EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0687

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme (EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

OJ L 174, 3.6.2020, p. 64–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj

3.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/64


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/687

af 17. december 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 47, stk. 1, artikel 53, stk. 2, artikel 54, stk. 3, artikel 55, stk. 2, artikel 58, stk. 2, artikel 63, stk. 1, artikel 64, stk. 4, artikel 67, stk. 1, artikel 68, stk. 3, artikel 70, stk. 3, artikel 72, stk. 2, artikel 73, stk. 3, artikel 74, stk. 4, artikel 76, stk. 5, artikel 77, stk. 2, og artikel 272, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2016/429 er der fastsat regler om forebyggelse og bekæmpelse af dyresygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker, herunder regler om sygdomsberedskab og -bekæmpelse. Navnlig er der ved forordning (EU) 2016/429 fastsat sygdomsspecifikke regler for forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme omhandlet i samme forordnings artikel 5. Forordning (EU) 2016/429 foreskriver desuden, at disse sygdomsspecifikke regler finder anvendelse på arter og grupper af dyrearter, der udgør en betydelig risiko for spredning af bestemte sygdomme og er listeopført som sådanne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 (2).

(2)

Det er nødvendigt at fastsætte regler, der supplerer reglerne om sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i del III, afsnit II, i forordning (EU) 2016/429, for visse listeopførte sygdomme. Disse supplerende regler og de regler, der er fastsat ved forordning (EU) 2016/429, er tæt forbundne med hinanden og bør anvendes sammen. Af hensyn til enkelhed og gennemsigtighed samt for at lette anvendelsen af de supplerende regler bør disse derfor fastsættes i én enkelt retsakt og ikke i en række særskilte retsakter med mange krydshenvisninger og risici for overlapning.

(3)

Artikel 53, artikel 54, stk. 3, artikel 55, stk. 2, artikel 58, stk. 2, samt artikel 63, 64, 67, 68 og 70 i afsnit II, kapitel 1, i forordning (EU) 2016/429 vedrører forskellige tekniske aspekter af de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af mistanke om og bekræftelse af sygdomme som omhandlet i samme forordnings artikel 9, stk. 1, litra a). Tilsvarende vedrører afsnit II, kapitel 2, artikel 72, stk. 2, artikel 73, stk. 3, artikel 74, stk. 4, artikel 76, stk. 5, og artikel 77 i forordning (EU) 2016/429 tekniske aspekter af de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af mistanke om og bekræftelse af sygdomme som omhandlet i forordningens artikel 9, stk. 1, litra b) og c).

(4)

De regler, der skal fastsættes i medfør af artikler i afsnit II, er indbyrdes forbundne, idet de finder anvendelse på sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger for forskellige kategorier af listeopførte sygdomme i forordning (EU) 2016/429. For at sikre en effektiv anvendelse af disse regler og af hensyn til klarheden bør reglerne derfor fastsættes i én enkelt delegeret retsakt med et samlet sæt tekniske foranstaltninger til bekæmpelse af listeopførte sygdomme, som bidrager til en generel forenkling af den retlige ramme for bekæmpelse af dyresygdomme.

(5)

Sygdomsbekæmpelsesbestemmelserne har tidligere været indeholdt i flere forskellige direktiver, som hver især indeholdt regler for én eller nogle få dyresygdomme. Nogle af disse regler er blevet erstattet af forordning (EU) 2016/429, mens det er nødvendigt at lade andre af bestemmelserne afløse af nærværende forordning for at forenkle og rydde mulige uoverensstemmelser af vejen. Dette vil give klare, harmoniserede og detaljerede regler for bekæmpelse af dyresygdomme i hele Unionen. Det vil også gøre det muligt for de kompetente myndigheder og operatører at anvende de relevante bestemmelser og øge reglernes gennemsigtighed og dermed sikre et bedre beredskab over for dyresygdomsrisici.

(6)

Med henblik på at gøre det muligt at udrydde et udbrud af en kategori A-sygdom hurtigst muligt og for at sikre et højt dyresundhedsniveau og et højt niveau for beskyttelse af dyrevelfærden er det nødvendigt at fastsætte sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger på EU-plan.

(7)

Denne forordnings anvendelsesområde bør derfor omfatte sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger for kategori A-sygdomme hos landdyr og akvatiske dyr samt visse sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger for kategori B- og C-sygdomme. For så vidt angår kategori B- og C-sygdomme bør de pågældende sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger anvendes sammen med reglerne om overvågning og udryddelse i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689 (3).

(8)

De sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der fastsættes ved denne forordning, bør finde anvendelse på dyr og på produkter hidrørende fra dyr, herunder animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og afledte produkter. Animalske biprodukter er omfattet af folke- og dyresundhedsbestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (4). Reglerne i nævnte forordning vedrørende sikker indsamling, bortskaffelse og forarbejdning af animalske biprodukter og afledte produkter finder anvendelse i tilfælde af udbrud af en kategori A-sygdom. Nævnte forordning omfatter imidlertid ikke regler om, hvilke sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger eller restriktioner der skal finde anvendelse i sådanne tilfælde. Der bør derfor fastsættes sådanne regler ved nærværende forordning.

(9)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF (5) er der fastsat regler vedrørende sikker transport af farligt gods De kompetente myndigheder bør i forbindelse med transport af inficerede animalske biprodukter eller andet inficeret materiale, der kan betragtes som farligt gods, overholde reglerne i nævnte direktiv.

(10)

Der bør anvendes en fælles tilgang med hensyn til de foranstaltninger, der skal anvendes i tilfælde af en kategori A-sygdom. Imidlertid bør der tages hensyn til sygdommenes epidemiologi med henblik på fastlæggelse af, hvornår den kompetente myndighed skal anvende bekæmpelsesforanstaltninger og gennemføre undersøgelser i tilfælde af mistanke om eller bekræftelse af de pågældende sygdomme. Der bør derfor fastsættes »monitoreringsperioder« som referencetidsrammer for de enkelte kategori A-sygdomme, der angriber landdyr, baseret på inkubationstid og andre relevante elementer, der kan indvirke på sygdommens spredning.

(11)

I henhold til artikel 54 i forordning (EU) 2016/429 skal den kompetente myndighed gennemføre undersøgelser af forekomst af en kategori A-sygdom på forskellige stadier: i) når der opstår mistanke om sygdommen, ii) når sygdommen er bekræftet, og iii) når det er nødvendigt at udelukke, at sygdommen er blevet spredt til epidemiologisk forbundne virksomheder og steder eller nabovirksomheder og tilgrænsende zoner. Disse undersøgelser omfatter klinisk undersøgelse og udtagning af prøver til laboratorietest. Der bør fastsættes almindelige regler om prøveudtagning for at sikre gyldigheden af prøveudtagningsprocedurer, diagnosticeringsmetoder og biosikringsforanstaltninger.

(12)

Det følger af artikel 43 i forordning (EU) 2016/429, at den kompetente myndighed skal udarbejde og ajourføre beredskabsplaner og om nødvendigt udarbejde detaljerede vejledninger i gennemførelse af de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en kategori A-sygdom, jf. nævnte forordnings del III. De foranstaltninger, der fastsættes ved nærværende forordning, supplerer foranstaltningerne i del III i forordning (EU) 2016/429, og det er derfor nødvendigt, at de gennemføres i overensstemmelse med de i forordning (EU) 2016/429 omhandlede beredskabsplaner.

(13)

Artikel 53 og 55 i forordning (EU) 2016/429 indeholder bestemmelser om, hvad operatører og kompetente myndigheders skal foretage sig i tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom. Formålet er at forhindre, at den pågældende sygdom spredes fra angrebne dyr og virksomheder, som de er ansvarlige for, til ikke-angrebne dyr eller til mennesker, endnu inden sygdommen er blevet bekræftet. De sygdomsbekæmpelses- og biosikringsforanstaltninger, der er fastsat ved forordning (EU) 2016/429, bør anvendes på dette tidlige tidspunkt på en angrebet virksomhed med hensyn til flytning af dyr og produkter fra og til den pågældende virksomhed og dens omgivelser. Det er desuden nødvendigt at fastsætte nærmere bestemmelser om, hvad foranstaltningerne skal bestå i, med henblik på at sikre deres effektivitet og forholdsmæssighed.

(14)

Det følger af artikel 54 i forordning (EU) 2016/429, at den kompetente myndighed i tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom skal gennemføre en officiel undersøgelse med henblik på at bekræfte eller udelukke forekomst af den pågældende sygdom. Med det formål at få fastlagt en standardprocedure for sådanne officielle undersøgelser i alle medlemsstaterne er det nødvendigt at specificere, under hvilke omstændigheder der skal gennemføres en undersøgelse, samt hvilke undersøgelsesopgaver embedsdyrlægerne som minimum skal varetage, og hvordan disse opgaver skal udføres.

(15)

Forordning (EU) 2016/429 foreskriver, at sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, i tilfælde af mistanke om eller bekræftelse af en kategori A-sygdom, skal anvendes ikke blot på virksomheder, der holder dyr, men også på fødevare- og foderstofvirksomheder, virksomheder, der beskæftiger sig med animalske biprodukter, eller andre steder, som kan udgøre en risiko for spredning af sygdomme. Det er nødvendigt at præcisere, hvilke bekæmpelsesforanstaltninger der skal anvendes i disse tilfælde, navnlig når der er tale om grænsekontrolsteder og transportmidler.

(16)

I henhold til forordning (EU) 2016/429 skal bekræftelse af en kategori A-sygdom være startskuddet for, at den kompetente myndighed gennemfører strengere sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger end dem, der anvendes, så længe der kun er mistanke om sygdommen, og gennemfører yderligere undersøgelser. Det er derfor nødvendigt at præcisere, hvornår en kategori A-sygdom betragtes som værende bekræftet. Forekomsten bør bekræftes i overensstemmelse med EU-retsakter vedtaget i henhold til forordning (EU) 2016/429 vedrørende overvågning af sygdomme, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri.

(17)

Der er ved forordning (EU) 2016/429 fastsat grundlæggende regler om de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der skal anvendes på de angrebne virksomheder i tilfælde af et udbrud af en kategori A-sygdom. Forordningen sikrer samtidig de kompetente myndigheder en vis fleksibilitet, når de skal beslutte, hvilke af disse foranstaltninger der skal anvendes. For at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at træffe så forholdsmæssigt afpassede og effektive bekæmpelsesforanstaltninger som muligt og for at sikre en harmoniseret gennemførelse af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne, bør der fastsættes detaljerede beslutningstagningskriterier baseret på de epidemiologiske omstændigheder, virksomhedens type og beliggenhed, dyrearter og -kategorier samt økonomiske eller sociale forhold i det sygdomsangrebne område.

(18)

Den kompetente myndighed bør, i begrundede tilfælde og om nødvendigt med forbehold af supplerende garantier, have mulighed for at indrømme undtagelser fra visse sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, navnlig fra kravet om aflivning af dyrene på den angrebne virksomhed, under hensyntagen til epidemiologiske faktorer og efter at have foretaget en nøjagtig risikovurdering. Sådanne undtagelser kunne indrømmes for afgrænsede virksomheder, for dyr, der holdes til videnskabelige formål eller med henblik på bevarelse af beskyttede eller udryddelsestruede arter, og for officielt registrerede sjældne racer eller for dyr med en berettiget høj genetisk, kulturel eller uddannelsesmæssig værdi. I sådanne tilfælde kunne anvendelsen af generelle foranstaltninger have uønskede og uforholdsmæssige konsekvenser.

(19)

Med henblik på at tilpasse sygdomsbekæmpelsesforanstaltningerne til den enkelte specifikke situation bør den kompetente myndighed have mulighed for at anvende sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der ikke specifikt er fastsat i forordning (EU) 2016/429 eller i nærværende forordning, under hensyntagen til epidemiologiske faktorer og efter at have foretaget en risikovurdering.

(20)

Rengøring og desinfektion på den angrebne virksomhed er en af de grundlæggende sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger fastsat ved forordning (EU) 2016/429 til minimering af risikoen for spredning af en bekræftet kategori A-sygdom. Foreløbig rengøring og desinfektion er de mest effektive foranstaltninger til reduktion af forekomsten af den sygdomsfremkaldende agens på den angrebne virksomhed, når de angrebne dyr er taget ud. Den kompetente myndighed bør derfor være forpligtet til at kontrollere effektiviteten af den øjeblikkelige foreløbige rengøring og desinfektion og, hvor det er nødvendigt, bekæmpelse af insekter og gnavere. Rengørings- og desinfektionsproceduren bør beskrives nærmere, idet det bør præciseres, hvornår proceduren skal indledes, og hvilke kriterier der skal lægges til grund for valget af de biocidholdige produkter, der skal anvendes.

(21)

I henhold til artikel 62 i forordning (EU) 2016/429 skal den kompetente myndighed udvide de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der anvendes på de angrebne virksomheder, til andre virksomheder, epidemiologiske enheder deri, fødevare- og foderstofvirksomheder eller virksomheder, der beskæftiger sig med animalske biprodukter, eller andre relevante steder, herunder transportmidler, hvis epidemiologisk evidens giver anledning til mistanke om, at den pågældende kategori A-sygdom er blevet spredt til, fra eller via dem. Det er nødvendigt at præcisere, hvilken sporbarhedsundersøgelse den kompetente myndighed skal gennemføre som led i den i forordning (EU) 2016/429 omhandlede epidemiologiske undersøgelse med henblik på behørig identifikation af de pågældende epidemiologiske forbindelser.

(22)

Det bør også detaljeret beskrives, hvilke bekæmpelsesforanstaltninger der skal anvendes på identificerede forbundne virksomheder og steder. For at være effektive bør de pågældende foranstaltninger være fleksible og forholdsmæssigt afpassede, uden at operatører eller kompetente myndigheder pålægges unødvendige byrder. De kompetente myndigheder bør følgelig have mulighed for under ekstraordinære omstændigheder at indrømme undtagelser fra almindelige bestemmelser efter at have foretaget en risikovurdering.

(23)

I henhold til artikel 64 i forordning (EU) 2016/429 skal kompetente myndigheder ved bekræftelse af et udbrud af en kategori A-sygdom oprette en restriktionszone rundt om den angrebne virksomhed for at forhindre yderligere spredning af sygdommen. Restriktionszonen kan omfatte en beskyttelseszone og en overvågningszone. Der bør fastsættes supplerende regler for, hvordan restriktionszonen oprettes og om nødvendigt ændres, med nærmere angivelse af beskyttelseszonen, overvågningszonen og muligheden for at oprette supplerende restriktionszoner afhængigt af sygdommens epidemiologi. Der bør også fastsættes særlige undtagelsesbestemmelser for tilfælde, hvor oprettelse af restriktionszoner ikke ville bidrage til at holde sygdommens spredning under kontrol eller ville indebære en urimelig byrde for operatører og kompetente myndigheder.

(24)

Artikel 65 i forordning (EU) 2016/429 indeholder en liste over de foranstaltninger, som den kompetente myndighed kan træffe i restriktionszonen for at forhindre spredning af sygdommen. For at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at træffe så forholdsmæssigt afpassede og effektive bekæmpelsesforanstaltninger som muligt og for at sikre en harmoniseret gennemførelse af foranstaltningerne i alle medlemsstaterne bør der fastsættes detaljerede beslutningstagningskriterier baseret på de epidemiologiske omstændigheder, produktionsvirksomhedens type og beliggenhed, dyrearter og -kategorier samt økonomiske eller sociale forhold i det sygdomsangrebne område.

(25)

Det er nødvendigt at præcisere forbuddene mod flytning af dyr og produkter inden for, fra eller gennem beskyttelses- og overvågningszonen og mod andre aktiviteter, der kan udgøre en risiko for spredning af en kategori A-sygdom. Disse forbud bør stå i rimeligt forhold til den risiko for spredning af sygdommen, der knytter sig til hver enkelt aktivitet og vare. De må derfor nødvendigvis fastlægges under hensyntagen til den epidemiologiske sygdomsprofil. Dette er især vigtigt for så vidt angår forbud vedrørende produkter, idet visse produkter bør fritages, navnlig dem, der betragtes som sikre varer for så vidt angår risikoen for spredning af visse sygdomme.

(26)

Forbud mod aktiviteter i restriktionszonen bør begrænses så vidt muligt. Af samme grund bør den kompetente myndighed have mulighed for at indrømme undtagelser fra forbuddene, såfremt der træffes visse risikobegrænsende foranstaltninger og visse proceduremæssige betingelser er opfyldt. Sådanne undtagelser kan især indrømmes, når det er muligt for den kompetente myndighed at kontrollere, at biosikringsforanstaltninger er blevet skærpet, og når almindelige og særlige betingelser vedrørende de pågældende dyr, produkter hidrørende fra de pågældende dyr eller andre stoffer og materialer, der kan være kontamineret, er opfyldt.

(27)

Flytning af hovdyr bør begrænses til transport til et slagteri. Flytning af fjerkræ bør begrænses til transport til slagterier og til yngre dyr såsom daggamle kyllinger og hønniker. Flytning af animalske produkter bør være tilladt, hvis produkterne er fremstillet inden den højrisikoperiode, der er fastsat for den pågældende sygdom. Flytning af animalske produkter og biprodukter, der er produceret i eller efter højrisikoperioden, bør være tilladt, hvis produkterne er blevet underkastet særlige behandlinger, som inaktiverer den sygdomsfremkaldende agens. Disse behandlinger bør være i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning, internationale standarder og ny videnskabelig evidens.

(28)

Den kompetente myndighed bør kunne besøge virksomheder og undersøge dyr. For at forhindre yderligere spredning af en sygdom bør der fastsættes krav, som skal være opfyldt, før de foranstaltninger, der gælder for beskyttelseszonen, kan ophæves. Når de pågældende foranstaltninger er ophævet, bør de foranstaltninger, der gælder for overvågningszonen, gennemføres i yderligere en periode i det område, der før var omfattet af beskyttelseszonen, for at sikre, at sygdommen holdes under kontrol.

(29)

De bestemmelser om bekæmpelsesforanstaltninger, der gælder i overvågningszonen, bør omfatte almindelige og særlige regler for dyr, produkter hidrørende fra de pågældende dyr eller andre stoffer og materialer, der kan være kontamineret. De bør tillige omfatte undtagelsesbestemmelser med henblik på at muliggøre en forholdsmæssigt afpasset anvendelse af bekæmpelsesforanstaltningerne. Bekæmpelsesforanstaltningernes intensitet og undtagelserne for deres forholdsmæssigt afpassede anvendelse bør afspejle, at overvågningszonen udgør en lavere risiko for spredning af sygdommen, men bør sikre, at bekæmpelsesforanstaltningerne er tilstrækkelige til at undgå enhver risiko for yderligere spredning af sygdommen.

(30)

Den kompetente myndighed bør: i) tillade genindsættelse af dyr på angrebne virksomheder, ii) sikre, at der foretages endelig rengøring og desinfektion af virksomheden, samt, hvis det er relevant, iii) foretage kontrol for vektorer med henblik på at sikre, at den pågældende sygdom ikke rammer virksomheden igen. Den kompetente myndighed bør have den fornødne fleksibilitet til at træffe beslutning om, hvilke genindsættelsesforanstaltninger der er mest hensigtsmæssige, under hensyntagen til de epidemiologiske omstændigheder og specifikke risikobegrænsende betingelser.

(31)

Vildtlevende dyr af listeopførte arter kan også angribes af kategori A-sygdomme. Bekæmpelsesforanstaltninger for de pågældende vildtlevende dyr er af afgørende betydning for at forhindre spredning af sygdommene og for at sikre, at de udryddes. For så vidt angår sygdomme, der opstår hos opdrættede dyr, bør den kompetente myndighed overveje at gennemføre bekæmpelsesforanstaltninger for sygdomme hos vildtlevende dyr som led i de i forordning (EU) 2016/429 omhandlede beredskabsplaner. Bekæmpelsesforanstaltningerne bør finde anvendelse i forbindelse med mistanke om og bekræftede tilfælde af en sygdom, der angriber vildtlevende dyr i en inficeret zone. Foranstaltninger til begrænsning af flytning af opdrættede dyr af listeopførte arter fra den inficerede zone bør anvendes med fleksibilitet for øje og på grundlag af den epidemiologiske situation. Formålet er at sikre solide bekæmpelsesforanstaltninger og samtidig undgå unødvendige byrder for operatører og kompetente myndigheder.

(32)

Indsamling og sikker bortskaffelse af døde kroppe af vildtlevende dyr bidrager til at forhindre spredning af kategori A-sygdomme. Forordning (EU) 2016/429 bør suppleres med regler, der sikrer sikker indsamling og bortskaffelse af animalske biprodukter fra vildtlevende landdyr og akvatiske dyr, der er angrebet af kategori A-sygdomme, eller som er omfattet af restriktioner pålagt som reaktion på de pågældende sygdomme i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

(33)

I henhold til artikel 43 i forordning (EU) 2016/429 skal den kompetente myndighed som led i beredskabsplanerne oprette en operationel ekspertgruppe. Disse planer har til formål at sikre et højt sygdomsberedskab og en hurtig indsats i tilfælde af udbrud af en kategori A-sygdom. Den operationelle ekspertgruppes vigtigste opgave i tilfælde af udbrud af sygdomme hos landdyr er at bistå den kompetente myndighed med at vurdere de relevante foranstaltninger til bekæmpelse eller udryddelse af sygdommen. Den operationelle ekspertgruppe for sygdomme hos vildtlevende landdyr bør være tværfaglig og have repræsentanter for de relevante ministerier, såsom miljø- og skovmyndigheder, samt de relevante interessenter, lokale myndigheder, politiet eller andre organisationer, som kan rådgive den kompetente myndighed om mulige foranstaltninger og gennemførelse heraf med henblik på bekæmpelse eller udryddelse af den pågældende kategori A-sygdom.

(34)

Ved Rådets direktiv 2006/88/EF (6) er der fastsat dyresundhedsbestemmelser om akvakulturdyr og -produkter og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos akvatiske dyr. Bestemmelserne i denne forordning bør baseres på bestemmelserne i tidligere EU-lovgivning, som har fungeret godt og, i den udstrækning det har været muligt, er blevet revideret og tilpasset til den viden og de erfaringer, der er opnået hidtil, og ajourført i overensstemmelse med ny evidens og internationale standarder.

(35)

I henhold til artikel 61 i forordning (EU) 2016/429 skal der anvendes sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger på virksomheder og andre steder, når en kategori A-sygdom er bekræftet. En af disse foranstaltninger består i aflivning af dyr, der kan være kontamineret eller vil kunne medvirke til at sprede sygdommen. Muligheden for at anvende sådan forebyggende aflivning bør præciseres i denne forordning som en sygdomsbekæmpelsesforanstaltning, der har til formål at reducere infektionspresset i tilknytning til en kategori A-sygdom og gøre det lettere at holde denne under kontrol.

(36)

Artikel 62 i forordning (EU) 2016/429 omfatter kriterier for udvidelse af de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der anvendes på en angrebet virksomhed, til epidemiologisk forbundne virksomheder og steder. Analyse af de hydrodynamiske og topografiske forhold, herunder data fra afvandingsområder, barrierer i vandløb eller vandgennemstrømningsforhold, gør det muligt at forudsige mulig passiv spredning af en kategori A-sygdom til andre virksomheder eller steder, og sådanne prognoser kan bidrage til at minimere virkningen af en kategori A-sygdom. Resultatet af sådanne analyser gør det muligt at gennemføre sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger på et mere velinformeret grundlag, hvilket burde forhindre eller minimere spredning af en kategori A-sygdom fra et højrisikoområde til et sygdomsfrit område.

(37)

Den kompetente myndighed bør kunne indrømme undtagelser fra restriktioner, der finder anvendelse efter bekræftelse af en kategori A-sygdom, med henblik på at tillade anvendelse af akvakulturdyr til konsum, forudsat at de ikke udviser kliniske tegn på sygdommen og forarbejdes på en måde, der begrænser risikoen for spredning af sygdommen via infektiøst materiale. Sådanne undtagelser bør have til formål at mindske de økonomiske tab og samtidig minimere risikoen for, at sygdommen spredes.

(38)

Artikel 37 i forordning (EU) 2016/429 indeholder bestemmelser om anerkendelse af status som sygdomsfri for kompartmenter med hensyn til listeopførte sygdomme. Kompartmenter omfatter forskellige virksomheder med fælles og effektive biosikringssystemer, der gør det muligt for de pågældende virksomheder at have en særlig dyresundhedsstatus. Hvis der opstår mistanke om eller bekræftes en kategori A-sygdom på en akvakulturvirksomhed i et kompartment, bør sygdomsbekæmpelsesforanstaltningerne derfor udvides til andre virksomheder inden for det pågældende segment, således at man sikrer en mere effektiv bekæmpelse af sygdommen.

(39)

Braklægning for akvatiske dyr er en sygdomsbekæmpelsesforanstaltning, der allerede indgår i tidligere vedtaget EU-lovgivning om forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme hos akvakulturdyr, og bør fortsat finde anvendelse. Hovedformålet med braklægning er at forhindre eller minimere risikoen for reinfektion af virksomheder med kategori A-sygdommen efter fuldført rengøring og desinfektion, og før der indsættes en ny bestand af akvatiske dyr. Synkron braklægning i områder med flere inficerede virksomheder styrker sygdomsbekæmpelsesforanstaltningerne og bidrager til en højere succesrate. Der bør fastsættes forskellige braklægningsperioder for de forskellige kategori A-sygdomme for at begrænse braklægningens varighed til et minimum, samtidig med at det sikres, at denne sygdomsbekæmpelsesforanstaltning har den ønskede effekt.

(40)

Hvis en akvakulturvirksomhed er blevet angrebet af en kategori A-sygdom, der ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed, bør det være tilladt at markedsføre produkter fra den pågældende virksomhed, når der er truffet risikobegrænsende foranstaltninger. For fisk bør disse foranstaltninger omfatte slagtning og rensning. Krebsdyr bør forarbejdes til ikke-levedygtige produkter, før de afsendes. Produkterne bør anvendes til direkte konsum eller underkastes videre forarbejdning på en virksomhed, der er godkendt i henhold til artikel 179 i forordning (EU) 2016/429. Disse foranstaltninger er effektive med hensyn til at bekæmpe og undgå yderligere spredning af sygdommen, samtidig med at de pågældende produkter kan anvendes til konsum i stedet for at gå til spilde uden grund.

(41)

I henhold til artikel 64 i forordning (EU) 2016/429 skal der, ved udbrud af en kategori A-sygdom hos akvatiske dyr, oprettes restriktionszoner som en effektiv foranstaltning til bekæmpelse af sygdommen. Restriktionszoner kan omfatte en beskyttelseszone rundt om virksomheder, der har øget risiko for at blive angrebet af en kategori A-sygdom. Med henblik på at sikre en effektiv sygdomsbekæmpelse og for at forhindre yderligere spredning af den pågældende sygdom bør det være forbudt at indsætte akvakulturdyr til opdræt på virksomheder i beskyttelseszonen. For at undgå reinfektion bør beskyttelseszonen opretholdes, indtil de inficerede akvakulturvirksomheder er blevet tømt for dyr, rengjort og desinficeret og braklægningsperioden er afsluttet.

(42)

Bekæmpelsesforanstaltninger i en beskyttelseszone oprettet på grund af sygdom hos akvatiske dyr bør kun ophæves, hvis en række betingelser er opfyldt. Disse betingelser bør inkludere sanering, rengøring, desinfektion og braklægning af de angrebne virksomheder. Endvidere skal resultaterne af regelmæssige besøg på alle virksomheder i beskyttelseszonen være tilfredsstillende. Når alle disse betingelser er opfyldt, bør beskyttelseszonen blive til en overvågningszone. Denne overvågningszone bør opretholdes, indtil overvågningsperioden for den pågældende kategori A-sygdom er udløbet og der ikke er noget, der giver anledning til mistanke om forekomst af sygdommen.

