EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0469

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/469 af 14. februar 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 923/2012, forordning (EU) nr. 139/2014 og forordning (EU) 2017/373 for så vidt angår krav til lufttrafikstyring/luftfartstjenester, udformning af luftrumsstrukturer og datakvalitet, sikkerheden på baner og om ophævelse af forordning (EU) nr. 73/2010 (EØS-relevant tekst)

C/2020/725

OJ L 104, 3.4.2020, p. 1–243 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/469/oj

3.4.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 104/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/469

af 14. februar 2020

om ændring af forordning (EU) nr. 923/2012, forordning (EU) nr. 139/2014 og forordning (EU) 2017/373 for så vidt angår krav til lufttrafikstyring/luftfartstjenester, udformning af luftrumsstrukturer og datakvalitet, sikkerheden på baner og om ophævelse af forordning (EU) nr. 73/2010

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1), særlig artikel 36, stk. 1, litra c) og g), artikel 43, stk. 1, litra a) og f), og artikel 44, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 923/2012 (2) etableres fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser med hensyn til luftfartstjenester og -procedurer, som skal gælde for den almene lufttrafik (de såkaldte »lufttrafikregler«).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 139/2014 (3) fastsættes krav og administrative procedurer for flyvepladser, herunder forvaltning, drift, certificering og tilsyn hermed.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EU) 2017/373 (4) fastsættes fælles krav til udøvere af lufttrafikstyring og luftfartstjenester (»ATM/ANS«) og andre lufttrafikstyringsnetfunktioner (»ATM-netfunktioner«) for den almene lufttrafik og tilsynet med disse udøvere.

(4)

For at sikre et højt flyvesikkerhedsniveau for den civile luftfart i Unionen bør flyvebesætninger pålægges at rapportere til lufttrafiktjenesteenhederne, hvis de oplever, at bremsevirkningen på banen er mindre god, end hvad de har fået oplyst. Disse rapporteringsforpligtelser bør fastsættes i gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012.

(5)

Den 31. marts 2016 vedtog Organisationen for International Civil Luftfart (»ICAO«) ændring 77-A af bilag 3 til konventionen angående international civil luftfart, som blev undertegnet den 7. december 1944 i Chicago (»Chicagokonventionen«), og som har til formål at forbedre tilvejebringelsen af oplysninger om farlige vejrforhold, forbedre situationsbevidstheden og bidrage til en mere effektiv ruteføring, herunder omgåelse af farlige vejrforhold. Denne ændring er blevet anvendt af ICAO's kontraherende stater siden den 10. november 2016, og den bør afspejles i forordning (EU) 2017/373, navnlig i bestemmelserne om meteorologiske tjenester (bilag V — del-MET).

(6)

Forordning (EU) 2017/373 bør afspejle det aktuelle tekniske niveau inden for flyvesikkerhed samt bedste praksis og videnskabelige og tekniske fremskridt inden for luftfartsinformationstjenester (»AIS«). Derfor bør ændringerne af forordning (EU) 2017/373 baseres på de gældende ICAO-standarder og anbefalet praksis (»SARP«), navnlig 16. udgave af Chicagokonventionens bilag 15 vedrørende luftfartsinformationstjenester, idet der trækkes på Unionens erfaringer med udøvelse af AIS, og der sikres proportionalitet i forhold til AIS-udøverens størrelse, type og kompleksitet.

(7)

Den 31. marts 2016 vedtog ICAO også ændring 77-B til bilag 3 til Chicagokonventionen, der har til formål at modvirke hændelser og havarier som følge af afvigelser fra banen. Denne ændring 77-B til bilag 3 finder anvendelse i ICAO's kontraherende stater fra og med den 5. november 2020. Ændringen bør også afspejles i forordning (EU) 2017/373, navnlig kravene i bilag V vedrørende udøvelse af meteorologiske tjenester og i bilag VI vedrørende udøvelse af luftfartsinformationstjenester.

(8)

Piloter bør underrettes via NOTAM, hvis en bane er midlertidigt utilgængelig på grund af markeringsarbejder. For at øge sikkerheden på baner bør piloter, der har til hensigt at operere på en særlig forberedt vinterbane eller på en glat våd bane, gives de nødvendige oplysninger. Det bør ikke tillades at formidle friktionmålinger til piloter, fordi friktionmålinger ikke korrelerer med flyvemaskiners præstation.

(9)

Der bør i forordning (EU) 2017/373 fastsættes fælles tekniske regler for udformning af luftrumsstrukturer samt fælles krav til udøvere af flyveprocedureudformningstjenester (»FPD«) for at sikre, at luftrumsstrukturer og flyveprocedurer er korrekt udformet, overvåget og valideret, før de kan ibrugtages og anvendes af luftfartøjer.

(10)

Flyveprocedurer og enhver ændring heraf kan påvirke flyvesikkerheden i forbindelse med flyveoperationer på flyvepladsen. Der bør derfor indføres en tydelig forbindelse mellem den eksisterende forordning (EU) nr. 139/2014 og forordning (EU) 2017/373.

(11)

Med vedtagelsen af 7. udgave af bilag 10 til Chicagokonventionen vedrørende aeronautisk telekommunikation (Volume II), som blev offentliggjort i juli 2016, 15. udgave af bilag 11 til Chicagokonventionen vedrørende lufttrafiktjenester og 16. udgave af dok 4444 »Procedures for Air Navigation Services — Air Traffic Management (PANS ATM)«, vedtog ICAO nye SARP om flyvesikkerhed i forbindelse med udøvelse af lufttrafiktjenester (»ATS«).

(12)

Af disse årsager og for at sikre ensartet gennemførelse og overholdelse af de væsentlige krav i punkt 2.3 i bilag VIII til forordning (EU) 2018/1139 bør forordning (EU) 2017/373 ændres.

(13)

Forordning (EU) nr. 923/2012 og forordning (EU) 2017/373 bør også indeholde nærmere bestemmelser om tilgængeligheden af og betingelserne for brug af nødfrekvensen med meget høj frekvens (VHF).

(14)

Under hensyntagen til, at ATM/ANS påvirker pilotens handlinger og flyvepladsoperationer, bør disse nye foranstaltninger desuden afspejles i de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 923/2012.

(15)

Disse nye foranstaltninger omfatter også nærmere bestemmelser om kvaliteten af luftfartsdata og luftfartsinformation, og derfor bør forordning (EU) nr. 73/2010 (5) ophæves.

(16)

Branchen og medlemsstaternes kompetente myndigheder bør gives tilstrækkelig tid til at tilpasse sig til de foranstaltninger, der indføres ved denne forordning.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning bygger på Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagenturs udtalelse 02/2018, 03/2018 og 03/2019 i henhold til artikel 75, stk. 2, litra b) og c), og artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139.

(18)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127 i forordning (EU) 2018/1139 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 923/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Nr. 57) affattes således:

»57)

»kontrolleret flyveplads«: en flyveplads, hvor der udøves flyvekontroltjeneste for flyvepladstrafik«.

b)

Følgende tilføjes som nr. 144) og 145):

»144)

»kritisk område«: et område med fastlagte dimensioner, der strækker sig rundt om jordbaseret udstyr, som benyttes til præcisionsinstrumentindflyvning, hvor tilstedeværelsen af køretøjer eller luftfartøjer vil forårsage en uacceptabel forstyrrelse af navigationsvejledningssignalerne

145)

»følsomt område«: et område, der strækker sig ud over det kritiske område, hvor luftfartøjers eller køretøjers parkering og/eller kørsel vil påvirke navigationsvejledningssignalet i et sådant omfang, at dette kan udgøre en uacceptabel forstyrrelse af det luftfartøj, som benytter signalet.«

2)

Følgende indsættes som artikel 4a:

»Artikel 4a

Nødfrekvens med meget høj frekvens (VHF)

1.   Uanset stk. 2 sikrer medlemsstaterne, at VHF-nødfrekvensen (121,500 MHz) kun anvendes i de nødsituationer, som er specificeret i punkt SERA.14095, litra d), i bilaget.

2.   Medlemsstaterne må undtagelsesvis tillade brug af VHF-nødfrekvensen, der er nævnt i stk. 1, til andre formål end dem, der er specificeret i punkt SERA.14095, litra d), i bilaget, hvis formålene er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at nå deres mål, og for at reducere påvirkningen af luftfartøjer i nødsituationer og lufttrafiktjenesteenheders operationer.«

3)

Bilaget ændres som anført i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

Bilag III til forordning (EU) nr. 139/2014 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

I gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der fælles krav til:

a)

udøvelse af lufttrafikstyrings- og luftfartstjenester (»ATM/ANS«) for den almene lufttrafik, navnlig for de juridiske eller fysiske personer, der udøver disse tjenester og funktioner

b)

de kompetente myndigheder og kvalificerede organer, som handler på deres vegne, og som varetager certificerings-, tilsyns- og håndhævelsesopgaver for de tjenester, der er omhandlet i litra a)

c)

regler og procedurer for udformningen af luftrumsstrukturer.«

2)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Nr. 2) affattes således:

»2)

»ATM/ANS-udøver«: enhver juridisk eller fysisk person, der udøver de ATM/ANS-funktioner, som er defineret i artikel 3, nr. 5), i forordning (EU) 2018/1139, enten enkeltvis eller samlet, for den almene lufttrafik«

b)

Følgende tilføjes som nr. 6), 7) og 8):

»6)

»udformning af luftrumsstrukturer«: en proces, hvormed det sikres, at luftrumsstrukturerne er korrekt udformet, overvåget og valideret, inden de ibrugtages og anvendes af luftfartøjer

7)

»ACAS« (Airborne Collision Avoidance System): et i luftfartøjet installeret system, som, baseret på signaler, der opererer uafhængigt af jordudstyr, fra en SSR-transponder (sekundær overvågningsradar) rådgiver piloten om potentielt konfliktende luftfartøjer, som er udstyret med SSR-transponder

8)

»enhed, der frembringer luftfartsdata og luftfartsinformation«: enhver offentlig eller privat enhed med ansvar for at frembringe luftfartsdata og luftfartsinformation, der anvendes som kilde til luftfartsinformationsprodukter og -tjenester. Disse enheder omfatter ikke ATM/ANS-udøvere som omhandlet i nærværende forordnings artikel 2, nr. 2), og flyvepladser som fastlagt i artikel 2, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2018/1139.«

3)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Udøvelse af ATM/ANS og udformning af luftrumsstrukturer«.

b)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Medlemsstaterne sørger for, at de relevante ATM/ANS udøves, og luftrumsstrukturer udformes i henhold til denne forordning og på en måde, der fremmer den almene lufttrafik og samtidig inddrager flyvesikkerhedsmæssige hensyn, trafikbehov og miljøpåvirkninger.«

c)

Følgende tilføjes som stk. 5, 6, 7, 8 og 9:

»5.   Medlemsstaterne sikrer, at:

a)

enheder, der frembringer luftfartsdata eller luftfartsinformation, opfylder de krav, der er fastsat i:

i)

bilag III, punkt ATM/ANS.OR.A.085, bortset fra de krav, der er omhandlet i litra c), d), f), nr. 1) og litra i)

ii)

bilag III, punkt ATM/ANS.OR.A.090

b)

luftfartsdata og luftfartsinformation frembringes, behandles og overføres af tilstrækkeligt uddannede, kompetente og bemyndigede medarbejdere.

Hvis luftfartsdata eller luftfartsinformation er tiltænkt anvendelse med henblik på IFR- eller specielle VFR-flyvninger, finder kravene i første afsnit, litra a) og b), anvendelse på alle enheder, som frembringer sådanne data og oplysninger.

6.   Fastslås det, at lufttrafiktjenesterne skal udøves i særlige dele af luftrummet eller på særlige flyvepladser, sørger medlemsstaterne for, at disse dele af luftrummet eller de pågældende flyvepladser specificeres i forhold til de lufttrafiktjenester, der skal udøves.

7.   Medlemsstaterne sikrer, at der er etableret passende ordninger mellem de relevante ATM/ANS-udøvere og luftfartøjsoperatører med henblik på en tilstrækkelig koordinering af de udøvede aktiviteter og tjenester samt udveksling af relevante data og oplysninger.

8.   Medlemsstaterne udpeger de personer eller organisationer, der er ansvarlige for udformning af luftrumsstrukturer, og sikrer, at de nævnte personer eller organisationer anvender de krav, der er fastsat i tillæg 1 til bilag XI (del-FPD).

