EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0685

Kommissionens forordning (EU) 2020/685 af 20. maj 2020 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for perchlorat i visse fødevarer (EØS-relevant tekst)

C/2020/3186

OJ L 160, 25.5.2020, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/685/oj

25.5.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/685

af 20. maj 2020

om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for perchlorat i visse fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (2) fastsat grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer.

(2)

Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden (»ekspertpanelet«) under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) vedtog den 30. september 2014 en videnskabelig udtalelse om de risici for folkesundheden, der er forbundet med tilstedeværelsen af perchlorat i fødevarer (3). Ekspertpanelet fastsatte et tolerabelt dagligt indtag på 0,3 mikrogram pr. kg kropsvægt baseret på hæmning af skjoldbruskkirtlens optagelse af jod hos raske voksne. Ekspertpanelet konkluderede, at det nuværende skøn over kronisk eksponering for perchlorat via kosten kan give anledning til bekymring, navnlig for så vidt angår forbrugere med stort indtag i de yngre befolkningsgrupper med let til moderat jodmangel. Derudover kan det nuværende skøn over kortvarig eksponering for perchlorat give anledning til bekymring for så vidt angår brystbørn og småbørn med lavt indtag af jod.

(3)

Ekspertpanelet anbefalede, at medlemsstaterne indsamler yderligere data om forekomsten af perchlorat i fødevarer i Europa, navnlig for så vidt angår grøntsager, modermælkserstatninger, mælk og andre mejeriprodukter, for yderligere at nedbringe usikkerheden i risikovurderingen.

(4)

Kommissionens henstilling (EU) 2015/682 (4) blev vedtaget på grundlag af den videnskabelige rapport med det formål at overvåge forekomsten af perchlorat i fødevarer, navnlig i fødevarer, der var udtaget til stikprøve efter den 1. september 2013, hvor de afbødende foranstaltninger blev indført.

(5)

Autoriteten foretog en vurdering af menneskers eksponering for perchlorat, idet der blev taget hensyn til data om forekomst i dens database hidrørende fra de stikprøver, der var udtaget efter den 1. september 2013, og offentliggjorde i 2017 en videnskabelig rapport om vurdering af den europæiske befolknings eksponering for perchlorat via kosten (5).

(6)

Ekspertpanelet behandlede på sit 87. plenarmøde i november 2017 (6) konklusionerne i rapporten om perchlorat i fødevarer og noterede sig et væsentligt sammenfald mellem skønnet over eksponeringsniveauet i rapporten og skønnet i ekspertpanelets egen udtalelse fra 2014. I betragtning af det tidligere fastsatte tolerable daglige indtag på 0,3 mikrogram pr. kg kropsvægt bekræftede ekspertpanelet den konklusion, at de nuværende skøn over kronisk og kortvarig eksponering for perchlorat kan give anledning til bekymring for menneskers sundhed.

(7)

Der bør derfor fastsættes grænseværdier for perchlorat både i fødevarer med et betydeligt indhold af perchlorat, som bidrager væsentligt til menneskers eksponering, og i fødevarer, som er relevante for mulig eksponering blandt sårbare befolkningsgrupper, såsom spædbørn og småbørn.

(8)

Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor ændres.

(9)

Ledere af fødevarevirksomheder bør have tid til at tilpasse sig de nye krav, der er fastsat i denne forordning. Datoen for anvendelse af grænseværdierne for indhold af perchlorat i de pågældende fødevarer bør derfor udsættes.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

De fødevarer, der er opført på listen i bilaget til denne forordning, og som er blevet markedsført på lovlig vis inden den 1. juli 2020, kan fortsat markedsføres frem til datoen for mindste holdbarhed eller sidste anvendelse.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. maj 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).

(3)  EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden, 2014: Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of perchlorate in food, in particular fruits and vegetables. EFSA Journal 2014;12(10):3869, 106 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3869 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3869

(4)  Kommissionens henstilling (EU) 2015/682 af 29. april 2015 om overvågning af forekomsten af perchlorat i fødevarer (EUT L 111 af 30.4.2015, s. 32).

(5)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), D. Arcella, M. Binaglia og F. Vernazza, 2017. Scientific Report on the Dietary exposure assessment to perchlorate in the European population. EFSA Journal 2017;15(10):5043, 24 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5043

(6)  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/171121-m.pdf


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 tilføjes følgende del 9 »Perchlorat«:

»Del 9: Perchlorat

Fødevarer (1)

Grænseværdi

(mg/kg)

9.

Perchlorat

 

9.1.

Frugt og grøntsager

undtagen:

0,05

 

Cucurbitaceae og grønkål

0,1

 

bladgrøntsager og urter

0,5

9.2.

Te (af Camellia sinensis), tørret

Urte- og frugtte, tørret

0,75

9.3.

Modermælkserstatninger, tilskudsblandinger, fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn samt tilskudsdrikke til småbørn (3) (4)  (*1)

0,01

 

Babymad (3) (4)

0,02

 

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier (3) (29)

0,01


(*1)  Tilskudsdrikke til småbørn er mælkebaserede drikkevarer og lignende proteinbaserede produkter til småbørn. Disse produkter er ikke omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 609/2013 (rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om tilskudsdrikke til småbørn (COM(2016) 169 final) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=DA).«


Top