EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0744

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/744 af 4. juni 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende fordelingen af kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer på en objektiv skala med kreditkvalitetstrin i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EØS-relevant tekst)

C/2020/3500

OJ L 176, 5.6.2020, p. 4–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/744/oj

5.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/744

af 4. juni 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende fordelingen af kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer på en objektiv skala med kreditkvalitetstrin i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 109a, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 (2) angives det bl.a., til hvilke kreditkvalitetstrin i tredje del, afsnit I, kapitel I, afdeling 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 (3) de relevante kreditvurderinger fra et eksternt kreditvurderingsbureau (»ECAI«) svarer (»eksterne kreditvurderinger«).

(2)

Efter de seneste ændringer ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/633 (4) af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 har de kvantitative og kvalitative faktorer, som ligger til grund for kreditvurderingerne for flere konverteringer i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800, ændret sig. Endvidere har flere ECAI'er udvidet deres kreditvurderinger til at omfatte nye markedssegmenter, hvilket har ført til nye ratingskalaer og nye kreditvurderingstyper. Det er derfor nødvendigt at opdatere konverteringerne for de berørte ECAI'er.

(3)

Siden vedtagelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2018/633 er der blevet registreret yderligere et kreditvurderingsbureau i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 (5). Da det i henhold til artikel 136, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (6) kræves, at der angives konverteringer for alle ECAI'er, er det nødvendigt at fastsætte en konvertering for nævnte nyligt registrerede ECAI. De kreditvurderinger, som det nyligt registrerede ECAI anvender, er baseret på den samme metode som dem, der anvendes af dets moderselskab, et ECAI fra et tredjeland, for hvilket der allerede er blevet fastsat en konvertering. I dette særlige tilfælde bør nævnte konvertering for det nyligt registrerede ECAI afspejle den konvertering, der er fastsat for nævnte ECAI fra et tredjeland.

(4)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) i fællesskab (de europæiske tilsynsmyndigheder) har forelagt Kommissionen.

(5)

De europæiske tilsynsmyndigheder har gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet om en udtalelse fra interessentgruppen for banker, som er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (7), fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, som er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (8), og fra interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, som er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (9).

(6)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 af 11. oktober 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende fordelingen af kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer på en objektiv skala med kreditkvalitetstrin i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 275 af 12.10.2016, s. 19).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/633 af 24. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende fordelingen af kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer på en objektiv skala med kreditkvalitetstrin i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 105 af 25.4.2018, s. 6).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).


BILAG

»BILAG

Fordeling af eksterne kreditvurderingsbureauers kreditvurderinger på en objektiv skala med kreditkvalitetstrin i overensstemmelse med direktiv 2009/138/EF

Kreditkvalitetstrin

0

1

2

3

4

5

6

ACRA Europe, a.s (tidligere European Rating Agency, a.s.)

Global ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Global ratingskala, kortfristet

 

S1

 

S2

S3, S4, NS

 

 

AM Best Europe-Rating Services Ltd.

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

aaa

aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Ratingskala, udstedelser, langfristet

aaa

aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Ratingskala, finansiel styrke

 

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Ratingskala, udstedere, kortfristet

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Ratingskala, udstedelser, kortfristet

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings S.A.

Ratingskala, udstedere, mellem- og langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, udstedelser, mellem- og langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, udstedere, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingskala, udstedelser, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

Kreditratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Ratingskala, erhvervsvirksomheder, kortfristet

 

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

Global ratingskala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Banque de France

Global kreditratingskala, udstedere, langfristet

 

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

BCRA — Credit Rating Agency AD

Global ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Global ratingskala, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingskala, pensionsforsikringsselskaber, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, pensionsforsikringsselskaber, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingskala, pensionskasser, langfristet

AAA pf

AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Ratingskala, garantifonde, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

Ratingskala, garantifonde, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

International ratingskala, udstedere, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

International ratingskala, udstedelser, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

International ratingskala, forsikringsselskabers finansielle styrke, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C,RS, SD, D

International ratingskala, udstedere, kortfristet

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

International ratingskala, udstedelser, kortfristet

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

International ratingskala, forsikringsselskabers finansielle styrke, kortfristet

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

Ratingskala, erhvervsvirksomheder, langfristet

A1.1

A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Rating AG

Ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

 

BBB

BB

B, C, SD, D

CRIF Ratings S.r.l.

Ratingskala, udstedere, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Ratingskala, udstedelser, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Ratingskala, udstedere, kortfristet

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Ratingskala, udstedelser, kortfristet

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Dagong Europe Credit Rating Srl

Kreditratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kreditratingskala, kortfristet

 

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings Limited

Ratingskala, forpligtelser, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, virksomhedscertifikater/kortfristet gæld

 

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Ratingskala, finansiel styrke

 

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Egan-Jones Ratings Co.

Kreditratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kreditratingskala, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

Euler Hermes Rating GmbH

Global ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

EuroRating Sp. z o.o.

Global ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings

Misligholdelsesratingskala, udstedere, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Erhvervsfinansieringsforpligtelser — ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

International ratingskala, IFS, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Ratingskala — Derivatmodparter

 

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Ratingskala, kortfristet

 

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Ratingskala, IFS, kortfristet

 

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

Global ratingskala, langfristet

AAA

AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

Global ratingskala, langfristet

HR AAA(G)

HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Global ratingskala, kortfristet

HR+1(G)

HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP Group S.A

Global ratingskala, langfristet

 

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

INC Rating Sp. z o.o.

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

 

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

Ratingskala, udstedere, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Ratingskala, udstedelser, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, udstedere, kortfristet

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Kreditratingskala, udstedelser, kortfristet

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

Kreditratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kreditratingskala, kortfristet

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe

Kreditratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kreditratingskala, kortfristet

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

Global ratingskala, langfristet

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody's Investors Service

Global ratingskala, langfristet

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Global ratingskala, kortfristet

 

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

QIVALIO SAS (tidligere Spread Research)

Global ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Global ratingskala, kortfristet

 

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

International kreditratingskala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

International pålidelighedsratingskala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scope Ratings GmbH

Ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, kortfristet

 

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

S&P Global Ratings

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Kreditratingskala, udstedelser, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, forsikringsselskabers finansielle styrke

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Ratingskala, midtmarkedsevalueringer

 

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Kreditratingskala, udstedere, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Kreditratingskala, udstedelser, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

The Economist Intelligence Unit Ltd

Ratingskala (bånd), statslige låntagere

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

«

Top