EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0772

Kommissionens forordning (EU) 2020/772 af 11. juni 2020 om ændring af bilag I, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår foranstaltninger til udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier hos geder og udryddelsestruede racer (EØS-relevant tekst)

C/2020/3690

OJ L 184, 12.6.2020, p. 43–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/772/oj

12.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/43


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/772

af 11. juni 2020

om ændring af bilag I, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår foranstaltninger til udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier hos geder og udryddelsestruede racer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig artikel 23, stk. 1, og artikel 23a, litra m), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 999/2001 fastsættes der regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (»TSE«) hos dyr.

(2)

Ved kapitel B i bilag VII til samme forordning fastsættes der foranstaltninger, som skal træffes efter bekræftelse af forekomst af et tilfælde af TSE hos kvæg, får og geder. Hvis der konstateres et klassisk scrapie-tilfælde hos får eller geder, skal bedriften være undergivet betingelserne i et af de tre alternativer i bilag VII, kapitel B, punkt 2.2.2.

(3)

Alternativ 2 kræver, at alle får og geder, som findes på bedriften, slås ned og destrueres fuldstændig, undtagen får med en prionproteingenotype, der er resistent over for klassisk scrapie.

(4)

Den 5. juli 2017 vedtog Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) en videnskabelig udtalelse (2) om genetisk resistens over for TSE hos geder. Ifølge EFSA's udtalelse er felt- og forsøgsdata robuste nok til at konkludere, at K222-, D146- og S146-alleler giver genetisk resistens over for klassisk scrapie-stammer, der vides at forekomme naturligt hos EU's gedepopulation. Det konkluderes i EFSA's udtalelse, at udbrudshåndtering af klassisk scrapie hos gedebesætninger kan være baseret på valget af genetisk resistente dyr, som det p.t. er fastsat i forordning (EF) nr. 999/2001 for fårs vedkommende.

(5)

Kapitel B i bilag VII til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres for at indføre muligheden for at begrænse nedslagning og destruktion af geder til de dyr, der er modtagelige for klassisk scrapie. Medlemsstaterne bør i hvert enkelt tilfælde afgøre, hvilke dyr der bør fritages for nedslagning og destruktion i henhold til deres genetiske resistens over for sygdommen.

(6)

I EFSA's udtalelse understreges det, at resistensavl ganske vist kan være et effektivt redskab til bekæmpelse af klassisk scrapie hos geder, men et stort selektionspres vil på grund af den lave forekomst af disse alleler hos de fleste racer kunne have en negativ virkning på den genetiske diversitet. I udtalelsen anbefales det derfor, at foranstaltninger til opbygning af genetisk resistens hos en gedebestand vedtages på medlemsstatsniveau alt efter den pågældende race (3). Medlemsstaterne bør derfor kunne udforme deres avlsstrategi på baggrund af hyppigheden af forekomsten af alleler, der giver genetisk baseret resistens over for klassisk scrapie i deres gedebestand.

(7)

På baggrund af EFSA's anbefalinger bør medlemsstaterne i tilfælde af et udbrud af scrapie på en bedrift med geder på baggrund af avlsstrategien træffe særlige foranstaltninger, som skal gennemføres for at opbygge genetisk resistens hos bedriftens gedebestand.

(8)

Rådets direktiv 89/361/EØF (4) er blevet ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 (5) fra den 1. november 2018. I nævnte forordning, artikel 2, nr. 24), er der fastsat en definition af »udryddelsestruet race«, nemlig en lokal race, der er anerkendt af en medlemsstat som udryddelsestruet, og som er genetisk tilpasset et eller flere traditionelle produktionssystemer eller -miljøer i denne medlemsstat, og hvis status som udryddelsestruet er fastslået videnskabeligt af et organ, der besidder de nødvendige færdigheder og den nødvendige viden med hensyn til udryddelsestruede racer.

(9)

Punkt 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres, og desuden bør henvisningerne til direktiv 89/361/EØF i kapitel B i bilag VII og kapitel A i bilag VIII til samme forordning ændres til henvisninger til forordning (EU) 2016/1012, og udtrykket »lokal racer, der er i fare for at gå tabt for landbruget«, som fastsat i artikel 7, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 807/2014 (6), ændres til udtrykket »udryddelsestruet race« som defineret i artikel 2, nr. 24), i forordning (EU) 2016/1012.

