EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0692

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

OJ L 174, 3.6.2020, p. 379–520 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj

3.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/379


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/692

af 30. januar 2020

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 234, stk. 2, artikel 237, stk. 4, og artikel 239, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

EU-lovgivningen på dyresundhedsområdet blev for nylig ajourført med vedtagelsen af dyresundhedsloven. Forordningen, der trådte i kraft den 20. april 2016, og som finder anvendelse fra den 21. april 2021, ophævede og erstattede omkring 40 basisretsakter. I henhold til forordningen skal Kommissionen også vedtage en lang række delegerede forordninger og gennemførelsesforordninger for at ophæve og erstatte de omkring 400 retsakter fra Kommissionen, der fandtes på dyresundhedsområdet inden den nye retlige ramme, der blev indført ved dyresundhedsloven.

(2)

Handelsbetingelserne har udviklet sig siden vedtagelsen af de første dyresundhedsregler på EU-plan, idet omfanget af handel med dyr, avlsmateriale og animalske produkter er øget betydeligt både i Unionen og med tredjelande. I samme periode er visse sygdomme blevet udryddet i Unionen som følge af Unionens dyresundhedspolitik og ‑regler, og andre sygdomme er blevet forebygget eller bekæmpet i mange medlemsstater. Ved flere lejligheder har nye sygdomme imidlertid skabt nye udfordringer for Unionens dyresundhedsstatus, handel og den lokale økonomi i de områder, der er berørt af disse sygdomme.

(3)

De regler, der er fastsat i denne retsakt, supplerer dem, der allerede er fastsat i dyresundhedsloven. De bør give de nødvendige garantier for, at sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der indføres til Unionen, ikke udgør en dyresundhedsrisiko for opdrættede og vildtlevende dyr, der kan bringe Unionens sundhedsstatus i fare for så vidt angår dyresygdomme og have en negativ økonomisk indvirkning på de berørte sektorer.

(4)

Dyresundhedslovens artikel 234 foreskriver, at indtil vedtagelsen af delegerede retsakter om fastsættelse af dyresundhedsmæssige krav for en bestemt art og kategori af dyr, avlsmateriale eller animalske produkter kan medlemsstaterne efter en risikovurdering anvende nationale regler, forudsat at disse regler opfylder visse krav i nævnte forordning. Derfor kan indførslen til Unionen af arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der ikke er omfattet af denne forordning, være omfattet af sådanne nationale regler, som anvendes af medlemsstaterne.

(5)

De eksisterende dyresundhedsregler, der er fastsat i Kommissionens tidligere retsakter om indførsel til Unionen af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, har vist sig at være effektive, og formålet med og indholdet af disse eksisterende regler bør derfor fastholdes i denne forordning, men ajourføres for at tage hensyn til reglerne om bedre regulering, den nye ramme for dyresundhed, der er fastsat i dyresundhedsloven, og nyligt tilgængelig videnskabelig viden, internationale standarder og erfaring med anvendelse af tidligere EU-retsakter.

(6)

For at undgå unødvendige forstyrrelser i handelen bør de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger, der er omfattet af denne forordning, sikre en gnidningsløs overgang fra de krav, der er fastsat i allerede eksisterende EU-retsakter.

(7)

Ved dyresundhedsloven fastsættes regler om forebyggelse og bekæmpelse af dyresygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker. Navnlig fastsættes det i nævnte forordnings del V, kapitel 1, som fastsætter de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, at Kommissionen skal vedtage delegerede retsakter for at supplere de dyresundhedsmæssige krav, der allerede er fastsat i forordningen.

(8)

I dyresundhedslovens artikel 229, stk. 1, er der fastsat de krav, i henhold til hvilke medlemsstaterne skal tillade indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter. Kravene vedrører betingelser vedrørende oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet, oprindelsesvirksomheden, de dyresundhedsmæssige krav, som disse sendinger skal opfylde, samt dyresundhedscertifikat, erklæringer eller andre dokumenter, der skal ledsage sådanne sendinger.

(9)

Desuden fastsættes det i dyresundhedslovens artikel 234, stk. 1, at dyresundhedsmæssige krav til indførsel til Unionen af sendinger af arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande eller territorier eller zoner deri skal være mindst lige så strenge som de dyresundhedsmæssige krav i nævnte forordning og i delegerede retsakter vedtaget i henhold hertil, der gælder for flytning inden for Unionen af de pågældende arter og kategorier af disse varer. Hvis kravene ikke er lige så strenge som kravene i forordningen, skal de give garantier, som er ækvivalente med de dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i nævnte forordnings del IV.

(10)

I henhold til dyresundhedslovens artikel 234, stk. 2, skal der vedtages delegerede retsakter for at supplere de regler, der er fastsat i nævnte forordning, for så vidt angår de dyresundhedsmæssige krav til indførsel til Unionen af arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande og territorier og til flytning inden for Unionen og håndtering af disse varer efter indførsel til Unionen for at begrænse de dermed forbundne risici.

(11)

I henhold til dyresundhedslovens artikel 237, stk. 1, tillader medlemsstaterne kun indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, hvis sådanne sendinger ledsages af dyresundhedscertifikater og erklæringer eller andre dokumenter krævet i henhold til nævnte forordning. Artikel 237, stk. 2, i nævnte forordning foreskriver, at dyresundhedscertifikatet skal være kontrolleret og underskrevet af en embedsdyrlæge i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet. I denne forbindelse tillægger dyresundhedslovens artikel 237, stk. 4, Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter vedrørende undtagelser fra kravene vedrørende dyresundhedscertifikat i nævnte forordnings i artikel 237, stk. 1, og artikel 237, stk. 2, og til at fastsætte regler om, at sådanne sendinger skal ledsages af erklæringer eller andre dokumenter.

(12)

I henhold til dyresundhedslovens artikel 239, stk. 2, skal Kommissionen vedtage delegerede retsakter vedrørende særlige regler og supplerende krav vedrørende visse specifikke typer indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter samt undtagelser fra de almindelige dyresundhedsmæssige krav i nævnte forordnings artikel 229, stk. 1, og artikel 237, stk. 1, samt i de supplerende regler, der er fastsat i delegerede retsakter vedtaget i henhold til nævnte forordnings artikel 234, stk. 2, og artikel 237, stk. 4.

(13)

De supplerende regler, der skal fastsættes i denne forordning i henhold til dyresundhedslovens artikel 234, stk. 2, og artikel 239, stk. 2, er indbyrdes forbundne. I henhold til artikel 234, stk. 2, skal Kommissionen fastsætte de almindelige krav vedrørende indførsel af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, mens Kommissionen i henhold til artikel 239, stk. 2, skal fastsætte de særlige regler og yderligere krav vedrørende undtagelser fra disse almindelige krav.

(14)

Dyresundhedscertifikatkravene i dyresundhedslovens artikel 237 indgår i rammen af regler vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter. Den beføjelse, som Kommissionen i henhold til artikel 237, stk. 4, i nævnte forordning tillægges til at indrømme undtagelser fra de dyresundhedsmæssige krav, indgår i denne generelle ramme af regler.

(15)

Dyresundhedsloven indeholder allerede en række definitioner. Derudover bør nærværende forordning også tage hensyn til definitionerne i andre EU-retsakter på de beslægtede områder fødevarehygiejne og offentlig kontrol, f.eks. definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (2). Med henblik på fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af dyr, avlsmateriale og animalske produkter er det dog hensigtsmæssigt at medtage særlige definitioner, herunder definitioner for visse kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter. Disse definitioner er nødvendige for at præcisere, hvilke kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter der udgør en dyresundhedsrisiko og derfor er omfattet af de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen.

(16)

Af hensyn til sammenhængen i EU-lovgivningen og på grundlag af den dyresundhedsrisiko, det udgør, bør definitionen af »fersk kød« med henblik på nærværende forordning omfatte definitionerne af »fersk kød«, »hakket kød« og »tilberedt kød« i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004.

(17)

Desuden bør definitionen af »kødprodukter« med henblik på denne forordning omfatte definitionerne af »kødprodukter«, »behandlede maver«, »blærer«, »tarme«, »afsmeltet animalsk fedt« og »kødekstrakter« i forordning (EF) nr. 853/2004. Dette skyldes, at alle disse produkter ud fra et dyresundhedsmæssigt synspunkt udgør samme dyresundhedsrisiko og bør underkastes samme risikobegrænsende foranstaltninger.

(18)

Definitionen af »slagtekrop« i forordning (EF) nr. 853/2004 bør tilpasses, således at »slagtekrop af et hovdyr« defineres på en måde, der adskiller denne definition fra definitionen af »spiselige slagtebiprodukter«. Dette skyldes, at disse to varer udgør forskellige dyresundhedsrisici, hvor »spiselige slagtebiprodukter« udgør en højere risiko.

(19)

»Naturtarme« bør defineres i denne forordning, og denne definition bør tage hensyn til definitionen i ordlisten i Verdensorganisationen for Dyresundheds (OIE) sundhedskodeks for terrestriske dyr. Definitionen bør præcisere, hvilke animalske produkter der skal betragtes som naturtarme og derfor skal underkastes de specifikke risikobegrænsende behandlinger, der er fastsat i denne forordning.

(20)

I henhold til dyresundhedslovens artikel 229, stk. 1, er det kun tilladt af indføre sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller territorier, der er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af bestemte arter og kategorier af dyr, avlsmateriale eller animalske produkter i overensstemmelse med kriterierne i artikel 230, stk. 1, og hvis sendingerne opfylder de dyresundhedsmæssige krav i artikel 234 og efterfølgende delegerede retsakter. Denne forordning bør gøre det til den kompetente myndigheds ansvar at verificere, at sådanne sendinger, der indføres til Unionen, opfylder disse krav.

(21)

I henhold til dyresundhedslovens artikel 237, stk. 1, er det kun tilladt af indføre sendinger af arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande eller territorier til Unionen, hvis disse sendinger ledsages af enten et dyresundhedscertifikat udstedt af tredjelandets eller territoriets kompetente myndighed eller af erklæringer eller andre dokumenter eller af alle disse dokumenter. Nærværende forordning bør derfor præcisere, hvilke dokumenter der kræves i hvert enkelt tilfælde, og bør give den kompetente myndighed ansvaret for at verificere, at sådanne sendinger, der indføres til Unionen, overholder dette almindelige krav.

(22)

De oplysninger, der skal indgå i dyresundhedscertifikater, erklæringer og andre dokumenter, der ledsager sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, skal nøje afspejle, om disse sendinger opfylder de almindelige krav i dyresundhedsloven og de relevante krav i nærværende forordning. Nærværende forordning bør derfor fastsætte, hvilke forpligtelser der påhviler de operatører, der er ansvarlige for indførsel af sådanne sendinger til Unionen, og de kompetente myndigheder i EU-indførselsmedlemsstaten med hensyn til gyldigheden af de dokumenter, der ledsager sendingerne, og om sådanne sendinger er berettiget til indførsel til Unionen.

(23)

Under hensyntagen til dyresundhedsrisici som f.eks. inkubationstid for sygdomme og for at undgå fejlagtig brug af dyresundhedscertifikater er det kun nødvendigt at fastsætte en frist for gyldigheden af disse certifikater, hvis det drejer sig om dyr og rugeæg. Dette skyldes, at disse udgør en større dyresundhedsrisiko end animalske produkter, som kan have været omfattet af risikobegrænsende foranstaltninger, og avlsmateriale, der transporteres frosset i lukkede og forseglede containere. Da transport ad søvejen af levende dyr og rugeæg kan tage lang tid, bør certifikatets gyldighedsperiode i dette tilfælde forlænges, forudsat at der er truffet visse risikobegrænsende foranstaltninger.

(24)

De dyresundhedsmæssige krav, der skal overholdes, og de garantier, der gives af tredjelande og territorier, med hensyn til indførsel af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, afhænger af de sygdomme, der er opført på listen i dyresundhedslovens artikel 5 og i bilag II til dyresundhedsloven, og kategoriseringen heraf, jf. artikel 9, stk. 1, i nævnte forordning, og i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 (3). I nævnte forordning fastsættes definitionerne for sygdomme i kategori A, B, C, D og E, og det fastslås, at sygdomsforebyggelses- og ‑bekæmpelsesreglerne for de i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429 omhandlede listeopførte sygdomme skal finde anvendelse på listeopførte arter og grupper af listeopførte arter som omhandlet i forordningens bilag.

(25)

I dyresundhedslovens del II, kapitel 1, fastsættes reglerne for anmeldelse af og rapportering om sygdomme for at sikre tidlig påvisning og effektiv sygdomsbekæmpelse i Unionen. Nærværende forordning bør fastlægge de nærmere detaljer om de anmeldelses- og rapporteringssystemer, der skal indføres i tredjelande eller territorier, for at garantere systemer, der er ækvivalente med de systemer, som anvendes i Unionen, herunder hvilke sygdomme der skal anmeldes og rapporteres. Selv om levende dyr kan overføre de sygdomme, for hvilke de er en listeopført art i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, kan ikke alle animalske produkter og alle typer avlsmateriale, der hidrører fra disse dyr, overføre alle disse sygdomme. Nærværende forordning bør præcisere, hvilke dyresygdomme der er af betydning, og derfor anmeldelses- og rapporteringspligtige, for hver enkelt art og kategori af dyr, avlsmateriale og enkelt animalsk produkt, der er bestemt til indførsel til Unionen.

(26)

De dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i denne forordning, bør baseres på forskellige niveauer af beskyttelse mod dyresundhedsrisici. De forskellige krav varierer, afhængigt af om de vedrører et oprindelsestredjeland, et oprindelsesterritorium, en zone i det pågældende tredjeland eller territorium, et kompartment i det pågældende tredjeland eller territorium, hvis der er tale om akvakulturdyr, dyrenes eller de animalske produkters oprindelsesvirksomhed eller virksomheden eller stationen for så vidt angår indsamling af avlsmateriale.

(27)

Overvågning og sporbarhed af sygdomme på virksomhederne er centrale elementer i Unionens politik for bekæmpelse af sygdomme. Denne forordning bør indeholde visse grundlæggende krav vedrørende sporbarhed og dyresundhedsbesøg på oprindelsesvirksomhederne for dyr bestemt til indførsel til Unionen og på oprindelsesvirksomheden for de dyr, som avlsmaterialet og de animalske produkter bestemt til indførsel til Unionen hidrører fra. Disse krav bør være ækvivalente med dem, der er fastsat i forordning (EU) 2016/429 og i delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget i henhold til nævnte forordning.

(28)

Hvis en bestemt type virksomhed, der holder dyr eller opbevarer avlsmateriale i et tredjeland eller territorium, udgør en særlig dyresundhedsrisiko, bør den endvidere indhente specifik godkendelse fra den kompetente myndighed i tredjelandet eller territoriet til eksport til Unionen og give garantier, som er ækvivalente med dem, der er fastsat i artikel 92-100 i forordning (EU) 2016/429 for visse virksomheder i Unionen.

(29)

Sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er bestemt til indførsel til Unionen, bør ikke anses for at udgøre en dyresundhedsrisiko i deres oprindelsesland eller ‑territorium og bør ikke være omfattet af nationale udryddelsesprogrammer eller andre nationale restriktioner på grund af dyresundhedsmæssige problemer.

(30)

De dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen skal sikre en effektiv beskyttelse mod introduktion og spredning af overførbare dyresygdomme i Unionen. Indførsel af disse sendinger til Unionen bør ikke være tilladt fra tredjelande eller territorier eller zoner eller, hvis der er tale om akvakulturdyr, kompartmenter deri, der er inficeret med visse listeopførte sygdomme, for hvilke Unionen har status som sygdomsfri, og som derfor udgør en alvorlig sundhedsrisiko for dyr i Unionen.

(31)

Det er op til Unionen at vurdere, om et oprindelsestredjeland, ‑territorium eller en zone deri eller, hvis der er tale om akvakulturdyr, et oprindelseskompartment er fri(t) for en bestemt sygdom. Unionens vurdering bør baseres på oplysninger om sygdomsovervågning fra den kompetente myndighed i tredjelandet eller territoriet og tage hensyn til Unionens dyresundhedsregler, jf. dyresundhedslovens del II og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689 (4). Det kan være nødvendigt at stille krav om særlige betingelser for visse sygdomme og omstændigheder som supplerende risikobegrænsende foranstaltninger.

(32)

Frihed for en bestemt sygdom i et tredjeland eller territorium eller en zone heri skal baseres på internationalt anerkendte diagnostiske test og metoder, der udføres efter samme standarder og procedurer som dem, der anvendes i Unionen.

(33)

Det er nødvendigt at sikre, at sundhedsstatus for dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er bestemt til indførsel til Unionen, overholder de garantier, der er givet af oprindelsestredjelandet, ‑territoriet eller ‑zonen. Denne forordning bør derfor fastsætte en minimumsopholdsperiode for dyr i oprindelsestredjelandet, ‑territoriet, ‑zonen eller ‑virksomheden og en minimumsperiode uden kontakt med varer med lavere sundhedsstatus, inden de afsendes til Unionen. Længden af minimumsopholdsperioden bør tage hensyn til inkubationstiden for relevante sygdomme og det planlagte bestemmelsessted og den påtænkte anvendelse af dyrene, avlsmaterialet og de animalske produkter.

(34)

Hvis der er tale om hunde, katte og fritter, er det ikke nødvendigt med en opholdsperiode, idet der i alle tilfælde er krav om vaccination mod rabies, som er den sygdom, der er af størst betydning for disse arter. Registrerede heste bestemt til konkurrencer, væddeløb og kulturelle hestearrangementer bør også fritages fra visse krav for så vidt angår opholdsperioden, hvis de opfylder supplerende garantier. Denne fritagelse er baseret på forventningen om, at sådanne heste har et højt sundhedsniveau.

(35)

Sundhedsstatus for dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er bestemt til indførsel til Unionen, kan bringes i fare under transport fra oprindelsesstedet til EU-indførselsstedet, hvis de/det kommer i kontakt med dyr eller produkter, der ikke opfylder samme krav, eller hvis de/det sendes i transit gennem tredjelande, territorier eller zoner med lavere sundhedsstatus end oprindelseslandet eller -territoriet eller zonen deri. Der bør derfor anvendes visse forebyggende foranstaltninger for at bevare deres sundhedstilstand.

(36)

For at sikre, at kun sunde dyr afsendes til Unionen, bør dyr i sendinger underkastes en klinisk inspektion foretaget af en embedsdyrlæge, inden de afsendes. Tidsrammen for gennemførelsen af denne inspektion bør tilpasses visse arter og de risici, der er forbundet med disse arter.

(37)

Landdyr, rugeæg og akvatiske dyr bestemt til indførsel til Unionen bør kun transporteres gennem eller aflæsses i tredjelande, territorier eller zoner, der også er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af samme arter og kategorier af dyr og rugeæg. Disse landes, territoriers eller zoners optagelse på listen viser, at de giver dyresundhedsmæssige garantier, der er ækvivalente med de garantier, som oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri giver.

(38)

I forbindelse med transport af landdyr og rugeæg med fly eller skib kan der indtræffe uforudsete hændelser som f.eks. mekaniske problemer med transportmidlet, strejker i lufthavne og havne eller uforudsete forsinkelser. Der bør derfor indrømmes undtagelser i disse tilfælde, hvis der kan gives garantier. Dette vil gøre det muligt at fortsætte transporten af landdyr og rugeæg til Unionen og samtidig sikre disse varers sundhedsstatus og forebygge yderligere dyresundhedsrisici.

(39)

Da omladninger og ophold undervejs i ikke-listeopførte lande er en del af den sædvanlige transport, hvis der er tale om dyr af hestefamilien, bør de tillades i forbindelse med visse forebyggende foranstaltninger.

(40)

Rengøring og desinfektion af transportmidler er en vigtig aktivitet for at forebygge risikoen for spredning af dyresygdomme. Ved transport af sendinger af levende dyr bestemt til Unionen bør rengøring og desinfektion af transportmidler foretages umiddelbart før pålæsningen af dyrene med henblik på deres afsendelse til Unionen.

(41)

Sammenbringning af dyr i oprindelsestredjelande eller ‑territorier kan udgøre en yderligere risiko for sundhedsstatus for dyr, der er bestemt til indførsel til Unionen, som følge af at dyrene blandes med og kommer i kontakt med dyr af forskellig oprindelse. Antallet og varigheden af en sådan sammenbringning og de arter, som det er tilladt at gøre til genstand for sammenbringning, bør derfor begrænses til et minimum og til arter med pålidelige sporbarhedssystemer.

(42)

Ud over de almindelige dyresundhedsmæssige krav er det nødvendigt at fastsætte særlige krav under hensyntagen til de dyresundhedsrisici, der er forbundet med de forskellige arter og kategorier af landdyr, der er omfattet af denne forordning.

(43)

Forskellige arter af hovdyr, som defineret i dyresundhedsloven, er opført som modtagelige arter for forskellige listeopførte sygdomme i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882. Der er også fastsat listeopførte sygdomme i forskellige kategorier for forskellige arter af hovdyr i nævnte forordning. Derfor bør der i nærværende forordning klart fastsættes særlige krav og garantier i forbindelse med listeopførte sygdomme for de forskellige arter og kategorier af hovdyr.

(44)

For at forhindre, at der forekommer kategori A-sygdomme, som Unionen betragtes som fri for, bør det almindelige krav til oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri for så vidt angår hovdyr være en tilsvarende sygdomsfrihed i en periode, der garanterer, at indførsel af dyr fra tredjelandet, territoriet eller zonen ikke bringer Unionens sygdomsfrihed i fare. For kategori B-sygdomme, for hvilke Unionen har obligatoriske udryddelsesprogrammer, bør denne forordning indeholde bestemmelser om risikobegrænsende foranstaltninger, hvis oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet ikke er fuldstændig frit for sådanne sygdomme.

(45)

Hvis sendinger af hovdyr er bestemt til indførsel til medlemsstater, som officielt er sygdomsfrie, eller som har et godkendt program for udryddelse af infektiøs bovin rhinotracheitis/infektiøs pustuløs vulvovaginitis, bovin virusdiarré eller infektion med Aujeszkys sygdom-virus, bør disse sendinger opfylde supplerende krav for at sikre, at dyrene ikke bringer de pågældende medlemsstaters sundhedsstatus i fare med hensyn til disse sygdomme.

(46)

Der bør gælde særlige regler for oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet og supplerende dyresundhedsmæssige krav, hvis hovdyr har oprindelse på en afgrænset virksomhed og er bestemt til indførsel til en afgrænset virksomhed i Unionen. De særlige regler bør tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for disse afgrænsede virksomheder, og de særlige betingelser, de opfylder, for at blive godkendt af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller -territoriet og af den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten.

(47)

Den afgrænsede oprindelsesvirksomhed kan være beliggende i et tredjeland eller territorium, som ikke er opført på en liste med henblik på indførsel af de specifikke hovdyrarter til Unionen. Der skal dog være foretaget en vurdering af den nationale lovgivning og veterinærtjenesterne i tredjelandet eller territoriet. Desuden bør oprindelsesvirksomheden opfylde supplerende krav vedrørende sygdomsovervågning, veterinærtilsyn, føring af fortegnelser og drift. For at sikre, at der kan gives disse garantier, bør der ved denne forordning fastsættes særlige betingelser for den kompetente myndigheds godkendelse af disse afgrænsede virksomheder i tredjelandet eller territoriet. Bestemmelsesmedlemsstaten bør udarbejde en liste over sådanne afgrænsede virksomheder, efter at den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat har foretaget en vurdering med gunstigt udfald af alle relevante oplysninger, som virksomheden har givet om de relevante dyresundhedsrisici.

(48)

Der bør gælde særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel af fjerkræ og fugle i fangenskab til Unionen for at imødegå de særlige risici, der er forbundet med de relevante listeopførte sygdomme for disse dyr. Disse krav bør tage hensyn til kategorien, arten og den påtænkte anvendelse af fjerkræ og fugle i fangenskab og yde effektiv beskyttelse mod spredning af sygdomme af betydning til Unionen fra tredjelande eller territorier.

(49)

For at lette handelen med sendinger af små mængder fjerkræ bør der fastsættes særlige krav og undtagelser for sendinger med færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle.

(50)

Indførslen af sendinger af disse dyr til Unionen bør under hensyntagen til de aktiviteter og dyresundhedsrisici, der er forbundet med fugle i fangenskab, kun være tilladt, hvis de kommer fra virksomheder, der er godkendt af de kompetente myndigheder i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet for fuglene i fangenskab eller zonen deri. Fugle i fangenskab bør anbringes i karantæne ved ankomsten til Unionen, således at det kan bekræftes, at der ikke forekommer sygdomme af betydning.

(51)

Hvis sendinger af fugle og rugeæg er bestemt til medlemsstater med status som fri for infektion med Newcastle disease-virus uden vaccination, bør sådanne sendinger desuden opfylde supplerende krav for at sikre, at disse sendinger ikke bringer de pågældende medlemsstaters sundhedsstatus med hensyn til denne sygdom i fare.

(52)

Infestering med lille stadebille (Aethina tumida) er en af de sygdomme, der er af størst betydning for bier. Den er i vid udstrækning eksotisk i Unionen, men har bredt sig globalt i de seneste årtier, hvilket skaber alvorlige problemer for biavlssektoren; den rammer potentielt også humlebier. Tropilaelaps-mider (Tropilaelaps spp.) er potentielt ødelæggende patogener hos honningbier. De er også eksotiske i Unionen. Der findes på nuværende tidspunkt ikke effektive og sikre behandlinger mod disse sygdomme. Hvis disse sygdomme blev ført ind i Unionen ved hjælp af indførsel af sendinger, ville de udgøre en risiko for biavlssektorens og andre sektorers bæredygtighed, som potentielt kunne påvirke landbruget og miljøet, der benytter sig af bestøvningstjenester med opdrættede og vildtlevende bier.

(53)

Ondartet bipest forekommer lejlighedsvis i Unionen, men bekæmpes for så vidt angår handel med honningbier, mens visse områder i Unionen er blevet anerkendt som frie for Varroa-mider og beskyttes af supplerende handelsgarantier for at sørge for, at bestemmelsessteder i Unionen er sikre. Regler på EU-plan har været og er fortsat afgørende for begrænsning af den risiko for indførsel af ovennævnte patogener til Unionen, der er forbundet med sendinger af honningbier og humlebier. Der bør derfor fastsættes sådanne regler i denne forordning.

(54)

Kun honningbidronninger uden yngel og ledsaget af et lille antal ledsagebier i forsendelsesbure med en enkelt dronning kan let kontrolleres for infestering med lille stadebille eller med Tropilaelaps-mider, og indførslen af honningbier til Unionen bør derfor begrænses til sådanne sendinger.

(55)

Kolonier af humlebier, der er avlet i miljømæssigt isolerede virksomheder, handles ofte til gartnerierhvervet. På baggrund af de almindelig anvendte faciliteter, procedurer og lukkede containere, der benyttes i forbindelse med forsendelse af kolonier, bør indførsel af humlebier (Bombus spp.) til Unionen kun være tilladt for kolonier, der udelukkende avles og pakkes under miljømæssigt kontrollerede forhold, og som kan kontrolleres for at sikre, at de er frie for lille stadebille.

(56)

Rabies er på grund af dens potentielle virkninger for mennesker og dyr den listeopførte sygdom, der er af størst betydning i Unionen, og den rammer hunde, katte og fritter. Medlemsstaterne skal derfor gennemføre et obligatorisk program for udryddelse af rabies i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2020/689. For at forhindre enhver mulighed for indslæbning af rabies til Unionen bør der kræves vaccination for alle sendinger af hunde, katte og fritter, der føres ind i Unionen, idet der tages hensyn til tilgængeligheden og effektiviteten af eksisterende vacciner mod sygdommen.

(57)

Hunde, der er bestemt til indførsel til en medlemsstat med status som sygdomsfri eller med et godkendt program for udryddelse af Echinococcus multilocularis, bør opfylde supplerende krav for at sikre beskyttelsen af denne status i disse medlemsstater. I den forbindelse bør der foretages en forebyggende behandling af sådanne hunde, før de indføres til Unionen. Hvis hunde, katte og fritter er bestemt til en afgrænset virksomhed i Unionen, bør der dog gælde særlige bestemmelser med hensyn til rabies og infestering med Echinococcus multilocularis og supplerende dyresundhedsmæssige krav, idet der tages hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for disse virksomheders aktiviteter og de særlige betingelser, hvorunder dyrene holdes på dem.

(58)

Avlsmateriale kan udgøre en væsentlig risiko for spredning af dyresygdomme. Dette gælder især for sæd, men også i mindre grad for oocytter og embryoner. Eftersom avlsmateriale indsamles eller produceres fra et begrænset antal donorer, men anvendes bredt i den almindelige dyrebestand, kan det, hvis det ikke håndteres korrekt eller ikke er klassificeret med korrekt sundhedsstatus, være en kilde til sygdom hos mange dyr. Der er tidligere forekommet sådanne tilfælde, og de har medført betydelige økonomiske tab. Det er derfor nødvendigt at indføre dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel af avlsmateriale af visse opdrættede landdyr til Unionen.

(59)

Kravene vedrørende indførsel af avlsmateriale af hovdyr til Unionen bør baseres på kravene vedrørende indførsel af levende dyr til Unionen.

(60)

Særlige krav til avlsmaterialevirksomheder, hvor avlsmateriale af hovdyr, der opfylder kravene vedrørende indførsel til Unionen, indsamles, produceres, forarbejdes og opbevares, bør afspejle de krav, der stilles til flytning inden for Unionen. Den samme tilgang anvendes for sporbarhedskrav og dyresundhedsmæssige krav vedrørende avlsmateriale.

