EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0763

Kommissionens forordning (EU) 2020/763 af 9. juni 2020 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår specifikationerne for tricalciumphosphat (E 341(iii)) (EØS-relevant tekst)

C/2020/3644

OJ L 182, 10.6.2020, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/763/oj

10.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/763

af 9. juni 2020

om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår specifikationerne for tricalciumphosphat (E 341(iii))

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 14,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 (3) er der fastsat specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer, der er opført i bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(2)

Disse specifikationer kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(3)

Der blev den 28. september 2018 indgivet en ansøgning om ændring af specifikationerne vedrørende fødevaretilsætningsstoffet tricalciumphosphat (E 341(iii)). Ansøgningen blev gjort tilgængelig for medlemsstaterne, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

(4)

I de nuværende EU-specifikationer er det fastsat, at tricalciumphosphat (E 341(iii)) fremstilles ved neutralisering af phosphorsyre med calciumhydroxid. Ansøgeren anmoder om, at neutralisering med calciumcarbonat medtages som et alternativ.

(5)

Calciumhydroxid fremstilles ifølge ansøgeren ved kalcinering af calciumcarbonat, hvilket kunne undgås, hvis calciumcarbonat blev anvendt direkte som udgangsmateriale. Ansøgeren hævder, at den største fordel ved at anvende calciumcarbonat direkte er, at det reducerer den energimængde, der er nødvendig for produktionen, hvilket resulterer i en mere bæredygtig produktionsproces. Ifølge ansøgeren fører begge produktionsprocesser til samme slutprodukt, tricalciumphosphat (E 341(iii)), hvilket betyder, at det ikke indeholder andre urenheder end dem, der er specificeret i forordning (EU) nr. 231/2012.

(6)

Ansøgningen blev drøftet af arbejdsgruppen af regeringseksperter vedrørende tilsætningsstoffer. Under hensyntagen til de oplysninger, som ansøgeren har fremlagt, og feedbacken fra denne arbejdsgruppe fandt Kommissionen, at den foreslåede ændring af specifikationerne for tricalciumphosphat (E 341(iii)) ikke kan få virkninger for menneskers sundhed.

(7)

Da anvendelsen af calciumcarbonat som et alternativ til calciumhydroxid i fremstillingen af tricalciumphosphat (E 341(iii)) er en opdatering af EU-listen, som ikke kan få virkninger for menneskers sundhed, er det ikke nødvendigt at anmode om en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008, og specifikationerne bør ændres.

(8)

Bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 af 22.3.2012, s. 1).


BILAG

I oplysningerne i bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 vedrørende »E 341 (iii) tricalciumphosphat« affattes definitionen således:

»Definition

Tricalciumphosphat består af en variabel blanding af calciumphosphater fremstillet ved neutralisering af phosphorsyre med calciumhydroxid eller calciumcarbonat og har stort set sammensætningen 10CaΟ·3P2O5·Η2


Top