EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0757

Kommissionens forordning (EU) 2020/757 af 8. juni 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår sporbarheden af visse animalske biprodukter og afledte produkter (EØS-relevant tekst)

C/2020/3581

OJ L 179, 9.6.2020, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/757/oj

9.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/757

af 8. juni 2020

om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår sporbarheden af visse animalske biprodukter og afledte produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (1), særlig artikel 21, stk. 6, litra d), og 31, stk. 2,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (2) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder krav vedrørende sporbarheden af animalske biprodukter og afledte produkter.

(2)

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009 henhører afledte produkter under samme kategori som de animalske biprodukter, af hvilke de er afledt. Under visse omstændigheder kan fiskeolier og fiskemel dog indeholde visse restkoncentrationer i større mængder end fisk eller fiskeprodukter egnet til konsum, hvoraf de er fremstillet, og således kræver en afgiftningsproces forud for anvendelse i dyrefoder.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EU) 2015/786 (3) er der fastsat kriterier for acceptabilitet af de afgiftningsprocesser, der anvendes for produkter bestemt til foder. De krav og kriterier for acceptabilitet af afgiftningsprocesserne for fiskeolier og fiskemel af kategori 3-materiale, der er fastlagt i forordning (EU) 2015/786, bør sikre, at afgiftede fiskeolier og fiskemel af kategori 3-materiale i foder ikke frembyder en risiko for dyre- eller folkesundheden og for miljøet, og at afgiftningsprocessen ikke påvirker foderets egenskaber i negativ retning. Den kompetente myndighed kan derfor tillade afgiftning inden for sin medlemsstats område, mens der ikke er harmoniserede regler for transport af disse materialer til afgiftning i en anden medlemsstat.

(4)

Med henblik på tilladelse til afgiftning af visse fiskeolier og fiskemel bestemt til foder til opdrættede dyr bør der fastsættes krav til transport af fiskeolier og fiskemel med for store mængder af restkoncentrationer til en anden medlemsstat til afgiftning på anlæg, der er godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 (4). Derfor bør medlemsstaterne, når det er nødvendigt, efter en risikovurdering, tillade transport af fiskeolier og fiskemel bestemt til fremstilling af fodermidler indeholdende for høje mængder af dioxiner og/eller polychlorerede biphenyler (PCB'er), jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF (5), fra andre medlemsstater til anlæg, der er registreret eller godkendt til afgiftning på deres område.

(5)

Dog bør fiskeolier og fiskemel af kategori 3-materiale, som allerede er markedsført og ved offentlig kontrol testet positiv for for høje mængder af dioxiner og/eller polychlorerede biphenyler (PCB'er), ikke være underkastes den afgiftning, der omhandles i denne forordning.

(6)

Artikel 21 og bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 bør ændres i overensstemmelse med kravene til transport af afledte produkter bestemt til afgiftning i en anden medlemsstat.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 142/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 21 tilføjes følgende stykke:

»3.   Transporten af fiskeolier og fiskemel af kategori 3-materiale til fremstilling af fodermidler, bortset fra sådanne, som er importeret fra et tredjeland, fra en forarbejdningsvirksomhed, der er godkendt til fremstilling af fiskemel og fiskeolie, til en foderfabrik, der er registreret eller godkendt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009 og godkendt i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 183/2005 i en anden medlemsstat til afgiftning i overensstemmelse med de processer, der er omhandlet i Kommissionens forordning (EU) 2015/786 (*1), skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel VII i bilag VIII.

(*1)  Kommissionens forordning (EU) 2015/786 af 19. maj 2015 om fastsættelse af kriterier for acceptabilitet af de afgiftningsprocesser, der anvendes for produkter bestemt til foder som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF (EUT L 125 af 21.5.2015, s. 10).«"

2)

Bilag VIII ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) 2015/786 af 19. maj 2015 om fastsættelse af kriterier for acceptabilitet af de afgiftningsprocesser der anvendes for produkter bestemt til foder som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF (EUT L 125 af 21.5.2015, s. 10).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foder — Rådets erklæring (EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10).


BILAG

Følgende tilføjes i bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011:

»Kapitel VII

TRANSPORT TIL ET ANLÆG TIL AFGIFTNING AF FISKEOLIER OG FISKEMEL BESTEMT TIL FREMSTILLING AF FODERMIDLER

1.

Driftsledere, som agter at transportere fiskeolier og fiskemel af kategori 3-materiale bestemt til fremstilling af foder fra en forarbejdningsvirksomhed, der er godkendt til fremstilling af fiskeolier og fiskemel, til en foderfabrik, der er registreret eller godkendt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009 og godkendt i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 183/2005, i en anden medlemsstat til afgiftning i overensstemmelse med de processer, der er omhandlet i forordning (EU) 2015/786, skal ansøge den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet om godkendelse af transporten.

Ansøgningen skal udformes som fastsat i kapitel III, afsnit 10, i bilag XVI til forordning (EU) nr. 142/2011.

2.

Bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed, der henvises til i punkt 1, skal underrette driftslederen om sin beslutning om transporten ved at returnere den ansøgning, der er omhandlet i punkt 1, andet afsnit, udfyldt i overensstemmelse hermed.

3.

Oprindelsesmedlemsstatens kompetente myndighed skal ved hjælp af Traces-systemet underrette bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed om afsendelsen af hver enkelt transport, jf. beslutning 2004/292/EF.

4.

Punkt 1-3 i dette kapitel finder ikke anvendelse på fiskeolier og fiskemel af kategori 3-materiale, der er markedsført til fremstilling af foder, hvori der i forbindelse med den offentlige kontrol blev fundet store mængder af dioxiner og/eller polychlorerede biphenyler (PCB'er).«


Top