EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0422

Kommissionens forordning (EU) 2020/422 af 19. marts 2020 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 297/95 for så vidt angår ajourføring af gebyrer til Det Europæiske Lægemiddelagentur i overensstemmelse med inflationssatsen med virkning fra den 1. april 2020 (EØS-relevant tekst)

C/2020/1666

OJ L 84, 20.3.2020, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/422/oj

20.3.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/422

af 19. marts 2020

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 297/95 for så vidt angår ajourføring af gebyrer til Det Europæiske Lægemiddelagentur i overensstemmelse med inflationssatsen med virkning fra den 1. april 2020

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 297/95 af 10. februar 1995 om fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering (1), særlig artikel 12, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 67, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (2) udgøres Det Europæiske Lægemiddelagenturs indtægter af et bidrag fra Unionen og de gebyrer, virksomhederne betaler til agenturet. I forordning (EF) nr. 297/95 fastlægges kategorierne for sådanne gebyrer og deres størrelse.

(2)

Disse gebyrer bør ajourføres i overensstemmelse med inflationssatsen for 2019. Inflationssatsen i Unionen, som offentliggjort af Den Europæiske Unions Statistiske Kontor (3), var 1,6 % i 2019.

(3)

For nemheds skyld bør de ajourførte gebyrer afrundes til nærmeste 100 EUR.

(4)

Forordning (EF) nr. 297/95 bør derfor ændres.

(5)

Af hensyn til retssikkerheden bør denne forordning ikke finde anvendelse på gyldige ansøgninger, der endnu ikke er færdigbehandlet den 1. april 2020.

(6)

I henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 297/95 skal ajourføringen foretages med virkning fra den 1. april 2020. Denne forordning bør derfor træde i kraft så hurtigt som muligt og finde anvendelse fra nævnte dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 297/95 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »291 800 EUR« til »296 500 EUR«.

I andet afsnit ændres »29 300 EUR« til »29 800 EUR«.

I tredje afsnit ændres »7 300 EUR« til »7 400 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »113 300 EUR« til »115 100 EUR«.

I andet afsnit ændres »188 700 EUR« til »191 700 EUR«.

I tredje afsnit ændres »11 300 EUR« til »11 500 EUR«.

I fjerde afsnit ændres »7 300 EUR« til »7 400 EUR«.

iii)

I litra c) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »87 600 EUR« til »89 000 EUR«.

I andet afsnit ændres »mellem 22 000 EUR og 65 700 EUR« til »mellem 22 400 EUR og 66 800 EUR«.

I tredje afsnit ændres »7 300 EUR« til »7 400 EUR«.

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a), første afsnit, foretages følgende ændringer:

»3 200 EUR« ændres til »3 300 EUR«.

»7 300 EUR« ændres til »7 400 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »87 600 EUR« til »89 000 EUR«.

I andet afsnit ændres »mellem 22 000 EUR og 65 700 EUR« til »mellem 22 400 EUR og 66 800 EUR«.

c)

I stk. 3 ændres »14 400 EUR« til »14 600 EUR«.

d)

I stk. 4, første afsnit, ændres »22 000 EUR« til »22 400 EUR«.

e)

I stk. 5 ændres »7 300 EUR« til »7 400 EUR«.

f)

I stk. 6 foretages følgende ændringer:

i)

I første afsnit ændres »104 600 EUR« til »106 300 EUR«.

ii)

I andet afsnit ændres »mellem 26 000 EUR og 78 400 EUR« til »mellem 26 400 EUR og 79 700 EUR«.

2)

I artikel 4, første afsnit, ændres »72 600 EUR« til »73 800 EUR«.

3)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »146 100 EUR« til »148 400 EUR«.

I andet afsnit ændres »14 400 EUR« til »14 600 EUR«.

I tredje afsnit ændres »7 300 EUR« til »7 400 EUR«.

I fjerde afsnit foretages følgende ændringer:

»72 600 EUR« ændres til »73 800 EUR«.

»7 300 EUR« ændres til »7 400 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »72 600 EUR« til »73 800 EUR«.

I andet afsnit ændres »123 300 EUR« til »125 300 EUR«.

I tredje afsnit ændres »14 400 EUR« til »14 600 EUR«.

I fjerde afsnit ændres »7 300 EUR« til »7 400 EUR«.

I femte afsnit foretages følgende ændringer:

»36 500 EUR« ændres til »37 100 EUR«.

»7 300 EUR« ændres til »7 400 EUR«.

iii)

I litra c) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »36 500 EUR« til »37 100 EUR«.

I andet afsnit ændres »mellem 9 100 EUR og 27 500 EUR« til »mellem 9 200 EUR og 27 900 EUR«.

I tredje afsnit ændres »7 300 EUR« til »7 400 EUR«.

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a), første afsnit, foretages følgende ændringer:

»3 200 EUR« ændres til »3 300 EUR«.

»7 300 EUR« ændres til »7 400 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »43 700 EUR« til »44 400 EUR«.

I andet afsnit ændres »mellem 11 000 EUR og 33 000 EUR« til »mellem 11 200 EUR og 33 500 EUR«.

I tredje afsnit ændres »7 300 EUR« til »7 400 EUR«.

c)

I stk. 3 ændres »7 300 EUR« til »7 400 EUR«.

d)

I stk. 4, første afsnit, ændres »22 000 EUR« til »22 400 EUR«.

e)

I stk. 5 ændres »7 300 EUR« til »7 400 EUR«.

f)

I stk. 6 foretages følgende ændringer:

i)

I første afsnit ændres »35 000 EUR« til »35 600 EUR«.

ii)

I andet afsnit ændres »mellem 8 600 EUR og 26 000 EUR« til »mellem 8 700 EUR og 26 400 EUR«.

4)

I artikel 6, første afsnit, ændres »43 700 EUR« til »44 400 EUR«.

5)

I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a)

I første afsnit ændres »72 600 EUR« til »73 800 EUR«.

b)

I andet afsnit ændres »22 000 EUR« til »22 400 EUR«.

6)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

I andet afsnit ændres »87 600 EUR« til »89 000 EUR«.

ii)

I tredje afsnit ændres »43 700 EUR« til »44 400 EUR«.

iii)

I fjerde afsnit ændres »mellem 22 000 EUR og 65 700 EUR« til »mellem 22 400 EUR og 66 800 EUR«.

iv)

I femte afsnit ændres »mellem 11 000 EUR og 33 000 EUR« til »mellem 11 200 EUR og 33 500 EUR«.

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

I andet afsnit ændres »291 800 EUR« til »296 500 EUR«.

ii)

I tredje afsnit ændres »146 100 EUR« til »148 400 EUR«.

iii)

I femte afsnit ændres »mellem 3 200 EUR og 251 500 EUR« til »mellem 3 300 EUR og 255 500 EUR«.

iv)

I sjette afsnit ændres »mellem 3 200 EUR og 125 900 EUR« til »mellem 3 300 EUR og 127 900 EUR«.

c)

I stk. 3, første afsnit, ændres »7 300 EUR« til »7 400 EUR«.

Artikel 2

Denne forordning finder ikke anvendelse på gyldige ansøgninger, der ikke er færdigbehandlet pr. 1. april 2020.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 35 af 15.2.1995, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1).

(3)  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159211/2-17012020-AP-EN.pdf


Top