(10)

Bilag I, VII og VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I, VII og VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2017;15(8):4962.

(3)  EFSA Journal 2017;15(8):4962, s. 4.

(4)  Rådets direktiv 89/361/EØF af 30. maj 1989 om racerene avlsfår og -geder (EFT L 153 af 6.6.1989, s. 30).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 af 8. juni 2016 om zootekniske og genealogiske betingelser for avl, handel med og indførsel til Unionen af racerene avlsdyr, hybridavlssvin og avlsmateriale herfra og om ændring af forordning (EU) nr. 652/2014, Rådets direktiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og ophævelse af visse retsakter på området for dyreavl (»dyreavlsforordning«) (EUT L 171 af 29.6.2016, s. 66).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 807/2014 af 11. marts 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om indførelse af overgangsbestemmelser (EUT L 227 af 31.7.2014, s. 1).


BILAG

I bilag I, VII og VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I, punkt 1, ændres således:

a)

Indledningen affattes således:

»1.

Ved anvendelsen af denne forordning gælder følgende definitioner i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (*1), Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (*2), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (*3), Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 767/2009 (*4), Rådets direktiv 2006/88/EF (*5) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 (*6):

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1)."

(*2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1)."

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1)."

(*4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1)."

(*5)  Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14)."

(*6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 af 8. juni 2016 om zootekniske og genealogiske betingelser for avl, handel med og indførsel til Unionen af racerene avlsdyr, hybridavlssvin og avlsmateriale herfra og om ændring af forordning (EU) nr. 652/2014, Rådets direktiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og ophævelse af visse retsakter på området for dyreavl (»dyreavlsforordning«) (EUT L 171 af 29.6.2016, s. 66).«"

b)

Følgende tilføjes som nyt litra f):

»f)

definitionen af »udryddelsestruet race« i artikel 2, nr. 24), i forordning (EU) 2016/1012.«

2)

I bilag VII, kapitel B, foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 2.2.2., indledende afsnit, affattes således:

»Hvis BSE og atypisk scrapie kan udelukkes i overensstemmelse med de laboratoriemetoder og protokoller, der er fastsat i bilag X, kapitel C, del 3, punkt 3.2, er bedriften undergivet betingelserne i litra a). Derudover og i henhold til afgørelse truffet af den medlemsstat, der er ansvarlig for bedriften, er bedriften undergivet betingelserne under enten alternativ 1 i litra b) eller alternativ 2 i litra c) eller alternativ 3 i litra d). Hvis en bedrift har en blandet besætning af får og geder, kan den medlemsstat, der er ansvarlig for bedriften, beslutte at anvende betingelserne under et af alternativerne på fårene på bedriften og betingelserne under et andet alternativ på gederne på bedriften:«.

b)

Punkt 2.2.2, litra b), næstsidste afsnit, affattes således:

»Flytning af de dyr, der er nævnt i nr. i) og ii), fra bedriften til slagteriet er tilladt.«

c)

Punkt 2.2.2, litra c), affattes således:

»c)

Alternativ 2 — kun nedslagning og fuldstændig destruktion af modtagelige dyr

Bestemmelse af prionproteingenotypen hos alle får og geder, som findes på bedriften, undtagen lam og gedekid under tre måneder, forudsat at de slagtes til konsum, senest når de er tre måneder gamle.

Omgående nedslagning og fuldstændig destruktion af alle får og/eller geder, embryoner og æg, som er identificeret ved den undersøgelse, der er nævnt i punkt 1, litra b), andet og tredje led, med undtagelse af:

avlsvæddere af ARR/ARR-genotypen

avlsmoderfår med mindst én ARR-allel og ingen VRQ-allel og, når sådanne avlsmoderfår er drægtige på tidspunktet for undersøgelsen, de lam, der efterfølgende fødes, hvis deres genotype opfylder kravene i dette afsnit

får med mindst én ARR-allel, som udelukkende er bestemt til konsum

geder, som med mindst én af følgende alleler: K222, D146 og S146

hvis den medlemsstat, der er ansvarlig for bedriften, beslutter det, lam og gedekid under tre måneder, forudsat at de slagtes til konsum, senest når de er tre måneder gamle.

Dyr på over 18 måneder, som slås ned med henblik på destruktion, undersøges for forekomst af TSE i overensstemmelse med de laboratoriemetoder og protokoller, der er fastsat i bilag X, kapitel C, del 3, punkt 3.2, som fastsat i bilag III, kapitel A, del II, punkt 5.

