EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0625

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/625 af 6. maj 2020 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/943 og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU (EØS-relevant tekst)

C/2020/2812

EUT L 144 af 7.5.2020, p. 13–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/625/oj

7.5.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/625

af 6. maj 2020

om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/943 og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. i) og ii),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (2), særlig artikel 47, stk. 2, første afsnit, litra b), og artikel 54, stk. 4, første afsnit, litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 (3) er der fastsat regler vedrørende midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol ved indførsel til Unionen af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer fra visse tredjelande, som er opført i bilag I til samme forordning, og særlige betingelser for indførsel til Unionen af visse fødevarer og foderstoffer fra visse tredjelande på grund af risiko for forurening med aflatoksiner, pesticidrester, pentachlorphenol og dioxiner og mikrobiologisk kontaminering, som opført i bilag II til samme forordning.

(2)

Visse kategorier af sendinger af fødevarer og foder er udelukket fra anvendelsesområdet for gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, hvis deres bruttovægt ikke overstiger 30 kg. Eftersom farer knytter sig til selve produkterne og ikke til de(n) primære emballage/beholdere, bør denne vægtgrænse kun gælde for selve produkterne. Artikel 1, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør derfor ændres, således at henvisningen til bruttovægten heri erstattes af en henvisning til nettovægten.

(3)

I henhold til artikel 12 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 skal listerne i bilag I og II til samme gennemførelsesforordning revideres med regelmæssige mellemrum på ikke over seks måneder for at tage hensyn til nye oplysninger vedrørende risici og manglende overholdelse.

(4)

Forekomsten og betydningen af nylige fødevarehændelser, som er meddelt via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF), som blev etableret ved forordning (EF) nr. 178/2002, oplysninger vedrørende medlemsstaternes offentlige kontrol af ikke-animalske fødevarer og foderstoffer samt de halvårlige rapporter om sendinger af ikke-animalske fødevarer og foderstoffer, som medlemsstaterne indsendte til Kommissionen i 2019 i overensstemmelse med artikel 15 i Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (4), viser, at listerne i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør ændres.

(5)

Især viser data for sendinger af appelsiner, mandariner, klementiner, wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter fra Tyrkiet fra meddelelser modtaget via RASFF og oplysninger vedrørende medlemsstaternes offentlige kontrol, at der på grund af mulig forurening med pesticidrester er opstået nye risici for menneskers sundhed, som nødvendiggør en mere intensiv offentlig kontrol. Også for krydderiblandinger fra Pakistan fremgår det af data fra meddelelser modtaget via RASFF og oplysninger vedrørende medlemsstaternes offentlige kontrol, at der på grund af mulig aflatoksinforurening er opstået nye risici for menneskers sundhed, som nødvendiggør en mere intensiv offentlig kontrol. Der bør af samme grund indsættes rækker med oplysninger vedrørende sådanne sendinger i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793.

(6)

På grund af den høje frekvens af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen, som er konstateret under offentlig kontrol udført af medlemsstaterne i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 669/2009 i første halvår af 2019, bør hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af bønner fra Kenya og tørrede druer og granatæbler fra Tyrkiet øges. Rækkerne vedrørende sådanne sendinger i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør derfor ændres.

(7)

Sesamfrø fra Sudan og Uganda er allerede, hvilket har været tilfældet siden henholdsvis juli og januar 2017, omfattet af en mere intensiv offentlig kontrol for forekomst af salmonella. Medlemsstaternes offentlige kontrol af disse fødevarer viser, at antallet af tilfælde af manglende overholdelse er steget siden iværksættelsen af den mere intensive offentlige kontrol. Disse resultater dokumenterer, at indførslen af disse fødevarer til Unionen udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed.

(8)

Med henblik på at beskytte menneskers sundhed i Unionen er det derfor nødvendigt, ud over den mere intensive offentlige kontrol, at fastsætte særlige betingelser for sesamfrø fra Sudan og Uganda. Først og fremmest bør alle sendinger af sesamfrø fra Sudan og Uganda være ledsaget af et officielt certifikat, hvoraf det fremgår, at alle prøveudtagnings- og analyseresultater viser fravær af salmonella i 25 g. Certifikatet bør være vedhæftet prøveudtagnings- og analyseresultaterne. Rækkerne vedrørende sesamfrø fra Sudan og Uganda bør derfor udgå af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 og indsættes i bilag II dertil.

