EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0780

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/780 af 12. juni 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 445/2011 og s gennemførelsesforordning (EU) 2019/779 for så vidt angår foranstaltninger til forlængelse af gyldigheden af visse certifikater for jernbaneenheder med ansvar for vedligeholdelse og visse overgangsbestemmelser som følge af covid-19-pandemien (EØS-relevant tekst)

C/2020/3745

OJ L 188, 15.6.2020, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/780/oj

15.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 188/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/780

af 12. juni 2020

om ændring af forordning (EU) nr. 445/2011 og s gennemførelsesforordning (EU) 2019/779 for så vidt angår foranstaltninger til forlængelse af gyldigheden af visse certifikater for jernbaneenheder med ansvar for vedligeholdelse og visse overgangsbestemmelser som følge af covid-19-pandemien

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 af 11. maj 2016 om jernbanesikkerhed (1), særlig artikel 14, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaterne har underrettet Kommissionen om vanskeligheder med hensyn til at forny visse certifikater for jernbaneenheder med ansvar for vedligeholdelse (»ECM«) som følge af foranstaltningerne efter covid-19-pandemien.

(2)

På grund af de foranstaltninger, som covid-19-pandemien har nødvendiggjort, og som blev gennemført i nogle medlemsstater med virkning fra den 1. marts 2020, er det måske ikke muligt at forny de ECM-certifikater eller certifikater til outsourcede vedligeholdelsesopgaver, der er udstedt for godsvogne i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 445/2011 (2), og hvis gyldighed lige er udløbet eller er ved at udløbe. Navnlig vil ECM-certificeringsorganer måske ikke være i stand til at udføre alt det indledende arbejde, der kræves for rettidigt at forny et ECM-certifikat eller certifikat til outsourcede vedligeholdelsesopgaver i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 445/2011 eller, fra den 16. juni 2020, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/779 (3).

(3)

For at sikre driftskontinuiteten bør gyldigheden af ECM-certifikater og certifikater til outsourcede vedligeholdelsesopgaver, der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 445/2011, og som udløber mellem den 1. marts 2020 og den 31. august 2020, forlænges med yderligere seks måneder. Dette bør ikke berøre anvendelsen af artikel 7, stk. 7, i forordning (EU) nr. 445/2011, når et certificeringsorgan konstaterer, at en enhed med ansvar for vedligeholdelse ikke længere opfylder de krav, der fandt anvendelse ved udstedelsen af ECM-certifikatet eller certifikatet til outsourcede vedligeholdelsesopgaver.

(4)

Som følge af covid-19-pandemien er det hensigtsmæssigt at give mere tid til gennemførelsen af kravene til sikkerhedskritiske komponenter og anvendelsen af den nye ordning på andre køretøjer end godsvogne. Overgangsbestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2019/779 bør derfor tilpasses.

(5)

Forordning (EU) nr. 445/2011 og gennemførelsesforordning (EU) 2019/779 bør derfor ændres.

(6)

Siden den 1. marts 2020 kan gyldigheden af visse ECM-certifikater allerede være udløbet. For at undgå retsusikkerhed bør forlængelsen af ECM-certifikaternes gyldighed derfor gælde fra den 1. marts 2020.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 (4).

(8)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør forordningen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 445/2011 affattes artikel 7, stk. 4, således:

»4.

Et ECM-certifikat er gyldigt i højst fem år, jf. dog bestemmelserne i artikel 15, stk. 6, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/779 (*1). Indehaveren af certifikatet underretter hurtigst muligt certificeringsorganet om alle væsentlige ændringer i de forhold, der var gældende, da det oprindelige certifikat blev tildelt, med henblik på at give certificeringsorganet mulighed for at beslutte, om certifikatet skal ændres, fornys eller tilbagekaldes.

Artikel 2

I gennemførelsesforordning (EU) 2019/779 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 15, stk. 5, affattes således:

»5.

Alle enheder med ansvar for vedligeholdelse af andre køretøjer end godsvogne og køretøjer som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/798, der ikke er omfattet af stk. 2-4, skal overholde denne forordning senest den 16. juni 2022.«

2)

I artikel 15 tilføjes som stk. 6:

»6.

Gyldigheden af ECM-certifikater og certifikater til outsourcede vedligeholdelsesopgaver, der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 445/2011, og som udløber mellem den 1. marts 2020 og den 31. august 2020, forlænges med yderligere seks måneder, jf. dog eventuelle procedurer, som certificeringsorganet måtte følge i henhold til bestemmelserne i nævnte forordnings artikel 7, stk. 7.«

3)

Artikel 17, stk. 2, affattes således:

 

»Den anvendes fra den 16. juni 2020. Artikel 4 anvendes dog fra den 16. juni 2021, og artikel 15, stk. 6, anvendes fra den 1. marts 2020.«

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 138 af 26.5.2016, s. 102.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 445/2011 af 10. maj 2011 om en ordning for certificering af enheder med ansvar for vedligeholdelse af godsvogne og om ændring af forordning (EF) nr. 653/2007 (EUT L 122 af 11.5.2011, s. 22).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/779 af 16. maj 2019 om nærmere bestemmelser om en ordning for certificering af enheder med ansvar for vedligeholdelse af køretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 445/2011 (EUT L 139 I af 27.5.2019, s. 360).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (EUT L 138 af 26.5.2016, s. 44).


Top