(43)

I henhold til artikel 43 i forordning (EU) 2016/429 skal den kompetente myndighed oprette en operationel ekspertgruppe som led i beredskabsplanerne, der skal sikre en høj grad af sygdomsberedskab og en hurtig indsats i tilfælde af udbrud af en kategori A-sygdom. Den operationelle ekspertgruppes vigtigste opgave i tilfælde af udbrud af sygdomme hos akvatiske dyr er at bistå den kompetente myndighed med at vurdere de relevante foranstaltninger til bekæmpelse eller udryddelse af sygdommen. Den operationelle ekspertgruppe for sygdomme hos vildtlevende akvatiske dyr bør være tværfaglig og have repræsentanter for de offentlige myndigheder, såsom miljø- og fiskerimyndigheder, samt de relevante interessenter, lokale myndigheder, politiet eller andre organisationer, der kan rådgive den kompetente myndighed om mulige foranstaltninger til bekæmpelse eller udryddelse af den pågældende kategori A-sygdom.

(44)

Det følger af artikel 6 i forordning (EF) nr. 1069/2009, at der skal gennemføres generelle sundhedsrestriktioner i tilfælde af en alvorlig overførbar sygdom. Ved forekomst af en kategori A-sygdom hos akvakulturdyr kan den kompetente myndighed pålægge strengere regler for animalske biprodukter fra bestemte virksomheder. Formålet med disse regler er at håndtere situationer, hvor de folkesundhedsmæssige restriktioner ikke nødvendigvis adresserer den dyresundhedsmæssige risiko. Det er især nødvendigt, at animalske biprodukter fra sådanne virksomheder forarbejdes eller bortskaffes som kategori 2-materiale i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009.

(45)

Ved artikel 270 i forordning (EU) 2016/429 ophævedes Rådets direktiv 92/66/EØF (7), 2001/89/EF (8), 2002/60/EF (9), 2003/85/EF (10) og 2005/94/EF (11), som indeholdt regler om bekæmpelse af dyresygdomme. I henhold til artikel 272 i forordning (EU) 2016/429 finder de ophævede direktiver fortsat anvendelse i tre år efter den dato, hvorfra nævnte forordning finder anvendelse, eller en tidligere dato, som Kommissionen fastsætter i en delegeret retsakt. For at sikre en harmoniseret og forenklet tilgang på tværs af arter og sygdomme bør nærværende forordning anvendes fra den dato, hvorfra forordning (EU) 2016/429 finder anvendelse, og de ophævede direktiver bør ophøre med at gælde fra samme dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

DEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne forordning supplerer reglerne om sygdomsberedskab og -bekæmpelse, som skal anvendes for de i artikel 9, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2016/429 omhandlede listeopførte sygdomme.

Reglerne omfatter følgende:

a)

Del II omfatter opdrættede og vildtlevende landdyr, jf. nedenstående:

i)

Kapitel I indeholder supplerende regler om sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af mistanke om og officiel bekræftelse af en kategori A-sygdom hos opdrættede dyr, jf. artikel 53, 54, 55, 58 og 63 i forordning (EU) 2016/429.

ii)

Kapitel II indeholder supplerende regler vedrørende oprettelse af restriktionszoner i tilfælde af officiel bekræftelse af en kategori A-sygdom hos opdrættede dyr, jf. artikel 64 og 67 i forordning (EU) 2016/429.

iii)

Kapitel III indeholder supplerende regler vedrørende genindsættelse af opdrættede dyr i restriktionszonen i tilfælde af officiel bekræftelse af en kategori A-sygdom, jf. artikel 63 og 68 i forordning (EU) 2016/429.

iv)

Kapitel IV indeholder supplerende regler vedrørende sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af mistanke om og officiel bekræftelse af en kategori A-sygdom hos vildtlevende dyr, jf. artikel 70 i forordning (EU) 2016/429.

v)

Kapitel V indeholder supplerende regler om sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af mistanke om og officiel bekræftelse af kategori B- og C-sygdomme hos landdyr, jf. artikel 74 og 77 i forordning (EU) 2016/429.

b)

Del III omfatter opdrættede og vildtlevende akvatiske dyr, jf. nedenstående:

i)

Kapitel I indeholder supplerende regler om sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af mistanke om og officiel bekræftelse af en kategori A-sygdom hos akvatiske dyr, jf. artikel 53, 54, 55, 58 og 63 i forordning (EU) 2016/429.

ii)

Kapitel II indeholder supplerende regler vedrørende oprettelse af restriktionszoner i tilfælde af officiel bekræftelse af en kategori A-sygdom hos akvakulturdyr, jf. artikel 64 og 67 i forordning (EU) 2016/429.

iii)

Kapitel III indeholder supplerende regler vedrørende sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af mistanke om og officiel bekræftelse af en kategori A-sygdom hos vildtlevende akvatiske dyr, jf. artikel 70 i forordning (EU) 2016/429.

iv)

Kapitel IV indeholder supplerende regler om sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af mistanke om og officiel bekræftelse af kategori B- og C-sygdomme hos akvatiske dyr, jf. artikel 74 og 77 i forordning (EU) 2016/429.

c)

Del IV indeholder afsluttende bestemmelser.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning gælder definitionerne i forordning (EU) 2018/1882 og i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (12), undtagen i tilfælde, hvor de pågældende definitioner dækker begreber, der er defineret i nærværende artikels stk. 2.

Desuden forstås ved:

1)

»transportmiddel«: vej- eller jernbanekøretøj, skib eller fly

2)

»daggamle kyllinger«: fjerkræ på under 72 timer

3)

»sæd«: ejakulat fra et eller flere dyr, enten i uforandret form eller tilberedt eller fortyndet

4)

»oocytter«: de haploide stadier af ootidogenesen, herunder sekundære oocytter og æg

5)

»embryon«: et dyrs første udviklingsstadie, mens det er egnet til overførsel til et recipientdyr

6)

»fersk kød«: kød, hakket kød og tilberedt kød, også vakuumpakket eller pakket i kontrolleret atmosfære, som med undtagelse af køling, frysning eller dybfrysning ikke har undergået nogen behandling

7)

»slagtekrop af et hovdyr«: hele kroppen af et slagtet eller aflivet hovdyr efter:

afblødning, hvis der er tale om slagtede dyr

udtagning af organer

fjernelse af lemmerne i forknæled og haseled

fjernelse af hale, yver, hoved og hud, undtagen hos svin

8)

»spiselige slagtebiprodukter«: fersk kød, for så vidt det ikke hører til slagtekroppen som defineret i nr. 7), også selv om det stadig er i naturlig forbindelse med slagtekroppen

9)

»kødprodukter«: forarbejdede produkter, herunder behandlede maver, blærer, tarme, afsmeltet fedt, kødekstrakter og blodprodukter, der fremkommer ved forarbejdning af kød eller ved videre forarbejdning af sådanne forarbejdede produkter, således at snitfladen viser, at produktet ikke længere har fersk køds egenskaber

10)

»naturtarme«: blærer og tarme, som efter rensning er blevet forarbejdet ved afskrabning af væv, affedtning og vaskning, og som er blevet tørret efter saltning

11)

»colostrum«: væske, der udskilles fra opdrættede dyrs mælkekirtler i op til fem dage efter fødsel, og som har et stort indhold af antistoffer og mineraler; colostrumproduktionen går forud for produktionen af rå mælk

12)

»colostrumbaserede produkter«: forarbejdede produkter, der fremkommer ved forarbejdning af colostrum eller ved videre forarbejdning af sådanne forarbejdede produkter

13)

»sikker vare«: en vare, som kan flyttes uden behov for risikobegrænsende foranstaltninger, der specifikt vedrører en bestemt listeopført sygdom, uanset oprindelsesmedlemsstatens eller -zonens status med hensyn til den pågældende sygdom

14)

»forsyningskæde«: en integreret produktionskæde med en fælles sundhedsstatus for så vidt angår listeopførte sygdomme i form af et samarbejdsnetværk af specialiserede virksomheder godkendt af den kompetente myndighed med henblik på artikel 45, mellem hvilke der flyttes dyr med henblik på at fuldføre produktionscyklussen

15)

»inficeret zone«: en zone, hvori der kan anvendes restriktioner for flytning af opdrættede og vildtlevende dyr eller produkter og andre sygdomsbekæmpelses- og biosikringsforanstaltninger med henblik på at forhindre spredning af en kategori A-sygdom i tilfælde af officiel bekræftelse af sygdommen hos vildtlevende dyr.

Artikel 3

Kliniske undersøgelser, prøveudtagningsprocedurer og diagnosticeringsmetoder

1.   Hvis kliniske undersøgelser af dyr er påkrævet i henhold til denne forordning til bekræftelse eller udelukkelse af forekomst af en kategori A-sygdom, sikrer den kompetente myndighed, at:

a)

udtagningen af prøver af dyr til klinisk undersøgelse foretages i overensstemmelse med:

i)

bilag I, punkt A.1, for landdyr og

ii)

bilag XII, punkt 1, for akvatiske dyr

b)

den kliniske undersøgelse omfatter:

i)

en første, overordnet vurdering af virksomhedens dyresundhedsstatus, som omfatter alle de dyr af listeopførte arter, der holdes på virksomheden og

ii)

en individuel undersøgelse af de dyr, der indgår i prøven, jf. litra a).

2.   Hvis laboratorieundersøgelser er påkrævet i henhold til denne forordning til bekræftelse eller udelukkelse af forekomst af en kategori A-sygdom, sikrer den kompetente myndighed, at:

a)

udtagningen af prøver af dyr til laboratorieundersøgelse foretages i overensstemmelse med:

i)

bilag I, punkt A.2, for landdyr og

ii)

bilag XII, punkt 1, litra b), c), d) og e), for akvatiske dyr

b)

diagnosticeringsmetoderne til laboratorieundersøgelser opfylder kravene i:

i)

bilag I, punkt B, for landdyr og

ii)

bilag XII, punkt 2, for akvatiske dyr

c)

prøverne sendes:

i)

til et officielt laboratorium udpeget i overensstemmelse med artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (13) uden ophold

ii)

i overensstemmelse med bilag I, punkt C, for landdyr og bilag XII, punkt 1, litra f), for akvatiske dyr og

iii)

i overensstemmelse med enhver anden instruks fra den kompetente myndighed og fra laboratoriet vedrørende biosikrings- og biosikkerhedsbetingelser med henblik på at forhindre spredning af kategori A-sygdomsfremkaldende agenser

d)

hvis der er tale om opdrættede dyr:

i)

der udarbejdes en samlet liste over alle opdrættede dyr på virksomheden, med angivelse af art og kategori (for fjerkræ og akvakulturdyr kan antallet af dyr anslås), og

ii)

et identifikationsmærke for hvert enkelt dyr af listeopførte arter, der er omfattet af prøveudtagningen, eller, hvis der er tale om fjerkræ og akvakulturdyr, batchnummeret registreres.

Artikel 4

Beredskabsplaner

Den kompetente myndighed gennemfører de foranstaltninger, der fastsættes ved nærværende forordning. i overensstemmelse med den i artikel 43 i forordning (EU) 2016/429 omhandlede beredskabsplan.

DEL II

LANDDYR

KAPITEL I

Sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger for kategori A-sygdomme hos opdrættede landdyr

Afdeling 1

Foreløbige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom hos opdrættede dyr

Artikel 5

Operatørers forpligtelser i tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom hos opdrættede dyr på en virksomhed

I tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom hos opdrættede dyr skal operatører træffe følgende sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger for at forhindre, at den pågældende kategori A-sygdom spredes fra de angrebne dyr og virksomheder, som de er ansvarlige for, til andre, ikke-angrebne dyr eller til mennesker, indtil den kompetente myndighed har udelukket forekomst af kategori A-sygdommen:

a)

isolere alle dyr, der mistænkes for at være inficeret med kategori A-sygdommen

b)

holde husdyrgødning, herunder brugt strøelse, og ethvert produkt, materiale eller stof, der kan formodes at være kontamineret med og at ville overføre kategori A-sygdomme, isoleret og beskyttet mod insekter og gnavere, opdrættede dyr af ikke-listeopførte arter og vildtlevende dyr, i det omfang det er teknisk og praktisk muligt

c)

gennemføre de relevante supplerende biosikringsforanstaltninger for at undgå enhver risiko for spredning af kategori A-sygdommen

d)

indstille alle flytninger af opdrættede dyr af listeopførte arter fra eller til virksomheden

e)

forhindre ikke strengt nødvendige flytninger af dyr af ikke-listeopførte arter, produkter, materialer, stoffer, personer og transportmidler fra eller til virksomheden

f)

sørge for, at virksomhedens produktions-, sundheds- og sporbarhedsfortegnelser ajourføres

g)

efter anmodning fra den kompetente myndighed give denne alle relevante oplysninger om kategori A-sygdommen og

h)

følge eventuelle instrukser fra den kompetente myndighed vedrørende bekæmpelse af kategori A-sygdommen, jf. forordning (EU) 2016/429 og nærværende forordning.

Artikel 6

Den kompetente myndigheds undersøgelse i tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom hos opdrættede dyr på en virksomhed

1.   I tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom hos opdrættede dyr på en virksomhed, jf. artikel 9, stk. 1, 3 og 4, i delegeret forordning (EU) 2020/689, gennemfører den kompetente myndighed straks en undersøgelse med henblik på at bekræfte eller udelukke forekomst af den listeopførte sygdom, der er mistanke om.

2.   I forbindelse med den i stk. 1 omhandlede undersøgelse sikrer den kompetente myndighed, at embedsdyrlægen som minimum foretager følgende:

a)

kliniske undersøgelser af opdrættede dyr af listeopførte arter på virksomheden og

b)

indsamling af prøver til laboratorieundersøgelser.

Artikel 7

Foreløbige restriktioner og biosikringsforanstaltninger i tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom hos opdrættede dyr på en virksomhed

1.   I tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom på en virksomhed sætter den kompetente myndighed virksomheden under officiel overvågning og indfører straks følgende foreløbige restriktioner og biosikringsforanstaltninger for at forhindre, at kategori A-sygdommen spredes fra de angrebne dyr og virksomheden til andre, ikke-angrebne dyr eller til mennesker:

a)

forbud mod flytning af opdrættede dyr af listeopførte arter ind på og fra virksomheden

b)

forbud mod flytning af opdrættede dyr af ikke-listeopførte arter ind på og fra virksomheden

c)

forbud mod flytning af ethvert produkt, materiale eller stof, der kan formodes at være kontamineret med eller at ville overføre kategori A-sygdomme, fra virksomheden

d)

isolation af opdrættede dyr af listeopførte arter og beskyttelse mod vildtlevende dyr, dyr af ikke-listeopførte arter og om nødvendigt mod insekter og gnavere

e)

forbud mod aflivning af dyr af listeopførte arter, medmindre den kompetente myndighed har givet tilladelse hertil, og

f)

forbud mod ikke strengt nødvendige flytninger af produkter, materialer, stoffer, personer og transportmidler ind på virksomhederne.

2.   Uanset stk. 1, litra a), b) og c), kan den kompetente myndighed tillade flytning af dyr og produkter fra den virksomhed, hvor der er mistanke om en kategori A-sygdom, efter at have foretaget en risikovurdering, og forudsat at:

a)

flytningerne af dyr og produkter overholder alle betingelser og biosikringsforanstaltninger, der er nødvendige for at undgå spredning af sygdommen

b)

der ikke holdes andre opdrættede dyr af listeopførte arter på bestemmelsesvirksomheden, og

c)

bestemmelsesvirksomheden ikke er et slagteri.

3.   Ved indrømmelse af undtagelser i henhold til stk. 2 kan den kompetente myndighed påbyde de i stk. 1 omhandlede sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger på bestemmelsesvirksomheden.

4.   Den kompetente myndighed kan påbyde forebyggende aflivning, jf. artikel 12, stk. 1 og 2, af dyr af listeopførte arter på den virksomhed, hvor der er mistanke om en kategori A-sygdom, hvis den epidemiologiske situation tilsiger det.

5.   Alle animalske biprodukter fra dyr, der er døde eller er blevet aflivet på den virksomhed, hvor der er mistanke om en kategori A-sygdom, skal forarbejdes eller bortskaffes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009 for at sikre, at den sygdomsfremkaldende agens, der er mistanke om, inaktiveres, og for at forhindre, at sygdommen spredes til ikke-angrebne dyr eller til mennesker.

Artikel 8

Analyse af lister og fortegnelser i tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom hos opdrættede dyr på en virksomhed

1.   I tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom påbyder den kompetente myndighed, idet den verificerer, at påbuddet efterkommes, operatørerne af de virksomheder, hvor der er mistanke om en kategori A-sygdom, uden ophold at udarbejde og ajourføre en samlet liste over følgende:

a)

arter, kategorier og antal af dyr, der holdes på virksomheden (for fjerkræ kan antallet af dyr anslås)

b)

det individuelle identifikationsnummer for alle dyr af arter, for hvilke individuel identifikation er obligatorisk i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 (14)

c)

arter, kategorier og antal af opdrættede dyr af listeopførte arter, som er født, er døde, har udvist kliniske tegn eller kan formodes at være inficeret eller kontamineret med kategori A-sygdommen på virksomheden,

d)

ethvert produkt, materiale eller stof, der kan formodes at være kontamineret med eller at ville overføre den pågældende kategori A-sygdom, på virksomheden, og

e)

hvor det er relevant, alle steder, der kan formodes at ville gøre det muligt for vektorer for den pågældende kategori A-sygdom at overleve på virksomheden.

2.   Hvis virksomheden består af flere epidemiologiske enheder, angives oplysningerne i stk. 1 for hver enkelt epidemiologisk enhed.

3.   Den kompetente myndighed analyserer inden for rammerne af den i artikel 57 i forordning (EU) 2016/429 omhandlede epidemiologiske undersøgelse som minimum følgende fortegnelser over virksomheden, hvor der er mistanke om en kategori A-sygdom:

a)

den i stk. 1 omhandlede liste

b)

fortegnelserne over oprindelse samt dato for ankomst til og afsendelse fra virksomheden for opdrættede dyr af listeopførte arter

c)

fortegnelserne over oprindelse samt dato for ankomst til og afsendelse fra virksomheden for andre relevante transportbevægelser

d)

produktionsfortegnelser og

e)

fortegnelserne over besøg på virksomheden, hvis de foreligger.

4.   Den i stk. 3 omhandlede analyse af fortegnelser skal som minimum omfatte den monitoreringsperiode, der er fastsat i bilag II for den pågældende sygdom, beregnet bagud fra den dato, hvor mistanken blev anmeldt.

Artikel 9

Midlertidige restriktionszoner i tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom hos opdrættede landdyr på en virksomhed

1.   I tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom hos opdrættede dyr på en virksomhed kan den kompetente myndighed oprette en midlertidig restriktionszone under hensyntagen til følgende omstændigheder:

a)

virksomhedens beliggenhed i et område med en høj koncentration af opdrættede dyr af listeopførte arter, for hvilke der er mistanke om en kategori A-sygdom

b)

flytning af dyr eller færdsel af personer, der er i kontakt med opdrættede dyr af listeopførte arter, for hvilke der er mistanke om en kategori A-sygdom

c)

forsinket bekræftelse af kategori A-sygdommen i henhold til artikel 11

d)

utilstrækkelige oplysninger om den mistænkte kategori A-sygdoms mulige oprindelse og de måder, hvorpå den kan være blevet indslæbt, og

e)

sygdomsprofilen, især sygdommens overførselsveje og -hastighed og sygdommens persistens i dyrebestanden.

2.   Den kompetente myndighed gennemfører på virksomhederne i den midlertidige restriktionszone som minimum de i artikel 7 omhandlede foranstaltninger.

3.   Den kompetente myndighed kan opretholde den midlertidige restriktionszone indtil det tidspunkt, hvor forekomst af kategori A-sygdommen er blevet udelukket på den virksomhed, hvor der var mistanke om den, eller forekomst af den pågældende sygdom er blevet bekræftet, og en restriktionszone er oprettet i henhold til artikel 21.

4.   Den kompetente myndighed kan påbyde forebyggende aflivning, jf. artikel 12, stk. 1 og 2, eller slagtning af dyr af listeopførte arter i den midlertidige restriktionszone, hvis den epidemiologiske situation tilsiger det.

Artikel 10

Foranstaltninger, der skal anvendes i tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom på fødevare- og foderstofvirksomheder, grænsekontrolsteder, virksomheder, der beskæftiger sig med animalske biprodukter, eller andre relevante steder, herunder transportmidler

1.   I tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom, jf. artikel 9, stk. 1, 3 og 4, i delegeret forordning (EU) 2020/689, på fødevare- og foderstofvirksomheder, grænsekontrolsteder, virksomheder, der beskæftiger sig med animalske biprodukter, eller andre relevante steder, herunder transportmidler, anvender den kompetente myndighed følgende:

a)

de relevante bestemmelser i artikel 5-9 og

b)

om nødvendigt supplerende foranstaltninger tilpasset til den specifikke situation med henblik på at forhindre spredning af kategori A-sygdommen til ikke-angrebne dyr eller til mennesker.

2.   Den kompetente myndighed anvender også bestemmelserne i artikel 5-9 på oprindelsesvirksomhederne for de dyr eller produkter, der befinder sig på virksomheder og steder nævnt i stk. 1, som mistænkes for at være inficeret.

Afdeling 2

Sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af officiel bekræftelse af en kategori A-sygdom hos opdrættede dyr

Artikel 11

Officiel bekræftelse af en kategori A-sygdom hos opdrættede landdyr

Den kompetente myndighed bekræfter officielt et udbrud af en kategori A-sygdom hos opdrættede landdyr, når et tilfælde er bekræftet i henhold til artikel 9, stk. 2, 3 og 4, i delegeret forordning (EU) 2020/689.

Artikel 12

Sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af officiel bekræftelse af udbrud af en kategori A-sygdom hos opdrættede dyr på en virksomhed

1.   Efter officiel bekræftelse af et udbrud af en kategori A-sygdom på en virksomhed, jf. artikel 11, påbyder den kompetente myndighed, ud over foranstaltninger som omhandlet i artikel 7, at følgende sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger straks anvendes under embedsdyrlægens tilsyn:

a)

Alle dyr af listeopførte arter, der holdes på den angrebne virksomhed, aflives hurtigst muligt på stedet, på virksomheden, på en sådan måde, at enhver risiko for spredning af den pågældende kategori A-sygdomsfremkaldende agens under og efter aflivningen undgås.

b)

Der træffes alle passende og nødvendige biosikringsforanstaltninger for at undgå eventuel spredning af kategori A-sygdommen til ikke-angrebne opdrættede eller vildtlevende dyr eller til mennesker.

c)

Kroppe eller dele af opdrættede dyr af listeopførte arter, der er døde eller er blevet aflivet i henhold til dette stykkes litra a), bortskaffes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

d)

Alle potentielt kontaminerede produkter, materialer eller stoffer på virksomheden holdes isoleret, indtil:

i)

de er bortskaffet eller forarbejdet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009, hvis der er tale om animalske biprodukter (herunder biprodukter, der er fremkommet ved aflivningen, og animalske produkter og avlsmateriale)

ii)

rengøring og desinfektion er fuldført i overensstemmelse med artikel 15, hvis der er tale om andre materialer og stoffer, der egner sig til rengøring og desinfektion

iii)

produkterne, materialerne eller stofferne er bortskaffet under embedsdyrlægens tilsyn, hvis der er tale om foderstoffer og andre materialer, der ikke egner sig til rengøring og desinfektion.

2.   Den kompetente myndighed påbyder og fører tilsyn med, at:

a)

transporten fra den angrebne virksomhed af animalske biprodukter som omhandlet i stk. 1, litra c), og stk. 1, litra d), nr. i), sker i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009

b)

transporten fra den angrebne virksomhed af materialer eller stoffer som omhandlet i stk. 1, litra d), nr. iii), sker i overensstemmelse med myndighedens instrukser vedrørende biosikrings- og biosikkerhedsmæssige betingelser med henblik på at forhindre spredning af den pågældende kategori A-sygdomsfremkaldende agens.

3.   Den kompetente myndighed indsamler prøver til laboratorieundersøgelse fra opdrættede dyr af listeopførte arter, før eller efter at de aflives/er døde, med henblik på den i artikel 57 i forordning (EU) 2016/429 omhandlede epidemiologiske undersøgelse.

4.   Uanset stk. 1, litra a), kan den kompetente myndighed, efter at have foretaget en risikovurdering og under hensyntagen til muligheden af at anvende andre risikobegrænsende foranstaltninger, beslutte at:

a)

påbyde aflivning af opdrættede dyr af listeopførte arter på det nærmeste egnede sted på en sådan måde, at enhver risiko for spredning af kategori A-sygdommen under aflivning eller transport undgås, eller

b)

udsætte aflivningen af opdrættede dyr af listeopførte arter, forudsat at de pågældende dyr er nødvaccineret i overensstemmelse med artikel 69 i forordning (EU) 2016/429.

Artikel 13

Undtagelser fra artikel 12, stk. 1, litra a)

1.   I tilfælde af udbrud af en kategori A-sygdom på virksomheder, der holder dyr af listeopførte arter i to eller flere epidemiologiske enheder, kan den kompetente myndighed, efter at have foretaget en risikovurdering og som fornødent efter opnåelse af tilfredsstillende resultater af laboratorieundersøgelser, indrømme undtagelser fra artikel 12, stk. 1, litra a), for epidemiologiske enheder, hvor sygdommen ikke er bekræftet, forudsat at:

a)

den i artikel 57 i forordning (EU) 2016/429 omhandlede epidemiologiske undersøgelse ikke har afdækket nogen epidemiologisk forbindelse mellem de epidemiologiske enheder, hvori kategori A-sygdommen er blevet bekræftet, og dem, hvori sygdommen ikke er blevet bekræftet, og dermed ikke giver mistanke om spredning af kategori A-sygdommen mellem dem, og

b)

den kompetente myndighed har bekræftet, at de epidemiologiske enheder, hvori sygdommen ikke er bekræftet, som minimum i den monitoreringsperiode, der er fastsat i bilag II for den pågældende kategori A-sygdom, inden sygdommen blev bekræftet, blev holdt fuldstændig adskilt og blev drevet af forskelligt personale.

2.   Den kompetente myndighed kan indrømme undtagelser fra artikel 12, stk. 1, litra a), for følgende kategorier af dyr, forudsat at betingelserne i stk. 3 er opfyldt:

a)

dyr, der holdes på en afgrænset virksomhed

b)

dyr, der holdes til videnskabelige formål eller med henblik på bevarelse af beskyttede eller udryddelsestruede arter

c)

dyr, der på forhånd er officielt registreret som sjældne racer, og

d)

dyr med en behørigt dokumenteret høj genetisk, kulturel eller uddannelsesmæssig værdi.

3.   Når den kompetente myndighed indrømmer undtagelser i henhold til stk. 2, sikrer den, at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Den kompetente myndighed har foretaget en vurdering af konsekvenserne af at indrømme en sådan undtagelse, navnlig indvirkningen på dyresundhedsstatussen i den pågældende medlemsstat og i nabolandene, og denne vurdering viser, at dyresundhedsstatussen ikke bringes i fare.

b)

Der er anvendt passende biosikringsforanstaltninger for at forhindre risiko for overførsel af kategori A-sygdommen til ikke-angrebne opdrættede dyr eller til vildtlevende dyr eller til mennesker, under hensyntagen til følgende:

i)

sygdomsprofilen og

ii)

de angrebne dyrearter.

c)

Dyrene er genstand for passende isolation og klinisk overvågning, herunder laboratorieundersøgelser, indtil den kompetente myndighed kan garantere, at dyrene ikke udgør en risiko for overførsel af kategori A-sygdommen.

4.   Den kompetente myndighed kan indrømme særlige undtagelser fra artikel 12, stk. 1, litra a), for dyr af hestefamilien, der holdes på virksomheder, hvor et udbrud af kategori A-sygdomme som omhandlet i bilag III er blevet bekræftet, på de i samme bilag fastsatte betingelser.

