EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0735

Kommissionens forordning (EU) 2020/735 af 2. juni 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår anvendelse af kød- og benmel som brændsel i brændingsanlæg (EØS-relevant tekst)

C/2020/3433

OJ L 172, 3.6.2020, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/735/oj

3.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/735

af 2. juni 2020

om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår anvendelse af kød- og benmel som brændsel i brændingsanlæg

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (1), særlig artikel 15, stk. 1, litra e), og artikel 27, første afsnit, litra i), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (2) fastsættes der gennemførelsesforanstaltninger til gennemførelse af de i forordning (EF) nr. 1069/2009 fastsatte folke- og dyresundhedsbestemmelser, herunder krav vedrørende anvendelse af animalske biprodukter og afledte produkter som brændsel i brændingsanlæg.

(2)

Kød- og benmel er det animalske protein, der afledes ved forarbejdning af kategori 1- eller kategori 2-materiale. I det seneste årti er kød- og benmel blevet bortskaffet som affald ved forbrænding eller medforbrænding i overensstemmelse med artikel 12, litra a) eller b), i forordning (EF) nr. 1069/2009. Med henblik på bæredygtig anvendelse af energikilder har branchen udviklet en teknologi til anvendelse af kød- og benmel som brændsel i brændingsanlæg i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 12, litra e), for at anvende den varme, der genereres ved nævnte brænding.

(3)

Artikel 6 i forordning (EU) nr. 142/2011 indeholder regler om godkendelse af brændingsanlæg, som anvender husdyrgødning som brændsel til brænding. Det er nødvendigt at ændre denne artikel for at medtage regler om anvendelse af kød- og benmel som brændsel til brænding.

(4)

Kapital V i bilag III til forordning (EU) nr. 142/2011 indeholder regler om de typer anlæg og brændsel, som må anvendes til brænding, og specifikke krav til særlige typer anlæg. Der bør indføres regler om brændingsanlæg, hvor kød- og benmel anvendes som brændsel til brænding, herunder om emissionsgrænser og overvågningskrav. De emissionsgrænser og overvågningskrav, som finder anvendelse på brændingsanlæg, der anvender fjerkrægødning som brændsel, bør også finde anvendelse på brændingsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 50 MW, der anvender kød- og benmel som brændsel, for at overholde de relevante miljøstandarder.

(5)

Denne forordning bør ikke berøre forpligtelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (3), der tilvejebringer et samlet sæt regler om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening fra industrielle aktiviteter. Dette direktiv fastsætter også regler, der er udformet for at forebygge eller, hvis dette ikke er muligt, at begrænse udledninger til luft, vand og jord samt forebygge, at der opstår affald, for generelt at nå et højt miljøbeskyttelsesniveau. Anlæg til behandling af animalske biprodukter er omfattet af nævnte direktiv, forudsat at deres behandlingskapacitet overstiger 10 ton pr. dag. I henhold til direktivet skal alle anlæg under direktivets anvendelsesområde have en godkendelse, som er baseret på den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT-konklusionerne, som udgør en del af de BAT-referencedokumenter, som Europa-Kommissionen offentliggør, lægges til grund ved fastsættelsen af godkendelsesvilkårene (4).

(6)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2193 (5) blev der indført grænseværdier for emissioner af visse forurenende stoffer til luften fra mellemstore brændingsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 50 MW, som omfatter alle former for fast brændsel. Ved forordning (EU) nr. 142/2011 blev der desuden indført både foranstaltninger og betingelser vedrørende brænding af bestemte animalske biprodukter i sådanne anlæg. Foranstaltningerne og betingelserne vedrørende brug af andre animalske biprodukter eller afledte produkter end fjerkrægødning på bedriften som brændsel i brændingsanlæg var dog ikke indført på dette tidspunkt. Derfor er det nødvendigt at indføre regler og krav, herunder om bestemte emissionsgrænseværdier, vedrørende anvendelse af kød- og benmel som brændsel i brændingsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 50 MW inden for rammerne af lovgivningen om animalske biprodukter.

(7)

Kravene i forordning (EU) nr. 142/2011 bør være tilstrækkeligt strenge til at overholde emissionsgrænserne for anden fast brændsel i direktiv (EU) 2015/2193. Ved denne forordning sikres det desuden, at en eventuel negativ indvirkning på miljøet eller menneskers sundhed ved forbrænding af kød- og benmel ikke er større end den, der opstår som følge af brænding af affald.

(8)

Direktiv 2010/75/EU indeholder emissionsgrænseværdier for anvendelse af forskellige materialer som brændsel i brændingsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på over 50 MW og finder anvendelse ved brug af animalske biprodukter og afledte produkter, herunder kød- og benmel, som brændsel i sådanne brændingsanlæg.

(9)

Artikel 6 i forordning (EU) nr. 142/2011 og bilag III hertil bør derfor ændres.