9.   Medlemsstaterne sikrer, at der foretages vedligeholdelse og periodisk gennemgang af flyveprocedurerne for flyvepladser og luftrum, der hører ind under deres myndighed. Til formålet udpeger medlemsstaterne de personer eller organisationer, der har ansvaret for disse opgaver, og sikrer, at de omhandlede personer eller organisationer opfylder kravene i artikel 6, litra a) og k).«

4)

Følgende indsættes som artikel 3a, 3b, 3c og 3d:

»Artikel 3a

Fastlæggelse af behovet for udøvelse af lufttrafiktjenester

1.   Medlemsstaterne fastlægger, hvorvidt der er behov for at udøve lufttrafiktjenester, under hensyntagen til alle følgende faktorer:

a)

de pågældende typer af lufttrafik

b)

tætheden af lufttrafikken

c)

vejrforholdene

d)

andre relevante faktorer i tilknytning til de målsætninger for lufttrafiktjenester, der er fastlagt i punkt ATS.TR.100 i bilag IV.

2.   Ved fastlæggelsen af behovet for udøvelse af lufttrafiktjenester tager medlemsstaterne ikke hensyn til, om luftfartøjer medbringer ACAS.

Artikel 3b

Koordinering mellem militære enheder og lufttrafiktjenesteudøvere

Uden at det berører artikel 6 i forordning (EF) nr. 2150/2005, indfører medlemsstaterne særlige procedurer, således at:

a)

lufttrafiktjenesteudøvere underrettes, hvis en militær enhed observerer, at et luftfartøj, som er eller kan være et civilt luftfartøj, nærmer sig eller er fløjet ind i et område, hvor interception kan blive påkrævet

b)

Lufttrafiktjenesteudøveren skal i tæt samarbejde med den militære enhed bekræfte luftfartøjets identitet og give det den navigationsvejledning, der er nødvendig for at forebygge behovet for interception af luftfartøjet.

Artikel 3c

Koordinering af flyveoperationer, der kan være til fare for den civile luftfart

1.   Medlemsstaterne sikrer, at operationer, der kan være til fare for civile luftfartøjer over deres område, koordineres, også over åbent hav, hvis den kompetente myndighed i henhold til en regional ICAO-luftfartsaftale har accepteret ansvaret for at udøve lufttrafiktjenester inden for det pågældende luftrum. Koordineringen skal foretages i rette tid til, at oplysninger om disse aktiviteter kan bekendtgøres rettidigt.

2.   Medlemsstaterne indfører ordninger for bekendtgørelse af oplysninger om de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1.

Artikel 3d

Nødfrekvens med meget høj frekvens (VHF)

1.   Uanset stk. 2 sikrer medlemsstaterne, at VHF-nødfrekvensen (121,500 MHz) kun anvendes i reelle nødsituationer som specificeret i punkt ATS.OR.405, litra a), i bilag IV.

2.   Medlemsstaterne må undtagelsesvis tillade brug af VHF-nødfrekvensen, der er nævnt i stk. 1, til andre formål end dem, der er specificeret i punkt ATS.OR.405, litra a), i bilag IV, hvis formålene er begrænset til det omfang, der er nødvendigt for at nå deres mål, og for at reducere påvirkningen af luftfartøjer i nødsituationer og lufttrafiktjenesteenheders operationer.«

5)

I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)

Litra d) affattes således:

»d)

foruden kravene i litra a) og c) gælder kravene i bilag IV (del-ATS) og de krav, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 923/2012, for udøvere af lufttrafiktjenester«.

b)

Litra k) affattes således:

»k)

foruden kravene i litra a) og b) gælder kravene i bilag XI (del-FPD) for udøvere af flyveprocedureudformningstjenester«.

6)

Bilag I, II, III, IV, V, VI og XI ændres som angivet i bilag III til denne forordning.

Artikel 4

Forordning (EU) nr. 73/2010 ophæves med virkning fra den 27. januar 2022.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 27. januar 2022.

Følgende punkter i denne forordning finder anvendelse fra den 5. november 2020:

I bilag I: punkt 10, litra b)

I bilag III:

punkt 5

i punkt 6: tillæg 3 »SNOWTAM-FORMAT«.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 af 26. september 2012 om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 (EUT L 281 af 13.10.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 139/2014 af 12. februar 2014 om fastsættelse af krav og administrative procedurer for flyvepladser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 44 af 14.2.2014, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 af 1. marts 2017 om fastsættelse af fælles krav til udøvere af lufttrafikstyrings- og luftfartstjenester og andre lufttrafikstyringsnetfunktioner og tilsynet med disse udøvere, om ophævelse af forordning (EF) nr. 482/2008, gennemførelsesforordning (EU) nr. 1034/2011, (EU) nr. 1035/2011 og (EU) 2016/1377 og om ændring af forordning (EU) nr. 677/2011 (EUT L 62 af 8.3.2017, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 73/2010 af 26. januar 2010 om fastlæggelse af krav til luftfartsdatas og luftfartsinformations kvalitet i det fælles europæiske luftrum (EUT L 23 af 27.1.2010, s. 6).


BILAG I

Ændringer af gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012

I bilaget foretages følgende ændringer:

(1)

I punkt SERA.3210, litra d), nr. 4), ii), affattes A) og B) således:

»A)

skal antallet af personer og køretøjer på manøvreområdet på en flyveplads indskrænkes til det strengt nødvendige, og der skal tages særligt hensyn til at beskytte det eller de kritiske og følsomme områder for radionavigationshjælpemidler

B)

skal metoden eller metoderne til at holde køretøjer og luftfartøjer under kørsel adskilt, med forbehold af bestemmelserne i nr. iii), være som foreskrevet af luftfartstjenesteudøveren og godkendt af den kompetente myndighed, idet der tages højde for de tilgængelige hjælpemidler«

(2)

Punkt SERA.3210, litra d), nr. 4), iv), A), affattes således:

»A)

køretøjer, og køretøjer der bugserer luftfartøjer, har vigepligt over for luftfartøjer, der lander, starter eller er under kørsel«

(3)

I punkt SERA.8005 foretages følgende ændringer:

a)

litra a), nr. 3), affattes således:

»3)

udstede en eller flere af følgende: klareringer, instrukser eller oplysninger for at hindre sammenstød mellem luftfartøjer under enhedens kontrol samt for at fremme og regulere trafikstrømmen hensigtsmæssigt«

b)

litra c) affattes således:

a)

indledningen affattes således:

»Bortset fra operationer på parallelle eller næsten parallelle baner som i punkt ATS.TR.255 i bilag IV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 (*1), eller hvor adskillelsesminima kan reduceres i nærheden af flyvepladser, tilvejebringer en flyvekontrolenhed adskillelse på mindst en af følgende måder:

(*1)

  

(*)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 af 1. marts 2017 om fastsættelse af fælles krav til udøvere af lufttrafikstyrings- og luftfartstjenester og andre lufttrafikstyringsnetfunktioner og tilsynet med disse udøvere, om ophævelse af forordning (EF) nr. 482/2008, gennemførelsesforordning (EU) nr. 1034/2011, (EU) nr. 1035/2011 og (EU) 2016/1377 og om ændring af forordning (EU) nr. 677/2011 (EUT L 62 af 8.3.2017, s. 1).«

"

b)

nr. 1) affattes således:

»1)

Vertikal adskillelse opnået ved tildeling af forskellige flyvehøjder valgt fra tabellen over marchhøjder i tillæg 3. Dog skal flyvehøjders korrelation til flyvevej, som foreskrevet deri, ikke anvendes, når anden fremgangsmåde er angivet i vedkommende AIP eller i ATC-klareringer. Det vertikale adskillelsesminimum skal være nominelt 300 m (1 000 ft) op til og med FL 410 og nominelt 600 m (2 000 ft) over dette niveau. Oplysninger om geometrisk højde må ikke anvendes til at etablere vertikal adskillelse«.

(4)

Punkt SERA.8012 affattes således:

»a)

Flyvekontrolenheder skal anvende adskillelsesminima for Wake Turbulence for luftfartøjer i flyvningernes indflyvnings- og udflyvningsfaser under følgende omstændigheder:

1)

et luftfartøj opererer direkte bag ved et andet luftfartøj i samme højde over havet eller mindre end 300 m (1 000 ft) nedenunder,

2)

begge luftfartøjer benytter samme bane eller parallelle baner adskilt med mindre end 760 m (2 500 ft),

3)

et luftfartøj er på krydsende kurs direkte bag ved et andet luftfartøj i samme højde over havet eller mindre end 300 m (1 000 ft) under det andet luftfartøj.

b)

Litra a) gælder ikke for ankommende VFR- og IFR-flyvninger, der gennemfører en visuel indflyvning, hvis luftfartøjet har rapporteret det foregående luftfartøj i sigte og har fået instruks om at følge og opretholde egen adskillelse fra det pågældende luftfartøj. I disse tilfælde skal flyvekontrolenheden udstede et varsel om wake turbulence.«

(5)

I punkt SERA.8015 foretages følgende ændringer:

a)

I litra b) tilføjes følgende som nr. 6):

»6)

Er der er tale om kursdirigering eller tildeling af en direkte ruteføring, som ikke indgår i flyveplanen, og som bringer en IFR-flyvning uden for den offentliggjorte ATS-rute eller -instrumentprocedure, skal en flyveleder, der udøver ATS-overvågningstjeneste, udstede klareringer på en sådan måde, at den foreskrevne hindringsfrihed er til stede på ethvert tidspunkt, indtil luftfartøjet når det punkt, hvor piloten vender tilbage til flyveplansruten eller tilslutter sig en offentliggjort ATS-rute eller -instrumentprocedure.«

b)

Litra d), nr. 5), affattes således:

»5)

alle nødvendige instrukser eller oplysninger om andre forhold, f.eks. ATFM-afgangsslots, hvis det er relevant, manøvrer i forbindelse med ind- og udflyvning, kommunikation eller tidspunktet, hvor klareringen udløber.«

c)

I litra e) affattes overskriften således:

»Tilbagelæsning af klareringer, instrukser og sikkerhedsrelaterede oplysninger«

d)

I litra eb) foretages følgende ændringer:

i)

nr. 3) affattes således:

»3)

Medmindre det vides, at luftfartøjet allerede har modtaget oplysningerne i en dirigeret transmission, skal QNH-højdemålerindstillingen indgå i:

i)

klareringen af nedstigning, når klareringen for første gang udstedes til en højde under gennemgangsniveauet

ii)

indflyvningsklareringen eller klareringen til at komme ind i trafikrunden

iii)

taxiklareringen til afgående luftfartøjer.«

ii)

i nr. 5), affattes indledningen således:

»Har et luftfartøj fået klarering til landing, eller hvis et luftfartøj er blevet underrettet om, at banen står til rådighed ved en landing på AFIS-flyvepladser, og luftfartøjet fuldfører sin indflyvning ved anvendelse af atmosfæretryk ved flyvepladsniveauet (QFE), skal dette luftfartøjs vertikale position udtrykkes i højde over flyvepladsens niveau for den del af flyvningen, hvor QFE må anvendes, idet den dog skal udtrykkes i højde over banetærskelens niveau:«

(6)

I punkt SERA.9005 foretages følgende ændringer:

a)

i litra a) foretages følgende ændringer:

i)

følgende tilføjes som nr. 7) og 8):

»7)

oplysninger om unormal luftfartøjskonfiguration og luftfartøjstilstand

8)

enhver oplysning, der må formodes at berøre flyvesikkerheden.«

ii)

andet afsnit udgår.

b)

I litra b) foretages følgende ændringer:

i)

nr. 3) affattes således:

»3)

for flyvninger over vandområder, hvor det er praktisk muligt, og hvis en pilot anmoder om det, alle foreliggende oplysninger såsom radiokaldesignal, position, retvisende beholdne kurs, hastighed osv. for overfladefartøjer i området, og«

ii)

Følgende tilføjes som nr. 4):

»4)

meldinger, herunder klareringer, modtaget fra andre lufttrafiktjenesteenheder med henblik på at transmittere disse til luftfartøjer.«

c)

følgende litra d) tilføjes:

»d)

AFIS til flyvninger skal ud over de relevante punkter i litra a) og b) omfatte afgivelse af oplysninger vedrørende:

