EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0646

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/646 af 13. maj 2020 om godkendelse af aktivstoffet lavandulylsenecioat som lavrisikostof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EØS-relevant tekst)

C/2020/2994

OJ L 151, 14.5.2020, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/646/oj

14.5.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 151/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/646

af 13. maj 2020

om godkendelse af aktivstoffet lavandulylsenecioat som lavrisikostof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, sammenholdt med artikel 22, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. juli 2015 indgav Suterra Europe Biocontrol S.L. i henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 til Italien en ansøgning om godkendelse af aktivstoffet lavandulylsenecioat.

(2)

I overensstemmelse med forordningens artikel 9, stk. 3, meddelte Italien, som rapporterende medlemsstat, den 29. december 2016 ansøgeren, de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«), at ansøgningen kunne antages.

(3)

Den 22. august 2017 forelagde den rapporterende medlemsstat, med kopi til autoriteten, et udkast til en vurderingsrapport for Kommissionen, som indeholdt en vurdering af, hvorvidt aktivstoffet kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(4)

Autoriteten handlede i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009. I overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 anmodede den ansøgeren om at fremlægge supplerende oplysninger for medlemsstaterne, Kommissionen og autoriteten. Den rapporterende medlemsstats vurdering af de supplerende oplysninger blev den 9. oktober 2018 fremlagt for autoriteten i form af et opdateret udkast til vurderingsrapport.

(5)

Den 4. januar 2019 fremsendte autoriteten sin konklusion (2) om, hvorvidt aktivstoffet lavandulylsenecioat kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til ansøgeren, medlemsstaterne og Kommissionen. Autoriteten gjorde sin konklusion tilgængelig for offentligheden.

(6)

Kommissionen forelagde den 22. oktober 2019 den reviderede vurderingsrapport om lavandulylsenecioat og den 23. marts 2020 et udkast til forordning om godkendelse af lavandulylsenecioat for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

(7)

Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport.

(8)

Det er med hensyn til et eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, og navnlig de anvendelsesformål, der er analyseret og beskrevet i den reviderede vurderingsrapport, fastslået, at godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt.

(9)

Kommissionen mener endvidere, at lavandulylsenecioat er et lavrisikoaktivstof i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Lavandulylsenecioat er ikke et problematisk stof, og det opfylder de betingelser, der er fastsat i punkt 5.1.3 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(10)

Lavandulylsenecioat bør derfor godkendes som lavrisikostof.

(11)

Dog er det i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og i lyset af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden nødvendigt at fastsætte visse betingelser.

(12)

I henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (3) ændres.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse af aktivstoffet

Godkendelsen af aktivstoffet lavandulylsenecioat, som opført i bilag I, godkendes på de betingelser, der er fastsat i samme bilag.

Artikel 2

Ændringer af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011.

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2020;18(3):5588.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).


BILAG I

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed  (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

Lavandulylsenecioat

CAS-nr.: 23960-07-8

CIPAC-nr.: ikke relevant

(RS)-5-methyl-2-(prop-1-en-2-yl)hex-4-en-1-yl 3-methylbut-2-enoat

≥ 894 g/kg

3. juni 2020

3. juni 2035

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om lavandulylsenecioat, særlig tillæg I og II.

Medlemsstaten skal vurdere enhver udvidelse af anvendelsesmønsteret ud over passive automater for at fastslå, om de foreslåede udvidede anvendelsesmønstre opfylder kravene i artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 og de ensartede principper, der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 546/2011  (2).


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffernes identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 546/2011 af 10. juni 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår ensartede principper for vurdering og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 155, 11.6.2011, s. 127).


BILAG II

I del D i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 tilføjes følgende:

»19

Lavandulylsenecioat

CAS-nr.: 23960-07-8

CIPAC-nr.: ikke relevant

(RS)-5-methyl-2-(prop-1-en-2-yl)hex-4-en-1-yl 3-methylbut-2-enoat

≥ 894 g/kg

3. juni 2020

3. juni 2035

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om lavandulylsenecioat, særlig tillæg I og II.

Medlemsstaten skal vurdere enhver udvidelse af anvendelsesmønsteret ud over passive automater for at fastslå, om de foreslåede udvidede anvendelsesmønstre opfylder kravene i artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 og de ensartede principper, der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 546/2011 (*1).


(*1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 546/2011 af 10. juni 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår ensartede principper for vurdering og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 155, 11.6.2011, s. 127).«


Top