Uanset betingelserne fastsat under alternativ 2, første og andet afsnit, kan medlemsstaterne i stedet beslutte at gennemføre de foranstaltninger, der er nævnt i nr. i), ii) eller iii):

i)

at lade slagtning til konsum træde i stedet for nedslagning og fuldstændig destruktion af dyr som omhandlet under alternativ 2, andet afsnit, under forudsætning af:

at dyrene slagtes til konsum på området for den medlemsstat, der er ansvarlig for bedriften

at alle dyr over 18 måneder, som slagtes med henblik på konsum, undersøges for forekomst af TSE i overensstemmelse med de laboratoriemetoder og protokoller, der er fastsat i bilag X, kapitel C, del 3, punkt 3.2.

ii)

at udskyde genotypebestemmelsen og den efterfølgende nedslagning og fuldstændige destruktion eller slagtning til konsum af dyrene som omhandlet under alternativ 2, andet afsnit, i en periode på højst tre måneder. Denne fravigelse kan finde anvendelse i situationer, hvor indekstilfældet bekræftes tæt på starten af læmningssæsonen, under forudsætning af at moderfår og/eller geder og deres nyfødte har været holdt adskilt fra får og/eller geder fra andre bedrifter i hele perioden.

iii)

at udskyde den nedslagning og fuldstændige destruktion eller slagtning til konsum af de dyr, der er omhandlet under alternativ 2, andet afsnit, i en periode på højst tre år efter datoen for bekræftelsen af indekstilfældet, i fåreflokke og på bedrifter, hvor får og geder holdes sammen. Fravigelsen i dette afsnit anvendes kun i tilfælde, hvor den medlemsstat, der er ansvarlig for bedriften, skønner, at den epidemiologiske situation ikke kan håndteres uden nedslagning af de pågældende dyr, men at dette ikke kan finde sted umiddelbart på grund af det lave resistensniveau i fåre- og gedebestanden på bedriften kombineret med andre hensyn, herunder økonomiske faktorer. Andre avlsvæddere end væddere af ARR/ARR-genotypen slås ned eller kastreres omgående. Alle mulige foranstaltninger gennemføres for hurtigt at opbygge genetisk resistens i fåre- og/eller gedebestanden på bedriften, herunder gennem fornuftig avling og aflivning af moderfår for at øge ARR-allelens frekvens og fjerne VRQ-allelen, og avl af bukke med K222-, D146- eller S146-alleler. Den medlemsstat, der er ansvarlig for bedriften, sikrer, at antallet af dyr, der skal slås ned ved udløbet af udsættelsesperioden, ikke er større end umiddelbart efter, at indekstilfældet blev bekræftet. I tilfælde af anvendelsen af fravigelsen i dette afsnit gælder foranstaltningerne i punkt 4 på bedriften indtil den fuldstændige destruktion eller slagtning til konsum af de dyr, der er omhandlet i alternativ 2, andet afsnit, hvorefter restriktionerne i punkt 3 finder anvendelse.

Efter at nedslagning og fuldstændig destruktion eller slagtning til konsum af de dyr, der er omhandlet under alternativ 2, andet afsnit, har fundet sted, finder betingelserne i punkt 3 anvendelse på bedriften.«

d)

Punkt 2.2.2, litra d), affattes således:

»d)

Alternativ 3 — ingen obligatorisk nedslagning og fuldstændig destruktion af dyr

En medlemsstat kan beslutte, at dyr, som er identificeret ved den undersøgelse, der er nævnt i punkt 1, litra b), andet og tredje led, ikke skal slås ned eller destrueres fuldstændigt, hvis kriterierne i mindst et af de følgende fire led er opfyldt:

det er vanskeligt at tilvejebringe får (handyr) med ARR/ARR-genotyper og får (hundyr) med mindst én ARR-allel og ingen VRQ-alleler eller geder med mindst én af følgende alleler: K222, D146 og S146

frekvensen af ARR-allelen i fåreracen eller på fårebedriften eller af K222-, D146- eller S146-alleler i gederacen eller på gedebedriften er lav

det anses for nødvendigt for at undgå indavl

medlemsstaten anser det for nødvendigt under hensyntagen til alle de epidemiologiske faktorer.

