EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0745

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/745 af 4. juni 2020 om ændring af forordning (EU) 2018/1042 for så vidt angår udsættelse af fristerne for anvendelsen af visse foranstaltninger på baggrund af covid-19-pandemien (EØS-relevant tekst)

C/2020/3598

OJ L 176, 5.6.2020, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/745/oj

5.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/745

af 4. juni 2020

om ændring af forordning (EU) 2018/1042 for så vidt angår udsættelse af fristerne for anvendelsen af visse foranstaltninger på baggrund af covid-19-pandemien

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1), særlig artikel 23, artikel 31 og artikel 62, stk. 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Visse foranstaltninger, der er indført med henblik på at begrænse covid-19-pandemien, udgør en alvorlig hindring for, at medlemsstaterne og luftfartsbranchen kan forberede sig på anvendelsen af en række nyligt vedtagne gennemførelsesforordninger vedrørende flyvesikkerhed.

(2)

Isolationsforanstaltningerne og ændringerne i arbejdsforholdene og de ansattes disponibilitet kombineret med den ekstra arbejdsbyrde, der følger af håndteringen af covid-19-pandemiens betydelige negative konsekvenser for alle interessenter, hæmmer forberedelserne med hensyn til anvendelsen af disse gennemførelsesforordninger.

(3)

Medlemsstaterne kan ikke tage de nye krav til alkoholtest, peerstøtteprogrammer og psykologiske vurderinger af piloter, som blev indført ved Kommissionens forordning (EU) 2018/1042 (2), i anvendelse inden for den frist, der er fastsat i nævnte forordning, dvs. den 14. august 2020, fordi de har vedtaget forskellige isolationsforanstaltninger. Medlemsstaterne er ikke i stand til at sikre, at besætningerne får mulighed for at overholde de nye forpligtelser, der indføres ved forordning (EU) 2018/1042, da dette kan forhindre besætninger i at stå til rådighed, når flyvningerne genoptages i forbindelse med genopretningen efter covid-19-pandemien. Fristen for anvendelse af disse krav bør derfor udsættes i seks måneder for at give medlemsstaterne mulighed for at kompensere for den negative virkning af den forsinkede gennemførelse af disse foranstaltninger grundet covid-19-pandemien.

(4)

Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur har over for Kommissionen bekræftet, at det er muligt at udsætte anvendelsen af de bestemmelser, der henvises til i tredje betragtning, uden at dette får en skadelig virkning på flyvesikkerheden, fordi udsættelsen sker i en meget begrænset periode, og i forbindelse med genopretningen efter covid-19-pandemien vil lufttrafikken sandsynligvis genoptages langsomt og gradvist, med deraf følgende minsket eksponering for de risici, som er påpeget i forbindelse med test for psykoaktive stoffer og programmer for psykologisk støtte.

(5)

For at yde de nationale myndigheder og alle interessenter øjeblikkelig bistand under covid-19-pandemien og give dem mulighed for at tilpasse deres planlægning med henblik på at forberede sig på den udsatte anvendelse af de pågældende bestemmelser bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127 i forordning (EU) 2018/1139 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2, stk. 3, i Kommissionens forordning (EU) 2018/1042 affattes således:

»Imidlertid anvendes artikel 1, nr. 1) og 3), fra den 14. februar 2021, og nr. 3), litra f), og nr. 6), litra b), i bilaget anvendes fra den 14. august 2018.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) 2018/1042 af 23. juli 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår de tekniske krav og administrative procedurer for indførelse af støtteprogrammer, psykologisk vurdering af flyvebesætningen samt systematisk og stikprøvebaseret test for psykoaktive stoffer for at sikre flyve- og kabinebesætningsmedlemmernes helbredsmæssige egnethed og for så vidt angår udstyring af nye turbinedrevne flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse på 5 700 kg eller derunder, der er godkendt til at befordre seks til ni passagerer, med et terrænadvarselssystem (EUT L 188 af 25.7.2018, s. 3).


Top