(9)

Dertil kommer, at peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde) fra Indien og Pakistan allerede, hvilket har været tilfældet siden januar 2018, er omfattet af en mere intensiv offentlig kontrol for forekomst af pesticidrester. Kontrolhyppigheden øgedes allerede i januar 2019 fra 10 % til 20 % på grund af en høj frekvens af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen. Medlemsstaternes offentlige kontrol af disse fødevarer viser, at der har været en vedvarende høj frekvens af manglende overholdelse for peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde) fra Indien og en stigning i antallet af tilfælde af manglende overholdelse for peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde) fra Pakistan siden indførelsen af den mere intensive offentlige kontrol. Der er sendt flere RASFF-meddelelser vedrørende begge varer, siden den offentlige kontrol blev intensiveret. Disse resultater dokumenterer, at indførslen af disse fødevarer til Unionen udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed.

(10)

Med henblik på at beskytte menneskers sundhed i Unionen er det derfor nødvendigt, ud over den mere intensive offentlige kontrol, at fastsætte særlige betingelser vedrørende peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde) fra Indien og Pakistan. Først og fremmest bør alle sendinger af peberfrugter (ikke søde) fra Indien og Pakistan være ledsaget af et officielt certifikat, hvoraf det fremgår, at produkterne har været genstand for prøveudtagning og analyse for forekomst af pesticidrester, og at alle resultater viser, at de relevante maksimalgrænseværdier for pesticidrester ikke er overskredet. Certifikatet bør være vedhæftet prøveudtagnings- og analyseresultaterne. Rækkerne vedrørende peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde) fra Indien og Pakistan bør derfor udgå af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 og indsættes i bilag II dertil.

(11)

For karryblade fra Indien er frekvensen af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen som konstateret i forbindelse med medlemsstaternes offentlige kontrol faldet. Rækken vedrørende karryblade fra Indien bør derfor udgå af bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 og indsættes i bilag I dertil. Hyppigheden af den identitetskontrol og den fysiske kontrol, der skal foretages af denne vare, bør øges, da kravene vedrørende officiel certificering samt prøveudtagning og analyse for forekomst af pesticidrester i nævnte tredjeland vil blive ophævet for denne vare.

(12)

For hindbær fra Serbien, tørrede abrikoser og abrikoser, der er tilberedt eller konserveret på anden måde, fra Tyrkiet og citroner fra Tyrkiet viser de tilgængelige oplysninger en generelt tilfredsstillende grad af overensstemmelse med de relevante sikkerhedskrav i EU-lovgivningen, og der er derfor ikke længere grundlag for en intensiveret offentlig kontrol af disse varer. Rækkerne vedrørende disse varer i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør derfor udgå.

(13)

Den kombinerede nomenklatur-kode, der er angivet for sesamfrø i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, omfatter rå og forarbejdede sesamfrø. Fra et risikostyringsperspektiv bør bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 omfatte både rå og forarbejdede sesamfrø, idet rå og forarbejdede sesamfrø for så vidt angår især de oprindelseslande, der er opført i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, frembyder de samme risici. Alle varebeskrivelser i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 vedrørende sesamfrø bør derfor ændres, så de omfatter både rå og forarbejdede sesamfrø. Ydermere bør der i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 — med henblik på at sikre en bedre overensstemmelse med varebeskrivelsen for den relevante kombineret nomenklatur-kode i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (5) — udelukkende henvises til disse produkter som »Sesamfrø« og ikke som »Sesamfrø (Sesamum-frø)«.

(14)

Mel af jordnødder udgør den samme risiko som de former af denne fødevare/dette foderstof, der i dag er opført i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793. Alle rækker i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 vedrørende jordnødder bør derfor ændres med henblik på at medtage mel af jordnødder.

