EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0699

Rådets forordning (EU) 2020/699 af 25. maj 2020 om midlertidige foranstaltninger vedrørende europæiske selskabers (SE-selskabers) og europæiske andelsselskabers (SCE-selskabers) generalforsamlinger

ST/7648/2020/INIT

OJ L 165, 27.5.2020, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/699/oj

27.5.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 165/25


RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/699

af 25. maj 2020

om midlertidige foranstaltninger vedrørende europæiske selskabers (SE-selskabers) og europæiske andelsselskabers (SCE-selskabers) generalforsamlinger

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 352,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at begrænse udbruddet af covid-19, som Verdenssundhedsorganisationen den 11. marts 2020 erklærede en pandemi, har medlemsstaterne truffet en række hidtil usete foranstaltninger, navnlig foranstaltninger vedrørende begrænsninger i bevægelsesfriheden for personer og social distancering.

(2)

Sådanne foranstaltninger kan forhindre selskaber og andelsselskaber i at overholde deres retlige forpligtelser ifølge national selskabsret og EU-selskabsret, navnlig ved at gøre det meget vanskeligt for selskaberne at afholde generalforsamlinger.

(3)

På nationalt plan har medlemsstaterne truffet nødforanstaltninger, som hjælper selskaberne og andelsselskaberne og giver dem værktøjer og den fleksibilitet, der er nødvendig(e) under de aktuelle ekstraordinære omstændigheder, der skyldes covid-19-pandemien. Mange medlemsstater har navnlig gjort det muligt at anvende digitale værktøjer og processer til at afholde generalforsamlinger og har forlænget fristerne for afholdelsen af generalforsamlinger i 2020.

(4)

PÅ EU-plan regulerer Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 (1) europæiske selskaber (»SE‐selskaber«), og Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 (2) regulerer europæiske andelsselskaber (»SCE-selskaber«). I henhold til begge forordninger skal der afholdes en generalforsamling senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning. I betragtning af de aktuelle ekstraordinære omstændigheder, der skyldes covid-19-pandemien, bør der indrømmes en midlertidig undtagelse fra dette krav. Da afholdelsen af generalforsamlinger er afgørende for at sikre, at lovpligtige beslutninger eller beslutninger, der skal træffes af økonomiske hensyn, træffes rettidigt, bør SE-selskaber og SCE-selskaber kunne afholde deres generalforsamlinger inden 12 måneder efter regnskabsårets afslutning, forudsat at de afholdes senest den 31. december 2020. Da der er tale om en midlertidig foranstaltning grundet de ekstraordinære omstændigheder, der skyldes covid-19-pandemien, bør undtagelsen kun gælde generalforsamlinger, der skal afholdes i 2020.

(5)

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) indeholder ikke anden hjemmel til vedtagelse af denne forordning end artikel 352.

(6)

Målet for nærværende forordning, nemlig at fastsætte en midlertidig nødløsning for SE‐selskaber og SCE‐selskaber, der giver dem mulighed for at fravige bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2157/2001 og forordning (EF) nr. 1435/2003 vedrørende tidspunktet for afholdelsen af generalforsamlinger, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af nødløsningens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(7)

I lyset af det forhold, at den periode på seks måneder, som nævnes i forordning (EF) nr. 2157/2001 og (EF) nr. 1435/2003, udløber i maj eller juni 2020, og eftersom der skal tages højde for indkaldelsesfrister, bør nærværende forordning træde i kraft hurtigst muligt.

(8)

I betragtning heraf bør der ske fravigelse af den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til TEU, til TEUF og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Midlertidig foranstaltning vedrørende europæiske selskabers (SE-selskaber) generalforsamlinger

Hvis et SE-selskabs generalforsamling skal afholdes i 2020 i henhold til artikel 54, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2157/2001, kan det pågældende SE-selskab som en undtagelse fra nævnte bestemmelse afholde generalforsamlingen inden 12 måneder efter regnskabsårets afslutning, forudsat at generalforsamlingen afholdes senest den 31. december 2020.

Artikel 2

Midlertidig foranstaltning vedrørende europæiske andelsselskabers (SCE-selskaber) generalforsamlinger

Hvis et SCE-selskabs generalforsamling skal afholdes i 2020 i henhold til artikel 54, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1435/2003, kan det pågældende SCE-selskab som en undtagelse fra nævnte bestemmelse afholde generalforsamlingen inden 12 måneder efter regnskabsårets afslutning, forudsat at generalforsamlingen afholdes senest den 31. december 2020.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2020.

På Rådets vegne

G. GRLIĆ RADMAN

Formand


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE) (EFT L 294 af 10.11.2001, s. 1).

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE) (EUT L 207 af 18.8.2003, s. 1).


Top