Artikel 14

Supplerende sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af udbrud af en kategori A-sygdom hos opdrættede landdyr på en virksomhed

1.   Ud over de i artikel 12 omhandlede foranstaltninger kan den kompetente myndighed fastlægge prøveudtagningsprocedurer for opdrættede dyr af ikke-listeopførte arter og vildtlevende dyr af listeopførte arter på grundlag af oplysninger fra den i artikel 57 i forordning (EU) 2016/429 omhandlede epidemiologiske undersøgelse.

2.   Den kompetente myndighed kan, efter at have foretaget en risikovurdering med hensyn til yderligere spredning af den pågældende kategori A-sygdom og under hensyntagen til muligheden af at anvende andre risikobegrænsende foranstaltninger, påbyde aflivning af opdrættede dyr af ikke-listeopførte arter og vildtlevende dyr på en sådan måde, at enhver risiko for spredning af kategori A-sygdommen under aflivning og transport, og indtil de pågældende hele kroppe eller dele af de døde dyr er bortskaffet, undgås.

Artikel 15

Foreløbig rengøring og desinfektion og bekæmpelse af insekter og gnavere på den angrebne virksomhed

1.   Så snart de i artikel 12, og i påkommende tilfælde artikel 14, omhandlede foranstaltninger er fuldført, påbyder den kompetente myndighed — og fører tilsyn med — foreløbig rengøring og desinfektion og, hvis det er relevant, bekæmpelse af insekter og gnavere på den angrebne virksomhed med henblik på at undgå, at den pågældende kategori A-sygdom spredes.

2.   Den i stk. 1 omhandlede foreløbige rengøring, desinfektion og bekæmpelse skal:

a)

udføres i overensstemmelse med procedurerne i bilag IV, punkt A og B, under anvendelse af passende biocidholdige produkter med henblik på at sikre destruktion af den pågældende kategori A-sygdomsfremkaldende agens og

b)

dokumenteres behørigt.

3.   Når den kompetente myndighed indrømmer en af de i artikel 13, stk. 2 og 4, fastsatte undtagelser, påbyder den foreløbig rengøring, desinfektion og bekæmpelse som omhandlet i nærværende artikels stk. 1, idet den tilpasser de i stk. 2, litra a), nævnte procedurer til den specifikke situation, uden at det går ud over indsatsen for at holde spredning af kategori A-sygdommen fra de angrebne dyr og angrebne virksomheder og steder til andre, ikke-angrebne dyr eller til mennesker.

4.   Ud over de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger påbyder den kompetente myndighed — og fører tilsyn med — at de transportmidler, der anvendes til transport af dyr til og fra den angrebne virksomhed, rengøres og desinficeres på tilfredsstillende vis og, hvis det er relevant, underkastes foranstaltninger, der sikrer bekæmpelse af insekter og gnavere.

Artikel 16

Undtagelser og særlige regler vedrørende foreløbig rengøring og desinfektion og bekæmpelse af vektorer

Den kompetente myndighed kan indrømme undtagelser fra kravet i artikel 15 vedrørende rengøring og desinfektion samt bekæmpelse af insekter og gnavere, hvis der er tale om:

a)

græsningsarealer, som er epidemiologisk forbundet med den angrebne virksomhed, i overensstemmelse med særlige procedurer til sikring af effektiv inaktivering af den pågældende kategori A-sygdomsfremkaldende agens under hensyntagen til sygdomsprofil, virksomhedstype og klimaforhold og

b)

husdyrgødning, herunder brugt strøelse, fra den angrebne virksomhed i overensstemmelse med særlige procedurer til sikring af effektiv inaktivering af den pågældende kategori A-sygdomsfremkaldende agens i overensstemmelse med videnskabelig evidens.

Artikel 17

Identifikation af epidemiologisk forbundne virksomheder og andre relevante steder, herunder transportmidler

1.   Inden for rammerne af den i artikel 57 i forordning (EU) 2016/429 omhandlede epidemiologiske undersøgelse og med det formål at identificere alle epidemiologisk forbundne virksomheder og andre relevante steder, herunder transportmidler, sporer den kompetente myndighed alle opdrættede dyr på den virksomhed, hvor et udbrud af en kategori A-sygdom er blevet bekræftet, og alle produkter, materialer, stoffer, transportmidler eller personer, der kan formodes at ville sprede den pågældende kategori A-sygdom, herunder:

a)

dem, der sendes til og fra virksomheden, og

b)

dem, der har været i kontakt med virksomheden.

2.   Den i stk. 1 omhandlede sporing skal som minimum omfatte den monitoreringsperiode, der er fastsat i bilag II for den pågældende sygdom, beregnet bagud fra den dato, hvor mistanken blev anmeldt.

3.   Den kompetente myndighed kan, efter at have foretaget en risikovurdering, undtage produkter, der betragtes som sikre varer, jf. bilag VII, fra den i stk. 1 omhandlede sporing.

Artikel 18

Foranstaltninger, der skal anvendes på epidemiologisk forbundne virksomheder og andre relevante steder, herunder transportmidler

1.   Hvis sporingen i henhold til artikel 17, stk. 1, viser, at dyr af listeopførte arter er blevet sendt fra eller til den angrebne virksomhed i den i samme artikels stk. 2 omhandlede periode, skal den kompetente myndighed:

a)

gennemføre undersøgelser og pålægge restriktioner og biosikringsforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 6, 7 og 8 på bestemmelses-/oprindelsesvirksomhederne for flytningen eller

b)

straks udvide foranstaltningerne i artikel 12 til at omfatte oprindelsesvirksomheden eller bestemmelsesvirksomheden for flytningen, såfremt der foreligger epidemiologisk evidens for spredning af sygdommen til, fra eller via den pågældende virksomhed.

2.   Den kompetente myndighed anvender de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger på andre virksomheder og relevante steder, herunder transportmidler, der kan formodes at være kontamineret som følge af kontakt med dyr, produkter, materialer, stoffer, personer eller transportmidler fra den angrebne virksomhed, der er identificeret i forbindelse med sporing som omhandlet i artikel 17, eller på grundlag af andre relevante oplysninger fra den i artikel 57 i forordning (EU) 2016/429 omhandlede epidemiologiske undersøgelse.

Artikel 19

Foranstaltninger, der skal anvendes for produkter identificeret ved sporingen

1.   Den kompetente myndighed påbyder og fører tilsyn med, at sæd, oocytter og embryoner, der ved sporing som omhandlet i artikel 17 er identificeret som værende kontamineret, bortskaffes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

2.   Den kompetente myndighed påbyder og fører tilsyn med behandling, forarbejdning eller bortskaffelse af de produkter, der er identificeret ved sporing som omhandlet i artikel 17, som minimum op til:

a)

den første fødevareforarbejdningsvirksomhed, hvis der er tale om animalske produkter

b)

rugeriet eller den virksomhed, hvortil der er sendt æg til udklækning, hvis der er tale om rugeæg, der endnu ikke er klækket, og

c)

den første forarbejdningsvirksomhed, hvis der er tale om animalske biprodukter, bortset fra husdyrgødning, eller

d)

opbevaringsstedet, hvis der er tale om husdyrgødning, herunder brugt strøelse.

3.   Den kompetente myndighed indfører officiel overvågning af fjerkræ, der er udklækket af rugeæg med oprindelse på den angrebne virksomhed i den i artikel 17, stk. 2, omhandlede sporingsperiode; overvågningen indføres på alle bestemmelsesvirksomheder for rugeæggene og opretholdes i 21 dage efter klækningen.

4.   Den kompetente myndighed påbyder og fører tilsyn med, at transporten fra de pågældende virksomheder af animalske biprodukter sker i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

5.   Den kompetente myndighed påbyder og fører tilsyn med, at materialer eller stoffer, der kan formodes at være kontamineret med at ville overføre den pågældende kategori A-sygdom, er i overensstemmelse med myndighedens instrukser vedrørende biosikrings- og biosikkerhedsmæssige betingelser med henblik på at forhindre spredning af den kategori A-sygdomsfremkaldende agens.

Artikel 20

Foranstaltninger, der skal anvendes i tilfælde af officiel bekræftelse af et udbrud af en kategori A-sygdom på fødevare- og foderstofvirksomheder, grænsekontrolsteder, virksomheder, der beskæftiger sig med animalske biprodukter, eller andre relevante steder, herunder transportmidler

1.   I tilfælde af officiel bekræftelse af et udbrud, jf. artikel 11, på fødevare- og foderstofvirksomheder, grænsekontrolsteder, virksomheder, der beskæftiger sig med animalske biprodukter, eller andre relevante steder, herunder transportmidler, anvender den kompetente myndighed:

a)

de relevante bestemmelser i artikel 12-19 og

b)

om nødvendigt supplerende foranstaltninger tilpasset til den specifikke situation med henblik på at forhindre spredning af kategori A-sygdommen fra de angrebne dyr og de angrebne virksomheder og steder til andre, ikke-angrebne dyr eller til mennesker.

2.   Den kompetente myndighed anvender også bestemmelserne i artikel 12-19 på oprindelsesvirksomhederne for de angrebne dyr eller produkter, der befinder sig på virksomheder og steder nævnt i stk. 1.

KAPITEL II

Sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger for kategori A-sygdomme hos opdrættede landdyr i restriktionszoner

Afdeling 1

Generelle sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i restriktionszoner

Artikel 21

Oprettelse af restriktionszoner

1.   I tilfælde af et udbrud af en kategori A-sygdom på en virksomhed, en fødevare-/foderstofvirksomhed, en virksomhed, der beskæftiger sig med animalske biprodukter, eller andre steder, herunder transportmidler, opretter den kompetente myndighed straks en restriktionszone rundt om den angrebne virksomhed eller det angrebne sted, som omfatter:

a)

en beskyttelseszone på grundlag af den minimumsradius omkring udbruddet, der er fastsat for den pågældende kategori A-sygdom i bilag V

b)

en overvågningszone på grundlag af den minimumsradius omkring udbruddet, der er fastsat for den pågældende kategori A-sygdom i bilag V, og

c)

om nødvendigt, på grundlag af kriterierne i artikel 64, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, supplerende restriktionszoner rundt om eller op til beskyttelses- og overvågningszonerne, hvor den kompetente myndighed anvender de samme foranstaltninger som dem, der er fastsat i dette kapitels afdeling 3 for overvågningszonen.

2.   Den kompetente myndighed tilpasser afgrænsningen af den oprindelige restriktionszone, herunder afgrænsningen af beskyttelses- og overvågningszonerne og de supplerende restriktionszoner, i tilfælde af overlapning mellem to eller flere restriktionszoner som følge af yderligere udbrud af kategori A-sygdommen.

3.   Uanset stk. 1, og efter at have foretaget en risikovurdering, hvor der tages hensyn til sygdomsprofilen, kan den kompetente myndighed undlade at oprette en restriktionszone, når et udbrud af en kategori A-sygdom finder sted på følgende steder:

a)

virksomheder, der holder dyr som omhandlet i artikel 13, stk. 2

b)

rugerier

c)

fødevare- og foderstofvirksomheder, grænsekontrolsteder, virksomheder, der beskæftiger sig med animalske biprodukter

d)

transportmidler

e)

steder, hvor dyr bringes sammen, hvor der afholdes midlertidige udstillinger, eller hvor dyr får dyrlægehjælp, og

f)

ethvert andet sted, som ikke er en virksomhed.

Artikel 22

Foranstaltninger, der skal anvendes i restriktionszonen

1.   Den kompetente myndighed skal uden ophold udarbejde og ajourføre en samlet liste over alle virksomheder, der holder dyr af listeopførte arter i restriktionszonen, med oplysninger om arter, kategorier og antal af dyr på hver enkelt virksomhed; for fjerkræ kan antallet af dyr anslås.

2.   Den kompetente myndighed kan, for at forhindre, at sygdommen spredes, og på grundlag af epidemiologiske oplysninger eller anden evidens, gennemføre forebyggende aflivning, jf. artikel 12, stk. 1 og 2, eller slagtning af opdrættede dyr af listeopførte arter på de virksomheder, der ligger i restriktionszonen.

3.   Den kompetente myndighed påbyder og fører tilsyn med, at alle flytninger af hele kroppe eller dele af døde vildtlevende og opdrættede dyr af listeopførte arter fra restriktionszonen sker med henblik på forarbejdning eller bortskaffelse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009 i et anlæg, der er godkendt til disse formål:

a)

på medlemsstatens område eller

b)

i en anden medlemsstat, jf. artikel 48, stk. 1 og 3, i forordning (EF) nr. 1069/2009, hvis det ikke er muligt at forarbejde eller bortskaffe de hele kroppe eller dele af døde dyr på et godkendt anlæg i den medlemsstat, hvor udbruddet fandt sted.

4.   Den kompetente myndighed fastsætter særlige betingelser for transport af dyr og produkter gennem restriktionszonen for at sikre, at den:

a)

foregår uden ophold eller aflæsning i restriktionszonen

b)

så vidt muligt foregår ad hovedveje eller hovedjernbanelinjer og

c)

foregår uden at komme i nærheden af virksomheder, der holder dyr af listeopførte arter.

5.   Animalske biprodukter, der har oprindelse i og flyttes uden for restriktionszonen, skal ledsages af et dyresundhedscertifikat udstedt af en embedsdyrlæge, som attesterer, at de kan flyttes fra restriktionszonen på de betingelser, der er fastsat af den kompetente myndighed i overensstemmelse med dette kapitel.

6.   Den kompetente myndighed kan beslutte, at det i stk. 5 omhandlede certifikat ikke skal udstedes for flytning af animalske biprodukter inden for den pågældende medlemsstat, hvis myndigheden vurderer, at et alternativt eksisterende system sikrer, at sendinger af sådanne produkter er sporbare, og at produkterne opfylder de dyresundhedsmæssige krav til sådanne flytninger.

7.   Indsamling af prøver på virksomheder i restriktionszonen, der holder dyr af listeopførte arter, med andre formål end at bekræfte eller udelukke forekomst af de pågældende kategori A-sygdomme må kun ske efter tilladelse fra den kompetente myndighed.

Artikel 23

Undtagelser fra foranstaltninger, der skal anvendes i restriktionszonen

Den kompetente myndighed kan, i det omfang, det er nødvendigt, og efter at have foretaget en risikovurdering, indrømme undtagelser fra bestemmelserne i dette kapitel vedrørende de foranstaltninger, der skal anvendes i restriktionszoner:

a)

i de i artikel 21, stk. 1, litra c), omhandlede supplerende restriktionszoner.

b)

hvis den kompetente myndighed beslutter at oprette en restriktionszone, når et udbrud af en kategori A-sygdom finder sted på virksomheder og steder nævnt i artikel 21, stk. 3

c)

hvis udbruddet finder sted på en virksomhed, der holder højst 50 fugle i fangenskab, eller

d)

på virksomheder og steder nævnt i artikel 21, stk. 3, i en restriktionszone.

Artikel 24

Krav vedrørende transportmidler til opdrættede dyr af listeopførte arter og produkter deraf

1.   Den kompetente myndighed sikrer, at transportmidler, der anvendes til flytning af opdrættede dyr af listeopførte arter og produkter deraf inden for, fra, til og gennem restriktionszonen, er:

a)

konstrueret og vedligeholdt på en sådan måde, at dyr, produkter eller genstande, der udgør en dyresundhedsmæssig risiko, ikke kan sive, falde eller slippe ud

b)

rengjort og desinficeret straks efter hver transport af dyr, produkter eller genstande, der udgør en dyresundhedsmæssig risiko, og om nødvendigt er desinficeret på ny, og under alle omstændigheder er blevet tørret eller har fået lov at tørre inden hver ny pålæsning af dyr eller produkter, og

c)

hvis det er relevant, er underkastet foranstaltninger til bekæmpelse af insekter og gnavere inden transporten.

2.   Rengøring og desinfektion af transportmidler som omhandlet i stk. 1 skal:

a)

udføres i overensstemmelse med de instrukser eller procedurer, som den kompetente myndighed har angivet, og under anvendelse af passende biocidholdige produkter med henblik på sikre destruktion af den pågældende kategori A-sygdomsfremkaldende agens og

b)

dokumenteres behørigt.

Afdeling 2

Sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i beskyttelseszonen

Artikel 25

Foranstaltninger, der skal anvendes på virksomheder, der holder dyr af listeopførte arter i beskyttelseszonen

1.   Den kompetente myndighed påbyder uden ophold, at følgende foranstaltninger anvendes på virksomheder i beskyttelseszonen, der holder dyr af listeopførte arter, bortset fra den virksomhed, hvor kategori A-sygdommen er blevet bekræftet:

a)

Dyr af listeopførte arter holdes adskilt fra vildtlevende dyr og dyr af ikke-listeopførte arter.

b)

Der gennemføres supplerende overvågning med henblik på at identificere eventuel yderligere spredning af kategori A-sygdommen til virksomhederne, herunder øget sygelighed eller dødelighed eller betydelige fald i produktionsdata; den kompetente myndighed skal straks underrettes om enhver sådan stigning eller ethvert sådant fald.

c)

Der anvendes, når det er relevant, passende midler til bekæmpelse af insekter, gnavere og andre sygdomsvektorer på og omkring virksomheden.

d)

Der anvendes passende desinfektionssystemer ved virksomhedens ind- og udgange.

e)

Der anvendes passende biosikringsforanstaltninger for alle personer, der er i kontakt med opdrættede dyr af listeopførte arter, eller som kommer ind på eller forlader virksomheden, samt for transportmidler med henblik på at undgå enhver risiko for spredning af den pågældende kategori A-sygdom.

f)

Der føres, vedligeholdes og ajourføres fortegnelser over alle personer, der besøger virksomheden, med henblik på at lette sygdomsovervågning og -kontrol, og fortegnelserne stilles til rådighed for den kompetente myndighed efter anmodning fra denne.

g)

Hele kroppe eller dele af døde eller aflivede opdrættede dyr af listeopførte arter bortskaffes i overensstemmelse med artikel 22, stk. 3.

2.   Uanset stk. 1, litra f), kræves der ikke fortegnelser over besøgende for virksomheder, hvor der holdes dyr som omhandlet i artikel 13, stk. 2, hvis de besøgende ikke har adgang til de områder, hvor dyrene holdes.

Artikel 26

Besøg af embedsdyrlægen på virksomheder i beskyttelseszonen

1.   Den kompetente myndighed sikrer, at embedsdyrlægen hurtigst muligt og uden unødigt ophold efter officiel bekræftelse af et udbrud af en kategori A-sygdom aflægger mindst ét besøg på alle virksomheder, der er omhandlet i artikel 25.

2.   I forbindelse med besøg som omhandlet i stk. 1 skal embedsdyrlægen som minimum foretage følgende:

a)

dokumentkontrol, herunder analyse af produktions-, sundheds- og sporbarhedsfortegnelser

b)

verifikation af gennemførelsen af de foranstaltninger, der er anvendt for at forhindre indslæbning eller spredning af den pågældende kategori A-sygdom i overensstemmelse med artikel 25

c)

klinisk undersøgelse af opdrættede dyr af listeopførte arter og

d)

om nødvendigt indsamling af prøver af dyr til laboratorieundersøgelse med henblik på bekræftelse eller udelukkelse af forekomst af den pågældende kategori A-sygdom.

3.   Den kompetente myndighed kan kræve yderligere dyrlægebesøg på virksomhederne i beskyttelseszonen til opfølgning af situationen.

4.   Den kompetente myndighed fører en fortegnelse over aktiviteter og besøg som omhandlet i stk. 1, 2 og 3 og resultaterne heraf.

5.   Uanset stk. 1 kan den kompetente myndighed, hvis beskyttelseszonens radius som fastsat i bilag V er på over 3 km, beslutte ikke at påbyde besøg på alle de i artikel 25 omhandlede virksomheder, men derimod besøg på et repræsentativt antal af disse virksomheder, jf. bilag I, punkt A.3.

Artikel 27

Forbud vedrørende aktiviteter i relation til — herunder flytning af — dyr, produkter og andre materialer inden for, fra eller til beskyttelseszonen

1.   Den kompetente myndighed forbyder aktiviteter i relation til — herunder flytning af — dyr af listeopførte arter og produkter deraf og andre materialer inden for, fra og til beskyttelseszonen i overensstemmelse med tabellen i bilag VI.

2.   Den kompetente myndighed kan udvide forbuddene omhandlet i artikel 1 til også at omfatte:

a)

dyr af ikke-listeopførte arter og produkter af sådanne dyr og

b)

andre aktiviteter, herunder flytning, end de i bilag VI angivne.

3.   Følgende produkter er undtaget fra forbud som omhandlet i stk. 1 og 2:

a)

animalske produkter, der betragtes som sikre varer, jf. bilag VII, for så vidt angår den pågældende sygdom

b)

animalske produkter, der er blevet underkastet den relevante behandling, jf. bilag VII

c)

produkter eller andre materialer, der kan formodes at ville sprede sygdommen, og som er tilvejebragt eller produceret inden den monitoreringsperiode, der er fastsat i bilag II for den pågældende sygdom, beregnet bagud fra den dato, hvor mistanken blev anmeldt

d)

produkter, der er produceret i beskyttelseszonen, og som hidrører fra opdrættede dyr af listeopførte arter, som er:

i)

holdt uden for beskyttelseszonen

ii)

holdt og slagtet uden for beskyttelseszonen eller

iii)

holdt uden for beskyttelseszonen og slagtet i beskyttelseszonen

e)

afledte produkter.

4.   Forbud som omhandlet i stk. 1 og 2 gælder for produkter som omhandlet i stk. 3, hvis:

a)

produkterne under produktionsprocessen, opbevaring og transport ikke blev holdt klart adskilt fra produkter, der ikke må sendes ud af restriktionszonen i henhold til denne forordning, eller

b)

den kompetente myndighed har epidemiologisk evidens for spredning af sygdommen til, fra eller via disse produkter.

Artikel 28

Almindelige betingelser for indrømmelse af undtagelser fra forbud i beskyttelseszonen

1.   Som undtagelse fra forbud som omhandlet i artikel 27 kan den kompetente myndighed tillade flytning af dyr og produkter i de i artikel 29-38 omhandlede tilfælde og på de særlige betingelser, der er fastsat i nævnte artikler, og de almindelige betingelser, der er fastsat i nærværende artikels stk. 2-7.

Den kompetente myndighed vurderer, inden den giver tilladelse, de risici, der er forbundet med den pågældende tilladelse, idet vurderingen skal vise, at risikoen for spredning af kategori A-sygdommen er ubetydelig.

2.   Alle tilladte flytninger skal:

a)

udelukkende foregå ad udpegede ruter

b)

så vidt muligt foregå ad hovedveje eller hovedjernbanelinjer

c)

foregå uden at komme i nærheden af virksomheder, der holder dyr af listeopførte arter, og

d)

foregå uden aflæsning eller ophold indtil aflæsningen på bestemmelsesvirksomheden.

3.   Den kompetente myndighed på oprindelsesvirksomheden udpeger bestemmelsesvirksomheden for flytninger fra eller til beskyttelseszonen. Hvis den kompetente myndighed på oprindelsesvirksomheden er en anden end den kompetente myndighed på bestemmelsesvirksomheden, underretter førstnævnte den kompetente myndighed på bestemmelsesvirksomheden om udpegelsen.

4.   Den kompetente myndighed på oprindelsesvirksomheden verificerer, at bestemmelsesvirksomheden er indforstået med at blive udpeget og med at modtage de enkelte sendinger af dyr eller produkter.

5.   Når den kompetente myndighed giver tilladelse til flytning af dyr fra beskyttelseszonen, sikrer den, at den pågældende flytning ikke udgør en risiko for spredning af kategori A-sygdommen, baseret på:

a)

en klinisk undersøgelse, med tilfredsstillende resultater, af dyr, der holdes på virksomheden, herunder de dyr, der skal flyttes

b)

om nødvendigt en laboratorieundersøgelse, med tilfredsstillende resultater, af dyr, der holdes på virksomheden, herunder de dyr, der skal flyttes, og

c)

resultaterne af de i artikel 26 omhandlede besøg.

6.   Når den giver tilladelse til transport af produkter fra beskyttelseszonen, påbyder den kompetente myndighed — og fører tilsyn med — at:

a)

produkterne under hele produktionsprocessen og under opbevaring er holdt klart adskilt fra produkter, der ikke må sendes ud af restriktionszonen i henhold til denne forordning, og

b)

produkterne ikke vil blive transporteret sammen med produkter, der ikke må sendes ud af restriktionszonen i henhold til denne forordning.

7.   Når den kompetente myndighed giver tilladelse i henhold til stk. 1, sikrer den, at der anvendes supplerende biosikringsforanstaltninger fra pålæsningstidspunktet, under hele transporten og indtil aflæsningen på den udpegede bestemmelsesvirksomhed i overensstemmelse med myndighedens instrukser.

Artikel 29

Særlige betingelser for tilladelse til flytning med henblik på slagtning af opdrættede dyr af listeopførte arter i beskyttelseszonen

1.   Den kompetente myndighed kan tillade flytning af opdrættede dyr af listeopførte arter fra virksomheder i beskyttelseszonen til et slagteri, der ligger:

a)

så tæt på oprindelsesvirksomheden som muligt i beskyttelseszonen

b)

i overvågningszonen, hvis det ikke er muligt at slagte dyrene i beskyttelseszonen, eller

c)

så tæt på overvågningszonen som muligt, hvis det ikke er muligt at slagte dyrene i restriktionszonen,

2.   Den kompetente myndighed må kun give tilladelse i henhold til stk. 1, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Transportmidlet forsegles på pålæsningstidspunktet af den kompetente afsendelsesmyndighed eller under dennes tilsyn.

b)

Den kompetente myndighed på slagteriet skal:

i)

på forhånd af slagteriets leder underrettes om, at man agter at modtage opdrættede dyr af listeopførte arter

ii)

bekræfte, at der ved inspektion før og efter slagtning ikke har været tegn på kategori A-sygdommen

iii)

føre tilsyn med, at slagteriets leder opererer med effektive procedurer til sikring af, at opdrættede dyr af listeopførte arter med oprindelse i beskyttelseszonen holdes adskilt fra og slagtes adskilt fra sådanne dyr eller på forskellige tidspunkter, om muligt ved arbejdsdagens slutning på ankomstdatoen

iv)

bekræfte slagtningen af dyrene over for den kompetente myndighed på dyrenes oprindelsesvirksomhed

v)

føre tilsyn med, at slagteriets leder rengør og desinficerer de lokaliteter, hvor dyrene er blevet holdt og slagtet, og at rengøringen og desinfektionen fuldføres, inden andre opdrættede dyr af listeopførte arter holdes eller slagtes i de pågældende lokaliteter, og

vi)

føre tilsyn med, at kødet fra sådanne dyr opfylder betingelserne i artikel 33.

3.   Den kompetente myndighed kan tillade flytning af opdrættede dyr af listeopførte arter fra virksomheder beliggende uden for beskyttelseszonen til et slagteri i beskyttelseszonen, hvis:

a)

dyrene holdes adskilt fra andre dyr med oprindelse i beskyttelseszonen og slagtes adskilt fra disse dyr eller på et andet tidspunkt

b)

det tilvejebragte ferske kød opskæres, transporteres og opbevares adskilt fra fersk kød hidrørende fra dyr med oprindelse i beskyttelseszonen, og

c)

rengøringen og desinfektionen af transportmidler som omhandlet i artikel 24 sker under officielt tilsyn efter aflæsning af dyrene.

4.   Uanset artikel 9 i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan den kompetente myndighed tillade, at animalske biprodukter hidrørende fra dyr, der er slagtet i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3, forarbejdes og anvendes som kategori 3-materiale i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009 på et anlæg, der er godkendt til forarbejdning eller bortskaffelse af animalske biprodukter, på dens område eller i en anden medlemsstat, hvis det ikke er muligt at forarbejde eller bortskaffe dem i et godkendt anlæg i den medlemsstat, hvor udbruddet fandt sted.

