EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0771

Kommissionens forordning (EU) 2020/771 af 11. juni 2020 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår anvendelse af annattoekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b) (EØS-relevant tekst)

C/2020/3670

OJ L 184, 12.6.2020, p. 25–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/771/oj

12.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/771

af 11. juni 2020

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår anvendelse af annattoekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 indeholder en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 indeholder en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer, fødevarearomaer og næringsstoffer, og deres anvendelsesbetingelser.

(3)

Der er ved Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 (2) fastsat specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer, der er opført i bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(4)

EU-listerne over fødevaretilsætningsstoffer og specifikationerne kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 (3), enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(5)

Annattoekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b) er et stof, der er godkendt som farvestof i en række fødevarer i overensstemmelse med bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(6)

Annattoekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b) ekstraheres af frøene fra annatto-træet (Bixa orellana L.) og giver en gul til rød farve til fødevarer. De vigtigste pigmenter i annattoekstrakter er bixin og norbixin. Selv om bixin og norbixin ligner hinanden med hensyn til struktur, er der væsentlige forskelle i deres fysisk-kemiske egenskaber, og de anvendes derfor forskelligt afhængigt af fødevarematricens egenskaber.

(7)

Artikel 32, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1333/2008 foreskriver, at de fødevaretilsætningsstoffer, det var tilladt at anvende før den 20. januar 2009, skal underkastes en ny risikovurdering, der foretages af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«). Det fastsættes i Kommissionens forordning (EU) nr. 257/2010 (4), at genevalueringen af fødevarefarvestoffer skulle være afsluttet senest den 31. december 2015.

(8)

Den 4. april 2008 blev der indgivet en ansøgning om at godkende anvendelsen af fem nye annattoekstrakter, der er kategoriseret som bixin- eller norbixinbaserede, med henblik på at erstatte de på nuværende tidspunkt godkendte annattoekstrakter (E 160b). I ansøgningen blev der foreslået nye anvendelser og anvendelsesniveauer særskilt for bixin og norbixin, mens de nuværende anvendelser og anvendelsesniveauer er anført for et enkelt fødevaretilsætningsstof (annattoekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b)). De foreslåede anvendelser og anvendelsesniveauer for bixin og norbixin vedrører de fødevarekategorier, i hvilke annattoekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b) på nuværende tidspunkt er godkendt, samt nogle få yderligere fødevarekategorier, hvori annattoekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b) på nuværende tidspunkt ikke er godkendt, men andre fødevarefarvestoffer er allerede godkendt.

(9)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra autoriteten for at kunne opdatere EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 og de specifikationer, der er fastsat i bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012, undtagen hvis den pågældende opdatering ikke kan få virkninger for menneskers sundhed.

(10)

Den 19. maj 2008 anmodede Kommissionen autoriteten om at evaluere sikkerheden ved de fem nye annattoekstrakter ud fra de foreslåede anvendelser og anvendelsesniveauer. Efter en analyse af ansøgningen identificerede autoriteten store datamangler og anførte, at der ville være behov for nye toksikologiske undersøgelser. Kommissionen besluttede derfor den 14. januar 2011, at sikkerhedsevalueringen af de fem nye ekstrakter skulle gennemføres som led i genevalueringen af annattoekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b), jf. forordning (EU) nr. 257/2010.

(11)

Den 24. august 2016 afgav autoriteten en videnskabelig udtalelse om sikkerheden ved annattoekstrakter (E 160b) som fødevaretilsætningsstof (5). For så vidt angår de på nuværende tidspunkt godkendte annattoekstrakter konkluderede autoriteten, at sikkerheden ved deres anvendelse ved overholdelse af de specifikationer, der er defineret i forordning (EU) nr. 231/2012 (solventekstraheret bixin og norbixin, baseekstraheret annatto og olieekstraheret annatto), ikke kunne vurderes på grund af manglende data, både hvad angår identifikation og toksikologiske undersøgelser. Med hensyn til de nye annattoekstrakter og navnlig bixin med vandig forarbejdning (Annatto E) kunne autoriteten ikke drage nogen konklusioner om dets sikkerhed på grund af usikre genotoksicitetsresultater. For de fire resterende nye ekstrakter (»solventekstraheret bixin«, »solventekstraheret norbixin«, »norbixin med alkaliforarbejdning, syrefældet« og »alkaliforarbejdet norbixin, ikke syrefældet«) anførte autoriteten, at de burde overholde de specifikationer, der anbefales i den videnskabelige udtalelse. Endelig udledte autoriteten et acceptabelt dagligt indtag (ADI) på 6 mg bixin/kg kropsvægt pr. dag og en ADI på 0,3 mg norbixin/kg kropsvægt pr. dag. Skøn over eksponeringen i forbindelse med de foreslåede anvendelser og anvendelsesniveauer for bixin lå under ADI for alle befolkningsgrupper og for de to detaljerede eksponeringsscenarier (varemærkeloyale og ikke-varemærkeloyale eksponeringsscenarier). For norbixin oversteg disse skøn imidlertid ADI ved det høje niveau (95-percentilen) for spædbørn, småbørn og børn i det detaljerede, varemærkeloyale eksponeringsscenarie.