(15)

Tilsvarende udgør oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, uanset om de er formalede eller i form af pellets, den samme risiko som de former af denne vare, der i dag er opført i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793. Visse rækker i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 vedrørende jordnødder omfatter ikke jordnødder i ovennævnte form. Alle rækker vedrørende jordnødder i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør derfor ændres, så de også omfatter oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, uanset om de er formalede eller i form af pellets.

(16)

De kombinerede nomenklatur-koder, der er angivet for peberfrugter af Capsicum-arter (søde og ikke søde) fra henholdsvis Sri Lanka og Indien og for abrikoser, der er tilberedt eller konserveret på anden måde, fra Usbekistan, bør ændres i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 for at sikre overensstemmelse med beskrivelsen for disse varer i bilag I og II til samme forordning.

(17)

For at sikre sammenhæng og klarhed bør bilag I og bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 erstattes i deres helhed.

(18)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU (6) blev import til Unionen af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade, med oprindelse i eller afsendt fra Bangladesh forbudt. Gennemførelsesafgørelsen blev vedtaget efter et stort antal meddelelser i RASFF som følge af fund af en lang række salmonellastammer, herunder Salmonella Typhimurium, i fødevarer, der indeholdt eller bestod af betelblade (blade af Piper betle, også kaldet betelpeber), fra Bangladesh.

(19)

Bangladesh har ikke fremlagt en tilfredsstillende handlingsplan. Det kan således ikke konkluderes, at de garantier, Bangladesh har givet, er tilstrækkelige til at afhjælpe de tidligere konstaterede alvorlige risici for menneskers sundhed. De beredskabsforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU, bør derfor fortsat finde anvendelse.

(20)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/943 (7) suspenderedes importen til Unionen af tørrede bønner henhørende under KN-kode 0713 39 00, 0713 35 00 og 0713 90 00 med oprindelse i Nigeria som følge af fortsat forekomst af dichlorvos. Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1256 (8) blev anvendelsesperioden for gennemførelsesforordning (EU) 2015/943 forlænget til den 30. juni 2022 for at gøre det muligt for Nigeria at gennemføre passende risikostyringsforanstaltninger og stille de krævede garantier.

(21)

De regler, der er fastsat ved henholdsvis gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU og gennemførelsesforordning (EU) 2015/943, er materielt forbundne, da de alle vedrører indførelse af supplerende foranstaltninger vedrørende indførsel til Unionen af visse fødevarer og foderstoffer fra visse tredjelande som følge af en identificeret risiko, der finder anvendelse afhængigt af risikoens alvor. Det bør derfor gøres lettere at anvende de relevante regler på korrekt og fyldestgørende vis ved at fastsætte bestemmelserne om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer og om de respektive beredskabsforanstaltninger i én enkelt retsakt. Gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU og gennemførelsesforordning (EU) 2015/943 bør således ophæves, og deres bestemmelser overføres til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, og sidstnævnte bør ændres i overensstemmelse hermed.

(22)

Af hensyn til retssikkerheden bør det fastsættes, at medlemsstaterne kan tillade indførsel til Unionen af sendinger af sesamfrø fra Sudan og Uganda og af peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde) fra Indien og Pakistan, som ikke er ledsaget af et officielt certifikat og resultaterne af prøveudtagning og analyser, hvis de har forladt oprindelseslandet — eller afsendelseslandet, hvis dette ikke er det samme som oprindelseslandet — inden datoen for denne forordnings ikrafttræden.

(23)

Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør derfor ændres.

(24)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 ændres som følger:

a)

I stk. 1 indsættes følgende som litra ba):

»ba)

suspension af indførsel til Unionen af de fødevarer og foderstoffer, der er opført i bilag IIa«.