(61)

Da det er nødvendigt at flytte avlsmateriale fra afgrænsede virksomheder, der er beliggende i tredjelande, til afgrænsede virksomheder, der er beliggende i Unionen, bør der i denne forordning fastsættes særlige sporbarhedskrav og dyresundhedsmæssige krav vedrørende en sådan indførsel.

(62)

Dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel af rugeæg til Unionen bør omfatte de risici med hensyn til listeopførte sygdomme, som de forskellige kategorier af rugeæg kan indslæbe til Unionen. Disse krav bør derfor svare til dem, der gælder for indførsel af de respektive arter eller kategorier af fugle til Unionen.

(63)

Hvis rugeæg af fjerkræ er bestemt til medlemsstater med status som sygdomsfri for infektion med Newcastle disease-virus uden vaccination, bør æggene opfylde supplerende krav for at sikre, at de ikke bringer de pågældende medlemsstaters status i fare.

(64)

Animalske produkter kan overføre sygdomsfremkaldende agenser til dyr og produkter. Den dyresundhedsrisiko, der er forbundet med ferske og rå animalske produkter, er klart højere end for produkter, der er blevet forarbejdet og behandlet. Derfor bør de dyresundhedsmæssige krav til oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet for så vidt angår fersk kød, rå mælk, colostrum og colostrumbaserede produkter være strengere end kravene vedrørende kødprodukter og mejeriprodukter. Den behandling, der anvendes på disse behandlede produkter, skal dog være effektiv for at begrænse den risiko, de udgør, afhængigt af produktets oprindelsesart og oprindelseslandet eller ‑territoriet.

(65)

De risikobegrænsende behandlinger, der anvendes på animalske produkter med oprindelse i restriktionszoner oprettet i tilfælde af bekræftelse af kategori A-sygdomme i Unionen, er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 (5) på grundlag af den tilgængelige videnskabelige viden og de erfaringer, der er opnået med anvendelsen af tidligere lovgivning. De samme risikobegrænsende behandlinger bør derfor anvendes på produkter med oprindelse i tredjelande, territorier eller zoner heri, der udgør en tilsvarende dyresundhedsrisiko.

(66)

De risici, der er forbundet med fersk kød, som indføres til Unionen, bør begrænses ved hjælp af krav vedrørende sygdomsfrihed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet og krav vedrørende dyresygdomme for de levende dyr, kødet hidrører fra, vedrørende afsendelse af opdrættede dyr til slagtning, vedrørende slagtning og aflivning samt vedrørende håndtering og tilberedning.

(67)

Fersk kød af landdyr kan hidrøre fra opdrættede dyr, herunder opdrættet vildt som defineret i forordning (EF) nr. 853/2004, og fra vildtlevende dyr. I Unionen skal kød, som hidrører fra dyr, der holdes som produktionsdyr, navnlig dyr, der tilhører arterne Bos taurus, Capra hirchus, Ovis aries og Sus scrofa, dog hidrøre fra et slagteri. For at sikre tilstrækkelige og ækvivalente garantier bør disse arter derfor udelukkes fra muligheden for at blive kategoriseret som opdrættet vildt eller vildtlevende dyr, når fersk kød, der er bestemt til indførsel til Unionen, hidrører fra dem.

(68)

Hvis et udbrud af en relevant dyresygdom forekommer i et tredjeland eller territorium, er datoen og stedet for slagtning af opdrættede dyr eller datoen for aflivning af vildtlevende dyr eller opdrættet vildt af afgørende betydning for at fastslå de mulige dyresundhedsrisici i forbindelse med disse dyr og de animalske produkter, der hidrører fra dem. Det er derfor nødvendigt at fastsætte datoen for slagtning eller aflivning med henblik på at verificere, at dyrene er blevet slagtet eller aflivet i en periode uden udbrud af sygdom, og hvornår tredjelandet eller territoriet blev opført som et tredjeland eller territorium, hvorfra indførsel af fersk kød til Unionen er tilladt.

(69)

Den type behandling, der skal anvendes på animalske produkter, bør svare til den risiko, som det tredjeland eller territorium eller den zone deri, der fremstiller produktet, udgør. Indførsel til Unionen af forarbejdede animalske produkter, der er blevet underkastet behandlinger, hvis effektivitet med hensyn til at eliminere de risici, der er forbundet med de listeopførte sygdomme af betydning for den pågældende kategori af animalske produkter, ikke er blevet påvist, bør kun være tilladt fra tredjelande eller territorier eller zoner deri, der giver alle garantier for frihed for den relevante sygdom. For tredjelande eller territorier eller zoner deri, som ikke giver alle disse garantier, bør indførsel af animalske produkter til Unionen kun være tilladt, hvis produkterne er blevet underkastet en særlig behandling.

(70)

I nogle tilfælde vil et tredjeland eller territorium eller en zone deri tilvejebringe råt kød til produktion af kødprodukter fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af kødprodukter af de relevante arter, der er omfattet af en særlig behandling. I sådanne tilfælde bør kødproduktet altid underkastes den mest intensive særlige behandling for at begrænse alle mulige dyresundhedsrisici.

(71)

Kødprodukter, der indeholder fjerkrækød fra et tredjeland eller et territorium eller en zone deri, hvor der har været et udbrud af højpatogen aviær influenza eller infektion med Newcastle disease-virus, bør underkastes en behandling, der effektivt begrænser risikoen i det tredjeland eller territorium eller den zone deri, der er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen. På denne måde kan handelen fortsætte, inden der gennemføres foranstaltninger til bekæmpelse, f.eks. regionalisering. Øjeblikkelig anvendelse af en risikobegrænsende behandling efter et udbrud mindsker dyresundhedsrisiciene og reducerer samtidig indvirkningen på handelen.

(72)

Hvis kødprodukter fremstilles af fersk kød fra forskellige arter, bør den anvendte behandling eliminere alle mulige dyresundhedsrisici. Hvis behandlingen foretages før blanding, bør de forskellige typer fersk kød derfor modtage den relevante behandling, der er fastsat for det ferske køds oprindelsesart. Hvis behandlingen foretages efter blanding, bør det færdige kødprodukt dog underkastes den behandling, der er fastsat for den ferske kødingrediens, der udgør den højeste dyresundhedsrisiko.

(73)

Behandlinger til begrænsning af specifikke dyresundhedsrisici i forbindelse med indførsel af naturtarme bør revideres og ajourføres under hensyntagen til konklusionerne og anbefalingerne i den seneste videnskabelige dokumentation, der er vurderet af Ekspertpanelet for Dyrs Sundhed og Velfærd under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (6).

(74)

Betingelserne for indførsel til Unionen af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter er baseret på de dyresundhedsrisici, som disse produkter udgør. Sådanne risici er knyttet til oprindelseslandet, eller -territoriet eller zonen deri og til de dyrearter, som produkterne hidrører fra. Mund- og klovesyge og infektioner med kvægpestvirus er to sygdomme af betydning, hvis der er tale om mælk og colostrum, og derfor bør rå mælk og colostrum kun indføres fra tredjelande eller territorier eller zoner deri, som er frie for disse sygdomme. Colostrumbaserede produkter bør også kun have oprindelse i sådanne tredjelande, territorier eller zoner, da der ikke findes nogen videnskabeligt baserede risikobegrænsende behandlinger, der sikrer, at sygdomsagensen destrueres i den pågældende produktkategori.

(75)

For mælk, der hidrører fra Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis og Camelus dromedarius, kan risikoen vedrørende mund- og klovesyge begrænses ved anvendelse af velkendte særlige risikobegrænsende behandlinger. Da det imidlertid ikke kan sikres, at visse af disse behandlinger for så vidt angår mejeriprodukter fra andre dyrearter end Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis og Camelus dromedarius er effektive, bør disse produkter underkastes den mest intensive risikobegrænsende behandling.

(76)

Behandlinger af animalske produkter bør altid foretages i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri, som er opført på en liste med henblik på indførsel af disse produkter til Unionen.

(77)

Akvatiske dyr af listeopførte arter transporteres undertiden ad søvejen i fartøjer, herunder brøndbåde, der kan udskifte vand under forsendelsen. I sådanne tilfælde bør dyrene ud over et sundhedscertifikat også ledsages af en erklæring underskrevet af fartøjsføreren med nærmere oplysninger om oprindelses- og bestemmelseshavnene og andre havne, der er anløbet undervejs. Denne erklæring bør bekræfte, at dyr af listeopførte arter om bord på fartøjet ikke har været udsat for betingelser, der kan have ændret deres sundhedsstatus under forsendelsen til deres endelige bestemmelsessted.

(78)

Akvatiske dyr kan indføres til Unionen til mange forskellige formål. I betragtning af den sygdomsrisiko, der er forbundet med flytning af levende dyr, bør sådanne dyr, der indføres til Unionen til konsum, behandles på samme måde, som hvis de blev indført til Unionen til andre formål, f.eks. opdræt eller udsætning i naturen. Animalske produkter af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske dyr, udgør en lavere risiko end akvatiske dyr, og de foranstaltninger, der skal træffes i forbindelse med sådanne produkter, der indføres til Unionen med henblik på videre forarbejdning, er derfor mindre strenge end dem, der gælder for levende dyr.

(79)

Udsætning af akvatiske dyr i naturen i naturlige vandområder er en højrisikoaktivitet, hvis disse dyr er inficeret med en listeopført sygdom. Af denne grund og specifikt for kategori A- og B-sygdomme bør oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen eller kompartmentet deri være fri(t) for disse sygdomme, hvis de akvatiske dyr er bestemt til udsætning i naturen i naturlige vandområder i Unionen. Desuden bør akvatiske dyr, der bringes ind i Unionen med henblik på udsætning i naturen i naturlige vandområder, under alle omstændigheder have oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment, der er erklæret fri(t) for en kategori C-sygdom, selv om bestemmelsesmedlemsstaten eller ‑zonen eller -kompartmentet ikke er fri(t) for denne sygdom.

(80)

Hvis der er tale om sygdomme hos akvatiske dyr, kan medlemsstaterne træffe nationale foranstaltninger i henhold til dyresundhedslovens artikel 226, der har til formål at begrænse virkningerne af andre sygdomme end listeopførte sygdomme inden for deres eget område. I sådanne tilfælde skal sendinger af arter, der er modtagelige for de sygdomme, som disse nationale foranstaltninger finder anvendelse på, også have oprindelse i tredjelande, territorier, zoner eller kompartmenter deri, der er frie for disse sygdomme.

(81)

Dyresundhedslovens artikel 226 afspejler samme hensigt som artikel 43 i Rådets direktiv 2006/88/EF (7), idet den giver medlemsstaterne mulighed for at træffe nationale foranstaltninger mod sygdomme, der ikke er opført på en liste. Listen over de sygdomme og relevante arter, for hvilke disse foranstaltninger er indført, bør derfor fortsat anerkendes. Disse oplysninger bør fastsættes i denne forordning.

(82)

I Unionen anvendes visse regler i forbindelse med registrering og godkendelse af akvakulturvirksomheder. Sondringen mellem, om en virksomhed kan registreres, eller om den bør godkendes, afhænger af den risiko, den udgør med hensyn til pådragelse eller spredning af sygdom. Det er derfor vigtigt, at akvakulturdyr, der indføres til Unionen fra akvakulturvirksomheder i et tredjeland, territorium, en zone eller et kompartment deri, har oprindelse på akvakulturvirksomheder, der vurderes på samme måde. I den forbindelse bør disse virksomheder overholde registrerings- eller godkendelseskrav, der er mindst lige så strenge som dem, der er fastsat for sådanne virksomheder i Unionen.

(83)

Det er ikke i alle situationer obligatorisk at anvende kravet om, at akvatiske dyr af listeopførte arter og animalske produkter af disse dyr har oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment deri, der er sygdomsfri(t). Der kan træffes visse risikobegrænsende foranstaltninger for at lette indførsel til Unionen af akvatiske dyr og visse animalske produkter heraf, som ikke har en sådan oprindelse. Visse risikobegrænsende foranstaltninger kan accepteres for akvatiske dyr af listeopførte arter, og på grund af den lavere risiko, der er forbundet med sådanne flytninger, kan mindre strenge risikobegrænsende foranstaltninger accepteres for animalske produkter af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske dyr.

(84)

De begrænsende foranstaltninger, der gælder for akvatiske dyr, omfatter, at de sendes til en sygdomsbekæmpelsesvirksomhed for akvatiske fødevarer, en afgrænset virksomhed eller en godkendt karantænestation efter indførslen til Unionen. En række andre risikobegrænsende foranstaltninger finder anvendelse på bløddyr og krebsdyr af listeopførte arter, der indføres til Unionen levende og i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 853/2004, men som udgør en acceptabel risiko på grund af måden, de blev behandlet eller pakket på inden afsendelsen, eller fordi de ikke er bestemt til opbevaring i Unionen inden forarbejdning.

(85)

Det er muligt at fravige kravene om, at visse animalske produkter af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske dyr, skal have oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment deri, der er fri(t) for de relevante listeopførte sygdomme. De risikobegrænsende foranstaltninger, der muliggør, at en sådan handel finder sted, består i, at de animalske produkter sendes til en sygdomsbekæmpelsesvirksomhed for akvatiske fødevarer i Unionen med henblik på videre forarbejdning, eller i at sikre, at de animalske produkter består af fisk, der blev slagtet og renset inden afsendelsen til Unionen. I begge tilfælde vurderes den risiko, som de animalske produkter udgør, som ubetydelig.

(86)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 fastsættes en liste over akvatiske arter og grupper af arter, der udgør en betydelig risiko for spredning af de sygdomme, der er opført på listen i dyresundhedslovens artikel 5 i og i bilag II til dyresundhedsloven. Listen indeholder også en liste over vektorarter, som er anført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til nævnte forordning. Mange af disse arter optræder imidlertid ikke som vektorer under alle forhold. Med hensyn til flytning findes de nærmere oplysninger om de forhold, hvorunder disse arter er vektorer for de listeopførte sygdomme, i bilag XXX til nærværende forordning. Hvis akvatiske dyr af listeopførte arter ikke opfylder betingelserne for at være vektorer, er de ikke omfattet af reglerne i nærværende forordning. I betragtning af det lavere risikoniveau, som animalske produkter af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske dyr, udgør, finder de foranstaltninger, der er fastsat i nærværende forordning i forbindelse med disse produkter, ikke anvendelse på de arter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882.

(87)

Alle undtagelser og håndteringskrav fastsat i denne forordning vedrørende akvatiske dyr af listeopførte arter og animalske produkter af disse listeopførte arter, bortset fra levende akvatiske dyr, bør også finde anvendelse på de arter, der er opført i kolonne 4 i skemaet i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, for hvilke medlemsstaterne har truffet nationale foranstaltninger i henhold til dyresundhedslovens artikel 226. Disse undtagelser og håndteringskrav bør også finde anvendelse på visse modtagelige arter.

(88)

Det er vigtigt, at akvatiske dyr af listeopførte arter og det vand, de transporteres i, håndteres på passende vis efter indførslen til Unionen for at sikre, at de ikke udgør en sygdomsrisiko. Passende håndtering omfatter sikring af, at dyr transporteres direkte til bestemmelsesstedet og ikke udsættes eller på anden måde nedsænkes i naturlige vandområder i Unionen, hvor de kan forårsage en potentiel sygdomsrisiko.

(89)

I visse tilfælde kan den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet dog tillade, at sådanne dyr udsættes i naturlige vandområder. I alle sådanne tilfælde bør det være den kompetente myndighed, der sikrer, at udsætning eller nedsænkning ikke bringer sundhedsstatussen på udsætningsstedet i fare. Selv om de modtagende vandområder ikke er frie for en specifik kategori C-sygdom, bør de dyr, der skal udsættes, endvidere være sygdomsfrie for at sikre, at der opnås den bedste generelle sundhedsstatus for vilde populationer i naturlige vandområder i Unionen.

(90)

For så vidt angår den relevante dyresundhedsrisiko bør alle transitflytninger gennem Unionen betragtes som flytninger med henblik på indførsel til Unionen, da de medfører samme risikoniveau. Transitflytninger bør derfor opfylde alle de relevante krav vedrørende indførsel til Unionen. Der bør dog fastsættes undtagelser og særlige regler for transit under særlige risikobegrænsende betingelser knyttet til oprindelsesstedet. Sådanne undtagelser og særlige regler skal dække situationer, hvor Unionen ikke er det endelige bestemmelsessted for dyr og produkter heraf, og tage hensyn til geografiske begrænsninger og geopolitiske faktorer.

(91)

Der bør også fastsættes undtagelser og særlige regler for at muliggøre transit af sendinger af dyr og produkter heraf mellem medlemsstater via et tredjeland eller territorium. Dette er for at dække situationer, hvor en medlemsstat kræver en sådan type indførsel til Unionen.

(92)

I visse tilfælde afvises varer med oprindelse i Unionen af de kompetente myndigheder i et tredjeland eller territorium efter kontrol foretaget ved deres grænse. Der bør vedtages særlige regler i henhold til dyresundhedslovens artikel 239 for at gøre det muligt at sende disse varer tilbage med den begrundelse, at de er produceret i henhold til Unionens dyresundhedslovgivning.

(93)

Det er også nødvendigt med særlige regler for tilbagesendelse til Unionen af registrerede heste efter midlertidig eksport til tredjelande med henblik på deltagelse i væddeløb, konkurrencer og kulturelle hestearrangementer.

(94)

Med henblik på en ensartet anvendelse af EU-lovgivningen om indførsel af dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen og for at sikre, at lovgivningen er klar og gennemsigtig, bør nærværende forordning ophæve Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 (8), Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013 (9), Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 (10), Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 (11), Kommissionens beslutning 2007/777/EF (12), Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 (13), Kommissionens forordning (EU) nr. 28/2012 (14) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 (15).

(95)

Reglerne i nærværende forordning er knyttet til og supplerer reglerne i dyresundhedsloven, der anvendes fra den 21. april 2021. Af denne grund og for at lette anvendelsen af den nye retlige ramme for dyresundhed bør denne forordning også anvendes fra den 21. april 2021 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

DEL I

ALMINDELIGE REGLER

AFSNIT 1

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastsættes der supplerende dyresundhedsregler vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande eller territorier eller zoner deri eller kompartmenter, hvis der er tale om akvakulturdyr. Der fastsættes også regler vedrørende flytning og håndtering af disse sendinger efter deres indførsel til Unionen.

2.   I del I fastsættes:

a)

medlemsstaternes kompetente myndigheds forpligtelser til at tillade indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter af arter og kategorier af dyr er omfattet af del II-VI (artikel 3 og 4)

b)

operatørernes forpligtelser vedrørende indførsel til Unionen samt flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter er omfattet af del II-VI (artikel 5)

c)

de almindelige dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen samt flytning og håndtering efter indførsel af de i litra a) og b) omhandlede sendinger og undtagelser fra disse almindelige krav, gældende for alle arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter er omfattet af del II-VI (artikel 6-10).

3.   I del II fastsættes de almindelige dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen samt flytning og håndtering efter indførslen og undtagelser fra sådanne krav for så vidt angår visse landdyr (afsnit 1).

Desuden fastsættes der særlige dyresundhedsmæssige krav, som også gælder for hver af disse arter og kategorier af landdyr, navnlig:

a)

opdrættede hovdyr af listeopførte arter (afsnit 2)

b)

fjerkræ og fugle i fangenskab, bortset fra fugle i fangenskab, der importeres til bevaringsprogrammer godkendt af bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed (afsnit 3)

c)

honningbier (Apis mellifera) og humlebier (Bombus spp.) (afsnit 4)

d)

hunde, katte og fritter (afsnit 5).

4.   I del III fastsættes de almindelige dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen samt flytning og håndtering efter indførslen og undtagelser fra sådanne krav for så vidt angår avlsmateriale af følgende arter og kategorier af opdrættede landdyr:

a)

kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien (afsnit 1)

b)

fjerkræ og fugle i fangenskab (afsnit 2)

c)

andre dyr end dem, der er nævnt i litra a) og b) (afsnit 3).

5.   I del IV fastsættes de almindelige dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen samt flytning og håndtering efter indførslen og undtagelser fra disse krav for så vidt angår animalske produkter af følgende arter og kategorier af opdrættede landdyr:

a)

opdrættede og vildtlevende hovdyr af listeopførte arter

b)

fjerkræ

c)

fjervildt.

6.   I del V fastsættes de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen samt flytning og håndtering efter indførslen og undtagelser fra disse krav for så vidt angår følgende arter af akvatiske dyr på alle udviklingstrin samt animalske produkter heraf, bortset fra vildtlevende akvatiske dyr og animalske produkter af disse vildtlevende akvatiske dyr, der landes fra fiskerfartøjer til direkte konsum:

a)

fisk af listeopførte arter, der tilhører overklassen Agnatha og klasserne Chondrichthyes, Sarcopterygii og Actinopterygii

b)

akvatiske bløddyr af listeopførte arter, der tilhører rækken Mollusca

c)

akvatiske krebsdyr af listeopførte arter, der tilhører underrækken Crustacea

d)

akvatiske dyr af arter, der er opført i bilag XXIX, og som er modtagelige for de sygdomme hos akvatiske dyr, som visse medlemsstater har truffet nationale foranstaltninger til begrænsning af virkningerne af, og som ikke er listeopførte sygdomme, jf. artikel 226 i forordning (EU) 2016/429.

7.   I del VI fastsættes de almindelige regler, visse undtagelser og de supplerende krav vedrørende transit gennem Unionen og tilbagesendelse til Unionen af visse arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter.

8.   I del VII fastsættes de afsluttende bestemmelser.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning gælder definitionerne i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 og bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004, undtagen i tilfælde, hvor de pågældende definitioner dækker begreber, der er defineret i nærværende artikels stk. 2.

Desuden forstås ved:

1)

»et listeopført tredjeland, territorium eller en listeopført zone deri«: et tredjeland, territorium eller en zone deri, der er opført på en liste over tredjelande, territorier eller zoner deri eller kompartmenter, hvis der er tale om akvatiske dyr, hvorfra indførsel til Unionen af en bestemt art og kategori af dyr, avlsmateriale og animalske produkter er tilladt i henhold til gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 230, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429

2)

»listen«: listen over tredjelande, territorier og zoner deri eller kompartmenter, hvis der er tale om akvatiske dyr, hvorfra indførsel til Unionen af sendinger af en bestemt art og kategori af dyr, avlsmateriale eller animalske produkter er tilladt ved gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 230, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429

3)

»transportmiddel«: vej- eller jernbanekøretøjer, skibe og fly

4)

»container«: en tremmekasse eller anden form for kasse, en beholder eller en anden stiv konstruktion, der anvendes til transport af dyr, avlsmateriale eller animalske produkter, og som ikke er et transportmiddel

5)

»kvæg«: dyr tilhørende hovdyrarter af slægterne Bison, Bos (herunder underslægterne Bos, Bibos, Novibos og Poephagus) og Bubalus (herunder underslægten Anoa) samt dyr, der er fremkommet ved krydsning heraf

6)

»får«: dyr tilhørende hovdyrarter af slægten Ovis samt dyr fremkommet ved krydsning heraf

7)

»geder«: dyr tilhørende hovdyrarter af slægten Capra samt dyr fremkommet ved krydsning heraf

8)

»svin«: dyr tilhørende hovdyrarter af familien Suidae opført i bilag III til forordning (EU) 2016/429

9)

»dyr af hestefamilien«: dyr tilhørende arter af enhovede dyr af slægten Equus (herunder heste, æsler og zebraer) samt dyr fremkommet ved krydsning heraf

10)

»dyr af kamelfamilien«: dyr tilhørende hovdyrarter af familien Camelidae opført i bilag III til forordning (EU) 2016/429

11)

»hjortedyr«: dyr tilhørende hovdyrarter af familien Cervidae opført i bilag III til forordning (EU) 2016/429

12)

»registreret dyr af hestefamilien«:

a)

et racerent avlsdyr tilhørende arterne Equus caballus eller Equus asinus, som er indført eller berettiget til indførelse i hovedafsnittet i en stambog oprettet af en raceforening eller en avlsenhed, der er anerkendt i henhold til artikel 4 eller 34 i forordning (EU) 2016/1012

b)

et opdrættet dyr tilhørende arten Equus caballus, som er registreret hos en international sammenslutning eller organisation, enten direkte eller gennem nationale sammenslutninger eller afdelinger, som administrerer konkurrence- eller væddeløbsheste (»registreret hest«)

13)

»dyr bestemt til slagtning«: opdrættede landdyr, der enten direkte eller efter sammenbringning, skal transporteres til et slagteri

14)

»der er ikke rapporteret om [sygdom]«: det forhold, at ingen dyr eller grupper af dyr af relevante arter, der holdes på virksomheden, er blevet klassificeret som et bekræftet tilfælde af den pågældende sygdom, og at ethvert tilfælde af mistanke om sygdommen er blevet udelukket

15)

»sundhedskategori«: en gruppe af listeopførte tredjelande, hvor der er fælles dyresundhedsrisici med hensyn til listeopførte sygdomme for dyr af hestefamilien, der kræver specifikke begrænsende foranstaltninger og sundhedsmæssige garantier, når dyr af hestefamilien indføres til Unionen

16)

»flok«: alt fjerkræ eller alle fugle i fangenskab med samme sundhedsstatus, der holdes i samme anlæg eller samme indelukke, og som udgør én enkelt epidemiologisk enhed; for fjerkræ i bygninger omfatter dette alle fugle, der er fælles om en given luftmængde

17)

»avlsfjerkræ«: fjerkræ på 72 timer eller derover bestemt til produktion af rugeæg

18)

»brugsfjerkræ«: fjerkræ på 72 timer eller derover, der opdrættes med henblik på produktion af kød, konsumæg eller andre produkter eller til udsætning som fjervildt med henblik på fornyelse af fjervildtbestande

19)

»daggamle kyllinger«: fjerkræ på under 72 timer

20)

»honningbi«: et dyr tilhørende arten Apis mellifera

21)

»humlebi«: et dyr tilhørende arter af slægten Bombus

22)

»hund«: et opdrættet dyr tilhørende arten Canis lupus

23)

»kat«: et opdrættet dyr tilhørende arten Felis silvestris

24)

»fritte«: et opdrættet dyr tilhørende arten Mustela putorius furo

25)

»unikt godkendelsesnummer«: et nummer, der tildeles af den kompetente myndighed

26)

»specifikt patogenfrie æg«: rugeæg, der stammer fra »specifikt patogenfrie kyllingeflokke« som beskrevet i Den Europæiske Farmakopé, og som udelukkende er bestemt til brug ved diagnosticering, forskning eller lægemiddelfremstilling

27)

»sending af sæd, oocytter eller embryoner« eller »sending af avlsmateriale«: en mængde sæd, oocytter, in vivo-producerede embryoner eller in vitro-producerede embryoner afsendt fra en og samme godkendte avlsmaterialevirksomhed og omfattet af et og samme dyresundhedscertifikat

28)

»sæd«: ejakulat fra et eller flere dyr, enten i uforandret form eller tilberedt eller fortyndet

29)

»oocytter«: de haploide stadier af ootidogenesen, herunder sekundære oocytter og æg

30)

»embryon«: et dyrs første udviklingsstadie, mens det er egnet til overførsel til et recipientdyr

31)

»godkendt avlsmaterialevirksomhed«: en sædopsamlingsstation, et embryoopsamlingshold, et embryoproduktionshold, en avlsmaterialeforarbejdningsvirksomhed eller en avlsmaterialeopbevaringsstation

32)

»stationsdyrlæge«: den dyrlæge, der er ansvarlig for de aktiviteter, der udføres på sædopsamlingsstationen, på avlsmaterialeforarbejdningsvirksomheden eller på avlsmaterialeopbevaringsstationen som fastsat i denne forordning

33)

»teamdyrlæge«: den dyrlæge, der er ansvarlig for de aktiviteter, der udføres af et embryoopsamlingshold eller et embryoproduktionshold som fastsat i denne forordning

34)

»karantænefacilitet«: en facilitet, som af den kompetente myndighed er godkendt til isolation af kvæg, svin, får eller geder i mindst 28 dage, inden de modtages på en sædopsamlingsstation

35)

»sædopsamlingsstation«: en avlsmaterialevirksomhed, som af den kompetente myndighed er godkendt til indsamling, forarbejdning, opbevaring og transport af sæd fra kvæg, svin, får, geder eller dyr af hestefamilien, der er bestemt til indførsel til Unionen

36)

»embryoopsamlingshold«: en avlsmaterialevirksomhed bestående af en gruppe fagpersoner eller en struktur, som af den kompetente myndighed er godkendt til indsamling, forarbejdning, opbevaring og transport af in vivo-producerede embryoner, der er bestemt til indførsel til Unionen

37)

»embryoproduktionshold«: en avlsmaterialevirksomhed bestående af en gruppe fagpersoner eller en struktur, som af den kompetente myndighed er godkendt til indsamling, forarbejdning, opbevaring og transport af oocytter samt in vitro-produktion, eventuelt ved brug af opbevaret sæd, forarbejdning, opbevaring og transport af embryoner, der er bestemt til indførsel til Unionen

38)

»avlsmaterialeforarbejdningsvirksomhed«: en avlsmaterialevirksomhed, som af den kompetente myndighed er godkendt til forarbejdning, herunder eventuelt kønssortering af sæd, samt opbevaring af sæd, oocytter eller embryoner fra en eller flere arter eller en hvilken som helst kombination af typer af avlsmateriale eller arter, der er bestemt til indførsel til Unionen

39)

»avlsmaterialeopbevaringsstation«: en avlsmaterialevirksomhed, som af den kompetente myndighed er godkendt til opbevaring af sæd, oocytter eller embryoner fra en eller flere arter eller en hvilken som helst kombination af typer af avlsmateriale eller arter, der er bestemt til indførsel til Unionen

40)

»kød«: alle dele af hovdyr, fjerkræ og fjervildt, der er egnet til konsum, herunder blod

41)

»fersk kød«: kød, hakket kød og tilberedt kød, også vakuumpakket eller pakket i kontrolleret atmosfære, som med undtagelse af køling, frysning eller dybfrysning ikke har undergået nogen holdbarhedsforlængende behandling

42)

»slagtekrop af et hovdyr«: hele kroppen af et slagtet eller aflivet hovdyr efter:

a)

afblødning, hvis der er tale om slagtede dyr

b)

udtagning af organer

c)

fjernelse af lemmerne i forknæled og haseled

d)

fjernelse af hale, yver, hoved og hud, undtagen hos svin

43)

»spiselige slagtebiprodukter«: fersk kød, for så vidt det ikke hører til en slagtekrop af et hovdyr, også selv om det stadig er i naturlig forbindelse med kroppen

44)

»kødprodukter«: forarbejdede produkter, herunder behandlede maver, blærer, tarme, afsmeltet animalsk fedt og kødekstrakter, der fremkommer ved forarbejdning af kød eller ved videre forarbejdning af sådanne forarbejdede produkter, således at snitfladen viser, at produktet ikke længere har fersk køds egenskaber

45)

»naturtarme«: blærer og tarme, der efter rensning er blevet forarbejdet ved afskrabning af væv, affedtning og vaskning, og som er blevet saltet eller tørret

46)

»colostrum«: væske, der udskilles fra opdrættede dyrs mælkekirtler i op til tre til fem dage efter fødsel, og som har et stort indhold af antistoffer og mineraler; colostrumproduktionen går forud for produktionen af rå mælk

47)

»colostrumbaserede produkter«: forarbejdede produkter, der fremkommer ved forarbejdning af colostrum eller ved videre forarbejdning af sådanne forarbejdede produkter

48)

»brøndbåd«: et fartøj, der anvendes i akvakulturindustrien, og som har en brønd eller beholder til opbevaring og transport af levende fisk i vand

49)

»IMSOC«: informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol, jf. artikel 131 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (16).

