EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0362

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2020/362 af 17. december 2019 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer for så vidt angår undtagelsen for hexavalent chrom til korrosionsbeskyttelse af kulstofstålkølesystemet i absorptionskøleskabe i campingbiler (EØS-relevant tekst)

C/2019/8996

OJ L 67, 5.3.2020, p. 116–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/362/oj

5.3.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/116


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2020/362

af 17. december 2019

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer for så vidt angår undtagelsen for hexavalent chrom til korrosionsbeskyttelse af kulstofstålkølesystemet i absorptionskøleskabe i campingbiler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer (1), særlig artikel 4, stk. 2, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4, stk. 2, litra a), i direktiv 2000/53/EF skal medlemsstaterne sikre, at materialer og komponenter i køretøjer, der markedsføres efter den 1. juli 2003, ikke indeholder bly, kviksølv, cadmium eller hexavalent chrom.

(2)

Bilag II til direktiv 2000/53/EF indeholder en liste over materialer og komponenter i køretøjer, der er undtaget fra direktivets artikel 4, stk. 2, litra a). Undtagelse 14 vedrørende brugen af hexavalent chrom bør af koherænsmæssige årsager ændres for at tilpasse formuleringen af denne undtagelse til formuleringen af lignende undtagelser vedrørende brugen af hexavalent chrom fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU (2) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (3).

(3)

Vurderingen af undtagelse 14 i lyset af den tekniske og videnskabelige udvikling førte til den konklusion, at der nu findes passende alternativer til hexavalent chrom, men at disse endnu ikke kan anvendes i produkter. Det forventes, at passende alternativer til brugen af hexavalent chrom muligvis bliver tilgængelige i fremtiden. Undtagelsen bør derfor opdeles i tre underpunkter, og der bør fastsættes en udløbsdato for to af underpunkterne til denne undtagelse.

(4)

Direktiv 2000/53/EF bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II til direktiv 2000/53/EF ændres som anført i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 5. april 2020 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2019.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG

I bilag II i direktiv 2000/53/EF affattes punkt 14 således:

»14. Hexavalent chrom til korrosionsbeskyttelse af kulstofstål-kølesystemet i absorptionskøleskabe (højst 0,75 vægtprocent i kølemidlet):

i)

konstrueret til at fungere helt eller delvist med et elektrisk varmesystem, der anvender en gennemsnitlig indgangseffekt på < 75 W ved konstante driftsbetingelser

ii)

konstrueret til at fungere helt eller delvist med et elektrisk varmesystem, der anvender en gennemsnitlig indgangseffekt på ≥ 75 W ved konstante driftsbetingelser

iii)

konstrueret til at fungere med et ikke-elektrisk varmesystem

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2020, og reservedele til sådanne køretøjer

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2026, og reservedele til sådanne køretøjer


Top