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende kategorier af sendinger af fødevarer og foder som omhandlet i stk. 1, litra a) og b), medmindre deres nettovægt overstiger 30 kg:

a)

sendinger af fødevarer og foder, der sendes som vareprøver, laboratorieprøver eller som udstillingsgenstande til udstillinger, som ikke er bestemt til at blive markedsført

b)

sendinger af fødevarer og foder, som indgår i passagerers personlige bagage og er bestemt til eget forbrug eller anvendelse

c)

ikkekommercielle sendinger af fødevarer og foder til fysiske personer, som ikke er bestemt til at blive markedsført

d)

sendinger af fødevarer og foder bestemt til videnskabelige formål.«

2)

Overskriften til afdeling 3 affattes således:

»SÆRLIGE BETINGELSER FOR INDFØRSEL TIL UNIONEN SAMT SUSPENSION AF INDFØRSLEN TIL UNIONEN AF VISSE FØDEVARER OG FODERSTOFFER FRA VISSE TREDJELANDE«.

3)

Som artikel 11a indsættes:

»Artikel 11a

Suspension af indførsel til Unionen

1.   Medlemsstaterne forbyder indførsel til Unionen af de fødevarer og foderstoffer, der er opført i bilag IIa.

2.   Stk. 1 gælder for fødevarer og foder, der er bestemt til markedsføring på EU-markedet, og for fødevarer og foder, der er bestemt til privat anvendelse eller forbrug inden for Unionens toldområde.«

4)

Bilag I og II ændres som anført i bilaget til denne forordning.

5)

Der indsættes et bilag IIa som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Ophævelse

1.   Gennemførelsesforordning (EU) 2015/943 og gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU ophæves.

2.   Henvisninger til de ophævede retsakter gælder som henvisninger til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793.

Artikel 3

Overgangsbestemmelser

Sendinger af sesamfrø fra Sudan og Uganda og af peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde) fra Indien og Pakistan, der har forladt oprindelseslandet — eller afsendelseslandet, hvis dette ikke er det samme som oprindelseslandet — inden datoen for denne forordnings ikrafttræden, kan indføres til Unionen uden at være ledsaget af resultaterne af prøveudtagning og analyser eller det officielle certifikat som omhandlet i artikel 10 og 11 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. maj 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 af 22. oktober 2019 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660 (EUT L 277 af 29.10.2019, s. 89).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).

(5)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU af 13. februar 2014 om midlertidig suspension af importen fra Bangladesh af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle) (EUT L 45 af 15.2.2014, s. 34).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/943 af 18. juni 2015 om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Nigeria af tørrede bønner, og om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 (EUT L 154 af 19.6.2015, s. 8).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1256 af 23. juli 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/943 om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Nigeria af tørrede bønner, for så vidt angår forlængelse af dens anvendelsesperiode (EUT L 196 af 24.7.2019, s. 3).


BILAG

1.   

I bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I affattes således:

»BILAG I

Fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse fra visse tredjelande, der er omfattet af en midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol på grænsekontrolsteder og kontrolsteder

Fødevarer og foder (påtænkt anvendelse)

KN-kode  (1)

Taric-underinddeling

Oprindelsesland

Fare

Hyppighed af identitetskontrol og fysisk kontrol (%)

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Mel af jordnødder

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets

(Fødevarer og foder)

2305 00 00

 

 

 

 

Sort peber (Piper)

(Fødevarer — ikke knuste eller formalede)

ex 0904 11 00

10

Brasilien (BR)

Salmonella  (2)

20

Alm. bukketorn (kinesisk bukketorn) (gojibær) (Lycium barbarum L.)

(Fødevarer — friske, kølede eller tørrede)

ex 0813 40 95 ;

10

Kina (CN)

Pesticidrester  (3)  (4)  (5)

20

ex 0810 90 75

10

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

(Fødevarer — knuste eller formalede)

ex 0904 22 00

11

Kina (CN)

Salmonella  (6)

20

Te, også aromatiseret

(Fødevarer)

0902

 

Kina (CN)

Pesticidrester  (3)  (7)

20

Auberginer (Solanum melongena)

(Fødevarer — friske eller kølede)

0709 30 00

 

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester (3)

20

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester  (3)  (8)

50

Peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde)

ex 0709 60 99 ;

20

 

 

 

ex 0710 80 59

20

Meterbønner (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0708 20 00 ;

10

 

 

 

ex 0710 22 00

10

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egypten (EG)

Pesticidrester  (3)  (9)

20

Peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99 ;

20

 

 