(12)

Efter offentliggørelsen af denne videnskabelige udtalelse anmodede Kommissionen ansøgeren om visse præciseringer vedrørende de påtænkte anvendelser og maksimumsværdier for anvendelse af bixin og norbixin. På grundlag heraf forelagde ansøgeren den 16. februar 2017 Kommissionen ændringer til den oprindelige ansøgning, som f.eks. fjernelse af nogle af de påtænkte nye anvendelser og en ændring af nogle af de påtænkte anvendelsesniveauer. Den 2. marts 2017 anmodede Kommissionen autoriteten om teknisk bistand til vurdering af eksponeringen for bixin og norbixin på grundlag af de reviderede anvendelser og anvendelsesniveauer som foreslået af ansøgeren.

(13)

Den 10. august 2017 offentliggjorde autoriteten som anmodet en erklæring om eksponeringsvurderingen af bixin og norbixin (6) for så vidt angår de reviderede anvendelser og anvendelsesniveauer. Den konkluderede, at eksponeringen gennem føden for bixin ikke oversteg ADI i noget eksponeringsscenarie. Den konkluderede imidlertid, at eksponeringen gennem føden for norbixin oversteg ADI på det høje niveau (95-percentilen) for småbørn og børn i de to detaljerede eksponeringsscenarier (varemærkeloyale og ikke-varemærkeloyale eksponeringsscenarier).

(14)

Den 30. august 2017 forelagde ansøgeren data fra en ny genotoksicitetsundersøgelse for Annatto E.

(15)

Under hensyntagen til resultatet af den eksponeringsvurdering, som autoriteten offentliggjorde den 10. august 2017, reviderede ansøgeren på ny de foreslåede anvendelser og anvendelsesniveauer for bixin og norbixin og forelagde den 20. juli 2018 Kommissionen tre alternative scenarier for anvendelser og anvendelsesniveauer.

(16)

Den 1. august 2018 anmodede Kommissionen autoriteten om at foretage en vurdering af de nye genotoksicitetsdata for Annatto E, der er genereret af ansøgeren, og at angive, om det er muligt at drage konklusioner om sikkerheden ved dette annattoekstrakt. Autoriteten blev også anmodet om at foretage en ny eksponeringsvurdering for bixin og norbixin på grundlag af de reviderede anvendelser og anvendelsesniveauer for bixin og norbixin, som ansøgeren har forelagt i form af tre alternative scenarier.

(17)

Den 13. marts 2019 offentliggjorde autoriteten en videnskabelig udtalelse om sikkerheden ved Annatto E og eksponeringen for bixin og norbixin (7). Med hensyn til sikkerheden for så vidt angår Annato E konkluderede autoriteten, at det ikke giver anledning til bekymring for genotoksicitet, og den anførte, at de ADI'er, der blev fastsat i 2016 for bixin og norbixin, også kan anvendes for Annatto E. For så vidt angår eksponeringen for de reviderede anvendelser og anvendelsesniveauer, der blev forelagt af ansøgeren den 20. juli 2018, for bixin, anførte autoriteten, at ingen af skønnene over eksponeringen oversteg ADI på 6 mg/kg kropsvægt pr. dag. For norbixin konstaterede autoriteten, at ADI blev nået på det høje niveau (95-percentilen) for småbørn i de to detaljerede eksponeringsvurderingsscenarier, men kun i ét land. I betragtning af usikkerheden og den meget sandsynlige overvurdering af eksponeringen konkluderede autoriteten imidlertid, at eksponeringsniveauet ikke giver anledning til sundhedsmæssig bekymring for nogen af de tre scenarier for anvendelser og anvendelsesniveauer for bixin og norbixin.

(18)

Det følger af ovenstående betragtninger, at bilagene til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør ændres. For det første og eftersom annatto bixin (E 160b(i)) og annatto norbixin (E 160b(ii)) har forskellige toksikologiske egenskaber og derfor forskellige ADI'er, bør fødevaretilsætningsstoffet »annattoekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b)« fjernes fra EU-listen over godkendte fødevaretilsætningsstoffer i bilag II, del B, til nævnte forordning, og to separate fødevaretilsætningsstoffer, nemlig annatto bixin (E 160b(i)) og annatto norbixin (E 160b(ii)) bør opføres. Som følge heraf bør de godkendte anvendelser og anvendelsesbetingelser for fødevaretilsætningsstoffet »annattoekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b)« udgå af listen over godkendte anvendelsesbetingelser for fødevarer i bilag II, del E, til forordning (EF) nr. 1333/2008, og alle henvisninger til det i bilagene til forordningen bør erstattes af henvisninger til de to nye fødevaretilsætningsstoffer. For så vidt angår disse to nye tilsætningsstoffer bør deres godkendte anvendelser og anvendelsesniveauer fastsættes. På grundlag af autoritetens ovennævnte vurderinger bør de anvendelser, som ansøgeren har anmodet om i forbindelse med den seneste revision af ansøgningen, godkendes, men kun ved de niveauer, der anvendes i det tredje, og mest konservative, scenarie for anvendelse og anvendelsesniveauer for de to nye tilsætningsstoffer.

