EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0257

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/257 af 16. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 for så vidt angår præcisering af variablernes antal og titler for området arbejdsstyrke (EØS-relevant tekst)

C/2019/8809

OJ L 54, 26.2.2020, p. 9–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/257/oj

26.2.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 54/9


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/257

af 16. december 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 for så vidt angår præcisering af variablernes antal og titler for området arbejdsstyrke

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 af 10. oktober 2019 om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husstande baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikprøver, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004, (EF) nr. 452/2008 og (EF) nr. 1338/2008 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 og Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at imødekomme de behov, der er konstateret under de relevante detaljerede emner, bør Kommissionen præcisere variablernes antal og titler for datasættet på området arbejdsstyrke.

(2)

Antallet af variabler, der skal indsamles, er på tidspunktet for ikrafttrædelsen af forordning (EU) 2019/1700 højst 5 % over det antal variabler, der indsamles for området arbejdsstyrke.

(3)

Kommissionen har gennemført relevante høringer af nationale eksperter som led i udarbejdelsen af denne delegerede forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Variablernes antal og titler for datasættet på området arbejdsstyrke er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUT L 261I af 14.10.2019, s. 1.


BILAG

Variablernes antal og titler for datasættet på området arbejdsstyrke

Emne

Detaljeret emne

Variabelidentifikator

Variabel

01.

Tekniske aspekter — 23 tekniske variabler (19 kvartalsvist, 4 årligt) — 1 afledt variabel

Oplysninger om dataindsamling

REFYEAR

Undersøgelsesår

REFWEEK

Referenceuge

REFMONTH

Referencemåned

INTWEEK

Interviewuge

HHTYPE

Bor i en privat husstand eller en institution

STRATUM

Stratum

PSU

Primær stikprøveenhed

FSU

Endelig (eller sidste) stikprøveenhed

DEWEIGHT

Stikprøvevægt

Identifikation

IDENT

Entydig identifikator

HHNUM

Husstandens løbenummer

HHSEQNUM

Løbenummer i husstanden

Vægtning

COEFFQ

Kvartalsvis vægtningsfaktor

COEFFY

Årlig vægtningsfaktor

COEFF2Y

Vægtningsfaktor for de to årlige variabler

COEFFMOD

Årlig vægtningsfaktor — modul

COEFFHH

Årlig vægtningsfaktor for husstanden

Interviewkarakteristika

INTWAVE

Undersøgelsesrundens løbenummer

INTQUEST

Anvendt spørgeskema

MODE

Anvendt interviewmetode

PROXY

Arten af deltagelse i undersøgelsen

Placering

COUNTRY

Bopælsland

REGION

Bopælsregion

DEGURBA

Urbaniseringsgrad

02.

Karakteristika for personer og husstande — 14 indsamlede variabler (9 kvartalsvist; 4 årligt; 1 hvert andet år) — 1 afledt variabel

Demografi

SEX

Køn

YEARBIR

Fødselsår

PASSBIR

Fødselsdag har fundet sted

AGE

Alder (antal fyldte år)

Statsborgerskab og migrantbaggrund

CITIZENSHIP

Primært statsborgerskabsland

COUNTRYB

Fødeland

COBFATH

Faderens fødeland

COBMOTH

Moderens fødeland

Årsager til migration

MIGREAS

Vigtigste årsag til at migrere

Husstandens sammensætning

HHLINK

Tilknytning til referencepersonen i husstanden

Husstandens sammensætning — yderligere specifikke oplysninger

HHSPOU

Partnerens løbenummer

HHFATH

Faderens løbenummer

HHMOTH

Moderens løbenummer

Ophold i landet

YEARESID

Varighed af opholdet i bopælslandet (i hele år)

COUNTRPR

Tidligere bopælsland

03.

Erhvervsdeltagelse — 35 indsamlede variabler (25 kvartalsvist; 10 årligt) — 2 afledte variabler

Beskæftigelsesstatus

WKSTAT

Arbejder i referenceugen

ABSREAS

Hovedårsag til fravær fra arbejdet i hele referenceugen

JATTACH

Tilknytning til jobbet

EMPSTAT

I beskæftigelse

ILOSTAT

ILO-beskæftigelsesstatus

Bibeskæftigelse(r)

NUMJOB

Antal job

STAPRO2J

Jobniveau i bibeskæftigelsen

NACE2J2D

Den lokale enheds økonomiske aktivitet (for bibeskæftigelsen)

Søgen efter beskæftigelse

SEEKWORK

Søgte efter beskæftigelse i de fire uger, som sluttede med referenceugen

SEEKREAS

Vigtigste grund til ikke at søge efter beskæftigelse

ACTMETNE

Har anvendt en aktiv jobsøgningsmetode (for ikke-beskæftigede personer)