 

ex 0710 80 59

20

Sesamfrø

(Fødevarer)

1207 40 90

 

Etiopien (ET)

Salmonella  (2)

50

Hasselnødder, med skal

0802 21 00

 

Georgien (GE)

Aflatoksiner

50

Hasselnødder, afskallede

0802 22 00

 

 

 

 

Mel og pulver af

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Hasselnødder, tilberedt eller konserveret på anden måde

(Fødevarer)

ex 2008 19 19 ;

30

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99

30

Palmeolie

(Fødevarer)

1511 10 90 ;

 

Ghana (GH)

Sudanfarvestoffer  (10)

50

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

Karryblade (Bergera/Murraya koenigii)

(Fødevarer — friske, kølede, frosne eller tørrede)

ex 1211 90 86

10

Indien (IN)

Pesticidrester  (3)  (11)

50

Okra

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 99 90 ;

20

Indien (IN)

Pesticidrester  (3)  (12)

10

ex 0710 80 95

30

Bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Fødevarer — friske eller kølede)

0708 20

 

Kenya (KE)

Pesticidrester  (3)

10

Kinesisk selleri (Apium graveolens)

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

ex 0709 40 00

20

Cambodja (KH)

Pesticidrester  (3)  (13)

50

Meterbønner

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

ex 0708 20 00 ;

10

Cambodja (KH)

Pesticidrester  (3)  (14)

50

ex 0710 22 00

10

Majroer (Brassica rapa ssp. rapa)

(Fødevarer — tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

ex 2001 90 97

11; 19

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

Majroer (Brassica rapa ssp. rapa)

(Fødevarer — tilberedt eller konserveret med saltlage eller citronsyre, ikke frosne)

ex 2005 99 80

93

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

Peberfrugter af Capsicum-arter (søde og ikke søde)

(Fødevarer — tørrede, ristede, knuste eller formalede)

0904 21 10 ;

 

Sri Lanka (LK)

Aflatoksiner

50

ex 0904 21 90 ;

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Mel af jordnødder

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets

(Fødevarer og fode)r

2305 00 00

 

 

 

 

Jackfrugt (Artocarpus heterophyllus)

(Fødevarer — friske)

ex 0810 90 20

20

Malaysia (MY)

Pesticidrester  (3)

20

Sesamfrø

(Fødevarer)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella  (2)

50

Krydderiblandinger

(Fødevarer)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Pakistan (PK)

Aflatoksiner

50

Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus spp.) og deraf afledte produkter

(Fødevarer)

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiner

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Mel af jordnødder

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets

(Fødevarer og foder)

2305 00 00

 

 

 

 

Majroer (Brassica rapa ssp. rapa)

(Fødevarer — tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

ex 2001 90 97

11; 19

Syrien (SY)

Rhodamin B

50

Majroer (Brassica rapa ssp. rapa)

(Fødevarer — tilberedt eller konserveret med saltlage eller citronsyre, ikke frosne)

ex 2005 99 80

93

Syrien (SY)

Rhodamin B

50

Peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99 ;

20

Thailand (TH)

Pesticidrester  (3)  (15)

10

ex 0710 80 59

20

Druer, tørrede (herunder tørrede druer, der er blevet findelt eller stødt til en pasta uden yderligere behandling)

(Fødevarer)

0806 20

 

Tyrkiet (TR)

Ochratoksin A

10

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); klementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter

(Fødevarer — friske eller tørrede)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester  (3)

5

Appelsiner

(Fødevarer — friske eller tørrede)

0805 10

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester  (3)

10

Granatæbler

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0810 90 75

30

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester  (3)  (16)

20

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester  (3)  (17)

10

Uforarbejdede hele, stødte, formalede, knækkede eller hakkede abrikoskerner, der er påtænkt til markedsføring til den endelige forbruger  (18)  (19)

(Fødevarer)

ex 1212 99 95

20

Tyrkiet (TR)

Cyanid

50

Peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99 ;

20

Uganda (UG)

Pesticidrester  (3)

20

ex 0710 80 59

20

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

De Forenede Stater (US)