(19)

Forordning (EU) nr. 231/2012 bør også ændres. På den ene side bør de tre annattoekstrakter, der er omhandlet heri (»solventekstraheret bixin og norbixin«, »baseekstraheret annatto og olieekstraheret annatto«), ikke længere være godkendt, da deres sikkerhed ikke kan vurderes, og deres specifikationer bør derfor udgå. På den anden side giver de to nye ekstrakter af annatto bixin (»solventekstraheret bixin« og »bixin med vandig forarbejdning«) og de tre nye ekstrakter af annatto norbixin (»solventekstraheret norbixin«, »norbixin med alkaliforarbejdning, syrefældet« og »norbixin med alkaliforarbejdning, ikke syrefældet«) ikke anledning til nogen sikkerhedsmæssige betænkeligheder, og specifikationerne for hvert af de to nye tilsætningsstoffer bør tilføjes i bilaget til nævnte forordning. Disse specifikationer bør være de specifikationer, som autoriteten har anbefalet i den videnskabelige udtalelse om sikkerheden for annattoekstrakter (E 160b) som fødevaretilsætningsstof, udstedt den 24. august 2016.

(20)

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 samt bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor ændres.

(21)

Selv om de annattoekstrakter, der har været godkendt indtil anvendelsesdatoen for denne forordning, ikke længere bør godkendes, da deres sikkerhed ikke kan vurderes, er det meget usandsynligt, at de ville have forskellige toksikologiske egenskaber og derfor udgøre sundhedsmæssige betænkeligheder, der ville kræve, at de med øjeblikkelig virkning fra datoen for anvendelsen af denne forordning slet ikke markedsføres eller forbliver på markedet. For at sikre en gnidningsløs overgang mellem de tre ekstrakter og de nye er det derfor hensigtsmæssigt at tillade, at både de gamle og de nye ekstrakter lovligt kan markedsføres og forblive på markedet i en overgangsperiode.

(22)

Af samme årsager bør fødevarer, der indeholder de annattoekstrakter, der har været godkendt indtil anvendelsesdatoen for denne forordning, og som er blevet markedsført på lovlig vis før eller i denne overgangsperiode, fortsat kunne markedsføres, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

(23)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

1.   Indtil den 2. januar 2021 kan fødevaretilsætningsstoffet annattoekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b) fortsat markedsføres som sådan i overensstemmelse med de regler, der var gældende før den 2. juli 2020.

2.   Indtil den 2. januar 2021 kan fødevarer, der indeholder annattoekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b), som er produceret og mærket i overensstemmelse med de regler, der var gældende før den 2. juli 2020, fortsat markedsføres. Efter denne dato kan de forblive på markedet, indtil lagrene er opbrugt.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 af 22.3.2012, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 257/2010 af 25. marts 2010 om iværksættelse af et program for genevaluering af godkendte fødevaretilsætningsstoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 80 af 26.3.2010, s. 19).

(5)  EFSA Journal 2016;14(8):4544.

(6)  EFSA Journal 2017;15(8):4966.

(7)  EFSA Journal 2019;17(3):5626.


BILAG I

1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 2 i del A affattes punkt 5 således:

»5.

Farvestofferne E 123, E 127, E 160b(i), E 160(ii), E 161g, E 173 og E 180 samt blandinger heraf må ikke sælges direkte til forbrugeren.«

b)

I del B, punkt 1: Under »Farvestoffer« erstattes E 160b (Annattoekstrakter (bixin, norbixin)) af følgende:

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin«

c)

I del E foretages følgende ændringer:

1)

Kategori 01.4 (Aromatiserede, fermenterede mælkeprodukter, herunder varmebehandlede produkter) ændres således:

i)

Oplysningerne om E 160b (Annattoekstrakter (bixin, norbixin)) erstattes af følgende:

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

15

(94)

 

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

4

(94)«

 

ii)

Efter fodnote (74) tilføjes følgende fodnote (94):

»(94): Når E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) tilsættes i kombination, gælder den højere individuelle grænseværdi for summen, men de individuelle grænseværdier må ikke overskrides.«

2)

I kategori 01.7.2 (Modnet ost) foretages følgende ændringer:

i)

Oplysningerne om E 160b (Annattoekstrakter (bixin, norbixin)) erstattes af følgende:

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

15

(94)

Kun til modnet orange, gul og perlehvid ost samt rød og grøn pestoost

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

15

(94)

Kun til modnet orange, gul og perlehvid ost samt rød og grøn pestoost

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

50

 

Kun til red leicester-ost

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

35

 

Kun mimolette-ost«

ii)

Efter fodnote (83) tilføjes følgende fodnote (94):

»(94): Når E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) tilsættes i kombination, gælder den højere individuelle grænseværdi for summen, men de individuelle grænseværdier må ikke overskrides.«

3)

I kategori 01.7.3 (Spiselig osteskorpe) foretages følgende ændringer:

i)

Oplysningerne om E 160b (Annattoekstrakter (bixin, norbixin)) erstattes af følgende:

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

20

(94)

 

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

20

(94)«

 

ii)

Efter fodnote (67) tilføjes følgende fodnote (94):

»(94): Når E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) tilsættes i kombination, gælder den højere individuelle grænseværdi for summen, men de individuelle grænseværdier må ikke overskrides.«

4)

I kategori 01.7.5 (Smelteost) foretages følgende ændringer:

i)

Oplysningerne om E 160b (Annattoekstrakter (bixin, norbixin)) erstattes af følgende:

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

15

(94)

