EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0507

Kommissionens forordning (EU) 2020/507 af 7. april 2020 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 for så vidt angår procentdelen af registreringsdossierer, der skal udvælges til overensstemmelseskontrol (EØS-relevant tekst)

C/2020/2021

OJ L 110, 8.4.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/507/oj

8.4.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/507

af 7. april 2020

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 for så vidt angår procentdelen af registreringsdossierer, der skal udvælges til overensstemmelseskontrol

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 41, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre at registreringsdossiererne er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006, skal Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) i henhold til artikel 41 i forordningen udvælge en specifik andel af registreringsdossiererne med henblik på kontrol. Denne kontrol kan føre til et udkast til afgørelse, der pålægger registranten/registranterne at fremsende enhver form for oplysninger, der er påkrævet for at bringe registreringen/registreringerne i overensstemmelse med de relevante oplysningskrav.

(2)

Agenturets (2) og Kommissionens (3) vurdering af anvendelsen af forordning (EF) nr. 1907/2006 samt en undersøgelse gennemført af de kompetente tyske myndigheder (4) viser, at der sandsynligvis er et væsentligt antal af registreringsdossiererne, der ikke opfylder kravene, og som hæmmer den effektive gennemførelse af målene i forordning (EF) nr. 1907/2006.

(3)

I »Kommissionens generelle rapport om, hvordan REACH fungerer, og revision af visse elementer« konstaterede Kommissionen manglende overholdelse af registreringsdossiererne som et problem, der kræver øjeblikkelig handling.

(4)

Efter udløbet af fristen for den sidste registrering er det muligt at foretage en bedre forudgående planlægning med hensyn til overensstemmelseskontrol på grundlag af forbedret viden om det faktisk registrerede antal stoffer og agenturets erfaring med vurdering af dossierer.

(5)

Efter samråd med agenturet som afspejlet i den fælles handlingsplan for REACH-evalueringen (5), der er godkendt af Kommissionens tjenestegrene og ECHA, som Rådet har anmodet om i sine konklusioner af 26. juni 2019 (6), mener Kommission, at den mindste andel af registreringsdossiererne, der skal kontrolleres for overholdelse af alle dele, der er opført i artikel 41, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006, bør øges fra 5 % til 20 % af det samlede antal, som agenturet har modtaget for hvert mængdeinterval inden fristen i 2018, med henblik på at øge overholdelsen af kravene om fremsendelse af relevante oplysninger. En sådan andel vurderes til at være realistisk for agenturet under hensyntagen til dets ressourcer.

(6)

I den fælles handlingsplan, som Kommissionens tjenestegrene og ECHA godkendte, opnåedes der enighed om, at målet på 20 % bør nås senest den 31. december 2023 for registreringer i mængdeintervaller på 100 ton eller mere pr. år og senest den 31. december 2027 for registreringer i mængdeintervaller på mindre end 100 ton pr. år, forelagt inden fristen for 2018.

(7)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 41, stk. 5, første og andet punktum, i forordning (EF) nr. 1907/2006 erstattes af følgende:

»For at sikre at registreringsdossiererne er i overensstemmelse med forordningen, skal agenturet indtil den 31. december 2023 udvælge en andel på mindst 20 % af det samlede antal dossierer, som agenturet har modtaget for registreringer i mængdeintervaller på 100 ton eller mere pr. år.

Agenturet udvælger også indtil den 31. december 2027 en procentdel på mindst 20 % af det samlede antal, der er modtaget af agenturet til registrering i mængdeintervaller på mindre end 100 ton pr. år.

Agenturet skal først og fremmest, men ikke udelukkende, prioritere dossierer, der opfylder mindst et af følgende kriterier:«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Det Europæiske Kemikalieagenturs årlige vurderingsrapporter og rapporter om, hvordan forordning (EF) nr. 1907/2006 fungerer: https://echa.europa.eu/da/about-us/the-way-we-work/plans-and-reports.

(3)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg »Kommissionens generelle rapport om, hvordan REACH fungerer, og revision af visse elementer«, COM(2018) 116 final.

(4)  https://www.bfr.bund.de/cm/349/data-quality-of-environmental-endpoints-in-registrations.pdf.

(5)  REACH Evaluation Joint Action Plan — Ensuring compliance of REACH registrations — https://echa.europa.eu/documents/10162/21877836/final_echa_com_reach_evaluation_action_plan_en.

(6)  »Hen imod en bæredygtig EU-strategi for en kemikaliepolitik« — Rådets konklusioner af 26. juni 2019, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10713-2019-INIT/da/pdf — punkt 18 -.


Top