Der foretages bestemmelse af prionproteingenotypen hos alle får og geder, dog højst 50 af hver art, inden for en periode på tre måneder fra datoen for bekræftelse af indekstilfældet af klassisk scrapie.

Hvis der påvises yderligere tilfælde af klassisk scrapie på en bedrift, hvor alternativ 3 anvendes, skal medlemsstaten vurdere relevansen af de grunde og kriterier, der har ført til beslutningen om at anvende alternativ 3 på denne bedrift. Hvis det konkluderes, at anvendelse af alternativ 3 ikke sikrer en ordentlig bekæmpelse af udbruddet, skal medlemsstaten lade forvaltningen af denne bedrift skifte fra alternativ 3 til enten alternativ 1 eller alternativ 2 som fastsat i litra b) og c).

Betingelserne i punkt 4 finder umiddelbart anvendelse på en bedrift, hvis det er besluttet at anvende alternativ 3.

De medlemsstater, der tillader anvendelse af alternativ 3 i forbindelse med håndteringen af udbrud af klassisk scrapie, noterer de grunde og kriterier, der har ført til hver enkelt afgørelse om anvendelse.«

e)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Efter nedslagning og fuldstændig destruktion eller slagtning til konsum af alle de dyr, der er identificeret på en bedrift, har fundet sted i overensstemmelse med punkt 2.2.1, punkt 2.2.2, litra b), eller punkt 2.2.2, litra c) gælder følgende begrænsninger:

3.1.

Bedriften er undergivet en protokol for intensiveret TSE-overvågning. Dette omfatter undersøgelse for forekomst af TSE hos dyr, der er over 18 måneder gamle, som er selvdøde eller er blevet slået ned på bedriften, men ikke som led i en sygdomsudryddelseskampagne. Får af ARR/ARR-genotypen og geder med mindst én af allelerne K222, D146 er S146 er undtaget. Undersøgelserne foretages i overensstemmelse med de laboratoriemetoder og protokoller, der er fastsat i bilag X, kapitel C, del 3, punkt 3.2.

3.2.

Kun følgende dyr må indsættes på bedriften:

får (handyr) af ARR/ARR-genotypen

får (hundyr) med mindst én ARR-allel og ingen VRQ-alleler

geder, forudsat at der er foretaget rengøring og desinficering af alle stalde på bedriften, efter at besætningen er blevet udsat.

3.3.

Kun følgende avlsvædddere, avlsbukke og avlsmateriale fra får og geder må anvendes på bedriften:

får (handyr) af ARR/ARR-genotypen

sæd fra væddere af ARR/ARR-genotypen

embryoner med mindst én ARR-allel og ingen VRQ-alleler

avlsbukke og avlsmateriale fra geder som defineret i foranstaltningerne truffet af medlemsstaten med henblik på at opbygge genetisk resistens i gedebestanden på bedriften.

3.4.

Flytning af dyr fra bedriften må kun ske med henblik på destruktion eller på følgende betingelser:

a)

Følgende dyr kan flyttes fra bedriften til alle formål, herunder avl:

ARR/ARR-får

moderfår med kun én ARR-allel og ingen VRQ-alleler, forudsat at de flyttes til andre bedrifter, der er pålagt restriktioner som følge af de i punkt 2.2.2, litra b) (alternativ 1), punkt 2.2.2, litra c) (alternativ 2) eller punkt 2.2.2, litra d) (alternativ 3), nævnte foranstaltninger

geder, som med mindst én af følgende alleler: K222, D146 og S146

geder, forudsat at de flyttes til andre bedrifter, der er pålagt restriktioner som følge af de i punkt 2.2.2, litra b) (alternativ 1), punkt 2.2.2, litra c) (alternativ 2) eller punkt 2.2.2, litra d) (alternativ 3), nævnte foranstaltninger

b)

Følgende dyr kan flyttes direkte fra bedriften til slagtning med henblik på konsum:

får med mindst én ARR-allel

geder

lam og gedekid, der er under tre måneder på slagtedatoen, hvis medlemsstaten beslutter det

alle dyr, hvis medlemsstaten har besluttet at anvende fravigelserne i punkt 2.2.2, litra b), nr. i), og punkt 2.2.2, litra c), nr. i).

c)

Lam og gedekid kan, hvis medlemsstaten beslutter det, flyttes til en anden bedrift, der er beliggende inden for dens område, udelukkende til opfedning forud for slagtning, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

Bestemmelsesbedriften må ikke omfatte andre får eller geder end de dyr, der opfedes forud for slagtning.