SEEKDUR

Jobsøgningens varighed

Arbejdsvillighed

WANTWORK

Villighed til at arbejde, selv om der ikke søges efter beskæftigelse

WANTREAS

Vigtigste grund til ikke at ville arbejde

Underbeskæftigelse

WISHMORE

Ønsker at arbejde mere end det nuværende normale antal arbejdstimer

Til rådighed

AVAILBLE

Mulighed for at begynde at arbejde omgående eller arbejde mere

AVAIREAS

Vigtigste grund til ikke at kunne begynde at arbejde omgående eller arbejde mere

Arbejdsplads

COUNTRYW

Land, hvor hovedbeskæftigelsen udøves

REGIONW

Region, hvor arbejdspladsen er placeret (for hovedbeskæftigelse)

Arbejde hjemme

HOMEWORK

Arbejde hjemme i hovedbeskæftigelsen

Grundlæggende jobkarakteristika

STAPRO

Jobniveau i hovedbeskæftigelsen

NACE3D

Den lokale enheds økonomiske aktivitet (for hovedbeskæftigelsen)

ISCO4D

Stilling/fag i hovedbeskæftigelse

FTPT

Fuldtid eller deltid i hovedbeskæftigelsen (selvdefineret)

Kontraktens varighed

TEMP

Fast/ikke fast arbejde i hovedbeskæftigelsen

TEMPDUR

Samlet varighed af midlertidig hovedbeskæftigelse

Kontraktens nærmere vilkår

TEMPREAS

Hovedårsag til midlertidig hovedbeskæftigelse

TEMPAGCY

Kontrakt med et vikarbureau (for hovedbeskæftigelse)

Fuldtids- eller deltidsansættelse — årsag

FTPTREAS

Hovedårsag til deltidsansættelse i hovedbeskæftigelsen

Økonomisk afhængig selvstændig erhvervsvirksomhed

MAINCLNT

Antal kunder og deres betydning i de seneste 12 måneder, som sluttede med referenceugen

VARITIME

Beslutning om arbejdstidens start og afslutning

Ledelsesansvar

SUPVISOR

Ledelsesansvar i hovedbeskæftigelsen

Virksomhedsstørrelse

SIZEFIRM

Den lokale enheds størrelse for hovedbeskæftigelsen

Søgen efter et andet job

LOOKOJ

Søger efter et andet job

HWWISH

Antal timer i alt, som personen ønsker at arbejde om ugen

Plejebehov

NEEDCARE

Vigtigste grund til at pasning af børn eller uarbejdsdygtige pårørende begrænser erhvervsdeltagelsen

Hovedbeskæftigelsessituation (selvdefineret)

MAINSTAT

Hovedbeskæftigelsessituation (selvdefineret)

04.

Uddannelsesniveau og uddannelsesmæssig baggrund — 4 indsamlede variabler (1 kvartalsvist; 3 årligt)

Højeste fuldførte uddannelse

HATLEVEL

Højeste fuldførte uddannelse

Uddannelsesniveau — nærmere oplysninger, herunder uddannelse, der er afbrudt eller opgivet

HATFIELD

Fagområde for højeste fuldførte uddannelsesniveau

HATYEAR

År, hvori det højeste uddannelsesniveau blev fuldført

HATWORK

Arbejdserfaring på en arbejdsplads som del af HATLEVEL

05.

Varighed af ansættelsesforhold, arbejdsbiografi og tidligere erhvervserfaring — 11 indsamlede variabler (6 kvartalsvist, 5 årligt)

Jobstart

YSTARTWK

År, hvori personen begyndte at arbejde for sin nuværende arbejdsgiver eller som selvstændig i den nuværende hovedbeskæftigelse

MSTARTWK

Måned, hvori personen begyndte at arbejde for sin nuværende arbejdsgiver eller som selvstændig i den nuværende hovedbeskæftigelse

Hvordan blev jobbet fundet

WAYJFOUN

Den offentlige arbejdsformidling hjalp med at finde den nuværende hovedbeskæftigelse

FINDMETH

Den mest effektive metode, der blev anvendt til at finde den nuværende hovedbeskæftigelse (for personer i beskæftigelse)

Karrierekontinuitet og -afbrydelser

EXISTPR

Tidligere erhvervserfaring

YEARPR

År, hvori personen forlod det seneste job eller den seneste virksomhed

MONTHPR

Måned, hvori personen forlod det seneste job eller den seneste virksomhed

LEAVREAS

Vigtigste grund til at have forladt det seneste job eller den seneste virksomhed

Det seneste jobs grundlæggende karakteristika

STAPROPR

Jobniveau i seneste job eller virksomhed

NACEPR2D

Den lokale enheds økonomiske aktivitet (seneste job)

ISCOPR3D

Stilling/fag i seneste job

06.

