EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0466

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 af 30. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger til begrænsning af risici for menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærden i forbindelse med visse alvorlige forstyrrelser i medlemsstaternes kontrolsystemer som følge af coronavirussygdommen (covid-19) (EØS-relevant tekst)

C/2020/2049

OJ L 98, 31.3.2020, p. 30–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/09/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/466/oj

31.3.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 98/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/466

af 30. marts 2020

om midlertidige foranstaltninger til begrænsning af risici for menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærden i forbindelse med visse alvorlige forstyrrelser i medlemsstaternes kontrolsystemer som følge af coronavirussygdommen (covid-19)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 141, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for bl.a. medlemsstaternes kompetente myndigheders gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter. Ved forordningen tillægges Kommissionen også beføjelse til ved en gennemførelsesretsakt at vedtage hensigtsmæssige midlertidige foranstaltninger til begrænsning af risici for bl.a. menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærden, hvis den har dokumentation for en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats kontrolsystem.

(2)

Den aktuelle krise i relation til coronavirussygdommen (covid-19) udgør en ekstraordinær, hidtil uset udfordring for medlemsstaterne for så vidt angår deres muligheder for fuldt ud at gennemføre offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

(3)

I sine »Retningslinjer for grænseforvaltningsforanstaltninger for at beskytte sundheden og sikre adgangen til varer og vigtige tjenesteydelser« (2) understregede Kommissionen, at det indre markeds funktion ikke må bringes i fare i den nuværende situation. Desuden bør medlemsstaterne fortsat sikre bevægeligheden for varer.

(4)

I henhold til forordning (EU) 2017/625 er medlemsstaterne forpligtet til at indføre et kontrolsystem bestående af kompetente myndigheder, der er udpeget til at gennemføre offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter. De kompetente myndigheder skal først og fremmest, i henhold til nævnte forordnings artikel 5, stk. 1, litra e), råde over eller have adgang til et tilstrækkeligt stort personale med passende kvalifikationer og erfaring, således at offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter kan gennemføres effektivt.

(5)

I forbindelse med den aktuelle covid-19-krise har medlemsstaterne indført betydelige flytningsrestriktioner for deres befolkninger for at beskytte menneskers sundhed.

(6)

En række medlemsstater har meddelt Kommissionen, at disse flytningsrestriktioner har haft alvorlige konsekvenser for deres muligheder for at sende egnet personale ud til offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter som påkrævet i henhold til forordning (EU) 2017/625.

(7)

En række medlemsstater har specifikt underrettet Kommissionen om vanskeligheder med at gennemføre offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, der kræver, at kontrolpersonalet er fysisk til stede. Især klinisk undersøgelse af dyr, visse former for kontrol af animalske produkter, planter og planteprodukter og af ikke-animalske fødevarer og foderstoffer samt testning af prøver på officielle laboratorier udpeget af medlemsstaterne giver anledning til vanskeligheder.

(8)

Det følger af EU-lovgivningen til regulering af handelen med levende dyr og avlsmateriale i det indre marked, navnlig Rådets direktiv 64/432/EØF (3), 88/407/EØF (4), 89/556/EØF (5), 90/429/EØF (6), 91/68/EØF (7), 92/65/EØF (8), 2006/88/EF (9), 2009/156/EF (10) og 2009/158/EF (11), at sendinger af dyr og avlsmateriale, som flyttes mellem medlemsstater, under hele flytningen skal ledsages af de originale dyresundhedscertifikater.

(9)

Flere medlemsstater har også meddelt Kommissionen, at offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, der resulterer i undertegnelse og udstedelse af originale officielle certifikater og officielle attester i papirform, som skal ledsage sendinger af dyr og avlsmateriale, der flyttes mellem medlemsstater eller indføres til Unionen, i øjeblikket ikke kan gennemføres i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

(10)

Det bør derfor midlertidigt være tilladt at benytte et alternativ til forelæggelse af originale officielle certifikater og officielle attester i papirform under hensyntagen til, hvordan de registrerede brugere anvender Traces-systemet (Trade Control and Expert System) som omhandlet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 (12), og til, at det i øjeblikket ikke er teknisk muligt at udstede elektroniske certifikater i overensstemmelse med nævnte gennemførelsesforordning i Traces. Dette alternativ bør ikke berøre operatørernes forpligtelse i henhold til forordning (EU) 2017/625 til at forelægge originaldokumenterne, i det omfang det er teknisk muligt.