AFSNIT 2

ALMINDELIGE DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE INDFØRSEL SAMT FLYTNING OG HÅNDTERING EFTER INDFØRSEL AF SENDINGER AF DYR, AVLSMATERIALE OG ANIMALSKE PRODUKTER TIL UNIONEN

Artikel 3

Medlemsstaternes kompetente myndigheders forpligtelser

Den kompetente myndighed tillader indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter af arter og kategorier, der er omfattet af del II-VI, og som fremvises til offentlig kontrol i henhold til artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, forudsat at:

a)

sendingerne kommer fra:

i)

hvis der er tale om landdyr, et listeopført tredjeland eller territorium eller en listeopført zone deri for den bestemte art og kategori af dyr, avlsmateriale og animalske produkter

ii)

hvis der er tale om landdyr, et listeopført tredjeland eller territorium eller en listeopført zone deri for den bestemte art og kategori af dyr og animalske produkter og for så vidt angår akvakulturdyr et listeopført tredjeland eller territorium eller en listeopført zone eller et listeopført kompartment deri, der er listeopført til dette formål

b)

den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet har certificeret, at sendingerne opfylder:

i)

de almindelige dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel af dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, der er fastsat i nærværende artikel, artikel 4 og artikel 6-10

ii)

de dyresundhedsmæssige krav gældende for den bestemte art og kategori af dyr, avlsmateriale og animalske produkter og påtænkte anvendelse som fastsat i del II-VI

c)

sendingerne ledsages af følgende dokumenter, hvorved den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet har givet de nødvendige garantier med hensyn til overholdelse af de i litra b) omhandlede dyresundhedsmæssige krav:

i)

et dyresundhedscertifikat udstedt af en embedsdyrlæge i oprindelsestredjelandet eller -territoriet, som er specifikt for den bestemte art og kategori af dyr, avlsmateriale og animalske produkter og den påtænkte anvendelse heraf

ii)

en erklæring og andre dokumenter, hvor det kræves i denne forordning.

Hvis der er tale om sendinger af rugeæg, skal det dyresundhedscertifikat, der er omhandlet i litra c), nr. i), være udstedt inden for en periode på ti dage forud for datoen for sendingens ankomst til grænsekontrolstedet; ved transport ad søvejen forlænges denne periode dog med en yderligere periode svarende til varigheden af forsendelsen ad søvejen.

Artikel 4

Datoen for certificering af sendinger

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter af arter og kategorier, der er omfattet af denne forordning, er kun tilladt, hvis sådanne sendinger er blevet certificeret med henblik på afsendelse til Unionen tidligst på den dato, hvor oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri eller kompartmentet deri, hvis der er tale om akvakulturdyr, blev opført på en liste med henblik på indførsel af den bestemte art og kategori af dyr, reproduktionsmateriale og animalske produkter til Unionen.

2.   Indførsel til Unionen af sendinger af dyr, rugeæg og animalske produkter med oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri eller et kompartment deri, hvis der er tale om akvakulturdyr, er ikke tilladt fra den dato, hvor de ikke længere opfylder de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel af den bestemte art og kategori af dyr, rugeæg eller animalske produkter til Unionen, medmindre Unionen på listen har angivet særlige betingelser for det listeopførte tredjeland, territorium eller den listeopførte zone deri og for bestemte arter og kategorier af dyr, rugeæg eller animalske produkter.

Artikel 5

Operatørers forpligtelser

1.   Operatører, der er ansvarlige for indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter af de arter og kategorier, der er omfattet af denne forordning, skal fremvise disse sendinger for den kompetente myndighed i Unionen med henblik på offentlig kontrol i henhold til artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, og sikre, at sådanne sendinger opfylder følgende krav:

a)

de almindelige dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er fastsat i artikel 3 og 4 og artikel 6-10

b)

de dyresundhedsmæssige krav gældende for den bestemte art og kategori af dyr, avlsmateriale og animalske produkter i sendingen og dens påtænkte anvendelse som fastsat i del II-VI.

2.   Operatører, der er ansvarlige for flytning af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter af de arter og kategorier, der er omfattet af denne forordning, fra EU-indgangsstedet til deres bestemmelsessted, og operatører, der er ansvarlige for håndteringen af sådanne sendinger efter deres indførsel til Unionen, sikrer, at:

a)

den kompetente myndighed har tilladt indførslen af sendingerne til Unionen i overensstemmelse med artikel 3

b)

sendingerne opfylder de dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning og håndtering af sådanne sendinger efter indførsel til Unionen for de specifikke arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er fastsat i del II-VI

c)

sendingerne ikke anvendes til andre formål end dem, som de blev certificeret til af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller -territoriet med henblik på indførsel til Unionen.

Artikel 6

National lovgivning og nationale dyresundhedssystemer i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter er kun tilladt fra et tredjeland eller territorium, hvor:

a)

der i henhold til lovgivningen skal foretages anmeldelse af og rapportering om mistanke om og bekræftet tilfælde af en i bilag I omhandlet listeopført sygdom, der er relevant for de listeopførte dyrearter i sendingen eller for de listeopførte dyrearter, som det avlsmateriale eller de animalske produkter i sendingen, som det er tilladt at indføre til Unionen, stammer fra, til den kompetente myndighed

b)

der er indført systemer til påvisning af nye sygdomme

c)

der er indført systemer for at sikre, at fodring med køkkenaffald ikke er en kilde til de i bilag I omhandlede listeopførte sygdomme for:

i)

dyr, der er bestemt til indførsel til Unionen,

eller

ii)

dyr, som det avlsmateriale, der er bestemt til indførsel til Unionen, hidrører fra

eller

iii)

dyr, som de animalske produkter, der er bestemt til indførsel til Unionen, hidrører fra.

2.   Indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er bestemt til indførsel til Unionen, fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri er kun tilladt, hvis sådanne sendinger lovligt kan markedsføres og handles i det pågældende oprindelsestredjeland eller ‑territorium eller zonen deri.

Artikel 7

Almindelige krav vedrørende sundhedsstatus for dyr, avlsmateriale og animalske produkter

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af dyr ter kun tilladt, hvis dyrene i sendingen:

a)

ikke er dyr, der skal aflives i henhold til et nationalt program for udryddelse af sygdomme, der gennemføres i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet, herunder de relevante listeopførte sygdomme, der er omhandlet i bilag I, og nye sygdomme

b)

ikke udviste symptomer på overførbare sygdomme ved pålæsning med henblik på afsendelse til Unionen

c)

har oprindelse på en virksomhed, som ved dyrenes afsendelse fra denne virksomhed til Unionen ikke var omfattet af nationale restriktioner:

i)

af dyresundhedsmæssige årsager

ii)

hvis der er tale om akvakulturdyr, af dyresundhedsmæssige årsager eller som følge af abnorm dødelighed af ukendte årsager.

2.   Indførsel til Unionen af sendinger af avlsmateriale er kun tilladt, hvis de hidrører fra dyr, der på indsamlingstidspunktet:

a)

ikke udviste symptomer på overførbare sygdomme

b)

blev holdt på en virksomhed, der af dyresundhedsmæssige årsager ikke var omfattet af nationale restriktioner, herunder restriktioner i forbindelse med de relevante listeopførte sygdomme, der er omhandlet i bilag I, og nye sygdomme.

3.   Indførsel til Unionen af sendinger af animalske produkter er kun tilladt, hvis de hidrører fra dyr, der:

a)

hvis der er tale om landdyr, ikke udviste symptomer på overførbare sygdomme på tidspunktet for:

i)

aflivning eller slagtning med henblik på produktion af fersk kød og kødprodukter

eller

ii)

indsamling af mælk eller æg

b)

hvis der er tale om akvatiske dyr, ikke udviste symptomer på tidspunktet for slagtning eller indsamling med henblik på produktion af animalske produkter.

c)

ikke blev aflivet, slagtet eller, hvis der er tale om bløddyr og levende krebsdyr, opfisket i henhold til et nationalt program for udryddelse af sygdomme

d)

blev holdt på en virksomhed, der ikke var omfattet af nationale restriktioner af dyresundhedsmæssige årsager, herunder, hvor det er relevant, listeopførte sygdomme, der er omhandlet i bilag I, og nye sygdomme på tidspunktet for:

i)

aflivning eller slagtning af disse dyr med henblik på produktion af fersk kød og kødprodukter eller animalske produkter af akvatiske dyr eller

ii)

indsamling af mælk eller æg.

Artikel 8

Almindelige krav vedrørende dyrs oprindelsesvirksomhed

Ud over de særlige krav i del II-V er indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter kun tilladt, hvis de opdrættede dyrs oprindelsesvirksomhed eller oprindelsesvirksomheden for de opdrættede dyr, som avlsmaterialet eller de animalske produkter hidrører fra, opfylder følgende krav:

a)

Den skal være registreret af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet og tildelt et unikt registreringsnummer.

b)

Den skal være godkendt af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller -territoriet, hvis dette kræves i denne forordning, og på de heri fastsatte betingelser, og tildelt et unikt godkendelsesnummer.

c)

Den skal være under kontrol af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet.

d)

Den skal have indført et system til at føre og ajourføre fortegnelser, der mindst indeholder følgende oplysninger, i mindst tre år:

i)

arter, kategorier, antal og, hvis det er relevant, identifikation af dyr på virksomheden

ii)

flytning af dyr til og fra virksomheden

iii)

dødelighed på virksomheden.

e)

Den skal modtage regelmæssige dyresundhedsbesøg fra en dyrlæge med henblik på påvisning af og oplysninger om tegn på forekomst af sygdomme, herunder de i bilag I omhandlede listeopførte sygdomme, der er relevante for den bestemte art og kategori af dyr, avlsmateriale eller animalske produkter, og nye sygdomme.

Sådanne dyresundhedsbesøg aflægges med en hyppighed, der står i rimeligt forhold til de risici, som den pågældende virksomhed udgør.

Artikel 9

Prøveudtagning, laboratorietest og andre test

Indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter er kun tilladt, hvis der er blevet gennemført prøveudtagning, laboratorietest og andre test som krævet i henhold til denne forordning:

a)

på prøver, der er udtaget af den kompetente myndighed eller under dennes kontrol i:

i)

oprindelsestredjelandet eller -territoriet, når der kræves prøveudtagning og testning forud for indførsel til Unionen

eller

ii)

bestemmelsesmedlemsstaten, når der kræves prøveudtagning og testning efter indførsel til Unionen

b)

i overensstemmelse med:

i)

de relevante procedurer og metoder fastsat i delegeret forordning (EU) 2020/689 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/688 (17)

eller

ii)

når det gælder indførsel til Unionen af avlsmateriale af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien, de procedurer og metoder, der er fastsat i bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/686 (18)

eller

iii)

de procedurer, der er beskrevet i denne forordning, hvis det kræves specifikt

c)

i et officielt laboratorium, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 37 i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 10

Sygdomsfrihed på oprindelsesstedet og særlige betingelser

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter er kun tilladt, hvis frihed for bestemte sygdomme i oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller zonen deri eller på dyrenes, avlsmaterialets eller de animalske produkters oprindelsesvirksomhed som krævet i henhold til denne forordning er dokumenteret af den kompetent myndighed i oprindelsestredjelandet eller -territoriet:

a)

i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2020/689

eller

b)

for sygdomme, der ikke er omfattet af delegeret forordning (EU) 2020/689, i overensstemmelse med særlige regler, hvis sådanne regler er fastsat i nærværende forordning, og det sygdomsovervågningsprogram, som oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet har gennemført, og som:

i)

skal have været forelagt Kommissionen med henblik på vurdering og mindst skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i bilag II

ii)

efter Kommissionens vurdering giver de nødvendige garantier med hensyn til sygdomsfrihed på grundlag af:

reglerne om sygdomsovervågning i artikel 24, 25, 26 og 27 i forordning (EU) 2016/429

de supplerende regler om tilrettelæggelse af overvågningen og reglerne om bekræftelse af sygdomme og definition af tilfælde i afdeling 1 og 2 og artikel 10 i del II, kapitel 1, i delegeret forordning (EU) 2020/689

iii)

skal have været anvendt i så tilstrækkelig lang tid, at det er fuldt ud gennemført og underlagt passende tilsyn.

2.   Hvis der er tale om akvakulturdyr og animalske produkter af akvakulturdyr, hvor der kræves sygdomsfrihed for bestemte sygdomme for oprindelseskompartmentet, er indførsel til Unionen af sendinger af disse varer kun tilladt, hvis sygdomsfrihed i overensstemmelse med stk. 1, litra a) og b), er blevet dokumenteret af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet.

3.   Hvis der i henhold til denne forordning kræves særlige betingelser vedrørende sygdomsfrihed for bestemte sygdomme i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri:

a)

skal den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet tidligere have garanteret overholdelsen heraf

b)

skal Unionen på listen specifikt have angivet disse særlige betingelser for det listeopførte tredjeland eller territorium eller den listeopførte zone eller det listeopførte kompartment deri for den bestemte art og kategori af dyr, avlsmateriale og animalske produkter.

DEL II

DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE INDFØRSEL AF OPDRÆTTEDE LANDDYR TIL UNIONEN SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3 OG 5

AFSNIT 1

ALMINDELIGE DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE OPDRÆTTEDE LANDDYR

Artikel 11

Den krævede opholdsperiode for opdrættede landdyr

Indførsel til Unionen af sendinger af opdrættede landdyr, bortset fra hunde, katte og fritter, er kun tilladt, hvis følgende krav er opfyldt:

a)

Dyrene opfyldte det krav vedrørende relevant opholdsperiode, der er fastsat i nedenstående tabeller i bilag III, i en sammenhængende periode umiddelbart forud for datoen for afsendelse til Unionen:

i)

tabel 1, hvis der er tale om hovdyr, honningbier og humlebier

ii)

tabel 2, hvis der er tale om fjerkræ og fugle i fangenskab.

b)

Dyrene:

i)

opholdt sig uafbrudt i oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller zonen deri i den periode, der er angivet i bilag III, tabel 1, anden kolonne, og i bilag III, tabel 2, tredje kolonne

ii)

opholdt sig uafbrudt på oprindelsesbedriften, og der blev ikke ført dyr ind på den pågældende virksomhed i den periode, der er angivet i bilag III, tabel 1, tredje kolonne, og i bilag III, tabel 2, fjerde kolonne

iii)

havde ingen kontakt med dyr med lavere sundhedsstatus i den periode, der er angivet i bilag III, tabel 1, fjerde kolonne, og i bilag III, tabel 2, femte kolonne.

Artikel 12

Undtagelser vedrørende opholdsperiode for registrerede heste til konkurrencer, væddeløb og kulturelle arrangementer

1.   Uanset artikel 11, litra b), nr. i), anses dyr af hestefamilien, bortset fra dyr af hestefamilien bestemt til slagtning, for at opfylde kravet vedrørende den i bilag III, tabel 1, fastsatte opholdsperiode, hvis de forud for deres afsendelse til Unionen i den periode, der er angivet i bilag III, tabel 1, anden kolonne, ud over oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri også opholdt sig i:

a)

en medlemsstat

eller

b)

hvis der er tale om registrerede heste, et listeopført tredjeland eller territorium for midlertidigt ophold eller en zone deri, hvorfra indførsel til Unionen af registrerede heste til dette formål er tilladt, forudsat at de blev indført til oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri i overensstemmelse med dyresundhedsmæssige krav, der giver sundhedsmæssige garantier, der er mindst lige så strenge som dem, der gælder for direkte indførsel til Unionen af registrerede heste til konkurrencer og væddeløb fra dette tredjeland eller territorium for midlertidigt ophold eller zonen deri.

2.   Uanset artikel 11, litra b), nr. ii), anses registrerede heste til konkurrencer, væddeløb og kulturelle hestearrangementer for at opfylde opholdskravene i bilag III, tabel 1, tredje kolonne, hvis de i oprindelsestredjelandet eller tredjelandet for midlertidigt ophold opholdt sig på andre virksomheder end oprindelsesvirksomheden, forudsat at de andre virksomheder:

a)

har været under tilsyn af embedsdyrlægen i et tredjeland eller territorium

b)

ikke var omfattet af nationale restriktioner af dyresundhedsmæssige årsager, herunder restriktioner i forbindelse med de relevante sygdomme, der er omhandlet i bilag I, og relevante nye sygdomme

c)

opfylder de dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i artikel 23.

3.   Ligeledes uanset artikel 11, litra b), nr. ii), er det tilladt at indføre registrerede heste til konkurrencer, væddeløb og kulturelle hestearrangementer, der har været i kontakt med dyr af hestefamilien, der blev indført til tredjelandet, territoriet eller zonen deri fra et andet tredjeland, territorium eller en zone deri eller fra en anden zone i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet, til Unionen, forudsat at:

a)

disse dyr af hestefamilien blev indført til oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri i overensstemmelse med dyresundhedsmæssige krav, der er mindst lige så strenge som dem, der gælder for direkte indførsel til Unionen af disse dyr af hestefamilien

b)

muligheden for direkte kontakt med andre dyr er begrænset til den periode, hvor konkurrencerne, væddeløbene eller de kulturelle hestearrangementer og den dermed forbundne træning, opvarmning og præsentation inden løb, finder sted.

Artikel 13

Inspektion af landdyr inden afsendelse til Unionen

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af landdyr er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen er blevet underkastet en klinisk inspektion fortaget af en embedsdyrlæge i oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller zonen deri inden for en periode på 24 timer forud for tidspunktet for pålæsning med henblik på afsendelse til Unionen med det formål at påvise tegn på forekomst af sygdomme, herunder de relevante listeopførte sygdomme, der er omhandlet i bilag I, og nye sygdomme.

Hvis der er tale om fjerkræ og fugle i fangenskab, omfatter denne inspektion både dyr, der er bestemt til afsendelse til Unionen, og oprindelsesflokken.

2.   Uanset stk. 1, første afsnit, kan den i samme stykke omhandlede inspektion, hvis der er tale om registrerede dyr af hestefamilien, finde sted inden for 48 timer forud for tidspunktet for pålæsning med henblik på afsendelse til Unionen eller på den sidste arbejdsdag forud for afsendelsen til Unionen.

3.   Uanset stk. 1, første afsnit, kan den i samme stykke omhandlede inspektion af hunde, katte og fritter finde sted inden for en periode på 48 timer forud for tidspunktet for pålæsning med henblik på afsendelse til Unionen.

Artikel 14

Almindelige regler for afsendelsen af landdyr til Unionen

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af landdyr er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen fra tidspunktet for pålæsning på oprindelsesvirksomheden med henblik på afsendelse til Unionen indtil tidspunktet for deres ankomst til Unionen ikke har været i kontakt med andre landdyr:

a)

af samme art, som ikke er bestemt til indførsel til Unionen

b)

af andre arter, der er listeopført for de samme sygdomme, og som ikke er bestemt til indførsel til Unionen

c)

med en lavere sundhedsstatus.

2.   Hvis de i stk. 1 omhandlede sendinger transporteres ad luftvejen, søvejen, jernbane, vej eller til fods, er indførsel af disse sendinger til Unionen kun tilladt, hvis de ikke er blevet transporteret gennem, aflæsset eller omladet i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, som ikke er opført på en liste med henblik på indførsel af den specifikke art og kategori af dyr til Unionen og deres påtænkte anvendelse i Unionen.

3.   Hvis hele eller blot en del af forsendelsen foregår ad søvejen, er indførsel til Unionen af de i stk. 1 omhandlede sendinger kun tilladt, hvis de ankommer til Unionen ledsaget af en erklæring, som er vedlagt det dyresundhedscertifikat, der ledsager dyrene, og som er underskrevet af fartøjsføreren og indeholder følgende oplysninger:

a)

afsejlingshavnen i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri

b)

ankomsthavnen i Unionen

c)

de havne, som fartøjet har anløbet, uden for dyrenes oprindelsestredjeland eller ‑territorium eller zonen deri

d)

bekræftelse af, at følgende krav under forsendelsen til Unionen var opfyldt:

i)

dyrene forblev om bord

ii)

dyrene har ikke været i kontakt med dyr med lavere sundhedsstatus, mens de var om bord.

Artikel 15

Undtagelse vedrørende omladning af landdyr, bortset fra dyr af hestefamilien, i ikke-listeopførte tredjelande eller territorier i tilfælde af et teknisk problem eller en anden uforudset hændelse

1.   Uanset artikel 14, stk. 2, tillader den kompetente myndighed kun indførsel til Unionen af sendinger af landdyr, bortset fra dyr af hestefamilien, der er blevet omladet fra det oprindelige afsendelsestransportmiddel til et andet transportmiddel med henblik på videre forsendelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, som ikke er et listeopført tredjeland, territorium eller en listeopført zone deri med henblik på indførsel af den bestemte art og kategori af dyr til Unionen, hvis omladningen fandt sted på grund af et teknisk problem eller en anden uforudset hændelse, der skabte logistiske problemer under transporten af dyrene til Unionen ad søvejen eller ad luftvejen, med det formål at gennemføre transporten til EU-indgangsstedet, forudsat at:

a)

der er givet tilladelse til indførsel af sendingen af dyr til Unionen af den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten og, hvis det er relevant, i de medlemsstater, som dyrene passerer igennem, indtil de ankommer til deres bestemmelsessted i Unionen

b)

omladningen hele tiden foregik under tilsyn af en embedsdyrlæge i tredjelandet eller territoriet for at sikre, at:

i)

der var indført effektive beskyttelsesforanstaltninger mod vektorer for relevante dyresygdomme

ii)

der var indført effektive foranstaltninger for at undgå direkte og indirekte kontakt mellem dyr bestemt til indførsel til Unionen og andre dyr

iii)

transportmidlet med henblik på videre forsendelse til Unionen ikke er blevet forsynet med foder, vand eller strøelse med oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, som ikke er et listeopført tredjeland eller territorium eller en listeopført zone deri med henblik på indførsel af den bestemte art og kategori af dyr til Unionen

iv)

dyrene i sendingen direkte og så hurtigt som muligt blev overført til et skib eller fly, som opfylder kravene i artikel 17, med henblik på videre forsendelse til Unionen uden at forlade havnens eller lufthavnens område

c)

sendingen af dyr ledsages af en erklæring fra den kompetente myndighed i det tredjeland eller territorium, hvor overførslen fandt sted, med oplysninger om overførslen og attestering af, at de relevante foranstaltninger var indført for at opfylde kravene i litra b).

2.   Den undtagelse, der er fastsat i stk. 1, finder ikke anvendelse på sendinger af honningbier og humlebier.

Artikel 16

Undtagelse vedrørende omladning af dyr af hestefamilien i ikke-listeopførte tredjelande eller territorier

Uanset artikel 14, stk. 2, er indførsel til Unionen af sendinger af dyr af hestefamilien, der er blevet omladet til et andet transportmiddel under transporten af dyrene til Unionen i et tredjeland, territorium eller en zone deri, som ikke er ikke er et listeopført tredjeland eller territorium eller en listeopført zone deri med henblik på indførsel af den pågældende kategori af dyr af hestefamilien, kun tilladt, hvis de opfylder følgende krav:

a)

Dyrene i sendingen blev transporteret til Unionen ad søvejen eller ad luftvejen.

b)

Dyrene i sendingen blev omladet direkte fra det oprindelige transportmiddel til et andet transportmiddel med henblik på videre forsendelse.

c)

Under omladningen:

i)

blev der ydet effektiv beskyttelse mod vektorer for relevante dyresygdomme, og dyrene af hestefamilien kom ikke i kontakt med dyr af hestefamilien med lavere sundhedsstatus

ii)

blev dyrene i sendingen direkte og så hurtigt som muligt overført til skibet eller flyet, som skulle anvendes til videre forsendelse, og som opfyldte kravene i artikel 17, under en embedsdyrlæges direkte tilsyn uden at forlade havnens eller lufthavnens område.

d)

En embedsdyrlæge skal have certificeret, at sendingen opfyldte kravene i litra a), b) og c).

Artikel 17

Almindelige krav vedrørende transportmidler, der anvendes til landdyr

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af opdrættede landdyr er kun tilladt, hvis de transportmidler, der anvendes til transport heraf:

a)

er konstrueret på en sådan måde, at:

i)

dyrene ikke kan slippe ud eller falde ud

ii)

der er mulighed for visuel inspektion af det rum, hvor der holdes dyr

iii)

udslip af dyreekskrementer, brugt strøelse eller foder undgås eller minimeres

iv)

udslip af fjer, hvis der er tale om fjerkræ og fugle i fangenskab, undgås eller minimeres

b)

rengøres og desinficeres med et desinfektionsmiddel, som den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet har tilladt, og tørres eller får lov at tørre umiddelbart før hver pålæsning af dyr bestemt til indførsel til Unionen.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på transport af sendinger af honningbier og humlebier, der er bestemt til indførsel til Unionen.

Artikel 18

Krav vedrørende containere, som opdrættede landdyr transporteres til Unionen i

Indførsel til Unionen af sendinger af opdrættede landdyr er kun tilladt, hvis de containere i transportmidlet, som opdrættede landdyr transporteres til Unionen i:

a)

opfylder kravene i artikel 17, stk. 1, litra a)

b)

kun indeholder dyr af samme art og kategori fra samme virksomhed

c)

enten:

i)

er ubrugte og dertil indrettede engangscontainere, der skal destrueres efter den første anvendelse

eller

ii)

rengøres og desinficeres og tørres eller får lov at tørre, inden pålæsning af dyr bestemt til indførsel til Unionen.

Artikel 19

Flytning og håndtering efter indførsel af landdyr

1.   Sendinger af landdyr transporteres efter deres indførsel til Unionen uden ophold direkte til:

a)

deres bestemmelsesvirksomhed i Unionen, hvor de skal forblive i mindst den periode, der kræves i de relevante specifikke artikler i del II-V

b)

bestemmelsesslagteriet i Unionen, hvis de er bestemt til slagtning, hvor de skal slagtes inden for en periode på fem dage efter datoen for deres ankomst til Unionen.

2.   Hvis bestemmelsesstedet for sendinger af landdyr, der er indført fra et tredjeland, territorium eller en zone deri, er et slagteri, en godkendt karantænestation eller en afgrænset virksomhed i Unionen, skal transport og ankomst til sendingens bestemmelsessted overvåges i overensstemmelse med artikel 2 og 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1666 (19).

3.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på indførsel til Unionen af registrerede dyr af hestefamilien fra tredjelande og genindførsel efter midlertidig eksport af registrerede heste.

AFSNIT 2

DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE HOVDYR

KAPITEL 1

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende hovdyr

Artikel 20

Afsendelse af hovdyr til Unionen

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af hovdyr er kun tilladt, hvis sendingerne er blevet afsendt fra oprindelsesvirksomheden til Unionen uden at passere gennem andre virksomheder.

2.   Uanset stk. 1 kan indførsel til Unionen af sendinger af hovdyr fra mere end én oprindelsesvirksomhed tillades, hvis dyrene i sendingen har været gjort til genstand for en enkelt sammenbringning i oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller zonen deri, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Hovdyrene tilhører en af følgende arter og kategorier:

i)

Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus eller Sus scrofa

eller

ii)

dyr af hestefamilien bestemt til slagtning.

b)

Sammenbringningen fandt sted på en virksomhed:

i)

der er godkendt til at beskæftige sig med sammenbringning af hovdyr af den kompetente myndighed i tredjelandet eller territoriet i overensstemmelse med krav, der er mindst lige så strenge som dem, der er fastsat i artikel 5 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 (20)

ii)

der er opført på en liste til dette formål af den kompetente myndighed i afsendelsestredjelandet eller ‑territoriet, som indeholder de oplysninger, der er omhandlet i artikel 21 i delegeret forordning (EU) 2019/2035

iii)

hvor følgende fortegnelser ajourføres og opbevares i mindst tre år:

dyrenes oprindelse

datoer for ankomst til og afsendelse fra samlestedet

dyrenes identifikationskode

registreringsnummeret på dyrenes oprindelsesvirksomhed

registreringsnummeret på de transportører og transportmidler, der leverer sendingen af hovdyr til eller indsamler den fra dette samlested

iv)

der opfylder kravene i artikel 8 og artikel 23, stk. 1.

c)

Sammenbringningen på samlestedet varede ikke længere end seks dage; denne periode betragtes som en del af tidsrammen for udtagning af prøver til testning forud for afsendelse til Unionen, hvis en sådan prøveudtagning kræves i henhold til denne forordning.

d)

Hovdyrene skal være ankommet til Unionen inden for en periode på ti dage fra datoen for afsendelse fra oprindelsesvirksomheden.

