EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0770

Kommissionens forordning (EU) 2020/770 af 8. juni 2020 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for myclobutanil, napropamid og sintofen i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst)

C/2020/3611

OJ L 184, 12.6.2020, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/770/oj

12.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/770

af 8. juni 2020

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for myclobutanil, napropamid og sintofen i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 49, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II og i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 er der fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (»MRL'er«) af myclobutanil. I del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 er der fastsat MRL'er for napropamid. Der er ikke fastsat nogen MRL'er for sintofen i forordning (EF) nr. 396/2005, og da dette aktivstof ikke er optaget i bilag IV til nævnte forordning, anvendes standardværdien på 0,01 mg/kg som fastsat i forordningens artikel 18, stk. 1, litra b).

(2)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om revisionen af de gældende MRL'er for myclobutanil (2). Den foreslog, at definitionen af restkoncentration ændres. Den anbefalede at forhøje eller bevare de gældende MRL'er for æbler, pærer, kvæder, mispel, loquat, japanmispel/loquat, abrikoser, kirsebær (søde), ferskner, blommer, spisedruer og druer til vinfremstilling. Autoriteten konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for jordbær, brombær, stikkelsbær (grønne, røde og gule), bananer, tomater, auberginer/ægplanter, meloner, græskar, vandmeloner, vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat, bønner (med bælg), artiskokker, humle, sukkerroerødder, svin (muskel, fedtvæv, lever og nyre), kvæg (muskel, fedtvæv, lever og nyre), får (muskel, fedtvæv, lever og nyre), geder (muskel, fedtvæv, lever og nyre), fjerkræ (muskel, fedtvæv og lever), mælk (kvæg, får og geder) samt fugleæg, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til det niveau, autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(3)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om revisionen af de gældende MRL'er for napropamid (3). Den foreslog, at definitionen af restkoncentration ændres. Den anbefaler at sænke MRL'erne for mandler, kastanjer, hasselnødder, pekannødder, pinjekerner, pistacienødder, valnødder, æbler, pærer, kvæder, mispel, japanmispel/loquat, abrikoser, kirsebær (søde), ferskner, blommer, kartofler, knoldselleri, peberrod, radiser, kålroer, tomater, auberginer/æggeplanter, broccoli, blomkål, rosenkål, hovedkål, vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat, salatsennep/rucola, bønner (med bælg), hørfrø, valmuefrø, sesamfrø, solsikkefrø, rapsfrø, sojabønner, sennepsfrø, bomuldsfrø, græskarfrø, saflorfrø, hjulkronefrø, sæddodderfrø, hampfrø og kristpalmefrø. Autoriteten konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for grapefrugter, appelsiner, citroner, limefrugter, mandariner, jordbær, brombær, korbær, hindbær (røde og gule), blåbær, tranebær, solbær og ribs (sorte, røde og røde), stikkelsbær (grønne, røde og gule), hyben, hyldebær, urter og spiselige blomster, urteudtræk (fra blomster, blade og urter og alle andre plantedele) og krydderier i form af frugter, og der var ikke behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til det niveau, autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(4)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om revisionen af de gældende MRL'er for sintofen (4). Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'en for hvede, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Der foreligger ingen andre godkendelser for dette stof. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til det niveau, autoriteten har peget på. Denne MRL vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(5)

For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller Codex-maksimalgrænseværdier (CXL'er), bør MRL'erne fastsættes til den specifikke bestemmelsesgrænse (»LOD«) eller til standard-MRL'en som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(6)

Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse LOD'er. For en række stoffers vedkommende konkluderede laboratorierne, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke LOD'er for visse varer.

(7)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de aktuelle ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(8)

Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(9)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(10)

For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes en overgangsordning for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(11)

Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 396/2005 finder stadig anvendelse i den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på produkter, der er produceret i Unionen eller importeret til Unionen inden den 2. januar 2021.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 2. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 070 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for myclobutanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(8):5392.

(3)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for napropamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(8):5394.

(4)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for sintofen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(8):5406.