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Mel af jordnødder

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets

(Fødevarer og foder)

2305 00 00

 

 

 

 

Pistacienødder, med skal

0802 51 00

 

De Forenede Stater (US)

Aflatoksiner

10

Pistacienødder, afskallede

0802 52 00

 

 

 

 

Pistacienødder, ristede

(Fødevarer)

ex 2008 19 13 ;

20

 

 

 

ex 2008 19 93

20

Abrikoser, tørrede

0813 10 00

 

Usbekistan (UZ)

Sulfitter  (20)

50

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde

(Fødevarer)

2008 50

 

 

 

 

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Pesticidrester  (3)  (21)

50

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Mynte

ex 1211 90 86

30

 

 

 

Persille

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

ex 0709 99 90

40

 

 

 

Okra

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 99 90 ;

20

Vietnam (VN)

Pesticidrester  (3)  (21)

50

ex 0710 80 95

30

Peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99 ;

20

Vietnam (VN)

Pesticidrester  (3)  (21)

50

ex 0710 80 59

20

«

2)

Bilag II affattes således:

»BILAG II

Fødevarer og foder fra visse tredjelande, der er underlagt særlige betingelser for indførsel til Unionen som følge af risiko for forurening med mykotoksiner, herunder aflatoksiner, pesticidrester, pentachlorphenol og dioxiner og mikrobiologisk forurening

1.   Fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), nr. i)

Fødevarer og foder (påtænkt anvendelse)

KN-kode  (22)

Taric-underinddeling

Oprindelsesland

Fare

Hyppighed af identitetskontrol og fysisk kontrol (%)

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Argentina (AR)

Aflatoksiner

5

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets

2305 00 00

 

 

 

 

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Hasselnødder (Corylus sp.), med skal

0802 21 00

 

Aserbajdsjan (AZ)

Aflatoksiner

20

Hasselnødder (Corylus sp.), afskallede

0802 22 00

 

 

 

 

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende hasselnødder

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Hasselnøddemasse

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Hasselnødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

30

30

30

20

30

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

 

 

 

Mel og pulver af hasselnødder

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Hasselnøddeolie

(Fødevarer)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Paranødder med skal

0801 21 00

 

Brasilien (BR)

Aflatoksiner

50

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende paranødder med skal

(Fødevarer)

ex 0813 50 31 ;

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

20

20

20

20

 

 

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Brasilien (BR)

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets

2305 00 00

 

 

 

 

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Kina (CN)

Aflatoksiner

20

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets

2305 00 00

 

 

 

 

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Egypten (EG)

Aflatoksiner

20

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets

2305 00 00

 

 

 

 

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Peber af slægten Piper; krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller formalede

0904

 

Etiopien (ET)

Aflatoksiner

50

Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade, karry og andre krydderier

(Fødevarer — tørrede krydderier)

0910

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets

2305 00 00

 

 

 

 

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets

2305 00 00

 

 

 

 

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Muskatnød (Myristica fragrans)

(Fødevarer — tørrede krydderier)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indonesien (ID)

Aflatoksiner

20

Betelblade (Piper betle L.)

(Fødevarer)

ex 1404 90 00

10

Indien (IN)

Salmonella  (23)

10

Peberfrugter af Capsicum-arter (søde og ikke søde)

(Fødevarer — tørrede, ristede, knuste eller formalede)

0904 21 10 ;

 

Indien (IN)

Aflatoksiner

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 0904 21 90 ;

20

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

Muskatnød (Myristica fragrans)

(Fødevarer — tørrede krydderier)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indien (IN)

Aflatoksiner

20

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Indien (IN)

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets

2305 00 00

 

 

 

 

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Guargummi

(Fødevarer og foder)

ex 1302 32 90

10

Indien (IN)

Pentachlorphenol og dioxiner  (24)

5

Peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Indien (IN)

Pesticidrester  (25)  (26)

10

Sesamfrø

(Fødevarer)

1207 40 90

 

Indien (IN)

Salmonella  (27)

20

Pistacienødder, med skal

0802 51 00

 

Iran (IR)