Artikel 21

Identifikation af hovdyr

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af hovdyr, bortset fra dyr af hestefamilien, er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen blev identificeret enkeltvis forud for afsendelsen fra oprindelsesvirksomheden ved et fysisk identifikationsmiddel med synlig, let læselig og uudslettelig visning af:

a)

dyrets identifikationskode, der utvetydigt forbinder dyret med det ledsagende dyresundhedscertifikat

b)

eksportlandets kode i form af to bogstaver i overensstemmelse med ISO-standard 3166.

2.   Indførsel til Unionen af sendinger af dyr af hestefamilien er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen blev identificeret enkeltvis forud for afsendelsen fra oprindelsesvirksomheden ved som minimum en af følgende metoder:

a)

en injicerbar transponder eller øremærke med synlig, let læselig og uudslettelig visning af:

i)

dyrets identifikationskode, der utvetydigt forbinder dyret med det ledsagende dyresundhedscertifikat

ii)

eksportlandets ISO-3166 alpha-2-landekode eller trecifrede numeriske landekode

b)

hvis der er tale om dyr af hestefamilien, bortset fra dyr af hestefamilien bestemt til slagtning, et identifikationsdokument, der er udstedt senest på tidspunktet for udstedelse af certifikat til brug ved indførsel til Unionen, som:

i)

beskriver og afbilder dyret, herunder de alternative identifikationsmetoder, således at der skabes en utvetydig forbindelse mellem dyret og det ledsagende identifikationsdokument

ii)

indeholder oplysninger om den individuelle kode, der udsendes af en implanteret injicerbar transponder, hvis denne kode ikke opfylder specifikationerne i litra a).

3.   Uanset stk. 1 kan indførsel til Unionen af sendinger af hovdyr, der er bestemt til afgrænsede virksomheder, tillades, hvis disse dyr identificeres enkeltvis ved en injicerbar transponder eller en alternativ identifikationsmetode, som utvetydigt forbinder dyret med den ledsagende indførselsdokumentation.

4.   Hvis hovdyr identificeres med en elektronisk identifikator, som ikke er i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og 11785, skal den operatør, som er ansvarlig for indførsel af sendinger af hovdyr til Unionen, stille den læseenhed, der gør det muligt på et hvilket som helst tidspunkt at verificere dyrets identifikation, til rådighed.

Artikel 22

Hovdyrs oprindelsestredjeland eller -territorium eller en zone deri

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af hovdyr, bortset fra dyr af hestefamilien, er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen har oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der har været fri(t) for kategori A-sygdommene i tabellen i bilag IV, del A, punkt 1, i den periode, der er angivet i tabellen.

2.   Indførsel til Unionen af sendinger af dyr af hestefamilien er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen har oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri:

a)

der har været fri(t) for de listeopførte sygdomme i tabellen i bilag IV, del A, punkt 2, i den periode, der er angivet i nævnte tabel

b)

hvor der ikke er rapporteret om nogen af de listeopførte sygdomme i tabellen i bilag IV, del A, punkt 3, i den angivne periode.

3.   De perioder, der er omhandlet i stk. 1 og 2, kan afkortes for de sygdomme, der er medtaget i bilag IV, del B, på de deri fastsatte relevante særlige betingelser.

4.   Indførsel til Unionen af sendinger af hovdyr er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen har oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, hvor der ikke er vaccineret mod kategori A-sygdommene i bilag IV, del C, i overensstemmelse med de oplysninger, der er fastsat i:

a)

nævnte bilags punkt 1, hvis der er tale om hovdyr, bortset fra dyr af hestefamilien

b)

nævnte bilags punkt 2, hvis der er tale om dyr af hestefamilien.

5.   For så vidt angår infektion med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) er indførsel til Unionen af sendinger af kvæg kun tilladt, hvis dyrene i sendingen enten:

a)

har oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der er fri(t) for denne sygdom uden vaccination

eller

b)

opfylder kravene i bilag V, punkt 1.

6.   For så vidt angår infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis er indførsel til Unionen af sendinger af kvæg, får og geder kun tilladt, hvis dyrene i sendingen enten:

a)

har oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der er fri(t) for denne sygdom uden vaccination

eller

b)

opfylder kravene i bilag V, punkt 2.

7.   For så vidt angår infektion med bluetonguevirus (serotype 1-24) er indførsel til Unionen af sendinger af hovdyr af listeopførte arter kun tilladt, hvis dyrene i sendingen enten:

a)

har oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der har været fri(t) for denne sygdom i en periode på to år forud for datoen for afsendelse til Unionen, eller

b)

opfylder en af de særlige betingelser i bilag VI, del A.

8.   For så vidt angår enzootisk kvægleukose er indførsel til Unionen af sendinger af kvæg kun tilladt, hvis dyrene enten:

a)

har oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der er fri(t) for denne sygdom

eller

b)

opfylder de særlige betingelser i bilag VI, del B.

9.   Indførsel til Unionen af sendinger af hovdyr, der er bestemt til indførsel til medlemsstater eller zoner deri med status som sygdomsfri eller med et godkendt program for udryddelse af de i bilag VII omhandlede kategori C-sygdomme, for hvilke hovdyrarterne er opført på en liste, er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen:

a)

har oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der er fri(t) for disse sygdomme for de relevante arter

eller

b)

opfylder de relevante supplerende krav i nævnte bilag.

Artikel 23

Hovdyrs oprindelsesvirksomhed

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af hovdyr er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen:

a)

kommer fra en virksomhed på og omkring hvilken, eventuelt indbefattet et nabolands område, der ikke er rapporteret om nogen af de i bilag VIII omhandlede listeopførte sygdomme, for hvilke hovdyrarterne bestemt til indførsel til Unionen er opført på en liste, i et område og i en periode, der er angivet i tabellerne i:

i)

punkt 1 og 2 i nævnte bilag for så vidt angår hovdyr, bortset fra dyr af hestefamilien

eller

ii)

punkt 3 og 4 i nævnte bilag for så vidt angår dyr af hestefamilien

b)

i den i litra a) omhandlede periode ikke har været i kontakt med dyr med lavere sundhedsstatus.

2.   For så vidt angår infektion med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) er indførsel til Unionen af kvæg, får, geder, dyr af kamelfamilien og hjortedyr kun tilladt, hvis oprindelsesvirksomheden for dyrene i sendingen opfylder de relevante krav i bilag IX, punkt 1.

3.   For så vidt angår infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis er indførsel til Unionen af kvæg, får, geder, svin, dyr af kamelfamilien og hjortedyr kun tilladt, hvis oprindelsesvirksomheden for dyrene i sendingen opfylder de relevante krav i bilag IX, punkt 2.

Artikel 24

Hovdyrene i sendingen

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af hovdyr er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen opfylder følgende krav:

a)

De er ikke blevet vaccineret mod de kategori A-sygdomme, der er fastsat i tabellerne i enten:

i)

bilag IV, del C, punkt 1, hvis der er tale om hovdyr, bortset fra dyr af hestefamilien

eller

ii)

bilag IV, del C, punkt 2, hvis der er tale om dyr af hestefamilien.

b)

De må i perioden fra afsendelsen fra deres oprindelsesvirksomhed indtil deres ankomst til Unionen ikke være blevet aflæsset på steder, der ikke opfylder de krav, der er fastsat i tabellerne i enten:

i)

bilag VIII, punkt 1 og 2, hvis der er tale om hovdyr, bortset fra dyr af hestefamilien

eller

ii)

bilag VIII, punkt 3 og 4, hvis der er tale om dyr af hestefamilien.

2.   For så vidt angår infektion med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) og infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis er indførsel til Unionen af sendinger af listeopførte hovdyrarter kun tilladt, hvis dyrene i sendingen ikke er blevet vaccineret mod disse sygdomme.

3.   For så vidt angår infektion med bluetonguevirus (serotype 1-24) er indførsel til Unionen af sendinger af listeopførte hovdyrarter kun tilladt, hvis dyrene i sendingen ikke er blevet vaccineret med en levende vaccine mod denne sygdom i de sidste 60 dage forud for flytningsdatoen.

4.   Indførsel til Unionen af sendinger af hovdyr, der er bestemt til indførsel til medlemsstater eller zoner deri med status som sygdomsfri eller med et godkendt program for udryddelse af de i bilag VII omhandlede kategori C-sygdomme, for hvilke hovdyrarterne er opført på en liste, er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen ikke er blevet vaccineret mod disse sygdomme.

5.   Ud over de krav, der er fastsat i stk. 1, er indførsel til Unionen af sendinger af ukastrerede får (handyr) og ukastrerede hovdyr af familien Tayassuidae (handyr) kun tilladt, hvis dyrene i sendingen opfylder de relevante særlige krav vedrørende infektion med Brucella, der er fastsat i bilag X.

6.   Ud over de krav, der er fastsat i stk. 1, er indførsel til Unionen af sendinger af dyr af hestefamilien kun tilladt, hvis dyrene i sendingen opfylder de særlige betingelser i bilag XI, punkt 2, afhængigt af den sundhedskategori, som fastlagt i overensstemmelse med bilag XI, punkt 1, som tredjelandet eller territoriet eller zonen deri er blevet opført i på listen.

Artikel 25

Undtagelser og supplerende krav vedrørende indførsel til Unionen af hovdyr til slagtning

Uanset kravene i artikel 22, stk. 5 og 6, er indførsel til Unionen af sendinger af hovdyr af de arter, der er omhandlet i nævnte stykker, og som ikke opfylder disse krav, tilladt, forudsat at dyrene i sendingen kun er bestemt til slagtning.

Artikel 26

Flytning og håndtering af hovdyr efter deres indførsel til Unionen

Hovdyr, bortset fra heste, der indføres til konkurrencer, væddeløb og kulturelle hestearrangementer, skal efter deres indførsel til Unionen forblive på deres bestemmelsesvirksomhed i en periode på mindst 30 dage efter deres ankomst til denne virksomhed.

KAPITEL 2

Særlige regler vedrørende indførsel til Unionen af opdrættede hovdyr bestemt til afgrænsede virksomheder

Artikel 27

Dyresundhedsmæssige krav, der ikke gælder for hovdyr bestemt til afgrænsede virksomheder

Artikel 11, 22, 23, 24 og 26 finder ikke anvendelse på sendinger af hovdyr, bortset fra dyr af hestefamilien, der indføres til Unionen på de i artikel 28-34 fastsatte betingelser.

Artikel 28

Særlige regler vedrørende indførsel af hovdyr bestemt til afgrænsede virksomheder

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af hovdyr bestemt til afgrænsede virksomheder er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen opfylder følgende krav:

a)

De skal komme fra en afgrænset virksomhed, der er opført på en liste, der er udarbejdet i henhold til artikel 29, over afgrænsede virksomheder, hvorfra indførsel af hovdyr til Unionen er tilladt.

b)

De skal være afsendt direkte fra den afgrænsede oprindelsesvirksomhed til en afgrænset virksomhed i Unionen.

2.   Bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed giver en særlig tilladelse til indførsel af hver enkelt sending af hovdyr, der er omhandlet i stk. 1, efter at der er opnået et positivt resultat af en vurdering af de potentielle risici, som indførslen af denne sending kan indebære for Unionen.

3.   Indførsel til Unionen og flytning af hver sending af hovdyr, der er omhandlet i stk. 1, gennem andre medlemsstater end bestemmelsesmedlemsstaten er kun tilladt, hvis de kompetente myndigheder i de medlemsstater, som dyrene passerer igennem, har givet tilladelse hertil.

Tilladelsen gives kun på grundlag af et positivt resultat af en risikovurdering foretaget af de kompetente myndigheder i de medlemsstater, som dyrene passerer igennem, baseret på de oplysninger, de har fået forelagt af den medlemsstat, som bestemmelsesstedet i Unionen ligger i.

4.   Den medlemsstat, som bestemmelsesstedet for den i stk. 1 omhandlede sending ligger i, underretter Kommissionen og de andre medlemsstater inden for rammerne af Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder og underretter direkte EU-indgangsstedet for hovdyrene om de tilladelser, der er givet i henhold til stk. 1 og 2, inden en eventuel flytning gennem andre medlemsstater og inden disse hovdyrs ankomst til deres område.

Artikel 29

Listeopførelse af hovdyrs afgrænsede oprindelsesvirksomheder i tredjelande eller territorier

1.   Medlemsstaterne kan udarbejde en liste over afgrænsede virksomheder i tredjelande og territorier, hvorfra indførsel af hovdyr til deres område er tilladt.

Denne liste skal angive, hvilke hovdyrarter det er tilladt at indføre til medlemsstatens område fra hver enkelt afgrænset virksomhed i tredjelandet eller territoriet.

2.   Medlemsstaterne kan på deres liste over afgrænsede virksomheder, jf. stk. 1, medtage afgrænsede virksomheder, som allerede er opført på sådanne lister i andre medlemsstater.

Medlemsstaterne må kun medtage en afgrænset virksomhed i et tredjeland eller territorium på den i stk. 1 fastsatte liste over afgrænsede virksomheder, jf. dog første afsnit, efter at der er foretaget en fuldstændig vurdering med gunstigt udfald baseret på følgende:

a)

den afgrænsede virksomheds opfyldelse af kravet om at være godkendt af den kompetente myndighed i det oprindelsestredjeland eller ‑territorium, der er fastsat i artikel 30

b)

oprindelsestredjelandets eller ‑territoriets kompetente myndighed skal have fremlagt tilstrækkelige oplysninger til, at det kan garanteres, at den afgrænsede virksomhed opfylder kravene vedrørende godkendelse af afgrænsede virksomheder, som er fastsat i artikel 30.

3.   Medlemsstaterne ajourfører de i stk. 1 fastsatte lister over afgrænsede virksomheder, idet de navnlig tager hensyn til eventuel suspension eller tilbagetrækning af en godkendelse, der er givet af den kompetente myndighed i et oprindelsestredjeland eller ‑territorium som omhandlet i artikel 30 eller af den kompetente myndighed i en anden medlemsstat.

4.   Medlemsstaterne gør de i stk. 1 fastsatte lister offentligt tilgængelige på deres websteder.

Artikel 30

Betingelser for hovdyrs afgrænsede oprindelsesvirksomheder i tredjelande eller territorier med henblik på artikel 29

Medlemsstaterne må kun medtage en afgrænset virksomhed, der er beliggende i et tredjeland eller territorium, på den i artikel 29 omhandlede liste over afgrænsede virksomheder, hvis den afgrænsede virksomhed er godkendt af den kompetente myndighed i tredjelandet eller territoriet og opfylder følgende betingelser:

a)

Den skal være klart afgrænset, og dyrs og menneskers adgang til dyrefaciliteter skal kontrolleres.

b)

Den skal have passende midler til at indfange, indespærre og isolere dyr og passende karantæneanlæg og godkendte operative standardprocedurer for nye tilkomne dyr.

c)

Områderne til opstaldning af dyr skal være af en passende standard og skal være konstrueret på en sådan måde, at

i)

kontakt med dyr uden for den afgrænsede virksomhed undgås, og inspektioner og al nødvendig behandling let kan foretages

ii)

gulve, vægge og alt andet materiale eller udstyr let kan rengøres og desinficeres.

d)

For så vidt angår sygdomsovervågning og -bekæmpelsesforanstaltninger:

i)

skal den gennemføre et passende sygdomsovervågningsprogram, der skal omfatte bekæmpelsesforanstaltninger over for zoonoser, og ajourføre det i overensstemmelse med antal og arter af dyr på den afgrænsede virksomhed og den epidemiologiske situation på og omkring den afgrænsede virksomhed for så vidt angår listeopførte sygdomme og nye sygdomme

ii)

skal den underkaste de hovdyr, der mistænkes for at være inficeret eller kontamineret med listeopførte sygdommes eller nye sygdommes sygdomsagenser, kliniske undersøgelser, laboratorietestning eller post mortem-undersøgelser

iii)

skal den, hvis det er relevant, vaccinere og behandle modtagelige hovdyr mod overførbare sygdomme.

e)

Den ajourfører i en periode på mindst tre år fortegnelser med angivelse af:

i)

antal hovdyr af hver art på den afgrænsede virksomhed og dyrenes identitet (dvs. anslået alder, køn, art og individuel identifikation, hvis det er relevant)

ii)

antal hovdyr, som ankommer til eller forlader den afgrænsede virksomhed, og dyrenes identitet (dvs. anslået alder, køn, art og individuel identifikationskode, hvis det er relevant) samt oplysninger om dyrenes oprindelses- eller bestemmelsesvirksomhed, transportmiddel og sundhedsstatus

iii)

nærmere oplysninger om gennemførelsen og resultaterne af det sygdomsovervågnings- og sygdomsbekæmpelsesprogram, der er fastsat i litra d), nr. i)

iv)

resultaterne af de kliniske undersøgelser, laboratorietest og post mortem-undersøgelser, der er fastsat i litra d), nr. ii)

v)

nærmere oplysninger om den vaccinationen og behandling, der er fastsat i litra d), nr. iii)

vi)

eventuelle instrukser fra den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet vedrørende observationer, der er gjort under isolation eller karantæne.

f)

Den skal sikre bortskaffelse af døde kroppe af hovdyr, som er døde eller blevet aflivet på grund af en sygdom.

g)

Den skal ved kontrakt eller ved hjælp af et andet juridisk instrument sikre sig bistand fra en virksomhedsdyrlæge, som skal være ansvarlig for at:

i)

føre tilsyn med virksomhedens aktiviteter og overholdelsen af godkendelsesbetingelserne i denne artikel

ii)

gennemgå det sygdomsovervågningsprogram, der er omhandlet i litra d), nr. i), mindst en gang om året.

h)

Uanset artikel 9, litra c), skal den enten have:

i)

en ordning med et laboratorium, der af den kompetente myndighed i tredjelandet eller ‑territoriet, er godkendt til at udføre post mortem-undersøgelser

eller

ii)

en eller flere egnede lokaliteter, hvor der kan foretages post mortem-undersøgelser under virksomhedsdyrlægens tilsyn.

Artikel 31

Undtagelse fra kravet om listeopførelse af tredjelandet eller territoriet og listeopførelse af hovdyrs afgrænsede oprindelsesvirksomheder

1.   Uanset kravene i artikel 3, stk. 1, og artikel 28, stk. 1, er indførsel til Unionen af sendinger af hovdyr fra virksomheder i tredjelande eller territorier, der ikke opfylder disse krav, tilladt, hvis de er bestemt til en afgrænset virksomhed, og forudsat at:

a)

ekstraordinære uforudsete omstændigheder gør det umuligt at opfylde disse krav

b)

disse sendinger opfylder betingelserne i artikel 32.

2.   Den medlemsstat, som bestemmelsesstedet for den i stk. 1 omhandlede sending ligger i, underretter Kommissionen og medlemsstaterne inden for rammerne af Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder og underretter direkte EU-indgangsstedet for hovdyrene om de tilladelser, der er givet i henhold til stk. 1, forud for en eventuel gennem andre medlemsstater og inden disse hovdyrs ankomst til deres område.

Artikel 32

Supplerende krav, der skal opfyldes af oprindelsesvirksomheder for hovdyr bestemt til en afgrænset virksomhed, i henhold til den undtagelse, der er fastsat i artikel 31

Den kompetente myndighed i en bestemmelsesmedlemsstat tillader kun undtagelser som fastsat i artikel 31 for sendinger af hovdyr, der opfylder følgende supplerende betingelser:

a)

Ejeren eller en fysisk person, som repræsenterer ejeren, har tidligere indgivet en ansøgning om en specifik undtagelse som fastsat i artikel 31 til den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten, og bestemmelsesmedlemsstaten gav efter at have foretaget en risikovurdering, som viste, at indførsel af en sådan sending af hovdyr ikke ville udgøre en dyresundhedsrisiko for Unionen, denne tilladelse.

b)

Hovdyrene har været anbragt i karantæne i oprindelsestredjelandet eller -territoriet under den kompetent myndigheds tilsyn i det tidsrum, der kræves, for at de kan opfylde de særlige dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i artikel 33 og 34:

i)

på et sted, som er godkendt af den kompetente myndighed i hovdyrenes oprindelsestredjeland eller ‑territorium

ii)

i overensstemmelse med de ordninger, der er angivet i den tilladelse, der er omhandlet i litra a), og som mindst skal give de samme garantier som dem, der er fastsat ved artikel 28, stk. 2-4, og ved artikel 33 og 34.

c)

Hovdyrene skal have været anbragt i karantæne på den afgrænsede bestemmelsesvirksomhed i en periode på mindst seks måneder fra datoen for indførsel til Unionen, og i denne periode kan de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten træffe de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 138, stk. 2, navnlig litra a), d) og k), i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 33

Dyresundhedsmæssige krav vedrørende hovdyrs afgrænsede oprindelsesvirksomheder for så vidt angår listeopførte sygdomme

Indførsel til Unionen af sendinger af hovdyr bestemt til en afgrænset virksomhed, der er beliggende i Unionen, er kun tilladt, hvis den afgrænsede oprindelsesvirksomhed opfylder følgende krav for så vidt angår listeopførte sygdomme:

a)

For så vidt angår hovdyrs afgrænsede oprindelsesvirksomhed er der ikke rapporteret om de listeopførte sygdomme, der er opført i tabellen i bilag XII, del A, i de perioder, som er angivet for disse listeopførte sygdomme i tabellen.

b)

For så vidt angår området på og omkring den afgrænsede virksomhed er der ikke rapporteret om de listeopførte sygdomme i tabellen i bilag XII, del B, i de perioder, som er angivet for disse listeopførte sygdomme i tabellen.

Artikel 34

Dyresundhedsmæssige krav vedrørende hovdyrene i sendingen for så vidt angår listeopførte sygdomme

Indførsel til Unionen af sendinger af hovdyr bestemt til en afgrænset virksomhed, der er beliggende i Unionen, er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen opfylder følgende supplerende dyresundhedsmæssige krav:

a)

De skal opfylde kravet vedrørende en opholdsperiode på den afgrænsede oprindelsesvirksomhed i en sammenhængende periode på seks måneder eller siden fødslen, hvis de er under seks måneder gamle.

b)

De må ikke have været i kontakt med dyr med lavere sundhedsstatus:

i)

i 30 dage forud for datoen for afsendelse til Unionen eller siden fødslen, hvis dyrene er under 30 dage gamle

ii)

under deres transport fra den godkendte afgrænsede oprindelsesvirksomhed til afsendelsesstedet til Unionen.

c)

For så vidt angår sygdommene i tabellen i bilag XII, del C, skal de enten:

i)

have oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der opfylder kravet vedrørende perioder med sygdomsfrihed for de relevante sygdomme, der er angivet i den pågældende tabel

eller

ii)

opfylde de relevante supplerende krav i bilag XII, del D.

d)

De må ikke være blevet vaccineret som omhandlet i tabellen i bilag XII, del E.

e)

Hvis de er blevet vaccineret mod miltbrand og rabies, skal den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet have givet oplysninger om vaccinationsdatoen, den anvendte vaccine og den eventuelle test, der er foretaget for at vise en beskyttende immunrespons.

f)

De skal være blevet behandlet mod indre og ydre parasitter mindst to gange i en periode på 40 dage forud for datoen for afsendelse til Unionen.

Hvis de særlige garantier, der er omhandlet i litra c), nr. ii), omfatter en karantæneperiode i en vektorbeskyttet facilitet på en afgrænset virksomhed, skal denne facilitet opfylde kravene i bilag XII, del F.

Artikel 35

Flytning og håndtering af hovdyr bestemt til afgrænsede virksomheder efter indførslen

Efter deres indførsel til Unionen skal hovdyr med oprindelse på en afgrænset virksomhed i et tredjeland eller territorium som omhandlet i artikel 27 forblive på den afgrænsede bestemmelsesvirksomhed i en periode på mindst seks måneder forud for datoen for flytning til en anden afgrænset virksomhed i Unionen, medmindre de eksporteres fra Unionen eller flyttes med henblik på slagtning.

AFSNIT 3

DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE FJERKRÆ OG FUGLE I FANGENSKAB

KAPITEL 1

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende fjerkræ

AFDELING 1

DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE ALLE ARTER OG KATEGORIER AF FJERKRÆ

Artikel 36

Fjerkræ, som er importeret til oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri inden indførslen til Unionen

1.   Det er kun tilladt at indføre følgende sendinger til Unionen, hvis oprindelsestredjelandets eller -territoriets kompetente myndighed har givet garantier i overensstemmelse med stk. 2:

a)

fjerkræ, som er importeret til oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri fra et andet tredjeland eller territorium eller en zone deri

b)

daggamle kyllinger fra forældreflokke, som er importeret til oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller zonen deri fra et andet tredjeland eller territorium eller en zone deri.

2.   Indførsel til Unionen af sendinger af dyr som omhandlet i stk. 1 er kun tilladt, hvis den kompetente myndighed i fjerkræets oprindelsestredjeland eller ‑territorium har givet garantier for, at:

a)

fjerkræ og forældreflokke som omhandlet i nævnte stykke er importeret fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, som er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af sådanne sendinger

b)

importen af fjerkræ og forældreflokke som omhandlet i stk. 1 til dette tredjeland eller territorium eller en zone deri fandt sted i overensstemmelse med dyresundhedsmæssige krav, der er mindst lige så strenge som dem, der gælder for sendinger af disse dyr, der indføres direkte til Unionen.

Artikel 37

Krav vedrørende fjerkræs oprindelsestredjeland eller -territorium eller en zone deri

Indførsel til Unionen af sendinger af fjerkræ er kun tilladt, hvis sådanne sendinger har oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, som opfylder følgende krav:

a)

Det/den har i en periode på mindst seks måneder forud for afsendelse af sendingen til Unionen haft et sygdomsovervågningsprogram for højpatogen aviær influenza, som opfylder kravene i enten:

i)

bilag II til denne forordning

eller

ii)

det relevante kapitel i Verdensorganisationen for Dyresundheds (OIE) sundhedskodeks for terrestriske dyr.

b)

Det/den betragtes som fri(t) for højpatogen aviær influenza i overensstemmelse med artikel 38.

c)

Hvis der vaccineres mod højpatogen aviær influenza, har den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet givet garantier for, at:

i)

vaccinationsprogrammet opfylder kravene i bilag XIII

ii)

det i litra a) omhandlede overvågningsprogram skal ud over kravene i bilag II opfylde kravene i bilag XIII, punkt 2

iii)

det/den har forpligtet sig til at underrette Kommissionen om ændringer af vaccinationsprogrammet i tredjelandet eller territoriet eller zonen deri.

d)

Det/den:

i)

hvis der er tale om fjerkræ, bortset fra strudsefugle, betragtes som fri(t) for infektion med Newcastle disease-virus i overensstemmelse med artikel 39

ii)

hvis der er tale om strudsefugle:

betragtes som fri(t) for infektion med Newcastle disease-virus i overensstemmelse med artikel 39

eller

betragtes ikke som fri(t) for infektion med Newcastle disease-virus i overensstemmelse med artikel 39, men den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet har givet garantier med hensyn til kravene vedrørende infektion med Newcastle disease-virus for så vidt angår isolation, overvågning og testning som angivet i bilag XIV.

e)

Hvis der vaccineres mod infektion med Newcastle disease-virus, har den kompetente myndighed i tredjelandet eller territoriet givet garantier for, at:

i)

de anvendte vacciner opfylder de generelle og de specifikke kriterier for vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus i bilag XV, punkt 1

eller

ii)

de anvendte vacciner opfylder de generelle kriterier for vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus i bilag XV, punkt 1, og fjerkræet opfylder de dyresundhedsmæssige krav i bilag XV, punkt 2, vedrørende fjerkræ og rugeæg med oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, hvor de vacciner, der anvendes mod infektion med Newcastle disease-virus, ikke opfylder de specifikke kriterier i bilag XV, punkt 1.

f)

Det/den har forpligtet sig til efter udbrud af højpatogen aviær influenza eller et udbrud af infektion med Newcastle disease-virus at sende følgende oplysninger til Kommissionen:

i)

oplysninger om sygdomssituationen senest 24 timer efter bekræftelsen af et første udbrud af højpatogen aviær influenza eller infektion med Newcastle disease-virus

ii)

regelmæssige opdateringer om sygdomssituationen.

g)

Det/den har forpligtet sig til at sende virusisolater fra de første udbrud af højpatogen aviær influenza og infektion med Newcastle disease-virus til EU-referencelaboratoriet for aviær influenza og Newcastle disease.

Artikel 38

Frihed for højpatogen aviær influenza i oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller en zone deri

1.   Et tredjeland eller territorium eller en zone deri betragtes som fri(t) for højpatogen aviær influenza, når det/den har givet Kommissionen følgende garantier:

a)

Der er gennemført et overvågningsprogram for højpatogen aviær influenza i overensstemmelse med artikel 37, litra a), i en periode på mindst seks måneder forud for datoen for embedsdyrlægens certificering af sendingen med henblik på afsendelse til Unionen.

b)

Der har ikke været noget udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ i tredjelandet eller territoriet eller zonen deri i en periode på mindst 12 måneder før datoen for embedsdyrlægens certificering af sendingen med henblik på afsendelse til Unionen.

