EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0432

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2020/432 af 23. marts 2020 om ændring af Rådets direktiv 2002/55/EF for så vidt angår definitionen af grøntsager og listen over slægter og arter i artikel 2, stk. 1, litra b) (EØS-relevant tekst)

C/2020/1681

OJ L 88, 24.3.2020, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2020/432/oj

24.3.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 88/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2020/432

af 23. marts 2020

om ændring af Rådets direktiv 2002/55/EF for så vidt angår definitionen af grøntsager og listen over slægter og arter i artikel 2, stk. 1, litra b)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (1), særlig artikel 2, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2019/990, (2) som ændrede artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2002/55/EF, blev definitionen af »grøntsager«, der står før tabellen i nævnte artikel, fejlagtigt slettet. Som følge heraf indeholder artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2002/55/EF ikke længere nogen definition af »grøntsager«, hvilket er en væsentlig del af direktivet.

(2)

Direktiv 2002/55/EF bør derfor berigtiges i overensstemmelse hermed.

(3)

Af hensyn til retssikkerheden bør gennemførelsesdatoen i nærværende direktiv svare til den gennemførelsesdato, der er fastsat i gennemførelsesdirektiv (EU) 2019/990.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 2002/55/EF

Direktiv 2002/55/EF ændres som anført i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2020 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. juli 2020.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33.

(2)  Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2019/990 af 17. juni 2019 om ændring af listen over slægter og arter i artikel 2, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2002/55/EF, i bilag II til Rådets direktiv 2008/72/EF og i bilaget til Kommissionens direktiv 93/61/EØF (EUT L 160 af 18.6.2019, s. 14).


BILAG

I direktiv 2002/55/EF affattes artikel 2, stk. 1, litra b), således:

»b)

»Grøntsager«: planter af følgende arter bestemt til landbrugs- eller gartneriproduktion, med undtagelse af dekorative formål:

Allium cepa L.

Cepa-gruppen (Kepaløg)

Aggregatum-gruppen (Skalotteløg)

Allium fistulosum L. (Pibeløg)

alle sorter

Allium porrum L. (Porre)

alle sorter

Allium sativum L. (Hvidløg)

alle sorter

Allium schoenoprasum L. (Purløg)

alle sorter

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Havekørvel)

alle sorter

Apium graveolens L.

Gruppen bladselleri

Gruppen knoldselleri

Asparagus officinalis L. (Almindelig asparges)

alle sorter

Beta vulgaris L.

Gruppen rødbede

Gruppen bladbede

Brassica oleracea L.

Gruppen grønkål

Gruppen blomkål

Gruppen hovedkål (rødkål og hvidkål/spidskål)

Gruppen rosenkål

Gruppen knudekål

Gruppen savojkål

Gruppen broccoli

Gruppen palmekål

Gruppen ribbekål (portugisisk kål)

Brassica rapa L.

Gruppen kinakål

Gruppen majroe

Capsicum annuum L. (Spansk peber, herunder chilipeber og sød peber)

alle sorter

Cichorium endivia L. (Endivie)

alle sorter

Cichorium intybus L.

Gruppen witloof-cikorie (julesalat)

Gruppen bredbladet cikorie (italiensk cikorie)

Gruppen cikorierod

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Vandmelon)

alle sorter

Cucumis melo L. (Melon)

alle sorter

Cucumis sativus L.

Gruppen almindelig agurk

Gruppen drueagurk

Cucurbita maxima Duchesne (Centnergræskar)

alle sorter

Cucurbita pepo L. (Mandelgræskar, herunder moden græskar og ufo-squash, eller courgette, herunder umoden ufo-squash)

alle sorter

Cynara cardunculus L.

Gruppen artiskok

Gruppen kardon

Daucus carota L. (Have- og fodergulerod)

alle sorter

Foeniculum vulgare Mill. (Almindelig fennikel)

Gruppen Azoricum

Lactuca sativa L. (Havesalat)

alle sorter

Solanum lycopersicum L. (Tomat)

alle sorter

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Gruppen bladpersille

Gruppen rodpersille

Phaseolus coccineus L. (Pralbønne)

alle sorter

Phaseolus vulgaris L.

Gruppen buskbønne

Gruppen stangbønne

Pisum sativum L.

Gruppen skalært

Gruppen marvært

Gruppen sukkerært

Raphanus sativus L.

Gruppen radise

Gruppen ræddike

Rheum rhabarbarum L. (Haverabarber)

alle sorter

Scorzonera hispanica L. (Haveskorzoner)

alle sorter

Solanum melongena L. (Aubergine eller ægplante)

alle sorter

Spinacia oleracea L. (Spinat)

alle sorter

Valerianella locusta (L.)Laterr. (Tandfri vårsalat)

alle sorter

Vicia faba L. (Valsk bønne)

alle sorter

Zea mays L.

Gruppen sukkermajs

Gruppen perlemajs

Alle hybrider af ovennævnte arter og grupper.«


Top