EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0749

Kommissionens forordning (EU) 2020/749 af 4. juni 2020 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af chlorat i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst)

C/2020/3541

OJ L 178, 8.6.2020, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/749/oj

8.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 178/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/749

af 4. juni 2020

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af chlorat i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 16, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2008/865/EF (2) blev alle godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder chlorat, tilbagekaldt som følge af, at chlorat ikke var opført i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3).

(2)

Der er ikke fastsat nogen specifikke maksimalgrænseværdier (MRL'er) for chlorat, og da dette stof ikke er optaget i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005, gælder standard-MRL'en på 0,01 mg/kg for alle de fødevarer og foderstoffer, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005.

(3)

Ud over sin tidligere anvendelse i plantebeskyttelsesmidler er chlorat også et stof, der dannes som biprodukt ved anvendelse af chlordesinfektionsmidler i forarbejdning af fødevarer og drikkevand. Disse anvendelser har affødt den nuværende situation med påviselige restkoncentrationer af chlorat i fødevarer.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) indsamlede mellem 2014 og 2018 overvågningsdata for at undersøge forekomsten af restkoncentrationer af chlorat i fødevarer og i drikkevandet. Disse data viser, at der forekommer restkoncentrationer af chlorat på et niveau, der ofte overskrider standard-MRL'en på 0,01 mg/kg, og at niveauet afhænger af kilden og varen. Det følger af disse konstateringer, at selv om der anvendes god praksis, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at sikre restkoncentrationer af chlorat, der ikke overskrider den gældende MRL på 0,01 mg/kg.

(5)

Autoriteten har vedtaget en videnskabelig udtalelse om, hvilke risici for folkesundheden der er forbundet med tilstedeværelsen af chlorat i fødevarer (4). I denne udtalelse fastsatte autoriteten et tolerabelt dagligt indtag (TDI) på 3 μg/kg kropsvægt pr. dag og en akut referencedosis (ARfD) på 36 μg/kg kropsvægt. Autoriteten konkluderede, at den akutte eksponering for chlorat på grundlag af de data, der blev indsamlet i 2014, ikke oversteg ARfD'en. Den gennemsnitlige eksponering via kosten for chlorat i de europæiske lande oversteg TDI'et hos visse befolkningsgrupper såsom spædbørn og småbørn med let til moderat jodmangel.

(6)

For at nedbringe restkoncentrationerne af chlorat og reducere eksponeringen gennem en samordnet indsats i flere relevante sektorer blev der i 2017 vedtaget en tværfaglig handlingsplan med en række foranstaltninger, der skal træffes sideløbende, herunder foranstaltninger vedrørende drikkevand, hygiejne og fastsættelse af midlertidige MRL'er for fødevarer og foderstoffer.

(7)

Denne forordning omhandler fastsættelse af midlertidige MRL'er i fødevarer. Med henblik herpå blev der mellem 2014 og 2018 indsamlet en større mængde data om forekomster af stoffet, foretaget både af medlemsstaterne og af fødevarevirksomhedsledere. Dataene viser en generel tendens til faldende niveauer, hvilket tyder på, at gængs fremstillingspraksis allerede er blevet forbedret i et vist omfang. For så vidt angår chlorat, hvoraf restkoncentrationerne ikke hidrører fra anvendelsen af pesticider, men derimod er en følge af anvendelse af chlorbaserede opløsninger til forarbejdning af fødevarer og behandling af drikkevand, bør MRL'erne fastsættes til et niveau, der er »så lavt, som det med rimelighed er opnåeligt« (ALARA-princippet) ved at følge god fremstillingspraksis og sikre, at god hygiejnepraksis fortsat er mulig. Denne tilgang sikrer, at fødevarevirksomhedsledere træffer foranstaltninger til så vidt muligt at forebygge og reducere chloratindholdet i fødevarer for at beskytte folkesundheden, men der tages samtidig hensyn til behovet for mikrobiologisk fødevaresikkerhed.