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II affattes kolonnen vedrørende myclobutanil således og følgende kolonner vedrørende napropamid og sintofen indsættes:

Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (a)

Myclobutanil (summen af isomerer) (R)

Napropamid (summen af isomerer)

Sintofen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

0,01*

0110000

Citrusfrugter

0,01*

0,01* (+)

 

0110010

Grapefrugter

 

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

 

0110990

Andet (2)

 

 

 

0120000

Trænødder

0,01*

0,01*

 

0120010

Mandler

 

 

 

0120020

Paranødder

 

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

 

0120060

Hasselnødder

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

 

0120110

Valnødder

 

 

 

0120990

Andet (2)

 

 

 

0130000

Kernefrugter

0,6 (+)

0,01*

 

0130010

Æbler

 

 

 

0130020

Pærer

 

 

 

0130030

Kvæder

 

 

 

0130040

Mispel

 

 

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

 

 

0130990

Andet (2)

 

 

 

0140000

Stenfrugter

 

0,01*

 

0140010

Abrikoser

3

 

 

0140020

Kirsebær (søde)

3

 

 

0140030

Ferskner

3

 

 

0140040

Blommer

2

 

 

0140990

Andet (2)

2

 

 

0150000

Bær og små frugter

 

 

 

0151000

a)

Druer

1,5 (+)

0,01*

 

0151010

Spisedruer

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

1,5 (+)

0,01* (+)

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0,01* (+)

 

0153010

Brombær

0,8 (+)

 

 

0153020

Korbær

0,01*

 

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

0,01*

 

 

0153990

Andet (2)

0,01*

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

 

 

0154010

Blåbær

0,01*

0,02* (+)

 

0154020

Tranebær

0,01*

0,02* (+)

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

0,9

0,02* (+)

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

0,8 (+)

0,02* (+)

 

0154050

Hyben

0,01*

0,02* (+)

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

0,01*

0,01*

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

0,6 (+)

0,01*

 

0154080

Hyldebær

0,01*

0,02* (+)

 

0154990

Andet (2)

0,01*

0,01*

 

0160000

Diverse frugter med:

 

0,01*

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

 

0161010

Dadler

0,01*

 

 

0161020

Figner

0,01*

 

 

0161030

Spiseoliven

0,01*

 

 

0161040

Kumquat

0,01*

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

0,01*

 

 

0161060

Alm, kaki/daddelblommer/sharonfrugter

0,6 (+)

 

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

0,01*

 

 

0161990

Andet (2)

0,01*

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

0,01*

 

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

 

0162050

Stjerneæbler

 

 

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

 

0162990

Andet (2)

 

 

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

 

0163010

Avocadoer

0,01*

 

 

0163020

Bananer

3 (+)

 

 

0163030

Mangofrugter

0,01*

 

 

0163040

Papajaer

0,01*

 

 

0163050

Granatæbler

0,01*

 

 

0163060

Cherimoya

0,01*

 

 

0163070

Guavaer

0,01*

 

 

0163080

Ananas

0,01*

 

 

0163090

Brødfrugter

0,01*

 

 

0163100

Durianfrugter

0,01*

 

 

0163110

Soursops/guanabanas

0,01*

 

 

0163990

Andet (2)

0,01*

 

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,06

0,01*

0,01*

0211000

a)

Kartofler

 

 

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

0212010

Maniokker

 

 

 

0212020

Søde kartofler

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

0212990

Andet (2)

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

 

0213010

Rødbeder

 

 

 

0213020

Gulerødder

 

 

 

0213030

Knoldselleri

 

 

 

0213040

Peberrod

 

 

 

0213050

Jordskokker

 

 

 

0213060

Pastinakker

 

 

 

0213070

Persillerod

 

 

 

0213080

Radiser

 

 

 

0213090

Havrerod

 

 

 

0213100

Kålroer

 

 

 

0213110

Majroer

 

 

 

0213990

Andet (2)

 

 

 

0220000

Løg

0,06

0,01*

0,01*

0220010

Hvidløg

 

 

 

0220020

Løg

 

 

 

0220030

Skalotteløg

 

 

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

 

 

0220990

Andet (2)

 

 

 

0230000

Frugtgrøntsager

 

0,01*

0,01*

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

 

 

0231010

Tomater

0,6 (+)

 

 

0231020

Sød peberfrugt

3

 

 

0231030

Auberginer/ægplanter

0,2 (+)

 

 

0231040

Okra, lady's fingers

0,01*

 

 

0231990

Andet (2)

0,01*

 

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

0,2

 

 

0232010

Agurker

 

 

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

 

0232030

Courgetter

 

 

 

0232990

Andet (2)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0,3

 

 

0233010

Meloner

(+)

 

 

0233020

Græskar

(+)

 

 

0233030

Vandmeloner

(+)

 

 

0233990

Andet (2)

(+)

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,01*

 

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01*

 

 

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,05

 

0,01*

0241000

a)

Blomsterkål

 

0,01*

 

0241010

Broccoli

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

0241990

Andet (2)

 

 

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

0,01*

 

0242010

Rosenkål

 

 

 

0242020

Hovedkål

 

 

 

0242990

Andet (2)

 

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

0,05*

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

 