2.   Efter et udbrud af højpatogen aviær influenza i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der tidligere blev betragtet som fri(t) for denne sygdom, som omhandlet i stk. 1, betragtes dette tredjeland eller territorium eller en zone deri atter som fri(t) for højpatogen aviær influenza, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Der er gennemført sanering med henblik på bekæmpelse af højpatogen aviær influenza.

b)

Alle virksomheder, der har været inficeret, er blevet behørigt rengjort og desinficeret.

c)

Den kompetente myndighed i tredjelandet eller territoriet har i en periode på mindst tre måneder efter afslutningen af den sanering og rengøring og desinfektion, der er omhandlet i litra a) og b), gennemført et overvågningsprogram, der som et minimum ved en randomiseret, repræsentativ prøve af risikopopulationerne dokumenterer, at der ikke forekommer infektioner, under hensyntagen til de specifikke epidemiologiske omstændigheder, der gør sig gældende for de(t) pågældende udbrud, med negative resultater.

Artikel 39

Frihed for infektion med Newcastle disease-virus i oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller zonen deri

1.   Et tredjeland, et territorium eller en zone deri betragtes som fri(t) for infektion med Newcastle disease-virus, hvis der ikke har været noget udbrud af infektion med Newcastle disease-virus i dette tredjeland eller territorium eller zonen deri i en periode på mindst de seneste 12 måneder før datoen for embedsdyrlægens certificering af sendingen med henblik på afsendelse til Unionen.

2.   Hvis et udbrud af infektion med Newcastle disease-virus forekommer i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der tidligere var fri(t) for denne sygdom som omhandlet i stk. 1, betragtes dette tredjeland eller territorium eller zonen deri atter som fri(t) for infektion med Newcastle disease-virus, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Der er gennemført sanering med henblik på bekæmpelse af sygdommen.

b)

Alle virksomheder, der har været inficeret, er blevet behørigt rengjort og desinficeret.

c)

På grundlag af intensiverede undersøgelser, herunder laboratorietest i forbindelse med udbruddet, har den kompetente myndighed i tredjelandet eller territoriet i en periode på mindst tre måneder efter afslutningen af den sanering og rengøring og desinfektion, der er omhandlet i litra a) og b), dokumenteret, at sygdommen ikke forekommer i tredjelandet eller territoriet eller zonen deri.

Artikel 40

Fjerkræs oprindelsesvirksomhed

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af avlsfjerkræ og brugsfjerkræ er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen kommer fra virksomheder, der er godkendt af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet i overensstemmelse med krav, der er mindst lige så strenge som dem, der er fastsat i artikel 8 i delegeret forordning (EU) 2019/2035, og

a)

hvis godkendelse ikke er blevet suspenderet eller trukket tilbage

b)

hvor der inden for en radius af 10 km, eventuelt indbefattet et nabolands område, ikke har været noget udbrud af højpatogen aviær influenza eller infektion med Newcastle disease-virus i en periode på mindst 30 dage forud for datoen for pålæsning med henblik på afsendelse til Unionen

c)

hvor der ikke er rapporteret om noget bekræftet tilfælde af infektion med lavpatogent aviær influenza-virus i en periode på mindst 21 dage forud for datoen for pålæsning med henblik på afsendelse til Unionen.

2.   Indførsel til Unionen af sendinger af fjerkræ bestemt til slagtning er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen kommer fra virksomheder:

a)

hvor der inden for en radius af 10 km, eventuelt indbefattet et nabolands område, ikke har været noget udbrud af højpatogen aviær influenza eller infektion med Newcastle disease-virus i en periode på mindst 30 dage forud for datoen for pålæsning med henblik på afsendelse til Unionen

b)

hvor der ikke er rapporteret om noget bekræftet tilfælde af infektion med lavpatogent aviær influenza-virus i en periode på mindst 21 dage forud for datoen for pålæsning med henblik på afsendelse til Unionen.

3.   Indførsel til Unionen af sendinger af daggamle kyllinger er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen:

a)

er klækket på virksomheder, der er godkendt af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller -territoriet i overensstemmelse med krav, der er mindst lige så strenge som dem, der er fastsat i artikel 7 i delegeret forordning (EU) 2019/2035, og

i)

hvis godkendelse ikke er blevet suspenderet eller trukket tilbage

ii)

hvor der inden for en radius af 10 km, eventuelt indbefattet et nabolands område, ikke har været noget udbrud af højpatogen aviær influenza eller infektion med Newcastle disease-virus i en periode på mindst 30 dage forud for datoen for afsendelse til Unionen

b)

kommer fra flokke, der har været holdt på virksomheder, der er godkendt af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet i overensstemmelse med krav, der er mindst lige så strenge som dem, der er fastsat i artikel 8 i delegeret forordning (EU) 2019/2035, og

i)

hvis godkendelse ikke var ikke blevet suspenderet eller trukket tilbage på det tidspunkt, da rugeæggene, som de daggamle kyllinger er klækket af, blev sendt til rugeriet

ii)

hvor der ikke er rapporteret om noget bekræftet tilfælde af infektion med lavpatogent aviær influenza-virus i en periode på mindst 21 dage forud for datoen for indsamling af rugeæggene, som de daggamle kyllinger er klækket af.

Artikel 41

Særlige forebyggende foranstaltninger for containere, som fjerkræ transporteres i

Indførsel til Unionen af sendinger af fjerkræ er kun tilladt, hvis sådanne sendinger er blevet transporteret i containere, der ud over kravene i artikel 18 opfylder følgende krav:

a)

De er lukket i henhold til instrukser fra den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller -territoriet, således at indholdet ikke kan ombyttes.

b)

De er forsynet med oplysningerne om den bestemte art og kategori af fjerkræ i bilag XVI.

c)

Hvis der er tale om daggamle kyllinger, skal de være rene engangscontainere, der anvendes for første gang.

Artikel 42

Indførsel af fjerkræ til medlemsstater med status som fri for infektion med Newcastle disease-virus uden vaccination

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af avlsfjerkræ og brugsfjerkræ bestemt til en medlemsstat med status som fri for infektion med Newcastle disease-virus uden vaccination er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen opfylder følgende krav:

a)

De er ikke blevet vaccineret mod infektion med Newcastle disease-virus.

b)

De har i en periode på mindst 14 dage forud for datoen for sendingens pålæsning med henblik på afsendelse til Unionen været holdt i isolation på oprindelsesvirksomheden eller karantænestationen under en embedsdyrlæges tilsyn, hvor:

i)

intet fjerkræ er blevet vaccineret mod infektion med Newcastle disease-virus i en periode på mindst 21 dage forud for datoen for pålæsning af sendingen

ii)

ingen fugl, der indgår i sendingen, er ført ind på virksomheden i den periode, der er omhandlet i nr. i)

iii)

der ikke er foretaget vaccination.

c)

De er i en periode på mindst 14 dage forud for datoen for pålæsning med henblik på afsendelse til Unionen testet negative ved serologiske test til påvisning af antistoffer mod Newcastle disease-virus foretaget på blodprøver på et niveau, som med 95 % konfidens påviser infektion ved en prævalens på 5 %.

2.   Indførsel til Unionen af sendinger af fjerkræ bestemt til slagtning bestemt til en medlemsstat med status som fri for infektion med Newcastle disease-virus uden vaccination er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen kommer fra flokke, som:

a)

ikke er blevet vaccineret mod infektion med Newcastle disease-virus og i en periode på mindst 14 dage forud for datoen for pålæsning af sendingen med henblik på afsendelse til Unionen er testet negative ved serologiske test til påvisning af antistoffer mod Newcastle disease-virus foretaget på blodprøver på et niveau, som med 95 % konfidens påviser infektion ved en prævalens på 5 %.

eller

b)

er blevet vaccineret mod Newcastle disease-virus, men ikke med levende vaccine, i en periode på mindst 30 dage forud for datoen for pålæsning af sendingen med henblik på afsendelse til Unionen og i de sidste 14 dage forud for denne dato ved stikprøver af kloaksvaberprøver eller gødningsprøver fra mindst 60 fugle er blevet underkastet en virusisolationsprøve for Newcastle disease og har reageret negativt.

3.   Indførsel til Unionen af sendinger af daggamle kyllinger bestemt til en medlemsstat med status som fri for infektion med Newcastle disease-virus uden vaccination er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen:

a)

ikke er blevet vaccineret mod infektion med Newcastle disease-virus

b)

kommer fra rugeæg, der kommer fra flokke, som opfylder en af følgende betingelser:

i)

de er ikke blevet vaccineret mod infektion med Newcastle disease-virus

eller

ii)

de er blevet vaccineret mod Newcastle disease-virus med en inaktiveret vaccine

eller

iii)

de er blevet vaccineret mod Newcastle disease-virus med en levende vaccine senest 60 dage forud for datoen for indsamlingen af æggene

c)

kommer fra et rugeri, hvor arbejdsmetoderne sikrer, at de æg, som de daggamle kyllinger, som er bestemt til indførsel til Unionen, kommer fra, udruges på helt andre tidspunkter og steder end æg, der ikke opfylder kravene i litra b).

AFDELING 2

SÆRLIGE DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE AVLS- OG BRUGSFJERKRÆ

Artikel 43

Identifikation af avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

Indførsel til Unionen af sendinger af avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen er individuelt identificeret med halsmærker eller en injicerbar transponder:

a)

med oprindelsestredjelandets eller ‑territoriets kode i form af to bogstaver i overensstemmelse med ISO-standard 3166

b)

som er i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og 11785.

Artikel 44

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende oprindelsesflokken for sendinger af avls- og brugsfjerkræ

Indførsel til Unionen af sendinger af avls- og brugsfjerkræ er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen har oprindelse i flokke, som opfylder følgende krav:

a)

Flokkene er ikke blevet vaccineret mod højpatogen aviær influenza.

b)

Hvis flokkene er blevet vaccineret mod infektion med Newcastle disease-virus:

i)

har de kompetente myndigheder i oprindelsestredjelandet eller -territoriet givet garantier for, at de anvendte vacciner enten opfylder:

de generelle og de specifikke kriterier for vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus i bilag XV, punkt 1

eller

de generelle kriterier for vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus i bilag XV, punkt 1, og fjerkræet opfylder de dyresundhedsmæssige krav i bilag XV, punkt 2, vedrørende fjerkræ og rugeæg med oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, hvor de vacciner, der anvendes mod infektion med Newcastle disease-virus, ikke opfylder de specifikke kriterier i bilag XV, punkt 1

ii)

skal oplysningerne i bilag XV, punkt 4, være angivet for sendingen.

c)

Flokkene har været omfattet af et sygdomsovervågningsprogram, der opfylder kravene i bilag II til delegeret forordning (EU) 2019/2035, og er ikke blevet konstateret inficeret med, eller gav grundlag for at mistænke, at de skulle være inficeret med følgende agenser:

i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum og Mycoplasma gallisepticum for så vidt angår Gallus gallus

ii)

Salmonella arizonae (serogruppe O:18(k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis og Mycoplasma gallisepticum for så vidt angår Meleagris gallopavo

iii)

Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum for så vidt angår Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

d)

Flokkene holdes på virksomheder, der i tilfælde af bekræftelse af infektion med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum og S. arizonae i de sidste 12 måneder forud for datoen for pålæsning af sendingen med henblik på afsendelse til Unionen har anvendt følgende foranstaltninger:

i)

Den inficerede flok er blevet slagtet eller er blevet aflivet og destrueret.

ii)

Virksomheden er blevet rengjort og desinficeret efter slagtning eller aflivning af den i nr. i) omhandlede inficerede flok.

iii)

Efter den i nr. ii) omhandlede rengøring og desinficering blev alle flokke på virksomheden testet negative for infektion med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum og S. arizonae i to test med mindst 21 dages mellemrum i overensstemmelse med det i litra c) omhandlede sygdomsovervågningsprogram.

e)

Flokkene holdes på virksomheder, der i tilfælde af bekræftelse af mycoplasmose (Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis) i de sidste 12 måneder forud for datoen for pålæsning af sendingen med henblik på afsendelse til Unionen har anvendt følgende foranstaltninger:

enten

i)

den inficerede flok er testet negativ for mycoplasmose (Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis) i to test, der er foretaget i overensstemmelse med det i litra c) omhandlede sygdomsovervågningsprogram på hele flokken med mindst 60 dages mellemrum

eller

ii)

den inficerede flok er blevet slagtet, eller den er blevet aflivet og destrueret, virksomheden er blevet rengjort og desinficeret, og efter rengøring og desinfektion er alle flokke på virksomheden testet negative for mycoplasmose (Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis) i to test med mindst 21 dages mellemrum i overensstemmelse med det i litra c) omhandlede sygdomsovervågningsprogram.

AFDELING 3

SÆRLIGE DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE FJERKRÆ BESTEMT TIL SLAGTNING

Artikel 45

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende oprindelsesflokkene for sendinger af fjerkræ bestemt til slagtning

Indførsel til Unionen af sendinger af fjerkræ bestemt til slagtning er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen har oprindelse i flokke, som opfylder følgende krav:

a)

De er ikke blevet vaccineret mod højpatogen aviær influenza.

b)

Hvis de er blevet vaccineret mod infektion med Newcastle disease-virus:

i)

skal den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet — eller territoriet have givet garantier for, at:

de anvendte vacciner opfylder de generelle og de specifikke kriterier for vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus i bilag XV, punkt 1

eller

de anvendte vacciner opfylder de generelle kriterier for vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus i bilag XV, punkt 1, og fjerkræet opfylder de dyresundhedsmæssige krav i bilag XV, punkt 2, vedrørende fjerkræ og rugeæg med oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, hvor de vacciner, der anvendes mod infektion med Newcastle disease-virus, ikke opfylder de specifikke kriterier i bilag XV, punkt 1.

ii)

skal oplysningerne i bilag XV, punkt 4, være angivet for hver sending.

AFDELING 4

SÆRLIGE DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE DAGGAMLE KYLLINGER

Artikel 46

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende oprindelsesflokkene for sendinger af daggamle kyllinger

Indførsel til Unionen af sendinger af daggamle kyllinger er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen har oprindelse i flokke, som opfylder følgende krav:

a)

Hvis flokkene er blevet vaccineret mod højpatogen aviær influenza, har oprindelsestredjelandet eller -territoriet givet garantier for opfyldelse af minimumskravene vedrørende vaccinationsprogrammer og yderligere overvågning i bilag XIII.

b)

Hvis flokkene er blevet vaccineret mod infektion med Newcastle disease-virus:

i)

har den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller -territoriet givet garantier for, at de anvendte vacciner enten opfylder:

de generelle og de specifikke kriterier for vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus i bilag XV, punkt 1

eller

de generelle kriterier for anerkendte vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus i bilag XV, punkt 1, og fjerkræet og rugeæggene, som de daggamle kyllinger hidrører fra, opfylder de dyresundhedsmæssige krav i bilag XV, punkt 2, vedrørende fjerkræ og rugeæg fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, hvor de vacciner, der anvendes mod infektion med Newcastle disease-virus, ikke opfylder de specifikke kriterier i bilag XV, punkt 1

ii)

skal oplysningerne i bilag XV, punkt 4, være angivet for hver sending.

c)

Flokkene har været omfattet af et sygdomsovervågningsprogram, der opfylder kravene i bilag II til delegeret forordning (EU) 2019/2035, og er ikke blevet konstateret inficeret med, eller gav grundlag for at mistænke, at de skulle være inficeret med følgende agenser:

i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum og Mycoplasma gallisepticum for så vidt angår Gallus gallus

ii)

Salmonella arizonae (serogruppe O:18(k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis og Mycoplasma gallisepticum for så vidt angår Meleagris gallopavo

iii)

Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum for så vidt angår Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

d)

Flokkene holdes på virksomheder, der i tilfælde af bekræftelse af infektion med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum og S. arizonae i de sidste 12 måneder forud for datoen for pålæsning af sendingen med henblik på afsendelse til Unionen har anvendt følgende foranstaltninger:

i)

Den inficerede flok er blevet slagtet eller er blevet aflivet og destrueret.

ii)

Virksomheden er blevet rengjort og desinficeret efter slagtning eller aflivning af den i nr. i) omhandlede inficerede flok.

iii)

Efter den i nr. ii) omhandlede rengøring og desinficering blev alle flokke på virksomheden testet negative for infektion med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum og S. arizonae i to test med mindst 21 dages mellemrum i overensstemmelse med det i litra c) omhandlede sygdomsovervågningsprogram.

e)

Flokkene holdes på virksomheder, der i tilfælde af bekræftelse af mycoplasmose (Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis) i de sidste 12 måneder forud for datoen for pålæsning af sendingen med henblik på afsendelse til Unionen har anvendt følgende foranstaltninger:

enten

i)

den inficerede flok er testet negativ for mycoplasmose (Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis) i to test, der er foretaget i overensstemmelse med det i litra c) omhandlede sygdomsovervågningsprogram på hele flokken med mindst 60 dages mellemrum

eller

ii)

den inficerede flok er blevet slagtet, eller den er blevet aflivet og destrueret, virksomheden er blevet rengjort og desinficeret, og efter rengøring og desinfektion er alle flokke på virksomheden testet negative for mycoplasmose (Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis) i to test med mindst 21 dages mellemrum i overensstemmelse med det i litra c) omhandlede sygdomsovervågningsprogram.

Artikel 47

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende oprindelsesrugeæggene for sendinger af daggamle kyllinger

Indførsel til Unionen af sendinger af daggamle kyllinger er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen hidrører fra rugeæg, som:

a)

opfylder de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen, der er fastsat i del III, afsnit 2

b)

inden afsendelsen til rugeriet er blevet mærket i overensstemmelse med den kompetente myndigheds instrukser

c)

er blevet desinficeret i overensstemmelse med den kompetente myndigheds instrukser

d)

ikke har været i kontakt med fjerkræ eller rugeæg med lavere sundhedsstatus, fugle i fangenskab eller vildtlevende fugle under transporten til rugeriet eller på rugeriet.

Artikel 48

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende daggamle kyllinger

Indførsel til Unionen af daggamle kyllinger er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen ikke er blevet vaccineret mod aviær influenza.

AFDELING 5

SÆRLIGE DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE FÆRRE END 20 STYKKER FJERKRÆ

Artikel 49

Undtagelse og særlige krav vedrørende sendinger på færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

Uanset artikel 14, stk. 3, artikel 17, artikel 18, artikel 40 og artikel 41 samt artikel 43-48 er indførsel til Unionen af sendinger på færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle, tilladt, forudsat at sådanne sendinger opfylder følgende krav:

a)

Fjerkræet kommer fra virksomheder, hvor:

i)

der ikke er rapporteret om noget bekræftet tilfælde af infektion med lavpatogent aviær influenza-virus i en periode på mindst 21 dage forud for tidspunktet for pålæsningen af sendingen med henblik på afsendelse til Unionen eller datoen for indsamlingen af rugeæggene, som de daggamle kyllinger er klækket af

ii)

der inden for en radius af 10 km omkring virksomheden, eventuelt indbefattet et nabolands område, ikke har været noget udbrud af højpatogen aviær influenza eller infektion med Newcastle disease-virus i en periode på mindst 30 dage forud for datoen for pålæsningen af sendingen med henblik på afsendelse til Unionen.

b)

Fjerkræet eller, hvis der er tale om daggamle kyllinger, disses oprindelsesflok har været isoleret på oprindelsesvirksomheden i en periode på mindst 21 dage forud for datoen for pålæsning af sendingen med henblik på afsendelse til Unionen.

c)

For så vidt angår vaccination mod højpatogen aviær influenza:

i)

Fjerkræet er ikke blevet vaccineret mod højpatogen aviær influenza.

ii)

Hvis de daggamle kyllingers forældreflokke er blevet vaccineret mod højpatogen aviær influenza, har oprindelsestredjelandet eller -territoriet givet garantier for opfyldelse af minimumskravene vedrørende vaccinationsprogrammer og yderligere overvågning i bilag XIII.

d)

Hvis fjerkræet eller de daggamle kyllingers forældreflok er blevet vaccineret mod infektion med Newcastle disease-virus:

i)

har den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet givet garantier for, at de anvendte vacciner enten opfylder:

de generelle og de specifikke kriterier for vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus i bilag XV, punkt 1

eller

de generelle kriterier for vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus i bilag XV, punkt 1, og fjerkræet opfylder de dyresundhedsmæssige krav i bilag XV, punkt 2, vedrørende fjerkræ og rugeæg med oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, hvor de vacciner, der anvendes mod infektion med Newcastle disease-virus, ikke opfylder de specifikke kriterier i bilag XV, punkt 1

ii)

skal oplysningerne i bilag XV, punkt 4, være angivet for hver sending.

e)

Fjerkræet eller, hvis der er tale om daggamle kyllinger, disses oprindelsesflok er ikke blevet konstateret inficeret med eller gav grund til mistanke om infektion med følgende agenser i test, der er foretaget i overensstemmelse med kravene vedrørende testning af sendinger på færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle, og færre end 20 rugeæg heraf forud for indførslen til Unionen, jf. bilag XVII

i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum og Mycoplasma gallisepticum for så vidt angår Gallus gallus

ii)

Salmonella arizonae (serogruppe O:18(k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis og Mycoplasma gallisepticum for så vidt angår Meleagris gallopavo

iii)

Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum for så vidt angår Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

AFDELING 6

SÆRLIGE DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE FLYTNING OG HÅNDTERING AF FJERKRÆ EFTER INDFØRSLEN TIL UNIONEN

Artikel 50

Forpligtelser for operatører på bestemmelsesvirksomheden efter indførslen af sendinger af fjerkræ til Unionen

1.   Operatører på bestemmelsesvirksomheden skal holde avlsfjerkræ, brugsfjerkræ, bortset fra brugsfjerkræ til udsætning som fjervildt med henblik på fornyelse af fjervildtbestande, og daggamle kyllinger, der er indført til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, på bestemmelsesvirksomheden fra datoen for deres ankomst i en sammenhængende periode på mindst:

a)

seks uger

eller

b)

indtil dagen for slagtning, hvis dyrene slagtes inden for seks uger fra ankomstdatoen.

2.   Hvis der er tale om fjerkræ, bortset fra strudsefugle, kan den i stk. 1, litra a), fastsatte periode på seks uger afkortes til tre uger, forudsat at prøveudtagning og testning, på operatørens anmodning, i overensstemmelse med artikel 51, litra b), er gennemført med tilfredsstillende resultater.

3.   Operatører på bestemmelsesvirksomheden sikrer, at det fjerkræ, der er omhandlet i stk. 1, underkastes en klinisk inspektion, der foretages af en embedsdyrlæge på bestemmelsesvirksomheden senest på datoen for udløbet af de relevante perioder, der er fastsat i nævnte stykke.

4.   I de perioder, der er fastsat i stk. 1, skal operatører holde fjerkræ, der er indført til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, adskilt fra andre flokke af fjerkræ.

5.   Hvis fjerkræ som omhandlet i stk. 1 anbringes i samme flok som andet fjerkræ på bestemmelsesvirksomheden, skal de i stk. 1, litra a) og b), omhandlede perioder løbe fra den dato, hvor den sidste fugl blev ført ind på bestemmelsesvirksomheden, og der må ikke flyttes fjerkræ fra flokken, før disse perioder er udløbet.

Artikel 51

De kompetente myndigheders forpligtelse med hensyn til prøveudtagning og testning af sendinger af fjerkræ efter indførsel til Unionen

Bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed sikrer, at:

a)

avlsfjerkræ, brugsfjerkræ, undtagen brugsfjerkræ til udsætning som fjervildt med henblik på fornyelse af fjervildtbestande, og daggamle kyllinger, der er indført til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, i de perioder, der er fastsat i artikel 50, stk. 1, underkastes en klinisk inspektion, der foretages af en embedsdyrlæge på bestemmelsesvirksomheden senest på datoen for udløbet af de relevante perioder, der er fastsat i nævnte artikel, og der udtages om nødvendigt prøver af dyrene til testning for at overvåge deres sundhedstilstand

b)

hvis der er tale om fjerkræ, bortset fra strudsefugle, og når operatøren anmoder herom som omhandlet i artikel 50, stk. 2, gennemføres der prøveudtagning og testning af fjerkræ, bortset fra strudsefugle, i overensstemmelse med bilag XVIII.

Artikel 52

De kompetente myndigheders forpligtelse med hensyn til prøveudtagning og testning efter indførsel til Unionen af sendinger af strudsefugle med oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der ikke er fri(t) for infektion med Newcastle disease-virus

For så vidt angår avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle og daggamle kyllinger af strudsefugle, der er indført til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der ikke er fri(t) for infektion med Newcastle disease-virus, sikrer bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed følgende i de perioder, der er fastsat i artikel 50, stk. 1:

a)

Dyrene underkastes en test til påvisning af infektion med Newcastle disease-virus foretaget af den kompetente myndighed på en kloaksvaberprøver eller gødningsprøve fra hver strudsefugl.

b)

Hvis der er tale om sendinger af strudsefugle, der er bestemt til en medlemsstat med status som fri for infektion med Newcastle disease-virus uden vaccination, fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der ikke er fri(t) for infektion med Newcastle disease-virus, skal dyrene ud over at opfylde de krav, der er omhandlet i litra a), underkastes en serologisk test for infektion med Newcastle disease-virus foretaget af den kompetente myndighed på hver strudsefugl.

c)

Alle strudsefugle skal være testet negative ved de test, der er omhandlet i litra a) og b), før de slippes ud af isolation.

KAPITEL 2

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende fugle i fangenskab

AFDELING 1

DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE FUGLE I FANGENSKAB

Artikel 53

Krav vedrørende identifikation af fugle i fangenskab

Indførsel til Unionen af sendinger af fugle i fangenskab er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen er identificeret med et individuelt identifikationsnummer ved hjælp af en entydigt mærket lukket fodring eller en injicerbar transponder, der mindst indeholder følgende oplysninger:

a)

oprindelsestredjelandets eller ‑territoriets kode i form af to bogstaver i overensstemmelse med ISO-standard 3166

b)

et entydigt løbenummer.

Artikel 54

Særlige forebyggende foranstaltninger for containere, som fugle i fangenskab transporteres i

Indførsel til Unionen af sendinger af fugle i fangenskab er kun tilladt, hvis sådanne sendinger transporteres i containere, der ud over kravene vedrørende containere i artikel 18 opfylder følgende krav:

a)

De er lukket i henhold til instrukser fra den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller -territoriet, således at indholdet ikke kan ombyttes.

b)

De er forsynet med oplysningerne om den bestemte art og kategori af fugle i bilag XVI.

c)

De anvendes for første gang.

Artikel 55

Krav vedrørende oprindelsesvirksomheden for sendinger af fugle i fangenskab

Indførsel til Unionen af sendinger af fugle i fangenskab er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen kommer fra en virksomhed, som opfylder følgende krav:

a)

Den er blevet godkendt af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet som en virksomhed, der opfylder de særlige dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i artikel 56, og godkendelsen er ikke blevet suspenderet eller trukket tilbage.

b)

Den er blevet tildelt et unikt godkendelsesnummer af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet, som er blevet meddelt Kommissionen.

c)

Oprindelsesvirksomhedens navn og godkendelsesnummer er opført på en liste over virksomheder, der udarbejdes og offentliggøres af Kommissionen.

d)

Inden for en radius af 10 km omkring virksomheden, eventuelt indbefattet et nabolands område, har der ikke været noget udbrud af højpatogen aviær influenza eller infektion med Newcastle disease-virus i en periode på mindst de seneste 30 dage forud for datoen for pålæsningen med henblik på afsendelse til Unionen.

e)

Hvis der er tale om fugle af papegøjefamilien, gælder enten følgende:

i)

der er ikke bekræftet ornitose på virksomheden i en periode på mindst 60 dage forud for datoen for pålæsning med henblik på afsendelse til Unionen, og i tilfælde af bekræftet forekomst af ornitose i de sidste seks måneder forud for datoen for pålæsning med henblik på afsendelse til Unionen er følgende foranstaltninger blevet anvendt:

inficerede fugle og fugle, der kan blive inficeret, er blevet behandlet

efter behandlingen er de fundet negative ved laboratorietest for ornitose

efter behandlingen er virksomheden blevet rengjort og desinficeret

der er gået mindst 60 dage fra afslutningen af rengøringen og desinficeringen som omhandlet i tredje led

eller

ii)

dyrene er blevet holdt under dyrlægetilsyn i 45 dage forud for datoen for pålæsning med henblik på afsendelse til Unionen og er blevet behandlet mod ornitose.

Artikel 56

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende godkendelse, opretholdelse af godkendelse samt suspension, tilbagetrækning eller genudstedelse af godkendelse af oprindelsesvirksomhederne for sendingen af fugle i fangenskab

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af fugle i fangenskab er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen kommer fra virksomheder, der er godkendt af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet som omhandlet i artikel 55, og som opfylder følgende krav i bilag XIX:

a)

punkt 1 for så vidt angår biosikringsforanstaltninger

b)

punkt 2 for så vidt angår faciliteter og udstyr

c)

punkt 3 for så vidt angår føring af fortegnelser

d)

punkt 4 for så vidt angår personale

e)

punkt 5 for så vidt angår sundhedsstatus.

2.   Indførsel til Unionen af sendinger af fugle i fangenskab er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen kommer fra virksomheder, der er under kontrol af en af den kompetente myndighed i tredjelandet eller territoriet udpeget embedsdyrlæge, som:

a)

sikrer, at virksomheden opfylder de i denne artikel fastsatte betingelser

b)

aflægger besøg på virksomheden mindst én gang om året

c)

gennemfører audit af den godkendte dyrlæges aktiviteter og gennemførelsen af den årlige sygdomsovervågningsprogram

d)

verificerer, at der ved de kliniske test, post mortem-testene og laboratorietestene af dyrene ikke er påvist forekomst af højpatogen aviær influenza, infektion med Newcastle disease-virus eller ornitose.