Hvis de i første afsnit omhandlede animalske biprodukter flyttes til et anlæg i en anden medlemsstat, tillader bestemmelsesmedlemsstaten og de medlemsstater, som produkterne passerer igennem, afsendelsen, og den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet tillader forarbejdning og anvendelse af de pågældende animalske biprodukter som kategori 3-materiale i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

Artikel 30

Særlige betingelser for tilladelse til visse flytninger af fjerkræ fra virksomheder i beskyttelseszonen

1.   Den kompetente myndighed kan tillade flytning af daggamle kyllinger fra en virksomhed i beskyttelseszonen til en virksomhed i samme medlemsstat, men om muligt uden for restriktionszonen, forudsat:

a)

hvis der er tale om daggamle kyllinger, som er udklækket af æg med oprindelse i restriktionszonen:

i)

at transportmidlet forsegles på pålæsningstidspunktet af den kompetente myndighed eller under dennes tilsyn

ii)

at bestemmelsesvirksomheden sættes under officiel overvågning af embedsdyrlægen, når dyrene er ankommet, og

iii)

at fjerkræet, hvis det flyttes uden for restriktionszonen, bliver på bestemmelsesvirksomheden i mindst 21 dage

b)

hvis der er tale om daggamle kyllinger, som er udklækket af æg med oprindelse uden for restriktionszonen, at afsendelsesrugeriet kan garantere, at æggene ikke har været i kontakt med andre rugeæg eller daggamle kyllinger med oprindelse i restriktionszonen.

2.   Den kompetente myndighed kan tillade flytning af hønniker fra virksomheder i beskyttelseszonen til virksomheder, der ligger i samme medlemsstat og om muligt inden for restriktionszonen, forudsat:

a)

at der ikke holdes andre opdrættede dyr af listeopførte arter på bestemmelsesvirksomheden

b)

at transportmidlet forsegles på pålæsningstidspunktet af den kompetente myndighed eller under dennes tilsyn

c)

at bestemmelsesvirksomheden sættes under officiel overvågning af embedsdyrlægen, når dyrene er ankommet, og

d)

at dyrene, hvis de flyttes uden for restriktionszonen, bliver på bestemmelsesvirksomheden i mindst 21 dage

Artikel 31

Særlige betingelser for tilladelse til visse flytninger af rugeæg i beskyttelseszonen

1.   Den kompetente myndighed kan tillade flytning af rugeæg enten:

a)

fra en virksomhed i beskyttelseszonen til et rugeri i samme medlemsstat eller

b)

fra en virksomhed i samme medlemsstat til et rugeri i beskyttelseszonen.

2.   Den i stk. 1, litra a), omhandlede tilladelse må kun gives, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

De forældreflokke, som rugeæggene stammer fra, er blevet underkastet en klinisk undersøgelse samt prøveudtagning til laboratorieundersøgelse med tilfredsstillende resultater.

b)

rugeæggene og emballagen desinficeres inden afsendelsen, og rugeæggene kan tilbagespores, og

c)

rugeæggene transporteres i transportmidler forseglet af den kompetente myndighed.

3.   Den kompetente myndighed kan tillade flytning af rugeæg fra en virksomhed i beskyttelseszonen til en virksomhed, hvor udklækning finder sted i staldene, i samme medlemsstat, hvis:

a)

De forældreflokke, som rugeæggene stammer fra, er blevet underkastet en klinisk undersøgelse samt prøveudtagning til laboratorieundersøgelse med tilfredsstillende resultater.

b)

Bestemmelsesvirksomheden sættes under officielt tilsyn, indtil 21 dage efter at rugeæggene er ankommet.

c)

Fjerkræet bliver på bestemmelsesvirksomheden i den i litra b) nævnte periode.

d)

Kravene i stk. 2, litra b) og c), er opfyldt.

Artikel 32

Særlige betingelser for tilladelse til flytning af sæd fra godkendte avlsmaterialevirksomheder i beskyttelseszonen

Den kompetente myndighed kan tillade flytning af sæd, der er indsamlet fra dyr af listeopførte arter, som holdes på godkendte avlsmaterialevirksomheder, bortset fra rugerier, i beskyttelseszonen efter den anslåede dato for, hvornår den angrebne virksomhed tidligst kan være blevet inficeret, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Alle sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende kategori A-sygdommen er blevet ophævet i beskyttelseszonen i overensstemmelse med artikel 39.

b)

Alle opdrættede dyr af listeopførte arter på sædopsamlingsstationen er blevet underkastet en klinisk undersøgelse samt prøveudtagning til laboratorieundersøgelse for at udelukke forekomst af kategori A-sygdommen på sædopsamlingsstationen.

c)

Donordyret er med et tilfredsstillende resultat blevet underkastet en laboratorieundersøgelse af en prøve, der er udtaget tidligst syv dage efter den monitoreringsperiode, der er fastsat i bilag II for den pågældende sygdom, beregnet fremad fra den dato, hvor sæden blev indsamlet.

Artikel 33

Særlige betingelser for tilladelse til flytning af fersk kød og rå mælk hidrørende fra opdrættede dyr af listeopførte arter fra virksomheder i beskyttelseszonen

1.   Den kompetente myndighed kan tillade flytning af fersk kød og rå mælk hidrørende fra dyr af listeopførte arter, der holdes på virksomheder i beskyttelseszonen, hvis:

a)

det/den flyttes til en forarbejdningsvirksomhed for at blive underkastet en af de relevante risikobegrænsende behandlinger som beskrevet i bilag VII, eller

b)

hvis der er tale om fersk fjerkrækød:

i)

det har været mærket i overensstemmelse med bilag IX, punkt 1, fra det tidspunkt, hvor det blev tilvejebragt på slagteriet, og

ii)

det ikke er bestemt til en anden medlemsstat.

2.   Den kompetente myndighed sikrer, at flytninger til en forarbejdningsvirksomhed som omhandlet i stk. 1, litra a), opfylder følgende betingelser:

a)

Fersk kød mærkes i overensstemmelse med bilag IX, punkt 2, på slagteriet efter inspektionen efter slagtning og bærer det pågældende mærke, indtil kødet behandles.

b)

Flytningen af fersk kød og rå mælk fra oprindelsesvirksomheden til forarbejdningsvirksomheden foregår i forseglede beholdere.

c)

Forarbejdningsvirksomheden ligger i samme restriktionszone eller så tæt på restriktionszonen som muligt og drives under embedsdyrlægens tilsyn.

Artikel 34

Særlige betingelser for tilladelse til flytning af konsumæg fra virksomheder i beskyttelseszonen

Den kompetente myndighed kan tillade flytning af konsumæg fra virksomheder i beskyttelseszonen til følgende bestemmelsessteder i den samme medlemsstat:

a)

et pakkeri, forudsat at de er pakket i:

i)

engangsemballage eller

ii)

emballage, der kan rengøres og desinficeres på en sådan måde, at den pågældende kategori A-sygdomsfremkaldende agens destrueres

b)

en virksomhed, der fremstiller ægprodukter, jf. afsnit X, kapitel II, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, med henblik på håndtering og behandling i overensstemmelse med kapitel XI i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (15).

Artikel 35

Særlige betingelser for tilladelse til flytning af husdyrgødning, herunder brugt strøelse, fra virksomheder i beskyttelseszonen til et deponeringsanlæg

Den kompetente myndighed må kun tillade flytning af husdyrgødning, herunder brugt strøelse, fra virksomheder i beskyttelseszonen med henblik på bortskaffelse på et udpeget deponeringsanlæg i samme medlemsstat efter forarbejdning i overensstemmelse med artikel 13, litra c), i forordning (EF) nr. 1069/2009.

Artikel 36

Særlige betingelser for tilladelse til flytning af vegetabilske fodermidler og halm fra beskyttelseszonen

Den kompetente myndighed kan tillade flytning af vegetabilske fodermidler og halm, der er produceret i beskyttelseszonen, forudsat at:

a)

de(n) er produceret på steder, hvor der ikke holdes dyr af listeopførte arter

b)

de(n) er produceret på foderforarbejdningsvirksomheder, der ikke holder dyr af listeopførte arter, og råvarerne har oprindelse:

i)

på steder som omhandlet i litra a) eller

ii)

uden for beskyttelseszonen

c)

de(n) er bestemt til anvendelse i beskyttelseszonen, eller

d)

de(n) er blevet underkastet mindst én af de i bilag VIII beskrevne risikobegrænsende behandlinger.

Artikel 37

Særlige betingelser for tilladelse til flytning af opdrættede dyr af listeopførte arter og produkter til et godkendt anlæg for animalske biprodukter

1.   Den kompetente myndighed kan tillade flytning af opdrættede dyr af listeopførte arter fra virksomheder i beskyttelseszonen til et anlæg, der er godkendt til forarbejdning eller bortskaffelse af animalske biprodukter, hvor:

a)

de opdrættede dyr straks aflives, og

b)

de fremkomne animalske biprodukter bortskaffes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

2.   Den kompetente myndighed kan tillade flytning af produkter fra virksomheder og steder i beskyttelseszonen til et anlæg, der er godkendt til forarbejdning eller bortskaffelse af animalske biprodukter, hvor produkterne bortskaffes eller forarbejdes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

Artikel 38

Foranstaltninger, der skal anvendes på fødevare- og foderstofvirksomheder, grænsekontrolsteder, virksomheder, der beskæftiger sig med animalske biprodukter, eller andre relevante steder i beskyttelseszonen, herunder transportmidler

1.   Den kompetente myndighed anvender de relevante foranstaltninger som omhandlet i artikel 25 og artikel 27-38 på fødevare- og foderstofvirksomheder, grænsekontrolsteder, virksomheder, der beskæftiger sig med animalske biprodukter, eller andre relevante steder i beskyttelseszonen, herunder transportmidler.

2.   Den kompetente myndighed kan på de i stk. 1 nævnte virksomheder og steder anvende supplerende foranstaltninger tilpasset til den specifikke situation med henblik på at forhindre spredning af kategori A-sygdommen inden for og fra beskyttelseszonen.

Artikel 39

Varigheden af sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i beskyttelseszonen

1.   Den kompetente myndighed må kun ophæve foranstaltninger som omhandlet i dette kapitels afdeling 1 og 2, hvis det i bilag X fastsatte minimumstidsrum er udløbet og følgende betingelser er opfyldt:

a)

Der er foretaget foreløbig rengøring og desinfektion og, hvis det er relevant, bekæmpelse af insekter og gnavere i overensstemmelse med artikel 15 på den angrebne virksomhed.

b)

På alle virksomheder, der holder dyr af listeopførte arter i beskyttelseszonen, er dyr af listeopførte arter, med tilfredsstillende resultater, blevet underkastet kliniske undersøgelser og om nødvendigt laboratorieundersøgelser i overensstemmelse med artikel 26.

2.   Hvis den pågældende kategori A-sygdom overføres af en listeopført vektor som omhandlet i forordning (EU) 2018/1882, kan den kompetente myndighed:

a)

fastsætte varigheden af foranstaltningerne i beskyttelseszonen i hvert enkelt tilfælde, under hensyntagen til alle faktorer, der indvirker på risikoen for spredning af sygdommen, og

b)

beslutte, at der skal indsættes sentineldyr.

3.   Efter ophævelse af de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal de i dette kapitels afdeling 3 omhandlede foranstaltninger anvendes i beskyttelseszonen i som minimum den yderligere periode, der er fastsat i bilag X.

Afdeling 3

Sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i overvågningszonen

Artikel 40

Foranstaltninger, der skal anvendes på virksomheder i overvågningszonen

Den kompetente myndighed påbyder anvendelse uden ophold af de i artikel 25 omhandlede foranstaltninger på alle virksomheder i overvågningszonen, der holder dyr af listeopførte arter.

Artikel 41

Besøg af embedsdyrlægen på virksomheder i overvågningszonen

Den kompetente myndighed sikrer, at embedsdyrlægen aflægger besøg på et udsnit af virksomheder, der holder dyr af listeopførte arter i overvågningszonen, i overensstemmelse med artikel 26 og bilag I, punkt A.3.

Artikel 42

Forbud vedrørende aktiviteter i relation til — herunder flytning af — dyr, produkter og andre materialer inden for, fra eller til overvågningszonen

Den kompetente myndighed udsteder forbud, giver fritagelser og indrømmer undtagelser vedrørende aktiviteter i relation til — herunder flytning af — dyr af listeopførte arter og produkter deraf og andre materialer fra og til overvågningszonen i overensstemmelse med artikel 27.

Artikel 43

Almindelige betingelser for undtagelser fra forbud i henhold til artikel 42

1.   Uanset artikel 42 kan den kompetente myndighed tillade flytning af dyr og produkter, men udelukkende i de i artikel 44-52 omhandlede tilfælde og på de særlige betingelser, der er fastsat i nævnte artikler, og de almindelige betingelser fastsat i nærværende artikels stk. 2 og 7.

Den kompetente myndighed vurderer, inden den giver tilladelse, de risici, der er forbundet med den pågældende tilladelse. Vurderingen skal vise, at risikoen for spredning af kategori A-sygdommen er ubetydelig.

2.   Alle tilladte flytninger skal:

a)

så vidt muligt foregå ad hovedveje eller hovedjernbanelinjer

b)

foregå uden at komme i nærheden af virksomheder, der holder dyr af listeopførte arter, og

c)

foregå uden aflæsning eller ophold indtil aflæsningen på bestemmelsesvirksomheden.

3.   Den kompetente myndighed på oprindelsesvirksomheden udpeger bestemmelsesvirksomheden for flytninger fra eller til overvågningszonen. Hvis den kompetente myndighed ikke er den samme som på bestemmelsesvirksomheden, underretter førstnævnte den kompetente myndighed på bestemmelsesvirksomheden om udpegelsen.

4.   Den kompetente myndighed på oprindelsesvirksomheden verificerer, at bestemmelsesvirksomheden er indforstået med at blive udpeget og med at modtage de enkelte sendinger af dyr eller produkter.

5.   Når den kompetente myndighed giver tilladelse til flytning af dyr fra overvågningszonen, sikrer den, at den pågældende flytning ikke udgør en risiko for spredning af kategori A-sygdommen, baseret på:

a)

en klinisk undersøgelse med tilfredsstillende resultater af dyr, der holdes på virksomheden, herunder de dyr, der skal flyttes

b)

om nødvendigt en laboratorieundersøgelse med tilfredsstillende resultater af dyr, der holdes på virksomheden, herunder de dyr, der skal flyttes, og

c)

resultaterne af de i artikel 41 omhandlede besøg, hvis de foreligger.

6.   Når den kompetente myndighed giver tilladelse til transport af produkter fra overvågningszonen, sikrer den, at:

a)

produkterne under hele produktionsprocessen og opbevaringen er holdt klart adskilt fra produkter, der ikke må sendes ud af restriktionszonen i henhold til denne forordning.

b)

produkterne ikke vil blive transporteret sammen med produkter, der ikke må sendes ud af restriktionszonen i henhold til denne forordning.

7.   Når den kompetente myndighed indrømmer undtagelser i henhold til stk. 1, sikrer den, at der anvendes supplerende biosikringsforanstaltninger fra pålæsningstidspunktet, under hele transporten og indtil aflæsningen på den udpegede bestemmelsesvirksomhed i overensstemmelse med myndighedens instrukser.

Artikel 44

Særlige betingelser for tilladelse til flytning med henblik på slagtning af opdrættede dyr af listeopførte arter inden for, fra eller til overvågningszonen

1.   Den kompetente myndighed kan tillade flytning af opdrættede dyr af listeopførte arter med oprindelse i overvågningszonen til et slagteri, der ligger:

a)

så tæt på oprindelsesvirksomheden som muligt i restriktionszonen eller

b)

uden for restriktionszonen, så tæt på overvågningszonen som muligt, hvis det ikke er muligt at slagte dyrene i restriktionszonen, og efter at have foretaget en risikovurdering.

2.   Kødet hidrørende fra dyr som omhandlet i stk. 1 er omfattet af foranstaltningerne i artikel 49.

3.   Den kompetente myndighed kan tillade flytning af opdrættede dyr af listeopførte arter med oprindelse uden for overvågningszonen til et slagteri i overvågningszonen.

4.   Den kompetente myndighed kan tillade, at animalske biprodukter hidrørende fra dyr, der er slagtet i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3, forarbejdes og anvendes som kategori 3-materiale i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009 i et anlæg, der er godkendt til forarbejdning eller bortskaffelse af animalske biprodukter, på dens område eller i en anden medlemsstat, hvis det ikke er muligt at forarbejde eller bortskaffe dem på et godkendt anlæg i den medlemsstat, hvor udbruddet fandt sted.

Hvis de i første afsnit omhandlede animalske biprodukter flyttes til et anlæg i en anden medlemsstat, tillader bestemmelsesmedlemsstaten og de medlemsstater, som produkterne passerer igennem, afsendelsen, og den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet tillader forarbejdning og anvendelse af de pågældende animalske biprodukter som kategori 3-materiale i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

Artikel 45

Særlige betingelser for tilladelse til visse flytninger af opdrættede hovdyr af listeopførte arter fra virksomheder i overvågningszonen

1.   Den kompetente myndighed kan tillade flytning af opdrættede hovdyr af listeopførte arter til græsningsarealer i overvågningszonen, forudsat at:

a)

der er gået 15 dage, siden den i artikel 15 omhandlede foreløbige rengøring og desinfektion blev fuldført og godkendt, og

b)

dyrene ikke kommer i kontakt med dyr af listeopførte arter fra andre virksomheder.

2.   Den kompetente myndighed kan, efter at have foretaget en risikovurdering, tillade flytning af opdrættede dyr af listeopførte hovdyrarter til en virksomhed, der indgår i den samme forsyningskæde, beliggende i eller uden for overvågningszonen med henblik på fuldførelse af produktionscyklussen før slagtning. Hvis bestemmelsesvirksomheden ligger uden for overvågningszonen, anvender den kompetente myndighed de i artikel 40, 41 og 42 omhandlede foranstaltninger på virksomheden, så længe sygdomsbekæmpelsesforanstaltningerne i oprindelsesovervågningszonen opretholdes, jf. artikel 55.

Artikel 46

Særlige betingelser for tilladelse til visse flytninger af fjerkræ fra virksomheder i overvågningszonen

1.   Den kompetente myndighed kan tillade flytning af daggamle kyllinger med oprindelse i overvågningszonen:

a)

til virksomheder i samme medlemsstat, hvis de er udklækket af æg med oprindelse på virksomheder i overvågningszonen, forudsat:

i)

at bestemmelsesvirksomheden sættes under officiel overvågning, når dyrene er ankommet, og

ii)

at dyrene, hvis de flyttes uden for restriktionszonen, bliver på bestemmelsesvirksomhederne i mindst 21 dage

b)

til virksomheder i samme medlemsstat, hvis de er udklækket af æg med oprindelse uden for restriktionszonen, og hvis afsendelsesrugeriet kan garantere, at æggene ikke har været i kontakt med andre rugeæg eller daggamle kyllinger hidrørende fra dyr, der holdes i restriktionszonen.

2.   Den kompetente myndighed kan tillade flytning af hønniker fra virksomheder i overvågningszonen til virksomheder i samme medlemsstat, forudsat:

a)

at der ikke holdes andre opdrættede dyr af listeopførte arter på bestemmelsesvirksomheden

b)

at bestemmelsesvirksomheden sættes under officiel overvågning, når hønnikerne er ankommet, og

c)

at fjerkræet bliver på bestemmelsesvirksomheden i mindst 21 dage.

Artikel 47

Særlige betingelser for tilladelse til visse flytninger af rugeæg til og fra virksomheder i overvågningszonen

1.   Den kompetente myndighed kan tillade flytning af rugeæg fra en virksomhed i samme medlemsstat til:

a)

et rugeri i overvågningszonen eller

b)

en virksomhed, hvor udklækning finder sted i staldene, i overvågningszonen.

2.   Den kompetente myndighed må kun tillade flytning af rugeæg fra en virksomhed i overvågningszonen til et rugeri i samme medlemsstat eller til en virksomhed, hvor udklækning finder sted i staldene, i samme medlemsstat, hvis rugeæggene og emballagen desinficeres inden afsendelsen, og æggene kan tilbagespores.

Artikel 48

Særlige betingelser for tilladelse til flytning af sæd fra godkendte avlsmaterialevirksomheder i overvågningszonen

Den kompetente myndighed kan tillade flytning af sæd, der er indsamlet fra dyr af listeopførte arter, som holdes på godkendte avlsmaterialevirksomheder, bortset fra rugerier, i overvågningszonen efter den anslåede dato for, hvornår den angrebne virksomhed tidligst kan være blevet inficeret, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Alle sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende den pågældende kategori A-sygdom er blevet ophævet i overvågningszonen i overensstemmelse med artikel 55.

b)

Alle de opdrættede dyr af listeopførte arter på sædopsamlingsstationen er blevet underkastet en klinisk undersøgelse samt prøveudtagning til laboratorieundersøgelse for at udelukke forekomst af kategori A-sygdommen på sædopsamlingsstationen.

c)

Donordyret er med tilfredsstillende resultater blevet underkastet en laboratorieundersøgelse af en prøve, der er udtaget tidligst syv dage efter den monitoreringsperiode, der er fastsat i bilag II for den pågældende sygdom, beregnet fremad fra den dato, hvor sæden blev indsamlet.

Artikel 49

Særlige betingelser for tilladelse til flytning af fersk kød og rå mælk hidrørende fra opdrættede dyr af listeopførte arter fra virksomheder i overvågningszonen

1.   Den kompetente myndighed kan tillade flytning af fersk kød og rå mælk hidrørende fra dyr af listeopførte arter, der holdes på virksomheder i overvågningszonen, hvis:

a)

det ferske kød eller den rå mælk flyttes til en forarbejdningsvirksomhed for at blive underkastet en af de i bilag VII beskrevne risikobegrænsende behandlinger, eller

b)

det ferske kød hidrører fra fjerkræ.

2.   Den kompetente myndighed sikrer, at fersk kød og rå mælk, som flyttes i henhold til stk. 1, litra a), opfylder følgende betingelser:

a)

Fersk kød mærkes i overensstemmelse med bilag IX, når det tilvejebringes på slagteriet, og bærer det pågældende mærke, indtil kødet behandles.

b)

Behandlingen finder sted på en virksomhed, der ligger i samme restriktionszone eller så tæt på restriktionszonen som muligt, og som drives under embedsdyrlægens tilsyn.

Artikel 50

Særlige betingelser for tilladelse til flytning af konsumæg fra virksomheder i overvågningszonen

1.   Den kompetente myndighed kan tillade flytning af konsumæg fra virksomheder i overvågningszonen til et pakkeri i samme medlemsstat, forudsat at de er pakket i:

a)

engangsemballage eller

b)

emballage, der kan rengøres og desinficeres på en sådan måde, at den kategori A-sygdomsfremkaldende agens destrueres.

2.   Den kompetente myndighed kan tillade flytning af konsumæg fra virksomheder i overvågningszonen til en virksomhed, der fremstiller ægprodukter, i samme medlemsstat, hvis:

a)

virksomheden, der fremstiller ægprodukter, overholder afsnit X, kapitel II, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, og

b)

æggene flyttes til virksomheden, der fremstiller ægprodukter, med henblik på håndtering og behandling i overensstemmelse med kapitel XI i bilag II til forordning (EF) nr. 852/2004.

Artikel 51

Særlige betingelser for tilladelse til flytning af husdyrgødning, herunder brugt strøelse, fra virksomheder i overvågningszonen

Den kompetente myndighed kan tillade, at husdyrgødning, herunder brugt strøelse, flyttes fra virksomheder i overvågningszonen:

a)

uden forarbejdning, til et deponeringsanlæg, som den kompetente myndighed på forhånd har godkendt til dette formål, i samme overvågningszone eller

b)

efter forarbejdning, til et deponeringsanlæg, som den kompetente myndighed på forhånd har godkendt til dette formål, på medlemsstatens område.

Artikel 52

Særlige betingelser for tilladelse til flytning af vegetabilske fodermidler og halm fra overvågningszonen

Den kompetente myndighed kan tillade flytning af vegetabilske fodermidler eller halm, der er produceret i overvågningszonen, forudsat at fodermidlerne eller halmen:

a)

er produceret på steder, hvor der ikke holdes dyr af listeopførte arter, bortset fra foderforarbejdningsvirksomheder

b)

er produceret på foderforarbejdningsvirksomheder, der ikke holder dyr af listeopførte arter, og råvarerne har oprindelse:

i)

på steder som omhandlet i litra a) eller

ii)

uden for overvågningszonen

c)

er bestemt til anvendelse i overvågningszonen

d)

er blevet underkastet mindst én af de i bilag VIII beskrevne risikobegrænsende behandlinger.

Artikel 53

Særlige betingelser for tilladelse til flytning af opdrættede dyr af listeopførte arter og produkter til et godkendt anlæg

1.   Den kompetente myndighed kan tillade flytning af opdrættede dyr af listeopførte arter fra virksomheder i overvågningszonen til et anlæg, der er godkendt til forarbejdning eller bortskaffelse af animalske biprodukter, hvor:

a)

de opdrættede dyr straks aflives, og

b)

de fremkomne animalske biprodukter bortskaffes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

2.   Den kompetente myndighed kan tillade flytning af produkter fra virksomheder og andre steder i overvågningszonen til et anlæg, der er godkendt til forarbejdning eller bortskaffelse af animalske biprodukter, hvor produkterne bortskaffes eller forarbejdes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

Artikel 54

Foranstaltninger, der skal anvendes på fødevare- og foderstofvirksomheder, grænsekontrolsteder, virksomheder, der beskæftiger sig med animalske biprodukter, eller andre relevante steder i overvågningszonen, herunder transportmidler

1.   Den kompetente myndighed anvender de relevante foranstaltninger som omhandlet i artikel 40 og artikel 42-53 på fødevare- og foderstofvirksomheder, grænsekontrolsteder, virksomheder, der beskæftiger sig med animalske biprodukter, eller andre relevante steder i overvågningszonen, herunder transportmidler.

2.   Den kompetente myndighed kan på de i stk. 1 nævnte virksomheder og steder anvende supplerende foranstaltninger tilpasset til den specifikke situation med henblik på at forhindre spredning af kategori A-sygdommen inden for og fra overvågningszonen.

Artikel 55

Varigheden af sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i overvågningszonen

1.   Den kompetente myndighed må kun ophæve de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der anvendes i overvågningszonen i henhold til dette kapitels afdeling 1 og 3, hvis den i bilag XI fastsatte periode er udløbet og følgende betingelser er opfyldt:

a)

Kravene i artikel 39 er opfyldt i beskyttelseszonen.

b)

Embedsdyrlægen har i overensstemmelse med artikel 41 aflagt besøg på et repræsentativt antal virksomheder, der holder dyr af listeopførte arter, med tilfredsstillende resultater.

2.   Hvis den pågældende kategori A-sygdom overføres af en listeopført vektor som omhandlet i forordning (EU) 2018/1882, kan den kompetente myndighed:

a)

fastsætte varigheden af foranstaltningerne i overvågningszonen i hvert enkelt tilfælde, under hensyntagen til de faktorer, der indvirker på risikoen for spredning af sygdommen, og

b)

beslutte, at der skal indsættes sentineldyr.

Afdeling 4

Undtagelser gældende i restriktionszonen i tilfælde af yderligere sygdomsudbrud

Artikel 56

Undtagelser fra forbud mod flytning af dyr inden for restriktionszonen i forbindelse med opretholdelse af restriktioner

1.   I tilfælde, hvor forbud mod flytning af dyr som omhandlet i artikel 27 og 42 opretholdes ud over den i bilag XI fastsatte periode på grund af officiel bekræftelse af yderligere udbrud af kategori A-sygdommen, kan den kompetente myndighed under ekstraordinære omstændigheder tillade flytning af opdrættede dyr af listeopførte arter fra en virksomhed inden for restriktionszonen i tilfælde, der ikke er omfattet af undtagelser i henhold til artikel 27 og 42, hvis:

a)

operatøren har indgivet en begrundet ansøgning om en sådan tilladelse

b)

de risici, der er forbundet med at tillade de pågældende flytninger, er blevet vurderet forud for tilladelsen, og vurderingen viser, at risikoen for spredning af kategori A-sygdommen er ubetydelig

c)

embedsdyrlægen har gennemført kliniske undersøgelser og har indsamlet prøver til laboratorieundersøgelser fra dyr af listeopførte arter, herunder dem, der skal flyttes, og resultaterne har været tilfredsstillende.