 

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

8

(94)«

 

ii)

Efter fodnote (66) tilføjes følgende fodnote (94):

»(94): Når E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) tilsættes i kombination, gælder den højere individuelle grænseværdi for summen, men de individuelle grænseværdier må ikke overskrides.«

5)

I kategori 01.7.6 (Osteprodukter (undtagen produkter, der er omfattet af kategori 16)) erstattes oplysningerne om E 160b (Annattoekstrakter (bixin, norbixin)) af følgende:

 

»E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

8

 

Kun til modnede orange, gule og perlehvide produkter«

6)

I kategori 02.1 (Fedtstoffer og olier, der i det væsentlige er vandfrie (undtagen vandfrit mælkefedt)) erstattes oplysningerne om E 160b (Annattoekstrakter (bixin, norbixin)) af følgende:

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

10

 

Kun til fedtstoffer«

7)

I kategori 02.2.2 (Andre fedt- og olieemulsioner, herunder smørbare fedtstoffer, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, og flydende emulsioner) erstattes oplysningerne om E 160b (Annattoekstrakter (bixin, norbixin)) af følgende:

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

10

 

Bortset fra fedtreduceret smør«

8)

I kategori 03 (Konsumis) erstattes oplysningerne om E 160b (Annattoekstrakter (bixin, norbixin)) af følgende:

 

»E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

20«

 

 

9)

I kategori 04.2.5.2 (Syltetøj, gelé og marmelade og kastanjecreme, jf. definitionerne i direktiv 2001/113/EF) foretages følgende ændringer:

i)

Følgende nye oplysninger om E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) indsættes efter oplysningerne om E 160a (Blandede carotener):

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

20

(94)

Bortset fra kastanjecreme

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

20

(94)

Bortset fra kastanjecreme«

ii)

Efter fodnote (66) tilføjes følgende fodnote (94):

»(94): Når E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) tilsættes i kombination, gælder den højere individuelle grænseværdi for summen, men de individuelle grænseværdier må ikke overskrides.«

10)

I kategori 04.2.5.3 (Andre lignende smørbare frugt- eller grøntsagsprodukter) foretages følgende ændringer:

i)

Følgende nye oplysninger om E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) indsættes efter oplysningerne om E 142 (Green S):

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

20

(94)

Bortset fra crème de pruneaux

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

20

(94)

Bortset fra crème de pruneaux«

ii)

Efter fodnote (60) tilføjes følgende fodnote (94):

»(94): Når E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) tilsættes i kombination, gælder den højere individuelle grænseværdi for summen, men de individuelle grænseværdier må ikke overskrides.«

11)

I kategori 04.2.6 (Forarbejdede kartoffelprodukter) foretages følgende ændringer:

i)

Følgende nye oplysninger om E 160b(i) (Annatto bixin) og E 160b(ii) (Annatto norbixin) indsættes efter oplysningerne om E 160a (Blandede carotener):

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

10

(94)

Kun til tørret kartoffelgranulat og tørrede kartoffelflager

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

10

(94)

Kun til tørret kartoffelgranulat og tørrede kartoffelflager«

ii)

Efter fodnote (46) tilføjes følgende fodnote (94):

»(94): Når E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) tilsættes i kombination, gælder den højere individuelle grænseværdi for summen, men de individuelle grænseværdier må ikke overskrides.«

12)

I kategori 05.2 (Andre konfektureprodukter, herunder mikropastiller til at give frisk ånde) foretages følgende ændringer:

i)

Følgende nye oplysninger om E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) indsættes efter oplysningerne om E 124 (Ponceau 4R (cochenillerød A)):

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

30

(94)

 

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

25

(94)«

 

ii)

Efter fodnote (72) tilføjes følgende fodnote (94):

»(94): Når E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) tilsættes i kombination, gælder den højere individuelle grænseværdi for summen, men de individuelle grænseværdier må ikke overskrides.«

13)

I kategori 05.4 (Pynt, overtræk og fyld, undtagen fyld på basis af frugt omfattet af kategori 4.2.4) foretages følgende ændringer:

i)

Oplysningerne om E 160b (Annattoekstrakter (bixin, norbixin)) erstattes af følgende:

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

80

(94)

Kun til pynt og overtræk

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

20

(94)

Kun til pynt og overtræk«

ii)

Efter fodnote (73) tilføjes følgende fodnote (94):

»(94): Når E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) tilsættes i kombination, gælder den højere individuelle grænseværdi for summen, men de individuelle grænseværdier må ikke overskrides.«

14)

I kategori 06.3 (Morgenmadscerealier) erstattes oplysningerne om E 160b (Annattoekstrakter (bixin, norbixin)) af følgende:

 

»E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

20

 

Kun til morgenmadscerealier, der er ekstruderet, puffet og/eller med frugtaroma«

15)

I kategori 06.5 (Nudler) foretages følgende ændringer:

i)

Følgende nye oplysninger om E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) indsættes efter oplysningerne om gruppe II (Farvestoffer tilladt quantum satis):

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

20

(94)

 

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

20

(94)«

 

ii)

Efter fodnote (81) tilføjes følgende fodnote (94):

»(94): Når E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) tilsættes i kombination, gælder den højere individuelle grænseværdi for summen, men de individuelle grænseværdier må ikke overskrides.«