Lam og gedekid, som kommer fra bedrifter, der er underkastet udryddelsesforanstaltninger, skal i slutningen af opfedningsperioden transporteres direkte til et slagteri på samme medlemsstats område med henblik på slagtning, senest når de er tolv måneder gamle.

3.5.

Restriktionerne omhandlet i punkt 3.1 til 3.4 opretholdes for den pågældende bedrift:

a)

indtil det tidspunkt, hvor alle får på bedriften har fået ARR/ARR-status, forudsat at der ikke holdes nogen geder på bedriften, eller

b)

indtil det tidspunkt, hvor alle geder på bedrifter har mindst én af allelerne K222, D146 eller S146, forudsat at der ikke holdes nogen får på bedriften, eller

c)

indtil det tidspunkt, hvor alle får på bedriften har fået ARR/ARR-status, og alle geder på bedriften har mindst én af allelerne K222, D146 eller S146, eller

d)

i en periode på to år fra det tidspunkt, hvor alle foranstaltningerne i punkt 2.2.1, punkt 2.2.2, litra b), eller punkt 2.2.2, litra c), er afsluttet, forudsat at der i denne toårige periode ikke påvises andre tilfælde af TSE end atypisk scrapie. Hvis et tilfælde af atypisk scrapie bekræftes i denne toårige periode, finder bestemmelserne i punkt 2.2.3 ligeledes anvendelse på bedriften.«

f)

Punkt 4 affattes således:

»4.

Efter at det er besluttet at gennemføre alternativ 3 i punkt 2.2.2, litra d), eller fravigelsen i punkt 2.2.2, litra c), nr. iii), finder følgende bestemmelser umiddelbart anvendelse på bedriften:

4.1.

Bedriften er undergivet en protokol for intensiveret TSE-overvågning. Dette omfatter undersøgelse for forekomst at TSE hos dyr, der er over 18 måneder gamle, som:

er blevet slagtet med henblik på konsum

er selvdøde eller er blevet slået ned på bedriften, men ikke som led i en sygdomsudryddelseskampagne.

Får af ARR/ARR-genotypen og geder med mindst én af allelerne K222, D146 er S146 er undtaget. Undersøgelserne foretages i overensstemmelse med de laboratoriemetoder og protokoller, der er fastsat i bilag X, kapitel C, del 3, punkt 3.2.

4.2.

Betingelserne i punkt 3.2 og 3.3 finder anvendelse.

Uanset punkt 3.2 og 3.3 kan en medlemsstat dog tillade, at der på bedriften indsættes og anvendes

får (handyr) og deres sæd med mindst én ARR-allel og ingen VRQ-alleler, herunder til avl

får (hundyr) uden VRQ-alleler

embryoner uden VRQ-alleler

forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

den race, der holdes på bedriften, er en udryddelsestruet race

den race, der holdes på bedriften, er omfattet af et avlsprogram, som sigter på at bevare racen, og som gennemføres af en raceforening som defineret i artikel 2, nr. 5), i forordning (EU) 2016/1012 eller en kompetent myndighed i overensstemmelse med artikel 38 i samme forordning samt

ARR-allelens frekvens i den pågældende race er lav.

4.3.

Flytning af dyr fra bedriften må kun ske med henblik på destruktion, flytning direkte til slagtning med henblik på konsum eller på følgende betingelser:

a)

Væddere og moderfår af ARR/ARR-genotypen og geder med mindst en af allelerne K222, D146 eller S146 kan flyttes fra bedriften til alle formål, herunder avl, forudsat at de flyttes til andre bedrifter, der er underkastet anvendelsen af foranstaltninger i overensstemmelse med punkt 2.2.2, litra c) (alternativ 2), eller punkt 2.2.2, litra d) (alternativ 3).

b)

Lam og gedekid kan, hvis medlemsstaten beslutter det, flyttes til en anden bedrift, der er beliggende inden for dens område, udelukkende til opfedning forud for slagtning, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

Bestemmelsesbedriften må ikke omfatte andre får eller geder end de dyr, der opfedes forud for slagtning.

Lam og gedekid skal i slutningen af opfedningsperioden transporteres direkte til et slagteri på samme medlemsstats område med henblik på slagtning, senest når de er 12 måneder gamle.

