EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0764

Kommissionens forordning (EU) 2020/764 af 10. juni 2020 om berigtigelse af den svenske udgave af forordning (EU) nr. 68/2013 om fortegnelsen over fodermidler (EØS-relevant tekst)

C/2020/3668

OJ L 183, 11.6.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI)
OJ L 183, 11.6.2020, p. 1–3 (SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/764/oj

11.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/764

af 10. juni 2020

om berigtigelse af den svenske udgave af forordning (EU) nr. 68/2013 om fortegnelsen over fodermidler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (1), særlig artikel 26, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den svenske udgave af Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 (2) indeholder fejl i nummer 1.10.1, 3.7.1-3.7.5, 5.38.1, 6.8.1 og 7.1.5 i tabellen i del C i bilaget til nævnte forordning for så vidt angår navnene på de fodermidler, der er opført på listen.

(2)

Den svenske udgave af forordning (EU) nr. 68/2013 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver af forordning (EU) nr. 68/2013 berøres ikke af disse fejl i del C i bilaget til forordningen.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 229 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 af 16. januar 2013 om fortegnelsen over fodermidler (EUT L 29 af 30.1.2013, s. 1).


Top