(1)

farer for kollision med luftfartøjer, køretøjer og personer, der opererer på manøvreområdet

(2)

bane i brug.«

(7)

Punkt SERA.9010, litra a), nr. 4), affattes således:

»4)

Hvis et luftfartøj anerkender modtagelsen af en ATIS, som ikke længere er gældende, skal ATS-enheden uden ophold foretage en af følgende handlinger:

i)

meddele luftfartøjet ethvert element af oplysninger, der skal opdateres

ii)

give luftfartøjet instruks om at indhente de gældende ATIS-oplysninger.«

(8)

Punkt SERA.13010, litra b), affattes således:

»b)

Medmindre den kompetente myndighed foreskriver andet, skal trykhøjderelaterede højdeoplysninger, der vises, verificeres mindst én gang af hver ATS-enhed med det rette udstyr ved første kontakt med det pågældende luftfartøj eller, hvis dette ikke er muligt, snarest muligt derefter.«

(9)

I punkt SERA.14095 tilføjes følgende litra d):

»d)

Som fastsat i artikel 4a skal VHF-nødfrekvensen (121,500 MHz) anvendes til reelle nødsituationer, herunder:

(1)

at tilvejebringe en ledig kanal mellem luftfartøjer i nødsituationer og en jordstation, når de normale kanaler anvendes til andre luftfartøjer

(2)

at tilvejebringe en VHF-kommunikationskanal mellem luftfartøjer og flyvepladser, som normalt ikke anvendes af internationale luftfartstjenester, hvis der skulle opstå en nødsituation

(3)

at tilvejebringe en fælles VHF-kommunikationskanal mellem enten civile eller militære luftfartøjer og mellem sådanne luftfartøjer og jordbaserede tjenester, der medvirker i fælles eftersøgnings- og redningsoperationer, inden der om fornødent skiftes til den rette frekvens

(4)

at tilvejebringe luft til jord-kommunikation med luftfartøjer, hvis svigt i luftbåret udstyr hindrer brugen af de regulære kanaler

(5)

at tilvejebringe en kanal, hvor nødlokaliseringssendere kan opereres, og hvor der kan kommunikeres mellem overlevelsesfartøjer og luftfartøjer, der medvirker i eftersøgnings- og redningsoperationer

(6)

at tilvejebringe en fælles VHF-kanal til kommunikation mellem civile luftfartøjer og interceptende luftfartøjer eller interceptkontrolenheder og mellem civile eller interceptende luftfartøjer og lufttrafiktjenesteenheder i tilfælde af interception af civile luftfartøjer.«

(10)

I punkt SERA.12005, litra a), foretages følgende ændringer:

a)

nr. 8) affattes således:

»8)

tegn på vulkansk aktivitet eller vulkanudbrud, eller«

b)

Følgende tilføjes som nr. 9):

»9)

den oplevede bremsevirkning på banen er ikke så god som rapporteret.«.


(*1)  

(*)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 af 1. marts 2017 om fastsættelse af fælles krav til udøvere af lufttrafikstyrings- og luftfartstjenester og andre lufttrafikstyringsnetfunktioner og tilsynet med disse udøvere, om ophævelse af forordning (EF) nr. 482/2008, gennemførelsesforordning (EU) nr. 1034/2011, (EU) nr. 1035/2011 og (EU) 2016/1377 og om ændring af forordning (EU) nr. 677/2011 (EUT L 62 af 8.3.2017, s. 1).«

BILAG II

Ændring af forordning (EU) nr. 139/2014

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Punkt ADR.OR.B.015, litra b), nr. 2), ii), affattes således:

»ii)

arten af operationer på flyvepladsen og det tilknyttede luftrum og«

b)

Punkt ADR.OR.B.025, litra a), nr. 1), iii), affattes således:

»iii)

at flyveprocedurerne på flyvepladsen og ændringer til tilknytning hertil er fastsat i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 (*1).

(*1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 af 1. marts 2017 om fastsættelse af fælles krav til udøvere af lufttrafikstyrings- og luftfartstjenester og andre lufttrafikstyringsnetfunktioner og tilsynet med disse udøvere, om ophævelse af forordning (EF) nr. 482/2008, gennemførelsesforordning (EU) nr. 1034/2011, (EU) nr. 1035/2011 og (EU) 2016/1377 og om ændring af forordning (EU) nr. 677/2011 (EUT L 62 af 8.3.2017, s. 1).«"


(*1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 af 1. marts 2017 om fastsættelse af fælles krav til udøvere af lufttrafikstyrings- og luftfartstjenester og andre lufttrafikstyringsnetfunktioner og tilsynet med disse udøvere, om ophævelse af forordning (EF) nr. 482/2008, gennemførelsesforordning (EU) nr. 1034/2011, (EU) nr. 1035/2011 og (EU) 2016/1377 og om ændring af forordning (EU) nr. 677/2011 (EUT L 62 af 8.3.2017, s. 1).««


BILAG III

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/373

I bilag I, II, III, IV, V, VI og XI foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Følgende indholdsfortegnelse indsættes før afsnittet »DEFINITIONER AF TERMER BRUGT I BILAG II TIL XIII«:

»INDHOLDSFORTEGNELSE

BILAG I

DEFINITIONER AF TERMER BRUGT I BILAG II til XIII (del-DEFINITIONER)

BILAG II

KRAV TIL KOMPETENTE MYNDIGHEDER — TILSYN MED TJENESTER OG ANDRE ATM-NETFUNKTIONER (del-ATM/ANS.AR)

SUBPART A —

GENERELLE KRAV (ATM/ANS.AR.A)

SUBPART B —

STYRING (ATM/ANS.AR.B)

SUBPART C —

TILSYN, CERTIFICERING OG HÅNDHÆVELSE (ATM/ANS.AR.C)

Tillæg 1 —

CERTIFIKAT FOR TJENESTEUDØVER

BILAG III

FÆLLES KRAV TIL TJENESTEUDØVERE (del-ATM/ANS.OR)

SUBPART A —

GENERELLE KRAV (ATM/ANS.OR.A)

SUBPART B —

STYRING (ATM/ANS.OR.B)

SUBPART C —

SPECIFIKKE ORGANISATORISKE KRAV TIL ANDRE TJENESTEUDØVERE END LUFTTRAFIKTJENESTEUDØVERE (ATM/ANS.OR.C)

SUBPART D —

SÆRLIGE ORGANISATORISKE KRAV TIL ANS- OG ATFM-UDØVERE OG NETADMINISTRATOREN (ATM/ANS.OR.D)

Tillæg 1 —

LUFTFARTSDATAKATALOG

BILAG IV —

SÆRLIGE KRAV TIL UDØVERE AF LUFTTRAFIKTJENESTER (del-ATS)

SUBPART A —

YDERLIGERE ORGANISATIONSKRAV FOR UDØVERE AF LUFTTRAFIKTJENESTER (ATS.OR)

AFDELING 1 —

GENERELLE KRAV

AFDELING 2 —

SIKKERHED I FORBINDELSE MED TJENESTER

AFDELING 3 —

SÆRLIGE KRAV VEDRØRENDE MENNESKELIGE FAKTORER I FORBINDELSE MED FLYVEKONTROLTJENESTEUDØVERE

AFDELING 4 —

KRAV VEDRØRENDE KOMMUNIKATION

AFDELING 5 —

KRAV VEDRØRENDE INFORMATION

SUBPART B —

TEKNISKE KRAV FOR UDØVERE AF LUFTTRAFIKTJENESTER (ATS.TR)

AFDELING 1 —

GENERELLE KRAV

AFDELING 2 —

FLYVEKONTROLTJENESTE

AFDELING 3 —

FLYVEINFORMATIONSTJENESTE

AFDELING 4 —

ALARMERINGSTJENESTE

BILAG V —

SÆRLIGE KRAV TIL UDØVERE AF METEOROLOGISKE TJENESTER (del-MET)

SUBPART A —

YDERLIGERE ORGANISATIONSKRAV FOR UDØVERE AF METEOROLOGISKE TJENESTER (MET.OR)

AFDELING 1 —

GENERELLE KRAV

AFDELING 2 —

SPECIFIKKE KRAV

Kapitel 1 —

Krav til luftfartens meteorologiske stationer

Kapitel 2 —

Krav til flyvepladsens meteorologiske kontorer

Kapitel 3 —

Krav til flyvepladsens meteorologiske overvågningskontorer

Kapitel 4 —

Krav til rådgivningscentre om vulkansk aske (VAAC)

Kapitel 5 —

Krav til rådgivningscentre om tropiske cykloner (TCAC)

Kapitel 6 —

Krav til world area forecast centre (WAFC)

SUBPART B —

TEKNISKE KRAV FOR UDØVERE AF METEOROLOGISKE TJENESTER (MET.TR)

AFDELING 1 —

GENERELLE KRAV

AFDELING 2 —

SPECIFIKKE KRAV

Kapitel 1 —

Tekniske krav til luftfartens meteorologiske stationer

Kapitel 2 —

Tekniske krav til flyvepladsens meteorologiske kontorer

Kapitel 3 —

Tekniske krav til flyvepladsens meteorologiske overvågningskontorer

Kapitel 4 —

Tekniske krav til rådgivningscentre om vulkansk aske (VAAC)

Kapitel 5 —

Tekniske krav til rådgivningscentre om tropiske cykloner (TCAC)

Kapitel 6 —

Tekniske krav til world area forecast centre (WAFC)

Tillæg 1 —

Model for METAR

Tillæg 2 —

Faste dækningsområder for WAFS-udsigter udformet som kort

Tillæg 3 —

Model for TAF

Tillæg 4 —

Model for wind shear-varsler

Tillæg 5A —

Model for SIGMET og AIRMET

Tillæg 5B —

Model for specielle luftrapporter (uplink)

Tillæg 6 —

Model for en underretning om vulkansk aske

Tillæg 7 —

Model for en underretning om tropiske cykloner

Tillæg 8 —

Intervaller og detaljeringsgrader for de numeriske elementer, der indgår i underretninger om vulkansk aske, underretninger om tropiske cykloner, SIGMET, AIRMET, flyvepladsvarsler og wind shear-varsler

BILAG VI —

SÆRLIGE KRAV TIL UDØVERE AF LUFTFARTSINFORMATIONSTJENESTER (del-AIS)

SUBPART A —

YDERLIGERE ORGANISATIONSKRAV FOR UDØVERE AF LUFTFARTSINFORMATIONSTJENESTER (AIS.OR)

AFDELING 1 —

GENERELLE KRAV

AFDELING 2 —

DATAKVALITETSSTYRING

AFDELING 3 —

LUFTFARTSINFORMATIONSPRODUKTER

Kapitel 1 —

Luftfartsinformation i en standardiseret præsentation

Kapitel 2 —

Digitale datasæt

AFDELING 4 —

TJENESTER VEDRØRENDE DISTRIBUTION OG INFORMATIONER FORUD FOR FLYVNING

AFDELING 5 —

OPDATERING AF LUFTFARTSINFORMATIONSPRODUKTER

AFDELING 6 —

KRAV TIL PERSONALE

SUBPART B —

TEKNISKE KRAV FOR UDØVERE AF LUFTFARTSINFORMATIONSTJENESTER (AIS.TR)

AFDELING 1 —

GENERELLE KRAV

AFDELING 2 —

DATAKVALITETSSTYRING

AFDELING 3 —

LUFTFARTSINFORMATIONSPRODUKTER

Kapitel 1 —

Luftfartsinformation i en standardiseret præsentation

Kapitel 2 —

Digitale datasæt

AFDELING 4 —

TJENESTER VEDRØRENDE DISTRIBUTION OG INFORMATIONER FORUD FOR FLYVNING

AFDELING 5 —

OPDATERING AF LUFTFARTSINFORMATIONSPRODUKTER

Tillæg 1 —

INDHOLD AF LUFTFARTSINFORMATIONSPUBLIKATIONER (AIP)

Tillæg 2 —

NOTAM-FORMAT

Tillæg 3 —

SNOWTAM-FORMAT

Tillæg 4 —

ASHTAM-FORMAT

BILAG VII —

SÆRLIGE KRAV TIL UDØVERE AF DATATJENESTER (del-DAT)

SUBPART A —

YDERLIGERE ORGANISATIONSKRAV FOR UDØVERE AF DATATJENESTER (DAT.OR)