2.   Hvis flytning af dyr tillades i henhold til stk. 1, sikrer den kompetente myndighed, at transporten opfylder kravene i artikel 24.

KAPITEL III

Genindsættelse af landdyr på virksomheder i restriktionszoner

Artikel 57

Betingelser for tilladelse til genindsættelse af dyr på angrebne virksomheder

1.   Den kompetente myndighed tillader kun genindsættelse af dyr på en angrebet virksomhed, hvis følgende krav er opfyldt:

a)

Endelig rengøring og desinfektion og, hvis det er relevant, bekæmpelse af insekter og gnavere er:

i)

udført i overensstemmelse med procedurerne i bilag IV, punkt A og C, under anvendelse af passende biocidholdige produkter med henblik på at sikre destruktion af den pågældende kategori A-sygdomsfremkaldende agens og

ii)

behørigt dokumenteret.

b)

Den monitoreringsperiode, der er fastsat i bilag II for den pågældende sygdom, beregnet fremad fra den dato, hvor den endelige rengøring og desinfektion i henhold til litra a) blev foretaget, er udløbet.

2.   Den kompetente myndighed fører tilsyn med, at den endelige rengøring og desinfektion og, hvis det er relevant, bekæmpelse af insekter og gnavere på den angrebne virksomhed foretages i overensstemmelse med kravene i stk. 1, litra a).

3.   Den kompetente myndighed tillader ikke adgang til græsningsarealer for opdrættede dyr af listeopførte arter i den periode, hvor det pågældende areal betragtes som kontamineret; denne periode fastsættes, efter at der er foretaget en risikovurdering.

4.   Hvis den endelige rengøring og desinfektion og, hvis det er relevant, bekæmpelse af insekter og gnavere som omhandlet i stk. 1 af behørigt begrundede årsager ikke er gennemført fuldt ud på den angrebne virksomhed, kan den kompetente myndighed som undtagelse fra stk. 1 tillade genindsættelse af dyr, forudsat at:

a)

der er gået mindst tre måneder siden gennemførelsen af den i artikel 15 omhandlede foreløbige rengøring og desinfektion, og

b)

den kompetente myndighed, inden den har givet tilladelsen, har vurderet de risici, der er forbundet med den pågældende tilladelse, og vurderingen viser, at risikoen for spredning af kategori A-sygdommen er ubetydelig.

Artikel 58

Undtagelser fra kravet i artikel 55, stk. 1, litra b)

I tilfælde af officiel bekræftelse af et udbrud af en kategori A-sygdom på fødevare- og foderstofvirksomheder, samlesteder, grænsekontrolsteder, virksomheder, der beskæftiger sig med animalske biprodukter, eller andre relevante steder, herunder transportmidler, kan den kompetente myndighed tillade genindsættelse af opdrættede dyr af listeopførte arter til slagtning, sammenbringning, inspektion eller transport, 24 timer efter at følgende er fuldført:

a)

de i artikel 12, artikel 14, artikel 15, artikel 17, artikel 18 og artikel 57, stk. 1, litra a), omhandlede foranstaltninger og

b)

eventuelle supplerende foranstaltninger fra den kompetente myndigheds side tilpasset til den specifikke situation.

Artikel 59

Krav vedrørende genindsættelse af opdrættede dyr af listeopførte arter på angrebne virksomheder

1.   Den kompetente myndighed fører tilsyn med, at genindsættelse af opdrættede dyr af listeopførte arter på en angrebet virksomhed sker i overensstemmelse med denne artikel.

2.   Opdrættede dyr af listeopførte arter bestemt til genindsættelse:

a)

må ikke have oprindelse på en virksomhed, der er omfattet af de i kapitel III omhandlede restriktioner, og

b)

skal underkastes prøveudtagning til laboratorieundersøgelse for at udelukke forekomst af sygdommen, og resultaterne skal være tilfredsstillende, før de indsættes på virksomheden.

3.   For så vidt angår stk. 2, litra b), skal prøverne indsamles fra:

a)

et repræsentativt antal af alle de dyr, der skal indsættes på virksomheden, hvis de alle skal indsættes samtidig og fra samme oprindelsesvirksomhed, eller

b)

et repræsentativt antal dyr i hver sending, hvis dyrene alle skal indsættes på forskellige tidspunkter eller fra forskellige oprindelsesvirksomheder.

Hvis der er tale om daggamle kyllinger, kan den kompetente myndighed beslutte ikke at foretage prøveudtagning til laboratorieundersøgelse som omhandlet i stk. 2, litra b).

4.   Opdrættede dyr af listeopførte arter, som er bestemt til genindsættelse, indsættes på virksomheden som følger:

a)

i alle den angrebne virksomheds epidemiologiske enheder og bygninger

b)

om muligt samtidig eller inden for den monitoreringsperiode, der er fastsat i bilag II for den pågældende sygdom, beregnet fremad fra den dato, hvor det første dyr blev indsat, eller

c)

hvis der er tale om virksomheder med frilandsopdræt, eller hvis kravet i litra a) ikke er anvendeligt i praksis, ved at anvende sentineldyr, som der er udtaget prøver af til laboratorieundersøgelser med tilfredsstillende resultater for den pågældende kategori A-sygdom, inden dyrene indsættes på virksomheden.

5.   Embedsdyrlægen aflægger besøg på den angrebne virksomhed som minimum den sidste dag i den monitoreringsperiode, der er fastsat i bilag II for den pågældende sygdom, beregnet fremad fra den dato, hvor dyrene blev indsat på virksomheden, og under alle omstændigheder inden der er gået 30 dage siden denne dato, idet embedsdyrlægen som minimum foretager:

a)

dokumentkontrol, herunder analyse af produktions-, sundheds- og sporbarhedsfortegnelser

b)

klinisk undersøgelse af opdrættede dyr af listeopførte arter og

c)

indsamling af prøver af dyr til laboratorieundersøgelse med henblik på bekræftelse eller udelukkelse af forekomst af den pågældende kategori A-sygdom.

6.   Personer, der kommer ind på eller forlader virksomheden, skal overholde passende biosikringsforanstaltninger med det formål at forhindre spredning af den pågældende kategori A-sygdom.

7.   Opdrættede dyr af listeopførte arter må kun forlade virksomheden efter tilladelse fra den kompetente myndighed og efter en laboratorieundersøgelse som omhandlet i stk. 5, litra c), med tilfredsstillende resultater.

8.   Fra den dato, hvor dyrene indsættes på virksomheden, til afslutningen af genindsættelsen, jf. artikel 61, skal operatøren:

a)

holde fortegnelserne over sundheds- og produktionsdata for opdrættede dyr af listeopførte arter ajour og

b)

straks underrette den kompetente myndighed om enhver væsentlig ændring i produktionsdata og enhver anden abnormitet.

9.   Hvis den kompetente myndighed underrettes om usædvanlig dødelighed eller kliniske tegn på den pågældende kategori A-sygdom i den i stk. 8 omhandlede periode, skal embedsdyrlægen uden ophold indsamle prøver til laboratorieundersøgelse for at udelukke forekomst af den pågældende kategori A-sygdom.

10.   Den kompetente myndighed kan fritage afgrænsede virksomheder fra en eller flere af bestemmelserne i stk. 1-9 efter at have vurderet de risici, der er forbundet med den pågældende fritagelse, hvis vurderingen viser, at risikoen for spredning af kategori A-sygdommen er ubetydelig.

Artikel 60

Yderligere krav vedrørende genindsættelse af dyr på angrebne virksomheder

1.   Den kompetente myndighed tillader genindsættelse på en angrebet virksomhed af andre dyr end opdrættede dyr af listeopførte arter under hensyntagen til risikoen for spredning af den pågældende kategori A-sygdom og risikoen for vektorpersistens.

2.   Den kompetente myndighed kan udvide anvendelsen af nogle af eller alle bestemmelserne i artikel 57 og 59, hvis der anvendes forebyggende aflivning som omhandlet i artikel 7, stk. 4, og artikel 9, stk. 4.

Artikel 61

Afslutning af genindsættelse af dyr og ophævelse af sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger på angrebne virksomheder

1.   Genindsættelse af dyr på en angrebet virksomhed anses for afsluttet, når foranstaltningerne i artikel 57 og 59 og i påkommende tilfælde artikel 60 er afsluttet med et tilfredsstillende resultat.

2.   Den kompetente myndighed ophæver alle sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der anvendes på den angrebne virksomhed i henhold til denne forordning, når genindsættelsen anses for afsluttet, jf. stk. 1.

KAPITEL IV

Sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger for vildtlevende dyr af listeopførte arter

Artikel 62

Foranstaltninger i tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom hos vildtlevende dyr af listeopførte arter

1.   I tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom hos vildtlevende dyr af listeopførte arter, jf. artikel 9, stk. 1, 3 og 4, i delegeret forordning (EU) 2020/689, gennemfører den kompetente myndighed straks en undersøgelse med henblik på at bekræfte eller udelukke forekomst af den listeopførte sygdom, der er mistanke om.

2.   I forbindelse med den i stk. 1 omhandlede undersøgelse foranstalter den kompetente myndighed som minimum post mortem-undersøgelser og indsamling af prøver til laboratorieundersøgelse fra vildtlevende dyr af listeopførte arter, som er nedskudt eller fundet døde, med henblik på at bekræfte eller udelukke forekomst af kategori A-sygdommen.

3.   Hvis der er tale om kroppe af døde vildtlevende dyr, hos hvilke der er mistanke om forekomst af den pågældende kategori A-sygdom, sikrer den kompetente myndighed, at:

a)

de hele kroppe af de døde vildtlevende dyr eller delene heraf bortskaffes eller forarbejdes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009, og

b)

ethvert materiale eller stof, der kan formodes at være blevet kontamineret ved kontakt med kroppene af døde vildtlevende dyr eller animalske biprodukter herfra, så vidt muligt rengøres og desinficeres eller bortskaffes i overensstemmelse med embedsdyrlægens instrukser og under dennes tilsyn.

Artikel 63

Foranstaltninger i tilfælde af udbrud af en kategori A-sygdom hos vildtlevende dyr af listeopførte arter

1.   I tilfælde af officiel bekræftelse af et udbrud af en kategori A-sygdom hos vildtlevende dyr af listeopførte arter, jf. artikel 9, stk. 2, 3 og 4, i delegeret forordning (EU) 2020/689, kan den kompetente myndighed fastlægge en inficeret zone for at forhindre yderligere spredning af sygdommen på grundlag af:

a)

sygdomsprofilen

b)

den anslåede bestand af vildtlevende dyr af listeopførte arter

c)

de risikofaktorer, der bidrager til spredning af den pågældende kategori A-sygdom, navnlig risikoen for indslæbning af en kategori A-sygdom på virksomheder, der holder dyr af listeopførte arter

d)

prøveresultater og

e)

andre relevante aktører.

2.   Hvis der er tale om kroppe af vildtlevende dyr, hos hvilke den pågældende kategori A-sygdom er blevet bekræftet, sikrer den kompetente myndighed, uanset om de vildtlevende dyr blev nedlagt eller fundet døde, at:

a)

de hele kroppe af de døde vildtlevende dyr eller delene heraf bortskaffes eller forarbejdes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009 og

b)

ethvert materiale eller stof, der kan formodes at være blevet kontamineret ved kontakt med kroppene af døde vildtlevende dyr eller animalske biprodukter herfra, så vidt muligt rengøres og desinficeres eller bortskaffes i overensstemmelse med embedsdyrlægens instrukser og under dennes tilsyn.

3.   Den kompetente myndighed kan tilpasse grænserne for den oprindelige inficerede zone:

a)

med henblik på at holde yderligere spredning af den pågældende kategori A-sygdom under kontrol og

b)

i tilfælde af bekræftelse af yderligere udbrud af kategori A-sygdommen hos vildtlevende dyr.

4.   Den kompetente myndighed underretter straks operatører, kliniske dyrlæger, jægere, andre relevante kompetente myndigheder og enhver anden berørt fysisk eller juridisk person om sygdomsudbruddet og de bekæmpelsesforanstaltninger, der er truffet.

Artikel 64

Foranstaltninger, der skal anvendes i den inficerede zone

1.   I den i overensstemmelse med artikel 63 fastlagte inficerede zone foranstalter den kompetente myndighed post mortem-undersøgelser af vildtlevende dyr af listeopførte arter, som er nedskudt eller fundet døde, herunder om nødvendigt udtagning af prøver til laboratorieundersøgelse.

2.   I den inficerede zone skal den kompetente myndighed som minimum:

a)

gennemføre risikobegrænsende foranstaltninger og skærpede biosikringsforanstaltninger med henblik på at forhindre spredning af kategori A-sygdommen fra de angrebne dyr og den inficerede zone til ikke-angrebne dyr eller til mennesker

b)

forbyde flytning af vildtlevende dyr af listeopførte arter og animalske produkter heraf, jf. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/688 (16), og

c)

sikre, at alle kroppe af døde vildtlevende dyr af listeopførte arter, uanset om dyrene blev nedlagt eller fundet døde, eller dele heraf bortskaffes eller forarbejdes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

Artikel 65

Supplerende foranstaltninger i den inficerede zone

For at undgå spredning af kategori A-sygdommen kan den kompetente myndighed i den inficerede zone:

a)

regulere flytninger af opdrættede dyr af listeopførte arter

b)

regulere jagtaktiviteter og andre udendørsaktiviteter

c)

begrænse fodring af vildtlevende dyr af listeopførte arter og

d)

udarbejde og gennemføre en udryddelsesplan for kategori A-sygdommen hos vildtlevende dyr af listeopførte arter, hvis den epidemiologiske situation tilsiger det.

Artikel 66

Operationel ekspertgruppe

I tilfælde af et officielt bekræftet udbrud af en kategori A-sygdom hos vildtlevende dyr af listeopførte arter, og i tilfælde af at den kompetente myndighed fastlægger en inficeret zone i overensstemmelse med artikel 63, nedsætter den kompetente myndighed en operationel ekspertgruppe, jf. artikel 43 i forordning (EU) 2016/429, til at bistå den kompetente myndighed med at:

a)

vurdere den epidemiologiske situation og udviklingen heri

b)

afgrænse den inficerede zone

c)

fastlægge de relevante foranstaltninger, der skal anvendes i den inficerede zone i overensstemmelse med dette kapitel, og deres varighed og

d)

udarbejde en udryddelsesplan, hvis det er relevant.

Artikel 67

Varigheden af foranstaltninger i den inficerede zone

Den kompetente myndighed opretholder de foranstaltninger, der anvendes i den inficerede zone i overensstemmelse med dette kapitel, indtil de epidemiologiske oplysninger viser, at den pågældende vildtlevende bestand ikke længere udgør en risiko med hensyn til indslæbning af en kategori A-sygdom på virksomheder, der holder dyr af listeopførte arter, og den operationelle gruppe anbefaler at ophæve foranstaltningerne.

KAPITEL V

Sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger for kategori b- og c-sygdomme hos landdyr

Artikel 68

Foreløbige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der skal anvendes, hvis den kompetente myndighed har mistanke om en kategori B- eller C-sygdom i medlemsstater eller zoner, der er tildelt status som sygdomsfri

I tilfælde af mistanke om en kategori B- eller C-sygdom, jf. artikel 9, stk. 1, 3 eller 4, i delegeret forordning (EU) 2020/689, i medlemsstater eller zoner, der er tildelt status som sygdomsfri i henhold til artikel 36, stk. 4, i forordning (EU) 2016/429 eller artikel 84, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/689, anvender den kompetente myndighed de foranstaltninger, der er fastsat i:

a)

artikel 21, 22 og 23 i delegeret forordning (EU) 2020/689 for infektion med Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, infektion med Mycobacterium tuberculosis-kompleks, enzootisk kvægleukose, infektiøs bovin rhinotracheitis/infektiøs pustuløs vulvovaginitis, infektion med Aujeszkys sygdom og bovin virusdiarré

b)

artikel 35 i delegeret forordning (EU) 2020/689 for infektion med rabiesvirus og

c)

artikel 41 i delegeret forordning (EU) 2020/689 for infektion med bluetonguevirus (serotype 1-24).

Artikel 69

Sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der skal anvendes i tilfælde af bekræftelse af en kategori B- eller C-sygdom

I tilfælde af bekræftelse af en kategori B- eller C-sygdom, jf. artikel 9, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/689, i medlemsstater eller zoner, der er tildelt status som sygdomsfri i henhold til artikel 36, stk. 4, i forordning (EU) 2016/429 eller artikel 84, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/689, anvender den kompetente myndighed de foranstaltninger, der er fastsat i:

a)

artikel 24-31 i delegeret forordning (EU) 2020/689 for infektion med Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, infektion med Mycobacterium tuberculosis-kompleks, enzootisk kvægleukose, infektiøs bovin rhinotracheitis/infektiøs pustuløs vulvovaginitis, infektion med Aujeszkys sygdom og bovin virusdiarré

b)

artikel 36 i delegeret forordning (EU) 2020/689 for infektion med rabiesvirus og

c)

artikel 42 i delegeret forordning (EU) 2020/689 for infektion med bluetonguevirus (serotype 1-24).

DEL III

AKVATISKE DYR

KAPITEL I

Sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger for kategori a-sygdomme hos akvakulturdyr

Afdeling 1

Foreløbige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom hos akvakulturdyr

Artikel 70

Operatørers forpligtelser i tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom hos akvakulturdyr på virksomheder

I tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom hos akvakulturdyr af listeopførte arter skal operatører træffe følgende sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger for at forhindre, at den pågældende kategori A-sygdom spredes fra de angrebne dyr og akvakulturvirksomheder, som de er ansvarlige for, til andre, ikke-angrebne akvatiske dyr, indtil den kompetente myndighed har udelukket forekomst af kategori A-sygdommen:

a)

hvis det er teknisk muligt, isolere alle akvakulturdyr på den virksomhed, der mistænkes for at være inficeret med kategori A-sygdommen

b)

forhindre flytning af akvakulturdyr ind på og fra virksomheden.

c)

føre fortegnelser over alle besøg og flytninger fra og til virksomheden

d)

holde ethvert produkt, udstyr, materiale eller stof, der kan formodes at være kontamineret med eller at ville overføre kategori A-sygdomme, isoleret og så godt beskyttet mod vektorer og andre akvatiske dyr, som det er praktisk muligt

e)

gennemføre de relevante biosikringsforanstaltninger for at undgå spredning af kategori A-sygdommen

f)

efter anmodning fra den kompetente myndighed give denne alle relevante oplysninger om kategori A-sygdommen og

g)

følge eventuelle instrukser fra den kompetente myndighed vedrørende bekæmpelse af kategori A-sygdommen, jf. forordning (EU) 2016/429 og nærværende forordning.

Artikel 71

Den kompetente myndigheds undersøgelse af mistanke om en kategori A-sygdom hos akvakulturdyr på en virksomhed

1.   I tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom hos akvakulturdyr på en virksomhed, jf. artikel 9, stk. 1, 3 og 4, i delegeret forordning (EU) 2020/689, gennemfører den kompetente myndighed straks en undersøgelse med henblik på at bekræfte eller udelukke forekomst af den listeopførte sygdom, der er mistanke om.

2.   I forbindelse med den i stk. 1 omhandlede undersøgelse sikrer den kompetente myndighed, at embedsdyrlægen som minimum foretager følgende:

a)

kliniske undersøgelser af akvakulturdyr og

b)

indsamling af prøver til laboratorieundersøgelse.

Artikel 72

Foreløbige restriktioner og biosikringsforanstaltninger, der skal anvendes i tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom hos akvakulturdyr

1.   I tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom på en virksomhed sætter den kompetente myndighed virksomheden under officiel overvågning og pålægger straks følgende foreløbige restriktioner og biosikringsforanstaltninger for at forhindre, at kategori A-sygdommen spredes fra de angrebne akvakulturdyr og virksomheden til ikke-angrebne akvatiske dyr:

a)

forbud mod flytning af akvakulturdyr ind på og fra virksomheden

b)

forbud mod ikke strengt nødvendige flytninger fra virksomheden af transportmidler og udstyr

c)

forbud mod slagtning af akvakulturdyr til konsum

d)

isolation, hvis det er teknisk muligt og anses for nødvendigt, af alle akvakulturdyr og

e)

anvendelse, i det omfang det er praktisk muligt, af passende midler og foranstaltninger til at holde fugle og andre rovdyr under kontrol.

2.   Den kompetente myndighed kan påbyde forebyggende aflivning af listeopførte arter på en angrebet virksomhed, hvor der er mistanke om en kategori A-sygdom, forudsat at der anvendes alle nødvendige biosikringsforanstaltninger og andre risikobegrænsende foranstaltninger for at forhindre spredning af kategori A-sygdommen fra virksomheden.

3.   Den kompetente myndighed tillader, som undtagelse fra artikel 10, litra i), i forordning (EF) nr. 1069/2009 og efter at have foretaget en risikovurdering, flytning af akvakulturdyr, hvis det eneste formål med flytningen er omgående aflivning på en sygdomsbekæmpelsesvirksomhed for akvatiske fødevarer eller et anlæg, der er godkendt til forarbejdning eller bortskaffelse af animalske biprodukter i kategori 1 eller 2 i overensstemmelse med nævnte forordning. Tilladelsen kan kun gives, hvis der anvendes biosikringsforanstaltninger og andre risikobegrænsende foranstaltninger som fornødent for at forhindre spredning af kategori A-sygdommen.

4.   Alle animalske biprodukter fra døde akvakulturdyr, der er døde eller er blevet aflivet i overensstemmelse med denne artikel, herunder bløddyrsskaller med kød, skal som undtagelse fra artikel 10, litra i), i forordning (EF) nr. 1069/2009 forarbejdes eller bortskaffes som kategori 1- eller kategori 2-materiale i overensstemmelse med samme forordning for at sikre, at den pågældende sygdomsfremkaldende agens inaktiveres, og for at forhindre, at sygdommen overføres til andre akvatiske dyr.

Artikel 73

Analyse af lister og fortegnelser i tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom hos akvakulturdyr

1.   I tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom påbyder den kompetente myndighed, idet den verificerer, at påbuddet efterkommes, operatørerne af de virksomheder, hvor der er mistanke om en kategori A-sygdom, uden ophold at udarbejde og ajourføre en samlet liste over følgende:

a)

arter, kategorier og mængder (antal, volumen eller vægt) af alle akvakulturdyr, der holdes på virksomheden

b)

ethvert produkt, materiale eller stof, der kan formodes at være kontamineret med eller at ville overføre kategori A-sygdommen, og

c)

dødeligheden i hver epidemiologisk enhed på virksomheden, registreret dagligt.

2.   Inden for rammerne af den i artikel 57 i forordning (EU) 2016/429 omhandlede epidemiologiske undersøgelse, som gennemføres på virksomheder, hvor der er mistanke om sygdommen, analyserer embedsdyrlægen som minimum de i artikel 186, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429 omhandlede fortegnelser.

Artikel 74

Udvidelse af sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom til andre virksomheder

Med henblik på at forhindre spredning af en kategori A-sygdom gennemfører den kompetente myndighed en undersøgelse i overensstemmelse med artikel 71 og udvider, efter at have foretaget en risikovurdering, de relevante foranstaltninger som omhandlet i artikel 72 og 73 til:

a)

virksomheder, der tilhører det samme kompartment som den virksomhed, hvor der er mistanke om sygdommen, eller som på grund af afstanden eller hydrodynamiske eller topografiske forhold har øget risiko for at få blive inficeret med den pågældende sygdomsfremkaldende agens fra den virksomhed, hvor der er mistanke om sygdommen

b)

alle andre virksomheder end de i litra a) omhandlede med en direkte epidemiologisk forbindelse til den virksomhed, hvor der er mistanke om sygdommen.

Artikel 75

Midlertidige restriktionszoner rundt om virksomheder

Den kompetente myndighed kan oprette en midlertidig restriktionszone rundt om den virksomhed, hvor der er mistanke om en kategori A-sygdom, og hvor der anvendes foreløbige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger som omhandlet i artikel 72 og 73, under hensyntagen til følgende omstændigheder:

a)

virksomhedens beliggenhed i et område med andre virksomheder, der holder akvakulturdyr af listeopførte arter, for hvilke der er mistanke om en kategori A-sygdom

b)

flytning af dyr i nærheden af den sygdomsmistænkte virksomhed

c)

forsinket bekræftelse af kategori A-sygdommen i henhold til artikel 77

d)

utilstrækkelige oplysninger om den mistænkte kategori A-sygdoms mulige oprindelse og de måder, hvorpå den kan være blevet indslæbt, og

e)

sygdomsprofilen, især sygdommens overførselsveje og -hastighed og sygdommens persistens i den pågældende bestand af akvakulturdyr af listeopførte arter.

Artikel 76

Foranstaltninger, der skal anvendes i tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom på fødevare- og foderstofvirksomheder, renseanlæg, ekspeditionscentre, grænsekontrolsteder, virksomheder, der beskæftiger sig med animalske biprodukter, eller andre relevante steder, herunder transportmidler

1.   I tilfælde af mistanke om en kategori A-sygdom, jf. artikel 9, stk. 1, 3 og 4, i delegeret forordning (EU) 2020/689, på fødevare- og foderstofvirksomheder, renseanlæg, ekspeditionscentre, grænsekontrolsteder, virksomheder, der beskæftiger sig med animalske biprodukter, eller andre relevante steder, herunder transportmidler, anvender den kompetente myndighed følgende:

a)

de i artikel 71-75 omhandlede foranstaltninger og

b)

om nødvendigt supplerende foranstaltninger tilpasset til den specifikke situation med henblik på at forhindre spredning af kategori A-sygdommen fra de mistænkte dyr og virksomheder eller steder til ikke-angrebne dyr.

2.   Den kompetente myndighed anvender også bestemmelserne i artikel 71-75 på oprindelsesvirksomhederne for de dyr eller produkter, der befinder sig på virksomheder og steder nævnt i stk. 1.

Afdeling 2

Sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af officiel bekræftelse af en kategori A-sygdom hos akvakulturdyr

Artikel 77

Officiel bekræftelse af en kategori A-sygdom hos akvakulturdyr

Den kompetente myndighed bekræfter officielt et udbrud af en kategori A-sygdom hos akvakulturdyr, når betingelserne i artikel 9, stk. 2, 3 og 4, i delegeret forordning (EU) 2020/689 er opfyldt.

Artikel 78

Sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af officiel bekræftelse af udbrud af en kategori A-sygdom på en virksomhed

1.   Efter officiel bekræftelse af et udbrud af en kategori A-sygdom, jf. artikel 77, påbyder den kompetente myndighed, ud over foranstaltningerne omhandlet i artikel 72 og 73, at følgende sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger straks anvendes under embedsdyrlægens tilsyn for den virksomhed, hvor den officielle bekræftelse af udbruddet af kategori A-sygdommen har fundet sted:

a)

Fisk og krebsdyr af listeopførte arter aflives hurtigst muligt, og bløddyr af listeopførte arter opfiskes hurtigst muligt.

b)

Uanset artikel 10, litra i), i forordning (EF) nr. 1069/2009 bortskaffes dyr som omhandlet i litra a) som kategori 1- eller kategori 2-materiale i overensstemmelse med samme forordning.

c)

Foranstaltningerne i litra a) og b) gennemføres enten:

i)

på den virksomhed, hvor den officielle bekræftelse af et udbrud af en kategori A-sygdom har fundet sted, med efterfølgende forarbejdning på stedet, eller

ii)

på en sygdomsbekæmpelsesvirksomhed for akvatiske fødevarer eller på et anlæg, der er godkendt til forarbejdning eller bortskaffelse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009, på en måde, der forhindrer risiko for spredning af kategori A-sygdommen.

d)

Akvakulturdyr af ikke-listeopførte arter skal hurtigst muligt aflives eller slagtes til konsum eller, hvis der er tale om bløddyr, opfiskes, jf. stk. 1, litra b).

e)

Der anvendes passende foranstaltninger til at begrænse eventuel spredning af kategori A-sygdommen til og fra vildtlevende akvatiske dyr, der kunne være i epidemiologisk kontakt med virksomheden.

f)

Alle potentielt kontaminerede produkter, materialer eller stoffer holdes isoleret, indtil:

i)

de bortskaffes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009, hvis der er tale om animalske biprodukter

ii)

de som undtagelse fra artikel 10, litra i), i forordning (EF) nr. 1069/2009 bortskaffes eller forarbejdes som kategori 1- eller kategori 2-materiale i overensstemmelse med samme forordning, hvis der er tale om animalske produkter

iii)

rengøring og desinfektion er fuldført i overensstemmelse med artikel 80, hvis der er tale om materialer og stoffer, der egner sig til rengøring og desinfektion, og

iv)

de fjernes fra virksomheden og bortskaffes under embedsdyrlægens tilsyn, hvis der er tale om foderstoffer og andre materialer, der ikke egner sig til rengøring og desinfektion.