3.   Godkendelsen af en virksomhed for fugle i fangenskab suspenderes eller trækkes tilbage, hvis virksomheden ikke længere opfylder betingelserne i stk. 1 og 2, eller der er sket et skift i virksomhedens aktiviteter, således at den ikke længere udelukkende anvendes til fugle i fangenskab.

4.   Godkendelsen af en virksomhed for fugle i fangenskab suspenderes, hvis der til den kompetente myndighed i tredjelandet eller territoriet er indberettet mistanke om højpatogen aviær influenza, infektion med Newcastle disease-virus eller ornitose, og indtil mistanken er officielt afkræftet. Efter indberetning af mistanke gennemføres de foranstaltninger, der er nødvendige for at bekræfte eller afkræfte mistanken og for at undgå spredning af sygdommen, i overensstemmelse med kravene i delegeret forordning (EU) 2020/687.

5.   Hvis en virksomheds godkendelse er blevet suspenderet eller trukket tilbage, skal virksomheden godkendes igen, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

sygdommen er udryddet og smittekilden fjernet

b)

virksomheder, der har været inficeret, er blevet behørigt rengjort og desinficeret

c)

virksomheden opfylder betingelserne i stk. 1.

6.   Indførsel til Unionen af sendinger af fugle i fangenskab er kun tilladt, hvis oprindelsestredjelandet eller -territoriet har forpligtet sig til at underrette Kommissionen om suspensionen, tilbagetrækningen eller genudstedelsen af en virksomheds godkendelse.

Artikel 57

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende fugle i fangenskab

Indførsel til Unionen af sendinger af fugle i fangenskab er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen:

a)

ikke er blevet vaccineret mod højpatogen aviær influenza

b)

er blevet vaccineret mod infektion med Newcastle disease-virus, og den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet har givet garantier for, at de anvendte vacciner opfylder de generelle og specifikke kriterier for vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus i bilag XV, punkt 1

c)

inden for en periode på 7-14 dage forud for datoen for pålæsningen med henblik på afsendelse til Unionen er blevet underkastet en test til påvisning af højpatogent aviær influenza-virus og Newcastle disease-virus med negative resultater.

Artikel 58

Krav vedrørende indførsel af sendinger af fugle i fangenskab til medlemsstater med status som fri for infektion med Newcastle disease-virus uden vaccination

Indførsel til Unionen af sendinger af fugle i fangenskab af arter af Galliformes bestemt til en medlemsstat med status som fri for infektion med Newcastle disease-virus uden vaccination er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen:

a)

ikke er blevet vaccineret mod infektion med Newcastle disease-virus

b)

i en periode på mindst 14 dage forud for datoen for sendingens pålæsning med henblik på afsendelse til Unionen har været holdt i isolation på oprindelsesvirksomheden eller karantænestationen i tredjelandet eller territoriet under en embedsdyrlæges tilsyn, hvor:

i)

ingen fugle er blevet vaccineret mod infektion med Newcastle disease-virus i en periode på 21 dage forud for datoen for afsendelsen af sendingen

ii)

ingen fugle, som ikke var bestemt til sendingen, er ført ind på virksomheden i løbet af denne periode

iii)

der ikke er foretaget vaccination på virksomheden

c)

i en periode på 14 dage forud for datoen for pålæsning med henblik på afsendelse til Unionen er testet negative ved serologiske test til påvisning af forekomst af antistoffer mod Newcastle disease-virus foretaget på blodprøver på et niveau, som med 95 % konfidens påviser infektion ved en prævalens på 5 %.

AFDELING 2

SÆRLIGE DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE FLYTNING OG HÅNDTERING AF FUGLE I FANGENSKAB EFTER DERES INDFØRSEL TIL UNIONEN

Artikel 59

Krav vedrørende flytning af fugle i fangenskab efter indførslen til Unionen

Efter deres indførsel til Unionen skal sendinger af fugle i fangenskab uden ophold transporteres direkte til en karantænestation, der er godkendt i henhold til artikel 14 i delegeret forordning (EU) 2019/2035, under overholdelse af følgende:

a)

Den samlede forsendelse fra EU-indgangsstedet til karantænestationen må ikke overstige ni timer.

b)

Køretøjer, der anvendes til transport af sendingen til karantænestationen, skal være forseglet af den kompetente myndighed på en sådan måde, at indholdet ikke kan ombyttes.

Artikel 60

Forpligtelser for operatører på karantænestationen efter indførslen til Unionen af sendinger af fugle i fangenskab

Operatører på karantænestationen for de fugle i fangenskab, der er omhandlet i artikel 59, skal:

a)

anbringe fuglene i fangenskab i karantæne i mindst 30 dage

b)

hvis der benyttes sentinelfugle til undersøgelser, prøveudtagning og testning, sikre at:

i)

der benyttes mindst ti sentinelfugle i hver enhed på karantænestationen

ii)

de er mindst tre uger gamle og kun benyttes én gang til dette formål

iii)

de enten er mærket med fodring med henblik på identifikation eller mærket med et andet identifikationsmiddel, der ikke kan fjernes

iv)

de er uvaccinerede og er fundet seronegative for højpatogen aviær influenza og infektion med Newcastle disease-virus inden for en periode på 14 dage forud for datoen for karantæneperiodens begyndelse

v)

de anbringes på den godkendte karantænestation før ankomsten af fuglene i fangenskab og er anbragt, så de deler luftmængde med og er anbragt så nært som muligt ved fuglene i fangenskab, sådan at nærkontakt mellem sentinelfuglene og ekskrementer fra fuglene i fangenskab i karantæne er sikret

vi)

kun frigive fugle i fangenskab fra karantæne, hvis en embedsdyrlæge har givet tilladelse til det.

Artikel 61

Den kompetente myndigheds forpligtelser efter indførslen af sendinger af fugle i fangenskab til Unionen

Efter ankomsten af fuglene i fangenskab til den karantænestation, der er omhandlet i artikel 59, skal den kompetente myndighed:

a)

som minimum ved begyndelsen og afslutningen af karantænen inspicere karantæneforholdene, hvilket skal omfatte en undersøgelse af dødelighedstallet og en klinisk inspektion af fuglene i fangenskab

b)

underkaste fuglene i fangenskab testning for højpatogen aviær influenza og infektion med Newcastle disease-virus i overensstemmelse med procedurerne for undersøgelser, prøveudtagning og testning i bilag XX.

AFDELING 3

UNDTAGELSER FRA DE DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE INDFØRSEL TIL UNIONEN AF FUGLE I FANGENSKAB OG FLYTNING OG HÅNDTERING AF DISSE FUGLE EFTER DERES INDFØRSEL TIL UNIONEN

Artikel 62

Undtagelse fra de dyresundhedsmæssige krav vedrørende fugle i fangenskab med oprindelse i visse tredjelande og territorier

Uanset kravene i del I, artikel 3-10, bortset fra artikel 3, litra a), nr. i), artikel 11-19 og artikel 53-61, er indførsel til Unionen af sendinger af fugle i fangenskab, som ikke opfylder disse krav, tilladt, hvis de har oprindelse i tredjelande eller territorier, der specifikt er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af fugle i fangenskab på grundlag af ækvivalente garantier.

AFSNIT 4

DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE HONNINGBIER OG HUMLEBIER

KAPITEL 1

Almindelige dyresundhedsmæssige krav vedrørende honningbier og humlebier

Artikel 63

Tilladte kategorier af bier

Det er kun tilladt at indføre sendinger af følgende kategorier af honningbier til Unionen:

a)

honningbidronninger

b)

humlebier.

Artikel 64

Afsendelse til Unionen af honningbier og humlebier

Indførsel til Unionen af honningbidronninger og humlebier er kun tilladt, hvis de opfylder følgende krav:

a)

Det emballagemateriale og de forsendelsesbure til dronninger, der benyttes til afsendelse af honningbier og humlebier til Unionen:

i)

skal være nyt/nye

ii)

må ikke have været i kontakt med bier og yngeltavler

iii)

skal have været omfattet af alle forholdsregler for at forhindre kontaminering med patogener, der forårsager sygdomme hos honningbier eller humlebier.

b)

Det foder, der ledsager honningbier og humlebier, skal være frit for patogener, der forårsager sygdomme hos disse bier.

c)

Der skal foretages en visuel undersøgelse af emballagematerialet og de ledsagende produkter forud for afsendelse til Unionen for at sikre, at det/de ikke udgør en dyresundhedsmæssig risiko og ikke indeholder:

i)

hvis der er tale om honningbier, Aethina tumida (lille stadebille) og Tropilaelaps-mider på nogen af deres udviklingstrin

ii)

hvis der er tale om humlebier, Aethina tumida (lille stadebille) på nogen af dens udviklingstrin.

KAPITEL 2

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende honningbidronninger

Artikel 65

Honningbidronningers oprindelsesbigård

Indførsel til Unionen af sendinger af honningbidronninger er kun tilladt, hvis honningbierne i forsendelsen har oprindelse på en bigård, der ligger i et område:

a)

med en radius på mindst 100 km, eventuelt indbefattet et tilgrænsende tredjelands område:

i)

hvor der ikke er rapporteret om infestering med Aethina tumida (lille stadebille) eller infestering med Tropilaelaps spp.

ii)

hvor der ikke er indført restriktioner på grund af mistanke om eller tilfælde eller udbrud af de sygdomme, der er omhandlet i nr. i)

b)

med en radius på mindst tre km, eventuelt indbefattet et tilgrænsende tredjelands område:

i)

hvor der ikke er rapporteret om ondartet bipest i en periode på mindst 30 dage forud for datoen for pålæsning med henblik på afsendelse til Unionen

ii)

hvor der ikke er indført restriktioner på grund af mistanke om eller bekræftet tilfælde af ondartet bipest i den periode, der er omhandlet i nr. i)

iii)

hvor der havde været et tidligere bekræftet tilfælde af ondartet bipest inden den periode, der er omhandlet i nr. i), alle stader efterfølgende blev kontrolleret af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet, og alle inficerede stader blev behandlet og efterfølgende inspiceret med tilfredsstillende resultat inden for en periode på 30 dage efter datoen for det sidste registrerede tilfælde af sygdommen.

Artikel 66

Honningbidronningers oprindelsesstade

Indførsel til Unionen af sendinger af honningbidronninger er kun tilladt, hvis honningbierne i sendingen har oprindelse i stader, som ved hjælp af prøver fra tavlen med negative resultater er blevet testet for ondartet bipest inden for en periode på 30 dage forud for datoen for pålæsning med henblik på afsendelse til Unionen.

Artikel 67

Sendinger af honningbidronninger

Indførsel til Unionen af sendinger af honningbidronninger er kun tilladt, hvis sådanne sendinger er i lukkede bure, som hver især indeholder én enkelt honningbidronning ledsaget af højst 20 ledsagebier.

Artikel 68

Supplerende garantier vedrørende honningbidronninger bestemt til visse medlemsstater eller zoner for så vidt angår infestering med Varroa spp. (varroasyge)

Indførsel til Unionen af sendinger af honningbidronninger bestemt til en medlemsstat eller zone med status som sygdomsfri for infestering med Varroa ssp. (varroasyge) er kun tilladt, hvis sådanne sendinger opfylder følgende krav:

a)

Honningbierne i sendingen skal have oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der er fri(t) for infestering med Varroa spp. (varroasyge).

b)

Der er i tredjelandet eller territoriet eller zonen deri ikke rapporteret om infestering med Varroa spp. (varroasyge) i en periode på 30 dage forud for datoen for pålæsningen med henblik på afsendelse til Unionen.

c)

Der er truffet alle forholdsregler for at undgå kontaminering af sendingen med Varroa spp. under pålæsning og afsendelse til Unionen.

KAPITEL 3

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende humlebier

Artikel 69

Humlebiers oprindelsesvirksomhed

Indførsel til Unionen af sendinger af humlebier er kun tilladt, hvis humlebierne i sendingen:

a)

er blevet avlet og holdt på en humlebiproduktionsvirksomhed, der er isoleret fra det omgivende miljø, og:

i)

som har faciliteter, der sikrer, at produktionen af humlebier finder sted i en bygning, der er sikret mod flyvende insekter

ii)

som har faciliteter og udstyr, som sikrer, at humlebierne isoleres yderligere i separate epidemiologiske enheder og hver koloni i lukkede containere i bygningen under hele produktionen

iii)

hvor oplagring og håndtering af pollen i faciliteterne under hele humlebiproduktionsprocessen holdes isoleret fra humlebierne, indtil det gives til dem som foder

iv)

som har operative standardprocedurer for at forhindre lille stadebilles indtrængen på virksomheden og regelmæssigt at undersøge forekomsten af lille stadebille på virksomheden

b)

på den virksomhed, der er omhandlet i litra a), kommer fra en epidemiologisk enhed, hvor der ikke er påvist infestering med Aethina tumida (lille stadebille).

Artikel 70

Sendinger af humlebier

Indførsel til Unionen af sendinger af humlebier er kun tilladt, hvis sådanne sendinger er blevet afsendt til Unionen i lukkede containere, som hver især indeholder en koloni på højst 200 voksne humlebier, med eller uden en dronning.

KAPITEL 4

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende håndtering efter indførslen af honningbidronninger og humlebier

Artikel 71

Håndtering efter indførslen af honningbidronninger og humlebier

1.   Efter deres indførsel til Unionen må honningbidronninger ikke indsættes i lokale kolonier, medmindre de overføres fra transportburet til nye bure i overensstemmelse med stk. 2 med den kompetente myndigheds tilladelse og, hvis det er relevant, under den kompetente myndigheds direkte tilsyn.

2.   Efter overførslen til nye bure som omhandlet i stk. 1 skal transportbure, ledsagebier og andet materiale, der ledsagede dronningen fra oprindelsestredjelandet, indsendes til et officielt laboratorium med henblik på undersøgelse for at udelukke forekomst af Aethina tumida (lille stadebille), herunder æg og larver, og tegn på Tropilaelaps-miden.

3.   Operatører, der modtager humlebier, destruerer den container og det emballagemateriale, der ledsagede dem fra oprindelsestredjelandet eller -territoriet, men kan beholde dem i den container, som de blev indført til Unionen i, indtil udløbet af koloniens levetid.

Artikel 72

Medlemsstaternes kompetente myndigheders særlige forpligtelser

Den kompetente myndighed i den medlemsstat, som er bestemmelsesstedet for sendinger af honningbier eller humlebier, skal:

a)

føre tilsyn med overførslen fra transportburene til de nye bure omhandlet i artikel 71, stk. 1

b)

sikre, at operatøren indsender materialet omhandlet i artikel 71, stk. 2

c)

sikre, at det officielle laboratorium omhandlet i artikel 71, stk. 2, har indført ordninger for destruktion af bure, ledsagebier og materiale efter den laboratorieundersøgelse, der er omhandlet i nævnte stykke.

AFSNIT 5

DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE INDFØRSEL AF HUNDE, KATTE OG FRITTER TIL UNIONEN

Artikel 73

Afsendelse af hunde, katte og fritter til Unionen

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af hunde, katte og fritter er kun tilladt, hvis sådanne sendinger er blevet afsendt fra deres oprindelsesvirksomhed til Unionen uden at passere gennem andre virksomheder.

2.   Uanset stk. 1 kan indførsel til Unionen af sendinger af hunde, katte og fritter fra mere end én oprindelsesvirksomhed tillades, hvis dyrene i sendingen har været gjort til genstand for en enkelt sammenbringning i oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller zonen deri, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Sammenbringningen fandt sted på en virksomhed:

i)

der er godkendt til at beskæftige sig med sammenbringning af hunde, katte og fritter af den kompetente myndighed i tredjelandet eller territoriet i overensstemmelse med krav, der er mindst lige så strenge som dem, der er fastsat i artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2019/2035

ii)

der har et unikt godkendelsesnummer tildelt af den kompetente myndighed i tredjelandet eller territoriet

iii)

der er opført på en liste til dette formål af den kompetente myndighed i afsendelsestredjelandet eller -territoriet, som indeholder de oplysninger, der er omhandlet i artikel 21 i delegeret forordning (EU) 2019/2035

iv)

hvor følgende fortegnelser ajourføres i mindst tre år:

dyrenes oprindelse

datoer for ankomst til og afsendelse fra samlestedet

dyrenes identifikationskode

registreringsnummeret på dyrenes oprindelsesvirksomhed

registreringsnummeret på de transportører og transportmidler, der leverer sendingen af hunde, katte og fritter til eller indsamler den fra dette samlested.

b)

Sammenbringningen på samlestedet varede ikke længere end seks dage; denne periode betragtes som en del af tidsrammen for udtagning af prøver til testning forud for afsendelse til Unionen, hvis en sådan prøveudtagning kræves i henhold til denne forordning.

c)

Dyrene skal være ankommet til Unionen inden for en periode på ti dage fra datoen for afsendelse fra oprindelsesvirksomheden.

Artikel 74

Identifikation af hunde, katte og fritter

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af hunde, katte og fritter er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen er blevet individuelt identificeret ved en injicerbar transponder, som er implanteret af en dyrlæge og opfylder de tekniske krav til identifikationsmidler for dyr, der er fastsat i gennemførelsesretsakter vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 120 i forordning (EU) 2016/429.

2.   Hvis den i stk. 1 omhandlede implanterede injicerbare transponder ikke opfylder de tekniske specifikationer, der er omhandlet i nævnte stykke, skal den operatør, der er ansvarlig for indførslen af sendingen til Unionen, stille den læseenhed, der gør det muligt på et hvilket som helst tidspunkt at verificere dyrets individuelle identifikation, til rådighed.

Artikel 75

Hunde, katte og fritters oprindelsestredjeland eller ‑territorium eller zonen deri

Indførsel til Unionen af sendinger af hunde, katte og fritter er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen har oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, hvor regler om forebyggelse og bekæmpelse af infektion med rabiesvirus er i kraft og gennemføres effektivt for at minimere risikoen for infektion af hunde, katte og fritter, herunder regler om import af disse arter fra andre tredjelande eller territorier.

Artikel 76

Hunde, katte og fritter

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af hunde, katte og fritter er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen opfylder følgende krav:

a)

De er blevet vaccineret mod infektion med rabiesvirus i overensstemmelse med følgende betingelser:

i)

Dyrene skal være mindst 12 uger gamle på vaccinationstidspunktet.

ii)

Vaccinen skal opfylde kravene i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 (21).

iii)

På dagen for afsendelse til Unionen skal der være gået mindst 21 dage siden afslutningen af den primære vaccination mod infektion med rabiesvirus.

iv)

En bekræftet kopi af vaccinationsoplysningerne skal vedlægges det dyresundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), nr. i).

b)

De skal have fået foretaget en gyldig rabiesantistoftitreringstest i overensstemmelse med bilag XXI, punkt 1.

2.   Uanset stk. 1, litra b), er indførsel til Unionen af hunde, katte og fritter med oprindelse i tredjelande eller territorier eller zoner deri, der er opført på listen i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 (22), tilladt, uden at de har fået foretaget rabiesantistoftitreringstesten.

3.   Indførsel af sendinger af hunde til en medlemsstat med status som sygdomsfri for Echinococcus multilocularis eller et godkendt program for udryddelse af infestering med denne sygdom er tilladt, hvis dyrene i sendingen er blevet behandlet mod denne infestering i overensstemmelse med bilag XXI, del 2.

Artikel 77

Undtagelse for hunde, katte og fritter bestemt til en afgrænset virksomhed eller en karantænestation

Uanset artikel 76 er indførsel til Unionen af sendinger af hunde, katte og fritter, der ikke opfylder kravene vedrørende vaccination mod rabies og kravene vedrørende infestering med Echinococcus multilocularis tilladt, forudsat at sådanne sendinger er bestemt til direkte indførsel enten til:

a)

en afgrænset virksomhed

eller

b)

en godkendt karantænestation i bestemmelsesmedlemsstaten.

Artikel 78

Flytning og håndtering efter indførslen til Unionen af hunde, katte og fritter bestemt til en afgrænset virksomhed eller en karantænestation

1.   Sendinger af hunde, katte og fritter bestemt til en afgrænset virksomhed i Unionen skal i en periode på mindst 60 dage efter datoen for deres indførsel til Unionen blive på den afgrænsede bestemmelsesvirksomhed.

2.   Sendinger af hunde, katte og fritter bestemt til direkte indførsel til en godkendt karantænestation som omhandlet i artikel 77, litra b), skal blive på denne station:

a)

i mindst seks måneder fra datoen for deres ankomst i tilfælde af manglende overholdelse af de krav til vaccination mod infektion med rabiesvirus, der er fastsat i artikel 76, stk. 1

eller

b)

i 24 timer efter behandling mod infestering med Echinococcus multilocularis i overensstemmelse med bilag XXI, punkt 2, hvis der er tale om hunde, der ikke opfylder de krav vedrørende infestering med Echinococcus multilocularis, der er fastsat i artikel 76, stk. 3.

DEL III

DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE INDFØRSEL TIL UNIONEN AF AVLSMATERIALE SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3 OG 5

AFSNIT 1

DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE AVLSMATERIALE AF HOVDYR

KAPITEL 1

Almindelige dyresundhedsmæssige krav vedrørende avlsmateriale af hovdyr

Artikel 79

Oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri

Indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter og embryoner fra kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien er kun tilladt, hvis de er indsamlet fra dyr, der kommer fra tredjelande eller territorier, der opfylder de dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i artikel 22.

Artikel 80

Donordyrenes opholdsperiode

Indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter og embryoner fra kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien er kun tilladt, hvis de er indsamlet fra dyr, som:

a)

i en periode på mindst seks måneder forud for indsamlingsdatoen forblev i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, som er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af den bestemte art og kategori af reproduktionsmateriale

b)

i en periode på mindst 30 dage forud for datoen for første indsamling af avlsmaterialet og i indsamlingsperioden:

i)

blev holdt på virksomheder, der ikke ligger i en restriktionszone, som er oprettet på grund af forekomst hos kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien af en kategori A-sygdom eller en ny sygdom, som er relevant for kvæg, svin, får, geder eller dyr af hestefamilien

ii)

blev holdt på en enkelt virksomhed, hvor der ikke var rapporteret om kategori D-sygdomme, som er relevante for kvæg, svin, får, geder eller dyr af hestefamilien

iii)

ikke var i kontakt med dyr fra virksomheder, der ligger i en restriktionszone som omhandlet i nr. i), eller fra virksomheder, der ikke opfylder betingelserne i nr. ii)

iv)

ikke blev anvendt til naturlig bedækning.

Artikel 81

Identifikation af donordyr

Indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter og embryoner fra kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien er kun tilladt, hvis de er indsamlet fra dyr, som er identificeret i overensstemmelse med artikel 21.

Artikel 82

Avlsmaterialevirksomheder

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter og embryoner fra kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien er kun tilladt, hvis de er afsendt fra godkendte avlsmaterialevirksomheder, som er opført på en liste af kompetente myndigheder i listeopførte tredjelande eller territorier eller zoner deri.

2.   Indførsel til Unionen af sendinger af avlsmateriale er kun tilladt fra godkendte avlsmaterialevirksomheder som omhandlet i stk. 1, der opfylder følgende krav, som er fastsat i bilag I til delegeret forordning (EU) 2020/686:

a)

del 1 i nævnte bilag for så vidt angår en sædopsamlingsstation

b)

del 2 i nævnte bilag for så vidt angår et embryoopsamlingshold

c)

del 3 i nævnte bilag for så vidt angår et embryoproduktionshold

d)

del 4 i nævnte bilag for så vidt angår en avlsmaterialeforarbejdningsvirksomhed

e)

del 5 i nævnte bilag for så vidt angår en avlsmaterialeopbevaringsstation.

Artikel 83

Avlsmateriale

Indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter og embryoner fra kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien er kun tilladt, hvis avlsmaterialet opfylder følgende krav:

a)

Det er mærket på en sådan måde, at følgende oplysninger let kan fastslås:

i)

dato for indsamling eller produktion af det pågældende avlsmateriale

ii)

donordyrets/‑dyrenes art og identifikation

iii)

det unikke godkendelsesnummer, som skal indeholde ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor godkendelsen er meddelt

iv)

andre relevante oplysninger.

b)

Det opfylder de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indsamling, produktion, forarbejdning og opbevaring, der er fastsat i bilag III til delegeret forordning (EU) 2020/686.

Artikel 84

Transport af avlsmateriale

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter og embryoner fra kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien er kun tilladt, hvis:

a)

de er anbragt i en container, der opfylder følgende krav:

i)

den blev forseglet og nummereret før afsendelsen fra den godkendte avlsmaterialevirksomhed under stationsdyrlægens eller en teamdyrlæges ansvar eller af en embedsdyrlæge

ii)

den blev rengjort og desinficeret eller steriliseret inden brug eller er en engangscontainer

iii)

den blev fyldt med det kryogene stof, som ikke tidligere havde været anvendt til andre produkter

b)

der kun er anbragt én type avlsmateriale af én art i den i litra a) omhandlede beholder.

2.   Uanset stk. 1, litra b), kan operatører i en og samme container anbringe sæd, oocytter og embryoner af samme art, forudsat at:

a)

stråene eller andre pakninger, hvori avlsmaterialet anbringes, er lukket forsvarligt og hermetisk forseglet

b)

avlsmateriale af forskellige typer er adskilt fra hinanden af fysiske rum eller ved anbringelse i sekundære beskyttelsesposer.

3.   Uanset stk. 1, litra b), kan operatører i en og samme container anbringe sæd, oocytter og embryoner af får og geder.

Artikel 85

Supplerende krav vedrørende transport af sæd

Indførsel til Unionen af sendinger af sæd fra kvæg, svin, får og geder, der er indsamlet fra mere end ét donordyr og anbragt i et enkelt strå eller en anden pakning med henblik på indførsel til Unionen, er kun tilladt, hvis:

a)

sæden er indsamlet og afsendt fra en enkelt sædopsamlingsstation, hvor den er indsamlet

b)

der er indført procedurer med hensyn til behandling af denne sæd for at sikre, at den er i overensstemmelse med mærkningskravene i artikel 83, litra a).

KAPITEL 2

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende avlsmateriale af kvæg

Artikel 86

Donorkvægets oprindelsesvirksomhed

Indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter og embryoner fra kvæg er kun tilladt, hvis de er indsamlet fra dyr, der kommer fra virksomheder, som opfylder følgende krav, og de pågældende dyr er aldrig tidligere blevet holdt på en virksomhed med lavere sundhedsstatus:

a)

De opfylder kravene i artikel 23.

b)

Hvis der er tale om donorer af sæd, før de blev anbragt i en karantænefacilitet, var de frie for følgende sygdomme:

i)

infektion med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae og M. tuberculosis)

ii)

infektion med Brucella abortus, Bmelitensis og Bsuis

iii)

enzootisk kvægleukose

iv)

infektiøs bovin rhinotracheitis/infektiøs pustuløs vulvovaginitis.

Artikel 87

Undtagelser fra kravene vedrørende donorkvægs oprindelsesvirksomheder

1.   Uanset artikel 86, litra b), nr. iii), er indførsel til Unionen af sendinger af tyresæd tilladt, hvis et donordyr kommer fra en virksomhed, der ikke er fri for enzootisk kvægleukose, og:

a)

er under to år gammelt og er kommet af et moderdyr, der med negative resultater er blevet underkastet en serologisk test for enzootisk kvægleukose, efter at donordyret er fjernet fra sin moder

eller

b)

har nået en alder på to år og med negativt resultat er blevet underkastet en serologisk test for enzootisk kvægleukose.

2.   Uanset artikel 86, litra b), nr. iii), er indførsel til Unionen af sendinger af oocytter og embryoner fra kvæg tilladt, hvis et donordyr kommer fra en virksomhed, der ikke er fri for enzootisk kvægleukose, og er under to år gammelt, og forudsat at den embedsdyrlæge, der er ansvarlig for oprindelsesvirksomheden, har certificeret, at der ikke har været kliniske tilfælde af enzootisk kvægleukose i en periode på mindst de seneste tre år.

3.   Uanset artikel 86, litra b), nr. iv), er indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter og embryoner fra kvæg tilladt, hvis et donordyr kommer fra en virksomhed, der ikke er fri for infektiøs bovin rhinotracheitis/infektiøs pustuløs vulvovaginitis, forudsat at:

a)

hvis der er tale om sæd, dyret med negativt resultat er blevet underkastet en test som krævet i del 1, kapitel I, punkt 1, litra b), nr. iv), i bilag II til delegeret forordning (EU) 2020/686

b)

hvis der er tale om oocytter eller embryoner, den embedsdyrlæge, der er ansvarlig for oprindelsesvirksomheden, har certificeret, at der ikke har været noget klinisk tilfælde af infektiøs bovin rhinotracheitis/infektiøs pustuløs vulvovaginitis i en periode på mindst de seneste 12 måneder.

Artikel 88

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende donorkvæg

Indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter og embryoner er kun tilladt, hvis de er indsamlet fra donorkvæg, som opfylder de dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i del 1 og del 5, kapitel I, II og III, i bilag II til delegeret forordning (EU) 2020/686.

KAPITEL 3

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende avlsmateriale af svin

Artikel 89

Donorsvins oprindelsesvirksomhed

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter og embryoner fra svin er kun tilladt, hvis de er indsamlet fra dyr, som kom fra virksomheder:

a)

som opfylder kravene i artikel 23

b)

hvor der — hvis der er tale om donorer af sæd, før de blev anbragt i en karantænefacilitet — ikke var blevet påvist nogen klinisk, serologisk, virologisk eller patologisk evidens for infektion med Aujeszkys sygdom-virus i en periode på mindst de seneste 12 måneder.