AFDELING 1 —

GENERELLE KRAV

AFDELING 2 —

SPECIFIKKE KRAV

SUBPART B —

TEKNISKE KRAV FOR UDØVERE AF DATATJENESTER (DAT.TR)

AFDELING 1 —

GENERELLE KRAV

BILAG VIII —

SÆRLIGE KRAV FOR UDØVERE AF KOMMUNIKATIONS-, NAVIGATIONS- ELLER OVERVÅGNINGSTJENESTER (del-CNS)

SUBPART A —

YDERLIGERE ORGANISATIONSKRAV FOR UDØVERE AF KOMMUNIKATIONS-, NAVIGATIONS- ELLER OVERVÅGNINGSTJENESTER (CNS.OR)

AFDELING 1 —

GENERELLE KRAV

SUBPART B —

TEKNISKE KRAV FOR UDØVERE AF KOMMUNIKATIONS-, NAVIGATIONS- ELLER OVERVÅGNINGSTJENESTER (CNS.TR)

AFDELING 1 —

GENERELLE KRAV

BILAG IX —

SÆRLIGE KRAV TIL UDØVERE AF LUFTTRAFIKREGULERING (del-ATFM)

TEKNISKE KRAV TIL UDØVERE AF LUFTTRAFIKREGULERING (ATFM.TR)

BILAG X —

SÆRLIGE KRAV TIL UDØVERE AF LUFTRUMSSTYRING (del-ASM)

TEKNISKE KRAV TIL UDØVERE AF LUFTRUMSSTYRING (ASM.TR)

AFDELING 1 —

GENERELLE KRAV

BILAG XI —

SÆRLIGE KRAV TIL UDØVERE AF FLYVEPROCEDUREUDFORMNINGSTJENESTER (del-FPD)

SUBPART A —

YDERLIGERE ORGANISATIONSKRAV FOR UDØVERE AF FLYVEPROCEDUREUDFORMNINGSTJENESTER (FPD.OR)

AFDELING 1 —

GENERELLE KRAV

SUBPART B —

TEKNISKE KRAV FOR UDØVERE AF FLYVEPROCEDUREUDFORMNINGSTJENESTER (FPD.TR)

AFDELING 1 —

GENERELLE KRAV

Tillæg 1 —

KRAV FOR LUFTRUMSSTRUKTURER OG TILKNYTTEDE FLYVEPROCEDURER

BILAG XII —

SÆRLIGE KRAV TIL NETADMINISTRATOREN (DEL-NM)

TEKNISKE KRAV TIL NETADMINISTRATOREN (NM.TR)

AFDELING 1 —

GENERELLE KRAV

BILAG XIII —

KRAV TIL TJENESTEUDØVERE VEDRØRENDE UDDANNELSE OG KOMPETENCEVURDERING AF PERSONALE (del-PERS)

SUBPART A —

PERSONALE, SOM ARBEJDER MED LUFTTRAFIKSIKKERHEDSELEKTRONIK

AFDELING 1 —

GENERELLE KRAV

AFDELING 2 —

UDDANNELSESKRAV

AFDELING 3 —

KRAV TIL KOMPETENCEVURDERINGEN

AFDELING 4 —

KRAV TIL INSTRUKTØRER OG BEDØMMERE

Tillæg 1 —

Basisuddannelse — fælles

Tillæg 2 —

Basisuddannelse — linjer

Tillæg 3 —

Kompetencegivende uddannelse — fælles

Tillæg 4 —

Kompetencegivende uddannelse — linjer«

b)

nr. 6) affattes således:

»6)

»flyvepladsflyveinformationstjeneste (AFIS)«: flyveinformationstjeneste, som en udpeget lufttrafiktjenesteudøver tilvejebringer med henblik på flyvepladstrafik«

c)

nr. 19) affattes således:

»19)

»AIRMET«: oplysninger udstedt af et meteorologisk overvågningskontor om forekomst eller forventet forekomst af nærmere angivne en route-vejrfænomener og udviklingen i tid og rum af disse fænomener, som kan have sikkerhedsmæssig indflydelse på flyveoperationer i lav højde, og som ikke allerede er indeholdt i den udstedte udsigt for flyvninger i lav højde i den pågældende flyveinformationsregion eller en del deraf«

d)

nr. 71) affattes således:

»71)

»meteorologisk overvågningskontor (MWO)«: et kontor, der overvåger meteorologiske forhold, der påvirker flyveoperationer, og tilvejebringer oplysninger om forekomst eller forventet forekomst af nærmere angivne en route-vejrfænomener og andre fænomener i atmosfæren, som kan have sikkerhedsmæssig indflydelse på flyveoperationer inden for et bestemt ansvarsområde«

e)

nr. 91) udgår

f)

nr. 93) affattes således:

»93)

»SIGMET«: oplysninger udstedt af et meteorologisk overvågningskontor om forekomst eller forventet forekomst af nærmere angivne en route-vejrfænomener og andre fænomener i atmosfæren og udviklingen i tid og rum af disse fænomener, som kan have sikkerhedsmæssig indflydelse på flyveoperationer«

g)

nr. 94) udgår

h)

nr. 99) affattes således:

»99)

»start alternativ flyveplads«: en alternativ flyveplads, på hvilken et luftfartøj vil kunne lande, hvis det bliver nødvendigt kort efter start, og startflyvepladsen ikke kan benyttes«

i)

nr. 108) affattes således:

»108)

»world area forecast centre (WAFC)«: et meteorologisk center, der udarbejder og udsteder udsigter over signifikant vejr (SIGWX) og udsigter for det øvre luftrum i digital form globalt og direkte til medlemsstaterne som led i AFS' (luftfartens faste tjeneste) internetbaserede tjenester«

j)

følgende nr. 110) – 259) tilføjes:

»110)

»kontroltårn«: en enhed, der yder flyvekontroltjeneste for flyvepladstrafik

111)

»flyvepladstrafik«: al trafik på en flyveplads' manøvreområde og alle luftfartøjer i luften i nærheden af en flyveplads. Luftfartøjer, der opererer i nærheden af en flyveplads, omfatter, men er ikke begrænset til, luftfartøjer, der flyver ind i eller forlader flyvepladsens trafikrunde

112)

»trafikrunde«: den angivne flyvevej, som luftfartøjer følger under flyvning i nærheden af en flyveplads

113)

»fast luftfartsstation«: en jordstation i luftfartens faste tjeneste

114)

»luftfartsfyr«: enhver form for belysning, der er anbragt til hjælp for luftfarten, bortset fra belysning anbragt på et luftfartøj

115)

»AIC (aeronautical information circular)«: en meddelelse, der indeholder oplysninger, som ikke kan komme i betragtning til, at der udarbejdes en NOTAM, eller til optagelse i luftfartsinformationspublikationen, men som vedrører flyvesikkerhed og luftfart samt tekniske, administrative eller lovgivningsmæssige forhold

116)

»luftfartsinformationsledelse (AIM)«: den dynamiske og integrerede styring af luftfartsinformation gennem tilvejebringelse og udveksling af kvalitetssikrede digitale luftfartsdata i samarbejde med alle parter

117)

»luftfartsinformationsprodukt«: luftfartsdata og luftfartsinformation, der tilvejebringes enten som digitale datasæt eller som en standardiseret præsentation i trykt form eller via elektroniske medier. Luftfartsinformationsprodukter omfatter:

luftfartsinformationspublikationer, herunder ændringer og tillæg

AIC

aeronautiske kort

NOTAM

digitale datasæt

118)

»luftfartsinformationspublikation (AIP)«: en publikation, som er udgivet af en stat eller efter bemyndigelse fra en stat, som indeholder luftfartsinformation af varig natur, og som er af væsentlig betydning for luftfarten

119)

»AIP-ændring« en permanent ændring af oplysningerne i AIP

120)

»AIP-tillæg«: en midlertidig ændring af oplysningerne i AIP, som stilles til rådighed i form af særlige sider

121)

»luftfartsinformationsregulering og -kontrol (AIRAC)«: et system, der på grundlag af fælles ikrafttrædelsesdatoer tager sigte på at forudanmelde forhold, som nødvendiggør betydelige ændringer af den operative praksis

122)

»luftfartens mobile tjeneste«: en mobiltjeneste mellem luftfartsstationer og luftfartøjer, mellem luftfartøjer indbyrdes og mellem luftfartøjer og redningsfartøjer. Nødradiopejlesendere med positionsangivelse kan også indgå i denne tjeneste på angivne nødfrekvenser

123)

»luftfartsstation«: en jordstation i luftfartens mobile tjeneste. En luftfartsstation kan være placeret om bord på et skib eller på en platform på havet

124)

»luftfartstelekommunikationsstation«: en station i en telekommunikationstjeneste, der stilles til rådighed til ethvert luftfartsrelateret formål

125)

»AFIS-flyveplads«: en flyveplads, hvor AFIS stilles til rådighed inden for det luftrum, der er tilknyttet flyvepladsen

126)

»AFIS-enhed«: en enhed, der etableres for at stille AFIS og alarmeringstjeneste til rådighed

127)

»luftfartøjsidentitetsbetegnelse« en gruppe bogstaver, tal eller en kombination heraf, som enten er identisk med eller er den tilsvarende kodebetegnelse for det flykaldesignal, der skal benyttes i luft til jord-kommunikation, og som benyttes til at identificere luftfartøjet i lufttrafiktjenestens jord til jord-kommunikation

128)

»luft til jord-kommunikation«: tovejskommunikation mellem luftfartøjer og stationer eller lokaliteter på jordens overflade

129)

»flyverådgivningstjeneste«: en tjeneste, som udøves i et nærmere angivet luftrum eller for en angivet rute (rådgivningsluftrum), for at sikre adskillelse, hvor dette er muligt, mellem luftfartøjer, der opererer på flyveplaner i henhold til instrumentflyvereglerne (IFR)

130)

»klarering fra en flyvekontrolenhed« eller »ATC-klarering«: tilladelse til at et luftfartøj foretager manøvrer i overensstemmelse med de nærmere betingelser, der er angivet af en flyvekontrolenhed

131)

»flyvekontrolinstruktion« eller »ATC-instruktion«: direktiver udstedt af en flyvekontrolenhed for at kræve, at en pilot udfører en given handling

132)

»flyvekontrolenhed« eller »ATC-enhed«: en fællesbetegnelse for kontrolcentral, indflyvningskontrolenhed og kontroltårn

133)

»ALERFA«: det kodeord, der anvendes til at angive en beredskabsfase

134)

»alarmeringstjeneste«: en tjeneste, som har til formål at underrette relevante organisationer om luftfartøjer, der har behov for eftersøgnings- og redningstjeneste, og i nødvendigt omfang assistere sådanne organisationer

135)

»beredskabsfase«: en situation, hvor der næres frygt for et luftfartøjs og de ombordværendes sikkerhed

136)

»indflyvningskontrolenhed«: en enhed, som yder flyvekontroltjeneste for ankommende og afgående kontrollerede flyvninger ved en eller flere flyvepladser

137)

»områdenavigationsrute«: en ATS-rute etableret til brug for luftfartøjer, som kan anvende områdenavigation

138)

»sammenstille«: en proces, der består i at sammenlægge data fra flere kilder i en database og fastlægge et udgangspunkt for den efterfølgende behandling

139)

»ATS-rute«: en nærmere fastsat rute oprettet for at kanalisere lufttrafik, hvor dette er nødvendigt for at udøve ATS

140)

»ATS-overvågningstjeneste«: en tjeneste, som udøves direkte ved hjælp af et ATS-overvågningssystem

141)

»ATS-overvågningssystem«: et fælles udtryk for henholdsvis ADS-B, PSR, SSR eller ethvert sammenligneligt jordbaseret system, som muliggør identifikation af luftfartøjer

142)

»afhængig automatisk overvågning — udsendelse (ADS-B)«: en metode, efter hvilken luftfartøjer, køretøjer på flyvepladsen og andre genstande ved behov automatisk kan sende og/eller modtage data såsom identitetsbetegnelse, position og supplerende data i en udsendelseskonfiguration via datalink

143)

»afhængig automatisk overvågning — kontrakt (ADS-C)«: en metode, efter hvilken vilkårene for en ADS-C-aftale vil blive udvekslet mellem jordsystemet og luftfartøjet via datalink, og som specificerer vilkår for ADS-C-rapporternes påbegyndelse, og hvilke data rapporterne skal indeholde