0243020

Grønkål/kokål

 

 

 

0243990

Andet (2)

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

0,05*

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

 

0,01*

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

9 (+)

0,05

 

0251020

Havesalat

0,05

0,01*

 

0251030

Bredbladet endivie

0,05

0,01*

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

0,05

0,01*

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

0,05

0,01*

 

0251060

Salatsennep/rucola

0,05

0,05

 

0251070

Rød sennep

0,05

0,05

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

0,05

0,05

 

0251990

Andet (2)

0,05

0,01*

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,05

0,01*

0,01*

0252010

Spinat

 

 

 

0252020

Portulakker

 

 

 

0252030

Bladbeder

 

 

 

0252990

Andet (2)

 

 

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,05

0,01*

0,01*

0254000

d)

Brøndkarse

0,05

0,01*

0,01*

0255000

e)

Julesalat/alm, cikorie

0,05

0,01*

0,01*

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,05

0,05 (+)

0,02*

0256010

Kørvel

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

0256030

Selleriblade

 

 

 

0256040

Persille

 

 

 

0256050

Salvie

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

0256070

Timian

 

 

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

0256090

Laurbærblade

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

0256990

Andet (2)

 

 

 

0260000

Bælgplanter

 

0,01*

0,01*

0260010

Bønner (med bælg)

0,8 (+)

 

 

0260020

Bønner (uden bælg)

0,01*

 

 

0260030

Ærter (med bælg)

0,01*

 

 

0260040

Ærter (uden bælg)

0,01*

 

 

0260050

Linser

0,01*

 

 

0260990

Andet (2)

0,01*

 

 

0270000

Stængelgrøntsager

 

0,01*

0,01*

0270010

Alm, asparges

0,01*

 

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

0,01*

 

 

0270030

Bladselleri

0,01*

 

 

0270040

Knoldfennikel

0,06

 

 

0270050

Artiskokker

0,8 (+)

 

 

0270060

Porrer

0,06

 

 

0270070

Rabarber

0,01*

 

 

0270080

Bambusskud

0,01*

 

 

0270090

Palmehjerter

0,01*

 

 

0270990

Andet (2)

0,01*

 

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01*

0,01*

0,01*

0280010

Dyrkede svampe

 

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01*

0,01*

0,01*

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01*

0,01*

0,01*

0300010

Bønner

 

 

 

0300020

Linser

 

 

 

0300030

Ærter

 

 

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

 

0300990

Andet (2)

 

 

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01*

 

0,01*

0401000

Olieholdige frø

 

 

 

0401010

Hørfrø

 

0,02

 

0401020

Jordnødder

 

0,01*

 

0401030

Valmuefrø

 

0,02

 

0401040

Sesamfrø

 

0,02

 

0401050

Solsikkefrø

 

0,02

 

0401060

Rapsfrø

 

0,02

 

0401070

Sojabønner

 

0,02

 

0401080

Sennepsfrø

 

0,02

 

0401090

Bomuldsfrø

 

0,02

 

0401100

Græskarfrø

 

0,02

 

0401110

Saflorfrø

 

0,02

 

0401120

Hjulkronefrø

 

0,02

 

0401130

Sæddodderfrø

 

0,02

 

0401140

Hampfrø

 

0,02

 

0401150

Kristpalmefrø

 

0,02

 

0401990

Andet (2)

 

0,01*

 

0402000

Olieholdige frugter

 

0,01*

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

 

0402020

Oliepalmekerner

 

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Andet (2)

 

 

 

0500000

KORN

0,01*

0,01*

0,01*

0500010

Byg

 

 

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

 

 

0500030

Majs

 

 

 

0500040

Alm, hirse

 

 

 

0500050

Havre

 

 

 

0500060

Ris

 

 

 

0500070

Rug

 

 

 

0500080

Alm, durra/sorghum

 

 

 

0500090

Hvede

 

 

(+)

0500990

Andet (2)

 

 

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05*

0,05*

0,05*

0610000

Te

 

 

 

0620000

Kaffebønner

 

 

 

0630000

Urteudtræk fra

 

(+)

 

0631000

a)

blomster

 

 

 

0631010

Kamille

 

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

 

0631030

Roser

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

0631990

Andet (2)

 

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

 

 

0632010

Jordbær

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

 

0632990

Andet (2)

 

 

 

0633000

c)

rødder

 

 

 

0633010

Baldrian

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Andet (2)

 

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

 

 

0640000

Kakaobønner

 

 

 

0650000

Karob/johannesbrød

 

 

 

0700000

HUMLE

6 (+)

0,05*

0,05*

0800000

KRYDDERIER

 

