EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0697

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/697 af 25. maj 2020 om ændring af forordning (EU) 2017/352 med henblik på at give havnemyndigheden eller den kompetente myndighed mulighed for at tilvejebringe fleksibilitet for så vidt angår opkrævning af havneinfrastrukturafgifter i forbindelse med covid-19-udbruddet

PE/15/2020/REV/1

OJ L 165, 27.5.2020, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/697/oj

27.5.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 165/7


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/697

af 25. maj 2020

om ændring af forordning (EU) 2017/352 med henblik på at give havnemyndigheden eller den kompetente myndighed mulighed for at tilvejebringe fleksibilitet for så vidt angår opkrævning af havneinfrastrukturafgifter i forbindelse med covid-19-udbruddet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Covid-19-udbruddet har alvorlige negative konsekvenser for søtransportsektoren. De alvorlige konsekvenser for søtransporttjenester og for udnyttelsen af havneinfrastrukturen har gjort sig gældende siden begyndelsen af marts 2020 og vil sandsynligvis vare ved i hele 2020. Et afkald på eller en suspension, nedsættelse eller udsættelse af opkrævningen af havneinfrastrukturafgifter kan bidrage til den finansielle bæredygtighed af skibsoperatører under disse særlige omstændigheder.

(2)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/352 (2) skal medlemsstaterne sikre, at der opkræves havneinfrastrukturafgifter. Forordning (EU) 2017/352 indeholder ikke bestemmelser om nogen undtagelse til forpligtelsen til at opkræve afgifter.

(3)

I lyset af alvoren af konsekvenserne af covid-19-udbruddet er det hensigtsmæssigt at give havnemyndigheden eller den kompetente myndighed mulighed for at beslutte at give afkald på, suspendere, nedsætte eller udsætte betalingen af havneinfrastrukturafgifter, der forfalder i perioden fra den 1. marts 2020 til den 31. oktober 2020. Denne forordning bør imidlertid ikke gribe ind i medlemsstaternes tilrettelæggelse af havne. Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for at beholde kompetencen til at regulere havnemyndighedens eller den kompetente myndigheds vedtagelse af sådanne afgørelser. Et sådant afkald på samt en sådan suspension, nedsættelse eller udsættelse af betaling af havneinfrastrukturafgifter bør gives på en gennemsigtig, objektiv og ikkediskriminerende måde.

(4)

I betragtning af sagens hastende karakter er det også hensigtsmæssigt, at havnemyndigheden eller den kompetente myndighed har mulighed for at fravige forpligtelsen fastsat i forordning (EU) 2017/352 til at underrette brugerne af havneinfrastruktur om eventuelle ændringer af havneinfrastrukturafgifternes art eller størrelse mindst to måneder inden, disse afgifter træder i kraft.

(5)

Målet for denne forordning, nemlig at ændre forordning (EU) 2017/352 for at imødegå den hastende situation, som covid-19-udbruddet har skabt, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af handlingens omfang eller virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(6)

I betragtning af sagens hastende karakter som følge af de ekstraordinære omstændigheder, der følger af covid-19-udbruddet, og som berettiger de foreslåede foranstaltninger, og navnlig for at vedtage de nødvendige foranstaltninger hurtigt med henblik på at bidrage til den finansielle bæredygtighed af skibsoperatører, bør der ske fravigelse af den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til TEU, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(7)

Det uforudselige og pludseligt opståede udbrud af covid-19 og de lovgivningsprocedurer, der er nødvendige for vedtagelsen af relevante foranstaltninger, betød, at det var umuligt at vedtage sådanne foranstaltninger i tide. Derfor bør bestemmelserne i denne forordning også finde anvendelse på havneinfrastrukturafgifter, der skal betales for en periode forud for dens ikrafttræden. I betragtning af arten af disse bestemmelser fører en sådan tilgang ikke til en tilsidesættelse af de berørte personers berettigede forventninger.

(8)

Forordning (EU) 2017/352 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

På grund af sagens hastende karakter bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 21 i forordning (EU) 2017/352 tilføjes følgende stykke:

»3.   Uanset artikel 13, stk. 1, 3 og 4, kan havnemyndigheden eller den kompetente myndighed beslutte at give afkald på, suspendere, nedsætte eller udsætte betalingen af havneinfrastrukturafgifter, som forfalder i perioden fra den 1. marts 2020 til den 31. oktober 2020. Medlemsstaterne kan bestemme, at sådanne afgørelser skal overholde de krav, der i denne henseende er fastsat i national ret. Afkald på samt suspension, nedsættelse eller udsættelse af betaling af havneinfrastrukturafgifter gives på en gennemsigtig, objektiv og ikkediskriminerende måde.

Havnemyndigheden eller den kompetente myndighed sikrer, at havnebrugerne og repræsentanter for eller sammenslutninger af havnebrugere underrettes i overensstemmelse hermed. Den i artikel 13, stk. 5, omhandlede frist på to måneder finder ikke anvendelse.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2020.

På Europa-Parlamentets vegne

D. M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

A. METELKO-ZGOMBIĆ

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 15.5.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 20.5.2020.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/352 af 15. februar 2017 om opstilling af rammer for levering af havnetjenester og fælles regler om finansiel gennemsigtighed for havne (EUT L 57 af 3.3.2017, s. 1).


Top