144)

»automatisk terminalinformationstjeneste (ATIS)«: automatisk afgivelse af gældende rutineinformationer til ankommende og afgående luftfartøjer 24 timer i døgnet eller for en nærmere specificeret del af døgnet

145)

»datalink-automatisk terminalinformationstjeneste (D-ATIS)«: udøvelse af ATIS via datalink

146)

»tale-automatisk terminalinformationstjeneste (tale-ATIS)«: udøvelse af ATIS som kontinuerligt repeterede taleudsendelser via radiotelefoni

147)

»udsendelse«: transmission af oplysninger vedrørende luftfart, som ikke er rettet til en eller flere bestemte stationer

148)

»skydækkehøjde«: højden over jorden eller vandet af underkanten af det laveste skylag under 6 000 m (20 000 ft), der dækker mere end halvdelen af himlen

149)

»klareringsgrænse«: det punkt, hvortil et luftfartøj har modtaget klarering

150)

»skyhøjde«: højden på basen af det nederste observerede eller forudsagte skyelement i nærheden af en flyveplads eller et driftssted eller inden for et angivet operationsområde, normalt målt over flyvepladsniveauet eller havoverfladen i tilfælde af offshoreoperationer

151)

»fuldstændighed«: for så vidt angår data, graden af forvisning om, at alle data, der er nødvendige til støtte for den påtænkte anvendelse, står til rådighed

152)

»konfidensniveau«: sandsynligheden for, at en parameters sande værdi ligger inden for et bestemt interval omkring skønnet over dens værdi

153)

»konferencekommunikationsfaciliteter«: kommunikationsmidler, hvorved der kan føres direkte samtaler mellem tre eller flere steder samtidigt

154)

»kontrolzone«: et kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra jordoverfladen til en fastsat øvre grænse

155)

»kontrolleret flyveplads«: en flyveplads, hvor der udøves flyvekontroltjeneste for flyvepladstrafik

156)

»kontrolleret luftrum«: et nærmere afgrænset luftrum, inden for hvilket der udøves flyvekontroltjeneste i overensstemmelse med luftrumsklassifikationen

157)

»kontrolleret flyvning«: enhver flyvning, for hvilken der er udstedt en klarering

158)

»datalink-kommunikation mellem flyveleder og pilot (CPDLC)«: en metode til kommunikation mellem flyveleder og pilot, som anvender datalink til ATC-kommunikation

159)

»kritisk område«: et område med fastlagte dimensioner, der strækker sig rundt om jordbaseret udstyr, som benyttes til præcisionsinstrumentindflyvning, hvor tilstedeværelsen af køretøjer eller luftfartøjer vil forårsage en uacceptabel forstyrrelse af navigationsvejledningssignalerne

160)

»marchhøjde«: en flyvehøjde, hvori en væsentlig del af en flyvning foregår

161)

»cyklisk redundanskontrol (CRC)«: en matematisk algoritme, som anvendes på data i digital form, og som giver en vis sikkerhed mod tab eller ændring af data

162)

»fareområde«: et nærmere afgrænset luftrum, inden for hvilket der på angivne tidspunkter kan forekomme virksomhed, som er til fare for luftfartøjer under flyvning

163)

»datanøjagtighed«: en grad af overensstemmelse mellem den skønnede eller målte værdi og den sande værdi

164)

»dataindsamlingsoverflade«: en angivet flade, for hvilken hindrings- eller terrændata indsamles

165)

»dataintegritet«: en grad af sikkerhed for, at luftfartsdata og værdierne herfor ikke er gået tabt eller ændret siden datafrembringelsen eller den godkendte ændring

166)

»dataelement«: en enkelt attribut i et komplet datasæt, som er tildelt en værdi, der definerer dets aktuelle status

167)

»datalink-kommunikation«: en kommunikationsform, der anvendes til udveksling af meldinger via et datalink

168)

»datalink-VOLMET (D-VOLMET)«: tilrådighedsstillelse via datalink af gældende meteorologiske rutinemeldinger for en given flyveplads (METAR) og særlige meteorologiske meldinger for flyvepladsen (SPECI), flyvepladsudsigter (TAF), SIGMET, specielle luftrapporter, der ikke er omfattet af SIGMET, og AIRMET, når sådanne står til rådighed

169)

»datafrembringelse«: skabelse af et nyt dataelement med dettes tilknyttede værdi, ændring af værdien af et eksisterende dataelement eller bortfald af et eksisterende dataelement

170)

»specifikation af dataprodukt«: en udførlig beskrivelse af et datasæt eller en samling af datasæt sammen med yderligere oplysninger, hvormed det/den kan oprettes og stilles til rådighed for en anden part, som kan benytte det

171)

»datasæt«: en identificerbar samling af data

172)

»datum«: enhver mængde eller sæt af mængder, som kan tjene som reference for eller danne grundlag for beregningen af andre mængder

173)

»DETRESFA«: det kodeord, der anvendes til at angive en nødfase

174)

»nødfase«: en situation, hvor der er rimelig vished for, at et luftfartøj og de ombordværende befinder sig i en alvorlig og overhængende fare og har behov for øjeblikkelig hjælp

175)

»downstream klarering«: en klarering udstedt til et luftfartøj af en flyvekontrolenhed, der ikke er den aktuelt kontrollerende flyvekontrolenhed for det pågældende luftfartøj

176)

»væsentlig trafik«: kontrolleret trafik, for hvilken flyvekontroltjenesten skal sikre adskillelse, men hvor der for en bestemt kontrolleret flyvnings vedkommende ikke sikres eller ikke vil blive sikret adskillelse fra anden kontrolleret trafik ved hjælp af det passende adskillelsesminimum

177)

»væsentlig lokal trafik«: ethvert luftfartøj, køretøj eller personale på eller nær manøvreområdet eller trafik i start- og stigningsområdet eller slutindflyvningsområdet, som kan udgøre en fare for det pågældende luftfartøj

178)

»beregnet ankomsttidspunkt«:

a)

for IFR-flyvningers vedkommende det tidspunkt, på hvilket luftfartøjet beregnes at ville ankomme over et angivet punkt, som er fastsat i relation til navigationshjælpemidler, og hvorfra en instrumentindflyvningsprocedure agtes påbegyndt, eller, hvis der ikke findes navigationshjælpemidler i tilknytning til flyvepladsen, det tidspunkt, hvor luftfartøjet beregnes at ville ankomme over flyvepladsen.

b)

for VFR-flyvningers vedkommende det tidspunkt, hvor luftfartøjet beregnes at ville ankomme over flyvepladsen

179)

»feature«: abstraktion af fænomener i den virkelige verden

180)

»featureattribut«: et kendetegn ved et feature, der har en betegnelse, en datatype og et værdiområde tilknyttet

181)

»featuretype«: en klasse af fænomener i den virkelige verden med fælles egenskaber, som udgør det grundlæggende klassifikationsniveau i et featurekatalog

182)

»slutindflyvning«: den del af instrumentindflyvningsproceduren, som:

a)

påbegyndes ved det specificerede fikspunkt eller punkt eller, hvis et sådant fikspunkt eller punkt ikke er specificeret, på et af følgende steder:

i)

ved afslutningen af det sidste proceduredrej, basedrej eller indadgående drej i en racetrack-procedure, hvis dette er specificeret

ii)

ved intercept-punktet af den sidste beholdne kurs, som er specificeret i indflyvningsproceduren

b)

afsluttes i et punkt i nærheden af en flyveplads, hvorfra en landing kan foretages, eller en afbrudt indflyvningsprocedure indledes

183)

»flyveinformationszone«: et nærmere afgrænset luftrum, inden for hvilket der stilles flyvepladsflyveinformations- og alarmeringstjeneste til rådighed for flyvepladstrafik

184)

»flyveprocedureudformningstjenester«: tjenester vedrørende udformning, dokumentation, validering, opretholdelse og periodisk gennemgang af flyveprocedurer, der er nødvendige for luftfartens sikkerhed, regelmæssighed og effektivitet

185)

»flyveprocedureudformer«: en kvalificeret person, der varetager udformning, dokumentation, validering, løbende opretholdelse og periodisk gennemgang af flyveprocedurer

186)

»flyveprocedure«: et sæt på forhånd fastlagte flyvemanøvrer, som piloter forventes at følge, og som offentliggøres i trykt og/eller digital form. Flyveproceduren udføres enten efter instrumentflyvereglerne (IFR) eller visuelflyvereglerne (VFR)

187)

»flyveplan«: specificerede oplysninger vedrørende et luftfartøjs påtænkte flyvning eller en del deraf afgivet til en lufttrafiktjenesteenhed

188)

»flyvesigtbarhed«: sigtbarheden fremad fra cockpittet i et luftfartøj under flyvning

189)

»format«: i forbindelse med data en struktur af dataelementer, registreringer og filer, der er ordnet med henblik på at opfylde standarder, specifikationer eller datakvalitetskrav

190)

»geoide«: en ækvivalent potentialflade i jordens tyngdefelt, som er sammenfaldende med en upåvirket middelvandstand (MSL), der strækker sig kontinuerligt over kontinenterne

191)

»geoideundulation«: afstanden til geoiden over (positiv) eller under (negativ) den matematiske referenceellipsoide

192)

»glidelinie«: en nedstigningsprofil, der er fastlagt med henblik på vertikal vejledning i forbindelse med slutindflyvning

193)

»sigtbarhed ved jorden«: sigtbarheden på en flyveplads, angivet af en godkendt observatør eller af automatiske systemer

194)

»styret kurs«: retningen af et luftfartøjs længdeakse under flyvning, udtrykt i grader fra nord (retvisende, misvisende, devierende eller grid)

195)

»helikopterflyveplads«: en flyveplads eller et bestemt område på en struktur, der er beregnet til helt eller delvist at blive benyttet til helikopteres ankomst, afgang og bevægelser på jorden

196)

»integritetsklassifikation«: i forbindelse med luftfartsdata en klassifikation, som er baseret på den potentielle risiko, der følger af at anvende forvanskede data, og hvorved rutinemæssige, væsentlige og kritiske data fastlægges

197)

»internationalt NOTAM-kontor (NOF)«: et kontor, der er udpeget af en medlemsstat til international udveksling af NOTAM

198)

»fikspunkt for venteflyvning«: en geografisk position, der tjener som reference for en venteprocedure

199)

»venteprocedure«: en forudbestemt manøvre, som holder luftfartøjet inden for et nærmere angivet luftrum, mens det venter på videre klarering

200)

»identifikation«: den situation, som er til stede, når positionsvisningen af et bestemt luftfartøj ses på et skærmbillede og med sikkerhed er identificeret

201)

»instrumentflyveregler«: regler, der danner grundlag for, at et luftfartøj, som er udstyret med egnet navigationsudstyr afpasset til den rute, der skal beflyves, kan flyve i overensstemmelse med de gældende krav til flyveoperationer

202)

»INCERFA«: det kodeord, der anvendes til at angive en uvishedsfase

203)

»instrumentindflyvningsoperationer«: en indflyvning og landing gennemført ved hjælp af navigationsvejledningsinstrumenter baseret på en instrumentindflyvningsprocedure. Instrumentindflyvningsoperationer kan udføres på to måder:

a)

en todimensionel (2D) instrumentindflyvningsoperation, som alene anvender navigationsvejledning i det horisontale plan

b)

en tredimensionel (3D) instrumentindflyvningsoperation, som anvender navigationsvejledning i såvel det horisontale som det vertikale plan

204)

»instrumentindflyvningsprocedure (IAP)«: en serie forudbestemte manøvrer, som udføres under anvendelse af flyveinstrumenter. Manøvrerne er beskyttet mod hindringer fra indflyvningspunktet eller fra begyndelsen af en fastsat indflyvningsrute til et punkt, hvorfra landing kan udføres, og i tilfælde af, at landing ikke udføres, til en position, hvor kriterierne for hindringsfrihed under venteflyvning eller en route-flyvning gælder. Instrumentindflyvningsprocedurer klassificeres som følger:

a)

»ikke-præcisionsindflyvningsprocedure (NPA-procedure)«: en instrumentindflyvningsprocedure udarbejdet for 2D instrumentindflyvningsoperationer af type A

b)