2.   Indførsel til Unionen af sendinger af sæd fra svin er kun tilladt, hvis de er indsamlet fra dyr:

a)

som, før de blev anbragt i en karantænefacilitet, kom fra virksomheder, der var frie for infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis i overensstemmelse med kravene i del 5, kapitel IV, i bilag II til delegeret forordning (EU) 2020/686

b)

som var anbragt i en karantænefacilitet, som på anbringelsesdatoen havde været fri for infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis i en periode på mindst de seneste tre måneder før denne dato

c)

som blev holdt på en sædopsamlingsstation, hvor der ikke var rapporteret om nogen klinisk, serologisk, virologisk eller patologisk evidens for infektion med Aujeszkys sygdom-virus i en periode på mindst 30 dage forud for anbringelsesdatoen og mindst 30 dage umiddelbart forud for indsamlingsdatoen

d)

som siden fødslen eller i mindst tre måneder forud for datoen for anbringelse i karantænefaciliteten, blev holdt på en virksomhed, hvor ingen dyr var vaccineret mod infektion med porcin reproduktions- og respirationssygdom-virus, og der blev i denne periode ikke påvist infektion med porcin reproduktions- og respirationssygdom-virus.

Artikel 90

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende donorsvin

Indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter eller embryoner fra svin er kun tilladt, hvis de er indsamlet fra donorsvin:

a)

som opfylder de særlige dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i del 2 og del 5, kapitel I, II, III og IV, i bilag II til delegeret forordning (EU) 2020/686

b)

som ikke er vaccineret mod infektion med porcin reproduktions- og respirationssygdom-virus.

KAPITEL 4

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende avlsmateriale af får og geder

Artikel 91

Donorfårs og ‑geders oprindelsesvirksomhed

Indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter og embryoner fra får og geder er kun tilladt, hvis de er indsamlet fra donordyr, som:

a)

ikke kom fra en virksomhed eller har været i kontakt med dyr fra en virksomhed — hvis der er tale om opdrættede donorer af sæd, før de blev anbragt i en karantænefacilitet — som har været omfattet af flytningsrestriktioner for så vidt angår infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis. Flytningsrestriktionerne for virksomheden ophæves efter den periode, der udgør mindst 42 dage efter datoen for slagtning og bortskaffelse af det sidste dyr, der var inficeret med eller modtageligt for sygdommen

b)

kommer fra en virksomhed, der var fri for infektion med B. abortus, B. melitensis og B. suis, og som aldrig tidligere har været holdt på en virksomhed med lavere status.

Artikel 92

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende avlsmateriale af får og geder

Indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter eller embryoner fra får og geder er kun tilladt, hvis de er indsamlet fra donordyr, som opfylder de særlige dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i del 3 og del 5, kapitel I, II og III, i bilag II til delegeret forordning (EU) 2020/686.

KAPITEL 5

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende avlsmateriale af dyr af hestefamilien

Artikel 93

Dyr af hestefamiliens oprindelsesvirksomhed

Indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter og embryoner fra dyr af hestefamilien er kun tilladt, hvis de er indsamlet fra donordyr, der kommer fra virksomheder, som opfylder de dyresundhedsmæssige krav, som er fastsat i artikel 23.

Artikel 94

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende donordyr af hestefamilien

Indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter og embryoner fra dyr af hestefamilien er kun tilladt, hvis disse donorer af avlsmateriale opfylder de krav, der er fastsat i artikel 24, stk. 1, litra a), nr. ii), og litra b), nr. ii), og artikel 24, stk. 6, i nærværende forordning samt de supplerende særlige dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i del 4 i bilag II til delegeret forordning (EU) 2020/686.

KAPITEL 6

Særlige regler vedrørende avlsmateriale af hovdyr bestemt til afgrænsede virksomheder

Artikel 95

Avlsmateriale bestemt til afgrænsede virksomheder i Unionen

Indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter og embryoner fra kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien, der afsendes fra afgrænsede virksomheder i tredjelande eller territorier, der er opført på en liste i overensstemmelse med artikel 29, er kun tilladt, hvis de afsendes til en afgrænset virksomhed i Unionen, og forudsat at følgende krav er opfyldt:

a)

Den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten har foretaget en vurdering af de risici, der er forbundet med indførslen af dette avlsmateriale til Unionen.

b)

Donorerne af dette avlsmateriale har oprindelse på en afgrænset virksomhed i oprindelsestredjelandet, eller ‑territoriet eller zonen deri, som er opført på en liste, der er udarbejdet i henhold til artikel 29, over afgrænsede virksomheder, hvorfra indførsel af hovdyr til Unionen kan tillades.

c)

Avlsmaterialet er bestemt til en afgrænset virksomhed i Unionen, som er godkendt i overensstemmelse med artikel 95 i forordning (EU) 2016/429.

d)

Avlsmaterialet transporteres direkte til den afgrænsede virksomhed, der er omhandlet i litra c).

Artikel 96

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende donordyr, der holdes på afgrænsede virksomheder

Indførsel til Unionen af sendinger af avlsmateriale som omhandlet i artikel 95 er kun tilladt, hvis det er indsamlet fra donordyr, som opfylder følgende krav:

a)

Donordyrene kommer ikke fra en virksomhed eller har været i kontakt med dyr fra en virksomhed, der ligger i en restriktionszone, som er oprettet på grund af forekomst af en kategori A-sygdom eller en ny sygdom, som er relevant for kvæg, svin, får, geder eller dyr af hestefamilien.

b)

Donordyrene kommer fra en virksomhed, hvor der ikke er rapporteret om nogen af de kategori D-sygdomme, der er relevante for kvæg, svin, får, geder eller dyr af hestefamilien, i en periode på mindst 30 dage forud for datoen for indsamling af sæd, oocytter eller embryoner.

c)

Donordyrene opholdt sig på en enkelt afgrænset virksomhed i en periode på mindst 30 dage forud for datoen for indsamling af sæd, oocytter eller embryoner bestemt til indførsel til Unionen og i den periode, hvor indsamlingen fandt sted.

d)

Donordyrene er blevet klinisk undersøgt af den virksomhedsdyrlæge, der har ansvaret for aktiviteterne på en afgrænset virksomhed, og udviste ingen sygdomssymptomer på datoen for indsamling af sæd, oocytter eller embryoner

e)

Donordyrene blev så vidt muligt ikke anvendt til naturlig bedækning i en periode på mindst 30 dage forud for datoen for første indsamling af sæd, oocytter eller embryoner bestemt til indførsel til Unionen og i den periode, hvor indsamlingen fandt sted.

f)

Donordyrene identificeres i overensstemmelse med artikel 21.

Artikel 97

Krav vedrørende avlsmateriale, der hidrører fra afgrænsede virksomheder

Indførsel til Unionen af sendinger af avlsmateriale som omhandlet i artikel 95 er kun tilladt, hvis det:

a)

er mærket i overensstemmelse med oplysningskravene i artikel 83, litra a)

b)

transporteres i overensstemmelse med artikel 84 og 85.

AFSNIT 2

DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE RUGEÆG AF FJERKRÆ OG FUGLE I FANGENSKAB

KAPITEL 1

Dyresundhedsmæssige krav vedrørende rugeæg

Artikel 98

Opholdsperiode

Indførsel til Unionen af sendinger af rugeæg er kun tilladt, hvis rugeæggenes oprindelsesflok umiddelbart forud for datoen for pålæsning af rugeæggene med henblik på afsendelse til Unionen i en sammenhængende periode har opfyldt de krav vedrørende opholdsperioder, der er fastsat i bilag XXII, og oprindelsesflokken har i denne periode:

a)

opholdt sig i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri

b)

opholdt sig på oprindelsesvirksomheden, og der blev ikke ført dyr ind på denne virksomhed i denne periode forud for pålæsning

c)

ikke har været i kontakt med fjerkræ eller rugeæg med lavere sundhedsstatus eller med fugle i fangenskab eller vildtlevende fugle.

Artikel 99

Håndtering af rugeæg under transport til Unionen

Indførsel til Unionen af sendinger af rugeæg er kun tilladt, hvis avlsmaterialet i sendingen opfylder følgende krav:

a)

Rugeæggene bestemt til indførsel til Unionen må ikke have været i kontakt med fjerkræ, fugle i fangenskab eller rugeæg, der ikke er bestemt til indførsel til Unionen, eller med en lavere sundhedsstatus fra tidspunktet for pålæsning på oprindelsesvirksomheden med henblik på afsendelse til Unionen, indtil tidspunktet for ankomst til Unionen.

b)

Rugeæggene må ikke være blevet transporteret i, aflæsset i eller flyttet til et andet transportmiddel, når de transporteres ad vej, ad søvejen eller ad luftvejen gennem et tredjeland eller territorium eller en zone deri, som ikke er opført på en liste med henblik på indførsel af den bestemte art og kategori af rugeæg til Unionen.

Artikel 100

Undtagelse og yderligere krav vedrørende omladning af rugeæg i tilfælde af hændelser i forbindelse med transportmidlet ved transport ad søvejen eller ad luftvejen

Uanset artikel 99, litra b), er indførsel til Unionen af sendinger af rugeæg, der er blevet omladet fra det oprindelige afsendelsestransportmiddel til et andet transportmiddel med henblik på videre forsendelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, som ikke er listeopført med henblik på indførsel af rugeæg til Unionen, kun tilladt, hvis omladningen fandt sted på grund af et teknisk problem eller en anden uforudset hændelse, der skabte logistiske problemer under transporten af rugeæggene til Unionen ad søvejen eller ad luftvejen, med det formål at gennemføre transporten til EU-indgangsstedet, og forudsat at:

a)

der er givet tilladelse til indførsel af rugeæggene til Unionen af den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten og, hvis det er relevant, i de medlemsstater, som dyrene passerer igennem, indtil de ankommer til deres bestemmelsessted i Unionen

b)

omladningen var under tilsyn af en embedsdyrlæge eller den ansvarlige tolder, og under hele omladningen:

i)

var der indført effektive foranstaltninger for at undgå direkte og indirekte kontakt mellem rugeæg bestemt til indførsel til Unionen og andre rugeæg eller dyr

ii)

blev rugeæggene direkte og så hurtigt som muligt overført til skibet eller flyet, som skulle anvendes til videre forsendelse til Unionen, og som opfylder kravene i artikel 17, uden at forlade havnens eller lufthavnens lokaliteter

c)

rugeæggene ledsages af en erklæring fra den kompetente myndighed i det tredjeland eller territorium, hvor overførslen fandt sted, med de nødvendige oplysninger om overførslen og attestering af, at de relevante foranstaltninger var indført for at opfylde kravene i litra b).

Artikel 101

Transport af rugeæg med skib

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af rugeæg, som transporteres med skib for hele eller blot en del af forsendelsens vedkommende, er kun tilladt, hvis avlsmaterialet i sendingen opfylder følgende krav:

a)

Rugeæggene:

i)

skal være forblevet om bord på fartøjet under hele transporten

ii)

må ikke have været i kontakt med fugle eller andre rugeæg med lavere sundhedsstatus, mens de befandt sig om bord på skibet.

b)

Rugeæg, der transporteres i overensstemmelse med litra a), skal ledsages af en erklæring med følgende oplysninger:

i)

afsejlingshavnen i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri

ii)

ankomsthavnen i Unionen

iii)

de havne, som fartøjet har anløbet, uden for sendingens oprindelsestredjeland eller ‑territorium eller zonen deri

iv)

at rugeæggene under transporten opfyldte kravene i litra a) og nr. i), ii) og iii) i nærværende litra.

2.   Den operatør, der er ansvarlig for sendingen af rugeæg, sikrer, at den erklæring, der er omhandlet i stk. 1, er vedlagt som bilag til dyresundhedscertifikatet og underskrevet af fartøjsføreren i ankomsthavnen på dagen for fartøjets ankomst.

Artikel 102

Forebyggende foranstaltninger for transportmidler og containere til rugeæg

Indførsel til Unionen af sendinger af rugeæg er kun tilladt, hvis avlsmaterialet i sendingen opfylder følgende krav:

a)

Rugeæggene skal have været transporteret i køretøjer, som:

i)

er konstrueret på en sådan måde, at rugeæg ikke kan falde ud

ii)

er udformet således, at de kan rengøres og desinficeres

iii)

er rengjort og desinficeret med et desinfektionsmiddel, som den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet har tilladt, og tørret eller fået lov at tørre umiddelbart før hver pålæsning af rugeæg bestemt til indførsel til Unionen.

b)

Rugeæggene skal have været transporteret i containere, der opfylder følgende krav:

i)

kravene i litra a)

ii)

de indeholder kun rugeæg af samme art, kategori og type fra samme virksomhed

iii)

de blev lukket i henhold til instrukser fra den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller -territoriet, således at indholdet ikke kan ombyttes

iv)

de blev:

rengjort og desinficeret før pålæsningen i henhold til instrukser fra den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet

eller

de er rene engangscontainere, der anvendes for første gang

v)

de er forsynet med oplysningerne om den bestemte art og kategori af rugeæg i bilag XVI.

Artikel 103

Flytning og håndtering af rugeæg efter indførslen

Operatører, herunder transportører, sikrer, at sendinger af rugeæg efter deres indførsel til Unionen:

a)

transporteres direkte fra indgangsstedet til deres bestemmelsessted i Unionen

b)

opfylder kravene vedrørende flytning inden for Unionen og håndtering efter deres indførsel til Unionen som fastsat for den bestemte art og kategori af rugeæg i kapitel 5 og 7 i dette afsnit.

KAPITEL 2

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende rugeæg af fjerkræ

Artikel 104

Rugeæg af fjerkræ, der er importeret til oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller zonen deri

Indførsel til Unionen af sendinger af rugeæg af fjerkræ med oprindelse i flokke, der er importeret til oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri fra et andet tredjeland eller territorium eller en zone deri, er kun tilladt, hvis den kompetente myndighed i rugeæggenes oprindelsestredjeland eller ‑territorium har givet garantier for, at:

a)

rugeæggenes oprindelsesflokke er importeret fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, som er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af sådanne flokke

b)

importen af rugeæggenes oprindelsesflokke til dette tredjeland eller territorium eller en zone deri fandt sted i overensstemmelse med dyresundhedsmæssige krav, der er mindst lige så strenge, som hvis de var blevet indført direkte til Unionen.

Artikel 105

Rugeæggenes oprindelsestredjeland eller ‑territorium eller zonen deri

Indførsel til Unionen af sendinger af rugeæg er kun tilladt, hvis de har oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, som opfylder følgende krav:

a)

Det/den har i en periode på mindst seks måneder forud for afsendelse af sendingen til Unionen haft et sygdomsovervågningsprogram for højpatogen aviær influenza, som opfylder kravene i enten:

i)

bilag II til denne forordning

eller

ii)

det relevante kapitel i Verdensorganisationen for Dyresundheds (OIE) sundhedskodeks for terrestriske dyr.

b)

Det/den betragtes som fri(t) for højpatogen aviær influenza i overensstemmelse med artikel 38.

c)

Hvis der vaccineres mod højpatogen aviær influenza, har den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet givet garantier for, at:

i)

vaccinationsprogrammet opfylder kravene i bilag XIII

ii)

det i litra a) omhandlede overvågningsprogram skal ud over kravene i bilag II opfylde kravene i bilag XIII, punkt 2

iii)

det/den har forpligtet sig til at underrette Kommissionen om ændringer af vaccinationsprogrammet i tredjelandet eller territoriet eller zonen deri.

d)

Det/den:

i)

hvis der er tale om rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle, betragtes som fri(t) for infektion med Newcastle disease-virus i overensstemmelse med artikel 39

ii)

hvis der er tale om rugeæg af strudsefugle:

betragtes som fri(t) for infektion med Newcastle disease-virus i overensstemmelse med artikel 39

eller

betragtes ikke som fri(t) for infektion med Newcastle disease-virus i overensstemmelse med artikel 39, men den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet har givet garantier med hensyn til kravene vedrørende infektion med Newcastle disease-virus i forbindelse med isolation, overvågning og testning som angivet i bilag XIV.

e)

Hvis der vaccineres mod infektion med Newcastle disease-virus, har den kompetente myndighed i tredjelandet eller territoriet givet garantier for, at:

i)

de anvendte vacciner opfylder de generelle og de specifikke kriterier for vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus i bilag XV, punkt 1

eller

ii)

de anvendte vacciner opfylder de generelle kriterier for vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus i bilag XV, punkt 1, og fjerkræet opfylder de dyresundhedsmæssige krav i bilag XV, punkt 2, vedrørende fjerkræ og rugeæg med oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, hvor de vacciner, der anvendes mod infektion med Newcastle disease-virus, ikke opfylder de specifikke kriterier i bilag XV, punkt 1.

f)

Det/den har forpligtet sig til efter udbrud af højpatogen aviær influenza eller et udbrud af infektion med Newcastle disease-virus at sende følgende oplysninger til Kommissionen:

i)

oplysninger om sygdomssituationen senest 24 timer efter bekræftelsen af et første udbrud af højpatogen aviær influenza eller infektion med Newcastle disease-virus

ii)

regelmæssige opdateringer om sygdomssituationen.

g)

Det/den har forpligtet sig til at sende virusisolater fra de første udbrud af højpatogen aviær influenza eller infektion med Newcastle disease-virus til EU-referencelaboratoriet for aviær influenza og Newcastle disease.

Artikel 106

Rugeægs oprindelsesvirksomhed

Indførsel til Unionen af sendinger af rugeæg er kun tilladt, hvis de har oprindelse:

a)

på rugerier, der er godkendt af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet i overensstemmelse med krav, der er mindst lige så strenge som dem, der er fastsat i artikel 7 i delegeret forordning (EU) 2019/2035, og

i)

hvis godkendelse ikke er blevet suspenderet eller trukket tilbage

ii)

hvor der inden for en radius af 10 km omkring disse rugerier, eventuelt indbefattet et nabolands område, ikke har været noget udbrud af højpatogen aviær influenza eller infektion med Newcastle disease-virus i en periode på mindst 30 dage forud for tidspunktet for pålæsning af rugeæggene med henblik på afsendelse til Unionen

iii)

som har fået tildelt et unikt godkendelsesnummer af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet

b)

i flokke, der har været holdt på virksomheder, som er godkendt af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet i overensstemmelse med krav, der mindst svarer til dem, som er fastsat i artikel 8 i delegeret forordning (EU) 2019/2035

i)

hvis godkendelse ikke er blevet suspenderet eller trukket tilbage

ii)

hvor der inden for en radius af 10 km omkring disse virksomheder, eventuelt indbefattet et nabolands område, ikke har været noget udbrud af højpatogen aviær influenza eller infektion med Newcastle disease-virus i en periode på mindst 30 dage forud for datoen for indsamling af rugeæggene med henblik på afsendelse til Unionen

iii)

hvor der er ikke rapporteret om noget bekræftet tilfælde af infektion med lavpatogent aviær influenza-virus på disse virksomheder i en periode på mindst 21 dage forud for datoen for indsamling af æggene med henblik på afsendelse til Unionen.

Artikel 107

Rugeæggenes oprindelsesflok

Indførsel til Unionen af sendinger af rugeæg af fjerkræ er kun tilladt, hvis dyrene har oprindelse i flokke, som opfylder følgende krav:

a)

Hvis de er blevet vaccineret mod højpatogen aviær influenza, har oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet givet garantier for opfyldelse af minimumskravene vedrørende vaccinationsprogrammer og yderligere overvågning i bilag XIII.

b)

Hvis de er blevet vaccineret mod infektion med Newcastle disease-virus:

i)

har den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet givet garantier for, at de anvendte vacciner er i overensstemmelse med:

de generelle og de specifikke kriterier for vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus i bilag XV, punkt 1 eller

de generelle kriterier for anerkendte vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus i bilag XV, punkt 1, og fjerkræet og rugeæggene, som de daggamle kyllinger hidrører fra, opfylder de dyresundhedsmæssige krav i bilag XV, punkt 2, vedrørende fjerkræ og rugeæg fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, hvor de vacciner, der anvendes mod infektion med Newcastle disease-virus, ikke opfylder de specifikke kriterier i bilag XV, punkt 1

ii)

skal oplysningerne i bilag XV, punkt 4, være angivet for hver sending.

c)

De har været omfattet af et sygdomsovervågningsprogram, der opfylder kravet i bilag II til delegeret forordning (EU) 2019/2035, og er ikke blevet konstateret inficeret med, eller gav grundlag for at mistænke, at de skulle være inficeret med følgende agenser:

i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum og Mycoplasma gallisepticum for så vidt angår Gallus gallus

ii)

Salmonella arizonae (serogruppe O:18(k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis og Mycoplasma gallisepticum for så vidt angår Meleagris gallopavo

iii)

Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum for så vidt angår Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

d)

De blev holdt på virksomheder, der i tilfælde af bekræftelse af infektion med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum og S. arizonae i de sidste 12 måneder forud for datoen for indsamling af æggene med henblik på afsendelse til Unionen har anvendt følgende foranstaltninger:

i)

Den inficerede flok er blevet slagtet eller er blevet aflivet og destrueret.

ii)

Virksomheden er blevet rengjort og desinficeret efter slagtning eller aflivning af den i nr. i) omhandlede inficerede flok.

iii)

Efter den i nr. ii) omhandlede rengøring og desinficering blev alle flokke på virksomheden testet negative for infektion med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum og S. arizonae i to test med mindst 21 dages mellemrum i overensstemmelse med det i litra c) omhandlede sygdomsovervågningsprogram.

e)

De blev holdt på virksomheder, der i tilfælde af bekræftelse af mycoplasmose (Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis) i de sidste 12 måneder forud for datoen for indsamling af æggene med henblik på afsendelse til Unionen har anvendt følgende foranstaltninger:

enten

i)

den inficerede flok er testet negativ for mycoplasmose (Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis) i to test, der er foretaget i overensstemmelse med det i litra c) omhandlede sygdomsovervågningsprogram på hele flokken med mindst 60 dages mellemrum

eller

ii)

den inficerede flok er blevet slagtet, eller den er blevet aflivet og destrueret, virksomheden er blevet rengjort og desinficeret, og efter rengøring og desinfektion er alle flokke på virksomheden testet negative for mycoplasmose (Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis) i to test med mindst 21 dages mellemrum i overensstemmelse med det i litra c) omhandlede sygdomsovervågningsprogram.

f)

De er blevet underkastet en klinisk inspektion fortaget af en embedsdyrlæge i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri inden for en periode på 24 timer forud for pålæsning af sendingen af rugeæg med henblik på afsendelse til Unionen med det formål at påvise tegn på forekomst af sygdomme, herunder de relevante listeopførte sygdomme, der er omhandlet i bilag I, og nye sygdomme, og de udviste ingen sygdomssymptomer eller gav grund til mistanke om forekomst af nogen af disse sygdomme.

Artikel 108

Rugeæggene i sendingen

Indførsel til Unionen af sendinger af rugeæg af fjerkræ er kun tilladt, hvis de opfylder følgende krav:

a)

Hvis rugeæggene er blevet vaccineret mod højpatogen aviær influenza, har oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet givet garantier for opfyldelse af minimumskravene vedrørende vaccinationsprogrammer og yderligere overvågning i bilag XIII.

b)

Hvis rugeæggene er blevet vaccineret mod infektion med Newcastle disease-virus:

i)

har den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet givet garantier for, at de anvendte vacciner opfylder de generelle og specifikke kriterier for vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus i bilag XV, punkt 1

ii)

skal oplysningerne i bilag XV, punkt 4, være angivet for sendingen.

c)

Rugeæggene skal være mærket:

i)

med farvet blæk

ii)

hvis der er tale om rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle, med et stempel, der angiver den i artikel 106 omhandlede oprindelsesvirksomheds unikke godkendelsesnummer

iii)

hvis der er tale om rugeæg af strudsefugle, med et stempel, der angiver oprindelsestredjelandets eller ‑territoriets ISO-kode og den i artikel 106 omhandlede oprindelsesvirksomheds unikke godkendelsesnummer.

d)

Rugeæggene skal være blevet desinficeret i henhold til instrukser fra den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet.

Artikel 109

Indførsel af rugeæg til medlemsstater med status som fri for infektion med Newcastle disease-virus uden vaccination

Indførsel til Unionen af sendinger af rugeæg bestemt til en medlemsstat med status som fri for infektion med Newcastle disease-virus uden vaccination er kun tilladt, hvis de:

a)

ikke er vaccineret mod infektion med Newcastle disease-virus

b)

hvis de har oprindelse i flokke, der opfylder kravene i et af følgende numre:

i)

de er ikke blevet vaccineret mod infektion med Newcastle disease-virus

eller

ii)

de er blevet vaccineret mod Newcastle disease-virus med en inaktiveret vaccine

eller

iii)

de er blevet vaccineret mod Newcastle disease-virus med en levende vaccine senest inden for en periode på 60 dage forud for datoen for indsamling af æggene.

KAPITEL 3

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning af sendinger på færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

Artikel 110

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning af sendinger på færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

Uanset artikel 101, 102, 106, 107 og 108 er indførsel til Unionen af sendinger på færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle, tilladt, hvis de opfylder følgende krav:

a)

De kommer fra virksomheder:

i)

der er registreret af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet

ii)

hvor der ikke er rapporteret om noget bekræftet tilfælde af infektion med lavpatogent aviær influenza-virus inden for en periode på 21 dage forud for datoen for indsamling af rugeæggene

iii)

hvor der inden for en radius af 10 km omkring virksomhederne, eventuelt indbefattet et nabolands område, ikke har været noget udbrud af højpatogen aviær influenza eller infektion med Newcastle disease-virus i en periode på mindst 30 dage forud for datoen for indsamling af rugeæggene.

b)

For så vidt angår vaccination mod højpatogen aviær influenza:

i)

Rugeæggene er ikke blevet vaccineret mod højpatogen aviær influenza.

ii)

Hvis oprindelsesflokkene er blevet vaccineret mod højpatogen aviær influenza, har oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet givet garantier for opfyldelse af minimumskravene vedrørende vaccinationsprogrammer og yderligere overvågning i bilag XIII.

c)

For så vidt angår vaccination mod Newcastle disease-virus er rugeæggene ikke blevet vaccineret mod Newcastle disease-virus, og hvis oprindelsesflokken er blevet vaccineret mod infektion med Newcastle disease-virus:

i)

har den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet givet garantier for, at de anvendte vacciner enten opfylder:

de generelle og de specifikke kriterier for vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus i bilag XV, punkt 1

eller

de generelle kriterier for anerkendte vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus i bilag XV, punkt 1, og rugeæggene opfylder de dyresundhedsmæssige krav i bilag XV, punkt 2, vedrørende fjerkræ og rugeæg med oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, hvor de vacciner, der anvendes mod infektion med Newcastle disease-virus, ikke opfylder de specifikke kriterier i bilag XV, punkt 1

ii)

skal oplysningerne i bilag XV, punkt 4, være angivet for sendingen.

d)

De kommer fra flokke, der er blevet underkastet en klinisk inspektion fortaget af en embedsdyrlæge i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri inden for 24 timer forud for pålæsning af sendingerne af rugeæg med henblik på afsendelse til Unionen med det formål at påvise tegn på forekomst af sygdomme, herunder de relevante listeopførte sygdomme, der er omhandlet i bilag I, og nye sygdomme, og flokkene udviste ingen sygdomssymptomer eller gav grund til mistanke om forekomst af nogen af disse sygdomme.

e)

De kommer fra flokke, der:

i)

har været isoleret på oprindelsesvirksomheden i en periode på mindst 21 dage forud for indsamlingen af æggene

ii)

ikke er blevet konstateret inficeret med eller gav grund til mistanke om infektion med følgende agenser i test, der er foretaget i overensstemmelse med kravene vedrørende testning af sendinger på færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle, og færre end 20 rugeæg heraf forud for indførslen til Unionen, jf. bilag XVII:

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum og Mycoplasma gallisepticum for så vidt angår Gallus gallus

Salmonella arizonae (serogruppe O:18(k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis og Mycoplasma gallisepticum for så vidt angår Meleagris gallopavo

Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum for så vidt angår Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

KAPITEL 4

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende specifikt patogenfrie æg

Artikel 111

Undtagelse og særlige krav vedrørende specifikt patogenfrie æg

Uanset kravene vedrørende opholdsperiode i artikel 98, de særlige dyresundhedsmæssige krav i artikel 105-110 og artikel 112-114 er indførsel til Unionen af sendinger af specifikt patogenfrie æg, som ikke opfylder de dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i disse bestemmelser, tilladt, hvis de i stedet opfylder følgende dyresundhedsmæssige krav:

a)

De har oprindelse i flokke, der:

i)

er frie for specifikke patogener som beskrevet i Den Europæiske Farmakopé, og resultaterne af alle de test og kliniske undersøgelser, der kræves med henblik på denne særlige status, har været gunstige, herunder test med negative resultater for højpatogen aviær influenza, infektion med Newcastle disease-virus og infektion med lavpatogene aviær influenza-virus foretaget inden for en periode på 30 dage forud for datoen for indsamling af æggene med henblik på afsendelse til Unionen

ii)

er blevet klinisk undersøgt mindst en gang om ugen som beskrevet i Den Europæiske Farmakopé, og der blev ikke påvist nogen sygdomssymptomer eller grund til mistanke om forekomst af nogen sygdomme

iii)

i en periode på mindst seks uger forud for datoen for indsamling af æggene med henblik på afsendelse til Unionen er blevet holdt på virksomheder, der opfylder betingelserne beskrevet i Den Europæiske Farmakopé

iv)

ikke har været i kontakt med fjerkræ, der ikke opfylder kravene i denne artikel, eller med vildtlevende fugle i en periode på mindst seks uger forud for datoen for indsamling af æggene med henblik på afsendelse til Unionen.

b)

De er blevet mærket med farvet blæk ved hjælp af et stempel med oprindelsestredjelandets eller ‑territoriets ISO-kode og oprindelsesvirksomhedens unikke godkendelsesnummer.

c)

De er blevet desinficeret i henhold til instrukser fra den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet.

