EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0598

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/598 af 30. april 2020 om ydelse af støtte til privat oplagring af skummetmælkspulver og om forudfastsættelse af støtten

C/2020/2905

OJ L 140, 4.5.2020, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/598/oj

4.5.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/34


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/598

af 30. april 2020

om ydelse af støtte til privat oplagring af skummetmælkspulver og om forudfastsættelse af støtten

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 18, stk. 2,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1370/2013 af 16. december 2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter (2), særlig artikel 4, stk. 2, litra b),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (3), særlig artikel 62, stk. 2, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den nuværende covid-19-pandemi og de omfattende begrænsninger af bevægelsesfriheden, der er indført i medlemsstaterne, har medført et fald i efterspørgslen efter visse produkter i mælke- og mejerisektoren. Spredningen af sygdommen og de trufne foranstaltninger begrænser adgangen til arbejdskraft, hvilket især går ud over produktionen, indsamlingen og forarbejdningen af mælk. Desuden har den obligatoriske lukning af butikker, udendørs markeder, restauranter og andre lignende foretagender standset driften af hotel- og restaurationsbranchen, hvilket har medført betydelige ændringer i efterspørgselsmønstret for mælk og mejeriprodukter. Alt efter produktet tegner hotel- og restaurationsbranchen sig normalt for forbruget af ca. 10-20 % af Unionens produktion af mælk og mejeriprodukter. Dertil kommer, at købere i Unionen og på verdensmarkedet opsiger kontrakter og forsinker indgåelsen af nye kontrakter i forventning om yderligere prisfald.

(2)

Som følge heraf omlægges forarbejdningen af rå mælk delvis til langtidsholdbare bulkvarer, som kan lagres og kræver mindre arbejdskraft, f.eks. skummetmælkspulver og smør, ud over den normale efterspørgsel på markedet.

(3)

For at mindske den deraf følgende uligevægt mellem udbud og efterspørgsel bør der ydes støtte til privat oplagring af skummetmælkspulver.

(4)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 (4) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 (5) er der fastsat regler for gennemførelsen af støtte til privat oplagring. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, bør bestemmelserne i delegeret forordning (EU) 2016/1238 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 finde anvendelse på støtte til privat oplagring af skummetmælkspulver.

(5)

Støttebeløbet bør fastsættes på forhånd for at sikre et hurtigt og fleksibelt system til den praktiske gennemførelse. I overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EU) nr. 1370/2013 bør den støtte til privat oplagring, som fastsættes på forhånd, være baseret på oplagringsomkostninger og andre relevante markedselementer. Der bør fastsættes støtte til dækning af omkostningerne ved ind- og udlagring af de pågældende produkter og støtte pr. dag til lager- og finansieringsomkostninger.

(6)

Af hensyn til administrativ effektivitet og forenkling bør ansøgningerne kun vedrøre skummetmælkspulver, der allerede er oplagret, og der bør ikke stilles krav om sikkerhedsstillelse. Det er i den forbindelse hensigtsmæssigt at fastsætte oplagringsperioden.

(7)

Af hensyn til administrativ effektivitet og forenkling bør det fastsættes, hvor stor en mængde produkter hver ansøgning mindst skal omfatte.

(8)

De foranstaltninger, der er truffet for at bekæmpe covid-19-pandemien, vil kunne påvirke overholdelsen af kravene til kontrol på stedet af støtte til privat oplagring i henhold til artikel 60 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240. De medlemsstater, der er berørt af disse foranstaltninger, bør indrømmes fleksibilitet ved at forlænge den periode, hvor kontrollen af indlagringen gennemføres, eller ved at erstatte kontrollen med anden relevant dokumentation og ved ikke at kræve, at der foretages uanmeldt kontrol. Der bør med henblik på nærværende forordning derfor dispenseres fra visse bestemmelser i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240.

(9)

For at sikre en omgående indvirkning på markedet og bidrage til stabilisering af priserne bør denne forordning træde i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   I denne forordning fastsættes bestemmelser om støtte til privat oplagring af skummetmælkspulver, jf. artikel 17, stk. 1, litra g), i forordning (EU) nr. 1308/2013, i det følgende benævnt »støtten«.

2.   Delegeret forordning (EU) 2016/1238 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 2

Støtteberettigede produkter

For at der kan ydes støtte, skal skummetmælkspulveret være af sund og sædvanlig handelskvalitet og have oprindelse i Unionen. Produktet skal opfylde kravene i afsnit VI i bilag VI til delegeret forordning (EU) 2016/1238.

Artikel 3

Indsendelse og antagelse af ansøgninger

1.   Der kan indgives støtteansøgninger fra den 7. maj 2020. Fristen for indsendelse af ansøgninger er senest den 30. juni 2020.

2.   Ansøgninger skal vedrøre produkter, der allerede er indlagret.

3.   Minimumsmængden pr. ansøgning er 10 ton.

Artikel 4

Støttebeløb og oplagringsperiode

1.   Støttebeløbet fastsættes således:

a)

5,11 EUR pr. ton lagermængde for de faste oplagringsomkostninger

b)

0,13 EUR pr. ton pr. dag af den kontraktlige oplagringsperiode.

2.   Den kontraktlige oplagringsperiode udløber dagen før udlagringen.

3.   Der kan kun ydes støtte, hvis den kontraktlige oplagringsperiode er på mellem 90 og 180 dage.

Artikel 5

Kontrol

1.   Er betalingsorganet ikke i stand til rettidigt at foretage de i artikel 60, stk. 1 og 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 omhandlede kontroller som følge af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå covid-19-pandemien (i det følgende benævnt »foranstaltningerne«), kan den berørte medlemsstat uanset ovennævnte bestemmelser:

a)

forlænge den i artikel 60, stk. 1, første afsnit, omhandlede frist for gennemførelsen af kontrollerne med op til 30 dage efter foranstaltningernes ophør, eller

b)

erstatte disse kontroller i den periode, hvor foranstaltningerne anvendes, med brugen af relevant dokumentation, herunder geotaggede billeder eller anden dokumentation i elektronisk format.

2.   Uanset artikel 60, stk. 3, første afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 er betalingsorganet, hvis det grundet foranstaltningerne ikke er i stand til at foretage den uanmeldte kontrol på stedet, ikke forpligtet til at foretage uanmeldte kontroller i den periode, hvor foranstaltningerne er iværksat.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 346 af 20.12.2013, s. 12.

(3)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 af 18. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår offentlig intervention og støtte til privat oplagring (EUT L 206 af 30.7.2016, s. 15).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 af 18. maj 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår offentlig intervention og støtte til privat oplagring (EUT L 206 af 30.7.2016, s. 71).


Top