Arbejdsvilkår, herunder arbejdstid og arbejdstidsordninger — 14 indsamlede variabler (9 kvartalsvist, 5 hvert andet år)

Arbejdstid

CONTRHRS

Kontraktlig arbejdstid i hovedbeskæftigelsen

HWUSUAL

Normalt antal arbejdstimer pr. uge i hovedbeskæftigelsen

ABSHOLID

Fraværsdage i hovedbeskæftigelsen på grund af ferie og orlov

ABSILLINJ

Fraværsdage i hovedbeskæftigelsen på grund af egen sygdom, skade eller midlertidig uarbejdsdygtighed

ABSOTHER

Fraværsdage i hovedbeskæftigelsen på grund af andre forhold

EXTRAHRS

Overtid eller ekstra timer, der er arbejdet i hovedbeskæftigelsen

HWACTUAL

Reelt antal arbejdstimer i hovedbeskæftigelsen

HWUSU2J

Normalt antal arbejdstimer pr. uge i bibeskæftigelsen

HWACTU2J

Reelt antal arbejdstimer i bibeskæftigelsen

Arbejdstidsordninger

SHIFTWK

Skifteholdsarbejde i hovedbeskæftigelsen

EVENWK

Aftenarbejde i hovedbeskæftigelsen

NIGHTWK

Natarbejde i hovedbeskæftigelsen

SATWK

Lørdagsarbejde i hovedbeskæftigelsen

SUNWK

Søndagsarbejde i hovedbeskæftigelsen

07.

Deltagelse i uddannelse — 6 indsamlede variabler (3 kvartalsvist; 3 hvert andet år)

Deltagelse i formel og ikkeformel uddannelse (fire uger)

EDUCFED4

Deltagelse i formel uddannelse (studerende eller lærling) i de seneste fire uger

EDUCLEV4

Niveau for seneste formelle uddannelsesaktivitet i de seneste fire uger

EDUCNFE4

Deltagelse i ikkeformel uddannelse i de seneste fire uger

Deltagelse i formel og ikkeformel uddannelse (12 måneder)

EDUCFED12

Deltagelse i formel uddannelse (studerende eller lærling) i de seneste 12 måneder

EDUCLEV12

Niveau for seneste formelle uddannelsesaktivitet i de seneste 12 måneder

EDUCNFE12

Deltagelse i ikkeformel uddannelse i de seneste 12 måneder

08.

Sundhed: status og handicap, adgang til og tilgængelighed og brug af sundhedspleje og sundhedsdeterminanter — 2 indsamlede variabler (2 hvert andet år)

Handicap og andre elementer i Minimum European Health Module

GENHEALTH

Selvoplevet generel sundhedstilstand

Elementer i Minimum European Health Module

GALI

Aktivitetsbegrænsning på grund af sundhedsproblemer

09.

Indkomst, forbrug og formueforhold, herunder gæld — 2 indsamlede variabler (1 kvartalsvist, 1 årligt) — 1 teknisk variabel

Indkomst fra arbejde

INCGROSS

Månedlig bruttoløn i hovedbeskæftigelsen

INCGROSS_F

Flag på månedlig bruttoløn i hovedbeskæftigelsen

Indkomst fra arbejdsløshedsunderstøttelse

REGISTER

Registrering på et offentligt arbejdsformidlingskontor (PES)

03b.

Erhvervsdeltagelse — 11 indsamlede variabler (11 hvert ottende år)

Arbejdsmarkedssituationen for indvandrere og deres nærmeste efterkommere

HATPAR

Respondentens forældres uddannelsesniveau

HATCNTR

Land, hvori det højeste uddannelsesniveau blev fuldført

JOBSATISF

Jobtilfredshed

DISCRIMI

Følelse af at blive diskrimineret på den nuværende arbejdsplads

JOBOBSTA

De største hindringer for at få et passende job

PRKNLANG

Færdigheder i hovedværtslandets sprog før migration

LANGHOST

Nuværende færdigheder i hovedværtslandets sprog

SKILLEQ

Ækvivalens mellem færdighederne i den nye hovedbeskæftigelse og den gamle hovedbeskæftigelse

LANGCOUR

Deltagelse i kursus for at lære hovedværtslandets sprog

DURFIJOB

Hvor lang tid tog det at finde det første lønnede job i værtslandet?

ESTQUAL

Anerkendelse af formelle kvalifikationer erhvervet i udlandet


Top