(8)

De midlertidige MRL'er for chlorat er ifølge ALARA-princippet baseret på 95-percentilen af dataene om forekomst, idet der tages hensyn til anvendelsen af lovligt behandlet drikkevand ved forarbejdning af fødevarer. De midlertidige MRL'er bør tages op til revision senest fem år efter offentliggørelsen af denne forordning i lyset af den mulige udvikling inden for hygiejne og drikkevand, fødevarevirksomhedernes fremskridt med yderligere at nedbringe chloratindholdet, eller når der foreligger nye oplysninger og data, som kan berettige til en tidligere undersøgelse.

(9)

Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne vedrørende passende bestemmelsesgrænser (»LOD'er«) for restkoncentrationer af chlorat i visse varer.

(10)

På baggrund af EFSA's videnskabelige rapport og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de foreslåede MRL'er kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(11)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

De midlertidige MRL'er tages op til revision senest den 8. juni 2025.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2008/865/EF af 10. november 2008 om afvisning af at optage chlorat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof (EUT L 307 af 18.11.2008, s. 7).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(4)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 2015. Scientific opinion on the risks for public health related to the presence of chlorate in food. EFSA Journal 2015;13(6):4135, s. 103.


BILAG

I del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 indsættes følgende kolonne vedrørende chlorat:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (a)

Chlorat (A)

(1)

(2)

(3)

0100000

 

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

0110000

 

Citrusfrugter

0,05

0110010

 

Grapefrugter

 

0110020

 

Appelsiner

 

0110030

 

Citroner

 

0110040

 

Limefrugter

 

0110050

 

Mandariner

 

0110990

 

Andet (2)

 

0120000

 

Trænødder

0,1

0120010

 

Mandler

 

0120020

 

Paranødder

 

0120030

 

Cashewnødder

 

0120040

 

Kastanjer

 

0120050

 

Kokosnødder

 

0120060

 

Hasselnødder

 

0120070

 

Macadamia

 

0120080

 

Pekannødder

 

0120090

 

Pinjekerner

 

0120100

 

Pistacienødder

 

0120110

 

Valnødder

 

0120990

 

Andet (2)

 

0130000

 

Kernefrugter

0,05

0130010

 

Æbler

 

0130020

 

Pærer

 

0130030

 

Kvæder

 

0130040

 

Mispel

 

0130050

 

Japanmispel/loquat

 

0130990

 

Andet (2)

 

0140000

 

Stenfrugter

0,05

0140010

 

Abrikoser

 

0140020

 

Kirsebær (søde)

 

0140030

 

Ferskner

 

0140040

 

Blommer

 

0140990

 

Andet (2)

 

0150000

 

Bær og små frugter

0,05

0151000

a)

Druer

 

0151010

 

Spisedruer

 

0151020

 

Druer til vinfremstilling

 

0152000

b)

Jordbær

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0153010

 

Brombær

 

0153020

 

Korbær

 

0153030

 

Hindbær (gule og røde)

 

0153990

 

Andet (2)

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0154010

 

Blåbær

 

0154020

 

Tranebær

 

0154030

 

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

0154040

 

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

0154050

 

Hyben

 

0154060

 

Morbær (hvide og sorte)

 

0154070

 

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

0154080

 

Hyldebær

 

0154990

 

Andet (2)

 

0160000

 

Diverse frugter med:

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

0161010

 

Dadler

0,3

0161020

 

Figner

0,3

0161030

 

Spiseoliven

0,7

0161040

 

Kumquat

0,3

0161050

 

Stjernefrugter/karamboler

0,3

0161060

 

Alm, kaki/daddelblommer/sharonfrugter

0,3

0161070

 

Jambolanablommer/jambolan

0,3

0161990

 

Andet (2)

0,3

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

0,3

0162010

 

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

0162020

 

Litchi/litchiblommer

 

0162030

 

Passionsfrugter/vandcitron

 

0162040

 

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

0162050

 

Stjerneæbler

 

0162060

 

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

0162990

 

Andet (2)

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

0,3

0163010

 

Avocadoer

 

0163020

 

Bananer

 

0163030

 

Mangofrugter

 

0163040

 

Papajaer

 

0163050

 

Granatæbler

 

0163060

 

Cherimoya

 

0163070

 

Guavaer

 

0163080

 

Ananas

 

0163090

 

Brødfrugter

 

0163100

 

Durianfrugter

 

0163110

 

Soursops/guanabanas

 

0163990

 