4.4.

Medlemsstaten sikrer, at ingen sæd, embryoner og æg sendes fra bedriften.

4.5.

Fælles græsning for alle får og geder på bedriften med får og geder fra andre bedrifter er forbudt i læmningsperioden.

Uden for læmningsperioden skal fælles græsning være omfattet af restriktioner, som medlemsstaten træffer en begrundet beslutning om under hensyntagen til alle de epidemiologiske faktorer.

4.6.

Restriktionerne omhandlet i punkt 4.1 til 4.5 gælder i en periode på to år efter påvisningen af det sidste TSE-tilfælde, som ikke er atypisk scrapie, på de bedrifter, hvor alternativ 3 i punkt 2.2.2, litra d), er blevet gennemført. Hvis et tilfælde af atypisk scrapie bekræftes i denne toårige periode, finder bestemmelserne i punkt 2.2.3 ligeledes anvendelse på bedriften.«

3)

I bilag VIII, kapitel A, afsnit A, punkt 4.1 foretages følgende ændringer:

a)

Litra a), nr. iii), affattes således:

»iii)

for så vidt angår får, have prionproteingenotypen ARR/ARR, og for så vidt angår geder, have mindst én af allelerne K222, D146 eller S146, forudsat at de ikke kommer fra en bedrift, der er omfattet af restriktionerne i bilag VII, kapitel B, punkt 3 og 4.«

b)

Litra b), nr. iii), affattes således:

»iii)

for så vidt angår får, have prionproteingenotypen ARR/ARR, og for så vidt angår geder, have mindst én af allelerne K222, D146 eller S146, forudsat at de ikke kommer fra en bedrift, der er omfattet af restriktionerne i bilag VII, kapitel B, punkt 3 og 4.«

c)

Litra d), nr. i), ii) og iii), affattes således:

»i)

Dyrene tilhører en udryddelsestruet race.

ii)

Dyrene er indført i en stambog for den pågældende race i afsendelsesmedlemsstaten. Denne stambog er oprettet og føres af en raceforening, som er anerkendt i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1012, eller af en kompetent myndighed i den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med artikel 38 i samme forordning. Dyrene indføres også i en stambog for den pågældende race i bestemmelsesmedlemsstaten. Denne stambog oprettes og vedligeholdes ligeledes af en raceforening, som er anerkendt i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1012, eller af en kompetent myndighed i den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med artikel 38 i samme forordning.

iii)

I afsendelsesmedlemsstaten og i bestemmelsesmedlemsstaten gennemfører raceforeningerne eller de kompetente myndigheder, jf. nr. ii), et avlsprogram med henblik på bevarelsen af denne race«.

d)

Litra d), nr. v), første og andet afsnit, affattes således:

»Efter at dyrene, der ikke opfylder kravene i litra a) eller b), er indsat på modtagerbedriften i bestemmelsesmedlemsstaten, skal enhver flytning af får og geder på den pågældende bedrift, i en periode på tre år begrænses i overensstemmelse med bilag VII, kapitel B, punkt 3.4. Hvis en bestemmelsesmedlemsstat har en ubetydelig risiko for klassisk scrapie eller har godkendt et nationalt scrapiebekæmpelsesprogram, opretholdes denne begrænsning i en periode på syv år.

Uanset første afsnit i dette punkt gælder denne begrænsning for samhandelen inden for Unionen eller for flytninger af dyr inden for medlemsstaten ikke for dyr, der tilhører en udryddelsestruet race, som er bestemt til en bedrift, hvor denne udryddelsestruede race avles. Racen er omfattet af et avlsprogram, som sigter på at bevare racen, og som gennemføres af en raceforening som defineret i artikel 2, nr. 5), i forordning (EU) 2016/1012 eller en kompetent myndighed i overensstemmelse med artikel 38 i samme forordning.«


(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

(*2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(*4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1).

(*5)  Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14).

(*6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 af 8. juni 2016 om zootekniske og genealogiske betingelser for avl, handel med og indførsel til Unionen af racerene avlsdyr, hybridavlssvin og avlsmateriale herfra og om ændring af forordning (EU) nr. 652/2014, Rådets direktiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og ophævelse af visse retsakter på området for dyreavl (»dyreavlsforordning«) (EUT L 171 af 29.6.2016, s. 66).««


Top