»indflyvningsprocedure med vertikal vejledning (APV-procedure)«: en instrumentindflyvningsprocedure baseret på præstationsbaseret navigation (PBN) udarbejdet for 3D instrumentindflyvningsoperationer af type A

c)

»præcisionsindflyvningsprocedure (PA-procedure)«: en instrumentindflyvningsprocedure baseret på navigationssystemer (ILS, MLS, GLS og SBAS Cat I) udarbejdet for 3D instrumentindflyvningsoperationer af type A eller B

205)

»instrumentvejrforhold (IMC)«: vejrforhold, udtrykt i værdier for sigtbarhed, afstand fra skyer og skydækkehøjde, der er mindre end de minima, der er fastsat for visuelle vejrforhold

206)

»operationer ved lav sigtbarhed (LVO)«: indflyvnings- eller startoperationer på en bane med RVR under 550 m eller under kørsel på en flyveplads, hvor RVR er under 550 m

207)

»manøvreområde«: den del af en flyveplads, der anvendes til luftfartøjers start, landing og kørsel, bortset fra forpladser

208)

»metadata«: data om data

209)

»trafikområde«: den del af en flyveplads, der anvendes til luftfartøjers start, landing og kørsel, dvs. manøvreområde og forpladsen

210)

»navigationshjælpemidler«: en facilitet eller et system uden for luftfartøjet, der genererer elektromagnetiske signaler, som luftfartøjssystemer benytter til positionsbestemmelse eller flyvevejsvejledning

211)

»funktionstilstand sekundær overvågningsradar (SSR)«: den konventionelle identifikator i forbindelse med bestemte funktioner for de funktionstilstandssignaler, der sendes af en SSR-interrogator. Der er angivet fire funktionstilstande i ICAO bilag 10: A, C, S og intermodal

212)

»næsten parallelle baner«: ikke-indbyrdes forbundne baner, hvis udvidede centerlinjer har en vinkel med konvergens/divergens på 15 grader eller derunder

213)

»luftfartøjschef«: den pilot, der er udpeget af operatøren eller ved almenflyvning af luftfartøjets ejer til at have kommandoen over flyvningen, og som er pålagt ansvaret for flyvningens sikre gennemførelse

214)

»position«: i en geografisk sammenhæng et koordinatsæt (bredde og længde), hvormed der henvises til den matematiske referenceellipsoide, som definerer positionen af et punkt på jordens overflade

215)

»positionsvisning«: det synlige tegn, i ikke-symbolsk og/eller symbolsk form, på et skærmbillede af positionen på et luftfartøj, et køretøj på en flyveplads eller anden genstand

216)

»trykhøjde«: et atmosfærisk tryk, som angives i den højde over havet, som svarer til det pågældende tryk i standardatmosfæren

217)

»primær radar«: et radarsystem, som anvender reflekterede radiosignaler

218)

»trykt kommunikation«: kommunikation, der automatisk giver en permanent udskrift ved hver terminal i et kredsløb af alle meldinger, som passerer i et sådant kredsløb

219)

»forbudt område«: et nærmere afgrænset luftrum over en medlemsstats territorium eller territoriale farvand, inden for hvilket flyvning er forbudt

220)

»radionavigationstjeneste«: en tjeneste, der med hjælp fra et eller flere radionavigationshjælpemidler giver retningsinformationer eller positionsdata til brug for luftfartøjers effektive og sikre operationer

221)

»radiotelefoni«: en form for radiokommunikation med det primære formål at udveksle oplysninger ved hjælp af tale

222)

»specifikation af påkrævet kommunikationspræstation« eller »RCP-specifikation«: en række krav vedrørende udøvelse af lufttrafiktjenester og tilhørende jordbaseret udstyr, luftfartøjskapacitet og operationer, der er nødvendige til støtte for præstationsbaseret kommunikation

223)

»specifikation af påkrævet overvågningspræstation« eller »RSP-specifikation«: en række krav vedrørende udøvelse af lufttrafiktjenester og tilhørende jordbaseret udstyr, luftfartøjskapacitet og operationer, der er nødvendige til støtte for præstationsbaseret overvågning

224)

»detaljeringsgrad«: i forbindelse med data et antal enheder eller cifre, som en målt eller beregnet værdi udtrykkes og anvendes i

225)

»restriktionsområde«: et nærmere afgrænset luftrum over en medlemsstats territorium eller territoriale farvand, inden for hvilket flyvning kun må foregå på visse nærmere angivne betingelser

226)

»ruteetape«: en rute eller en del af en rute, der flyves uden mellemlanding

227)

»bane i brug«: den eller de baner, der på et givet tidspunkt af lufttrafiktjenesteenheden anses for at være mest egnede til brug for de luftfartøjstyper, der forventes at lande eller starte på flyvepladsen. Særskilte eller flere baner må udpeges som baner i brug for ankommende luftfartøjer henholdsvis afgående luftfartøjer

228)

»sekundær radar«: et radarsystem, hvor et radiosignal, der transmitteres fra radarstationen, igangsætter transmissionen af et radiosignal fra en anden station

229)

»sekundær overvågningsradar (SSR)«: et radarovervågningssystem, der benytter sendere og modtagere (interrogatorer) og transpondere

230)

»følsomt område«: et område, der strækker sig ud over det kritiske område, hvor luftfartøjers eller køretøjers parkering eller bevægelse vil påvirke navigationsvejledningssignalet, i det omfang dette kan udgøre en uacceptabel forstyrrelse af det luftfartøj, som benytter signalet

231)

»SNOWTAM«: en særlig serie i NOTAM, som gives i et standardformat, og som indeholder en overfladetilstandsrapport, der oplyser om tilstedeværelse eller ophør af farlige situationer som følge af sne, is, snesjap, rim eller vand i tilknytning til sne, sjap, is eller rim i trafikområdet

232)

»betydningsfuldt punkt«: et nærmere angivet geografisk punkt anvendt til at angive en ATS-rute, et luftfartøjs flyvevej eller til andre navigations- og lufttrafiktjenestemæssige formål

233)

»skærmbillede«: et elektronisk billede, som afbilder luftfartøjers position og bevægelser og andre oplysninger efter behov

234)

»standard instrumentindflyvning (STAR)«: en nærmere angivet IFR-rute for ankommende luftfartøjer, som forbinder et betydningsfuldt punkt, normalt på en ATS-rute, med et punkt, hvorfra en publiceret instrumentindflyvningsprocedure kan påbegyndes

235)

»standard instrumentudflyvning (SID)«: en nærmere angivet IFR-rute for udflyvende luftfartøjer, som forbinder flyvepladsen eller en specificeret bane på flyvepladsen med et betydningsfuldt punkt, normalt på en ATS-rute, hvorfra flyvningens en route-fase påbegyndes

236)

»speciel VFR-flyvning«: en VFR-flyvning, som har fået ATC-klarering til at flyve i en kontrolzone under vejrforhold, der er ugunstigere end VMC

237)

»kørsel«: et luftfartøjs bevægelse ved egen kraft på en flyveplads eller en operationslokalitet bortset fra start og landing

238)

»rullevej«: en vej, der er anlagt på en landflyveplads til brug for luftfartøjer under kørsel fra en del af flyvepladsen til en anden

239)

»terminalområde«: et kontrolområde, der normalt oprettes ved sammenløbet af ATS-ruter i nærheden af en eller flere store flyvepladser

240)

»rettidighed«: i forbindelse med data, graden af forvisning om, at dataene er gyldige i den periode, hvori de påtænkes anvendt

241)

»sporbarhed«: i forbindelse med data i hvor høj grad et system eller et dataprodukt indeholder dokumentation af de ændringer, der er foretaget i det pågældende produkt, og dermed gør det muligt at følge et auditspor fra slutbrugeren til den part, som har frembragt dataene

242)

»beholden kurs«: projektion på jordens overflade af et luftfartøj under flyvning. Retningen i et givet punkt udtrykkes i grader fra nord (retvisende, misvisende eller grid)

243)

»trafikinformationer«: informationer udstedt af en lufttrafiktjenesteenhed for at oplyse en pilot om anden kendt eller observeret trafik, som kan være i nærheden af det pågældende luftfartøjs position eller forventede rute, og for at hjælpe piloten til at undgå sammenstød

244)

»kontroloverdragelsespunkt«: et nærmere bestemt punkt på et luftfartøjs flyvevej, hvor ansvaret for at udøve flyvekontroltjeneste for luftfartøjet overdrages fra én flyvekontrolenhed eller kontrolposition til den næste

245)

»overdragende enhed«: en flyvekontrolenhed, der er i færd med at overføre ansvaret for at udøve flyvekontroltjeneste til et luftfartøj til den næste flyvekontrolenhed eller flyvekontroltjeneste langs flyveruten

246)

»gennemgangshøjde«: den højde over havet, i eller hvorunder et luftfartøjs lodrette position kontrolleres med reference til middelvandstanden

247)

»gennemgangslag«: luftrummet mellem gennemgangshøjden og gennemgangsniveauet

248)

»gennemgangsniveau«: det laveste flyveniveau, der er tilgængeligt over gennemgangshøjden

249)

»validering«: i forbindelse med data en proces, hvormed det sikres, at data opfylder kravene til den specificerede applikation eller tiltænkte anvendelse

250)

»verifikation«: i forbindelse med data evalueringen af outputtet af en luftfartsdataproces med henblik på rigtighed og sammenhæng for så vidt angår input og de gældende datastandarder, -regler og -konventioner, som er anvendt i forbindelse med denne proces

251)

»uvishedsfase«: en situation, hvor der hersker uvished om et luftfartøjs og de ombordværendes sikkerhed

252)

»ubemandet friballon«: et ubemandet luftfartøj, der i fri flyvning er lettere end luft, og som ikke fremdrives ved egen kraft

253)

»kursdirigering«: udøvelse af navigationsvejledning til luftfartøjer i form af en specifik kurs baseret på brugen af et ATS-overvågningssystem

254)

»flyvning efter visuelflyvereglerne« eller »VFR-flyvning«: flyvning udført i overensstemmelse med visuelflyvereglerne

255)

»visuel indflyvning«: en indflyvning udført under IFR-flyvning, hvor enten en del af eller hele instrumentindflyvningsproceduren ikke fuldføres, men indflyvningen udføres med jordsigt

256)

»visuelle vejrforhold (VMC)«: vejrforhold, udtrykt i værdier for sigtbarhed, afstand fra skyer og skydækkehøjde, der er lig med eller større end fastsatte minima

257)

»VOLMET«: meteorologiske oplysninger til luftfartøjer under flyvning

258)

»VOLMET-udsendelse«: udøvelse, hvor det er relevant, af gældende METAR, SPECI, TAF og SIGMET som kontinuerligt repeterede taleudsendelser via radiotelefoni

259)

»waypoint«: en nærmere angivet geografisk position, der anvendes til at fastlægge en områdenavigationsrute eller flyvevejen for et luftfartøj, der anvender områdenavigation. Waypoints opdeles i:

a)

»fly-by waypoint« — et waypoint, hvor turn anticipation er påkrævet for at muliggøre en tangentiel afskæring mod næste segment af en rute eller procedure, eller

b)

»fly-over waypoint« — et waypoint, over hvilket drejning indledes i retning mod næste segment af en rute eller procedure«

2)

I bilag II, tillæg 1, foretages følgende ændringer:

a)

tabellen over »Luftfartsinformationstjenester (AIS)« affattes således:

Tjenester/funktioner

Type tjeneste/funktion

Anvendelsesområde for tjeneste/funktion

Begrænsninger  (*1)

Luftfartsinformationstjenester (AIS)

Luftfartsinformationsprodukter (herunder distributionstjenester)

Luftfartsinformationspublikation (AIP)

 

AIC (Aeronautical information circular)

 

NOTAM

 

AIP-datasæt

 

Hindringsdatasæt

 

Flyvepladskortlægningsdatasæt

 

Datasæt for instrumentflyvningsprocedurer

 

Informationstjenester (preflight)

ikke relevant

 

Betingelser  (*2)

 

b)

følgende tabel indsættes før tabellen om »ATM-netfunktioner«:

Tjenester/funktioner

Type tjeneste/funktion

Anvendelsesområde for tjeneste/funktion

Begrænsninger  (*3)

Flyveprocedureudformning (FPD)

Udformning, dokumentation og validering af flyveprocedurer  (*5)

ikke relevant

 

 

 

 

 

 

Betingelser  (*4)

 

3)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Som punkt ATM/ANS.OR.A.080, ATM/ANS.OR.A.085 og ATM/ANS.OR.A.090 tilføjes:

 

»ATM/ANS.OR.A.080 Tilrådighedsstillelse af luftfartsdata

a)

En tjenesteudøver skal sikre, at luftfartsdata i relation til dennes tjenester stilles til rådighed rettidigt for AIS-udøveren.

b)

Når luftfartsdata i relation til tjenesteudøverens tjenester offentliggøres, skal vedkommende:

(1)

overvåge dataene

(2)

underrette AIS-udøveren om eventuelle nødvendige ændringer for at sikre, at dataene er korrekte og fuldstændige

(3)

underrette AIS-udøveren, når dataene er ukorrekte eller uhensigtsmæssige.