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05*

0,05*

0,05*

0810010

Anis/ægte anis

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

 

0810060

Dild

 

 

 

0810070

Fennikel

 

 

 

0810080

Bukkehorn

 

 

 

0810090

Muskat

 

 

 

0810990

Andet (2)

 

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05*

0,05* (+)

0,05*

0820010

Allehånde

 

 

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

 

0820030

Kommen

 

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

 

0820050

Enebær

 

 

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

 

0820070

Vanilje

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

0820990

Andet (2)

 

 

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05*

0,05*

0,05*

0830010

Kanel

 

 

 

0830990

Andet (2)

 

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

0840010

Lakrids

0,05*

0,05*

0,05*

0840020

Ingefær (10)

 

 

 

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05*

0,05*

0,05*

0840040

Peberrod (11)

 

 

 

0840990

Andet (2)

0,05*

0,05*

0,05*

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05*

0,05*

0,05*

0850010

Kryddernellike

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

0850990

Andet (2)

 

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05*

0,05*

0,05*

0860010

Safrankrokus

 

 

 

0860990

Andet (2)

 

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05*

0,05*

0,05*

0870010

Muskatblomme

 

 

 

0870990

Andet (2)

 

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01*

0,01*

0,01*

0900010

Sukkerroerødder

(+)

 

 

0900020

Sukkerrør

 

 

 

0900030

Cikorierødder

 

 

 

0900990

Andet (2)

 

 

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

 

1010000

Varer fra

0,01*

0,01*

0,01*

1011000

a)

svin

(+)

 

 

1011010

Muskel

 

 

 

1011020

Fedt

 

 

 

1011030

Lever

 

 

 

1011040

Nyre

 

 

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

1011990

Andet (2)

 

 

 

1012000

b)

kvæg

(+)

 

 

1012010

Muskel

 

 

 

1012020

Fedt

 

 

 

1012030

Lever

 

 

 

1012040

Nyre

 

 

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

1012990

Andet (2)

 

 

 

1013000

c)

får

(+)

 

 

1013010

Muskel

 

 

 

1013020

Fedt

 

 

 

1013030

Lever

 

 

 

1013040

Nyre

 

 

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

1013990

Andet (2)

 

 

 

1014000

d)

geder

(+)

 

 

1014010

Muskel

 

 

 

1014020

Fedt

 

 

 

1014030

Lever

 

 

 

1014040

Nyre

 

 

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

1014990

Andet (2)

 

 

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

(+)

 

 

1015010

Muskel

 

 

 

1015020

Fedt

 

 

 

1015030

Lever

 

 

 

1015040

Nyre

 

 

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

1015990

Andet (2)

 

 

 

1016000

f)

fjerkræ

(+)

 

 

1016010

Muskel

 

 

 

1016020

Fedt

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

1016040

Nyre

 

 

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

1016990

Andet (2)

 

 

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

(+)

 

 

1017010

Muskel

 

 

 

1017020

Fedt

 

 

 

1017030

Lever

 

 

 

1017040

Nyre

 

 

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

1017990

Andet (2)

 

 

 

1020000

Mælk

0,01* (+)

0,01*

0,01*

1020010

Kvæg

 

 

 

1020020

Får

 

 

 

1020030

Geder

 

 

 

1020040

Heste

 

 

 

1020990

Andet (2)

 

 

 

1030000

Fugleæg

0,01* (+)

0,01*

0,01*

1030010

Kyllinger

 

 

 

1030020

Ænder

 

 

 

1030030

Gæs

 

 

 

1030040

Vagtler

 

 

 

1030990

Andet (2)

 

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05*

0,05*

0,05*

1050000

Padder og krybdyr

0,01* (+)

0,01*

0,01*

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01* (+)

0,01*

0,01*

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,01* (+)

0,01*

0,01*

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

 

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

 

 

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

 

 

 

(*)

Analytisk bestemmelsesgrænseværdi

(a)

Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, for hvilke der er fastsat maksimalgrænseværdier.

