EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0778

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/778 af 12. juni 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/773 for så vidt angår anvendelsesdatoerne efter forlængelse af fristen for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 (EØS-relevant tekst)

C/2020/3741

OJ L 188, 15.6.2020, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/778/oj

15.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 188/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/778

af 12. juni 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/773 for så vidt angår anvendelsesdatoerne efter forlængelse af fristen for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (1), særlig artikel 5, stk. 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv (EU) 2016/797 blev ændret ved direktiv (EU) 2020/700 (2) for at give medlemsstaterne mulighed for at forlænge fristen for at sætte de nationale love og administrative bestemmelser i kraft, der er nødvendige for at efterkomme bestemmelserne i artikel 57, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797.

(2)

For så vidt angår de medlemsstater, der har underrettet Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) og Kommissionen om, at de har til hensigt at forlænge gennemførelsesperioden for direktiv (EU) 2016/797 i henhold til direktivets artikel 57, stk. 2a, bør anvendelsen af visse bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/773 (3) udsættes til den 31. oktober 2020.

(3)

Som følge af foranstaltningerne efter covid-19-pandemien kunne aktiviteterne vedrørende udfasningen af nationale forskrifter om slutsignalet på et godstog ikke udføres som planlagt. Medlemsstaterne bør have yderligere tre måneder til at indgive en rapport til Kommissionen om deres anvendelse af reflekterende plader som omhandlet i punkt 4.2.2.1.3.2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2019/773. Fristen for revision af specifikationerne med henblik på harmonisering af kravene til slutsignalet på et godstog i hele Unionen bør tilpasses i overensstemmelse hermed.

(4)

Gennemførelsesforordning (EU) 2019/773 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797.

(6)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør forordningen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2019/773 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6, stk. 5, affattes således:

»Afsnit 4.2.2.5 og tillæg D1 til bilaget til denne forordning finder anvendelse fra den 16. juni 2020 i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797, og som ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797.

Afsnit 4.2.2.5 og tillæg D1 til bilaget til denne forordning finder anvendelse fra den 31. oktober 2020 i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797.«

2)

I afsnittet efter »Rapporter:« i punkt 4.2.2.1.3.2 i bilaget ændres datoen »30. september 2020« til »31. december 2020«.

3)

I afsnittet efter »Afvikling:« i punkt 4.2.2.1.3.2 i bilaget ændres datoen »31. marts 2021« til »30. juni 2021«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 138 af 26.5.2016, s. 44.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/700 af 25. maj 2020 om ændring af direktiv (EU) 2016/797 og (EU) 2016/798 for så vidt angår forlængelsen af deres gennemførelsesperioder (EUT L 165 af 27.5.2020, s. 27).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/773 af 16. maj 2019 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union og om ophævelse af afgørelse 2012/757/EU (EUT L 139 I af 27.5.2019, s. 5).


Top