 

ATM/ANS.OR.A.085 Kvalitetsstyring af luftfartsdata

Tjenesteudøveren skal, hvis vedkommende frembringer eller behandler data eller transmitterer disse til AIS-udøveren:

a)

sikre, at de luftfartsdata, der er omhandlet i tillæg 1, er i overensstemmelse med specifikationerne i luftfartsdatakataloget

b)

sikre, at følgende datakvalitetskrav er opfyldt:

(1)

luftfartsdatas nøjagtighed er som angivet i luftfartsdatakataloget

(2)

integriteten af luftfartsdata opretholdes

(3)

baseret på den integritetsklassifikation, der er angivet i luftfartsdatakataloget, er der indført procedurer således, at:

i)

forvanskelse af rutinemæssige data undgås i forbindelse med databehandlingen

ii)

forvanskelse af væsentlige data forekommer ikke på noget tidspunkt i processen, og der indføres om nødvendigt yderligere processer for at imødegå potentielle risici i den overordnede systemarkitektur for yderligere at sikre dataintegriteten på dette niveau

iii)

forvanskelse af kritiske data forekommer ikke på noget tidspunkt i processen, og der indføres yderligere integritetssikringsprocesser for fuldt ud at afbøde virkningerne af fejl, der påvises som potentielle dataintegritetsrisici via en grundig analyse af den overordnede systemarkitektur

(4)

luftfartsdatas detaljeringsgrad står i et rimeligt forhold til den faktiske datanøjagtighed

(5)

sporbarheden af luftfartsdata sikres

(6)

rettidigheden af luftfartsdata sikres, herunder eventuelle grænser for den periode, hvori dataene er i kraft

(7)

fuldstændigheden af luftfartsdataene sikres

(8)

formatet af de leverede data opfylder kravspecifikationerne

c)

med hensyn til datafrembringelse indgå specifikke formelle ordninger med den part, der frembringer data; ordningerne skal indeholde instrukser vedrørende oprettelse, ændring eller sletning af data og som minimum indeholde:

(1)

en entydig beskrivelse af de luftfartsdata, som skal skabes, ændres eller slettes

(2)

betegnelsen for den enhed, som luftfartsdataene skal stilles til rådighed for

(3)

dato og tidspunkt for, hvornår luftfartsdataene skal stilles til rådighed

(4)

formatet for den datafrembringelsesrapport, der skal anvendes

(5)

formatet af de luftfartsdata, der skal transmitteres

(6)

kravet om at angive eventuelle begrænsninger for anvendelsen af dataene

d)

sikre, at datavaliderings- og dataverifikationsteknikker anvendes til at sikre, at de pågældende luftfartsdata opfylder de tilknyttede datakvalitetskrav, og derudover:

(1)

skal verifikationen sikre, at luftfartsdata modtages uden forvanskelse, og at forvanskelse ikke forekommer på noget tidspunkt i den samlede luftfartsdataproces

(2)

luftfartsdata og luftfartsinformation, som indlæses manuelt, skal underkastes en uafhængig verifikation for at påpege eventuelle indlæsningsfejl

(3)

hvis luftfartsdata anvendes til at udlede eller beregne nye luftfartsdata, skal de oprindelige data verificeres og valideres, medmindre de tilvejebringes af en autoritativ kilde.

e)

transmittere luftfartsdata ad elektronisk vej

f)

indgå formelle ordninger med:

(1)

alle parter, der transmitterer data til dem

(2)

andre tjenesteudøvere eller flyvepladsoperatører i forbindelse med udveksling af luftfartsdata og luftfartsinformation

g)

sikre, at de oplysninger, der omhandles i punkt AIS.OR.505, litra a), gives rettidigt til AIS-udøveren

h)

indsamle og transmittere metadata, der som minimum omfatter:

(1)

identifikation af de organisationer eller enheder, der på nogen måde medvirker til at frembringe, transmittere eller manipulere luftfartsdata

(2)

den gennemførte handling

(3)

dato og tidspunkt, hvor handlingen blev gennemført

i)

sikre, at værktøjer og software, der anvendes til at støtte eller automatisere luftfartsdata- og luftfartsinformationsprocesser, udfører deres funktioner uden på ugunstig vis at påvirke kvaliteten af luftfartsdata og luftfartsinformation

j)

sikre, at der anvendes digitale datafejldetekteringsteknikker i forbindelse med transmission og/eller lagring af luftfartsdata til støtte for de relevante dataintegritetsniveauer

k)

sikre, at overførslen af luftfartsdata er underlagt en passende autentificeringsprocedure, således at modtagerne kan få bekræftet, at dataene er transmitteret af en godkendt kilde

l)

sikre, at fejl, der konstateres i forbindelse med datafrembringelsen og efter datalevering, behandles, korrigeres eller afhjælpes, og at der gives prioritet til at håndtere fejl i kritiske og væsentlige luftfartsdata.

 

ATM/ANS.OR.A.090 Fælles referencesystemer for luftfart

Tjenesteudøvere skal i forbindelse med luftfarten benytte:

a)

Det globale geodætiske system – 1984 (WGS-84) som det horisontale referencesystem

b)

middelvandstanden (MSL) som datum for det vertikale referencesystem

c)

den gregorianske kalender og den koordinerede verdenstid (UTC) som tidsreferencesystemer.«

b)

Følgende tillæg 1 tilføjes:

»Tillæg 1

LUFTFARTSDATAKATALOG

Indledning

a)

Luftfartsdatakataloget indeholder en henvisning til de luftfartsdataobjekter, -egenskaber og -underegenskaber, der er organiseret i:

(1)

flyvepladsdata

(2)

luftrumsdata

(3)

ATS-data og data for andre ruter

(4)

data vedrørende instrumentflyvningsprocedurer

(5)

data vedrørende radionavigationshjælpemidler/systemer

(6)

hindringsdata

(7)

geografiske positionsdata.

b)

Tabellerne i luftfartsdatakataloget består af følgende kolonner:

(1)

genstand, om hvilken der kan indsamles data

(2)

egenskab: en identificerbar karakteristik ved en genstand, der kan defineres nærmere i underegenskaber

(3)

samme som i 2

(4)

typer: dataene er opdelt i forskellige typer

(5)

beskrivelse: en beskrivelse af dataelementet

(6)

bemærkninger: indeholder yderligere oplysninger eller betingelser for levering af data

(7)

nøjagtighed: kravene til luftfartsdata er baseret på et konfidensniveau på 95 %

(8)

integritetsklassifikation

(9)

frembringelsesmåde: data angives som opmålt, beregnet eller erklæret

(10)

offentliggørelse af detaljeringsgrad

(11)

kortopløsning.

Bemærkning til litra b), punkt 2 og 3: klassifikationen af et katalogelement som genstand, egenskab eller underegenskab forudsætter ikke en bestemt datamodel.

Bemærkning til litra b), punkt 7: for et fikspunkt/punkt, der tjener et dobbelt formål, f.eks. ventepunkt og punkt for afbrudt indflyvning, finder den højere nøjagtighed anvendelse. Nøjagtighedskravene til hindrings- eller terrændata er baseret på et konfidensniveau på 90 %

Bemærkning til litra b), punkt 10: offentliggørelsesdetaljeringsgraderne for geografiske positionsdata (bredde og længde) gælder for koordinater formateret i grader, minutter og sekunder. Anvendes et andet format (f.eks. grader med decimaler for digitale datasæt), eller hvis positionen befinder sig betydeligt længere mod nord/syd, skal offentliggørelsesdetaljeringsgraden være i et rimeligt forhold til nøjagtighedskravene.

1.   Flyvepladsdata

Objekt

Egenskab

Underegenskab

Type

Beskrivelse

Bemærkning

Nøjagtighed

Integritet

Orig. type

Pub. Detalj.

Kortopl.

Flyvepladsen/Helikopterflyvepladsen

 

 

 

Et nærmere bestemt område på landjorden eller vandet (herunder bygninger, installationer og udstyr) beregnet til anvendelse helt eller delvist ved luftfartøjers landing, start og kørsel.

 

 

 

 

 

 

 

Designation

 

 

Designationskode for flyvepladsen/helikopterflyvepladsen

 

 

 

 

 

 

 

 

ICAO-stedindikator

Tekst

En ICAO-stedindikator på fire bogstaver for en flyveplads/helikopterflyveplads som anført i ICAO Doc 7910 »Location Indicators«

Hvis tildelt

 

 

 

 

 

 

 

IATA-designationskode

Tekst

Identifikator, som er tildelt et sted i overensstemmelse med IATA-reglerne (Resolution 767)

Hvis tildelt

 

 

 

 

 

 

 

Andet

Tekst

En lokalt defineret lufthavnsidentifikator, hvis den afviger fra en ICAO-stedindikator

 

 

 

 

 

 

 

Betegnelse

 

Tekst

Den primære officielle betegnelse på en flyveplads angivet af den kompetente myndighed

 

 

 

 

 

 

 

Betjent by

 

Tekst

Det fulde navn (fritekst) på byen, som betjenes af flyvepladsen/helikopterflyvepladsen

 

 

 

 

 

 

 

Tilladt type trafik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International/national

Kodeliste

Angivelse af, om internationale og/eller nationale flyvninger er tilladt på flyvepladsen/ helikopterflyvepladsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentflyveregler (IFR)/

Visuelflyveregler (VFR)

Kodeliste

Angivelse af, om IFR- og/eller VFR-flyvninger er tilladt på flyvepladsen/helikopterflyvepladsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruteflyvning/Charterflyvning

Kodeliste

Angivelse af, om rute- og/eller charterflyvninger er tilladt på flyvepladsen/helikopterflyvepladsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Civil/militær

Kodeliste

Angivelse af, hvorvidt civil luftfart og/eller almenflyvning og/eller militære flyvninger er tilladt på flyvepladsen helikopterflyvepladsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendelsesbegrænsninger

Tekst

Angivelse af, om en flyveplads eller en helikopterflyveplads ikke er åben for offentligheden (kun til brug for ejerne)

 

 

 

 

 

 

 

Type af helikopterflyveplads

 

Tekst

Helikopterflyvepladsens type (overfladeniveau, hævet FATO, skibsbåren eller helikopterdæk)

 

 

 

 

 

 

 

Kontroltype

 

Tekst

Angivelse af, hvorvidt en flyveplads er under civil kontrol, militær kontrol eller fælles kontrol

 

 

 

 

 

 

 

Certificeret

 

Tekst

Angivelse af, hvorvidt en flyveplads er/ikke er certificeret i overensstemmelse med ICAO's regler eller forordning (EU) nr. 139/2014

 

 

 

 

 

 

 

Certificeringsdato

 

Dato

Den dato, hvor den kompetente myndighed udstedte lufthavnscertificeringen

 

 

 

 

 

 

 

Certificeringens udløbsdato

 

Dato

Den dato, hvor flyvepladscertificeringen bliver ugyldig

 

 

 

 

 

 

 

Områdets elevation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevation

Elevation

Den lodrette afstand over middelvandstanden (MSL) fra det højeste punkt på landingsområdet

 

0,5 m

Afgørende

Opmålt

1 m eller 1 ft

1 m eller 1 ft

 

 

Geoideundulation

Højde

Geoideundulationen ved flyvepladsens/helikopterflyvepladsens elevationsposition

Hvis det er relevant

0,5 m

Afgørende

Opmålt

1 m eller 1 ft

1 m eller 1 ft

 

Referencetemperatur

 

Værdi

Den månedlige middelværdi af de daglige maksimumstemperaturer i den varmeste måned på en flyveplads; denne temperatur beregnes som et gennemsnit over en årrække.