Myclobutanil (summen af isomerer) (R)

(R)

= Definitionen for restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

 

Myclobutanyl - kode 1000000 undtagen 1040000: frie og konjugerede former af alfa-(3-hydroxybutyl)-alfa-(4-chlor-phenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-propannitril (RH9090), udtrykt som myclobutanil

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger vedrørende metabolitter af triazolderivater ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022 eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0130000 Kernefrugter

0130010 Æbler

0130020 Pærer

0130030 Kvæder

0130040 Mispel

0130050 Japanmispel/loquat

0130990 Andet (2)

0151000 a) druer

0151010 Spisedruer

0151020 Druer til vinfremstilling

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om markundersøgelser af vekselafgrøder og vedrørende metabolitter af triazolderivater ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0152000 b) jordbær

0153010 Brombær

0154040 Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger vedrørende metabolitter af triazolderivater ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0154070 Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

0161060 Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om afgrødemetabolisme med behandling efter høst ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0163020 Bananer

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om markundersøgelser af vekselafgrøder og vedrørende metabolitter af triazolderivater ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0231010 Tomater

0231030 Auberginer/ægplanter

0233010 Meloner

0233020 Græskar

0233030 Vandmeloner

0233990 Andet (2)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om afgrødemetabolisme med bladgrøntsager og vedrørende metabolitter af triazolderivater ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0251010 Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om afgrødemetabolisme med oliefrø og bælgfrugter ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0260010 Bønner (med bælg)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om afgrødemetabolisme med bladgrøntsager ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0270050 Artiskokker

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest, analysemetoder og afgrødemetabolisme med bladgrøntsager ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0700000 Humle

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om markundersøgelser af vekselafgrøder og vedrørende metabolitter af triazolderivater ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0900010 Sukkerroerødder

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1011000 a) svin

1011010 Muskel

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1011020 Fedt

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1011030 Lever

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1011040 Nyre

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1011050 Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1011990 Andet (2)

1012000 b) kvæg

1012010 Muskel

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1012020 Fedt

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1012030 Lever

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1012040 Nyre

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1012050 Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1012990 Andet (2)

1013000 c) får

1013010 Muskel

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1013020 Fedt

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1013030 Lever

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1013040 Nyre

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1013050 Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1013990 Andet (2)

1014000 d) geder

1014010 Muskel

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1014020 Fedt

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1014030 Lever

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1014040 Nyre

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1014050 Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1014990 Andet (2)

1015000 e) dyr af hestefamilien

1015010 Muskel

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1015020 Fedt

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1015030 Lever

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1015040 Nyre

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1015050 Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1015990 Andet (2)

1016000 f) fjerkræ

1016010 Muskel

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1016020 Fedt

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1016030 Lever

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1016040 Nyre

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1016050 Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1016990 Andet (2)

1017000 g) andre opdrættede landdyr

1017010 Muskel

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1017020 Fedt

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1017030 Lever

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1017040 Nyre

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1017050 Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1017990 Andet (2)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1020000 Mælk

1020010 Kvæg

1020020 Får

1020030 Geder

1020040 Heste

1020990 Andet (2)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1030000 Fugleæg

1030010 Kyllinger

1030020 Ænder

1030030 Gæs

1030040 Vagtler

1030990 Andet (2)

1050000 Padder og krybdyr

1060000 Hvirvelløse landdyr

1070000 Vildtlevende landlevende hvirveldyr

Napropamid (summen af isomerer)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagringsstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0110000 Citrusfrugter

0110010 Grapefrugter

0110020 Appelsiner

0110030 Citroner

0110040 Limefrugter

0110050 Mandariner

0110990 Andet (2)

0152000 b) jordbær

0153000 c) stængelfrugter

0153010 Brombær

0153020 Korbær

0153030 Hindbær (gule og røde)

0153990 Andet (2)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagringsstabilitet og afgrødemetabolisme ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0154010 Blåbær

0154020 Tranebær

0154030 Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

0154040 Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

0154050 Hyben

0154080 Hyldebær

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0256000 f) urter og spiselige blomster

0256010 Kørvel

0256020 Purløg

0256030 Selleriblade

0256040 Persille

0256050 Salvie

0256060 Rosmarin

0256070 Timian

0256080 Basilikum og spiselige blomster

0256090 Laurbærblade

0256100 Estragon

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0630000 Urteudtræk fra

0631000 a) blomster

0631010 Kamille

0631020 Hibiscus/rosella

0631030 Roser

0631040 Jasmin

0631050 Lind

0631990 Andet (2)

0632000 b) blade og urter

0632010 Jordbær

0632020 Rooibos

0632030 Maté/paraguaykristtorn

0632990 Andet (2)

0633000 c) rødder

0633010 Baldrian

0633020 Ginseng

0633990 Andet (2)

0639000 d) andre dele af planten

0820000 Krydderier i form af frugter

0820010 Allehånde

0820020 Sichuanpeber

0820030 Kommen

0820040 Kardemomme

0820050 Enebær

0820060 Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

0820070 Vanilje

0820080 Tamarinde

0820990 Andet (2)

Sintofen

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 12. juni 2022, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0500090 Hvede

2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

I del A udgår kolonnen vedrørende napropamid.

b)

I del B udgår kolonnen vedrørende myclobutanil.


Top