(10)

Denne forordning bør give de kompetente myndigheder mulighed for at indrømme eksisterende brændingsanlæg en overgangsperiode til at efterkomme kravene om kontrolleret temperatur i udstødningsgassen, forudsat at emissionerne i overgangsperioden ikke indebærer risici for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet. Lovgivningen om animalske biprodukter forhindrer ikke medlemsstaterne i at anvende de relevante regler for beregning af emissionsgrænseværdier i direktiv (EU) 2015/2193, når kød- og benmel brændes sammen med andet brændsel eller affald.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 6, stk. 8, i forordning (EU) nr. 142/2011 affattes således:

»8.   Ved anvendelse af husdyrgødning eller kød- og benmel som brændsel til brænding, jf. kapitel V i bilag III, skal, ud over bestemmelserne i nærværende artikel, stk. 7, følgende betingelser være opfyldt:

a)

Den ansøgning om godkendelse, som driftslederen indgiver til den kompetente myndighed i henhold til artikel 24, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal indeholde dokumentation — attesteret af den kompetente myndighed eller en erhvervsorganisation godkendt af den kompetente myndighed i medlemsstaten — for, at brændingsanlægget, hvori husdyrgødningen eller kød-og benmel anvendes som brændsel, overholder kravene i kapitel V, litra B, punkt 3, for gødning og litra D for kød-og benmel, samt de krav, der er opstillet for begge typer brændsel i litra B, punkt 4, og litra B, punkt 5, i bilag III til nærværende forordning, dog med forbehold af medlemsstatens kompetente myndigheders mulighed for at indrømme en undtagelse fra overholdelsen af visse bestemmelser, jf. kapitel V, litra C, punkt 4, i bilag III.

b)

Den godkendelsesprocedure, der er fastlagt i artikel 44 i forordning (EF) nr. 1069/2009, afsluttes ikke, før den kompetente myndighed eller en erhvervsorganisation godkendt af den kompetente myndighed har gennemført mindst to på hinanden følgende kontrolbesøg, hvoraf det ene skal være uanmeldt, i løbet af de første seks måneder, brændingsanlægget er i drift, omfattende de nødvendige temperatur- og emissionsmålinger. Når resultaterne af disse kontrolbesøg har vist, at kravene i kapitel V, litra B, punkt 3, 4 og 5, for gødning og litra D for kød- og benmel, og, hvor det er relevant, litra C, punkt 4, eller litra D, punkt 5, i bilag III til nærværende forordning er opfyldt, kan der meddeles fuld godkendelse.

c)

Brænding af kød- og benmel i de brændingsanlæg, der er omhandlet i kapitel V, litra A, B og C, i bilag III til nærværende forordning er ikke tilladt.«

Artikel 2

Bilag III til forordning (EU) nr. 142/2011 ændres som angivet i teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).

(4)  Referencedokumentet om BAT i »Slaughterhouses and Animal By-products Industries« blev vedtaget af Europa-Kommissionen den 15. april 2005. https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

Det indeholder bestemmelser om brænding af kød- og benmel.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2193 af 25. november 2015 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg (EUT L 313 af 28.11.2015, s. 1).


BILAG

I kapitel V i bilag III til forordning (EU) nr. 142/2011 indsættes følgende som litra D:

»D.

Brændingsanlæg, hvor kød- og benmel anvendes som brændsel til brænding

1.

Type anlæg:

Brændingsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 50 MW.

2.

Udgangsmateriale:

Kød- og benmel af kategori 1- og kategori 2-materiale, som skal anvendes som brændsel til brænding i overensstemmelse med kravene i punkt 3 alene eller i en blanding af kød- og benmel, afsmeltet fedt og gødning.

3.

Specifikke krav til kød- og benmel, der anvendes som brændsel til brænding:

a)

kød- og benmel skal opbevares sikkert i brændingsanlægget i en aflukket lagerområde beskyttet mod adgang for dyr og må i tilfælde af havari eller unormale driftsforhold kun sendes til et andet bestemmelsessted med den kompetente myndigheds godkendelse

b)

brændingsanlægget skal være udstyret med:

i)

et automatisk eller kontinuerligt brændselshåndteringssystem, som indfyrer brændslet direkte i forbrændingskammeret uden yderligere håndtering

ii)

en støttebrænder, som skal benyttes i antændings- og udbrændingsfasen for at sikre, at temperaturkravene i kapitel IV, afsnit 2, punkt 2, er opfyldt på ethvert tidspunkt under disse faser, og så længe der stadig er uforbrændt materiale i forbrændingskammeret.

4.

Metode:

Brændingsanlæg, hvor kød- og benmel af kategori 1- og kategori 2-materiale anvendes som brændsel, skal opfylde de generelle krav i kapitel IV og de specifikke krav i litra B, punkt 4, og litra B, punkt 5, i dette kapitel.

5.

Undtagelse og overgangsperiode:

Medlemsstatens kompetente myndighed med ansvar for miljøspørgsmål kan uanset punkt 3, litra b), nr. ii), indrømme brændingsanlæg, som var i drift den 3. juni 2020, en supplerende frist på højst 4 år til at efterkomme kapitel IV, afsnit 2, punkt 2, andet afsnit.«


Top