2.   Den kompetente myndighed påbyder og fører tilsyn med, at:

a)

transporten fra den angrebne virksomhed af animalske biprodukter som omhandlet i stk. 1, litra f), nr. i), og af animalske produkter som omhandlet i stk. 1, litra f), nr. ii), foregår i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009, og

b)

transporten fra den angrebne virksomhed af materialer eller stoffer som omhandlet i stk. 1, litra f), nr. iv), foregår i overensstemmelse med myndighedens instrukser vedrørende biosikrings- og biosikkerhedsmæssige betingelser med henblik på at forhindre spredning af den pågældende kategori A-sygdomsfremkaldende agens.

3.   Uanset stk. 1, litra a), kan den kompetente myndighed, efter at have foretaget en risikovurdering, give tilladelse til slagtning til konsum af fisk eller krebsdyr — eller, hvis der er tale om bløddyr, opfiskning — på virksomheden eller på en sygdomsbekæmpelsesvirksomhed for akvatiske fødevarer, forudsat at der træffes passende biosikringsforanstaltninger og andre nødvendige risikobegrænsende foranstaltninger for at forhindre spredning af kategori A-sygdommen. Uanset artikel 10, litra i), i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal alle animalske biprodukter, der er fremkommet som et resultat af undtagelsen, forarbejdes eller bortskaffes som kategori 1- eller kategori 2-materiale i overensstemmelse med samme forordning.

4.   Uanset stk. 1, litra d), kan den kompetente myndighed, efter at have foretaget en risikovurdering, beslutte ikke at aflive, slagte eller opfiske akvakulturdyr af ikke-listeopførte arter, forudsat at der anvendes passende risikobegrænsende foranstaltninger for at forhindre enhver risiko for spredning af den pågældende kategori A-sygdom fra virksomheden.

5.   Uanset stk. 1, litra f), nr. ii), kan den kompetente myndighed, efter at have foretaget en risikovurdering, tillade markedsføring af animalske produkter i overensstemmelse med artikel 83.

Artikel 79

Særlige undtagelser fra bekæmpelsesforanstaltninger på virksomheder, hvor der holdes listeopførte arter til videnskabelige formål eller med henblik på bevarelse af udryddelsestruede arter

1.   Den kompetente myndighed kan indrømme undtagelser fra de i artikel 78, stk. 1, litra a) og c), omhandlede foranstaltninger i tilfælde af officiel bekræftelse af en kategori A-sygdom på virksomheder, hvor der holdes listeopførte arter til videnskabelige formål eller med henblik på bevarelse af udryddelsestruede arter, forudsat at:

a)

den pågældende medlemsstats, eller andre medlemsstaters, dyresundhedsstatus ikke bringes i fare, og

b)

der træffes alle relevante biosikringsforanstaltninger som omhandlet i artikel 78 for at forhindre enhver risiko for spredning af den kategori A-sygdomsfremkaldende agens.

2.   Ved indrømmelse af en undtagelse i henhold til stk. 1 sikrer den kompetente myndighed, at akvakulturdyr af listeopførte arter, som er omfattet af undtagelsen:

a)

holdes i lokaliteter, hvor der er gennemført passende biosikringsforanstaltninger for at undgå spredning af den pågældende kategori A-sygdom, og

b)

underkastes yderligere overvågning og laboratorieundersøgelse og ikke flyttes fra virksomheden, før laboratorietestene viser, at de ikke indebærer nogen risiko for yderligere spredning af den pågældende kategori A-sygdom.

Artikel 80

Rengøring og desinfektion

1.   Den kompetente myndighed påbyder operatører, straks efter fuldførelsen af de i artikel 78 foreskrevne sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, at rengøre og desinficere:

a)

virksomheden, i det omfang den kompetente myndighed anser det for teknisk muligt

b)

alt udstyr til dyrehold, herunder, men ikke begrænset til, udstyr til fodring, sortering, behandling, vaccination og arbejdsfartøjer

c)

alt produktionsrelateret udstyr, herunder, men ikke begrænset til, bure, net, stativer, sække og langliner

d)

al beskyttelsesbeklædning eller sikkerhedsudstyr anvendt af operatører og besøgende og

e)

alle transportmidler, herunder tanke og andet udstyr, anvendt til flytning af inficerede dyr eller personale, der har været i kontakt med inficerede dyr.

2.   Rengøring og desinfektion i henhold til stk. 1 foretages:

a)

i overensstemmelse med en protokol, som den kompetente myndighed og operatøren på forhånd er blevet enige om, og

b)

under embedsdyrlægens tilsyn.

Artikel 81

Braklægning af angrebne virksomheder

Den kompetente myndighed pålægger operatøren, efter fuldført rengøring og desinfektion i overensstemmelse med artikel 80, at braklægge den angrebne virksomhed i det i bilag XIII fastsatte tidsrum.

Artikel 82

Udvidelse af sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i tilfælde af bekræftelse af en kategori A-sygdom

Med henblik på at forhindre spredning af en kategori A-sygdom gennemfører den kompetente myndighed en undersøgelse i overensstemmelse med artikel 71 og udvider, efter at have foretaget en risikovurdering, nogle af eller alle de i artikel 78, 80 og 81 omhandlede foranstaltninger til:

a)

virksomheder, der tilhører samme kompartment, eller som på grund af afstanden eller hydrodynamiske eller topografiske forhold har øget risiko for at blive inficeret med den pågældende sygdomsfremkaldende agens fra den sygdomsmistænkte virksomhed, hvor sygdommen er blevet bekræftet

b)

enhver virksomhed, som ifølge den i artikel 57 i forordning (EU) 2016/429 omhandlede undersøgelse har en direkte epidemiologisk forbindelse til den virksomhed, hvor sygdommen er blevet bekræftet.

Artikel 83

Markedsføring af animalske produkter af akvakulturdyr af listeopførte arter produceret på inficerede virksomheder

1.   Når den kompetente myndighed indrømmer en undtagelse i henhold til artikel 78, stk. 5, må den kun tillade markedsføring af animalske produkter, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Fisk skal være slagtet og renset inden afsendelsen.

b)

Bløddyr og krebsdyr skal være fuldt sporbare og skal inden afsendelsen være forarbejdet til ikke-levedygtige produkter, der ikke kan overleve, hvis de anbringes i vand igen.

Eventuel påkrævet rensning forud for forarbejdning og markedsføring skal ske på en sygdomsbekæmpelsesvirksomhed for akvatiske fødevarer eller på et biosikret renseanlæg.

2.   De i stk. 1 omhandlede animalske produkter skal være bestemt til:

a)

den endelige forbruger direkte eller

b)

videre forarbejdning på en sygdomsbekæmpelsesvirksomhed for akvatiske fødevarer.

Artikel 84

Foranstaltninger, der skal anvendes i tilfælde af bekræftelse af kategori A-sygdomme på fødevare- og foderstofvirksomheder, renseanlæg, ekspeditionscentre, grænsekontrolsteder eller andre relevante steder, herunder transportmidler

1.   I tilfælde af bekræftelse af en kategori A-sygdom på fødevare- og foderstofvirksomheder, renseanlæg, ekspeditionscentre, grænsekontrolsteder eller andre relevante steder, herunder transportmidler, jf. artikel 77, anvender den kompetente myndighed følgende:

a)

de i artikel 78, 80 og 81 omhandlede foranstaltninger og

b)

om nødvendigt supplerende foranstaltninger tilpasset til den specifikke situation med henblik på at forhindre spredning af kategori A-sygdommen fra de angrebne dyr og virksomheder eller steder til ikke-angrebne dyr.

2.   Den kompetente myndighed anvender også bestemmelserne i artikel 78, 80 og 81 på oprindelsesvirksomhederne for de dyr eller produkter, der befinder sig på virksomheder og steder nævnt i stk. 1.

KAPITEL II

Sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger for kategori A-sygdomme hos akvakulturdyr i restriktionszoner

Afdeling 1

Generelle sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i restriktionszoner

Artikel 85

Oprettelse af restriktionszoner

1.   I tilfælde af officiel bekræftelse af et udbrud af en kategori A-sygdom på en virksomhed, en fødevare-/foderstofvirksomhed, en virksomhed, der beskæftiger sig med animalske biprodukter, eller et hvilket som helst andet relevant sted, herunder transportmidler, opretter den kompetente myndighed straks en restriktionszone rundt om den angrebne virksomhed eller det angrebne sted, som omfatter:

a)

en beskyttelseszone rundt om den virksomhed eller det sted, hvor kategori A-sygdommen er blevet bekræftet

b)

en overvågningszone rundt om beskyttelseszonen og

c)

om nødvendigt, på grundlag af kriterierne i artikel 64, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, supplerende restriktionszoner rundt om eller op til beskyttelses- og overvågningszonerne.

2.   Zonernes omfang fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til de faktorer, der indvirker på risikoen for spredning af sygdommen. Den kompetente myndighed tager i dette øjemed følgende data og kriterier i betragtning:

a)

data fra den i artikel 57 i forordning (EU) 2016/429 omhandlede epidemiologiske undersøgelse

b)

relevante hydrodynamiske data

c)

kriterier som angivet i artikel 64, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429 og

d)

kriterier som angivet i bilag XIV til nærværende forordning.

3.   Den kompetente myndighed tilpasser afgrænsningen af den oprindelige restriktionszone, herunder afgrænsningen af beskyttelses- og overvågningszonerne og de supplerende restriktionszoner, i tilfælde af overlapning mellem to eller flere restriktionszoner som følge af yderligere udbrud af kategori A-sygdommen.

4.   Uanset stk. 1 kan den kompetente myndighed på grund af bestemte geografiske, hydrodynamiske og epidemiologiske forhold og efter at have foretaget en risikovurdering, hvor der tages hensyn til sygdomsprofilen:

a)

undlade at oprette restriktionszonen som omhandlet i stk. 1 rundt om den inficerede virksomhed eller det inficerede sted

b)

oprette en restriktionszone bestående af en beskyttelseszone uden en tilstødende overvågningszone og

c)

undlade at oprette en restriktionszone, når en kategori A-sygdom bekræftes på fødevare- og foderstofvirksomheder, renseanlæg, ekspeditionscentre, grænsekontrolsteder, virksomheder, der beskæftiger sig med animalske biprodukter, eller andre relevante steder, herunder transportmidler.

5.   Den kompetente myndighed kan, i det omfang, det er nødvendigt, og efter at have foretaget en risikovurdering, hvor der tages hensyn til geografiske, hydrodynamiske og epidemiologiske forhold og sygdomsprofilen, indrømme undtagelser fra bestemmelserne i dette kapitel:

a)

i de supplerende restriktionszoner og

b)

hvis den kompetente myndighed beslutter at oprette restriktionszonen, når et udbrud af en kategori A-sygdom finder sted på virksomheder eller andre relevante steder som omhandlet i stk. 4, litra c).

Artikel 86

Foranstaltninger, der skal anvendes i restriktionszonen

1.   Den kompetente myndighed udarbejder uden ophold en samlet liste over alle virksomheder, der holder akvakulturdyr af listeopførte arter i restriktionszonen, med oplysninger om arter, kategorier og anslået antal dyr på hver enkelt virksomhed, og holder listen ajour.

2.   Den kompetente myndighed kan på virksomheder i restriktionszonen, på grundlag af epidemiologiske oplysninger eller anden relevant evidens og efter at have foretaget en risikovurdering, gennemføre forebyggende aflivning eller slagtning til konsum eller, hvis der er tale om bløddyr, opfiskning, af akvakulturdyr af listeopførte arter i henhold til artikel 78, stk. 1, litra a), og stk. 2.

3.   Indsamling af prøver på virksomheder i restriktionszonen, der holder dyr af listeopførte arter, med andre formål end at bekræfte eller udelukke forekomst af den pågældende kategori A-sygdom må kun ske efter tilladelse fra den kompetente myndighed.

Afdeling 2

Sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i beskyttelseszonen

Artikel 87

Foranstaltninger, der skal anvendes på virksomheder, der holder akvakulturdyr i beskyttelseszonen

1.   Den kompetente myndighed pålægger operatører af virksomheder, der holder akvakulturdyr af enhver art, i beskyttelseszonen, bortset fra den virksomhed, hvor kategori A-sygdommen er blevet bekræftet, at gennemføre som minimum følgende foranstaltninger for at forebygge og bekæmpe spredning af sygdommen:

a)

øjeblikkelig ajourføring af fortegnelserne i den i artikel 73, stk. 1, omhandlede liste

b)

gennemførelse, i det omfang det er praktisk muligt, af passende foranstaltninger til at begrænse eventuel spredning af kategori A-sygdommen til og fra vildtlevende akvatiske dyr, der kunne være i epidemiologisk kontakt med virksomheden

c)

sikring af, at akvakulturdyr ikke fjernes fra den virksomhed, hvor de holdes, medmindre den kompetente myndighed har givet tilladelse hertil

d)

gennemførelse af passende biosikringsforanstaltninger for ethvert produkt, udstyr, materiale eller stof, der kan formodes at ville sprede den pågældende kategori A-sygdom

e)

begrænsning af antallet af besøgende til det antal, der er strengt nødvendigt for en korrekt drift af virksomheden

f)

anvendelse, i det omfang det er praktisk muligt, af passende rengørings- og desinfektionssystemer ved virksomhedens ind- og udgange.

2.   Den kompetente myndighed påbyder og fører tilsyn med, at operatøren forarbejder eller bortskaffer animalske biprodukter fra akvakulturdyr af listeopførte arter, som er døde eller er blevet aflivet, herunder bløddyrsskaller med kød, på virksomheder, der holder listeopførte arter i beskyttelseszonen, som materiale af den relevante kategori i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

3.   Den kompetente myndighed kan efter at have foretaget en risikovurdering beslutte, at artikel 87 og 88 kun skal gælde for akvakulturdyr af listeopførte arter.

Artikel 88

Besøg af embedsdyrlægen på virksomheder i beskyttelseszonen

1.   Den kompetente myndighed sikrer, at embedsdyrlægen hurtigst muligt og uden unødigt ophold efter officiel bekræftelse af et udbrud af en kategori A-sygdom aflægger mindst ét besøg på alle virksomheder som omhandlet i artikel 87, idet virksomheder, som ifølge den kompetente myndigheds vurdering udgør en høj risiko for så vidt angår sygdomspådragelse eller -spredning, prioriteres højest.

2.   I forbindelse med besøg som omhandlet i stk. 1 skal embedsdyrlægen som minimum foretage følgende:

a)

dokumentkontrol og analyse af fortegnelser

b)

verifikation af gennemførelsen af de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre indslæbning eller spredning af den pågældende kategori A-sygdom i overensstemmelse med artikel 87

c)

klinisk undersøgelse af akvakulturdyr af listeopførte arter og

d)

om nødvendigt indsamling af prøver til laboratorieundersøgelse med henblik på bekræftelse eller udelukkelse af forekomst af den pågældende kategori A-sygdom.

3.   Den kompetente myndighed kan kræve yderligere dyrlægebesøg på virksomhederne til opfølgning af situationen.

4.   Den kompetente myndighed fører en fortegnelse over aktiviteter og besøg som omhandlet i stk. 1, 2 og 3 og resultaterne heraf.

Artikel 89

Forbud vedrørende flytning af akvakulturdyr, produkter af akvakulturdyr, andre stoffer og materialer inden for, fra eller til beskyttelseszonen

1.   Den kompetente myndighed forbyder følgende flytninger inden for beskyttelseszonen:

a)

flytning af akvakulturdyr af listeopførte arter mellem virksomheder i beskyttelseszonen

b)

flytning af akvakulturdyr af listeopførte arter fra eller til beskyttelseszonen

c)

flytning fra virksomhederne i beskyttelseszonen af transportmidler og udstyr, produkter, materialer eller stoffer, der kan formodes at ville overføre den pågældende kategori A-sygdom

d)

transport af akvakulturdyr med brøndbåde gennem beskyttelseszonen og

e)

afsendelse af uforarbejdede animalske biprodukter fra akvakulturdyr af enhver art fra virksomheder i beskyttelseszonen.

2.   Den kompetente myndighed kan, efter at have foretaget en risikovurdering, udvide forbuddene som omhandlet i stk. 1, litra a)-d), til også at omfatte dyr af ikke-listeopførte arter og produkter heraf.

Artikel 90

Almindelige betingelser for indrømmelse af undtagelser fra forbud mod flytning og transport af akvatiske dyr og produkter i beskyttelseszonen

1.   Som undtagelse fra forbud som omhandlet i artikel 89, stk. 1, kan den kompetente myndighed tillade flytning og transport af akvatiske dyr og produkter i de i artikel 91-94 omhandlede tilfælde og på de særlige betingelser, der er fastsat i nævnte artikler, samt de almindelige betingelser, der er fastsat i nærværende artikels stk. 2.

2.   Når den kompetente myndighed giver tilladelse som omhandlet i stk. 1, sikrer den, at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Alle flytninger foregår udelukkende ad udpegede ruter, som er aftalt med den kompetente myndighed, uden aflæsning eller ophold undervejs.

b)

Eventuel udskiftning af vand og udledning af vand under transporten foregår i områder, på virksomheder eller på vandudskiftningssteder, der er godkendt af den kompetente myndighed.

c)

Transportmidlerne er konstrueret og vedligeholdt på en sådan måde, at de kan rengøres og desinficeres på tilfredsstillende vis.

d)

Transportmidlerne rengøres og desinficeres:

i)

forud for transporten og

ii)

efter transporten under embedsdyrlægens tilsyn.

e)

Der træffes enhver anden supplerende biosikringsforanstaltning, som den kompetente myndighed måtte finde nødvendig, vedrørende transporten.

Artikel 91

Særlige betingelser for slagtning samt flytning med henblik på slagtning eller forarbejdning af akvakulturdyr af listeopførte arter fra virksomheder i beskyttelseszonen

1.   Akvakulturdyr fra virksomheder, der holder listeopførte arter i beskyttelseszonen, kan:

a)

slagtes på virksomheden i overensstemmelse med de af den kompetente myndighed fastsatte biosikringsforanstaltninger eller

b)

flyttes med henblik på omgående slagtning til konsum på en sygdomsbekæmpelsesvirksomhed for akvatiske fødevarer eller

c)

hvis der er tale om bløddyr, opfiskes og flyttes til en sygdomsbekæmpelsesvirksomhed for akvatiske fødevarer til rensning, hvis det er nødvendigt, og videre forarbejdning.

2.   Den kompetente myndighed kan, efter at have foretaget en risikovurdering baseret på relevante epidemiologiske data, begrænse anvendelsen af de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger på virksomheder, der udelukkende holder akvakulturdyr af arter opført i tredje kolonne i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882.

3.   Den kompetente myndighed, der er ansvarlig for sygdomsbekæmpelsesvirksomheden for akvatiske fødevarer, skal, når den giver tilladelse til flytning af akvakulturdyr som omhandlet i stk. 1, litra b):

a)

underrettes om, at man agter at sende akvakulturdyr af listeopførte arter til sygdomsbekæmpelsesvirksomheden for akvatiske fødevarer

b)

acceptere at modtage de pågældende akvakulturdyr

c)

føre tilsyn med slagtningen af dyrene og bekræfte slagtningen over for den kompetente afsendelsesmyndighed

d)

sikre, at akvakulturdyrene af listeopførte arter med oprindelse i beskyttelseszonen holdes adskilt fra akvakulturdyr af listeopførte arter med oprindelse uden for beskyttelseszonen og slagtes eller forarbejdes adskilt fra sådanne dyr

e)

overvåge slagtningen eller forarbejdningen

f)

sikre, at rengøringen og desinfektionen af lokaliteterne er fuldført, inden akvakulturdyr fra virksomheder uden for beskyttelseszonen slagtes eller forarbejdes

g)

sikre, at animalske produkter hidrørende fra akvakulturdyr opfylder de særlige betingelser for markedsføring i artikel 92, og

h)

sikre, at animalske biprodukter fra slagtning eller andre processer som omhandlet i stk. 1 behandles eller bortskaffes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

Artikel 92

Særlige betingelser for markedsføring af animalske produkter af akvakulturdyr af listeopførte arter produceret på ikke-angrebne virksomheder i beskyttelseszonen

1.   Den kompetente myndighed kan tillade markedsføring af animalske produkter hidrørende fra akvakulturdyr af listeopførte arter på ikke-angrebne virksomheder i beskyttelseszonen, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Fisk skal være slagtet og renset inden afsendelsen.

b)

Bløddyr og krebsdyr skal være fuldt sporbare og skal inden afsendelsen være forarbejdet til ikke-levedygtige produkter, der ikke kan overleve, hvis de anbringes i vand igen.

2.   De i stk. 1 omhandlede animalske produkter skal være bestemt til:

a)

direkte levering til den endelige forbruger eller

b)

videre forarbejdning på en sygdomsbekæmpelsesvirksomhed for akvatiske fødevarer.

Artikel 93

Særlige betingelser for tilladelse til transport af uforarbejdede animalske biprodukter fra virksomheder beliggende i beskyttelseszonen

Den kompetente myndighed kan tillade transport af uforarbejdede animalske biprodukter fra akvakulturdyr af listeopførte arter fra virksomheder i beskyttelseszonen til et anlæg med henblik på videre forarbejdning i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

Artikel 94

Risikobegrænsende foranstaltninger vedrørende visse aktiviteter i relation til akvatiske dyr i beskyttelseszonen

1.   Den kompetente myndighed kan, efter at have foretaget en risikovurdering, gennemføre risikobegrænsende foranstaltninger vedrørende:

a)

erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri i beskyttelseszonen

b)

andre aktiviteter, som vedrører akvatiske dyr i beskyttelseszonen, og som kan udgøre en risiko for spredning af sygdommen, og

c)

transport af servicefartøjer til vedligeholdelsesaktiviteter og behandling af akvatiske dyr i beskyttelseszonen.

2.   Inden for rammerne af de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger kan den kompetente myndighed, hvis det er relevant, påbyde rengøring og desinfektion af udstyr, der er anvendt i vandområder omfattet af beskyttelseszonen.

Artikel 95

Foranstaltninger, der skal anvendes på fødevare- og foderstofvirksomheder, renseanlæg, ekspeditionscentre, grænsekontrolsteder, virksomheder, der beskæftiger sig med animalske biprodukter, eller andre relevante steder i beskyttelseszonen, herunder transportmidler

1.   Den kompetente myndighed anvender de i artikel 87-93 omhandlede foranstaltninger på fødevare- og foderstofvirksomheder, renseanlæg, ekspeditionscentre, grænsekontrolsteder, virksomheder, der beskæftiger sig med animalske biprodukter, eller andre relevante steder i beskyttelseszonen, herunder transportmidler.

2.   Den kompetente myndighed kan på de i stk. 1 nævnte virksomheder og steder anvende supplerende foranstaltninger tilpasset til den specifikke situation med henblik på at forhindre spredning af kategori A-sygdommen inden for og fra beskyttelseszonen.

Artikel 96

Fjernelse af akvakulturdyr fra angrebne virksomheder og efterfølgende risikobegrænsende foranstaltninger

1.   Den kompetente myndighed fastsætter en frist for, hvornår akvakulturdyr på alle inficerede virksomheder skal være fjernet.

2.   Den kompetente myndighed kan, efter at have foretaget en risikovurdering, beslutte, at stk. 1 også gælder for virksomheder i beskyttelseszonen, hvor kategori A-sygdommen ikke er blevet bekræftet, med henblik på at bekæmpe og forhindre eventuel spredning af sygdommene.

3.   Efter fjernelse af akvakulturdyr i henhold til stk. 1 skal der gennemføres rengøring, desinfektion og braklægning i overensstemmelse med artikel 80 og 81.

4.   Den kompetente myndighed påbyder synkron braklægning af de angrebne virksomheder og af virksomheder udvalgt i henhold til stk. 2.

5.   Synkron braklægning som omhandlet i stk. 4 skal vare i det i bilag XIII fastsatte tidsrum.

Artikel 97

Varigheden af sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i beskyttelseszonen og genindsættelse af dyr på virksomheder, der er omfattet af beskyttelseszonen

1.   Den kompetente myndighed opretholder sygdomsbekæmpelsesforanstaltningerne i beskyttelseszonen som omhandlet i dette kapitels afdeling 2, indtil:

a)

foranstaltningerne i artikel 96 er gennemført og afsluttet, og

b)

den kompetente myndighed, på grundlag af resultaterne af de undersøgelser, der er gennemført i overensstemmelse med artikel 88, har udelukket forekomst af den pågældende kategori A-sygdom på de andre virksomheder i beskyttelseszonen.

2.   Når betingelserne i stk. 1 er opfyldt:

a)

anvender den kompetente myndighed de foranstaltninger, der er omhandlet i dette kapitels afdeling 3, i beskyttelseszonen i det i artikel 101 fastsatte tidsrum, og

b)

kan der på ny indsættes dyr på de i artikel 96, stk. 1 og 2, omhandlede virksomheder, som før var omfattet af beskyttelseszonen.

Afdeling 3

Sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i overvågningszonen

Artikel 98

Foranstaltninger, der skal anvendes på virksomheder i overvågningszonen

1.   I overvågningszonen påbyder den kompetente myndighed, at de i artikel 87 omhandlede foranstaltninger anvendes på alle virksomheder, der holder akvakulturdyr af listeopførte arter.

2.   Embedsdyrlægen besøger de i stk. 1 omhandlede virksomheder og udfører de i artikel 88, stk. 2, omhandlede aktiviteter, alt efter hvad der er relevant.

3.   Virksomhederne i overvågningszonen overvåges, idet overvågningen skal omfatte besøg og prøveudtagninger som beskrevet i bilag XV, punkt 1.

4.   Den i stk. 3 omhandlede overvågning varetages af den kompetente myndighed.

Artikel 99

Foranstaltninger i relation til flytning og transport af akvakulturdyr inden for, fra eller til overvågningszonen

1.   Den kompetente myndighed forbyder flytning af akvakulturdyr fra virksomheder inden for overvågningszonen til slagtning, yderligere opdræt eller udsætning i naturen uden for overvågningszonen.

2.   Den kompetente myndighed sikrer, at enhver transport af akvakulturdyr af listeopførte arter inden for eller ind i overvågningszonen sker på de betingelser, der er fastsat i artikel 90, litra a)-e), og i artikel 91.

3.   Den kompetente myndighed kan påbyde anvendelse af passende supplerende biosikringsforanstaltninger på transport, herunder aflæsning på den udpegede bestemmelsesvirksomhed, med henblik på at bekæmpe og forhindre eventuel spredning af sygdommene.

4.   Uanset stk. 1 kan den kompetente myndighed, efter aftale med den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet, tillade flytning af akvakulturdyr, forudsat at der anvendes passende biosikringsforanstaltninger for at forhindre spredning af kategori A-sygdommen.