Andet (2)

 

0200000

 

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

0210000

 

Rod- og knoldgrøntsager

 

0211000

a)

Kartofler

0,05

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

0,05

0212010

 

Maniokker

 

0212020

 

Søde kartofler

 

0212030

 

Yams

 

0212040

 

Salepmaranta

 

0212990

 

Andet (2)

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

0,15

0213010

 

Rødbeder

 

0213020

 

Gulerødder

 

0213030

 

Knoldselleri

 

0213040

 

Peberrod

 

0213050

 

Jordskokker

 

0213060

 

Pastinakker

 

0213070

 

Persillerod

 

0213080

 

Radiser

 

0213090

 

Havrerod

 

0213100

 

Kålroer

 

0213110

 

Majroer

 

0213990

 

Andet (2)

 

0220000

 

Løg

 

0220010

 

Hvidløg

0,7

0220020

 

Løg

0,5

0220030

 

Skalotteløg

0,5

0220040

 

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

0,5

0220990

 

Andet (2)

0,05

0230000

 

Frugtgrøntsager

 

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

0231010

 

Tomater

0,1

0231020

 

Sød peberfrugt

0,3

0231030

 

Auberginer/ægplanter

0,4

0231040

 

Okra, lady's fingers

0,1

0231990

 

Andet (2)

0,1

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

0,2

0232010

 

Agurker

 

0232020

 

Drueagurker/asieagurker

 

0232030

 

Courgetter

 

0232990

 

Andet (2)

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0,08

0233010

 

Meloner

 

0233020

 

Græskar

 

0233030

 

Vandmeloner

 

0233990

 

Andet (2)

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,1

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,1

0240000

 

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

0241010

 

Broccoli

0,4

0241020

 

Blomkål

0,06

0241990

 

Andet (2)

0,06

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

0,07

0242010

 

Rosenkål

 

0242020

 

Hovedkål

 

0242990

 

Andet (2)

 

0243000

c)

Bladkål

 

0243010

 

Kinakål/pe-tsai

0,06

0243020

 

Grønkål/kokål

0,2

0243990

 

Andet (2)

0,06

0244000

d)

Kålrabi

0,06

0250000

 

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

0,7

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

0251010

 

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

0251020

 

Havesalat

 

0251030

 

Bredbladet endivie

 

0251040

 

Havekarse og andre spirer og skud

 

0251050

 

Langskulpet vinterkarse

 

0251060

 

Salatsennep/rucola

 

0251070

 

Rød sennep

 

0251080

 

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

0251990

 

Andet (2)

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

 

0252010

 

Spinat

 

0252020

 

Portulakker

 

0252030

 

Bladbeder

 

0252990

 

Andet (2)

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

 

0254000

d)

Brøndkarse

 

0255000

e)

Julesalat/alm, cikorie

 

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

 

0256010

 

Kørvel

 

0256020

 

Purløg

 

0256030

 

Selleriblade

 

0256040

 

Persille

 

0256050

 

Salvie

 

0256060

 

Rosmarin

 

0256070

 

Timian

 

0256080

 

Basilikum og spiselige blomster

 

0256090

 

Laurbærblade

 

0256100

 

Estragon

 

0256990

 

Andet (2)

 

0260000

 

Bælgplanter

0,35

0260010

 

Bønner (med bælg)

 

0260020

 

Bønner (uden bælg)

 

0260030

 

Ærter (med bælg)

 

0260040

 

Ærter (uden bælg)

 

0260050

 

Linser

 

0260990

 

Andet (2)

 

0270000

 

Stængelgrøntsager

0,25

0270010

 

Alm, asparges

 

0270020

 

Kardoner/spanske artiskokker

 

0270030

 

Bladselleri

 

0270040

 

Knoldfennikel

 

0270050

 

Artiskokker

 

0270060

 

Porrer

 

0270070

 

Rabarber

 

0270080

 

Bambusskud

 

0270090

 

Palmehjerter

 

0270990

 

Andet (2)

 

0280000

 

Svampe, mosser og laver

 

0280010

 

Dyrkede svampe

0,7

0280020

 

Vilde svampe

0,7

0280990

 

Mosser og laver

0,05

0290000

 