16)

I kategori 06.6 (Flydende dej (battere)) foretages følgende ændringer:

i)

Oplysningerne om E 160b (Annattoekstrakter (bixin, norbixin)) erstattes af følgende:

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

50

(94)

Kun til paneringsdej

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

50

(94)

Kun til paneringsdej«

ii)

Efter fodnote (81) tilføjes følgende fodnote (94):

»(94): Når E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) tilsættes i kombination, gælder den højere individuelle grænseværdi for summen, men de individuelle grænseværdier må ikke overskrides.«

17)

I kategori 07.2 (Finere bagværk) erstattes oplysningerne om E 160b (Annattoekstrakter (bixin, norbixin)) af følgende:

 

»E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

10«

 

 

18)

I kategori 08.2 (Tilberedt kød som defineret i forordning (EF) nr. 853/2004) foretages følgende ændringer:

i)

Følgende nye oplysninger om E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) indsættes efter oplysningerne om E 150a-d (Karamelfarver):

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

20

(94)

Kun til breakfast sausages med et cerealieindhold på mindst 6 % og burger meat med et grøntsags- og/eller cerealieindhold på mindst 4 % blandet i kødet. I disse produkter

hakkes kødet på en sådan måde, at muskel- og fedtvæv er fuldstændig ensartet fordelt, sådan at de indeholdte fibre danner en emulsion med det indeholdte fedt, hvilket giver produkterne deres karakteristiske udseende

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

20

(94)

Kun til breakfast sausages med et cerealieindhold på mindst 6 % og burger meat med et grøntsags- og/eller cerealieindhold på mindst 4 % blandet i kødet. I disse produkter

hakkes kødet på en sådan måde, at muskel- og fedtvæv er fuldstændig ensartet fordelt, sådan at de indeholdte fibre danner en emulsion med det indeholdte fedt, hvilket giver produkterne deres karakteristiske udseende«

ii)

Efter fodnote (66) tilføjes følgende fodnote (94):

»(94): Når E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) tilsættes i kombination, gælder den højere individuelle grænseværdi for summen, men de individuelle grænseværdier må ikke overskrides.«

19)

I kategori 08.3.1 (Ikke-varmebehandlede kødprodukter) foretages følgende ændringer:

i)

Følgende nye oplysninger om E 160b(i) (Annatto bixin) og E 160b(ii) (Annatto norbixin) indsættes efter oplysningerne om E 160a (Blandede carotener):

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

20

(94)

Kun til chorizo, salchichon, pasturmas og sobrasada

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

20

(94)

Kun til chorizo, salchichon, pasturmas og sobrasada«

ii)

Efter fodnote (66) tilføjes følgende fodnote (94):

»(94): Når E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) tilsættes i kombination, gælder den højere individuelle grænseværdi for summen, men de individuelle grænseværdier må ikke overskrides.«

20)

I kategori 08.3.2 (Varmebehandlede kødprodukter) foretages følgende ændringer:

i)

Følgende nye oplysninger om E 160b(i) (Annatto bixin) og E 160b(ii) (Annatto norbixin) indsættes efter oplysningerne om E 160a (Blandede carotener):

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

20

(94)

Kun til pølser, patéer, postejer, terriner og luncheon meat

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

20

(94)

Kun til pølser, patéer, postejer, terriner og luncheon meat«

ii)

Efter fodnote (66) tilføjes følgende fodnote (94):

»(94): Når E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) tilsættes i kombination, gælder den højere individuelle grænseværdi for summen, men de individuelle grænseværdier må ikke overskrides.«

21)

I kategori 08.3.3 (Tarme samt overtræk og pynt til kød) foretages følgende ændringer:

i)

Oplysningerne om E 160b (Annattoekstrakter (bixin, norbixin)) erstattes af følgende:

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

50

(94)

 

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

50

(94)«

 

ii)

Efter fodnote (89) tilføjes følgende fodnote (94):

»(94): Når E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) tilsættes i kombination, gælder den højere individuelle grænseværdi for summen, men de individuelle grænseværdier må ikke overskrides.«

22)

I kategori 09.2 (Forarbejdede fisk og fiskevarer, herunder bløddyr og krebsdyr) foretages følgende ændringer:

i)

Oplysningerne om E 160b (Annattoekstrakter (bixin, norbixin)) vedrørende »Kun til røget fisk« erstattes af følgende nye oplysninger for Annato bixin og Annatto norbixin for henholdsvis »Kun til røget fisk« og »Kun til surimi og lignende produkter samt lakseerstatninger«:

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

10

(94)

Kun til røget fisk

 

E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

30

(94)

Kun til surimi og lignende produkter samt lakseerstatninger

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

10

(94)

Kun til røget fisk

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

30

(94)

Kun til surimi og lignende produkter samt lakseerstatninger«

ii)

Efter fodnote (85) tilføjes følgende fodnote (94):

»(94):Når E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) tilsættes i kombination, gælder den højere individuelle grænseværdi for summen, men de individuelle grænseværdier må ikke overskrides.«

23)

I kategori 12.5 (Suppe og bouillon) foretages følgende ændringer:

i)

Følgende nye oplysninger om E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) indsættes efter oplysningerne om gruppe III (Farvestoffer med kombineret maksimalgrænseværdi):