Aflatoksiner

50

Pistacienødder, afskallede

0802 52 00

 

 

 

 

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende pistacienødder

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

60

60

60

 

 

 

Pistacienøddemasse

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

60

30

03; 04

32

22

 

 

 

Pistacienødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Mel og pulver af pistacienødder

(Fødevarer)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus spp.) og deraf afledte produkter

(Fødevarer)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Nigeria (NG)

Aflatoksiner

50

Peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pakistan (PK)

Pesticidrester  (25)

20

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets

2305 00 00

 

 

 

 

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Sesamfrø

(Fødevarer)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella  (27)

20

Tørrede figner

0804 20 90

 

Tyrkiet (TR)

Aflatoksiner

20

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende figner

ex 0813 50 99

50

 

 

 

Tørret figenmasse

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

50

20

01; 02

31

21

 

 

 

Tørrede figner, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 99 28

ex 2008 99 34 ;

ex 2008 99 37 ;

ex 2008 99 40 ;

ex 2008 99 49 ;

ex 2008 99 67 ;

ex 2008 99 99

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

60

95

60

 

 

 

— Mel og pulver af tørrede figner

(Fødevarer)

ex 1106 30 90

60

 

 

 

Hasselnødder (Corylus sp.), med skal

0802 21 00

 

Tyrkiet (TR)

Aflatoksiner

5

Hasselnødder (Corylus sp.), afskallede

0802 22 00

 

 

 

 

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende hasselnødder

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Hasselnøddemasse

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Hasselnødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

30

30

30

20

30

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

 

 

 

Mel og pulver af hasselnødder

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Hasselnøddeolie

(Fødevarer)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Pistacienødder, med skal

0802 51 00

 

Tyrkiet (TR)

Aflatoksiner

50

Pistacienødder, afskallede

0802 52 00

 

 

 

 

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende pistacienødder

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

60

60

60

 

 

 

Pistacienøddemasse

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

60

30

 

 

 

Pistacienødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97 ;

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

03; 04

32

22

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Mel og pulver af pistacienødder

(Fødevarer)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Vinblade

(Fødevarer)

ex 2008 99 99

11; 19

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester  (25)  (28)

20

Sesamfrø

(Fødevarer)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella  (27)

20

Pitahaya (dragefrugt)

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Pesticidrester  (25)  (29)

10

2.   Sammensatte fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), nr. ii)

Sammensatte fødevarer, der indeholder nogle af de enkelte produkter, der er opført i tabel 1 i dette bilag som følge af risiko for aflatoksinforurening i en mængde på over 20 % af enten et enkelt produkt eller som summen af disse produkter

KN-kode  (30)

Beskrivelse  (31)

ex 1704 90

Sukkervarer (herunder hvid chokolade), uden indhold af kakao, undtagen tyggegummi, også overtrukket med sukker

ex 1806

Chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao

ex 1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art, der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

«

2.   

Følgende indsættes i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 som bilag IIa:

»BILAG IIa

Fødevarer og foder fra visse tredjelande, der er omfattet af suspension af indførsel til Unionen, jf. artikel 11a

Fødevarer og foder (påtænkt anvendelse)

KN-kode  (32)

Taric-underinddeling

Oprindelsesland

Fare

Fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle)

(Fødevarer)

1404 90 00  (33)

 

Bangladesh (BD)  (34)

Salmonella

Fødevarer, der består af tørrede bønner

(Fødevarer)

0713 35 00

0713 39 00

0713 90 00

 

Nigeria (NG)

Pesticidrester

«

(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en kode skal undersøges, er KN-koden markeret med »ex«.

(2)  Prøveudtagningen og analyserne skal foretages i overensstemmelse med de procedurer for prøvetagning og referenceanalysemetoder, der er fastsat i stk. 1, litra a), i bilag III til nærværende forordning.

(3)  Restkoncentrationer af som minimum de pesticider angivet i kontrolprogrammet, vedtaget i henhold til artikel 29, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1), der kan analyseres efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS (pesticider, som udelukkende skal overvåges i/på vegetabilske produkter).

(4)  Rester af amitraz.

