsomsætningstilladelse udstedt af agenturet mellem den 16. juni 2020 og den 30. oktober 2020 omfatter ikke nettet eller nettene i de medlemsstater, der har indgivet underretning til agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797. De nationale sikkerhedsmyndigheder i de medlemsstater, der har indgivet en sådan underretning, skal:

a)

behandle en typegodkendelse udstedt af agenturet som svarende til den godkendelse af køretøjstyper, der udstedes i henhold til artikel 26 i direktiv 2008/57/EF, og anvende artikel 26, stk. 3, i direktiv 2008/57/EF, for så vidt angår denne køretøjstype

b)

acceptere en køretøjstilladelse udstedt af agenturet som svarende til den første tilladelse udstedt i henhold til artikel 22 eller 24 i direktiv 2008/57/EF og udstede en supplerende tilladelse i henhold til artikel 23 eller 25 i direktiv 2008/57/EF.«

c)

Stk. 6 affattes således:

»6.   I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, litra a), stk. 5 og 5a, samarbejder og koordinerer den nationale sikkerhedsmyndighed med agenturet med henblik på at foretage vurderingen af de elementer, der er angivet i artikel 21, stk. 5, litra a), i direktiv (EU) 2016/797.«

d)

Som stk. 7a tilføjes:

»7a.   Godsvogne, som er i overensstemmelse med punkt 7.1.2 i bilaget til TSI'en for godsvogne, forordning (EU) nr. 321/2013, og som har en køretøjsomsætningstilladelse, behandles mellem den 16. juni 2020 og den 30. oktober 2020 som køretøjer med ibrugtagningstilladelse i henhold til direktiv 2008/57/EF af medlemsstater, der har indgivet underretning til agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797.«

e)

Som stk. 8 indsættes:

»8.   Mellem den 16. juni 2020 og den 30. oktober 2020 kan ansøgere om en tilladelse til ibrugtagning af et køretøj eller om en typegodkendelse i henhold til direktiv 2008/57/EF i de medlemsstater, der har indgivet underretning til agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797, indsende et dossier om køretøjet eller køretøjstypen, der er udarbejdet i henhold til artikel 29, stk. 1, og artikel 30, stk. 1, og i overensstemmelse med bilag I.

Ansøgninger om en tilladelse til ibrugtagning af et køretøj eller om en typegodkendelse i overensstemmelse med denne forordning accepteres af den nationale sikkerhedsmyndighed i henhold til direktiv 2008/57/EF.«

3)

Artikel 56, stk. 2, erstattes af følgende:

»Den anvendes fra den 16. juni 2019 i de medlemsstater, der ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797.

Den anvendes fra den 16. juni 2020 i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797, og som ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797.

Artikel 55, stk. 5a og 7a, anvendes fra den 16. juni 2020 i alle medlemsstater.

Artikel 55, stk. 8, anvendes fra den 16. juni 2020 i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797.

Denne forordning anvendes i alle medlemsstater fra den 31. oktober 2020.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 138 af 26.5.2016, s. 44.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/700 af 25. maj 2020 om ændring af direktiv (EU) 2016/797 og (EU) 2016/798 for så vidt angår forlængelsen af deres gennemførelsesperioder (EUT L 165 af 27.5.2020, s. 27).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 af 4. april 2018 om praktiske bestemmelser for jernbanekøretøjsgodkendelses- og jernbanekøretøjstypegodkendelsesprocessen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 (EUT L 90 af 6.4.2018, s. 66).


Top