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

15

(94)

 

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

10

(94)«

 

ii)

Efter fodnote (60) tilføjes følgende fodnote (94):

»(94):Når E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) tilsættes i kombination, gælder den højere individuelle grænseværdi for summen, men de individuelle grænseværdier må ikke overskrides.«

24)

I kategori 12.6 (Saucer) foretages følgende ændringer:

i)

Følgende nye oplysninger om E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) indsættes efter oplysningerne om E 110 (Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)):

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

30

(94)

Herunder pickles, relish, chutney og picalilli; bortset fra tomatsaucer

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

30

(94)

Herunder pickles, relish, chutney og picalilli; bortset fra tomatsaucer«

ii)

Efter fodnote (65) tilføjes følgende fodnote (94):

»(94):Når E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) tilsættes i kombination, gælder den højere individuelle grænseværdi for summen, men de individuelle grænseværdier må ikke overskrides.«

25)

I kategori 14.1.4 (Aromatiserede drikkevarer) indsættes følgende nye oplysninger om E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) efter oplysningerne om E 124 (Ponceau 4R (cochenillerød A)):

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

20«

 

 

26)

I kategori 14.2.6 (Spiritus som defineret i forordning (EF) nr. 110/2008) erstattes oplysningerne om E 160b (Annattoekstrakter (bixin, norbixin)) af følgende:

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

10

 

Kun til likør«

27)

I kategori 14.2.8 (Andre alkoholholdige drikkevarer, herunder blandinger af alkoholholdige drikkevarer og ikke-alkoholholdige drikkevarer samt brændevin med et alkoholindhold på under 15 %) affattes oplysningerne om E 160b (Annattoekstrakter (bixin, norbixin)) således:

 

»E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

10

 

Kun til alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold på under 15 %«

28)

I kategori 15.1 (Snacks på basis af kartofler, cerealier, mel eller stivelse) foretages følgende ændringer:

i)

Oplysningerne om E 160b (Annattoekstrakter (bixin, norbixin)) erstattes af følgende:

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

20

(94)

 

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

20

(94)«

 

ii)

Efter fodnote (71) tilføjes følgende fodnote (94):

»(94): Når E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) tilsættes i kombination, gælder den højere individuelle grænseværdi for summen, men de individuelle grænseværdier må ikke overskrides.«

29)

I kategori 15.2 (Forarbejdede nødder) foretages følgende ændringer:

i)

Oplysningerne om E 160b (Annattoekstrakter (bixin, norbixin)) erstattes af følgende:

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

10

(94)

 

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

10

(94)«

 

ii)

Efter fodnote (60) tilføjes følgende fodnote (94):

»(94): Når E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) tilsættes i kombination, gælder den højere individuelle grænseværdi for summen, men de individuelle grænseværdier må ikke overskrides.«

30)

I kategori 16 (Desserter, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 1, 3 og 4) foretages følgende ændringer:

i)

Oplysningerne om E 160b (Annattoekstrakter (bixin, norbixin)) erstattes af følgende:

 

»E 160b(i)

Annattoekstrakt bixin

15

(94)

 

 

E 160b(ii)

Annattoekstrakt norbixin

7,5

(94)«

 

ii)

Efter fodnote (74) tilføjes følgende fodnote (94):

»(94): Når E 160b(i) (Annattoekstrakt bixin) og E 160b(ii) (Annattoekstrakt norbixin) tilsættes i kombination, gælder den højere individuelle grænseværdi for summen, men de individuelle grænseværdier må ikke overskrides.«

2)

I del 2 i bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 erstattes oplysningerne om E900 (Dimethylpolysiloxan) af følgende:

»E 900

Dimethylpolysiloxan

200 mg/kg i præparater, 0,2 mg/l i den færdige fødevare

Farvestofpræparater af E 160a blandede carotener, E 160b(i) annattoekstrakt bixin, E 160b(ii) annattoekstrakt norbixin, E 160c paprikaekstrakt (capsanthin, capsorubin), E 160d lycopen og E 160e beta-apo-8′-carotenal«


BILAG II

I bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 erstattes oplysningerne om E 160b annattoekstrakter (bixin, norbixin): i) solventekstraheret bixin og norbixin, ii) baseekstraheret annatto og iii) olieekstraheret annatto af følgende:

»E 160b(i) ANNATTOEKSTRAKT BIXIN

I)

SOLVENTEKSTRAHERET BIXIN

Synonymer

Annatto B, Orlean, Terre orellana, L. Orange, CI Natural Orange 4

Definition

Solventekstraheret bixin opnås ved ekstraktion af den ydre belægning af frøene fra annatto-træet (Bixa orellana L.) med ét eller flere af følgende opløsningsmidler af fødevarekvalitet: acetone, methanol, hexan, ethanol, isopropylalkohol, ethylacetat, basisk alkohol eller superkritisk carbondioxid. Det deraf følgende præparat kan forsures efter fjernelse af opløsningsmidlet, tørring og formaling.

Solventekstraheret bixin indeholder flere farvede bestanddele. Det vigtigste farvende princip er cis-bixin, et mindre farvende princip er trans-bixin. Der kan ligeledes forekomme produkter fra termisk nedbrydning af bixin som følge af forarbejdning.