(11)

Der bør i lyset af disse særlige omstændigheder træffes foranstaltninger til at forhindre alvorlige sundhedsrisici for de kompetente myndigheders personale, uden at det går ud over forebyggelsen af risici for menneskers, dyrs og planters sundhed forårsaget af dyr og planter og produkter heraf og uden at sætte forebyggelsen af risici for dyrevelfærden over styr. Samtidig bør det sikres, at det indre marked, baseret på EU-lovgivningen om agrofødevarekæden, fungerer korrekt.

(12)

Medlemsstater, der oplever alvorlige vanskeligheder med anvendelsen af deres eksisterende kontrolsystemer, bør derfor kunne anvende de midlertidige foranstaltninger, der hjemles ved denne forordning, i det omfang det er nødvendigt for at håndtere de relevante alvorlige forstyrrelser i deres kontrolsystemer. Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger til snarest muligt at afhjælpe de alvorlige forstyrrelser i deres kontrolsystemer.

(13)

Medlemsstater, der anvender de ved denne forordning hjemlede midlertidige foranstaltninger, bør underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom samt om foranstaltninger, der træffes for at afhjælpe vanskelighederne med gennemførelsen af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/625.

(14)

Denne forordning bør finde anvendelse i to måneder med henblik på at lette tilrettelæggelsen og gennemførelsen af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter under COVID-19-krisen. I lyset af de oplysninger, der er modtaget fra en række medlemsstater, og som tyder på, at der er behov for midlertidige foranstaltninger øjeblikkeligt, bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ved denne forordning fastsættes der midlertidige foranstaltninger, som er nødvendige for at begrænse de omfattende risici for menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærden, med det formål at afhjælpe alvorlige forstyrrelser i medlemsstaternes kontrolsystemer på baggrund af krisen i relation til covid-19.

Artikel 2

Medlemsstater, der ønsker at anvende de ved denne forordning hjemlede midlertidige foranstaltninger, underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom samt om foranstaltninger, der træffes for at afhjælpe deres problemer med at gennemføre offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/625.

Artikel 3

Offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter kan undtagelsesvis gennemføres af en eller flere fysiske personer, som af den kompetente myndighed specifikt er bemyndiget hertil på grundlag af deres kvalifikationer, uddannelse og praktiske erfaring, som er i kontakt med den kompetente myndighed ved hjælp af et hvilket som helst tilgængeligt kommunikationsmiddel, og som er forpligtet til at følge den kompetente myndigheds instrukser vedrørende gennemførelsen af de(n) pågældende offentlige kontrol og andre officielle aktiviteter. Sådanne personer skal handle upartisk og må ikke have interessekonflikter i forhold til den offentlige kontrol og de andre officielle aktiviteter, de gennemfører.

Artikel 4

Offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter vedrørende officielle certifikater og officielle attester kan undtagelsesvis gennemføres i form af offentlig kontrol af en elektronisk kopi af originalen af sådanne certifikater eller attester eller af en elektronisk udgave af det certifikat eller den attest, der forelægges og indgives i Traces, forudsat at den person, der er ansvarlig for at forelægge det officielle certifikat eller den officielle attest, forelægger den kompetente myndighed en erklæring om, at originalen af det officielle certifikat eller den officielle attest vil blive indgivet så hurtigt som teknisk muligt. Ved gennemførelsen af sådan offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter tager den kompetente myndighed hensyn til risikoen for, at de pågældende dyr og varer ikke er i overensstemmelse med reglerne, og til operatørens historik med hensyn til resultaterne af den offentlige kontrol, der er gennemført af dem og deres overholdelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 5

Offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter kan undtagelsesvis gennemføres:

a)

hvis der er tale om analyser, test eller diagnosticeringer, som skal udføres af officielle laboratorier, af ethvert laboratorium, der midlertidigt er udpeget til dette formål af den kompetente myndighed

b)

hvis der er tale om fysiske møder med operatører og deres personale i relation til offentlige kontrolmetoder og -teknikker som omhandlet i artikel 14 i forordning (EU) 2017/625, ved hjælp af en tilgængelig fjernkommunikationsteknik.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes indtil den 1. juni 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  C(2020) 1753 final af 16. marts 2020.

(3)  Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64).

(4)  Rådets direktiv 88/407/EØF af 14. juni 1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med frosset tyresæd og indførsel heraf (EFT L 194 af 22.7.1988, s. 10).

(5)  Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande (EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1).

(6)  Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62).

(7)  Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet (EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19).

(8)  Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54).

(9)  Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14).

(10)  Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1).

(11)  Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74).

(12)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 af 30. september 2019 om regler for driften af informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol og dets systemkomponenter (»IMSOC-forordningen«) (EUT L 261 af 14.10.2019, s. 37).


Top