Alger og prokaryote organismer

0,05

0300000

 

BÆLGFRUGTER

0,35

0300010

 

Bønner

 

0300020

 

Linser

 

0300030

 

Ærter

 

0300040

 

Lupiner/lupinbønner

 

0300990

 

Andet (2)

 

0400000

 

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

0401000

 

Olieholdige frø

0,05

0401010

 

Hørfrø

 

0401020

 

Jordnødder

 

0401030

 

Valmuefrø

 

0401040

 

Sesamfrø

 

0401050

 

Solsikkefrø

 

0401060

 

Rapsfrø

 

0401070

 

Sojabønner

 

0401080

 

Sennepsfrø

 

0401090

 

Bomuldsfrø

 

0401100

 

Græskarfrø

 

0401110

 

Saflorfrø

 

0401120

 

Hjulkronefrø

 

0401130

 

Sæddodderfrø

 

0401140

 

Hampfrø

 

0401150

 

Kristpalmefrø

 

0401990

 

Andet (2)

 

0402000

 

Olieholdige frugter

0,7

0402010

 

Oliven til oliefremstilling

 

0402020

 

Oliepalmekerner

 

0402030

 

Frugt fra oliepalmer

 

0402040

 

Kapok

 

0402990

 

Andet (2)

 

0500000

 

KORN

0,05

0500010

 

Byg

 

0500020

 

Boghvede og andre pseudokornarter

 

0500030

 

Majs

 

0500040

 

Alm, hirse

 

0500050

 

Havre

 

0500060

 

Ris

 

0500070

 

Rug

 

0500080

 

Alm, durra/sorghum

 

0500090

 

Hvede

 

0500990

 

Andet (2)

 

0600000

 

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05

0610000

 

Te

 

0620000

 

Kaffebønner

 

0630000

 

Urteudtræk fra

 

0631000

a)

blomster

 

0631010

 

Kamille

 

0631020

 

Hibiscus/rosella

 

0631030

 

Roser

 

0631040

 

Jasmin

 

0631050

 

Lind

 

0631990

 

Andet (2)

 

0632000

b)

blade og urter

 

0632010

 

Jordbær

 

0632020

 

Rooibos

 

0632030

 

Maté/paraguaykristtorn

 

0632990

 

Andet (2)

 

0633000

c)

rødder

 

0633010

 

Baldrian

 

0633020

 

Ginseng

 

0633990

 

Andet (2)

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

0640000

 

Kakaobønner

 

0650000

 

Karob/johannesbrød

 

0700000

 

HUMLE

0,05

0800000

 

KRYDDERIER

 

0810000

 

Krydderier i form af frø

0,07

0810010

 

Anis/ægte anis

 

0810020

 

Sortkommen

 

0810030

 

Selleri

 

0810040

 

Koriander

 

0810050

 

Spidskommen

 

0810060

 

Dild

 

0810070

 

Fennikel

 

0810080

 

Bukkehorn

 

0810090

 

Muskat

 

0810990

 

Andet (2)

 

0820000

 

Krydderier i form af frugter

0,07

0820010

 

Allehånde

 

0820020

 

Sichuanpeber

 

0820030

 

Kommen

 

0820040

 

Kardemomme

 

0820050

 

Enebær

 

0820060

 

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

0820070

 

Vanilje

 

0820080

 

Tamarinde

 

0820990

 

Andet (2)

 

0830000

 

Krydderier i form af bark

0,07

0830010

 

Kanel

 

0830990

 

Andet (2)

 

0840000

 

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

0840010

 

Lakrids

0,07

0840020

 

Ingefær (10)

 

0840030

 

Gurkemeje/curcuma

0,07

0840040

 

Peberrod (11)

 

0840990

 

Andet (2)

0,07

0850000

 

Krydderier i form af knopper

0,07

0850010

 

Kryddernellike

 

0850020

 

Kapers

 

0850990

 

Andet (2)

 

0860000

 

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,07

0860010

 

Safrankrokus

 

0860990

 

Andet (2)

 

0870000

 

Krydderier i form af frøkapper

0,07

0870010

 

Muskatblomme

 

0870990

 

Andet (2)

 

0900000

 

SUKKERPLANTER

0,05

0900010

 