Artikel 100

Foranstaltninger, der skal anvendes på fødevare- og foderstofvirksomheder, renseanlæg, ekspeditionscentre, grænsekontrolsteder, virksomheder, der beskæftiger sig med animalske biprodukter, eller andre relevante steder i overvågningszonen, herunder transportmidler

1.   Den kompetente myndighed påbyder uden ophold anvendelse af de i artikel 98 og 99 omhandlede foranstaltninger på fødevare- og foderstofvirksomheder, renseanlæg, ekspeditionscentre, grænsekontrolsteder, virksomheder, der beskæftiger sig med animalske biprodukter, eller andre relevante steder i overvågningszonen, herunder transportmidler.

2.   Den kompetente myndighed kan på de i stk. 1 nævnte steder anvende supplerende foranstaltninger tilpasset til den specifikke situation med henblik på at forhindre spredning af kategori A-sygdommen inden for og fra overvågningszonen.

Artikel 101

Varigheden af sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i overvågningszonen

Den kompetente myndighed ophæver de i denne afdeling omhandlede sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, når overvågningsperioden som fastsat i bilag XV, punkt 2, for den pågældende kategori A-sygdom er udløbet med tilfredsstillende resultater.

KAPITEL III

Sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger for vildtlevende akvatiske dyr

Artikel 102

Foranstaltninger i tilfælde af mistanke om tilfælde af en kategori A-sygdom hos vildtlevende akvatiske dyr af listeopførte arter

I tilfælde af mistanke om et tilfælde af en kategori A-sygdom hos vildtlevende akvatiske dyr af listeopførte arter, jf. artikel 9, stk. 1, 3 og 4, i delegeret forordning (EU) 2020/689, skal den kompetente myndighed:

a)

straks gennemføre en undersøgelse af vildtlevende akvatiske dyr af listeopførte arter, som er fisket, fanget, indsamlet eller fundet døde, med henblik på at bekræfte eller udelukke forekomst af kategori A-sygdommen i overensstemmelse med artikel 71, stk. 2

b)

sikre, at alle animalske biprodukter hidrørende fra de vildtlevende akvatiske dyr af listeopførte arter, som mistænkes for at være inficeret, herunder bløddyrsskaller med kød, forarbejdes eller bortskaffes som kategori 1- eller kategori 2-materiale i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009

c)

sikre, hvis det er praktisk muligt, at ethvert materiale eller stof, der kan formodes at være blevet kontamineret af dyr, der mistænkes for at være angrebet, eller af animalske biprodukter hidrørende fra sådanne dyr, rengøres og desinficeres eller bortskaffes i overensstemmelse med embedsdyrlægens instrukser og under dennes tilsyn, og

d)

give de operatører eller myndigheder, der er ansvarlige for forvaltningen af den pågældende dyrebestand, relevante oplysninger.

Artikel 103

Foranstaltninger i tilfælde af udbrud af en kategori A-sygdom hos vildtlevende akvatiske dyr af listeopførte arter

1.   I tilfælde af et officielt bekræftet tilfælde af en kategori A-sygdom hos vildtlevende akvatiske dyr af listeopførte arter fastlægger den kompetente myndighed en inficeret zone på grundlag af:

a)

relevante hydrodynamiske, topografiske og epidemiologiske forhold

b)

sygdomsprofilen og den anslåede bestand af akvatiske dyr af listeopførte arter og

c)

de risikofaktorer, der bidrager til spredning af den pågældende kategori A-sygdom, navnlig med hensyn til risikoen for indslæbning af sygdommen på virksomheder, der holder akvatiske dyr af listeopførte arter.

2.   Den kompetente myndighed kan tilpasse grænserne for den oprindelige inficerede zone:

a)

med henblik på at holde yderligere spredning af den pågældende kategori A-sygdom under kontrol og

b)

i tilfælde af bekræftelse af yderligere udbrud af kategori A-sygdommen hos vildtlevende dyr.

3.   Den kompetente myndighed underretter straks operatører, andre relevante kompetente myndigheder, de relevante dyrlæger og enhver anden berørt fysisk eller juridisk person om sygdomsudbruddet og de bekæmpelsesforanstaltninger, der er truffet.

Artikel 104

Foranstaltninger, der skal anvendes i den inficerede zone

1.   I den i overensstemmelse med artikel 103 oprettede inficerede zone skal den kompetente myndighed:

a)

gennemføre risikobegrænsende foranstaltninger og skærpede biosikringsforanstaltninger med henblik på at forhindre spredning af kategori A-sygdommen fra de angrebne dyr og den inficerede zone til ikke-angrebne dyr og områder

b)

forbyde enhver flytning foretaget af mennesker af vildtlevende akvatiske dyr af listeopførte arter og animalske produkter hidrørende fra sådanne dyr fra den inficerede zone

c)

uanset artikel 10, litra i), i forordning (EF) nr. 1069/2009 sikre, at alle animalske biprodukter hidrørende fra vildtlevende akvatiske dyr af listeopførte arter i den inficerede zone, herunder bløddyrsskaller med kød, forarbejdes eller bortskaffes som kategori 1- eller kategori 2-materiale i overensstemmelse med samme forordning

d)

sikre, hvis det er praktisk muligt, at ethvert materiale eller stof, der kan formodes at være blevet kontamineret af vildtlevende akvatiske dyr af listeopførte arter i den inficerede zone eller af animalske biprodukter hidrørende fra sådanne dyr, rengøres og desinficeres eller bortskaffes i overensstemmelse med embedsdyrlægens instrukser og under dennes tilsyn, og

e)

forbyde, at dele af akvatiske dyr af listeopførte arter, som er fisket, fanget, indsamlet eller fundet døde i den inficerede zone, eller produkter, materialer eller stoffer, der kan formodes at være kontamineret med en kategori A-sygdom i den inficerede zone, bringes ind på virksomheder, der holder akvakulturdyr af listeopførte arter, såvel i som uden for den inficerede zone, eller til afvandingsområder eller kystområder uden for den inficerede zone.

2.   Uanset stk. 1, litra b), kan den kompetente myndighed med henblik på bevarelse af værdifuldt genetisk materiale tillade flytning af vildtlevende akvatiske dyr af listeopførte arter fra den inficerede zone til en af den kompetente myndighed til dette formål godkendt virksomhed, forudsat at der anvendes passende biosikringsforanstaltninger for at forhindre spredning af kategori A-sygdommen. For så vidt angår artikel 108 betragtes bestemmelsesvirksomheden som en virksomhed beliggende i den inficerede zone.

Artikel 105

Supplerende foranstaltninger, der skal anvendes i den inficerede zone

1.   Den kompetente myndighed fastsætter, efter at have foretaget en risikovurdering, hvilke supplerende foranstaltninger der er nødvendige for at bekæmpe eller udrydde den pågældende kategori A-sygdom.

2.   Som led i bekæmpelsen eller udryddelsen af den pågældende kategori A-sygdom kan den kompetente myndighed:

a)

suspendere udsætnings-, fiskeri-, indsamlings- og fangstaktiviteter

b)

påbyde obligatorisk rengøring og desinfektion af fiskeudstyr og fiskerfartøjer og andet udstyr, der kan formodes at være kontamineret, og

c)

intensivere fiskeri-, indsamlings- og fangstaktiviteter eller gennemføre andre relevante foranstaltninger til udryddelse af sygdommen.

3.   De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger gennemføres efter samråd og i samarbejde med den i artikel 107 omhandlede operationelle ekspertgruppe samt andre myndigheder og interessenter.

Artikel 106

Udvidelse af foranstaltninger

Den kompetente myndighed kan beslutte, at relevante foranstaltninger i artikel 102-105 også skal gælde for akvatiske dyr af ikke-listeopførte arter.

Artikel 107

Operationel ekspertgruppe

1.   I tilfælde af et bekræftet tilfælde af en kategori A-sygdom hos vildtlevende akvatiske dyr af listeopførte arter opretter den kompetente myndighed en operationel ekspertgruppe som omhandlet i artikel 43, stk. 2, litra d), nr. iii), i forordning (EU) 2016/429.

2.   Den operationelle ekspertgruppe bistår den kompetente myndighed med at:

a)

vurdere den epidemiologiske situation og udviklingen heri

b)

fastlægge den inficerede zone og

c)

fastlægge de relevante foranstaltninger, der skal anvendes i den inficerede zone, og deres varighed.

Artikel 108

Foranstaltninger på virksomhederne i den inficerede zone

1.   På virksomheder, der holder akvakulturdyr af listeopførte arter i den inficerede zone, anvender den kompetente myndighed de i artikel 87 omhandlede foranstaltninger.

2.   Ud over de i artikel 87 omhandlede foranstaltninger forbyder den kompetente myndighed flytning af akvakulturdyr, der holdes på virksomheder i den inficerede zone:

a)

ud af den inficerede zone eller

b)

til andre virksomheder i den inficerede zone.

3.   Den kompetente myndighed kan, efter at have foretaget en risikovurdering, begrænse forbuddet i stk. 2 til kun at omfatte akvakulturdyr af listeopførte arter.

4.   Uanset stk. 2 kan den kompetente myndighed, efter at have foretaget en risikovurdering og efter aftale med den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet, tillade flytning af dyr af listeopførte arter ud af den inficerede zone eller til andre virksomheder i den inficerede zone.

Artikel 109

Varigheden af foranstaltninger i den inficerede zone

Den kompetente myndighed opretholder de i dette kapitel omhandlede foranstaltninger, indtil de epidemiologiske oplysninger viser, at den pågældende vildtlevende bestand ikke længere udgør en risiko med hensyn til spredning af sygdommen, og den operationelle gruppe anbefaler at ophæve foranstaltningerne.

KAPITEL IV

Sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger for kategori b- og c-sygdomme hos akvatiske dyr

Artikel 110

Foreløbige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der skal anvendes, hvis den kompetente myndighed får mistanke om en kategori B- eller C-sygdom i medlemsstater, zoner eller kompartmenter, der er tildelt status som sygdomsfri

Den kompetente myndighed anvender de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 55, 56 og 57 i delegeret forordning (EU) 2020/689, i tilfælde af mistanke om en kategori B- eller C-sygdom, jf. artikel 9, stk. 1, 3 eller 4, i delegeret forordning (EU) 2020/689, i medlemsstater, zoner eller kompartmenter, der er tildelt status som sygdomsfri, jf. artikel 36, stk. 4, og artikel 37, stk. 4, i forordning (EU) 2016/429 eller artikel 83, artikel 84, stk. 1, litra h)-m), eller artikel 84, stk. 2, litra b)-g), i delegeret forordning (EU) 2020/689.

Artikel 111

Sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der skal anvendes i tilfælde af bekræftelse af en kategori B- eller C-sygdom

Den kompetente myndighed anvender de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 58-65 i delegeret forordning (EU) 2020/689, i tilfælde af bekræftelse af en kategori B- eller C-sygdom, jf. artikel 9, stk. 2, 3 eller 4, i delegeret forordning (EU) 2020/689, i medlemsstater, zoner eller kompartmenter, der er tildelt status som sygdomsfri, jf. artikel 36, stk. 4, og artikel 37, stk. 4, i forordning (EU) 2016/429 eller artikel 83, artikel 84, stk. 1, litra h)-m), eller artikel 84, stk. 2, litra b)-g), i delegeret forordning (EU) 2020/689.

DEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 112

Ophævelse

Direktiv 92/66/EØF, 2001/89/EF, 2003/85/EF og 2005/94/EF samt retsakter vedtaget på grundlag heraf ophører med at finde anvendelse fra den 21. april 2021.

Artikel 113

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 21. april 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2019.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 af 3. december 2018 om anvendelse af visse sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler på kategorier af listeopførte sygdomme og om fastlæggelse af en liste over arter og grupper af arter, der udgør en betydelig risiko for spredning af disse listeopførte sygdomme (EUT L 308 af 4.12.2018, s. 21).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for visse listeopførte og nye sygdomme (se side 211 i denne EUT).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13).

(6)  Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14).

(7)  Rådets direktiv 92/66/EØF af 14. juli 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease (EFT L 260 af 5.9.1992, s. 1).

(8)  Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5).

(9)  Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest (EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27).

(10)  Rådets direktiv 2003/85/EF af 29. september 2003 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge, om ophævelse af direktiv 85/511/EØF og beslutningerne 89/531/EØF og 91/665/EØF og om ændring af direktiv 92/46/EØF (EUT L 306 af 22.11.2003, s. 1).

(11)  Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).

(14)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 af 28. juni 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 115).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1).

(16)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/688 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning inden for Unionen af landdyr og rugeæg (se side 140 i denne EUT).


BILAG I

KLINISKE UNDERSØGELSER, PRØVEUDTAGNINGSPROCEDURER OG DIAGNOSTICERINGSMETODER FOR KATEGORI A-SYGDOMME SAMT TRANSPORT AF PRØVER

(jf. denne forordnings artikel 3)

A.   Prøveudtagningsprocedurer

A.1   UDTAGNING AF PRØVER AF DYR TIL KLINISKE UNDERSØGELSER

1.

Kliniske undersøgelser skal så vidt muligt omfatte:

a)

dyr, der udviser kliniske tegn på kategori A-sygdomme

b)

dyr, der kan formodes at være døde af den mistænkte/bekræftede sygdom i den senere tid

c)

dyr med epidemiologisk forbindelse til et mistænkt eller bekræftet tilfælde og

d)

dyr, for hvilke resultaterne af tidligere laboratorieundersøgelser har været positive eller inkonklusive.

2.

De dyr, der skal undersøges, udvælges tilfældigt og i tilstrækkeligt stort antal til, at sygdommen, hvis den forekommer, kan påvises, i tilfælde af at der ikke er tydelige sygdomstegn eller post mortem-læsioner, der giver formodning om kategori A-sygdomme.

3.

Valget af dyr, der skal undersøges, og prøveudtagningsmetode skal være i overensstemmelse med den kompetente myndigheds instrukser og med den relevante beredskabsplan, jf. artikel 43 i forordning (EU) 2016/429. Der skal ved valget af dyr, der skal undersøges, og prøveudtagningsmetode tages hensyn til sygdomsprofilen og:

a)

formålet med prøveudtagningen

b)

de listeopførte arter, der holdes på virksomheden

c)

antallet af dyr af listeopførte arter, der holdes på virksomheden

d)

kategorien af de opdrættede dyr

e)

de tilgængelige produktions-, sundheds- og sporbarhedsfortegnelser for de opdrættede dyr, der er relevante for undersøgelsen

f)

type virksomhed og husdyrholdspraksis

g)

eksponeringsrisikoniveauet:

i)

sandsynligheden for eksponering for den sygdomsfremkaldende agens eller for vektoren

ii)

manglende immunisering hos dyrene på grund af vaccination eller immunitet hos moderdyret og

iii)

længden af dyrets ophold på virksomheden

h)

andre relevante epidemiologiske faktorer.

4.

Minimumsantallet af dyr, der skal undersøges, skal være i overensstemmelse med den kompetente myndigheds instrukser og med den relevante beredskabsplan, jf. artikel 43 i forordning (EU) 2016/429. Der skal med minimumsantallet af dyr, der skal undersøges, tages hensyn til sygdomsprofilen, og især:

a)

den forventede prævalens på virksomheden

b)

det ønskede konfidensniveau for undersøgelsesresultaterne, som under ingen omstændigheder må være lavere end 95 %, og

c)

internationale standarder og foreliggende videnskabelig evidens.

A.2   UDTAGNING AF PRØVER AF DYR TIL LABORATORIEUNDERSØGELSER

1.

Der skal ved udtagning af prøver til laboratorieundersøgelser tages hensyn til resultatet af de i afsnit A.1 omhandlede kliniske undersøgelser, og prøveudtagningen skal så vidt muligt omfatte de i afsnit A.1, punkt 1, nævnte dyr.

2.

Hvis der ikke er tydelige tegn på sygdom eller post mortem-læsioner, der giver formodning om kategori A-sygdomme, skal prøverne indsamles tilfældigt i hver af virksomhedens epidemiologiske enheder, og prøverne skal gøre det muligt at påvise sygdommen, hvis den forekommer.

3.

De dyr, der skal udtages prøver fra, arten af de prøver, der skal indsamles, og prøveudtagningsmetoden skal være i overensstemmelse med den kompetente myndigheds instrukser og med den relevante beredskabsplan, jf. artikel 43 i forordning (EU) 2016/429. Der skal med de dyr, der skal udtages prøver fra, arten af de prøver, der indsamles, og prøveudtagningsmetoden tages hensyn til sygdomsprofilen samt kriterierne i afsnit A.1, punkt 3.

4.

Minimumsantallet af dyr, der skal udtages prøver fra, skal være i overensstemmelse med den kompetente myndigheds instrukser og med den relevante beredskabsplan, jf. artikel 43 i forordning (EU) 2016/429. Der skal med minimumsantallet af dyr, der skal udtages prøver fra, tages hensyn til kriterierne i afsnit A.1, punkt 4, og til de anvendte testmetoders ydeevne.

5.

For så vidt angår vildtlevende dyr skal prøverne indsamles fra dyr, der er nedskudt, fundet døde eller bevidst fanget i fælde, eller tilvejebringes på grundlag af ikke-invasive metoder såsom saltsliksten og tyggetov eller lokkemad. Der skal med minimumsantallet og arten af prøver tages hensyn til den vildtlevende bestands anslåede størrelse samt de relevante kriterier i afsnit A.1, punkt 3 og 4.

A.3   PRØVEUDTAGNING PÅ VIRKSOMHEDER, DER SKAL BESØGES

1.

Valget af virksomheder, hvor der skal udtages prøver, og prøveudtagningsmetoden skal være i overensstemmelse med den kompetente myndigheds instrukser og med den relevante beredskabsplan, jf. artikel 43 i forordning (EU) 2016/429. Der skal med valget af virksomheder, hvor der skal udtages prøver, og prøveudtagningsmetoden tages hensyn til sygdomsprofilen samt kriterierne i afsnit A.1, punkt 3.

2.

Minimumsantallet af virksomheder, der skal besøges, skal være i overensstemmelse med den kompetente myndigheds instrukser og med den relevante beredskabsplan, jf. artikel 43 i forordning (EU) 2016/429.

B.   Diagnosticeringsmetoder

Teknikker, referencematerialer, standardisering heraf og fortolkningen af resultaterne af test udført under anvendelse af de relevante diagnosticeringsmetoder for kategori A-sygdomme skal være i overensstemmelse med artikel 6 i og del III i bilag VI til delegeret forordning (EU) 2020/689.

Diagnosticeringsmetoderne skal have til formål at sikre optimal følsomhed i overvågningen. Under visse omstændigheder kan denne overvågning omfatte anvendelse af laboratorieundersøgelser til vurdering af tidligere sygdomseksponering.

C.   Transport af prøver

1.

Alle prøver, der udtages med henblik på at bekræfte eller udelukke forekomst af en kategori A-sygdom, skal — behørigt mærket og identificeret — sendes til et officielt laboratorium, der er blevet informeret om deres ankomst. Prøverne skal være ledsaget af de relevante formularer i overensstemmelse med de krav, der er fastsat af den kompetente myndighed og det laboratorium, der modtager prøverne. Disse formularer skal indeholde oplysninger om som minimum:

a)

oprindelsesvirksomheden for de dyr, der er udtaget prøver fra

b)

art, alder og kategori for de dyr, der er udtaget prøver fra

c)

dyrenes kliniske historik, hvis tilgængelig og relevant

d)

kliniske tegn og obduktionsfund og

e)

alle andre relevante oplysninger.

2.

Alle prøver skal:

a)

opbevares i beholdere og pakninger, der er vandtætte og brudsikre og overholder gældende internationale standarder

b)

opbevares ved den mest hensigtsmæssige temperatur og under de mest hensigtsmæssige forhold generelt under transporten under hensyntagen til de faktorer, der kan indvirke på prøvens kvalitet.

3.

Emballagens yderside skal være mærket med modtagerlaboratoriets adresse, og følgende meddelelse skal være tydeligt fremhævet og placeret på et iøjnefaldende sted:

»Animalsk materiale til patologisk undersøgelse; letfordærveligt; skrøbeligt indhold; må ikke åbnes uden for bestemmelseslaboratoriet

4.

Den ansvarlige på det officielle laboratorium, som modtager prøverne, skal underrettes om prøvernes ankomst i god tid i forvejen.

BILAG II

MONITORERINGSPERIODE

(jf. denne forordnings artikel 8, 17, 27, 32, 48, 57 og 59)

Kategori A-sygdom

MONITORERINGSPERIODE

Mund- og klovesyge (FMD)

21 dage

Infektion med kvægpestvirus (RP)

21 dage

Infektion med Rift Valley-feber-virus (RVFV)

30 dage

Infektion med lumpy skin disease-virus (LSD)

28 dage

Infektion med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (oksens ondartede lungesyge) (CBPP)

45 dage

Fåre- og gedekopper (SPGP)

21 dage

Infektion med fåre- og gedepestvirus (PPR)

21 dage

Ondartet lungesyge hos geder (CCPP)

45 dage

Afrikansk hestepest (AHS)

14 dage

Infektion med Burkholderia mallei (snive)

6 måneder

Klassisk svinepest (CSF)

15 dage

Afrikansk svinepest (ASF)

15 dage

Højpatogen aviær influenza (HPAI)

21 dage

Infektion med Newcastle disease-virus (NCD)

21 dage


BILAG III

BETINGELSER FOR VISSE UNDTAGELSER FRA ARTIKEL 12, STK. 1, LITRA A), FOR DYR AF HESTEFAMILIEN

(jf. artikel 13, stk. 4)

1.

I tilfælde af et udbrud af afrikansk hestepest kan den kompetente myndighed indrømme undtagelser fra artikel 12, stk. 1, litra a), for angrebne og ikke-angrebne dyr, forudsat at:

a)

de angrebne dyr, der er omfattet af undtagelsen, holdes isoleret i vektorbeskyttede lokaliteter, som helt forhindrer overførsel af den sygdomsfremkaldende agens fra dyrene til de relevante vektorer i 40 dage — svarende til den smitteperiode, der er fastsat i det relevante kapitel i Verdensorganisationen for Dyresundheds (OIE) sundhedskodeks for terrestriske dyr — efter at dyrene er indsat i de vektorbeskyttede lokaliteter, og

b)

overvågning, herunder om nødvendigt laboratorieundersøgelser, foretaget af den kompetente myndighed viser, at ingen af dyrene i de vektorbeskyttede lokaliteter udgør en risiko for overførsel af virus.

2.

I tilfælde af et udbrud af infektion med Burkholderia mallei (snive) kan den kompetente myndighed indrømme undtagelser fra artikel 12, stk. 1, litra a), for ikke-angrebne dyr, forudsat at dyrene, der er omfattet af undtagelsen, holdes i karantæne, indtil:

a)

de angrebne dyr er blevet aflivet og destrueret

b)

rengøringen og desinfektionen af virksomheden efter aflivningen er fuldført i overensstemmelse med artikel 15, og

c)

de resterende dyr er blevet underkastet en komplementbindingstest med negativt resultat ved en serumfortynding på 1:5 på prøver udtaget mindst 6 måneder efter den i litra b) omhandlede rengøring og desinfektion,


BILAG IV

PROCEDURER FOR RENGØRING, DESINFEKTION OG OM NØDVENDIGT BEKÆMPELSE AF INSEKTER OG GNAVERE

(jf. denne forordnings artikel 12, 15, 16, 39, 45 og 57)

A.   Almindelige krav

1.

Der skal ved valget af biocidholdige produkter og rengørings- og desinfektionsprocedurer tages hensyn til:

a)

den infektionsfremkaldende agens

b)

arten af de virksomheder, køretøjer, genstande og materialer, der skal behandles, og

c)

den relevante lovgivning.

2.

Biocidholdige produkter skal anvendes under forhold, der sikrer, at midlernes effektivitet ikke forringes. Navnlig skal tekniske parametre, som fabrikanten har angivet, såsom tryk, temperatur, påkrævet kontakttid eller opbevaring, overholdes Desinfektionsmidlets aktivitet må ikke forringes gennem interaktion med andre stoffer.

3.

Rekontaminering af allerede rengjorte dele skal undgås, navnlig når vaskning foregår med væsker under tryk.

4.

Det vand, der anvendes til rengøring, skal opfanges og bortskaffes på en sådan måde, at enhver risiko for spredning af kategori A-sygdomsfremkaldende agenser undgås.

5.

Biocidholdige produkter skal anvendes på en sådan måde, at skadelig indvirkning på miljøet og folkesundheden som følge af deres anvendelse reduceres mest muligt.

B.   Foreløbig rengøring og desinfektion

Ved foreløbig rengøring og desinfektion i henhold til artikel 15 gælder følgende med henblik på at undgå spredning af kategori A-sygdommen:

a)

Hele kroppe eller dele af døde opdrættede dyr af listeopførte arter skal sprøjtes med desinfektionsmiddel og fjernes fra virksomheden i lukkede, lækagesikrede køretøjer eller beholdere med henblik på forarbejdning og bortskaffelse.

b)

Væv eller blod fra aflivning, slagtning eller post mortem-undersøgelse skal omhyggeligt indsamles og bortskaffes.

c)

Så snart de hele kroppe eller dele af døde opdrættede dyr af listeopførte arter er blevet fjernet med henblik på forarbejdning eller bortskaffelse, skal de dele af virksomheden, hvor disse dyr har været holdt, og alle dele af andre bygninger, overflader eller udstyr, som er blevet kontamineret under aflivningen eller post mortem-undersøgelse, sprøjtes med desinfektionsmiddel.

d)

Husdyrgødning, herunder brugt strøelse, skal gennemvædes grundigt med desinfektionsmiddel.

e)

Desinfektionsmidlet skal forblive på den behandlede overflade i mindst 24 timer.

f)

Udstyr, beholdere, spise- og fodringsredskaber, overflader og alt andet materiale, som kan formodes at være kontamineret efter vaskning og desinfektion, skal destrueres.

C.   Endelig rengøring og desinfektion

Ved endelig rengøring og desinfektion som omhandlet i artikel 57 gælder følgende:

1.

Husdyrgødning, herunder brugt strøelse, skal fjernes og behandles som følger:

a)

Fast husdyrgødning, herunder brugt strøelse, skal enten:

i)

underkastes dampbehandling ved en temperatur på mindst 70 °C eller

ii)

destrueres ved brænding eller

iii)

nedgraves i en dybde, der er tilstrækkelig til, at dyr ikke kan komme i kontakt med den, eller

iv)

stables, så den opvarmes, sprøjtes med desinfektionsmiddel og henstå i mindst 42 dage, i hvilke stakken enten tildækkes eller omstikkes for at sikre, at alle lag varmebehandles.

b)

Flydende husdyrgødning skal opbevares i mindst 42 dage — og i tilfælde af højpatogen aviær influenza 60 dage — efter sidste tilsætning af infektiøst materiale.

2.

Bygninger, overflader og udstyr skal vaskes og rengøres grundigt ved at fjerne resterende fedt og snavs og sprøjtes med desinfektionsmidler.

3.

Efter 7 dage skal virksomhederne rengøres og desinficeres igen.