Colour Index-nummer

75120

Einecs-nummer

230-248-7

Kemisk navn

cis-Bixin: Methyl-(9-cis)-hydrogen-6,6'-diapo-Ψ,Ψ-carotendioat

Kemisk formel

cis-Bixin: C25H30O4

Molekylvægt

394,5

Indhold

Ikke under 85 % farvestof (udtrykt som bixin)

E1 % 1cm 3090 ved ca. 487 nm i tetrahydrofuran og acetone

Beskrivelse

Mørkerødbrunt til rødviolet pulver

Identifikation

 

Opløselighed

Uopløseligt i vand, tungt opløseligt i ethanol

Spektrometri

Prøven i acetone viser absorbansmaksima ved ca. 425, 457 og 487 nm

Renhed

 

Norbixin

Ikke over 5 % af farvestof i alt

Opløsningsmiddelrester

Acetone: Ikke over 30 mg/kg

Methanol: Ikke over 50 mg/kg

Hexan: Ikke over 25 mg/kg

Ethanol:

Isopropylalkohol:

Ethylacetat:

Ikke over 50 mg/kg, hver for sig eller tilsammen

Arsen

Ikke over 2 mg/kg

Bly

Ikke over 1 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 0,5 mg/kg

II)

BIXIN MED VANDIG FORARBEJDNING

Synonymer

Annatto E, Orlean, Terre orellana, L. Orange, CI Natural Orange 4

Definition

Bixin med vandig forarbejdning fremstilles ved ekstraktion af den ydre belægning af frøene fra annatto-træet (Bixa orellana L.) ved at afskrabe frøene i koldt, mildt-alkalisk vand. Det opnåede produkt forsures for at lade bixin bundfælde, hvorefter det filtreres, tørres og formales.

Bixin med vandig forarbejdning indeholder flere farvede bestanddele. Det vigtigste farvende princip er cis-bixin, et mindre farvende princip er trans-bixin. Der kan ligeledes forekomme produkter fra termisk nedbrydning af bixin som følge af forarbejdning.

Colour Index-nummer

75120

Einecs-nummer

230-248-7

Kemisk navn

cis-Bixin: Methyl-(9-cis)-hydrogen-6,6'-diapo-Ψ,Ψ-carotendioat

Kemisk formel

cis-Bixin: C25H30O4

Molekylvægt

394,5

Indhold

Ikke under 25 % farvestof (udtrykt som bixin)

E1 % 1cm 3090 ved ca. 487 nm i tetrahydrofuran og acetone

Beskrivelse

Mørkerødbrunt til rødviolet pulver

Identifikation

 

Opløselighed

Uopløseligt i vand, tungt opløseligt i ethanol

Spektrometri

Prøven i acetone viser absorbansmaksima ved ca. 425, 457 og 487 nm

Renhed

 

Norbixin

Ikke over 7 % af farvestof i alt

Arsen

Ikke over 2 mg/kg

Bly

Ikke over 1 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 0,5 mg/kg

E 160b(ii) ANNATTOEKSTRAKT NORBIXIN

I)

SOLVENTEKSTRAHERET NORBIXIN

Synonymer

Annatto C, Orlean, Terre orellana, L. Orange, CI Natural Orange 4

Definition

Solventekstraheret norbixin opnås fra den ydre belægning af frøene fra annatto-træet (Bixa orellana L.) ved vask med ét eller flere af følgende opløsningsmidler af fødevarekvalitet: acetone, methanol, hexan, ethanol, isopropylalkohol, ethylacetat, basisk alkohol eller superkritisk carbondioxid efterfulgt af fjernelse af opløsningsmidlet, krystallisering og tørring. En vandig base tilsættes til det opnåede pulver, som derefter opvarmes for at hydrolysere farvestoffet og afkøles. Den vandige opløsning filtreres og forsures for at lade norbixin bundfælde. Bundfaldet filtreres, vaskes, tørres og formales for at opnå et granuleret pulver.

Solventekstraheret norbixin indeholder flere farvede bestanddele. Det vigtigste farvende princip er cis-norbixin, et mindre farvende princip er trans-norbixin. Der kan ligeledes forekomme produkter fra termisk nedbrydning af norbixin som følge af forarbejdning.

Colour Index-nummer

75120

Einecs-nummer

208-810-8

Kemisk navn

cis-Norbixin: 6,6'-Diapo-Ψ,Ψ-carotendisyre

cis-Norbixin-dikaliumsalt: Dikalium 6,6'-diapo-Ψ,Ψ-carotendioat

cis-Norbixin-dinatriumsalt: Dinatrium 6,6'-diapo-Ψ,Ψ-carotendioat

Kemisk formel

cis-Norbixin: C24H28O4

cis-Norbixin-dikaliumsalt: C24H26K2O4

cis-Norbixin-dinatriumsalt: C24H26Na2O4

Molekylvægt

380,5 (syre), 456,7 (dikaliumsalt), 424,5 (dinatriumsalt)

Indhold

Ikke under 85 % farvestof (udtrykt som norbixin)

E1 % 1cm 2870 ved ca. 482 nm i 0,5 % kaliumhydroxidopløsning

Beskrivelse

Mørkerødbrunt til rødviolet pulver

Identifikation

 