(5)  Rester af nikotin.

(6)  Prøveudtagningen og analyserne skal foretages i overensstemmelse med de procedurer for prøvetagning og referenceanalysemetoder, der er fastsat i stk. 1, litra b), i bilag III til nærværende forordning.

(7)  Rester af tolfenpyrad.

(8)  Rester af amitraz (amitraz, herunder metabolitter heraf indeholdende 2,4-dimethylanilin, udtrykt som amitraz), diapenthiuron, dicofol (summen af p-, p'- og o,p'-isomerer) og dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram).

(9)  Rester af dicofol (summen af p-, p′- og o,p′-isomerer), dinotefuran, folpet, prochloraz (summen af prochloraz og metabolitter heraf indeholdende 2,4,6-trichlorphenol, udtrykt som prochloraz), thiophanat-methyl og triforin.

(10)  I dette bilag omfatter »Sudanfarvestoffer« følgende kemiske stoffer: i) Sudan I (CAS-nr. 842-07-9), ii) Sudan II (CAS-nr. 3118-97-6), iii) Sudan III (CAS-nr. 85-86-9), iv) Scarlet Red eller Sudan IV (CAS-nr. 85-83-6).

(11)  Rester af acephat.

(12)  Rester af diafenthiuron.

(13)  Rester af phenthoat.

(14)  Rester af chlorbufam.

(15)  Rester af formetanat (summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid), prothiofos og triforin.

(16)  Rester af prochloraz.

(17)  Rester af diafenthiuron, formetanat (summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid) og thiophanat-methyl.

(18)  »Uforarbejdede produkter« som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1).

(19)  »Markedsføring« og »endelig forbruger« som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(20)  Referencemetoder: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 eller ISO 5522:1981.

(21)  Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram), phenthoat og quinalphos.

(22)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en kode skal undersøges, er KN-koden markeret med »ex«.

(23)  Prøveudtagningen og analyserne skal foretages i overensstemmelse med de procedurer for prøvetagning og referenceanalysemetoder, der er fastsat i stk. 1, litra b), i bilag III til nærværende forordning.

(24)  Analyserapporten som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i denne forordning udstedes af et laboratorium, der er akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 17025 til at analysere PCP i fødevarer og foder.

Analyserapporten anfører:

a)

resultaterne af prøveudtagningen og analysen vedrørende tilstedeværelse af PCP udført af de kompetente myndigheder i oprindelseslandet eller i det land, hvor sendingen afsendes fra, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet

b)

analyseresultatets måleusikkerhed

c)

analysemetodens detektionsgrænse samt

d)

analysemetodens bestemmelsesgrænse.

Ekstraktionen inden analyse foretages med et surt opløsningsmiddel. Analysen udføres i overensstemmelse med den ændrede udgave af QuEChERS-metoden, der er beskrevet på hjemmesiden for EU-referencelaboratorierne for pesticidrester, eller en tilsvarende pålidelig metode.

(25)  Restkoncentrationer af som minimum de pesticider angivet i kontrolprogrammet, vedtaget i henhold til artikel 29, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1), der kan analyseres efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS (pesticider, som udelukkende skal overvåges i/på vegetabilske produkter).

(26)  Rester af carbofuran.

(27)  Prøveudtagningen og analyserne skal foretages i overensstemmelse med de procedurer for prøvetagning og referenceanalysemetoder, der er fastsat i stk. 1, litra a), i bilag III til nærværende forordning.

(28)  Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram) og metrafenon.

(29)  Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram), phenthoat og quinalphos.

(30)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en kode skal undersøges, er KN-koden markeret med »ex«.

(31)  Vareskrivelserne svarer til dem, der er fastsat i kolonnen med beskrivelser af KN i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87. En nærmere forklaring om, hvad den fælles toldtarif præcist omfatter, findes i den seneste ændring af nævnte bilag.

(32)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en kode skal undersøges, er KN-koden markeret med »ex«.

(33)  Fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle), herunder, men ikke begrænset til, fødevarer, der er angivet under KN-kode 1404 90 00.

(34)  Oprindelsesland og/eller afsendelsesland.


Top