KAPITEL 5

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning og håndtering af rugeæg af fjerkræ efter indførslen til Unionen og af fjerkræ klækket af disse æg

Artikel 112

Operatørers forpligtelser for så vidt angår håndtering af rugeæg efter deres indførsel til Unionen og af fjerkræ klækket af disse rugeæg

1.   Operatører på bestemmelsesvirksomheden skal anbringe rugeæg af fjerkræ, som er indført til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, enten:

a)

i særskilte rugemaskiner, herunder særskilte klækkemaskiner, adskilt fra andre rugeæg

eller

b)

i rugemaskiner, herunder klækkemaskiner, hvor der i forvejen findes andre rugeæg.

2.   Operatører som omhandlet i stk. 1 sikrer, at avlsfjerkræ og brugsfjerkræ, der er klækket af rugeæg som omhandlet i nævnte stykke, holdes:

a)

på rugeriet i en sammenhængende periode på mindst tre uger fra udklækningsdatoen

eller

b)

på de virksomheder, hvortil fjerkræet er sendt efter klækning, enten i samme medlemsstat eller i en anden medlemsstat, i en sammenhængende periode på mindst tre uger fra udklækningsdatoen.

3.   I de perioder, der er fastsat i stk. 2, skal operatører holde fjerkræ, der er klækket af rugeæg, som er indført til Unionen, adskilt fra andre flokke af fjerkræ.

4.   Hvis avlsfjerkræ og brugsfjerkræ, der er klækket af rugeæg, som er indført til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, er blevet indsat i anlæg eller indelukker, hvor der findes andet fjerkræ, begynder de relevante perioder, der er omhandlet i stk. 2, fra den dato, hvor den sidste fugl blev ført ind, og der må ikke flyttes fjerkræ fra anlæggene eller indelukkerne, før disse perioder er udløbet.

5.   Hvis rugeæg af fjerkræ, som er indført til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, blev ført ind i rugemaskiner, herunder klækkemaskiner, hvor der i forvejen fandtes andre rugeæg:

a)

finder bestemmelserne i stk. 2-4 anvendelse på alt fjerkræ, som er klækket af rugeæggene i samme rugemaskine, herunder klækkemaskine, som de rugeæg, der er indført til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri

b)

løber de relevante perioder, der er omhandlet i stk. 2, fra den dato, hvor det sidste rugeæg, der er indført til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, er klækket.

Artikel 113

Prøveudtagning og testning efter indførslen til Unionen

Bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndigheder sikrer, at avlsfjerkræ og brugsfjerkræ, som er klækket af rugeæg, der er indført til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, underkastes en klinisk undersøgelse foretaget af en embedsdyrlæge på bestemmelsesvirksomheden senest på datoen for udløbet af de relevante perioder, der er fastsat i artikel 112, stk. 2, og der udtages om nødvendigt prøver til testning for at overvåge deres sundhedstilstand.

Artikel 114

De kompetente myndigheders forpligtelse for så vidt angår prøveudtagning og testning af strudsefugle fra rugeæg med oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der ikke er fri(t) for infektion med Newcastle disease-virus

For så vidt angår strudsefugle, der er klækket af rugeæg, som er indført til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der ikke er fri(t) for infektion med Newcastle disease-virus, sikrer bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed følgende i de perioder, der er fastsat i artikel 112, stk. 2:

a)

De underkastes en test til påvisning af infektion med Newcastle disease-virus foretaget af den kompetente myndighed på en kloaksvaberprøver eller gødningsprøve fra hver strudsefugl.

b)

Hvis der er tale om strudsefugle, der er bestemt til en medlemsstat med status som fri for infektion med Newcastle disease-virus uden vaccination, skal dyrene ud over at opfylde de krav, der er omhandlet i litra a), underkastes en serologisk test for infektion med Newcastle disease-virus foretaget af den kompetente myndighed på hver strudsefugl.

c)

Alle strudsefugle skal være testet negative ved de test, der er omhandlet i litra a) og b), før de slippes ud af isolation.

KAPITEL 6

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende rugeæg af fugle i fangenskab

Artikel 115

Rugeæggene i sendingen

Indførsel til Unionen af sendinger af rugeæg af fugle i fangenskab er kun tilladt, hvis de hidrører fra fugle i fangenskab, der opfylder de krav vedrørende indførsel til Unionen, der er fastsat i artikel 55-58.

KAPITEL 7

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning og håndtering af rugeæg af fugle i fangenskab efter indførslen til Unionen og af fugle i fangenskab klækket af disse æg

Artikel 116

Håndtering af rugeæg af fugle i fangenskab efter deres indførsel til Unionen og af fugle i fangenskab klækket af disse rugeæg

Operatører på bestemmelsesvirksomheden skal:

a)

anbringe rugeæg af fugle i fangenskab, som er indført til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, i særskilte rugemaskiner, herunder klækkemaskiner, adskilt fra andre rugeæg

b)

sikre, at fugle i fangenskab, der er klækket af de rugeæg af fugle i fangenskab, der er omhandlet i artikel 115, anbringes på en godkendt karantænestation i overensstemmelse med kravene i artikel 59-61.

AFSNIT 3

DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE AVLSMATERIALE AF DYR BORTSET FRA HOVDYR OG BORTSET FRA RUGEÆG AF FJERKRÆ OG FUGLE I FANGENSKAB BESTEMT TIL AFGRÆNSEDE VIRKSOMHEDER

Artikel 117

Krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af avlsmateriale af andre dyr end dem, der er omhandlet i artikel 1, stk. 4, litra a) og b), der er afsendt fra afgrænsede virksomheder

Indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter og embryoner fra andre dyr end dem, der er omhandlet i artikel 1, stk. 4, litra a) og b), der er afsendt fra afgrænsede virksomheder, som er opført på en liste i overensstemmelse med artikel 29, er kun tilladt, hvis de er afsendt til en afgrænset virksomhed i Unionen, og forudsat at:

a)

bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed har foretaget en vurdering af den risiko, som indførslen af dette avlsmateriale kan medføre for Unionen

b)

donorerne af dette avlsmateriale har oprindelse i et tredjeland, territorium eller en zone deri, hvorfra indførsel af den bestemte art og kategori af dyr til Unionen er tilladt

c)

donorerne af dette avlsmateriale har oprindelse på en afgrænset virksomhed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller oprindelseszonen, som er medtaget på en liste, der er udarbejdet i henhold til artikel 29, over afgrænsede virksomheder, hvorfra indførsel af dyr af specifikke arter til Unionen kan tillades

d)

avlsmaterialet er bestemt til en afgrænset virksomhed i Unionen, som er godkendt i overensstemmelse med artikel 95 i forordning (EU) 2016/429

e)

avlsmaterialet transporteres direkte til den afgrænsede virksomhed, der er omhandlet i litra d).

Artikel 118

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende donordyr

Indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter og embryoner som omhandlet i artikel 117 er kun tilladt, hvis de er indsamlet fra donordyr, som opfylder følgende krav:

a)

De kommer ikke fra en virksomhed eller har været i kontakt med dyr fra en virksomhed, der ligger i en restriktionszone, som er oprettet på grund af forekomst af en kategori A-sygdom eller en ny sygdom, som er relevant for de pågældende opdrættede landdyrarter.

b)

De kommer fra en virksomhed, hvor der ikke er rapporteret om nogen af de kategori D-sygdomme, der er relevante for de opdrættede landdyr, i en periode på mindst de seneste 30 dage.

c)

De har opholdt sig på en enkelt afgrænset oprindelsesvirksomhed i en periode på mindst 30 dage forud for indsamlingen af sæd, oocytter eller embryoner bestemt til indførsel til Unionen.

d)

De er blevet klinisk undersøgt af den virksomhedsdyrlæge, der har ansvaret for aktiviteterne på den afgrænsede virksomhed, og udviste ingen sygdomssymptomer på dagen for indsamling af sæd, oocytter eller embryoner

e)

De er så vidt muligt ikke blevet anvendt til naturlig bedækning i en periode på mindst 30 dage forud for datoen for første indsamling og i indsamlingsperioden for sæd, oocytter eller embryoner, der er bestemt til indførsel til Unionen.

f)

De er identificeret og registreret i overensstemmelse med den pågældende afgrænsede virksomheds regler.

Artikel 119

Krav vedrørende avlsmateriale

Indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter og embryoner som omhandlet i artikel 117 er kun tilladt, hvis de opfylder følgende krav:

a)

De er mærket på en sådan måde, at følgende oplysninger let kan fastslås:

i)

dato for indsamling eller produktion af det pågældende avlsmateriale

ii)

donordyrets/‑dyrenes art og, om nødvendigt, underart, og identifikation

iii)

den afgrænsede virksomheds unikke godkendelsesnummer, som skal indeholde ISO 3166-1 alpha-2-koden for det land, hvor godkendelsen er meddelt

iv)

andre relevante oplysninger.

b)

De transporteres i en container, som:

i)

forsegles og nummereres inden afsendelsen fra den lukkede virksomhed af den virksomhedsdyrlæge, der er ansvarlig for den afgrænsede virksomheds aktiviteter

ii)

er blevet rengjort og desinficeret eller steriliseret inden brug eller er en engangscontainer

iii)

er blevet fyldt med det kryogene stof, som ikke tidligere har været anvendt til andre produkter.

DEL IV

DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE INDFØRSEL TIL UNIONEN AF ANIMALSKE PRODUKTER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3 OG 5

AFSNIT 1

GENERELLE DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE INDFØRSEL AF ANIMALSKE PRODUKTER TIL UNIONEN

Artikel 120

Tidsmæssige begrænsninger vedrørende produktionsdatoen

Indførsel til Unionen af sendinger af animalske produkter er kun tilladt, hvis produkterne i sendingen ikke er fremstillet i en periode, hvor:

a)

Unionen vedtog dyresundhedsrestriktioner vedrørende indførsel af sådanne produkter fra oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri

b)

tilladelsen til indførsel af sådanne produkter til Unionen fra oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri blev suspenderet.

Artikel 121

Krav vedrørende behandling af animalske produkter

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af animalske produkter, bortset fra ferske eller rå animalske produkter, er kun tilladt, hvis produkterne i sendingen er blevet behandlet i overensstemmelse med afsnit 3-6 i denne del.

Den i første afsnit omhandlede behandling skal:

a)

Unionen på listen specifikt have angivet for oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri og for det animalske produkts oprindelsesart

b)

have været anvendt i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af den bestemte art og kategori af animalske produkter

c)

have været anvendt i overensstemmelse med kravene vedrørende:

i)

risikobegrænsende behandlinger for kødprodukter i bilag XXVI

ii)

risikobegrænsende behandlinger for mejeriprodukter i bilag XXVII

iii)

risikobegrænsende behandlinger for ægprodukter i bilag XXVIII.

2.   Efter afslutningen af den behandling, der er fastsat i stk. 1, skal animalske produkter, indtil de pakkes, håndteres på en måde, der forhindrer krydskontaminering, som kan medføre en dyresundhedsmæssig risiko.

Artikel 122

Krav vedrørende transportmidler til animalske produkter

Indførsel til Unionen af sendinger af animalske produkter er kun tilladt, hvis sådanne sendinger blev transporteret i et transportmiddel, der er udformet, konstrueret og vedligeholdt på en sådan måde, at de animalske produkters sundhedsstatus ikke blev bragt i fare under transporten fra deres oprindelsessted til Unionen.

Artikel 123

Afsendelse af animalske produkter til Unionen

Indførsel til Unionen af sendinger af animalske produkter er kun tilladt, hvis sådanne sendinger er blevet afsendt til deres bestemmelsessted i Unionen adskilt fra dyr og animalske produkter, som ikke opfylder de relevante dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen, der er fastsat i denne forordning.

AFSNIT 2

DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE INDFØRSEL AF FERSK KØD TIL UNIONEN

KAPITEL 1

Almindelige dyresundhedsmæssige krav vedrørende fersk kød

Artikel 124

Afsendelse af det ferske køds opdrættede oprindelsesdyr til et slagteri

Indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød af opdrættede dyr, bortset fra dyr, der holdes som opdrættet vildt og er aflivet på stedet, er kun tilladt, hvis det ferske kød i sendingen hidrører fra opdrættede dyr, der opfylder følgende krav:

a)

Dyrenes oprindelsesvirksomhed er beliggende enten:

i)

i det samme tredjeland eller territorium eller zonen deri som det slagteri, som det ferske kød hidrører fra

eller

ii)

i et tredjeland, territorium eller en zone deri, hvorfra det på tidspunktet for afsendelse af dyrene til slagteriet var tilladt at indføre fersk kød af de relevante dyrearter til Unionen.

b)

De opdrættede dyr er afsendt direkte fra deres oprindelsesvirksomhed til slagteriet.

c)

Under transporten til det i litra a) omhandlede slagteri:

i)

passerede de opdrættede dyr ikke igennem et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der ikke er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af den bestemte art og kategori af fersk kød

ii)

var de opdrættede dyr ikke i kontakt med dyr med lavere sundhedsstatus.

d)

De transportmidler og containere, der blev anvendt til transport af de opdrættede dyr til det i litra a) omhandlede slagteri, opfylder kravene i artikel 17 og 18.

Artikel 125

Afsendelse af slagtekroppe af vildtlevende dyr eller dyr holdt som opdrættet vildt, som er aflivet på stedet

Indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød af vildtlevende dyr eller dyr holdt som opdrættet vildt, som er aflivet på stedet, er kun tilladt, hvis det ferske kød i sendingen hidrører fra slagtekroppe, der opfylder følgende krav:

a)

Slagtekroppene blev afsendt direkte fra aflivningsstedet til en vildthåndteringsvirksomhed, der ligger i det samme listeopførte tredjeland eller territorium eller den samme listeopførte zone.

b)

Under transporten til den i litra a) omhandlede vildthåndteringsvirksomhed:

i)

passerede slagtekroppene ikke igennem et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der ikke er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af den bestemte art og kategori af fersk kød

ii)

var slagtekroppene ikke i kontakt med dyr med lavere sundhedsstatus.

c)

Slagtekroppene blev transporteret til den i litra a) omhandlede vildthåndteringsvirksomhed i transportmidler og containere, der opfylder følgende krav:

i)

De var rengjort og desinficeret med et desinfektionsmiddel, som den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet har tilladt, før pålæsningen af slagtekroppene med henblik på afsendelse til Unionen.

ii)

De var konstrueret på en sådan måde, at slagtekroppenes sundhedsstatus ikke blev bragt i fare under transporten.

Artikel 126

Inspektioner før og efter slagtning

Indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød af opdrættede og vildtlevende dyr er kun tilladt, hvis det ferske kød i sendingen hidrører fra dyr, der er blevet underkastet følgende inspektioner:

a)

hvis der er tale om opdrættede dyr:

i)

en inspektion før slagtning inden for en periode på 24 timer forud for tidspunktet for slagtning

ii)

en inspektion efter slagtning foretaget uden ophold efter aflivningen eller slagtningen

b)

hvis der er tale om vildtlevende dyr, en inspektion efter nedlæggelsen foretaget uden ophold efter nedlæggelsen.

De i stk. 1 omhandlede inspektioner skal være foretaget af en embedsdyrlæge i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri for at udelukke forekomst af de i bilag I omhandlede relevante sygdomme og nye sygdomme.

Artikel 127

Håndtering af det ferske køds oprindelsesdyr under aflivning eller slagtning

Indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød er kun tilladt, hvis det ferske kød i sendingen hidrører fra dyr, der ikke har været i kontakt med dyr med lavere sundhedsstatus under aflivningen eller slagtningen.

Artikel 128

Håndtering og klargøring af fersk kød på det ferske køds oprindelsesvirksomhed

Sendinger af fersk kød skal holdes strengt adskilt fra fersk kød, der ikke opfylder de relevante dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel af fersk kød til Unionen, der er fastsat i artikel 124-146, under hele slagtningen, opskæringen og indtil:

a)

det blev emballeret med henblik på yderligere opbevaring eller afsendelse til Unionen

eller

b)

dets ankomst til Unionen, hvis der er tale om uemballeret fersk kød.

KAPITEL 2

Dyresundhedsmæssige krav vedrørende fersk kød af hovdyr

AFDELING 1

DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE FERSK KØD AF OPDRÆTTEDE OG VILDTLEVENDE HOVDYR

Artikel 129

Det ferske hovdyrkøds oprindelsesdyreart

Indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød af hovdyr er kun tilladt, hvis det ferske kød i sendingen hidrører fra følgende arter:

a)

hvis der er tale om opdrættede hovdyr, fra alle hovdyrarter

b)

hvis der er tale om vildtlevende hovdyr og hovdyr, der holdes som opdrættet vildt, fra alle hovdyrarter, bortset fra kvæg, får, geder og tamsvin

Artikel 130

Forbud for så vidt angår indførsel af frisk blod

Indførsel til Unionen af frisk blod fra hovdyr til konsum er ikke tilladt.

AFDELING 2

SÆRLIGE DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE FERSK KØD AF OPDRÆTTEDE HOVDYR

Artikel 131

Opholdsperiode forud for slagtning eller aflivning af opdrættede hovdyr, som det ferske kød stammer fra

1.   Det kræves ikke, at opdrættede hovdyr, som det ferske kød bestemt til indførsel til Unionen stammer fra, opfylder kravet om en opholdsperiode forud for datoen for slagtning eller aflivning, forudsat at de blev indført til tredjelandet eller territoriet eller zonen deri fra:

a)

et andet tredjeland eller territorium eller en anden zone, som er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af fersk kød af samme hovdyrarter, og de opdrættede hovdyr opholdt sig dér i mindst tre måneder forud for slagtningen

eller

b)

en medlemsstat.

2.   De opdrættede hovdyr, som det ferske kød bestemt til indførsel til Unionen stammer fra, bortset fra de dyr, der er omhandlet i stk. 1, skal umiddelbart inden datoen for slagtning eller aflivning opfylde kravet vedrørende opholdsperiode i en sammenhængende periode i overensstemmelse med bilag XXIII, hvis de:

a)

opholdt sig i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri

b)

opholdt sig på oprindelsesvirksomheden

c)

ikke havde kontakt med hovdyr med lavere sundhedsstatus.

Artikel 132

Undtagelse vedrørende afsendelse af det ferske køds opdrættede oprindelsesdyr til et slagteri

Uanset artikel 124, litra b), er indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød af opdrættede hovdyr, der ikke opfylder disse krav, tilladt, hvis det ferske kød i sendingen hidrører fra kvæg, får eller geder, og

a)

hovdyrene passerede igennem en enkelt virksomhed, der beskæftiger sig med sammenbringning, og som opfylder kravene i artikel 20, litra b), efter at de havde forladt deres oprindelsesvirksomhed og forud for deres ankomst til slagteriet

b)

den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet har givet supplerende garantier for at sikre, at hovdyrs sundhedsstatus under transporten fra deres oprindelsesvirksomhed til ankomsten til slagteriet ikke har været bragt i fare

c)

en sådan undtagelse er tilladt på listen for det tredjeland, territorium eller en zone deri, der er omhandlet i litra b).

Artikel 133

Oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri for det ferske kød af opdrættede hovdyr

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød af opdrættede hovdyr er kun tilladt, hvis det ferske kød i sendingen har oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, som opfylder kravet vedrørende minimumsperioder med sygdomsfrihed i tabellen i bilag XXIV, del A, for de omhandlede listeopførte sygdomme, for hvilke de hovdyrarter, som det ferske kød hidrører fra, er opført på en liste.

De i første afsnit nævnte minimumsperioder kan nedsættes for de sygdomme, der er opført i bilag XXIV, del B, forudsat at de særlige betingelser, der er fastsat deri, er opfyldt; Unionen skal på listen specifikt have angivet disse særlige betingelser for tredjelandet eller territoriet eller zonen deri og for det ferske køds oprindelsesart.

2.   Indførsel til Unionen af sendinger af fersk hovdyrkød er kun tilladt, hvis det ferske kød i sendingen har oprindelse i et tredjeland, territorium eller en zone deri, hvor der ikke er vaccineret mod de i stk. 1 omhandlede listeopførte sygdomme i overensstemmelse med tabellen i bilag XXV, del A.

3.   Uanset stk. 2 kan der være vaccineret mod mund- og klovesyge, forudsat at de særlige betingelser, som den kompetente myndighed skal angive, og som er fastsat i bilag XXV, del B, punkt 1, litra b), eller punkt 3.1, litra a), er opfyldt, og som Unionen på listen specifikt skal have angivet for tredjelandet eller territoriet eller zonen deri og for det ferske køds oprindelsesart.

Artikel 134

Oprindelsesvirksomhed for opdrættede hovdyr, som det ferske kød hidrører fra

1.   Indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød af opdrættede hovdyr er kun tilladt, hvis det ferske kød i sendingen hidrører fra hovdyr, som kommer fra en virksomhed:

a)

på og omkring hvilken, eventuelt indbefattet et nabolands område, der ikke er rapporteret om nogen af de i bilag XXIV, del A, omhandlede listeopførte sygdomme, som de hovdyrarter, som det ferske kød bestemt til indførsel til Unionen stammer fra, er opført på en liste for, i et område med en radius på 10 km og i en periode på 30 dage forud for datoen for slagtning eller

b)

som opfylder de særlige betingelser, som de kompetente myndigheder skal angive, hvis der er blevet vaccineret mod mund- og klovesyge i tredjelandet eller territoriet eller zonen deri mindre end 12 måneder forud for datoen for slagtning, jf. bilag XXV, del B, punkt 1, litra b), eller punkt 3.1, litra a), og som Kommissionen på listen specifikt skal have angivet for tredjelandet eller territoriet eller zonen deri, hvorfra det er tilladt at indføre fersk hovdyrkød til Unionen, og for det ferske køds oprindelsesart.

2.   Indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød af opdrættede hovdyr er kun tilladt, hvis det ferske kød i sendingen hidrører fra hovdyr, som kommer fra en virksomhed:

a)

hvor ingen dyr er blevet vaccineret i henhold til bilag XXV, del A, eller

b)

som er beliggende i et tredjeland, territorium eller en zone deri, som opfylder de særlige betingelser i bilag XXIV, del B, punkt 1; disse særlige betingelser skal Kommissionen på listen specifikt have angivet for tredjelandet eller territoriet eller zonen deri, som er opført på en liste med henblik på indførsel af fersk hovdyrkød til Unionen, og for det ferske køds oprindelsesart.

Artikel 135

Særlige krav vedrørende fersk kød, der hidrører fra opdrættede hovdyr af arten Sus scrofa

Indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød af opdrættede hovdyr af arten Sus scrofa er kun tilladt, hvis det ferske kød i sendingen hidrører fra dyr, som siden fødslen er blevet holdt adskilt fra vildtlevende hovdyr.

Artikel 136

Oprindelsesvirksomhed for fersk kød af opdrættede hovdyr

Indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød af opdrættede hovdyr er kun tilladt, hvis det ferske kød i sendingen hidrører fra et slagteri eller en vildthåndteringsvirksomhed, på og omkring hvilket/hvilken der ikke er rapporteret om nogen af de i bilag XXIV, del A, omhandlede listeopførte sygdomme i et område med en radius på 10 km, eventuelt indbefattet et nabolands område, i en periode på 30 dage forud for datoen for slagtning eller aflivning.

AFDELING 3

SÆRLIGE DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE FERSK KØD AF VILDTLEVENDE HOVDYR

Artikel 137

Oprindelseslandet eller ‑territoriet eller zonen deri for det ferske kød af vildtlevende hovdyr

Indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød af vildtlevende hovdyr er kun tilladt, hvis det ferske kød i sendingen har oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, som opfylder de dyresundhedsmæssige krav i artikel 133.

Artikel 138

De vildtlevende hovdyr, som det ferske kød stammer fra

Indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød af vildtlevende hovdyr er kun tilladt, hvis det ferske kød i sendingen hidrører fra dyr, som opfylder følgende krav:

a)

De er nedlagt over 20 km fra grænsen til et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der på det tidspunkt ikke var opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af fersk kød af vildtlevende hovdyrarter.

b)

De er nedlagt i et område med en radius på 20 km, hvor der i de seneste 60 dage ikke er rapporteret om de sygdomme, der er nævnt i bilag XXIV, del A.

Artikel 139

Oprindelsesvildthåndteringsvirksomheden for fersk kød af vildtlevende hovdyr

Indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød af vildtlevende hovdyr er kun tilladt, hvis det ferske kød i sendingen hidrører fra en vildthåndteringsvirksomhed, på og omkring hvilken der ikke er rapporteret om nogen af de i bilag XXIV, del A, omhandlede listeopførte sygdomme i et område med en radius på 10 km, eventuelt indbefattet et nabolands område, i en periode på 30 dage forud for datoen for nedlæggelsen.

KAPITEL 3

Dyresundhedsmæssige krav vedrørende fersk kød af fjerkræ og fjervildt

AFDELING 1

SÆRLIGE DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE FERSK KØD AF FJERKRÆ

Artikel 140

Fjerkræs opholdsperiode

Indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød af fjerkræ er kun tilladt, hvis det ferske kød hidrører fra fjerkræ, som:

a)

siden klækningen og indtil datoen for slagtning har været holdt i det ferske køds oprindelsestredjeland eller ‑territorium eller en zone deri

eller

b)

blev importeret som daggamle kyllinger, avlsfjerkræ, brugsfjerkræ eller fjerkræ bestemt til slagtning fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der er opført på en liste med henblik på indførsel af disse varer til Unionen, eller fra en medlemsstat, og importen fandt sted i overensstemmelse med dyresundhedsmæssige krav, der er mindst lige så strenge som de relevante krav i denne forordning.

Artikel 141

Oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet eller zonen deri for det ferske kød af fjerkræ

Indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød af fjerkræ er kun tilladt, hvis det ferske kød i sendingen har oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, som opfylder følgende krav:

a)

Det/den har i en periode på mindst seks måneder forud for afsendelse af sendingen til Unionen haft et sygdomsovervågningsprogram for højpatogen aviær influenza, som opfylder kravene i enten:

i)

bilag II til denne forordning

eller

ii)

det relevante kapitel i Verdensorganisationen for Dyresundheds (OIE) sundhedskodeks for terrestriske dyr.

b)

Det/den betragtes som fri(t) for højpatogen aviær influenza i overensstemmelse med artikel 38.

c)

Hvis der er vaccineret mod højpatogen aviær influenza, har den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet givet garantier for, at:

i)

vaccinationsprogrammet opfylder kravene i bilag XIII

ii)

det i litra a) omhandlede overvågningsprogram skal ud over kravene i bilag II opfylde kravene i bilag XIII, punkt 2

iii)

det/den har forpligtet sig til at underrette Kommissionen om ændringer af vaccinationsprogrammet i tredjelandet eller territoriet eller zonen deri.

d)

Det/den:

i)

hvis der er tale om fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle, betragtes som fri(t) for infektion med Newcastle disease-virus i overensstemmelse med artikel 39

ii)

hvis der er tale om fersk kød af strudsefugle:

betragtes som fri(t) for infektion med Newcastle disease-virus i overensstemmelse med artikel 39

eller

betragtes ikke som fri(t) for infektion med Newcastle disease-virus i overensstemmelse med artikel 39, men den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller ‑territoriet har givet garantier med hensyn til kravene vedrørende infektion med Newcastle disease-virus i forbindelse med isolation, overvågning og testning som angivet i bilag XIV.

e)

Hvis der vaccineres mod infektion med Newcastle disease-virus, har den kompetente myndighed i tredjelandet eller territoriet givet garantier for, at:

i)

de anvendte vacciner opfylder de generelle og de specifikke kriterier for vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus i bilag XV, punkt 1 eller

ii)

de anvendte vacciner opfylder de generelle kriterier for vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus i bilag XV, punkt 1, og fjerkræet, som det ferske kød hidrører fra, opfylder de dyresundhedsmæssige krav i bilag XV, punkt 3, vedrørende fersk kød af fjerkræ med oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, hvor de vacciner, der anvendes mod infektion med Newcastle disease-virus, ikke opfylder de specifikke kriterier i bilag XV, punkt 1.

f)

Det/den har forpligtet sig til efter udbrud af højpatogen aviær influenza eller et udbrud af infektion med Newcastle disease-virus at sende følgende oplysninger til Kommissionen:

i)

oplysninger om sygdomssituationen senest 24 timer efter bekræftelsen af et første udbrud af højpatogen aviær influenza eller infektion med Newcastle disease-virus

ii)

regelmæssige opdateringer om sygdomssituationen.

g)

Det/den har forpligtet sig til at sende virusisolater fra de første udbrud af højpatogen aviær influenza og infektion med Newcastle disease-virus til EU-referencelaboratoriet for aviær influenza og Newcastle disease.

Artikel 142

Fjerkræs oprindelsesvirksomhed

Indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød af fjerkræ er kun tilladt, hvis det ferske kød i sendingen hidrører fra fjerkræ, som kommer fra en virksomhed:

a)

på hvilken og inden for en radius af 10 km omkring virksomheden, eventuelt indbefattet et nabolands område, der ikke har været noget udbrud af højpatogen aviær influenza eller infektion med Newcastle disease-virus i en periode på mindst 30 dage forud for datoen for slagtning