Opløselighed

Opløseligt i alkalisk vand, tungt opløseligt i ethanol

Spektrometri

Prøven i 0,5 % kaliumhydroxidopløsning viser absorbansmaksima ved ca. 453 nm og 482 nm

Renhed

 

Opløsningsmiddelrester

Acetone: Ikke over 30 mg/kg

Methanol: Ikke over 50 mg/kg

Hexan: Ikke over 25 mg/kg

Ethanol:

Isopropylalkohol:

Ethylacetat:

Ikke over 50 mg/kg, hver for sig eller tilsammen

Arsen

Ikke over 2 mg/kg

Bly

Ikke over 1 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 0,5 mg/kg

II)

NORBIXIN MED ALKALIFORARBEJDNING, SYREFÆLDET

Synonymer

Annatto F, Orlean, Terre orellana, L. Orange, CI Natural Orange 4

Definition

Norbixin med alkaliforarbejdning (syrefældet) fremstilles ved ekstraktion af den ydre belægning af frøene fra annatto-træet (Bixa orellana L.) med vandig base. Bixin hydrolyseres til norbixin i en varm basisk opløsning og forsures for at lade norbixin bundfælde. Bundfaldet filtreres, tørres og formales for at opnå et granuleret pulver.

Norbixin med alkaliforarbejdning indeholder flere farvede bestanddele. Det vigtigste farvende princip er cis-norbixin, et mindre farvende princip er trans-norbixin. Der kan ligeledes forekomme produkter fra termisk nedbrydning af norbixin som følge af forarbejdning.

Colour Index-nummer

75120

Einecs-nummer

208-810-8

Kemisk navn

cis-Norbixin: 6,6'-Diapo-Ψ,Ψ-carotendisyre

cis-Norbixin-dikaliumsalt: Dikalium 6,6'-diapo-Ψ,Ψ-carotendioat

cis-Norbixin-dinatriumsalt: Dinatrium 6,6'-diapo-Ψ,Ψ-carotendioat

Kemisk formel

cis-Norbixin: C24H28O4

cis-Norbixin-dikaliumsalt: C24H26K2O4

cis-Norbixin-dinatriumsalt: C24H26Na2O4

Molekylvægt

380,5 (syre), 456,7 (dikaliumsalt), 424,5 (dinatriumsalt)

Indhold

Ikke under 35 % farvestof (udtrykt som norbixin)

E1 % 1cm 2870 ved ca. 482 nm i 0,5 % kaliumhydroxidopløsning

Beskrivelse

Mørkerødbrunt til rødviolet pulver

Identifikation

 

Opløselighed

Opløseligt i alkalisk vand, tungt opløseligt i ethanol

Spektrometri

Prøven i 0,5 % kaliumhydroxidopløsning viser absorbansmaksima ved ca. 453 nm og 482 nm

Renhed

 

Arsen

Ikke over 2 mg/kg

Bly

Ikke over 1 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 0,5 mg/kg

III)

NORBIXIN MED ALKALIFORARBEJDNING, IKKE SYREFÆLDET

Synonymer

Annatto G, Orlean, Terre orellana, L. Orange, CI Natural Orange 4

Definition

Norbixin med alkaliforarbejdning (ikke syrefældet) fremstilles ved ekstraktion af den ydre belægning af frøene fra annatto-træet (Bixa orellana L.) med vandig base. Bixin hydrolyseres til norbixin i en varm basisk opløsning. Bundfaldet filtreres, tørres og formales for at opnå et granuleret pulver. Ekstrakter indeholder hovedsagelig kalium- eller natriumsalte af norbixin som de vigtigste farvestoffer.

Norbixin med alkaliforarbejdning (ikke syrefældet) indeholder flere farvede bestanddele. Det vigtigste farvende princip er cis-norbixin, et mindre farvende princip er trans-norbixin. Der kan ligeledes forekomme produkter fra termisk nedbrydning af norbixin som følge af forarbejdning.

Colour Index-nummer

75120

Einecs-nummer

208-810-8

Kemisk navn

cis-Norbixin: 6,6'-Diapo-Ψ,Ψ-carotendisyre

cis-Norbixin-dikaliumsalt: Dikalium 6,6'-diapo-Ψ,Ψ-carotendioat

cis-Norbixin-dinatriumsalt: Dinatrium 6,6'-diapo-Ψ,Ψ-carotendioat

Kemisk formel

cis-Norbixin: C24H28O4

cis-Norbixin-dikaliumsalt: C24H26K2O4

cis-Norbixin-dinatriumsalt: C24H26Na2O4

Molekylvægt

380,5 (syre), 456,7 (dikaliumsalt), 424,5 (dinatriumsalt)

Indhold

Ikke under 15 % farvestof (udtrykt som norbixin)

E1 % 1cm 2870 ved ca. 482 nm i 0,5 % kaliumhydroxidopløsning

Beskrivelse

Mørkerødbrunt til rødviolet pulver

Identifikation

 

Opløselighed

Opløseligt i alkalisk vand, tungt opløseligt i ethanol

Spektrometri

Prøven i 0,5 % kaliumhydroxidopløsning viser absorbansmaksima ved ca. 453 nm og 482 nm

Renhed

 

Arsen

Ikke over 2 mg/kg

Bly

Ikke over 1 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 1 mg/kg

Cadmium

Ikke over 0,5 mg/kg«


Top