 

 

 

 

 

 

 

Middelværdi af laveste temperatur

 

Værdi

Middelværdien af den laveste temperatur i årets koldeste måned i de sidste fem års data ved flyvepladsniveauet

 

5 grader

 

 

 

 

 

Magnetisk misvisning

 

 

Vinkelforskellen mellem geografisk og magnetisk nord

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinkel

Vinkel

Vinkelværdien af den magnetiske misvisning

 

1 grad

Afgørende

Opmålt

1 grad

1 grad

 

 

Dato

Dato

Den dato, hvor den magnetiske misvisning havde den tilsvarende værdi

 

 

 

 

 

 

 

 

Årlig ændring

Værdi

Den årlige ændring i den magnetiske misvisning

 

 

 

 

 

 

 

Referencepunkt

 

 

Flyvepladsens angivne geografiske position

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Den geografiske position af flyvepladsreferencepunktet

 

30 m

Rutinemæssig

Opmålt/beregnet

1 sek.

1 sek.

 

 

Sted

Tekst

Referencepunktets beliggenhed på flyvepladsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Retning

Tekst

Flyvepladsreferencepunktets retning i forhold til centrum i den by, som flyvepladsen betjener

 

 

 

 

 

 

 

 

Afstand

Afstand

Afstand mellem flyvepladsreferencepunktet og centrum i den by, som flyvepladsen betjener

 

 

 

 

 

 

Landingsretningsindikator

 

 

 

En anordning, som visuelt angiver den retning, der på det aktuelle tidspunkt er beregnet til landing og start.

 

 

 

 

 

 

 

Beliggenhed

 

Tekst

Landingsretningsindikatorens beliggenhed

 

 

 

 

 

 

 

Belysning

 

Tekst

Landingsretningsindikatorens belysning

Hvis forefindes

 

 

 

 

 

Sekundær strømforsyning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristika

 

Tekst

Beskrivelse af den sekundære strømforsyning

 

 

 

 

 

 

 

Tilkoblingstid

 

Værdi

Tidsforbrug til sekundær strømforsyning er tilkoblet

 

 

 

 

 

 

Vindstyrkemåler

 

 

 

Anordning til måling af vindhastighed

 

 

 

 

 

 

 

Beliggenhed

 

Tekst

Vindstyrkemålerens beliggenhed

 

 

 

 

 

 

 

Belysning

 

Tekst

Vindstyrkemålerens belysning

Hvis forefindes

 

 

 

 

 

Flyvepladsfyr (ABN)/identifikationsfyr (IBN)

 

 

 

Flyvepladsfyr/identifikationsfyr, der anvendes til at angive en flyveplads' beliggenhed fra luften

 

 

 

 

 

 

 

Beliggenhed

 

Tekst

Flyvepladsfyrets/identifikationsfyrets beliggenhed

Hvis forefindes

 

 

 

 

 

 

Karakteristika

 

Tekst

Beskrivelse af flyvepladsfyr/identifikationsfyr

 

 

 

 

 

 

 

Driftstid

 

Tidsplan

De tidspunkter, hvor flyvepladsfyr/identifikationsfyr er i drift

 

 

 

 

 

 

Vindretningsindikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beliggenhed

 

Tekst

Vindretningsindikatorens beliggenhed

 

 

 

 

 

 

 

Belysning

 

Tekst

Vindretningsindikatorens belysning

 

 

 

 

 

 

Banesynsvidde (RVR) observationsområde

 

 

 

RVR-observationsområdet.

 

 

 

 

 

 

 

Position

 

Punkt

RVR-observationsområdernes geografiske position

 

 

 

 

 

 

Frekvensområde

 

 

 

Den del af et trafikområde, hvori ATC eller kontrol på jorden anviser en bestemt frekvens

 

 

 

 

 

 

 

Station

 

Tekst

Navn på den station, der udøver tjenesten

 

 

 

 

 

 

 

Frekvens

 

Værdi

Frekvens på den station, der udøver tjenesten

 

 

 

 

 

 

 

Grænse

 

Polygon

Frekvensområdets områdegrænse

 

 

 

 

 

 

Hotspot

 

 

 

Et sted på en flyveplads' trafikområde med en historisk eller potentiel risiko for sammenstød eller indtrængen på banen, og hvor piloters/chaufførers opmærksomhed er særligt påkrævet

 

 

 

 

 

 

 

Identifikator

 

Tekst

Det pågældende hotspots identifikator

 

 

 

 

 

 

 

Anmærkning

 

Tekst

Supplerende oplysninger om det pågældende hotspot

 

 

 

 

 

 

 

Geometri

 

Polygon

Det pågældende hotspots geografiske område

 

 

 

 

 

 


Objekt

Egenskab

Underegenskab

Type

Beskrivelse

Bemærkning

Nøjagtighed

Integritet

Orig. type

Pub. Detalj.

Kortopl.

RWY

 

 

 

Et på en landflyveplads afmærket rektangulært område til brug ved landing og start med luftfartøjer

 

 

 

 

 

 

 

Designation

 

Tekst

Designation i fuld tekst for den pågældende RWY, der anvendes til entydig identifikation af RWY på en flyveplads/helikopterflyveplads (f.eks. 09/27, 02R/20L, RWY 1)

 

 

 

 

 

 

 

Nominel længde

 

Afstand

RWY's opgivne udstrækning i længderetningen med henblik på operationelle (performance) beregninger

 

1 m

Kritisk

Opmålt

1 m eller 1 ft

1 m

 

Nominel bredde

 

Afstand

RWY's opgivne udstrækning i tværretningen med henblik på operationelle (performance) beregninger

 

1 m

Afgørende

Opmålt

1 m eller 1 ft

1 m

 

Geometri

 

Polygon

RWY-elementets geometriske form, RWY-forskydning og RWY-skæringspunkt

 

 

 

 

 

 

 

Centerlinjepunkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Den geografiske position af banens centerlinje ved hver baneende, ved stopvejen (SWY) og ved hvert startflyvevejsområdes begyndelsespunkt samt ved hver væsentlig ændring af banens og stopvejens hældning

Definition fra bilag 4 3.8.4.2

1 m

Kritisk

Opmålt

 

 

 

 

Elevation

Elevation

Elevationen af det tilsvarende punkt på centerlinjen. Ved ikke-præcisionsindflyvninger måles alle signifikante høje og lave mellemliggende punkter langs RWY med en nøjagtighed på en halv m eller en ft.

 

0,25 m

Kritisk

Opmålt

 

 

 

 

Geoideundulation

Højde

Geoideundulation af det tilsvarende punkt på centerlinjen.

 

 

 

 

 

 

 

RWY-exitlinje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exit-vejledningslinje

Linje

RWY-exitlinjens geografiske position

 

0,5 m

Afgørende

Opmålt

1/100 sek.

1 sek.

 

 

Farve

Tekst

RWY-exitlinjens farve

 

 

 

 

 

 

 

 

Udformning

Tekst

RWY-exitlinjens udformning

 

 

 

 

 

 

 

 

Retning

Kodeliste

RWY-exitlinjens retning (ensrettet eller tovejs)

 

 

 

 

 

 

 

Overfladetype

 

Tekst

RWY's overfladetype

 

 

 

 

 

 

 

Bæreevne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belægningsklassifikationsnummer (PCN)

Tekst

PCN

 

 

 

 

 

 

 

 

Belægningstype

Tekst

Belægningstype med henblik på bestemmelse af luftfartøjsklassifikationsnummer — belægningsklassifikationsnummer (ACN-PCN)

 

 

 

 

 

 

 

 

Underbygningens kategori

Tekst

RWY's underbygnings kategori mht. bæreevne

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilladt tryk

Tekst

Kategorien for det maksimale tilladte dæktryk eller værdien for det maksimale tilladte dæktryk

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalueringsmetode

Tekst

Den anvendte evalueringsmetode

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhedszone

 

 

Et nærmere angivet område, der omfatter RWY og SWY, hvis et sådant forefindes:

a)

for at mindske risikoen for beskadigelse af luftfartøjer, der kører af en RWY, og

b)

for at beskytte luftfartøjer, der overflyver RWY i forbindelse med start- eller landingsoperationer

 

 

 

 

 

 

 

 

Længde

Afstand

RWY-sikkerhedszonens udstrækning i længderetningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Bredde

Afstand

Bredde af RWY-sikkerhedszonen

 

 

 

 

 

 

 

 

Overfladetype

Tekst

RWY-sikkerhedszonens overfladetype

 

 

 

 

 

 

 

Skulder

 

 

Et område, der støder op til kanten af en fast belægning, og som er behandlet således, at der opnås en jævn overgang mellem belægningen og den tilstødende overflade

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometri

Polygon

RWY-skuldres geografiske position

 

 

 

 

 

 

 

 

Overfladetype

Tekst

RWY-skulders overfladetype

 

 

 

 

 

 

 

 

Bredde

Afstand

RWY-skulders bredde

 

1 m

Afgørende

Opmålt

1 m eller 1 ft

 

 

Blast pad

 

 

Specialbehandlet overflade, der er placeret ved enden af RWY for at eliminere erosionsvirkningen af de stærke vindpåvirkninger, som flyvemaskiner frembringer ved begyndelsen af startrullestrækningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometri

Polygon

Blast pad's geografiske position

 

 

 

 

 

 

 

Hindringsfrit område

 

Tekst

Et hindringsfrit område til en præcisionsindflyvning RWY, kategori I

Når et sådant forefindes

 

 

 

 

 

 

RWY-afmærkning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type

Tekst

Type RWY-afmærkning

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Tekst

Beskrivelse af RWY-afmærkningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometri

Polygon

RWY-afmærkningens geografiske position

 

 

 

 

 

 

 

RWY-centerlinje LGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Længde

Afstand

RWY-centerlinjelysenes udstrækning i længderetningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Indbyrdes afstand

Afstand

RWY-centerlinjelysenes indbyrdes afstand

 

 

 

 

 

 

 

 

Farve

Tekst

RWY-centerlinjelysenes farve

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysstyrke

Tekst

RWY-centerlinjelysenes lysstyrke

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Geografisk position af hvert enkelt lys i RWY-centerlinjelysene

 

 

 

 

 

 

 

RWY-kant LGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Længde

Afstand

RWY-kantlysenes udstrækning i længderetningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Indbyrdes afstand

Afstand

RWY-kantlysenes indbyrdes afstand

 

 

 

 

 

 

 

 

Farve

Tekst

RWY-kantlysenes farve

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysstyrke

Tekst

RWY-kantlysenes lysstyrke

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Geografisk position af hvert enkelt lys i RWY-kantlysene

 

 

 

 

 

 

 

Referencekode

 

 

Formålet med referencekoden er med en simpel metode at skabe indbyrdes forbindelse mellem de mange specifikationer vedrørende flyvepladsers karakteristika for at tilvejebringe en række flyvepladsfaciliteter, som egner sig til de flyvemaskiner, der forventes at operere på flyvepladsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer

Kodeliste

Et tal baseret på flyvemaskinens referencebanelængde

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogstav

Kodeliste

Et bogstav, der er baseret på flyvemaskinens vingefang og spændet mellem landingsstelshjulene

 

 

 

 

 

 

 

Restriktion

 

Tekst

Beskrivelse af restriktioner, som er pålagt RWY

 

 

 

 

 

 

RWY-retning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designation

 

Tekst

Designation i fuld tekst for landings- og startretning — eksempler: 27, 35L, 01R

 

 

 

 

 

 

 

Retvisende pejling

 

Pejling

RWY's retvisende pejling

 

1/100 grad

Rutinemæssig

Opmålt

1/100 grad

1 grad

 

Type

 

Tekst

RWY-type: præcision (kat. I, II, III)/ikke-præcision/ikke-instrument

 

 

 

 

 

 

 

Tærskel

 

 

Starten på den del af RWY, der kan anvendes til landing

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

RWY-tærsklens geografiske position

 

1 m

Kritisk

Opmålt

1/100 sek.

1 sek.

 

 

Elevation

Elevation

Elevation ved RWY-tærsklen

 

Jf. note 1

 

 

Geoideundulation

Højde

WGS-84 geoideundulationen ved RWY-tærskelpositionen

 

Jf. note 2