BILAG V

BESKYTTELSES- OG OVERVÅGNINGSZONERS MINIMUMSRADIUS

(jf. denne forordnings artikel 21)

Angivet som radius af en cirkel med virksomheden som centrum

Kategori A-sygdom

Beskyttelseszone

Overvågningszone

Mund- og klovesyge

3 km

10 km

Infektion med kvægpestvirus

3 km

10 km

Infektion med Rift Valley-feber-virus

20 km

50 km

Infektion med lumpy skin disease-virus

20 km

50 km

Infektion med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (oksens ondartede lungesyge)

Virksomheden

3 km

Fåre- og gedekopper

3 km

10 km

Infektion med fåre- og gedepestvirus

3 km

10 km

Ondartet lungesyge hos geder

Virksomheden

3 km

Afrikansk hestepest

100 km

150 km

Infektion med Burkholderia mallei (snive)

Virksomheden

Virksomheden

Klassisk svinepest

3 km

10 km

Afrikansk svinepest

3 km

10 km

Højpatogen aviær influenza

3 km

10 km

Infektion med Newcastle disease-virus

3 km

10 km


BILAG VI

FORBUD I RESTRIKTIONSZONEN

(jf. denne forordnings artikel 27)

Tabel: Forbud mod aktiviteter i relation til dyr af listeopførte arter og produkter af disse dyr

FORBUD MOD AKTIVITETER I RELATION TIL DYR OG PRODUKTER

FMD (1)

RP

RVFV

LSD

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

CSF

ASF

AHS

SNIVE

HPAI

NCD

Flytning af opdrættede dyr af listeopførte arter fra virksomheder i restriktionszonen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Flytning af opdrættede dyr af listeopførte arter til virksomheder i restriktionszonen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Genopbygning af vildtbestande af listeopførte arter

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Markeder, dyrskuer, udstillinger og andre samlinger af opdrættede dyr af listeopførte arter samt afhentning og spredning af de pågældende arter

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Flytning af sæd, oocytter og embryoner fra opdrættede dyr af listeopførte arter fra virksomheder i restriktionszonen

X

X

X

X (*2)

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Indsamling af sæd, oocytter og embryoner fra opdrættede dyr af listeopførte arter

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NP

NA

NA

NA

Erhvervsmæssig kunstig inseminering af opdrættede dyr af listeopførte arter

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Erhvervsmæssig bedækning af opdrættede dyr af listeopførte arter

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Flytning af rugeæg fra virksomheder i restriktionszonen

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

Flytning af fersk kød, undtagen spiselige slagtebiprodukter, fra opdrættede og vildtlevende dyr af listeopførte arter fra slagterier eller vildthåndteringsvirksomheder i restriktionszonen

X

X

X

NP

NP

X

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

Flytning af spiselige slagtebiprodukter fra opdrættede og vildtlevende dyr af listeopførte arter fra slagterier eller vildthåndteringsvirksomheder i restriktionszonen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NP

NA

X

X

Flytning af kødprodukter fremstillet af fersk kød af listeopførte arter fra virksomheder i restriktionszonen

X

X

X

NP

NP

NP

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

Flytning af rå mælk og colostrum hidrørende fra opdrættede dyr af listeopførte arter fra virksomheder i restriktionszonen

X

X

X

X

NP

X

X

NP

NA

NA

NP

NA

NA

NA

Flytning af mejeriprodukter og colostrumbaserede produkter fra virksomheder i restriktionszonen

X

X

X

X

NP

X

X

NP

NA

NA

NP

NA

NA

NA

Flytning af konsumæg fra virksomheder i restriktionszonen

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

Flytning af husdyrgødning, herunder brugt strøelse, fra opdrættede dyr af listeopførte arter fra virksomheder i restriktionszonen

X

X

X

X

NP

X

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

Flytning af huder, skind, uld, børster og fjer fra opdrættede dyr af listeopførte arter fra virksomheder i restriktionszonen

X

X

X

X

NP

X

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

Flytning af vegetabilske fodermidler og halm hidrørende fra beskyttelseszonen (*1)

X

X

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NA

NP

NP


(*1)  Kun oocytter og embryoner.

(*2)  Kun oocytter og embryoner.

(1)  Sygdomsforkortelser jf. bilag II.

NA= Ikke relevant.

X= Forbudt.

NP= Ikke forbudt.


BILAG VII

RISIKOBEGRÆNSENDE BEHANDLINGER AF ANIMALSKE PRODUKTER FRA RESTRIKTIONSZONEN

(jf. denne forordnings artikel 27, 33 og 49)

Behandling

FMD (8)

RP

RVFV

LSD

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

CSF

ASF

AHS

HPAI

NCD

KØD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmebehandling i en hermetisk lukket beholder, hvorved der opnås en F0  (7)-værdi på mindst 3

x

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

Varmebehandling, hvorved der opnås en kernetemperatur på 80 °C

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

Varmebehandling, hvorved der opnås en kernetemperatur på 70 °C

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

Varmebehandling (af kød, der forinden er udbenet og affedtet), hvorved der opnås en kernetemperatur på 70 °C i mindst 30 minutter

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

Varmebehandling i en hermetisk lukket beholder, med opvarmning til 60 °C i mindst 4 timer

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Kernetemperatur på 73,9  °C i mindst 0,51 sekunder (6)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Kernetemperatur på 70,0  °C i mindst 3,5 sekunder (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Kernetemperatur på 65,0  °C i mindst 42 sekunder (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Kernetemperatur på 60 °C i mindst 507 sekunder (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Varmebehandling, hvorved der opnås udtørring med værdier på maksimalt 0,93 Aw og pH 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmebehandling, hvorved der opnås en kernetemperatur på 65 °C tilstrækkeligt længe til, at der opnås en pasteuriseringsværdi på 40

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Naturlig gæring og modning af ikke-udbenet kød: mindst 9 måneder, hvorved der opnås værdier på maximalt 0,93  Aw og pH 6

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Naturlig gæring og modning af udbenet kød: mindst 9 måneder, hvorved der opnås værdier på maximalt 0,93 Aw og pH 6

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Naturlig gæring af kam: mindst 140 dage, hvorved der opnås værdier på maximalt 0,93 Aw og pH 6 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Naturlig gæring af skinke: mindst 190 dage, hvorved der opnås værdier på maximalt 0,93 Aw og pH 6 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Tørring efter saltning af ikke-udbenet skinke efter italiensk tradition: mindst 313 dage (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Tørring efter saltning af ikke-udbenet skinke og kam efter spansk tradition (5):

Iberisk skinke: mindst 252 dage

Iberisk bov: mindst 140 dage

Iberisk kam: mindst 126 dage

Serrano-skinke: mindst 140 dage

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Modning af slagtekroppe ved en minimumstemperatur på 2 °C i mindst 24 timer efter slagtning

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjernelse af spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

NATURTARME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saltning med natriumchlorid (NaCl), enten i tørform eller som saltlage (Aw < 0,80 ), i en sammenhængende periode på 30 dage eller derover ved en omgivelsestemperatur på mindst 20 °C

X

 

 

SC (4)

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Saltning med salt tilsat phosphat (86,5 % NaCl), 10,7 % Na2HPO4 og 2,8 % Na3PO4, enten i tørform eller som saltlage (Aw < 0,80 ), i en sammenhængende periode på 30 dage eller derover ved en omgivelsestemperatur på mindst 20 °C

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Saltning med natriumchlorid (NaCl) i mindst 30 dage (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blegning (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tørring (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÆLK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmebehandling (steriliseringsproces), hvorved der opnås en F0-værdi på 3

X

 

 

 

SC (1)

 

 

SC (1)

 

 

 

 

 

UHT-varmebehandling (ultrahøj temperatur): mindst 132 °C i mindst 1 sekund

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

UHT-varmebehandling (ultrahøj temperatur): mindst 135 °C i et passende tidsrum

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTST-varmebehandling (pasteurisering i kort tid ved høj temperatur), hvis mælkens pH-værdi er lavere end 7 — mindst 72 °C i mindst 15 sekunder

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

HTST-varmebehandling (pasteurisering i kort tid ved høj temperatur), hvis mælkens pH-værdi er 7 eller derover — mindst 72 °C i mindst 15 sekunder, i to omgange

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

HTST-behandling (pasteurisering i kort tid ved høj temperatur) kombineret med en fysisk behandling, hvorved der opnås en pH-værdi på under 6 i mindst 1 time eller mindst 72 °C, kombineret med tørring

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasteurisering bestående af en enkelt varmebehandling med en effekt, der mindst svarer til den, der opnås ved pasteurisering ved en temperatur på 72 °C i 15 sekunder

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 


Behandling

HPAI

NCD

ÆG

 

 

Varmebehandling:

Hele æg:

60,0  °C – 188 sek.

gennemkogt

Helægsblandinger:

60 °C – 188 sek.

gennemkogt

61,1  °C – 94 sek.

Flydende æggehvide:

55,6  °C – 870 sek.

56,7  °C – 232 sek.

Ren æggeblomme:

60 °C – 288 sek.

10 % saltet æggeblomme:

62,2  °C – 138 sek.

Tørret æggehvide:

67 °C – 20 timer

54,4  °C – 50,4 timer

51,7  °C – 73,2 timer

X

 

Varmebehandling:

Hele æg:

55 °C – 2 521 sek.

57 °C – 1 596 sek.

59 °C – 674 sek.

gennemkogt

Flydende æggehvide:

55 °C – 2 278 sek.

57 °C – 986 sek.

59 °C – 301 sek.

10 % saltet æggeblomme:

55 °C – 176 sek.

Tørret æggehvide:

57 °C – 54,0 timer

 

X


(1)  Sikker vare

(2)  Gælder ikke naturtarme fra kvæg, får, geder og svin.

(3)  Gælder ikke naturtarme fra kvæg, får, geder og svin.

(4)  Sikker vare

(5)  Gælder kun svin.

(6)  Gælder kun fjerkrækød.

(7)  F0 er den beregnede dræbende virkning på bakteriesporer. En F0-værdi på 3 betyder, at det koldeste punkt i produktet er opvarmet tilstrækkeligt til at opnå samme dræbende virkning som 121 °C (250 °F) på tre minutter med øjeblikkelig opvarmning og nedkøling.

(8)  Sygdomsforkortelser jf. bilag II.


BILAG VIII

RISIKOBEGRÆNSENDE BEHANDLINGER AF IKKE-ANIMALSKE PRODUKTER FRA BESKYTTELSESZONEN

(jf. denne forordnings artikel 36 og 52)

Behandling

FMD (1)

RP

Varmebehandling, minimumstemperatur på 80 °C i mindst 10 minutter, damp i et lukket kammer

X

X

Opbevaring i pakninger eller baller under tag i lokaliteter, der ligger mindst 2 km fra det nærmeste udbrud, således at produkterne først må forlade lokaliteterne, når der er gået mindst tre måneder, efter at rengøring og desinfektion i henhold til artikel 15 er fuldført.

X

X


(1)  Sygdomsforkortelser jf. bilag II.


BILAG IX

MÆRKNING AF FERSK KØD FRA BESKYTTELSESZONEN

(jf. denne forordnings artikel 33 og 49)

1.

Det mærke, der skal anbringes på fersk kød af fjerkræ med oprindelse i beskyttelseszonen, som ikke er bestemt til en anden medlemsstat, jf. artikel 33, stk. 1, litra b), skal opfylde følgende krav:

a)

Form og indhold:

»XY« er den relevante landekode, jf. afsnit I, del B, punkt 6, i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004, og »1234« er virksomhedens autorisationsnummer, jf. afsnit I, del B, punkt 7, i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004.

b)

Dimensioner:

»XY«: bredde: 8 mm

»1234«: bredde: 11 mm

Bredde (ydre mål): mindst 30 mm

Kvadratets stregbredde: 3 mm

2.

Det mærke, der skal anbringes på fersk kød bestemt til behandling på et forarbejdningsanlæg i henhold til artikel 33, stk. 2, litra a), skal bestå af enten:

a)

identifikationsmærket som omhandlet i forordning (EF) nr. 853/2004, tilføjet et diagonalt kryds bestående af to rette linjer, der krydser hinanden i midten af stemplet, således at oplysningerne på mærket forbliver læsbare, eller

b)

et enkelt ovalt stempel, som er 6,5 cm bredt og 4,5 cm højt, med følgende letlæselige oplysninger:

i den øverste del medlemsstatens fulde navn eller ISO-kode med versaler

i midten slagteriets autorisationsnummer

i den nederste del en af følgende forkortelser: CE, EC, EF, EG, EK, EY, EO, ES, EU, EB, WE eller EZ

to rette linjer, der krydser hinanden i midten af stemplet og er anbragt således, at oplysningerne stadig er fuldt synlige

bogstaverne skal være mindst 0,8 cm høje, og tallene mindst 1 cm høje.


BILAG X

VARIGHEDEN AF SYGDOMSBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER I BESKYTTELSESZONEN

(jf. denne forordnings artikel 39)

Kategori A-sygdom

Minimumsvarigheden af foranstaltninger i beskyttelseszonen (artikel 39, stk. 1)

Yderligere periode med anvendelse af overvågningsforanstaltninger i beskyttelseszonen (artikel 39, stk. 3)

Mund- og klovesyge

15 dage

15 dage

Infektion med kvægpestvirus

21 dage

9 dage

Infektion med Rift Valley-feber-virus

30 dage

15 dage

Infektion med lumpy skin disease-virus

28 dage

17 dage

Infektion med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (oksens ondartede lungesyge)

45 dage

Ikke relevant

Fåre- og gedekopper

21 dage

9 dage

Infektion med fåre- og gedepestvirus

21 dage

9 dage

Ondartet lungesyge hos geder

45 dage

Ikke relevant

Afrikansk hestepest

12 måneder

Ikke relevant

Infektion med Burkholderia mallei (snive)

6 måneder

Ikke relevant

Klassisk svinepest

15 dage

15 dage

Afrikansk svinepest

15 dage

15 dage

Højpatogen aviær influenza

21 dage

9 dage

Infektion med Newcastle disease-virus

21 dage

9 dage


BILAG XI

VARIGHEDEN AF SYGDOMSBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER I OVERVÅGNINGSZONEN

(jf. denne forordnings artikel 55 og 56)

Kategori A-sygdom

Minimumsvarigheden af foranstaltninger i overvågningszonen

Mund- og klovesyge

30 dage

Infektion med kvægpestvirus

30 dage

Infektion med Rift Valley-feber-virus

45 dage

Infektion med lumpy skin disease-virus

45 dage

Infektion med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (oksens ondartede lungesyge)

45 dage

Fåre- og gedekopper

30 dage

Infektion med fåre- og gedepestvirus

30 dage

Ondartet lungesyge hos geder

45 dage

Afrikansk hestepest

12 måneder

Infektion med Burkholderia mallei (snive)

Ikke relevant

Klassisk svinepest

30 dage

Afrikansk svinepest

30 dage

Højpatogen aviær influenza

30 dage

Infektion med Newcastle disease-virus

30 dage


BILAG XII

PRØVEUDTAGNINGSPROCEDURER OG DIAGNOSTICERINGSMETODER FOR KATEGORI A-SYGDOMME HOS AKVATISKE DYR

1.

Følgende gælder for kliniske undersøgelser og indsamling af prøver:

a)

Den kliniske undersøgelse og prøveudtagningen med henblik på laboratorieundersøgelser skal omfatte:

i)

akvakulturdyr af listeopførte arter, der udviser kliniske tegn på den pågældende kategori A-sygdom, og

ii)

akvakulturdyr, der kan formodes at være døde af den mistænkte/bekræftede kategori A-sygdom i den senere tid, og

iii)

akvakulturdyr med epidemiologisk forbindelse til et mistænkt eller bekræftet tilfælde af en kategori A-sygdom.

b)

Minimumsantallet af prøver, der skal indsamles, er som følger:

 

Scenarie

Dyretype

Rapportering om øget dødelighed

Indsættelse af inficerede dyr

Observerede obduktionsfund eller kliniske tegn

Mistanke på grund af andre omstændigheder

Bløddyr (hele dyret)

30

30

150

Krebsdyr

10

 

10

150

Fisk

10

30

c)

Følgende yderligere kriterier gælder ved udtagning af prøver af bløddyr:

i)

Dyr, der mistænkes for at være inficeret, udvælges til prøveudtagning. Hvis der forekommer listeopførte arter i bestanden af dyr, der er omfattet af mistanken, udvælges disse til prøveudtagningen.

ii)

Hvis der forekommer svage bløddyr, bløddyr med åbne skaller eller nyligt døde bløddyr (som ikke er gået i opløsning), skal disse udvælges først. Forekommer der ikke sådanne bløddyr, udvælges de ældste sunde bløddyr.

iii)

Hvis der på virksomheden anvendes mere end én vandkilde til produktion af bløddyr, skal der indgå bløddyr fra alle vandkilder i prøven, således at alle dele af virksomheden er proportionalt repræsenteret i prøven.

iv)

Når der udtages prøver fra en gruppe af virksomheder med opdræt af bløddyr, som tilsyneladende har samme epidemiologiske status, skal der indgå bløddyr fra et repræsentativt antal prøveudtagningssteder i prøven.

De vigtigste faktorer, der skal tages i betragtning ved valg af prøveudtagningssteder, er belægningsgrad, vandstrømme, forekomst af listeopførte arter, både modtagelige arter og vektorarter, dybdeforhold og driftspraksis. Naturlige voksesteder, der ligger i eller støder op til virksomheden/virksomhederne med opdræt af bløddyr, skal indgå i prøveudtagningen.

d)

Følgende yderligere kriterier gælder ved udtagning af prøver af krebsdyr:

i)

Hvis der forekommer svage eller døende krebsdyr af listeopførte arter i produktionsenhederne, udvælges disse krebsdyr først. Er sådanne dyr ikke til stede, skal de udvalgte krebsdyr omfatte krebsdyr af forskellige årgange, proportionalt repræsenteret i prøven.

ii)

Hvis der anvendes mere end én vandkilde til produktion af krebsdyr, skal der indgå krebsdyr af listeopførte arter fra alle vandkilder i prøven, således at alle dele af virksomheden er proportionalt repræsenteret i prøven.

iii)

Når indsamling af prøver fra vildtlevende bestande af listeopførte arter er påkrævet i henhold til denne forordnings artikel 102, litra a), skal antallet og den geografiske fordeling af prøveudtagningsstederne fastlægges på en sådan måde, at der sikres en rimelig dækning af det område, der mistænkes for at være inficeret.

Prøveudtagningsstederne skal være repræsentative for de forskellige økosystemer, hvor de vildtlevende bestande af modtagelige arter forekommer, såsom hav-, flodmundings-, flod- og søsystemer.

e)

Følgende yderligere kriterier gælder ved udtagning af prøver af fisk:

i)

Hvis der forekommer svage fisk, fisk med unormal adfærd eller nyligt døde fisk (som ikke er gået i opløsning), skal disse udvælges. Er sådanne dyr ikke til stede, skal de udvalgte fisk omfatte fisk af listeopførte arter af forskellige årgange, proportionalt repræsenteret i prøven.

ii)

Hvis der anvendes mere end én vandkilde til produktion af fisk, skal der indgå fisk af listeopførte arter fra alle vandkilder i prøven, således at alle dele af virksomheden er proportionalt repræsenteret i prøven.

iii)

Hvis der forekommer regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) eller europæisk aborre (Perca fluviatilis), må kun fisk af disse arter udvælges til prøveudtagning. Hvis der hverken forekommer regnbueørred eller europæisk aborre, skal stikprøven være repræsentativ for alle andre listeopførte arter på stedet, jf. kriterierne i litra a)-d).

iv)

Når indsamling af prøver fra vildtlevende bestande af listeopførte arter er påkrævet i henhold til denne forordnings artikel 102, litra a), skal antallet og den geografiske fordeling af prøveudtagningsstederne fastlægges på en sådan måde, at der sikres en rimelig dækning af det område, der mistænkes for at være inficeret.

Prøveudtagningsstederne skal desuden være repræsentative for de forskellige økosystemer, hvor de vildtlevende bestande af modtagelige arter forekommer, såsom hav-, flodmundings-, flod- og søsystemer.

f)

Udvælgelsen af organer til prøveudtagning samt forberedelse, opbevaring og forsendelse af prøverne til laboratoriet skal ske i overensstemmelse med anbefalingerne fra EU-referencelaboratoriet for den pågældende sygdom.

2.

Prøver skal undersøges på laboratoriet ved hjælp af de diagnosticeringsmetoder og -procedurer, der er godkendt af EU-referencelaboratoriet for den pågældende sygdom.

BILAG XIII

MINIMUMSVARIGHEDEN AF BRAKLÆGNING AF ANGREBNE AKVAKULTURVIRKSOMHEDER

Varigheden af braklægning, jf. denne forordnings artikel 81, og af synkron braklægning, jf. artikel 96, stk. 4 og 5

Kategori A-sygdom

Minimumsvarighed af braklægning af angrebne virksomheder

Minimumsvarighed af synkron braklægning af angrebne virksomheder i samme beskyttelseszone

Supplerende krav

Infektion med Mikrocytos mackini

6 måneder

4 uger

Skal omfatte årets koldeste periode

Infektion med Perkinsus marinus

6 måneder

4 uger

Skal omfatte årets varmeste periode

Infektion med Taura-syndrom-virus

6 uger

4 uger

Skal omfatte årets varmeste periode

Infektion med yellow head disease-virus

6 uger

3 uger

Skal omfatte årets varmeste periode

Epizootisk hæmatopoietisk nekrose

8 uger

4 uger

Skal omfatte årets varmeste periode


BILAG XIV

KRITERIER FOR OPRETTELSE AF RESTRIKTIONSZONER I RELATION TIL KATEGORI A-SYGDOMME HOS AKVATISKE DYR

1.

Restriktionszoner som omhandlet i artikel 85 skal fastlægges i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til som minimum følgende faktorer:

a)

det akkumulerede antal, den akkumulerede procentdel og fordelingen af døde bløddyr/krebsdyr/fisk på den virksomhed eller i den gruppe af virksomheder med opdræt, der er inficeret med kategori A-sygdomme

b)

relevante oplysninger om flytninger til og fra den eller de angrebne virksomheder

c)

afstanden til og tætheden af nabovirksomheder

d)

forekomst af vildtlevende akvatiske dyr

e)

eventuel viden om dødelighed, mistænkte tilfælde eller udbrud hos vildtlevende akvatiske dyr, som er eller kunne være relateret til den pågældende kategori A-sygdom

f)

kort afstand til forarbejdningsvirksomheder og de arter, der findes på disse virksomheder, navnlig for så vidt angår listeopførte arter

g)

opdrætspraksis på de angrebne virksomheder og nabovirksomheder

h)

hydrodynamiske forhold og andre identificerede faktorer af epidemiologisk betydning.

2.

Ved geografisk afgrænsning af beskyttelses- og overvågningszoner med hensyn til kategori A-sygdomme, der angriber bløddyr og krebsdyr, gælder følgende minimumskrav:

a)

Beskyttelseszonen skal oprettes i umiddelbar nærhed af en virksomhed eller en gruppe af virksomheder med opdræt, der officielt er erklæret inficeret med en kategori A-sygdom, og skal svare til et område fastlagt på grundlag af passende hydrodynamiske og epidemiologiske data.

b)

Overvågningszonen skal oprettes uden om beskyttelseszonen og skal svare til et område omkring beskyttelseszonen fastlagt på grundlag af passende hydrodynamiske eller epidemiologiske data.

3.

Ved geografisk afgrænsning af beskyttelses- og overvågningszoner med hensyn til kategori A-sygdomme, der angriber fisk, gælder følgende minimumskrav:

a)

Beskyttelseszonen skal oprettes omkring en virksomhed, hvor epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN) er blevet bekræftet. Denne zone skal svare til:

i)

i kystområder: et område i en cirkel med en radius, der mindst svarer til én tidevandsbevægelse, dog på mindst 5 km, med centrum på den virksomhed, hvor EHN er blevet bekræftet officielt, eller et tilsvarende område fastlagt på grundlag af passende hydrodynamiske eller epidemiologiske data

ii)

i områder inde i landet: hele afvandingsområdet for den virksomhed, hvor EHN er blevet bekræftet officielt. Den kompetente myndighed kan begrænse zonens udstrækning til dele af afvandingsområdet eller til virksomhedens område, forudsat at dette ikke forringer forebyggelsen af sygdommens spredning.

b)

Overvågningszonen skal oprettes af den kompetente myndighed uden om beskyttelseszonen og skal svare til:

i)

i kystområder: et område omkring beskyttelseszonen omfattende overlappende tidevandsbevægelser eller et område omkring beskyttelseszonen, som indgår i en cirkel med en radius på 10 km fra beskyttelseszonens centrum eller et tilsvarende område fastlagt på grundlag af passende hydrodynamiske eller epidemiologiske data

ii)

i områder inde i landet: et udvidet område uden om den oprettede beskyttelseszone.


BILAG XV

OVERVÅGNINGSORDNING FOR OG VARIGHED AF BEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER I OVERVÅGNINGSZONEN FOR KATEGORI A-SYGDOMME HOS AKVAKULTURDYR

(jf. denne forordnings artikel 98 og 101)

1.   Overvågningsordning

Virksomheder og grupper af akvakulturvirksomheder, der holder listeopførte arter i en overvågningszone, skal være omfattet af overvågning i overensstemmelse med artikel 98 til kontrol med, om de er inficeret med den pågældende kategori A-sygdom. Overvågningen skal omfatte sundhedsbesøg, herunder udtagning af prøver fra produktionsenheder. Disse besøg skal gennemføres af den kompetente myndighed i overensstemmelse med tabel 1 og 2.

Prøveudtagning skal ske i overensstemmelse med kriterierne i bilag XII, punkt 1, alt efter hvilke arter der er tale om.

Tabel 1

Overvågningsordning omfattende sundhedsbesøg og prøveudtagninger på virksomheder og grupper af virksomheder vedrørende kategori A-sygdomme hos akvatiske dyr, bortset fra epizootisk hæmatopoietisk nekrose

Kategori A-sygdom

Antal sundhedsbesøg pr. år

Antal laboratorieundersøgelser pr. år

Antal dyr i prøven

Periode af året for prøveudtagning

Opholdsperiode for de dyr, der udtages prøver af på virksomheden

Infektion med Mikrocytos mackini

1

1

150

Det tidspunkt, hvor infektionsprævalensen vides at være størst, eller i april-maj, efter en periode på 3-4 måneder, hvor havets temperatur er under 10 °C

4 måneder

Infektion med Perkinsus marinus

1

1

150

Det tidspunkt, hvor infektionsprævalensen vides at være størst, eller i september, oktober eller november

4 måneder

Infektion med Taura-syndrom-virus

2

2

150

Den periode af året, hvor vandtemperaturen kan formodes at ville nå sit højeste niveau

2 måneder

Infektion med yellow head disease-virus

2

2

150

Den periode af året, hvor vandtemperaturen kan formodes at ville nå sit højeste niveau

2 måneder


Tabel 2

Særlig ordning for overvågning omfattende sundhedsbesøg og prøveudtagninger på virksomheder vedrørende epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN) hos akvatiske dyr  (1)

Virksomhedstype

Antal sundhedsinspektioner pr. år (2 år)

Antal prøveudtagninger pr. år (2 år)

Antal fisk i prøven

Antal fisk i vækst

Antal moderfisk (2)

a)

Virksomheder med bestand(e) af moderfisk

2

2

150 (1. og 2. inspektion)

150 (1. eller 2. inspektion)

b)

Virksomheder, der udelukkende har bestand(e) af moderfisk

2

1

0

150 (2) (1. eller 2. inspektion)

c)

Virksomheder uden bestand(e) af moderfisk

2

2

150 (1. og 2. inspektion)

0

Maksimalt antal fisk pr. samleprøve: 10

2.   Varigheden af sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i overvågningszonen

Kategori A-sygdom

Minimumsvarighed af overvågning

Infektion med Mikrocytos mackini

3 år

Infektion med Perkinsus marinus

3 år

Infektion med Taura-syndrom-virus

2 år

Infektion med yellow head disease-virus

2 år

Epizootisk hæmatopoietisk nekrose

2 år

Når overvågningsperioden er afsluttet, og der ikke er påvist yderligere tilfælde af infektion med den pågældende kategori A-sygdom, skal foranstaltningerne i overvågningszonen ophæves, jf. denne forordnings artikel 101.


(1)  Udtagningen af prøver af fisk til laboratorieundersøgelse skal ske, når vandtemperaturen er på mellem 11 °C og 20 °C. Kravet til vandtemperaturen gælder også for sundhedsinspektioner. På virksomheder, hvor vandtemperaturen ikke når op på 11 °C i løbet af året, skal prøveudtagning og sundhedsbesøg gennemføres, når vandtemperaturen er på sit højeste niveau.

(2)  Prøver fra moderfisk må ikke indeholde væske fra kønskirtlerne, mælke eller æg, da der ikke er evidens for, at EHN forårsager infektion af forplantningsorganerne.


Top