Sukkerroerødder

 

0900020

 

Sukkerrør

 

0900030

 

Cikorierødder

 

0900990

 

Andet (2)

 

1000000

 

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

1010000

 

Varer fra

 

1011000

a)

svin

 

1011010

 

Muskel

0,05

1011020

 

Fedt

0,1*

1011030

 

Lever

0,05

1011040

 

Nyre

0,05

1011050

 

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,05

1011990

 

Andet (2)

0,05

1012000

b)

kvæg

 

1012010

 

Muskel

0,05

1012020

 

Fedt

0,1*

1012030

 

Lever

0,05

1012040

 

Nyre

0,05

1012050

 

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,05

1012990

 

Andet (2)

0,05

1013000

c)

får

 

1013010

 

Muskel

0,05

1013020

 

Fedt

0,1*

1013030

 

Lever

0,05

1013040

 

Nyre

0,05

1013050

 

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,05

1013990

 

Andet (2)

0,05

1014000

d)

geder

 

1014010

 

Muskel

0,05

1014020

 

Fedt

0,1*

1014030

 

Lever

0,05

1014040

 

Nyre

0,05

1014050

 

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,05

1014990

 

Andet (2)

0,05

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

1015010

 

Muskel

0,05

1015020

 

Fedt

0,1*

1015030

 

Lever

0,05

1015040

 

Nyre

0,05

1015050

 

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,05

1015990

 

Andet (2)

0,05

1016000

f)

fjerkræ

 

1016010

 

Muskel

0,05

1016020

 

Fedt

0,1*

1016030

 

Lever

0,05

1016040

 

Nyre

0,05

1016050

 

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,05

1016990

 

Andet (2)

0,05

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

1017010

 

Muskel

0,05

1017020

 

Fedt

0,1*

1017030

 

Lever

0,05

1017040

 

Nyre

0,05

1017050

 

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,05

1017990

 

Andet (2)

0,05

1020000

 

Mælk

0,1

1020010

 

Kvæg

(+)

1020020

 

Får

(+)

1020030

 

Geder

(+)

1020040

 

Heste

(+)

1020990

 

Andet (2)

 

1030000

 

Fugleæg

0,05

1030010

 

Kyllinger

 

1030020

 

Ænder

 

1030030

 

Gæs

 

1030040

 

Vagtler

 

1030990

 

Andet (2)

 

1040000

 

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05*

1050000

 

Padder og krybdyr

0,05

1060000

 

Hvirvelløse landdyr

0,05

1070000

 

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,05

1100000

 

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

1200000

 

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

1300000

 

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

 

(*)

Analytisk bestemmelsesgrænseværdi

(a)

Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, for hvilke der er fastsat maksimalgrænseværdier.

Chlorat (A)

(A)

For at tage hensyn til den særlige situation for chloratrester i forarbejdede fødevarer (herunder med henblik på nærværende forordning også fødevarer, der er fremstillet ved brug af de processer, der er anført i artikel 2, stk. 1, litra n), i forordning (EF) nr. 852/2004), som har været i berøring med produkter indeholdende chloratrester eller indeholder ingredienser med sådanne rester, såsom hjælpestoffer eller drikkevand, som anvendes i overensstemmelse med gældende lovkrav, bør disse yderligere kilder til chloratrester tages i betragtning ved fastsættelse af det tilladte indhold af chloratrester i eller på forarbejdede fødevarer i henhold til nærverende forordnings artikel 20, stk. 1. Bevisbyrden med hensyn til niveauet for disse yderligere kilder påhviler lederen af fødevare-/foderstofvirksomheden.

(+)

Dette omfatter rå mælk, varmebehandlet mælk og mælk til fremstilling af mælkebaserede produkter som defineret i forordning (EF) nr. 1308/2004. MRL'en gælder for brugsklar mælk (markedsført som sådan eller rekonstitueret efter producentens anvisninger).

1020010 Kvæg

(+)

Dette omfatter rå mælk, varmebehandlet mælk og mælk til fremstilling af mælkebaserede produkter. MRL'en gælder for brugsklar mælk (markedsført som sådan eller rekonstitueret efter producentens anvisninger).

1020020 Får

1020030 Geder

1020040 Heste«


Top