EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0360

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2020/360 af 17. december 2019 om ændring, med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling, af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår en undtagelse for bly i platinerede platinelektroder, der anvendes til visse målinger af ledningsevne (EØS-relevant tekst)

C/2019/9061

OJ L 67, 5.3.2020, p. 109–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/360/oj

5.3.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/109


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2020/360

af 17. december 2019

om ændring, med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling, af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår en undtagelse for bly i platinerede platinelektroder, der anvendes til visse målinger af ledningsevne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2011/65/EU skal medlemsstaterne sørge for, at elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning, ikke indeholder de farlige stoffer, der er opført i bilag II til nævnte direktiv. Visse anvendelser, specifikt for medicinsk udstyr og overvågnings- og reguleringsinstrumenter opført i nævnte direktivs bilag IV, er undtaget fra denne begrænsning

(2)

De kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, som direktiv 2011/65/EU finder anvendelse på, er opført i nævnte direktivs bilag I.

(3)

Bly er et stof, som er underlagt begrænsninger, og som er opført i bilag II til direktiv 2011/65/EU.

(4)

Ved delegeret direktiv 2014/73/EU (2) indrømmede Kommissionen en undtagelse for anvendelse af bly i platinerede platinelektroder, der anvendes til målinger af ledningsevne, hvor visse forhold gør sig gældende (»undtagelsen«), ved at medtage de relevante anvendelser i bilag IV til direktiv 2011/65/EU. Undtagelsen skulle være udløbet den 31. december 2018, jf. samme direktivs artikel 5, stk. 2, tredje afsnit.

(5)

Kommissionen modtog en ansøgning om fornyelse af undtagelsen (»ansøgningen om fornyelse«) den 30. juni 2017, dvs. inden for den tidsfrist, der er fastsat i artikel 5, stk. 5, i direktiv 2011/65/EU. I henhold til denne bestemmelse forbliver undtagelsen gyldig, indtil der er truffet afgørelse om ansøgningen om fornyelse.

(6)

Vurderingen af ansøgningen om fornyelse omfattede høring af interessenterne i henhold til artikel 5, stk. 7, i direktiv 2011/65/EU.

(7)

Blyholdige platinelektroder, der indeholder platinerede platinelektroder, anvendes i specialiserede måleinstrumenter, der kræver visse måleegenskaber, som f.eks. bredt måleområde, høj nøjagtighed eller høj pålidelighed ved høj koncentration af syre og base.

(8)

Eftersom der ikke findes pålidelige alternativer, er det i øjeblikket ikke videnskabeligt eller teknisk muligt i praksis at substituere eller eliminere bly i pågældende anvendelser i visse måleinstrumenter. Fornyelsen af undtagelsen er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (3) og svækker således ikke den miljø- og sundhedsbeskyttelse, der ydes ved den.

(9)

Fornyelsen af undtagelsen bør derfor indrømmes.

(10)

Undtagelsen bør fornyes for den højst tilladte periode på syv år frem til den 31. december 2025, jf. artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, i direktiv 2011/65/EU. I lyset af resultaterne af de igangværende bestræbelser på at finde en pålidelig substitution forventes varigheden af denne undtagelse ikke at få nogen negative indvirkninger på innovationen.

(11)

Direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag IV til direktiv 2011/65/EU ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. marts 2021 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. april 2021.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2019.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.

(2)  Kommissionens delegerede direktiv 2014/73/EU af 13. marts 2014 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår en undtagelse for bly i platinerede platinelektroder (PPE), der anvendes til målinger af ledningsevne (EUT L 148 af 20.5.2014, s. 80).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG

I bilag IV til direktiv 2011/65/EU affattes punkt 37 således:

»37.

Bly i platinerede platinelektroder, der anvendes til målinger af ledningsevne, hvor mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:

a)

målinger i et bredt måleområde med et ledningsevneinterval på mere end én størrelsesorden (f.eks. et interval mellem 0,1 mS/m og 5 mS/m) i laboratorieanvendelser for ukendte koncentrationer

b)

målinger af opløsninger, hvor der kræves en nøjagtighed på +/– 1 % af prøveintervallet, og hvor elektrodens korrosionsbestandighed er påkrævet for en hvilken som helst af følgende opløsninger:

i)

opløsninger med en surhedsgrad < pH 1

ii)

opløsninger med en alkalinitet > pH 13

iii)

ætsende opløsninger, som indeholder halogengas

c)

målinger af ledningsevne over 100 mS/m, som skal udføres med bærbare instrumenter.

 

Udløber den 31. december 2025.«


Top